Informacja. Nr 231. Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 231. Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych Lipiec 1994 Zofia Szpringer Informacja Nr 231 W Polsce, podobnie jak w innych krajach, dostrzega się potrzebę utworzenia instytucji gwarantującej (ubezpieczającej) wypłaty depozytów w bankach. Realizacja tego zadania jest jednak trudna. W opracowaniu starano się zwrócić uwagę na doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie, jak również wskazać wnioski z nich płynące dla rozwiązań polskich.

2 BSE 1 Wprowadzenie W Polsce coraz wyraźniej dostrzega się potrzebę utworzenia instytucji gwarantującej (ubezpieczającej) depozyty bankowe. Wynika ona w szczególności z negatywnych doświadczeń depozytariuszy, jakie pojawiły się po upadku niektórych banków oraz konieczności ograniczenia w przyszłości zaangażowania znacznych środków budżetowych w takiej sytuacji 1. Nie bez znaczenia są także wymogi procesu stowarzyszania ze Wspólnotą Europejską. Oczekuje się, iż instytucja gwaranta, pozwoli z jednej strony na wprowadzenie dodatkowej odpowiedzialności banków za powierzone im depozyty 2, doprowadzi do równouprawnienia podmiotów sektora bankowego w tym zakresie, z drugiej zaś, przyczyni się do wzrostu zaufania ludności do sektora bankowego i ustabilizowania jego, a także poprawi konkurencyjność w stosunku do banków zagranicznych. Obecnie w Polsce gwarantem niektórych depozytów bankowych jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów, który na podstawie art. 49 Prawa bankowego odpowiada za zobowiązania określonych banków 3, jednak nie do końca wiadomo, do jakiej sumy i jaka jest prawna procedura dochodzenia roszczeń. Dotychczasowe rozwiązania nie satysfakcjonują klientów upadających banków mających gwarancje Skarbu Państwa, gdyż przewidują odpowiedzialność Skarbu Państwa, dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego (które może trwać nawet kilka miesięcy), narażając tym samym depozytariuszy na poważne straty finansowe i podważając, wynikającej wprost z ustawy 4 istotę gwarancyjnej odpowiedzialności Skarbu Państwa. Rozwiązania te nie zadowalają również banków nie mających gwarancji państwowych, gdyż brak takich gwarancji oznacza -ich zdaniem - łamanie zasady równouprawnienia podmiotów działających w sektorze bankowym. Od pewnego czasu prowadzone są prace nad przygotowaniem projektu ustawy regulującej kwestie gwarantowania depozytów bankowych, a ich dotychczasowym efektem są m.in. 2 projekty: jeden opracowany przez NBP i drugi przez Ministerstwo Finansów. Projekty te różnią się między sobą - w niektórych kwestiach w sposób zasadniczy - co wskazuje, jak poważnym problemem jest utworzenie systemu gwarantowania depozytów bankowych w Polsce. 1 Obecnie gwarancje wypłaty odszkodowań przez Skarb Państwa w przypadku bankructwa banku nie są formalnie ograniczone co do wysokości. 2 Pewną formą odpowiedzialności banków za depozyty jest konieczność tworzenia rezerw obowiązkowych. Stopa rezerw od wkładów terminowych wynosi 10%, natomiast wkładów płatnych na każde żądanie 23%. Wielkość rezerwy obowiązkowej wynosiła w końcu I kw r mld zł (w tym na rachunku rezerwy obowiązkowej w NBP mld zł, zaś zadeklarowana kwota gotówki trzymana w kasach banków mld zł); 3 Odpowiedzialność ta dotyczy wkładów oszczędnościowych gromadzonych w bankach państwowych, a także w innych bankach (dotyczy to głównie banków spółdzielczych i banków w formie spółek akcyjnych z większościowym udziałem państwa), które korzystały z tego uprawnienia przed wejściem w życie niniejszej ustawy, tj. przed 1989 r. oraz wkładów, za które Skarb Państwa przyjął odpowiedzialność z tytułu gwarancji i poręczeń. Oznacza to, że gwarancjami tymi nie są objęte banki powstałe po tym terminie. Zob. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r., Prawo Bankowe Dz.U. nr 72 z 1992 r., poz. 359 z późn. zmianami. 4 W warunkach stosunkowo wysokiej inflacji, jaka nadal występuje w Polsce, wstrzymanie na kilka miesięcy wypłat depozytów i brak odsetek, powoduje istotne straty dla depozytariuszy. Warto dodać, że również Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy przyjmowana jak dotąd interpretacja wspomnianego art. 49 Prawa Bankowego jest właściwa. Zob. art. pt. Klienci tracą pieniądze, banki zaufanie, "Nowa Europa" z dnia 7 grudnia 1993 r.

3 2 BSE Skoro celem niniejszego opracowania nie może być ustosunkowanie się do tych projektów, przede wszystkim dlatego, że ulegają one ciągłej modyfikacji, to celowe wydaje się wskazanie rozwiązań funkcjonujących w innych państwach. Dzięki temu, jak się wydaje, łatwiej będzie ocenić projekt ustawy nad którym ostatecznie będzie debatował Sejm. Cele regulacji prawnej instytucji finansowych W gospodarkach rynkowych prawna regulacja instytucji finansowych i rynku usług finansowych służy trzem głównym celom: 5 - zapewnieniu sprawnego, efektywnego funkcjonowania instytucji finansowych i rynków usług finansowych, w wyniku deregulacji i ochrony konkurencji, - ochronie inwestorów (zwłaszcza drobnych depozytariuszy), kredytobiorców i posiadaczy wkładów oszczędnościowych, aby minimalizować nieuzasadnione, nadmiernie wysokie ryzyko strat z powodu niewypłacalności, oszustwa, manipulacji lub innych nadużyć, - zapobieganiu upadłości tych instytucji - jako "instytucji zaufania publicznego" - w interesie stabilności i wiarygodności całego sektora finansowego 6. Powyższe wskazuje, że mogą istnieć rozbieżne cele takiej regulacji (np. zapobieganie upadłości a ochrona konkurencji, ochrona depozytariuszy a skłonność banków do ryzyka). Jak wskazują min. badania Richarda. S. Grossmana 7, w tych bankach w których wprowadzono system ubezpieczenia oszczędności, po ok. 5 latach obserwowana była większa skłonność do podejmowania ryzykownej działalności (tzw. Moral Hazard), przy czym samo ubezpieczenie depozytów nie było wyłącznym winowajcą ostatnich kryzysów w bankach amerykańskich. Wskazuje się tu raczej na wspólne przyczyny wynikające z systemu ubezpieczeń depozytów i procesu deregulacji 8, Powyższe przyczyny nie prowadzą jednak autora do konkluzji, iż byłaby wskazana ponowna silna regulacja w sferze bankowej, ale raczej do stwierdzenia, że dopóki reformy ubezpieczeń depozytów redukują zjawisko Moral Hazard, dopóty dalsza deregulacja powinna być poddana szczególnej uwadze. Rzecz jasna, pewne elementy regulacji (np. standardy jakościowe niektórych profesjonalnych usług finansowych, czy wymogi informacyjne, kooperacyjne) mogą służyć obu grupom celów: bezpieczeństwu klientów i efektywności usługodawców. Przy wyraźnie zarysowanych w ostatnich latach tendencjach do deregulacji i liberalizacji rynków usług finansowych 9 (a tym samym intensyfikacji konkurencji) ko- 5 Por. Competition in Banking (Trends in Banking Structure and Regulation in OECD Countries)", (Broker G. Red.), Paris, 1989, s. 117 i następne. 6 m.in. przez zmniejszenie możliwości wystąpienia masowych wypłat depozytów przez klientów zaniepokojonych stopniem ich bezpieczeństwa (tzw. run) 7 Zob. R. S. Grossman: Deposit Insurance, Regulation, and Moral Hazard in the Thrift Industry; Evidence from the 1930's, "The American Economic Review", September, nr , s Do deregulacji w sferze bankowej w latach 80-tych przyczyniło się m.in. uchwalenie Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act z 1980 r., który przewidywał m.in. zniesienie w okresie 6 lat, tj. do 31 marca 1986 r. limitów maksymalnych stóp procentowych i dywidend, jakie instytucje depozytowe mogły płacić za depozyty i rachunki terminowe. Zob. G. G. Munn, F. L. Garda, G J. Woelfel, "Encyclopedia of Banking & Finance", ninth edition, Szlem Press Inc. Pasadenia California, s. 264 i następne. 9 Przykładem jest likwidacja pułapów stopy procentowej depozytów.

4 BSE 3 nieczne jest utrzymywanie, bądź tworzenie funduszy gwarancyjnych m.in. dla wkładów oszczędnościowych. Tendencje te występują w krajach OECD. SYSTEMY UBEZPIECZEŃ DEPOZYTÓW W RÓŻNYCH KRAJACH Wprowadzanie systemów (funduszy) gwarancyjnych było najczęściej wymuszane przez kryzysy (tak było w latach trzydziestych w USA, czy w innych krajach w późniejszym okresie 10 ), a znacznie słabsze było znaczenie czynnika konkurencji, czy też procesów integracyjnych, np. w ramach Wspólnoty Europejskiej. Systemy gwarancyjne poszczególnych państw różnią się pod wieloma względami, począwszy od ich nazwy (np. w jednych używa się pojęcia gwarancje, w innych ubezpieczenia), a skończywszy na takich istotnych zagadnieniach, jak: rodzaj członkostwa (dobrowolne, obowiązkowe), forma własnościowa, sposób finansowania, podstawa ustalania wysokości składek, rodzaje ubezpieczanych depozytów, górne limity ubezpieczeń czy szybkość wypłaty odszkodowań. Charakterystyka ogólna Jak wynika z kanadyjskiego raportu przedstawiającego analizę systemów ubezpieczeń depozytów w 20 państwach: 11 1) w większości krajów Fundusze gwarantowania depozytów są własnością państwową: państwowa forma własności występuje w 10 krajach, prywatna w sześciu i mieszana w czterech. Np. w Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Szwajcarii, W. Brytanii, Kanadzie czy w USA systemem ubezpieczeń depozytów kierują zarządy wyłonione z instytucji państwowych (banku centralnego, ministerstw itp). Systemy te są oficjalnie sponsorowane i zarządzane przez państwo. Systemy zarządzane przez organizacje prywatne (najczęściej tworzone przez banki), występują m.in. w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech i Szwecji. Systemy mieszane (państwowo-prywatne) występują m.in. w Holandii, Norwegii, Turcji i Japonii. 2) najczęściej uczestnictwo w systemie ma charakter obligatoryjny (w 16 krajach, 10 W USA system gwarantowania depozytów bankowych wprowadzono w 1933 r. W 5 krajach system taki wprowadzono w latach sześćdziesiątych (w Indiach i Norwegii w 1961 r. na Filipinach w 1963 r., w Niemczech w 1966 r. - dla banków komercyjnych, w 1969 dla powszechnych kas oszczędnościowych i w 1976 r. dla banków spółdzielczych, w Kanadzie w 1967 r., Finlandii w 1969 r.). W latach siedemdziesiątych do systemu dołączyło 6 krajów, (Japonia i Paragwaj w 1971 r., Hiszpania w 1977 r. i Argentyna, Austria oraz Holandia w 1979 r.). W latach osiemdziesiątych systemy gwarantowania depozytów wprowadzono w 15 krajach (Francji w 1980 r., W. Brytami w 1982 r., Turcji w 1983 r., Szwajcarii w 1984 r., Belgii, Kolumbii, Wenezueli i Kenii w 1985 r., Chile i Trynidadzie w 1986 r., we Włoszech w 1987 r., Nigerii w 1988 r. oraz w Brazylii i Irlandii w 1989 r.). W 1992 r. system gwarantowania depozytów utworzyła Szwecja. Zob. E. Kąciak, Ocena i propozycje dotyczące projektu Ustawy o "Bankowym Funduszu Gwarancyjnym". Materiał przygotowany dla Zespołu ds. Bankowości w Sejmie, Warszawa 1994 r. 11 Zob. D. Daniluk, Instytucja gwaranta depozytów bankowych w Polsce -pożądany cel, zakres i formy działania, "Bank i Kredyt" nr 4-5/1994, s. 30. Zob. też: Deposit Insurance Survey - Report Canada Deposit Insurance Corporation, June 1993 Szeroką analizę systemu ubezpieczeń depozytów w różnych krajach zawiera też opracowanie E. Kąciaka, op.cit.

5 4 BSE w 4 uczestnictwo - dobrowolne; przy czym, w tym ostatnim przypadku, nawet uczestnictwo dobrowolne ma w praktyce często znamiona uczestnictwa obligatoryjnego). Obowiązkowe członkostwo w funduszach gwarancyjnych dotyczy m.in. USA, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Krajami w których uczestnictwo w funduszach jest dobrowolne są w szczególności: Niemcy, Belgia i Hiszpania. W krajach, w których przynależność do systemu ubezpieczenia wkładów jest dobrowolna, konkurencja istniejąca na rynku usług bankowych w znacznym stopniu wymusza przystąpienie banku do systemu. Wynika to w szczególności z faktu, iż banki będące w takim systemie uważane są za bezpieczniejsze i cieszą się większym zaufaniem klientów. Dodać należy, że w Niemczech, zgodnie z art. 23a Brawa Bankowego (KWG) 12, instytucja kredytowa, nie należąca do systemu ubezpieczenia wkładów zobowiązana jest poinformować o tym fakcie swoich klientów. 3) we wszystkich analizowanych krajach depozytariusze zagraniczni są chronieni, 4) w nieznacznej większości krajów depozyty w walutach zagranicznych podlegają ochronie (11 krajów). Depozyty podlegające ochronie tylko w walucie krajowej - w 9 krajach. 5) Składki na Fundusz gwarancyjny są wielkością stałą ustalaną proporcjonalnie do wartości depozytów (19 krajów) oraz uwzględniającą dodatkowo wysokość ryzyka (1 kraj - USA). 6) Modyfikacja wysokości składek występuje wówczas, gdy środki gromadzone są po wypłacie gwarantowanych kwot {ex post) np. we Francji i Włoszech. Tam zaś, gdzie środki gromadzi się dla potrzeb administrowanego funduszu (ex ante) - co dotyczy 17 krajów - składka nie przekracza 1% zgromadzonych depozytów. 7) Różne mogą być sposoby finansowania funduszy: ex ante (regularne składki ustalane w określony sposób - np. w stosunku do sumy bilansowej netto, składki zróżnicowane - w zależności od tzw. kategorii ryzyka), oraz ex post (gdy nastąpi kryzys). W większości wymienionych krajów stosowany jest system ex ante 13. 8) Szybkość wypłaty odszkodowań dla depozytariuszy, waha się od kilku dni (np. USA) do ok. roku. Najczęściej mieści się w przedziale 3-6 miesięcy. Rozwiązania szczegółowe w wybranych krajach USA Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC - została utworzona po wielkim kryzysie z mocy aktu prawnego Glass-Steagall Act z 1933 r 14. Podstawy prawne - to Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act z 1980 r. i Garn- St. Germain Depository Institutions Act z 1982 r Gesetz uber das Kreditwesen z dnia r., (BGBL I, S. 1093). 13 System ex post obowiązuje m.in.: w Austrii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Włoszech. 14 Obok utworzenia FDIC, oddzielono również banki handlowe od inwestycyjnych, a także zakazano oprocentowania wkładów na żądanie. Por. Le Roy Miller R., Pulsinelli R. W. "Modern Money and Banking" New York, 1985, s. 212 i następne. 15 Por. Rose P. S., Fraser D. R. "Financial Institutions (Understanding and Managing Financial Services)", Homewood 111., 1988, s. 75 i następne.

6 BSE 5 W cz. I 16 FDIC oraz Federal Savings and Loan Insurance Corporation (FSLIC) wyposażono w prawo inicjowania międzystanowych fuzji sanacyjnych -polegających na przejmowaniu słabszych podmiotów przez mocniejsze. W cz. II 17 uregulowano inny instrument zapobiegania upadłości: dekapitalizowania zagrożonych instytucji w drodze sprzedaży specjalnych papierów wartościowych 18. W cz. III 19 rozwiązania ukierunkowano na zwiększenie zdolności instytucji oszczędnościowych do udzielania kredytów i prowadzenie niektórych rachunków 20. Dotyczy to np. pożyczek bez należytego pokrycia, pożyczek na rzecz władz stanowych i lokalnych finansujących dług publiczny, pożyczek na edukację, na nieruchomości, innych pożyczek komercyjnych, inwestowania w aktywa instytucji objęte funduszami gwarancyjnymi itp. FDIC ma charakter publiczno-prawny i łączy w sobie funkcje nadzoru bankowego dla szerokiej kategorii banków (wydawanie regulacji ostrożnościowych, inspekcje w bankach, analiza sprawozdawczości), - ubezpieczyciela depozytów, który pobiera składki, zarządza zgromadzonym funduszem i decyduje o jego użyciu, - agencji rządowej udzielającej pomocy bankom znajdującym się w trudnej sytuacji, aktywnie uczestniczącej w procesach naprawczych, restrukturyzacyjnych i w postępowaniu upadłościowym. Federal Deposit Insurance Corporation zarządzana jest przez 3 osobowy zarząd dyrektorów, powoływanych przez prezydenta i zatwierdzanych przez senat. Instytucja ta ma prawo w uzasadnionych przypadkach pożyczyć do 3 mld USD ze Skarbu Państwa. Finansowana jest z dochodów pochodzących z rządowych papierów wartościowych i opłat za świadczone usługi ubezpieczonym bankom. Należy zaznaczyć, iż członkostwo w FDIC jest obowiązkowe dla banków, członków Systemu Rezerwy Federalnej (FED) oraz banków stanowych, jeśli wymagają tego przepisy stanowe. W 1992 r. systemem ubezpieczeń objętych było blisko 14 tys. instytucji, których łączna wartość aktywów przekroczyła 4,6 bln USD. Ubezpieczenie wkładów dotyczy kwot do 100 tys. USD 22 dla jednego klienta w danym banku (bez względu na walutę w jakiej są denominowane i obywatelstwo depozytariusza). Źródłem wypłaty gwarantowanych kwot jest fundusz zasilany ze składek płaconych przez ubezpieczone instytucje. Do 1992 r. składki płacone przez banki były ustalane proporcjonalnie do zgromadzonych depozytów. Jednak później, z uwagi na wady dotychczasowego systemu ubezpieczeń depozytów, wprowadzono inne rozwiązania. Przyjęta przez FDIC strategia postępowania z upadającymi bankami, oparta w znacznym stopniu na zastąpieniu złych aktywów gotówką i przejęciu przez inny bank depozytów oraz innych pasywów (z wyłączeniem pożyczek podporządkowanych), spowodowała, z jednej strony to, że faktyczną ochroną objęto prawie wszystkie depozyty, z drugiej natomiast wywołała wzrost kosztów po strome FDIC i pośrednio Skarbu Pań- 16 The Deposit Insurance Flexibility Act 17 The Net Worth Certificate Act. 18 Net Worth Certificates. 19 The Thrift Institutions Restructuring Act. 20 Wkłady na żądanie. 21 Zob. D. Daniluk, op. cit. s. 32 i n. 22 Limit 100 tys. USD obowiązuje od 31 marca 1980 r., wcześniejszy wynosił - 40 tys. USD.

7 6 BSE stwa. Taka strategia postępowania spotkała się ze zdecydowaną krytyką głoszącą, iż sprzyja ona zwiększeniu stopnia ryzyka w sektorze bankowym i osłabia dyscyplinę rynkową. W związku z czym, w 1984 r. próbowano zmienić strategię na rzecz zwiększenia udziału depozytariuszy w ponoszeniu strat. Jednakże zamiar ten nie mógł się wówczas urzeczywistnić z powodu kryzysu jaki wystąpił w latach Dopiero w końcu 1991 r. Kongres uchwalił poprawkę do istniejącej ustawy, zobowiązującą FDIC do mniej kosztownego postępowania przy rozwiązywaniu problemów upadających banków, (za wyjątkiem banków, które są zbyt duże by mogły ogłosić upadłość). Zasadnicza zmiana dotyczyła sposobu obliczania składek: wprowadzono ustalanie ich wysokości co pół roku, obliczając od podstawy wymiaru opartej na wartości depozytów zgromadzonych przez daną jednostkę. Jednocześnie dokonano podporządkowania ubezpieczonych instytucji do odpowiedniej kategorii ryzyka, równoważnej dla danego banku lub kasy oszczędnościowej. Głównym kryterium oceniania przez FDIC jest tutaj adekwatność kapitału do prowadzonej działalności. Ubezpieczone instytucje zostały podzielone na 3 podstawowe grupy: banki dobre - wysoki kapitał (A), banki średnie - odpowiedni kapitał (B) i słabe - niedokapitalizowane (C). Każdą z tych grup dodatkowo podzielono na podgrupy, w których znalazły się banki po przeprowadzeniu w nich wnikliwej analizy przez nadzór bankowy. W rezultacie występuje 9 różnych stawek przy płaceniu składki (risk - based premium). Banki lepsze płacą mniejsze kwoty, gdyż ryzyko ich upadku jest niższe 24. Powyższy system wprowadzony został w ograniczonym zakresie we wrześniu 1992 r., a w zakresie pełnym, od początku br. Zgodnie z ustalonym przez Kongres limitem, tworzony w ten sposób fundusz winien osiągnąć wartość 1,25% depozytów objętych ubezpieczeniem. Celem tego rozwiązania jest przywrócenie działania rynku i ograniczenie symptomu "Moral Hazard". Warto zaznaczyć, że FDIC może: - odmówić ubezpieczenia temu bankowi, który podejmuje zbyt ryzykowne działania, bądź narusza przepisy prawne, - wstrzymać i wymówić ubezpieczenie, jeśli bank angażuje się w niepewne praktyki finansowe, - zawiesić lub odwołać poszczególne osoby angażujące się w takie praktyki (urzędnika banku, dyrektora). W Stanach Zjednoczonych każda instytucja ubezpieczeniowa ma tzw. wiodącego regulatora federalnego, odpowiedzialnego za licencjonowanie i nadzór 25. Dodatkowo banki stanowe są nadzorowane przez władze odpowiedniego stanu. Powoduje to, że system amerykański jest nadal, mimo pewnej deregulacji, poddany silnej kontroli. 23 Efektem tego kryzysu było m.in. załamanie się systemu kas oszczędnościowych (Savings and Loans), kosztujące ok. 500 mld USD. 24 wysokość składki płacona jest w promilach i wynosi dla odpowiednich grup banków: Grupa według kapitału Grupa według oceny nadzoru ABC wysoki kapitał odpowiedni kapitał niedokapitalizowana Zob. też D. Daniluk, op.cit., s Regulatorem tym może być Kontroler Waluty {Comptroller of the Currency), Zarząd Rezerwy Federalnej (Federal Reserve Board), Urząd Nadzoru nad Instytucjami Oszczędnościowymi (Office of Thirft Supervision) oraz FIDIC.

8 BSE 7 Należy także dodać, że w zarządzie FDIC nie mogą zasiadać osoby z Banku Rezerwy federalnej FED, ani też w jakikolwiek sposób powiązane z instytucjami objętymi ubezpieczeniami. W Niemczech funkcjonują 3 różne systemy zabezpieczenia depozytów: 1) w bankach prywatnych (komercyjnych), 2) w bankach prawa publicznego (kas oszczędnościowych), 3) w bankach spółdzielczych. Fundusz ochrony depozytów w bankach komercyjnych, będący przedsięwzięciem prywatnym, założony został w porównaniu z funduszem amerykańskim stosunkowo późno, bo w 1966 r., a udział w nim jest dobrowolny. Fundusz ten jest administrowany przez Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Banków Komercyjnych. W ramach tego funduszu przewidywano zwrot zobowiązań banku dla osób fizycznych, początkowo do 10 tys. DM, później do 20 tys. DM. Kwoty wyższe nie podlegały ochronie ze strony funduszu. W 1976 r. został stworzony system odpowiedzialności solidarnościowej w ramach grupy banków. W razie nieprzewidzianych strat i zagrożenia wypłacalności, fundusz udziela solidarnościowej pomocy do wysokości 30% kapitału własnego banku, wykazanego w ostatnim opublikowanym bilansie rocznym. W przypadku minimalnego obecnie kapitału założycielskiego banku w wysokości 5 mln ECU (10 mln DM) ochronie podlegają depozyty do około 3 mln DM, a więc do stosunkowo wysokiej granicy. Z pomocy tej zaspokajane są zobowiązania wobec wierzycieli banku, wykazane pod pozycją "zobowiązania z działalności bankowej wobec innych wierzycieli" 26. Ochroną objęte są również wkłady w bankach zagranicznych działających na terenie Niemiec oraz wkłady w bankach niemieckich, działających ha terenach innych krajów 27. Środki finansowe na wypłaty pochodzą ze zgromadzonego funduszu, na który składają się odpowiednie wpłaty banków, dokonywane proporcjonalnie do kwoty podlegających ubezpieczeniu depozytów. Aktualnie stawka wynosi 0,03% i jest ściągana raz w roku. W uzasadnionych wypadkach, stawka ta może być podwojona. Banki-kasy oszczędnościowe i spółdzielnie kredytowe objęte są ubezpieczeniem depozytów na innych zasadach 28. W tym pierwszym przypadku, mimo że jednostki te tworzone są przez władze lokalne, które równocześnie ponoszą odpowiedzialność za ich zobowiązania (obejmujące również wkłady), utworzone zostały fundusze własne, wspierające w razie konieczności instytucje będące w kłopotach finansowych i pośrednio zabezpieczające zdeponowane w nich wkłady. Przyczyną zastosowania tego rozwiązania była również chęć zapewnienia jednakowych warunków w walce konkurencyjnej na rynku usług finansowych. 26 Należą do nich zobowiązania wobec przedsiębiorstw, osób fizycznych 5! instytucji publicznych. Zob. Z. Zawadzka, Systemy bankowe, Warszawa, Poltext 1994, s.71 i następne: 27 Należy raz jeszcze podkreślić, że w praktyce tylko kilka banków nie jest objętych systemem ochrony depozytów, a ogólna kwota wypłat z Funduszu limitowana jest wielkością środków zgromadzonych w Funduszu. Poza tym wypłaty gwarantowanych kwot nie mają charakteru prawnie wiążących zobowiązań ze strony Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Banków Komercyjnych, a decyzja uruchomienia środków jest z punktu widzenia klientów arbitralna i do pewnego stopnia niepewna. Zob. D. Daniluk, Instytucja gwaranta depozytów bankowych w Polsce -pożądany cel, zakres i formy działania. "Bank i Kredyt" nr 4-5/1994, s Z. Zawadzka, op. cit., s

9 8 BSE System ochrony wkładów sektora oszczędnościowego ma formę wieloszczeblową i składają się nań: - fundusze na szczeblu regionalnym, tworzone przy regionalnych związkach kas oszczędnościowych, - ponadregionalny fundusz wyrównawczy, - rezerwy zabezpieczające na szczeblu central rozliczeniowych kas oszczędnościowych. W razie kłopotów, do udzielenia pomocy zobowiązana jest przede wszystkim instytucja lokalna, która utworzyła daną jednostkę - kasę oszczędnościową. W przypadku, gdy jej pomoc - po wykorzystaniu wszystkich rezerw danej kasy i zbadaniu możliwości fuzji z inną jednostką - będzie niewystarczająca, uruchamiane są środki z funduszu regionalnego. Jeśli pomoc z tego źródła także będzie niedostateczna, wówczas sięga się po środki z funduszu ponadregionalnego. Rocznie kasy powinny wpłacać na rzecz swojego funduszu regionalnego 0.03% od tzw. "roszczeń wobec klientów". Obowiązek rocznej wpłaty istnieje dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięte 50%, czyli 0.15% od wspomnianych "roszczeń wobec klientów". Natomiast wpłaty na rezerwę zabezpieczającą dokonywane przez centrale rozliczeniowe wynoszą 0.1% od pozycji "wkłady klientów niebankowych". Wpłaty te, podobnie jak we wcześniejszym przypadku, dokonywane są do 50%. Jednocześnie w obu przypadkach, w uzasadnionych okolicznościach, przewiduje się możliwość zwiększenia przewidywanych wpłat. System zabezpieczania wkładów spółdzielczości kredytowej - najstarszy w Niemczech dobrowolny system zabezpieczania wkładów bankowych - składa się z Funduszu Gwarancyjnego i Związku Gwarancyjnego. Fundusz Gwarancyjny prowadzony jest przy Związku Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena, stanowiąc wyodrębnioną część majątkową. Do Funduszu należą spółdzielnie kredytowe, ich centralne związki (łącznie z instytucją centralną na szczeblu federalnym, niektóre banki hipoteczne należące do sektora spółdzielczego oraz kasy budowlano-oszczędnościowe. Banki spółdzielcze, należące do tego funduszu wpłacają rocznie roczne składki w wysokości 0,5% wartości kredytów udzielonych klientom. W razie konieczności stawka ta może być podwyższona nawet 4-krotnie. We Francji od 1980 r. ubezpieczenia depozytów dokonywane są przez Francuskie Stowarzyszenie Banków (L'Association Francaise des Banques - AFB) w imieniu banków działających we Francji, z wyjątkiem oddziałów banków zagranicznych. Podstawę do ustalania składek członkowskich stanowią kwoty depozytów klientów, ich rodzaj i waluta oszczędności. Wkład każdego banku zależy od wielkości depozytów, według stanu na koniec roku - przy czym górną granicę ustalono na 30 mld franków. Poszczególni depozytariusze nie mogą otrzymać więcej niż 400 tys. franków i ubezpieczenie nie rozciąga się na wkłady międzybankowe 29, certyfikaty i depozyty w obcej walucie. Systemem objęte są 29 Depozytariusz ma zagwarantowaną kwotę do wysokości 400 tys. franków bez względu na liczbę założonych rachunków.

10 BSE 9 zatem, tylko depozyty denominowane w walucie krajowej (również wpłacane przez cudzoziemców). Z uwagi jednak na regulacje Unii Europejskiej w zakresie tworzenia wspólnego rynku usług bankowych, planuje się uwzględnienie w tym systemie również walut zagranicznych. Francuski system określany jest mianem solidarnościowego. Od strony formalnej brak jest ustawowych podstaw jego działalności, członkostwo jest dobrowolne, a o zasadach funkcjonowania rozstrzyga statut uchwalony przez członków stowarzyszenia. Obecnie w systemie tym zrzeszonych jest 428 banków. W oficjalnych publikacjach zaznacza się, iż system ten nie spełnia zgodnie z wolą jego członków, funkcji typowego gwaranta depozytów, gdyż jest zarządzany na zasadach samorządowych, bez udziału władz państwowych i nie ma w stosunku do banków uprawnień regulacyjnych. Jeśli jednak uwzględni się obowiązujące przepisy i stosowaną praktykę, to widać, że członkostwo w AFB jest obligatoryjne. Wypłaty z Funduszu odbywają się ad hoc, dzięki wpłatom banków dokonywanym na żądanie administrującego systemem, tj. nie ma stałego funduszu przeznaczonego na gwarantowanie depozytów. Sposób dokonywania wypłat wygląda, od strony organizacyjnej, następująco 30 : 1) jeśli AFB podejmie decyzję o konieczności interwencji, to jednocześnie wyznacza bank, który wypłaca ze swych środków gwarantowane depozyty klientom upadłej jednostki, 2) w ciągu 2 miesięcy, kiedy powinno się zaspokoić roszczenia depozytariuszy, AFB i bank wypłacający środki finansowe ustalają, wysokość kwoty jaką należy rewindykować od banków działających w tym systemie. Późnij następuje zwrot wypłaconych depozytów wraz z prowizją dla banku, który uruchomił swe środki w pierwszej kolejności. W systemie francuskim przyjęto zasadę, iż większe banki płacą mniej, niżby to wynikało z ogólnej kwoty zgromadzonych w nich depozytów. Uznano bowiem, że ryzyko upadłości tych banków jest mniejsze, niż małych banków. Dość często podkreśla się, że wprowadzenie powyższego modelu, odrębnego od stosowanych w innych państwach było możliwe dzięki szerokim uprawnieniom Banku Francuskiego nadanym przez prawo bankowe, a dotyczące głównie realizacji funkcji wspomagania płynności i wypłacalności banków w sytuacji kryzysowej. W Wielkiej Brytanii Fundusz Odnowy Depozytów został założony w 1982 r. na zasadach określonych przepisami Prawa Bankowego z 1979r 31. Źródłem finansowania Funduszu są składki pobierane od ok. 500 banków i licencjonowanych instytucji depozytowych, proporcjonalnie do wielkości depozytów określonych w granicach tys. funtów. W razie potrzeby mogą być pobrane dodatkowe składki do wysokości 0,3% od podstawy wyliczeń. Fundusz, który utrzymywany jest na stałe, nie jest znaczący; jego wartość wynosi od 5 do 6 mln funtów. 30 Zob. L. Daniluk, op.cit. s. 30 i następne. 31 Obecnie kwestie te reguluje część II prawa bankowego z 1987 r., w której częściowej modyfikacji poddano wcześniejsze rozwiązania. Zob. H. Gronkiewicz-Waltz, Bank Centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze 1992, s.159 i n.

11 10 BSE Wypłaty z Funduszu powinny być dokonywane w ciągu 21 dni od wezwania i mogą być one jednocześnie traktowane jako ulga przy ustalaniu podatku. W przypadku kwoty objętej gwarancją wypłat, zastosowano w praktyce rozwiązanie, polegające na koncepcji "udziału własnego w szkodzie" ze strony depozytariuszy. Przyjęto mianowicie, że maksymalna wysokość ubezpieczonego depozytu wynosi 20 tys. funtów, lecz klient banku może otrzymać tylko 75% powyższej kwoty, zaś 25% stanowi udział własny (oznacza to, że maksymalna wysokość wypłaty na depozytariusza wynosi 15 rys. funtów). W systemie brytyjskim nie czyni się różnic między rachunkami oszczędnościowymi a rachunkami służącymi prowadzeniu działalności gospodarczej. Ochroną obejmuje się również, na ogólnych zasadach, cudzoziemców powierzających swe środki bankom objętym tym systemem. Mimo, że członkostwo w Funduszu jest obowiązkowe Skarb Państwa może zwolnić z tego obowiązku banki zagraniczne. Administratorem Funduszu jest zarząd w skład którego wchodzą: gubernator Banku Anglii, jego zastępcy, główny księgowy i inne osoby powołane przez gubernatora (3 osoby - będące dyrektorami, kontrolerami i menedżerami ubezpieczonych banków a także osoby, które są urzędnikami lub pracownikami Banku Anglii). W Wielkiej Brytanii wypłaty z Funduszu dokonywane są incydentalnie, co wynika ze stosowania przez bank centralny metody polegającej na zachęcaniu banków (drogą nieformalnej perswazji) do większego zaangażowania w rozwiązywania problemów innych banków. Gwarancje depozytów w procesie dostosowania do Unii Europejskiej Pierwszą próbą w kierunku ujednolicenia systemu gwarancji depozytów bankowych było wydanie w grudniu 1986 r. przez Komisję EWG zalecenia w sprawie wprowadzenia systemu gwarantowania depozytów we Wspólnocie. Wówczas 6 państw EWG (Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania) miało już takie systemy, 3 kraje planowały ich wprowadzenie (Irlandia, Portugalia, Włochy), zaś pozostałe kraje nie miały i nie zamierzały wprowadzać systemu zabezpieczania depozytów (Dania, Grecja, Luksemburg). Obecnie systemy gwarancji lokat istnieją we wszystkich państwach WE z wyjątkiem Grecji i Portugalii. Zalecenie z 1986 r. z uwagi na treść i stosunkowo niską rangę w hierarchii aktów normatywnych Wspólnoty, odbierane było raczej jako wyraz zainteresowania tym zagadnieniem, niż rzeczywista próba dokonania ostatecznych rozstrzygnięć. Świadczy o tym w szczególności fakt, iż w wyżej wymienionym zaleceniu wskazano konieczność wprowadzenia systemów gwarantowania depozytów, nie precyzując jednocześnie formy czy poziomu ochrony. Wskazano ponadto na konieczność objęcia gwarancją banków działających na terenie danego państwa (tzw. zasada terytorialności). Datę wprowadzenia w życie systemów gwarantowania depozytów określono na 1 stycznia 1990 r. Prace nad przygotowaniem dyrektywy, wiążącej swą mocą państwa członkowskie i wprowadzającej ujednolicone rozwiązania, rozpoczęły się dopiero na początku obecnej dekady, z tym, że ich przyspieszenie w 1992 r., spowodowane było wysokimi kosztami upadku banku BCCI oraz naciskami organizacji konsumenckich na wprowadzenie od-

12 BSE 11 powiedniej ochrony klientów banków. W efekcie, w połowie 1992 r., Komisja WE opublikowała projekt dyrektywy w sprawie systemów ubezpieczenia lokat. Regulował on pojęcie lokat, kwestię rozporządzalności nimi, przynależność banku do systemu oraz poziom wypłacanych odszkodowań 32. Przewiduje się, że dyrektywa zostanie uchwalona w bieżącym roku, a jej istotne postanowienia będą dotyczyć w szczególności takich kwestii jak: - wprowadzenie "zasady kraju pochodzenia", polegającej na pokrywaniu przez krajowy system, nie tylko zobowiązań banków działających na jego obszarze, lecz również oddziałów tych banków funkcjonujących w innych państwach UE. Jest to ściśle związane z zasadą odpowiedzialności nadzoru bankowego kraju macierzystego. Organa nadzoru bankowego są uprawnione do kontroli działalności całego banku, włącznie z jego oddziałami zagranicznymi. Oddziały banków zagranicznych mają jednak prawo do przystępowania do systemów ubezpieczania lokat w kraju prowadzenia działalności 33 : - wprowadzeniu obligatoryjnego uczestnictwa w systemie ochrony depozytów, instytucji finansowych przyjmujących depozyty, przy jednoczesnym pozostawieniu do uznania krajów członkowskich form organizacyjnych i sposobu funkcjonowania takich instytucji. Obowiązek udziału w systemie traktowany jest jednak elastycznie, gdyż pozostawia się bankom możliwość stosowania innych środków ochrony lokat, - wprowadzeniu możliwości odmowy przyjęcia bądź wykluczenia banku, który przez swoje postępowanie naraża system na zbyt duże ryzyko, a stosowane nań środki dyscyplinujące okazały się nieskuteczne. Jednocześnie instytucja ubezpieczenia lokat gwarantuje ich wypłacenie przez rok od dnia wykluczenia, - wprowadzeniu minimalnego limitu kwoty gwarantowanej wynoszącego 20 tys. ECU (w okresie przejściowym do końca 1999 r. może on być utrzymywany na poziomie 15 tys. ECU 34 ), przy czym kwota do której są chronione lokaty, powinna być aktualizowana co 2 lata, - dopuszczeniu możliwości ustalenia "udziału własnego" ubezpieczonych depozytariuszy, jednak bez naruszenia limitu 20 rys. ECU, 32 Pojęcie lokat, jakie wprowadził projekt było bardzo szerokie i obejmowało: - nadwyżki należności pozostające na rachunkach bankowych oraz powstające z bieżących operacji bankowych, - kwoty pozostające na rachunku (rachunki oszczędnościowe), - należności, dla których bank wystawił dokumenty podlegające przeniesieniu na inne osoby. Te w/w lokaty miały zostać objęte zabezpieczeniem. Zabezpieczeniu nie podlegały lokaty międzybankowe i inne wkłady (nie przewidywano natomiast zróżnicowania ochrony lokat w stosunku do pozostałych rodzajów klientów). Lokatę zdefiniowano jako nierozporządzalna, gdy deponent w okresie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni nie może zadysponować lokatą, którą bank zobowiązany jest mu wypłacić. Nie jest przy tym konieczne orzeczenie sądowe bądź organu administracji państwowej, że wypłata nie może nastąpić, a więc ogłoszenie upadłości banku. Lokata jest nierozporządzalna również w przypadku, gdy wypłaty są zablokowane w ramach procesu uzdrawiania banku, Zob. J. Węcławski, Nowe formy nadzoru bankowego w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" nr 4-5/1994 r., s. 79 i n. 33 Takie rozwiązanie wzbudza jednak zastrzeżenia krajów, które oferują lepsze warunki ochrony lokat. Przyjmowanie przez nie do swoich systemów ubezpieczenia oddziałów banków z innych państw, bez możliwości poddania ich działalności własnemu nadzorowi bankowemu, może być dla nich niekorzystne. 34 Kwota 15 tys. ECU odpowiada przeciętnemu ubezpieczeniu stosowanemu w krajach WE, wyjątkiem są Niemcy i Włochy, gdzie wysokość chronionych depozytów jest znacznie wyższa.

13 12 BSE - wprowadzeniu obowiązku uruchomienia systemu, gdy wypłata depozytów staje się niemożliwa, przy czym wypłaty gwarantowane mają być dokonywane w ciągu 3 miesięcy od momentu powstania takiego obowiązku. Termin ten może być tylko jeden raz przedłużony przez organ nadzoru bankowego, o kolejne 3 miesiące, w przypadku wystąpienia z uzasadnionym wnioskiem w tej sprawie instytucji zobowiązanej do dokonania wypłat. Deponent, który nie zrealizuje swego roszczenia w tym terminie traci do niego prawo, - wprowadzeniu zasady, że wymagana jest zgoda władz nadzoru bankowego na pozbawienie banku udziału w systemie. W sytuacji wykluczenia, bank podlega obowiązkowi zaprzestania przyjmowania depozytów, - wprowadzeniu zasady, że sposoby tworzenia funduszu, metoda i wysokość gromadzenia środków oraz podjęcie decyzji o ich użyciu, pozostawia się suwerennym władzom krajowym. Konieczność harmonizacji prawa polskiego z obowiązującym w Unii Europejskiej wynika z rozdz. III, art i 83 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony 35. Polska zobowiązała się m.in. do współpracy z krajami WE w celu przyjęcia wspólnego zbioru przepisów i norm dotyczących, m.in. rachunkowości oraz nadzoru i systemów prawnych regulujących bankowość, ubezpieczenia i finanse. Tempo dostosowania i jego zakres strona polska określa samodzielnie, tak aby dostosowanie nastąpiło w okresie 10 lat, począwszy od 1 lutego 1994 r. Wnioski 1) Sądzić należy, że doświadczenia większości państw oraz wymogi dostosowania do WE przesądzają o wprowadzeniu w Polsce obligatoryjnego uczestnictwa w systemie ochrony depozytów, co oczywiście nie musi blokować prób banków do tworzenia instytucji o charakterze dobrowolnym, jeśli z różnych względów dostrzegą taką potrzebę. 2) W związku z tym, konieczne jest uściślenie pojęcia lokat (depozytów), nierozporządzalności lokatą czy formy własnościowej dla instytucji zajmującej się gwarantowaniem depozytów. W tym ostatnim przypadku należy przesądzić, czy system ochrony depozytów będzie miał charakter państwowy, prywatny czy mieszany (spółki akcyjnej, korporacji prawa publicznego, czy też innej formy). Przyjęcie formy publiczno-prawnej może oznaczać konieczność zagwarantowania na ten cel znacznych środków budżetowych, co w obecnej sytuacji budżetu nie 35 Zob. Dziennik Ustaw RP, załącznik do numeru 11 poz. 38 z 27 stycznia 1994 x., s. 36 i następne oraz s. 45.

14 BSE 13 wydaje się rozwiązaniem najlepszym. Z drugiej jednak strony, sama kondycja sektora bankowego nie zezwala na większe finansowe zaangażowanie się samych banków. A zatem, uzasadniony chyba byłby postulat, aby w warunkach polskich również obowiązywała zasada "udziału własnego", pozwalająca na budowanie systemu gwarantowania depozytów także w oparciu o środki depozytariuszy. 3) Wydaje się, że niski poziom kapitałów własnych banków, trudna sytuacja budżetu państwa oraz niski poziom zamożności społeczeństwa przesądzają o tym, że w Polsce obowiązywać będzie system mieszany, gdyż tylko taki może pobudzać banki i depozytariuszy do racjonalnej i efektywnej działalności 36. Należy zdawać sobie również sprawę z tego, że mimo takiego rozwiązania, poziom gwarantowanych depozytów nie będzie mógł być szybko, tak samo wysoki, jak w wielu krajach zachodnich 37. Być może początkowo systemem objęte zostaną tylko depozyty ludności, a poza nim, pozostaną depozyty osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej. 4) W przyszłej ustawie o gwarantowaniu depozytów bankowych niezbędne wydaje się też rozstrzygnięcie, czy zasadne jest tworzenie funduszu o charakterze stałym, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i określenie zasad lokowania środków zgromadzonych na tym funduszu oraz zasad uruchamiania tych środków na wypła ty dla depozytariuszy. Pozytywna decyzja w zakresie utworzenia funduszu o starym charakterze wymaga m.in. określenia: jaka część środków stałego funduszu przeznaczona zostanie na zakup papierów wartościowych i jaka będzie struktura tych papierów z punktu widzenia 36 W świetle doświadczeń innych państw właściwe wydaje się, by w instytucji zajmującej się gwarantowaniem depozytów znajdowali się zarówno przedstawiciele banku centralnego, rządu oraz banków. Rozwiązanie takie może wprowadzić równowagę miedzy interesem prywatnym i publicznym oraz przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu. 37 Np. w projekcje NBP zakłada się - w wariancie korzystniejszym dla depozytariuszy - że wartość depozytu objętego gwarancją wypłaty w przypadku niewypłacalności banku może "wynieść 5 tys. ECU. A zatem, jest to kwota 3-4 krotnie niższa niż to zakładają rozwiązania WE. Jednocześnie projekt przewiduje gwarancje dla wszystkich wkładów bankowych niezależnie od okresu utrzymywania i waluty. Wkłady do 1 tys. ECU byłyby gwarantowane w 100%, zaś wkłady od 1 tys. ECU do 3 tys. ECU gwarantowano by w 90%, natomiast wkłady od 3 tys. ECU do 5 tys. ECU - w 70%. Kilka wkładów w jednego klienta w danym banku byłoby traktowane jako jeden. Warto przytoczyć liczby wskazujące na zakres ochrony depozytów bankowych w różnych krajach, po to by pokazać różnice między nimi w tym względzie, jak i określić przyszłą pozycję naszego systemu. Kraj Zakres ochrony w walucie krajowej w zł* Niemcy praktycznie nieograniczony** Włochy 840 mln ITL*** 12,0 mld USA 100 tys. USD 2,3 mld Japonia 10 mln JPY 2,3 mld Francja 400 tys. FRF 1,6 mld W.Brytania**** 15.tys.GBP 0,5 mld Hiszpania 1,5 mln ESP 0,3 mld * kurs wymiany średni NBP z 30 czerwca br. ** w bankach prywatnych - 30% kapitału akcyjnego na depozytora *** 100% na pierwsze 200 mln ITL, 80% na następne 800 mln ITL **** 75% rachunków do wysokości 20 tys. GBP Por. też A Sławińska, Gwarantowanie depozytów bankowych. Dyrektywy i konkurencja, "Rzeczpospolita" nr 150 z 30 czerwca 1994 r., s. 15

15 14 BSE ich bezpieczeństwa i płynności (tzn. możliwości szybkiego ich spieniężenia). Wątpliwości budzi natomiast, (co zakłada się min. w projekcie NBP) możliwość przeznaczania środków na zakup udziałów i akcji w spółkach czy udzielanie poręczeń bankom. Są to działania ryzykowne i grożące problemami z wypłatą środków dla depozytariuszy upadłego banku. Podobne odczucie budzi zamiar wprowadzenia, nie spotykanego gdzie indziej, systemu mieszanego gwarantowania depozytów, polegającego na finansowaniu tak ex ante (obowiązkowe roczne składki banków na Fundusz), jak i ex post (fundusze trzymane przez banki). Rozwiązanie takie wymaga zamrożenia znacznych środków finansowych banków, co w przypadku ich małej wartości, w porównaniu z występującą w bankach zachodnich, ograniczy aktywność sektora bankowego i zmniejszy jego konkurencyjność. Poza tym, może to także utrudniać określenie faktycznej odpowiedzialności banków za ulokowane w nich depozyty. 5) Wydaje się, że instytucja gwarantująca depozyty powinna koncentrować się przede wszystkim na ochronie depozytariuszy. Oznacza to, że nie byłoby wskazane przypisywanie jej innych zadań, a zwłaszcza szeroko pojętego nadzoru bankowego, restrukturyzacji sektora bankowego i jego sanacji. Za takim rozwiązaniem prze mawiają kosztowne doświadczenia amerykańskiego systemu 38. Wspomnieć należy, iż oba polskie projekty (NBP i MF) przewidują (nawet wbrew formalnym deklaracjom - w przypadku projektu MF) szerokie kompetencje instytucji gwarantującej depozyty o charakterze nadzorczym w zakresie badania działalności banków, prowadzenia w nich postępowania uzdrawiającego, upadłościowego i likwidacyjnego. 6) W świetle wprowadzenia "zasady kraju pochodzenia" - polegającej na pokrywaniu przez krajowy system nie tylko zobowiązań banków działających na jego obszarze, lecz również oddziałów tych banków funkcjonujących w innych państwach UE - rysuje się wyraźnie problem niskiej konkurencyjności banków polskich. Wynika on zwłaszcza z faktu, że u nas zakłada się gwarantowanie depozytów na poziomie 5 tys. EGU, to jest na poziomie 3-4 krotnie niższym od zakładanego dla krajów WE. Sytuacja ta oznacza, że banki polskie nie tylko, że mogą nie zaistnieć na rynkach międzynarodowych, to jednocześnie mogą utracić rynek krajowy. 38 Zgodzić się też można z A. Topińskim, który pisze: "Rozdzielenie funkcji ubezpieczeniowych, restrukturyzacyjnej i pożyczkodawcy ostatniej szansy jest właściwie jedynym rozwiązaniem, które umożliwia jasne zdefiniowanie odpowiedzialności za pieniądze, którymi te instytucje dysponują. Ubezpieczeniem powinien zajmować się ubezpieczyciel, pożyczki powinien udzielać NBP, restrukturyzować powinna agencja rządowa przy współpracy banku centralnego" A Topiński, Gwarancje dla systemu, "Bank" nr 5, maj 1994 r. s. 62.

Rozwój instytucji gwarantujących depozyty

Rozwój instytucji gwarantujących depozyty Rozwój instytucji gwarantujących depozyty (explicite) 100 90 80 70 60 50 40 30 Wielka Recesja Kryzysy w Europie Kryzys Tequila Kryzys Azjatycki FDIC 1934 w odpowiedzi na kryzys 1929 roku - 20 10 0 1930

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Vademecum. zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego. z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Vademecum. zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego. z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Vademecum zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów Wstęp Depozyty gromadzone w Banku, tak

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM

UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM System oparty na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych System bankowo zorientowany duże znaczenie finansowania wewnętrznego finansowanie zewnętrzne za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Dr Jan Zaunar 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Temat Nr 1: Cechy szczególne banku jako przedsiębiorstwa 1. Podstawowe kierunki działalności banku W odróżnieniu od zwykłych przedsiębiorstw, które

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Druk nr 720 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MODELE NADZORU FINANSOWEGO Ø Nadzór solo Ø Nadzór zintegrowany Ø Nadzór mieszany NADZÓR FINANSOWY W POLSCE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisja

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa:

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa: 1. Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy: a) są bankowi dobrze znani b) wpłacają systematycznie duże kwoty c) mają podpisaną specjalną umowę d) mają rachunek w innym banku 3. Kredyt

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 22 912 555,40 22 912 555,40 0,00 35 441 505,06 35 441 505,06 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS)

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS) System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS) zarys koncepcji przyjęty przez Międzyzrzeszeniowy Zespół ds. Regulacji PROJEKTOWANE AKTY PRAWNE DYREKTYWA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo