Informacja. Nr 231. Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 231. Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych Lipiec 1994 Zofia Szpringer Informacja Nr 231 W Polsce, podobnie jak w innych krajach, dostrzega się potrzebę utworzenia instytucji gwarantującej (ubezpieczającej) wypłaty depozytów w bankach. Realizacja tego zadania jest jednak trudna. W opracowaniu starano się zwrócić uwagę na doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie, jak również wskazać wnioski z nich płynące dla rozwiązań polskich.

2 BSE 1 Wprowadzenie W Polsce coraz wyraźniej dostrzega się potrzebę utworzenia instytucji gwarantującej (ubezpieczającej) depozyty bankowe. Wynika ona w szczególności z negatywnych doświadczeń depozytariuszy, jakie pojawiły się po upadku niektórych banków oraz konieczności ograniczenia w przyszłości zaangażowania znacznych środków budżetowych w takiej sytuacji 1. Nie bez znaczenia są także wymogi procesu stowarzyszania ze Wspólnotą Europejską. Oczekuje się, iż instytucja gwaranta, pozwoli z jednej strony na wprowadzenie dodatkowej odpowiedzialności banków za powierzone im depozyty 2, doprowadzi do równouprawnienia podmiotów sektora bankowego w tym zakresie, z drugiej zaś, przyczyni się do wzrostu zaufania ludności do sektora bankowego i ustabilizowania jego, a także poprawi konkurencyjność w stosunku do banków zagranicznych. Obecnie w Polsce gwarantem niektórych depozytów bankowych jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów, który na podstawie art. 49 Prawa bankowego odpowiada za zobowiązania określonych banków 3, jednak nie do końca wiadomo, do jakiej sumy i jaka jest prawna procedura dochodzenia roszczeń. Dotychczasowe rozwiązania nie satysfakcjonują klientów upadających banków mających gwarancje Skarbu Państwa, gdyż przewidują odpowiedzialność Skarbu Państwa, dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego (które może trwać nawet kilka miesięcy), narażając tym samym depozytariuszy na poważne straty finansowe i podważając, wynikającej wprost z ustawy 4 istotę gwarancyjnej odpowiedzialności Skarbu Państwa. Rozwiązania te nie zadowalają również banków nie mających gwarancji państwowych, gdyż brak takich gwarancji oznacza -ich zdaniem - łamanie zasady równouprawnienia podmiotów działających w sektorze bankowym. Od pewnego czasu prowadzone są prace nad przygotowaniem projektu ustawy regulującej kwestie gwarantowania depozytów bankowych, a ich dotychczasowym efektem są m.in. 2 projekty: jeden opracowany przez NBP i drugi przez Ministerstwo Finansów. Projekty te różnią się między sobą - w niektórych kwestiach w sposób zasadniczy - co wskazuje, jak poważnym problemem jest utworzenie systemu gwarantowania depozytów bankowych w Polsce. 1 Obecnie gwarancje wypłaty odszkodowań przez Skarb Państwa w przypadku bankructwa banku nie są formalnie ograniczone co do wysokości. 2 Pewną formą odpowiedzialności banków za depozyty jest konieczność tworzenia rezerw obowiązkowych. Stopa rezerw od wkładów terminowych wynosi 10%, natomiast wkładów płatnych na każde żądanie 23%. Wielkość rezerwy obowiązkowej wynosiła w końcu I kw r mld zł (w tym na rachunku rezerwy obowiązkowej w NBP mld zł, zaś zadeklarowana kwota gotówki trzymana w kasach banków mld zł); 3 Odpowiedzialność ta dotyczy wkładów oszczędnościowych gromadzonych w bankach państwowych, a także w innych bankach (dotyczy to głównie banków spółdzielczych i banków w formie spółek akcyjnych z większościowym udziałem państwa), które korzystały z tego uprawnienia przed wejściem w życie niniejszej ustawy, tj. przed 1989 r. oraz wkładów, za które Skarb Państwa przyjął odpowiedzialność z tytułu gwarancji i poręczeń. Oznacza to, że gwarancjami tymi nie są objęte banki powstałe po tym terminie. Zob. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r., Prawo Bankowe Dz.U. nr 72 z 1992 r., poz. 359 z późn. zmianami. 4 W warunkach stosunkowo wysokiej inflacji, jaka nadal występuje w Polsce, wstrzymanie na kilka miesięcy wypłat depozytów i brak odsetek, powoduje istotne straty dla depozytariuszy. Warto dodać, że również Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy przyjmowana jak dotąd interpretacja wspomnianego art. 49 Prawa Bankowego jest właściwa. Zob. art. pt. Klienci tracą pieniądze, banki zaufanie, "Nowa Europa" z dnia 7 grudnia 1993 r.

3 2 BSE Skoro celem niniejszego opracowania nie może być ustosunkowanie się do tych projektów, przede wszystkim dlatego, że ulegają one ciągłej modyfikacji, to celowe wydaje się wskazanie rozwiązań funkcjonujących w innych państwach. Dzięki temu, jak się wydaje, łatwiej będzie ocenić projekt ustawy nad którym ostatecznie będzie debatował Sejm. Cele regulacji prawnej instytucji finansowych W gospodarkach rynkowych prawna regulacja instytucji finansowych i rynku usług finansowych służy trzem głównym celom: 5 - zapewnieniu sprawnego, efektywnego funkcjonowania instytucji finansowych i rynków usług finansowych, w wyniku deregulacji i ochrony konkurencji, - ochronie inwestorów (zwłaszcza drobnych depozytariuszy), kredytobiorców i posiadaczy wkładów oszczędnościowych, aby minimalizować nieuzasadnione, nadmiernie wysokie ryzyko strat z powodu niewypłacalności, oszustwa, manipulacji lub innych nadużyć, - zapobieganiu upadłości tych instytucji - jako "instytucji zaufania publicznego" - w interesie stabilności i wiarygodności całego sektora finansowego 6. Powyższe wskazuje, że mogą istnieć rozbieżne cele takiej regulacji (np. zapobieganie upadłości a ochrona konkurencji, ochrona depozytariuszy a skłonność banków do ryzyka). Jak wskazują min. badania Richarda. S. Grossmana 7, w tych bankach w których wprowadzono system ubezpieczenia oszczędności, po ok. 5 latach obserwowana była większa skłonność do podejmowania ryzykownej działalności (tzw. Moral Hazard), przy czym samo ubezpieczenie depozytów nie było wyłącznym winowajcą ostatnich kryzysów w bankach amerykańskich. Wskazuje się tu raczej na wspólne przyczyny wynikające z systemu ubezpieczeń depozytów i procesu deregulacji 8, Powyższe przyczyny nie prowadzą jednak autora do konkluzji, iż byłaby wskazana ponowna silna regulacja w sferze bankowej, ale raczej do stwierdzenia, że dopóki reformy ubezpieczeń depozytów redukują zjawisko Moral Hazard, dopóty dalsza deregulacja powinna być poddana szczególnej uwadze. Rzecz jasna, pewne elementy regulacji (np. standardy jakościowe niektórych profesjonalnych usług finansowych, czy wymogi informacyjne, kooperacyjne) mogą służyć obu grupom celów: bezpieczeństwu klientów i efektywności usługodawców. Przy wyraźnie zarysowanych w ostatnich latach tendencjach do deregulacji i liberalizacji rynków usług finansowych 9 (a tym samym intensyfikacji konkurencji) ko- 5 Por. Competition in Banking (Trends in Banking Structure and Regulation in OECD Countries)", (Broker G. Red.), Paris, 1989, s. 117 i następne. 6 m.in. przez zmniejszenie możliwości wystąpienia masowych wypłat depozytów przez klientów zaniepokojonych stopniem ich bezpieczeństwa (tzw. run) 7 Zob. R. S. Grossman: Deposit Insurance, Regulation, and Moral Hazard in the Thrift Industry; Evidence from the 1930's, "The American Economic Review", September, nr , s Do deregulacji w sferze bankowej w latach 80-tych przyczyniło się m.in. uchwalenie Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act z 1980 r., który przewidywał m.in. zniesienie w okresie 6 lat, tj. do 31 marca 1986 r. limitów maksymalnych stóp procentowych i dywidend, jakie instytucje depozytowe mogły płacić za depozyty i rachunki terminowe. Zob. G. G. Munn, F. L. Garda, G J. Woelfel, "Encyclopedia of Banking & Finance", ninth edition, Szlem Press Inc. Pasadenia California, s. 264 i następne. 9 Przykładem jest likwidacja pułapów stopy procentowej depozytów.

4 BSE 3 nieczne jest utrzymywanie, bądź tworzenie funduszy gwarancyjnych m.in. dla wkładów oszczędnościowych. Tendencje te występują w krajach OECD. SYSTEMY UBEZPIECZEŃ DEPOZYTÓW W RÓŻNYCH KRAJACH Wprowadzanie systemów (funduszy) gwarancyjnych było najczęściej wymuszane przez kryzysy (tak było w latach trzydziestych w USA, czy w innych krajach w późniejszym okresie 10 ), a znacznie słabsze było znaczenie czynnika konkurencji, czy też procesów integracyjnych, np. w ramach Wspólnoty Europejskiej. Systemy gwarancyjne poszczególnych państw różnią się pod wieloma względami, począwszy od ich nazwy (np. w jednych używa się pojęcia gwarancje, w innych ubezpieczenia), a skończywszy na takich istotnych zagadnieniach, jak: rodzaj członkostwa (dobrowolne, obowiązkowe), forma własnościowa, sposób finansowania, podstawa ustalania wysokości składek, rodzaje ubezpieczanych depozytów, górne limity ubezpieczeń czy szybkość wypłaty odszkodowań. Charakterystyka ogólna Jak wynika z kanadyjskiego raportu przedstawiającego analizę systemów ubezpieczeń depozytów w 20 państwach: 11 1) w większości krajów Fundusze gwarantowania depozytów są własnością państwową: państwowa forma własności występuje w 10 krajach, prywatna w sześciu i mieszana w czterech. Np. w Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Szwajcarii, W. Brytanii, Kanadzie czy w USA systemem ubezpieczeń depozytów kierują zarządy wyłonione z instytucji państwowych (banku centralnego, ministerstw itp). Systemy te są oficjalnie sponsorowane i zarządzane przez państwo. Systemy zarządzane przez organizacje prywatne (najczęściej tworzone przez banki), występują m.in. w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech i Szwecji. Systemy mieszane (państwowo-prywatne) występują m.in. w Holandii, Norwegii, Turcji i Japonii. 2) najczęściej uczestnictwo w systemie ma charakter obligatoryjny (w 16 krajach, 10 W USA system gwarantowania depozytów bankowych wprowadzono w 1933 r. W 5 krajach system taki wprowadzono w latach sześćdziesiątych (w Indiach i Norwegii w 1961 r. na Filipinach w 1963 r., w Niemczech w 1966 r. - dla banków komercyjnych, w 1969 dla powszechnych kas oszczędnościowych i w 1976 r. dla banków spółdzielczych, w Kanadzie w 1967 r., Finlandii w 1969 r.). W latach siedemdziesiątych do systemu dołączyło 6 krajów, (Japonia i Paragwaj w 1971 r., Hiszpania w 1977 r. i Argentyna, Austria oraz Holandia w 1979 r.). W latach osiemdziesiątych systemy gwarantowania depozytów wprowadzono w 15 krajach (Francji w 1980 r., W. Brytami w 1982 r., Turcji w 1983 r., Szwajcarii w 1984 r., Belgii, Kolumbii, Wenezueli i Kenii w 1985 r., Chile i Trynidadzie w 1986 r., we Włoszech w 1987 r., Nigerii w 1988 r. oraz w Brazylii i Irlandii w 1989 r.). W 1992 r. system gwarantowania depozytów utworzyła Szwecja. Zob. E. Kąciak, Ocena i propozycje dotyczące projektu Ustawy o "Bankowym Funduszu Gwarancyjnym". Materiał przygotowany dla Zespołu ds. Bankowości w Sejmie, Warszawa 1994 r. 11 Zob. D. Daniluk, Instytucja gwaranta depozytów bankowych w Polsce -pożądany cel, zakres i formy działania, "Bank i Kredyt" nr 4-5/1994, s. 30. Zob. też: Deposit Insurance Survey - Report Canada Deposit Insurance Corporation, June 1993 Szeroką analizę systemu ubezpieczeń depozytów w różnych krajach zawiera też opracowanie E. Kąciaka, op.cit.

5 4 BSE w 4 uczestnictwo - dobrowolne; przy czym, w tym ostatnim przypadku, nawet uczestnictwo dobrowolne ma w praktyce często znamiona uczestnictwa obligatoryjnego). Obowiązkowe członkostwo w funduszach gwarancyjnych dotyczy m.in. USA, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Krajami w których uczestnictwo w funduszach jest dobrowolne są w szczególności: Niemcy, Belgia i Hiszpania. W krajach, w których przynależność do systemu ubezpieczenia wkładów jest dobrowolna, konkurencja istniejąca na rynku usług bankowych w znacznym stopniu wymusza przystąpienie banku do systemu. Wynika to w szczególności z faktu, iż banki będące w takim systemie uważane są za bezpieczniejsze i cieszą się większym zaufaniem klientów. Dodać należy, że w Niemczech, zgodnie z art. 23a Brawa Bankowego (KWG) 12, instytucja kredytowa, nie należąca do systemu ubezpieczenia wkładów zobowiązana jest poinformować o tym fakcie swoich klientów. 3) we wszystkich analizowanych krajach depozytariusze zagraniczni są chronieni, 4) w nieznacznej większości krajów depozyty w walutach zagranicznych podlegają ochronie (11 krajów). Depozyty podlegające ochronie tylko w walucie krajowej - w 9 krajach. 5) Składki na Fundusz gwarancyjny są wielkością stałą ustalaną proporcjonalnie do wartości depozytów (19 krajów) oraz uwzględniającą dodatkowo wysokość ryzyka (1 kraj - USA). 6) Modyfikacja wysokości składek występuje wówczas, gdy środki gromadzone są po wypłacie gwarantowanych kwot {ex post) np. we Francji i Włoszech. Tam zaś, gdzie środki gromadzi się dla potrzeb administrowanego funduszu (ex ante) - co dotyczy 17 krajów - składka nie przekracza 1% zgromadzonych depozytów. 7) Różne mogą być sposoby finansowania funduszy: ex ante (regularne składki ustalane w określony sposób - np. w stosunku do sumy bilansowej netto, składki zróżnicowane - w zależności od tzw. kategorii ryzyka), oraz ex post (gdy nastąpi kryzys). W większości wymienionych krajów stosowany jest system ex ante 13. 8) Szybkość wypłaty odszkodowań dla depozytariuszy, waha się od kilku dni (np. USA) do ok. roku. Najczęściej mieści się w przedziale 3-6 miesięcy. Rozwiązania szczegółowe w wybranych krajach USA Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC - została utworzona po wielkim kryzysie z mocy aktu prawnego Glass-Steagall Act z 1933 r 14. Podstawy prawne - to Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act z 1980 r. i Garn- St. Germain Depository Institutions Act z 1982 r Gesetz uber das Kreditwesen z dnia r., (BGBL I, S. 1093). 13 System ex post obowiązuje m.in.: w Austrii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Włoszech. 14 Obok utworzenia FDIC, oddzielono również banki handlowe od inwestycyjnych, a także zakazano oprocentowania wkładów na żądanie. Por. Le Roy Miller R., Pulsinelli R. W. "Modern Money and Banking" New York, 1985, s. 212 i następne. 15 Por. Rose P. S., Fraser D. R. "Financial Institutions (Understanding and Managing Financial Services)", Homewood 111., 1988, s. 75 i następne.

6 BSE 5 W cz. I 16 FDIC oraz Federal Savings and Loan Insurance Corporation (FSLIC) wyposażono w prawo inicjowania międzystanowych fuzji sanacyjnych -polegających na przejmowaniu słabszych podmiotów przez mocniejsze. W cz. II 17 uregulowano inny instrument zapobiegania upadłości: dekapitalizowania zagrożonych instytucji w drodze sprzedaży specjalnych papierów wartościowych 18. W cz. III 19 rozwiązania ukierunkowano na zwiększenie zdolności instytucji oszczędnościowych do udzielania kredytów i prowadzenie niektórych rachunków 20. Dotyczy to np. pożyczek bez należytego pokrycia, pożyczek na rzecz władz stanowych i lokalnych finansujących dług publiczny, pożyczek na edukację, na nieruchomości, innych pożyczek komercyjnych, inwestowania w aktywa instytucji objęte funduszami gwarancyjnymi itp. FDIC ma charakter publiczno-prawny i łączy w sobie funkcje nadzoru bankowego dla szerokiej kategorii banków (wydawanie regulacji ostrożnościowych, inspekcje w bankach, analiza sprawozdawczości), - ubezpieczyciela depozytów, który pobiera składki, zarządza zgromadzonym funduszem i decyduje o jego użyciu, - agencji rządowej udzielającej pomocy bankom znajdującym się w trudnej sytuacji, aktywnie uczestniczącej w procesach naprawczych, restrukturyzacyjnych i w postępowaniu upadłościowym. Federal Deposit Insurance Corporation zarządzana jest przez 3 osobowy zarząd dyrektorów, powoływanych przez prezydenta i zatwierdzanych przez senat. Instytucja ta ma prawo w uzasadnionych przypadkach pożyczyć do 3 mld USD ze Skarbu Państwa. Finansowana jest z dochodów pochodzących z rządowych papierów wartościowych i opłat za świadczone usługi ubezpieczonym bankom. Należy zaznaczyć, iż członkostwo w FDIC jest obowiązkowe dla banków, członków Systemu Rezerwy Federalnej (FED) oraz banków stanowych, jeśli wymagają tego przepisy stanowe. W 1992 r. systemem ubezpieczeń objętych było blisko 14 tys. instytucji, których łączna wartość aktywów przekroczyła 4,6 bln USD. Ubezpieczenie wkładów dotyczy kwot do 100 tys. USD 22 dla jednego klienta w danym banku (bez względu na walutę w jakiej są denominowane i obywatelstwo depozytariusza). Źródłem wypłaty gwarantowanych kwot jest fundusz zasilany ze składek płaconych przez ubezpieczone instytucje. Do 1992 r. składki płacone przez banki były ustalane proporcjonalnie do zgromadzonych depozytów. Jednak później, z uwagi na wady dotychczasowego systemu ubezpieczeń depozytów, wprowadzono inne rozwiązania. Przyjęta przez FDIC strategia postępowania z upadającymi bankami, oparta w znacznym stopniu na zastąpieniu złych aktywów gotówką i przejęciu przez inny bank depozytów oraz innych pasywów (z wyłączeniem pożyczek podporządkowanych), spowodowała, z jednej strony to, że faktyczną ochroną objęto prawie wszystkie depozyty, z drugiej natomiast wywołała wzrost kosztów po strome FDIC i pośrednio Skarbu Pań- 16 The Deposit Insurance Flexibility Act 17 The Net Worth Certificate Act. 18 Net Worth Certificates. 19 The Thrift Institutions Restructuring Act. 20 Wkłady na żądanie. 21 Zob. D. Daniluk, op. cit. s. 32 i n. 22 Limit 100 tys. USD obowiązuje od 31 marca 1980 r., wcześniejszy wynosił - 40 tys. USD.

7 6 BSE stwa. Taka strategia postępowania spotkała się ze zdecydowaną krytyką głoszącą, iż sprzyja ona zwiększeniu stopnia ryzyka w sektorze bankowym i osłabia dyscyplinę rynkową. W związku z czym, w 1984 r. próbowano zmienić strategię na rzecz zwiększenia udziału depozytariuszy w ponoszeniu strat. Jednakże zamiar ten nie mógł się wówczas urzeczywistnić z powodu kryzysu jaki wystąpił w latach Dopiero w końcu 1991 r. Kongres uchwalił poprawkę do istniejącej ustawy, zobowiązującą FDIC do mniej kosztownego postępowania przy rozwiązywaniu problemów upadających banków, (za wyjątkiem banków, które są zbyt duże by mogły ogłosić upadłość). Zasadnicza zmiana dotyczyła sposobu obliczania składek: wprowadzono ustalanie ich wysokości co pół roku, obliczając od podstawy wymiaru opartej na wartości depozytów zgromadzonych przez daną jednostkę. Jednocześnie dokonano podporządkowania ubezpieczonych instytucji do odpowiedniej kategorii ryzyka, równoważnej dla danego banku lub kasy oszczędnościowej. Głównym kryterium oceniania przez FDIC jest tutaj adekwatność kapitału do prowadzonej działalności. Ubezpieczone instytucje zostały podzielone na 3 podstawowe grupy: banki dobre - wysoki kapitał (A), banki średnie - odpowiedni kapitał (B) i słabe - niedokapitalizowane (C). Każdą z tych grup dodatkowo podzielono na podgrupy, w których znalazły się banki po przeprowadzeniu w nich wnikliwej analizy przez nadzór bankowy. W rezultacie występuje 9 różnych stawek przy płaceniu składki (risk - based premium). Banki lepsze płacą mniejsze kwoty, gdyż ryzyko ich upadku jest niższe 24. Powyższy system wprowadzony został w ograniczonym zakresie we wrześniu 1992 r., a w zakresie pełnym, od początku br. Zgodnie z ustalonym przez Kongres limitem, tworzony w ten sposób fundusz winien osiągnąć wartość 1,25% depozytów objętych ubezpieczeniem. Celem tego rozwiązania jest przywrócenie działania rynku i ograniczenie symptomu "Moral Hazard". Warto zaznaczyć, że FDIC może: - odmówić ubezpieczenia temu bankowi, który podejmuje zbyt ryzykowne działania, bądź narusza przepisy prawne, - wstrzymać i wymówić ubezpieczenie, jeśli bank angażuje się w niepewne praktyki finansowe, - zawiesić lub odwołać poszczególne osoby angażujące się w takie praktyki (urzędnika banku, dyrektora). W Stanach Zjednoczonych każda instytucja ubezpieczeniowa ma tzw. wiodącego regulatora federalnego, odpowiedzialnego za licencjonowanie i nadzór 25. Dodatkowo banki stanowe są nadzorowane przez władze odpowiedniego stanu. Powoduje to, że system amerykański jest nadal, mimo pewnej deregulacji, poddany silnej kontroli. 23 Efektem tego kryzysu było m.in. załamanie się systemu kas oszczędnościowych (Savings and Loans), kosztujące ok. 500 mld USD. 24 wysokość składki płacona jest w promilach i wynosi dla odpowiednich grup banków: Grupa według kapitału Grupa według oceny nadzoru ABC wysoki kapitał odpowiedni kapitał niedokapitalizowana Zob. też D. Daniluk, op.cit., s Regulatorem tym może być Kontroler Waluty {Comptroller of the Currency), Zarząd Rezerwy Federalnej (Federal Reserve Board), Urząd Nadzoru nad Instytucjami Oszczędnościowymi (Office of Thirft Supervision) oraz FIDIC.

8 BSE 7 Należy także dodać, że w zarządzie FDIC nie mogą zasiadać osoby z Banku Rezerwy federalnej FED, ani też w jakikolwiek sposób powiązane z instytucjami objętymi ubezpieczeniami. W Niemczech funkcjonują 3 różne systemy zabezpieczenia depozytów: 1) w bankach prywatnych (komercyjnych), 2) w bankach prawa publicznego (kas oszczędnościowych), 3) w bankach spółdzielczych. Fundusz ochrony depozytów w bankach komercyjnych, będący przedsięwzięciem prywatnym, założony został w porównaniu z funduszem amerykańskim stosunkowo późno, bo w 1966 r., a udział w nim jest dobrowolny. Fundusz ten jest administrowany przez Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Banków Komercyjnych. W ramach tego funduszu przewidywano zwrot zobowiązań banku dla osób fizycznych, początkowo do 10 tys. DM, później do 20 tys. DM. Kwoty wyższe nie podlegały ochronie ze strony funduszu. W 1976 r. został stworzony system odpowiedzialności solidarnościowej w ramach grupy banków. W razie nieprzewidzianych strat i zagrożenia wypłacalności, fundusz udziela solidarnościowej pomocy do wysokości 30% kapitału własnego banku, wykazanego w ostatnim opublikowanym bilansie rocznym. W przypadku minimalnego obecnie kapitału założycielskiego banku w wysokości 5 mln ECU (10 mln DM) ochronie podlegają depozyty do około 3 mln DM, a więc do stosunkowo wysokiej granicy. Z pomocy tej zaspokajane są zobowiązania wobec wierzycieli banku, wykazane pod pozycją "zobowiązania z działalności bankowej wobec innych wierzycieli" 26. Ochroną objęte są również wkłady w bankach zagranicznych działających na terenie Niemiec oraz wkłady w bankach niemieckich, działających ha terenach innych krajów 27. Środki finansowe na wypłaty pochodzą ze zgromadzonego funduszu, na który składają się odpowiednie wpłaty banków, dokonywane proporcjonalnie do kwoty podlegających ubezpieczeniu depozytów. Aktualnie stawka wynosi 0,03% i jest ściągana raz w roku. W uzasadnionych wypadkach, stawka ta może być podwojona. Banki-kasy oszczędnościowe i spółdzielnie kredytowe objęte są ubezpieczeniem depozytów na innych zasadach 28. W tym pierwszym przypadku, mimo że jednostki te tworzone są przez władze lokalne, które równocześnie ponoszą odpowiedzialność za ich zobowiązania (obejmujące również wkłady), utworzone zostały fundusze własne, wspierające w razie konieczności instytucje będące w kłopotach finansowych i pośrednio zabezpieczające zdeponowane w nich wkłady. Przyczyną zastosowania tego rozwiązania była również chęć zapewnienia jednakowych warunków w walce konkurencyjnej na rynku usług finansowych. 26 Należą do nich zobowiązania wobec przedsiębiorstw, osób fizycznych 5! instytucji publicznych. Zob. Z. Zawadzka, Systemy bankowe, Warszawa, Poltext 1994, s.71 i następne: 27 Należy raz jeszcze podkreślić, że w praktyce tylko kilka banków nie jest objętych systemem ochrony depozytów, a ogólna kwota wypłat z Funduszu limitowana jest wielkością środków zgromadzonych w Funduszu. Poza tym wypłaty gwarantowanych kwot nie mają charakteru prawnie wiążących zobowiązań ze strony Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Banków Komercyjnych, a decyzja uruchomienia środków jest z punktu widzenia klientów arbitralna i do pewnego stopnia niepewna. Zob. D. Daniluk, Instytucja gwaranta depozytów bankowych w Polsce -pożądany cel, zakres i formy działania. "Bank i Kredyt" nr 4-5/1994, s Z. Zawadzka, op. cit., s

9 8 BSE System ochrony wkładów sektora oszczędnościowego ma formę wieloszczeblową i składają się nań: - fundusze na szczeblu regionalnym, tworzone przy regionalnych związkach kas oszczędnościowych, - ponadregionalny fundusz wyrównawczy, - rezerwy zabezpieczające na szczeblu central rozliczeniowych kas oszczędnościowych. W razie kłopotów, do udzielenia pomocy zobowiązana jest przede wszystkim instytucja lokalna, która utworzyła daną jednostkę - kasę oszczędnościową. W przypadku, gdy jej pomoc - po wykorzystaniu wszystkich rezerw danej kasy i zbadaniu możliwości fuzji z inną jednostką - będzie niewystarczająca, uruchamiane są środki z funduszu regionalnego. Jeśli pomoc z tego źródła także będzie niedostateczna, wówczas sięga się po środki z funduszu ponadregionalnego. Rocznie kasy powinny wpłacać na rzecz swojego funduszu regionalnego 0.03% od tzw. "roszczeń wobec klientów". Obowiązek rocznej wpłaty istnieje dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięte 50%, czyli 0.15% od wspomnianych "roszczeń wobec klientów". Natomiast wpłaty na rezerwę zabezpieczającą dokonywane przez centrale rozliczeniowe wynoszą 0.1% od pozycji "wkłady klientów niebankowych". Wpłaty te, podobnie jak we wcześniejszym przypadku, dokonywane są do 50%. Jednocześnie w obu przypadkach, w uzasadnionych okolicznościach, przewiduje się możliwość zwiększenia przewidywanych wpłat. System zabezpieczania wkładów spółdzielczości kredytowej - najstarszy w Niemczech dobrowolny system zabezpieczania wkładów bankowych - składa się z Funduszu Gwarancyjnego i Związku Gwarancyjnego. Fundusz Gwarancyjny prowadzony jest przy Związku Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena, stanowiąc wyodrębnioną część majątkową. Do Funduszu należą spółdzielnie kredytowe, ich centralne związki (łącznie z instytucją centralną na szczeblu federalnym, niektóre banki hipoteczne należące do sektora spółdzielczego oraz kasy budowlano-oszczędnościowe. Banki spółdzielcze, należące do tego funduszu wpłacają rocznie roczne składki w wysokości 0,5% wartości kredytów udzielonych klientom. W razie konieczności stawka ta może być podwyższona nawet 4-krotnie. We Francji od 1980 r. ubezpieczenia depozytów dokonywane są przez Francuskie Stowarzyszenie Banków (L'Association Francaise des Banques - AFB) w imieniu banków działających we Francji, z wyjątkiem oddziałów banków zagranicznych. Podstawę do ustalania składek członkowskich stanowią kwoty depozytów klientów, ich rodzaj i waluta oszczędności. Wkład każdego banku zależy od wielkości depozytów, według stanu na koniec roku - przy czym górną granicę ustalono na 30 mld franków. Poszczególni depozytariusze nie mogą otrzymać więcej niż 400 tys. franków i ubezpieczenie nie rozciąga się na wkłady międzybankowe 29, certyfikaty i depozyty w obcej walucie. Systemem objęte są 29 Depozytariusz ma zagwarantowaną kwotę do wysokości 400 tys. franków bez względu na liczbę założonych rachunków.

10 BSE 9 zatem, tylko depozyty denominowane w walucie krajowej (również wpłacane przez cudzoziemców). Z uwagi jednak na regulacje Unii Europejskiej w zakresie tworzenia wspólnego rynku usług bankowych, planuje się uwzględnienie w tym systemie również walut zagranicznych. Francuski system określany jest mianem solidarnościowego. Od strony formalnej brak jest ustawowych podstaw jego działalności, członkostwo jest dobrowolne, a o zasadach funkcjonowania rozstrzyga statut uchwalony przez członków stowarzyszenia. Obecnie w systemie tym zrzeszonych jest 428 banków. W oficjalnych publikacjach zaznacza się, iż system ten nie spełnia zgodnie z wolą jego członków, funkcji typowego gwaranta depozytów, gdyż jest zarządzany na zasadach samorządowych, bez udziału władz państwowych i nie ma w stosunku do banków uprawnień regulacyjnych. Jeśli jednak uwzględni się obowiązujące przepisy i stosowaną praktykę, to widać, że członkostwo w AFB jest obligatoryjne. Wypłaty z Funduszu odbywają się ad hoc, dzięki wpłatom banków dokonywanym na żądanie administrującego systemem, tj. nie ma stałego funduszu przeznaczonego na gwarantowanie depozytów. Sposób dokonywania wypłat wygląda, od strony organizacyjnej, następująco 30 : 1) jeśli AFB podejmie decyzję o konieczności interwencji, to jednocześnie wyznacza bank, który wypłaca ze swych środków gwarantowane depozyty klientom upadłej jednostki, 2) w ciągu 2 miesięcy, kiedy powinno się zaspokoić roszczenia depozytariuszy, AFB i bank wypłacający środki finansowe ustalają, wysokość kwoty jaką należy rewindykować od banków działających w tym systemie. Późnij następuje zwrot wypłaconych depozytów wraz z prowizją dla banku, który uruchomił swe środki w pierwszej kolejności. W systemie francuskim przyjęto zasadę, iż większe banki płacą mniej, niżby to wynikało z ogólnej kwoty zgromadzonych w nich depozytów. Uznano bowiem, że ryzyko upadłości tych banków jest mniejsze, niż małych banków. Dość często podkreśla się, że wprowadzenie powyższego modelu, odrębnego od stosowanych w innych państwach było możliwe dzięki szerokim uprawnieniom Banku Francuskiego nadanym przez prawo bankowe, a dotyczące głównie realizacji funkcji wspomagania płynności i wypłacalności banków w sytuacji kryzysowej. W Wielkiej Brytanii Fundusz Odnowy Depozytów został założony w 1982 r. na zasadach określonych przepisami Prawa Bankowego z 1979r 31. Źródłem finansowania Funduszu są składki pobierane od ok. 500 banków i licencjonowanych instytucji depozytowych, proporcjonalnie do wielkości depozytów określonych w granicach tys. funtów. W razie potrzeby mogą być pobrane dodatkowe składki do wysokości 0,3% od podstawy wyliczeń. Fundusz, który utrzymywany jest na stałe, nie jest znaczący; jego wartość wynosi od 5 do 6 mln funtów. 30 Zob. L. Daniluk, op.cit. s. 30 i następne. 31 Obecnie kwestie te reguluje część II prawa bankowego z 1987 r., w której częściowej modyfikacji poddano wcześniejsze rozwiązania. Zob. H. Gronkiewicz-Waltz, Bank Centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze 1992, s.159 i n.

11 10 BSE Wypłaty z Funduszu powinny być dokonywane w ciągu 21 dni od wezwania i mogą być one jednocześnie traktowane jako ulga przy ustalaniu podatku. W przypadku kwoty objętej gwarancją wypłat, zastosowano w praktyce rozwiązanie, polegające na koncepcji "udziału własnego w szkodzie" ze strony depozytariuszy. Przyjęto mianowicie, że maksymalna wysokość ubezpieczonego depozytu wynosi 20 tys. funtów, lecz klient banku może otrzymać tylko 75% powyższej kwoty, zaś 25% stanowi udział własny (oznacza to, że maksymalna wysokość wypłaty na depozytariusza wynosi 15 rys. funtów). W systemie brytyjskim nie czyni się różnic między rachunkami oszczędnościowymi a rachunkami służącymi prowadzeniu działalności gospodarczej. Ochroną obejmuje się również, na ogólnych zasadach, cudzoziemców powierzających swe środki bankom objętym tym systemem. Mimo, że członkostwo w Funduszu jest obowiązkowe Skarb Państwa może zwolnić z tego obowiązku banki zagraniczne. Administratorem Funduszu jest zarząd w skład którego wchodzą: gubernator Banku Anglii, jego zastępcy, główny księgowy i inne osoby powołane przez gubernatora (3 osoby - będące dyrektorami, kontrolerami i menedżerami ubezpieczonych banków a także osoby, które są urzędnikami lub pracownikami Banku Anglii). W Wielkiej Brytanii wypłaty z Funduszu dokonywane są incydentalnie, co wynika ze stosowania przez bank centralny metody polegającej na zachęcaniu banków (drogą nieformalnej perswazji) do większego zaangażowania w rozwiązywania problemów innych banków. Gwarancje depozytów w procesie dostosowania do Unii Europejskiej Pierwszą próbą w kierunku ujednolicenia systemu gwarancji depozytów bankowych było wydanie w grudniu 1986 r. przez Komisję EWG zalecenia w sprawie wprowadzenia systemu gwarantowania depozytów we Wspólnocie. Wówczas 6 państw EWG (Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania) miało już takie systemy, 3 kraje planowały ich wprowadzenie (Irlandia, Portugalia, Włochy), zaś pozostałe kraje nie miały i nie zamierzały wprowadzać systemu zabezpieczania depozytów (Dania, Grecja, Luksemburg). Obecnie systemy gwarancji lokat istnieją we wszystkich państwach WE z wyjątkiem Grecji i Portugalii. Zalecenie z 1986 r. z uwagi na treść i stosunkowo niską rangę w hierarchii aktów normatywnych Wspólnoty, odbierane było raczej jako wyraz zainteresowania tym zagadnieniem, niż rzeczywista próba dokonania ostatecznych rozstrzygnięć. Świadczy o tym w szczególności fakt, iż w wyżej wymienionym zaleceniu wskazano konieczność wprowadzenia systemów gwarantowania depozytów, nie precyzując jednocześnie formy czy poziomu ochrony. Wskazano ponadto na konieczność objęcia gwarancją banków działających na terenie danego państwa (tzw. zasada terytorialności). Datę wprowadzenia w życie systemów gwarantowania depozytów określono na 1 stycznia 1990 r. Prace nad przygotowaniem dyrektywy, wiążącej swą mocą państwa członkowskie i wprowadzającej ujednolicone rozwiązania, rozpoczęły się dopiero na początku obecnej dekady, z tym, że ich przyspieszenie w 1992 r., spowodowane było wysokimi kosztami upadku banku BCCI oraz naciskami organizacji konsumenckich na wprowadzenie od-

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce październik 2008 Spis treści 1. Wstęp podstawowe informacje o działalności

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych

Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych Doktor, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych 1. Wstęp Stabilność rynku finansowego

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2014 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne)

Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne) Arkadiusz Kawulski Bernard Smykla Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne) 1 Wykaz skrótów * KNB - Komisja Nadzoru Bankowego

Bardziej szczegółowo

Nr 1(54) 2014 ISSN 1429-2939

Nr 1(54) 2014 ISSN 1429-2939 Nr 1(54) 2014 ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku, poświęconym zagadnieniom stabilności systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego.

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia Maj 1996 Zofia Szpringer Raport Nr 86 W opracowaniu przedstawiono niektóre zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 45 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2012 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 45/2012

Bardziej szczegółowo

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea 3 (32) 2006 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca, dr

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej

Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym Wyniki ankiety badawczej K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim

Bardziej szczegółowo

Dylematy rozwoju polskiej spółdzielczości kredytowej

Dylematy rozwoju polskiej spółdzielczości kredytowej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 45/2012 Dylematy rozwoju polskiej spółdzielczości kredytowej The Poznan School of Banking Research Journal No. 45/2012 Dilemmas of the Development

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Projekt z dnia 22.04.2011 r.

Uzasadnienie. Projekt z dnia 22.04.2011 r. Projekt z dnia 22.04.2011 r. Uzasadnienie I. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana, oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Prawa i obowiązki członków SKOK analiza prawna Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków 3/4 (24/25) 2004 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?

Sektor bankowy motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? Sektor bankowy motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? sbmcc_v1.indb 1 2013-02-27 12:38:37 Autorzy Stanisław Kasiewicz Wstęp, Synteza, Rozdział 1, Rozdział 4, Zakończenie Lech Kurkliński Wstęp, Synteza,

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str.

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str. czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo