Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) fax U.M. - (0-32) Strona internetowa U.M. - Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/WK.RGK Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Udzielenie pożyczki/ kredytu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. CPV: Usługi udzielania kredytu PRZETARG NIEOGRANICZONY przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) ZATWIERDZIŁ: B U R M I S T R Z mgr inż. Zofia Gajdzik Wojkowice, dn. 09 grudnia 2013r. 1

2 A. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Wojkowice Urząd Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290A W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) fax U.M. - (0-32) NIP U.M REGON U.M Strona internetowa U.M Wydział prowadzący: Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Komunalnej 2. Tryb udzielania zamówienia 1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp. 3. Informacje uzupełniające 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ" oraz udostępnione przez Zamawiającego przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 2.Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) 3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana ta może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku dokonania takiej zmiany, informacja o tym zostanie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający załącza następujące dokumenty: a) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLII/370/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej oraz uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/412/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII/370/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej. b) informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wojkowice za pierwsze półrocze 2013 wraz z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wojkowice nr 181/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wojkowice za pierwsze półrocze 2013, 2

3 c) uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w K a t o w i c a c h nr 4100/III/188/2013 z dnia 2 października 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wojkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r., d) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za 2012r. wraz z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wojkowice nr 50/2013 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za 2012r. i sprawozdań jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Wojkowice oraz przedstawienia informacji o stanie mienia, e) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XL/349/2013 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2012, f) uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w K a t o w i c a c h nr 4100/III/102/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wojkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, g) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLI/348/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wojkowice na rok 2012, h) sprawozdanie budżetowe o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2011r., 2012 i III kwartał 2013r., i) sprawozdanie budżetowe o stanie zobowiązań, wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji: Rb-Z za 2011r., 2012r. i III kwartał 2013r., j) sprawozdanie budżetowe o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych: Rb-N za 2011r., 2012r. i III kwartał 2013r., k) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII/294/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2013, l) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/410/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2013 (wraz z aktualnym, wg stanu na dzień 25 listopada 2013r. załącznikiem nr 1 Pan dochodów i nr 2 Plan wydatków do uchwały oraz wyciągiem z planu przychodów i rozchodów), m) uchwałę III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/III/279/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta Wojkowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, n) uchwałę III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/III/281/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Wojkowice, o) Wykaz zobowiązań długoterminowych Zamawiającego wobec banków i innych instytucji finansowych, wg stanu na dzień 30 listopada 2013r., p) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie oraz zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek oraz podatków przez Gminę Wojkowice i Urząd Miasta Wojkowice. r) projekt uchwały Rady Miasta Wojkowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata po zmianach (wraz z załącznikami), 3

4 s) Zaświadczenie o wyborze burmistrza t) zestawienie przepływów pieniężnych. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty przez Miasto Wojkowice pożyczki w kwocie ,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych przedstawiona zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej przed dniem zawarcia umowy pożyczki/kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ustęp 1 pkt 7 ustawy PZP w przypadku otrzymania negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. B. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marek Skrobek Skarbnik Miasta, tel. (32) w. 19 Teresa Nocoń Naczelnik Wydziału Finansowego, tel. (32) w w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Julita Malczewska Inspektor RGK tel. (32 ) w. 13 C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa pożyczki/kredytu w łącznej wysokości: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. na następujących warunkach: 4

5 a) Przeznaczenie pożyczki/kredytu: częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych poniesionych przez Gminę Wojkowice na budowę wodociągu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wojkowice. Rodzaj pożyczki/kredytu: długoterminowa w łącznej wysokości: b) ,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy PLN), c) Termin uruchomienia (udzielenia) pożyczki: w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie do 31 grudnia 2013r., d) Okres spłaty pożyczki: od 31 marca 2016r. do 30 czerwca 2024r. e) Spłata kapitału pożyczki następować będzie w równych ratach kwartalnych, począwszy od marca 2016r. do 30 czerwca 2024r., (z wyjątkiem raty ostatniej, której przewidywana wartość wynosi zł) raty płatne w terminie do końca kwartału, f) Zakładany harmonogram spłat rat kapitału pożyczki/kredytu przeznaczonej na budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi załącznik nr 7, g) Odsetki od pożyczki płatne z dołu w okresach miesięcznych na koniec miesiąca, począwszy od grudnia 2013r., h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kwoty pożyczki w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów lub opłat, i) Odsetki naliczane w okresach miesięcznych na koniec miesiąca od rzeczywiście wykorzystanej (przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego) kwoty pożyczki, j) Jeżeli termin spłaty raty pożyczki czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. k) Oprocentowanie (wynagrodzenie Wykonawcy) zmienne obliczane, wg sumy wartości średniomiesięcznej stopy procentowej WIBOR (jeden miesiąc) i wartości wskazanej przez Wykonawcę, l) Do sporządzenia oferty należy przyjąć wartość średniomiesięcznego WIBOR 1M za okres od 01 listopada do 30 listopada 2013r., który wynosi 2,60 %. ł) Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; ponadto, zamawiający poddaje się egzekucji wprost z umowy pozyczki/kredytu na podstawie art pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni w zapłacie wynagrodzenia lub jego części oraz spłaty rat kapitału lub jego części. m) Wykonawca nie jest uprawniony do żądania i uzyskania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności z tytułu: - prowizji przygotowawczej, - prowizji za sporządzenie aneksów, - prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki, - prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki. 5

6 Wydatki inwestycyjne objęte przedmiotową pożyczką/kredytem dotyczą budowy wodociągu w Wojkowicach w ul. Jana III Sobieskiego i ul. Plaka oraz budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydatki te zostały w części poniesione przez Zamawiającego. Do wniosku o wypłatę transzy pożyczki/kredytu Zamawiający dołączy uwierzytelnione kopie faktur potwierdzających dokonanie zakupu usług/robót budowlanych. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wartości pożyczki o wartość wydatków planowanych do poniesienia w 2013r. lecz nie poniesionych. 2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : Usługi udzielania kredytu D. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Od wykonawcy nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. E. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 stycznia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pb, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Pb inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Pb; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 6

7 2. Ocena sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie wymaganych i złożonych wraz z ofertą Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale F SIWZ. Nie wykazanie potwierdzenia spełnienia warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 3. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku nastąpi na podstawie wymaganych i złożonych wraz z ofertą Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale F SIWZ. Nie wykazanie potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. F. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 stycznia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pb, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Pb inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Pb. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców osobno albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, 7

8 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 b ust. 3 ustawy, należy przedłożyć: Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Załącznik nr 4 do SIWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach; pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, 3) projekt umowy kredytowej, zawierającej harmonogram spłaty poszczególnych rat wraz z odsetkami, oraz uwzględniający istotne postanowienia umowy zawarte w załącznikiem nr 6 do SIWZ. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. G. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Przez cenę oferty (Co) dla pożyczki należy rozumieć sumę kosztów oprocentowania: Co = WIBOR (1M) + M 8

9 gdzie: Co - cena ofertowa WIBOR (1M) - (Warsaw Interbank Offered Rate) wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym obliczana dla jednego miesiąca, która może być zmienna w czasie obowiązywania umowy pożyczki [w %], M - marża Wykonawcy, z tym, że M marża Wykonawcy jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy pożyczki [w %]. Uwaga : Ostateczna cena oferty (Co), jak również marża Wykonawcy (M) musi być przedstawiona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kryteria oceny ofert W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty - 100% Zasady oceny ofert wg. ustalonych kryteriów 1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: najniższa cena sposród wszystkich rozpatrywanych ofert C = cena oferty badanej x 100 pkt 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 3.Obliczenie dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. H. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. I. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymogi formalne 1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu i treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania lub komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności, 9

10 b) formularz oferty i wszystkie dokumenty /również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach/ muszą być podpisane: za podpisania uważa się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej, c) nie dopuszcza się zmian i poprawek w złożonej ofercie, d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcę. Uwagi: a) załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą Za zgodność z oryginałem i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiające za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości, c) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 5. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2. Opakowanie oferty 1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu /kopercie, paczce/ uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 2.Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmy Wykonawcy wraz z adresem, telefonem oraz posiadać napis : OFERTA- POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ- WODOCIĄG 3. Koszt przygotowania oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. J. OFERTY CZĘSCIOWE I WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 10

11 K. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. L. INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 290a, Kancelaria - parter do dnia 16 grudnia 2013r. do godziny 10: Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 3. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Sobieskiego 290a, Wojkowice oraz oznaczona: Udzielenie pożyczki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 290a Sala konferencyjna ( pok. nr 25 ) w dniu 16 grudnia 2013r. o godz. 10: Termin związania ofertą. Okres związania ofertą 30dni. 4. Publiczne otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne 2. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę), cenę, a także inne informacje które uzna za konieczne. 3.W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia postępowania. Ł. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 1. Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2.Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z poz. 907 ze zm./ w postaci: 11

12 - Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwołaczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub do której zamawiający jest obowiązany. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a/ opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, b/ wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c/ odrzucenia oferty odwołującego. - skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. M. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami /, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. ZAŁĄCZNIKI: a) Formularz oferty - załącznik nr 1, b) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2, c) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy załącznik nr 3, d) Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej załącznik nr 4, e) Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych- załącznik nr 5, f) Wzór umowy- załącznik nr 6, g) Harmonogram spłat pożyczki/kredytu - załącznik nr 7, h) Dokumenty konieczne do zbadania zdolności kredytowej - załącznik nr 8, Opracowali: mgr Marek Skrobek Skarbnik Julita Malczewska Inspektor RGK 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Nazwa oferenta <<<<<<<<<<<<<. Adres... <<<<<<<<<... Numer telefonu, faksu <<<<<<<<< FORMULARZ OFERTY NIP <<<<<<<<<<<<<<<<<<.. REGON <<<<<<<<<<<<<<<<.. Nazwa i siedziba Zamawiającego: W związku z przetargiem nieograniczonym na: Urząd Miasta Wojkowice adres : Wojkowice, ul. Sobieskiego 290a, telefon : (32) fax : (32) adres zam1.wojkowice.pl Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. 1. Oferujemy udzielenie i obsługę pożyczki w kwocie ,00 PLN objętej zamówieniem zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę: [w %] (WIBOR(1M) + M). Słownie<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 1) W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Całość niniejszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Miejscowość, data Podpis Wykonawcy i pieczątka 13

14 . Załącznik NR 2 do SIWZ Nazwa wykonawcy : <<<<<<<<<<<<<<. Adres : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.< Telefon : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Faks: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. s k ł a d a m : O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp i oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 2) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) moja sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje należyte wykonanie zamówienia. dnia. ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 14

15 . Załącznik NR 3 do SIWZ Nazwa wykonawcy : <<<<<<<<<<<<<<. Adres : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.< Telefon : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Faks: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. s k ł a d a m : O Ś W I A D C Z E N I E o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. niniejszym oświadczam(y), iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w myśl których, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 15

16 . 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 16

17 . 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. dnia. ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 17

18 . Załącznik NR 4 do SIWZ Nazwa wykonawcy : <<<<<<<<<<<<<<. Adres : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.< Telefon : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Faks: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* Nazwa grupy kapitałowej, do której należę <<<<<<<<<<<<<<<<<<. Podmioty w tej samej grupie kapitałowej to: Lp. Nazwa i adres dnia. ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) *wypełnić jeśli dotyczy 18

19 . Załącznik NR 5 do SIWZ Nazwa wykonawcy : <<<<<<<<<<<<<<. Adres : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.< Telefon : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Faks: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie: ,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy PLN ) przeznaczonej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Wojkowice. oświadczam, że na dzień składania ofert nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp. dnia. ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) *wypełnić jeśli dotyczy 19

20 . W Z Ó R u m o w y do postępowania nr <<<<. Umowa pożyczki/kredytu Załącznik Nr 6 do SIWZ zawarta w dniu grudnia 2013r. w Wojkowicach z oferentem wybranym w postępowaniu przetargowym o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Gminą Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290A, Wojkowice, NIP: , Regon: , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Zofię Gajdzik przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wojkowice Marka Skrobka, a... reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawca zawarta została umowa o następującej treści: 1 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pożyczki/kredytu w wysokości nie większej, niż złotych, (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), przy czym kwota pożyczki/kredytu przekazana (wypłacona) zostanie do 31 grudnia 2013r., w jednej transzy, na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. 2. Transza, w wysokości wskazanej przez Zamawiającego we wniosku, przekazywana zostanie na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie do 3 dni, od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3. Do wniosku o przekazanie transzy pożyczki Zamawiający dołączy uwierzytelnione przez Skarbnika Miasta lub upoważnioną przez niego osobę kserokopie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych wraz z protokołem odbioru robót budowlanych, a w przypadku faktur zapłaconych również dołączy potwierdzenie transakcji zapłaty. 4. Transze będą przelewane na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: , prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Będzinie. 5. Strony ustalają, iż dniem wypłaty kwoty transzy jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/61/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO Łódź Sp. z o.o. pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo