Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) fax U.M. - (0-32) Strona internetowa U.M. - Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/WK.RGK Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Udzielenie pożyczki/ kredytu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. CPV: Usługi udzielania kredytu PRZETARG NIEOGRANICZONY przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) ZATWIERDZIŁ: B U R M I S T R Z mgr inż. Zofia Gajdzik Wojkowice, dn. 09 grudnia 2013r. 1

2 A. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Wojkowice Urząd Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290A W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) fax U.M. - (0-32) NIP U.M REGON U.M Strona internetowa U.M Wydział prowadzący: Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Komunalnej 2. Tryb udzielania zamówienia 1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp. 3. Informacje uzupełniające 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ" oraz udostępnione przez Zamawiającego przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 2.Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) 3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana ta może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku dokonania takiej zmiany, informacja o tym zostanie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający załącza następujące dokumenty: a) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLII/370/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej oraz uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/412/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII/370/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej. b) informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wojkowice za pierwsze półrocze 2013 wraz z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wojkowice nr 181/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wojkowice za pierwsze półrocze 2013, 2

3 c) uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w K a t o w i c a c h nr 4100/III/188/2013 z dnia 2 października 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wojkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r., d) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za 2012r. wraz z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wojkowice nr 50/2013 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za 2012r. i sprawozdań jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Wojkowice oraz przedstawienia informacji o stanie mienia, e) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XL/349/2013 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2012, f) uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w K a t o w i c a c h nr 4100/III/102/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wojkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, g) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLI/348/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2012, h) sprawozdanie budżetowe o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2011r., 2012 i III kwartał 2013r., i) sprawozdanie budżetowe o stanie zobowiązań, wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji: Rb-Z za 2011r., 2012r. i III kwartał 2013r., j) sprawozdanie budżetowe o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych: Rb-N za 2011r., 2012r. i III kwartał 2013r., k) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII/294/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2013, l) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/410/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2013 (wraz z aktualnym, wg stanu na dzień 25 listopada 2013r. załącznikiem nr 1 Pan dochodów i nr 2 Plan wydatków do uchwały oraz wyciągiem z planu przychodów i rozchodów), m) uchwałę III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/III/279/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta Wojkowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, n) uchwałę III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/III/281/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Wojkowice, o) Wykaz zobowiązań długoterminowych Zamawiającego wobec banków i innych instytucji finansowych, wg stanu na dzień 30 listopada 2013r., p) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie oraz zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek oraz podatków przez Gminę Wojkowice i Urząd Miasta Wojkowice. r) projekt uchwały Rady Miasta Wojkowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata po zmianach (wraz z załącznikami), 3

4 s) Zaświadczenie o wyborze burmistrza t) zestawienie przepływów pieniężnych. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty przez Miasto Wojkowice pożyczki w kwocie ,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych przedstawiona zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej przed dniem zawarcia umowy pożyczki/kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ustęp 1 pkt 7 ustawy PZP w przypadku otrzymania negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. B. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marek Skrobek Skarbnik Miasta, tel. (32) w. 19 Teresa Nocoń Naczelnik Wydziału Finansowego, tel. (32) w w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Julita Malczewska Inspektor RGK tel. (32 ) w. 13 C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa pożyczki/kredytu w łącznej wysokości: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. na następujących warunkach: 4

5 a) Przeznaczenie pożyczki/kredytu: częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych poniesionych przez Gminę Wojkowice na budowę wodociągu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wojkowice. Rodzaj pożyczki/kredytu: długoterminowa w łącznej wysokości: b) ,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy PLN), c) Termin uruchomienia (udzielenia) pożyczki: w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie do 31 grudnia 2013r., d) Okres spłaty pożyczki: od 31 marca 2016r. do 30 czerwca 2024r. e) Spłata kapitału pożyczki następować będzie w równych ratach kwartalnych, począwszy od marca 2016r. do 30 czerwca 2024r., (z wyjątkiem raty ostatniej, której przewidywana wartość wynosi zł) raty płatne w terminie do końca kwartału, f) Zakładany harmonogram spłat rat kapitału pożyczki/kredytu przeznaczonej na budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi załącznik nr 7, g) Odsetki od pożyczki płatne z dołu w okresach miesięcznych na koniec miesiąca, począwszy od grudnia 2013r., h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kwoty pożyczki w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów lub opłat, i) Odsetki naliczane w okresach miesięcznych na koniec miesiąca od rzeczywiście wykorzystanej (przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego) kwoty pożyczki, j) Jeżeli termin spłaty raty pożyczki czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. k) Oprocentowanie (wynagrodzenie Wykonawcy) zmienne obliczane, wg sumy wartości średniomiesięcznej stopy procentowej WIBOR (jeden miesiąc) i wartości wskazanej przez Wykonawcę, l) Do sporządzenia oferty należy przyjąć wartość średniomiesięcznego WIBOR 1M za okres od 01 listopada do 30 listopada 2013r., który wynosi 2,60 %. ł) Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; ponadto, zamawiający poddaje się egzekucji wprost z umowy pozyczki/kredytu na podstawie art pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni w zapłacie wynagrodzenia lub jego części oraz spłaty rat kapitału lub jego części. m) Wykonawca nie jest uprawniony do żądania i uzyskania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności z tytułu: - prowizji przygotowawczej, - prowizji za sporządzenie aneksów, - prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki, - prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki. 5

6 Wydatki inwestycyjne objęte przedmiotową pożyczką/kredytem dotyczą budowy wodociągu w Wojkowicach w ul. Jana III Sobieskiego i ul. Plaka oraz budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydatki te zostały w części poniesione przez Zamawiającego. Do wniosku o wypłatę transzy pożyczki/kredytu Zamawiający dołączy uwierzytelnione kopie faktur potwierdzających dokonanie zakupu usług/robót budowlanych. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wartości pożyczki o wartość wydatków planowanych do poniesienia w 2013r. lecz nie poniesionych. 2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : Usługi udzielania kredytu D. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Od wykonawcy nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. E. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 stycznia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pb, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Pb inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Pb; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 6

7 2. Ocena sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie wymaganych i złożonych wraz z ofertą Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale F SIWZ. Nie wykazanie potwierdzenia spełnienia warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 3. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku nastąpi na podstawie wymaganych i złożonych wraz z ofertą Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale F SIWZ. Nie wykazanie potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. F. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 stycznia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pb, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Pb inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Pb. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców osobno albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, 7

8 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 b ust. 3 ustawy, należy przedłożyć: Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Załącznik nr 4 do SIWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach; pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, 3) projekt umowy kredytowej, zawierającej harmonogram spłaty poszczególnych rat wraz z odsetkami, oraz uwzględniający istotne postanowienia umowy zawarte w załącznikiem nr 6 do SIWZ. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. G. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Przez cenę oferty (Co) dla pożyczki należy rozumieć sumę kosztów oprocentowania: Co = WIBOR (1M) + M 8

9 gdzie: Co - cena ofertowa WIBOR (1M) - (Warsaw Interbank Offered Rate) wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym obliczana dla jednego miesiąca, która może być zmienna w czasie obowiązywania umowy pożyczki [w %], M - marża Wykonawcy, z tym, że M marża Wykonawcy jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy pożyczki [w %]. Uwaga : Ostateczna cena oferty (Co), jak również marża Wykonawcy (M) musi być przedstawiona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kryteria oceny ofert W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty - 100% Zasady oceny ofert wg. ustalonych kryteriów 1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: najniższa cena sposród wszystkich rozpatrywanych ofert C = cena oferty badanej x 100 pkt 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 3.Obliczenie dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. H. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. I. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymogi formalne 1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu i treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania lub komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności, 9

10 b) formularz oferty i wszystkie dokumenty /również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach/ muszą być podpisane: za podpisania uważa się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej, c) nie dopuszcza się zmian i poprawek w złożonej ofercie, d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcę. Uwagi: a) załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą Za zgodność z oryginałem i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiające za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości, c) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 5. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2. Opakowanie oferty 1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu /kopercie, paczce/ uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 2.Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmy Wykonawcy wraz z adresem, telefonem oraz posiadać napis : OFERTA- POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ- WODOCIĄG 3. Koszt przygotowania oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. J. OFERTY CZĘSCIOWE I WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 10

11 K. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. L. INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 290a, Kancelaria - parter do dnia 16 grudnia 2013r. do godziny 10: Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 3. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Sobieskiego 290a, Wojkowice oraz oznaczona: Udzielenie pożyczki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 290a Sala konferencyjna ( pok. nr 25 ) w dniu 16 grudnia 2013r. o godz. 10: Termin związania ofertą. Okres związania ofertą 30dni. 4. Publiczne otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne 2. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę), cenę, a także inne informacje które uzna za konieczne. 3.W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia postępowania. Ł. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 1. Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2.Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z poz. 907 ze zm./ w postaci: 11

12 - Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwołaczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub do której zamawiający jest obowiązany. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a/ opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, b/ wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c/ odrzucenia oferty odwołującego. - skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. M. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami /, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. ZAŁĄCZNIKI: a) Formularz oferty - załącznik nr 1, b) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2, c) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy załącznik nr 3, d) Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej załącznik nr 4, e) Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych- załącznik nr 5, f) Wzór umowy- załącznik nr 6, g) Harmonogram spłat pożyczki/kredytu - załącznik nr 7, h) Dokumenty konieczne do zbadania zdolności kredytowej - załącznik nr 8, Opracowali: mgr Marek Skrobek Skarbnik Julita Malczewska Inspektor RGK 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Nazwa oferenta <<<<<<<<<<<<<. Adres... <<<<<<<<<... Numer telefonu, faksu <<<<<<<<< FORMULARZ OFERTY NIP <<<<<<<<<<<<<<<<<<.. REGON <<<<<<<<<<<<<<<<.. Nazwa i siedziba Zamawiającego: W związku z przetargiem nieograniczonym na: Urząd Miasta Wojkowice adres : Wojkowice, ul. Sobieskiego 290a, telefon : (32) fax : (32) adres zam1.wojkowice.pl Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. 1. Oferujemy udzielenie i obsługę pożyczki w kwocie ,00 PLN objętej zamówieniem zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę: [w %] (WIBOR(1M) + M). Słownie<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 1) W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Całość niniejszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Miejscowość, data Podpis Wykonawcy i pieczątka 13

14 . Załącznik NR 2 do SIWZ Nazwa wykonawcy : <<<<<<<<<<<<<<. Adres : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.< Telefon : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Faks: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. s k ł a d a m : O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp i oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 2) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) moja sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje należyte wykonanie zamówienia. dnia. ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 14

15 . Załącznik NR 3 do SIWZ Nazwa wykonawcy : <<<<<<<<<<<<<<. Adres : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.< Telefon : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Faks: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. s k ł a d a m : O Ś W I A D C Z E N I E o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. niniejszym oświadczam(y), iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w myśl których, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 15

16 . 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 16

17 . 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. dnia. ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 17

18 . Załącznik NR 4 do SIWZ Nazwa wykonawcy : <<<<<<<<<<<<<<. Adres : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.< Telefon : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Faks: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* Nazwa grupy kapitałowej, do której należę <<<<<<<<<<<<<<<<<<. Podmioty w tej samej grupie kapitałowej to: Lp. Nazwa i adres dnia. ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) *wypełnić jeśli dotyczy 18

19 . Załącznik NR 5 do SIWZ Nazwa wykonawcy : <<<<<<<<<<<<<<. Adres : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.< Telefon : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Faks: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. oświadczam, że na dzień składania ofert nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp. dnia. ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) *wypełnić jeśli dotyczy 19

20 . W Z Ó R u m o w y do postępowania nr <<<<. Umowa pożyczki/kredytu Załącznik Nr 6 do SIWZ zawarta w dniu grudnia 2013r. w Wojkowicach z oferentem wybranym w postępowaniu przetargowym o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A, Wojkowice, NIP: , Regon: , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Zofię Gajdzik przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wojkowice Marka Skrobka, a... reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawca zawarta została umowa o następującej treści: 1 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pożyczki/kredytu w wysokości nie większej, niż złotych, (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), przy czym kwota pożyczki/kredytu przekazana (wypłacona) zostanie do 31 grudnia 2013r., w jednej transzy, na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. 2. Transza, w wysokości wskazanej przez Zamawiającego we wniosku, przekazywana zostanie na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie do 3 dni, od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3. Do wniosku o przekazanie transzy pożyczki Zamawiający dołączy uwierzytelnione przez Skarbnika Miasta lub upoważnioną przez niego osobę kserokopie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych wraz z protokołem odbioru robót budowlanych, a w przypadku faktur zapłaconych również dołączy potwierdzenie transakcji zapłaty. 4. Transze będą przelewane na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: , prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Będzinie. 5. Strony ustalają, iż dniem wypłaty kwoty transzy jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 20

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011. Tarnowiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł Numer ogłoszenia: 343800-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-26 12:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ I. Zamawiający Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52 II. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bełchatów: kredyt inwestycyjny - zakup pojemników III/2013 Numer ogłoszenia: 362180-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Krasnystaw: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235286-2010:text:pl:html PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu 2010/S 152-235286 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 270 000,00 PLN ze spłatą w ratach kwartalnych w latach 2016-2028 Numer ogłoszenia: 64263-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy.

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu Zarząd Powiatu w Piszu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Piszu Na wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt bankowy

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu jednostki samorządu terutorialnego Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 7 500 000 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214576-2011:text:pl:html PL-Zarszyn: Usługi udzielania kredytu 2011/S 129-214576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł.

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip 1 z 5 2013-11-26 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36. Zębowice: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 550 000 zł przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg Numer ogłoszenia: 266204-2011; data zamieszczenia: 31.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. dla zadania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. dla zadania Znak sprawy: ŚR.271.9.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące Wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:...

Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące Wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik Nr 1 do SIWZ Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo