WND- RPDS /08,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WND- RPDS.08.01.00-02-041/08,"

Transkrypt

1 Kamienna Góra: kredyt pomostowy przeznaczony na realizację projektu nr WND- RPDS /08, pt.poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego 6/S/8.1/2008) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpitala Powiatowe Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Bohaterów Getta 10, Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kredyt pomostowy przeznaczony na realizację projektu nr WND-RPDS /08, pt.poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpital Powiatowy w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego 6/S/8.1/2008) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpitala Powiatowe. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2009 na udzielnie kredytu pomostowego walutowego przeznaczonego na realizację projektu nr WND- RPDS /08, pt.poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego 6/S/8.1/2008) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpitala Powiatowego i jego obsługę złotowego w wysokości: ,68 w walucie PLN złotych (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset cztery PLN złotych 68/100 groszy).

2 1)Okres kredytowania wynosi : 29 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym okres kredytowania nie będzie dłuższy niż planowany termin wpływu ostatniej transzy dofinansowania z Unii Europejskiej. 2)Przewidywany początek okresu spłaty kredytu/uruchomienia pierwszej z czterech rat kredytu od dnia: r. w ratach zaokrąglonych do pełnego złotego w wysokości podanej w harmonogramie spłaty kredytu. 3)Przewidywany okres spłat rat kapitałowych od dnia: r. 4)Transze kredytu uruchamiane będą zgodnie z podanym harmonogramem spłaty kredytu. 5)Spłata kapitału wraz z odsetkami następować będzie sukcesywnie po otrzymaniu środków pochodzących z dofinansowania - umowa nr UDA - RPDS /08-00 o dofinansowanie projektu, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy za refundację zapłaconych faktur z kredytu. 6)Oprocentowanie kredytu: zmienne. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. 7)Odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. 8)Wykonawca przyjmuje za podstawę naliczenia odsetek od udzielonego kredytu stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę banku. 9)Marża nie może ulec podwyższeniu przez cały okres kredytowania. Dla umożliwienia oceny ceny/kosztu oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia r. 10)Środki finansowe (kwota kredytu) winny być podstawione do dyspozycji Zamawiającego na jego pisemną prośbę zgłoszoną na 3 dni przed koniecznością uruchomienia kolejnej raty. 11)Prowizja - liczona jako % od kwoty udzielonego kredytu, płatna najpóźniej w dniu uruchomienia pierwszej transzy, z własnych środków Zamawiającego. 3)Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. 12)Kwota jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu nie większa niż 1 % udzielonej kwoty kredytu. 13)Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części kredytu. 14)Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 15)Specyfikacja wraz z załącznikami stanowi jednocześnie wniosek o zawarcie umowy o kredyt pomostowy. Uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnego wniosku kredytowego. 16) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy udostępni dokumenty formalno - prawne Spółki, dokumenty niezbędne do dokonania oceny sytuacji finansowej Spółki przez bank, oraz dokumenty związane z zabezpieczeniem przyszłego kredytu. 17)Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. 18)Dokumentacja, oferta i korespondencja związana z danym postępowaniem w tym także umowa, będzie zawierała logo i nazwę projektu zgodną z wytycznymi obowiązującymi w zakresie działań promocyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również zgodnie z wymogami zawartymi w Poradniku dla Beneficjenta w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10. Informacja o prowadzonej działalności: Niniejszym nadmieniamy, iż jesteśmy podmiotem gospodarczym działającym w formie spółki prawa handlowego ( spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) od 2003 roku. Obecnie Szpital Powiatowy w Kamiennej Górze liczy 162 łózka i zawiera następujące oddziały szpitalne: oddział internistyczny, oddział dziecięcy, oddział chirurgiczny, oddział ginekologiczno - położniczy, oddział neonatologii, oddział anestezjologii intensywnej terapii. Zamawiający informuje, iż jest klientem dysponującym pełnym udziałem własnym wymaganym przez instytucje wdrażające, dlatego jego wysokość nie przekracza wartości przyznanej dotacji. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji j/w w okresie realizacji i będzie spłacany środkami z dotacji po zakończeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem spłat. Do oceny zdolności kredytowej Zamawiający przedstawia następujące

3 dokumenty w formie załączników do siwz: zaświadczenie z ZUS w opłacie składek ( z 3 m-cy), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płaceniem podatków ( z 3 m-cy), aktualny odpis z KRS (z 6 m-cy), zaświadczenie REGON, zaświadczenie NIP, umowa spółki PCZ w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpitala Powiatowego, statut Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpitala Powiatowego, umowa nr UDA - RPDS /08-00 o dofinansowanie projektu, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy), opinia banku prowadzącego rachunek bieżący, uchwała zezwalająca na zaciągnięcie wnioskowanego zobowiązania finansowego, harmonogram spłaty kredytu, studium wykonalności, analiza finansowa obejmująca wskaźniki: wynik finansowy, wskaźniki zadłużenia, wskaźnik rentowności i płynności finansowej. Jako docelowe i prawne zabezpieczenie kredytu proponujemy następująca formy: potwierdzoną za zgodność z oryginałem cesję umowy nr UDA - RPDS /08-00 o dofinansowanie projektu, pt.poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy) - zawartą z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu na dofinansowanie ww. projektu nr WND-RPDS /08, pt.poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego 6/S/8.1/2008). Jako zabezpieczenie przejściowe - do czasu zabezpieczenia docelowego proponujemy: - weksel in blanco wystawiony przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Gorze Sp zooo NZOZ Szpital Powiatowy Forma spłaty zadłużenia: w części z dotacji, w kwocie: ,90 PLN złotych ze środków własnych PCZ w Kamiennej Górze: ,78 PLN zł W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może udzielić dodatkowych wyjaśnień lub dostarczyć dodatkowych dokumentów. Oświadczamy, że posiadamy płynność finansową a posiadane przez nas kredyty nie rzutują na nasza działalność statutową. Zamawiający informuje, iż nie występują zobowiązania dochodzone na drodze sądowej. Dane dotyczące osoby do kontaktu w sprawach księgowych: pan mgr Wiktor Król - Prezes Zarządu tel. kontaktowy (075/ oraz pani Ewa Koźmin - główny księgowy tel. 075/ Dane osoby do kontaktu w sprawach innych niż księgowe: pani mgr Ewelina Wincza - kierownik ds. zamówień publicznych tel. kontaktowy (075) Lista wymaganych dokumentów dołączona do siwz stanowi jej integralną część. Prawdziwość wszystkich zawartych w niniejszej siwz danych oraz dokumentów dołączonych do niej później potwierdzamy własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny z poźn. zmn. (Dz. U, Nr 88, poz. 553).. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 29. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

4 III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: nie wymaga się wpłaty wadium III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający następujące podstawowe warunki: a)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt i ust. 2; b)spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy; c)podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru zał nr f, d)spełnią warunki podstawowe przedmiotu zamówienia określone w rozdziale I, II i III i inne wymogi określone w siwz; e)dostarczą ofertę sporządzoną wg siwz wraz z wypełnionymi następującymi formularzami określonymi w rozdziale III siwz; f)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (na prowadzenie usług bankowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, tj. Dz. U. Z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmn. i spełnia jej warunki); g)posiadają płynność finansową a udzielone przez nas kredyty nie rzutują na działalność kredytodawczą, h)zobowiążą się do oddania do dyspozycji Zamawiającego na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel na umowny okres, i)zdobędą na swoją własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia; j)przedstawią ogólne warunki funkcjonowania kredytu - projekt umowy kredytowej uwzględniający istotne warunki wymagane przez Zamawiającego opisane w siwz, k)przedstawią regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Warunki te będą spełnione przez Wykonawcę, jeżeli potwierdzą je dokumenty, o których mowa w rozdziale III. Ocena powyższych warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów, o których mowa w rozdziale III wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą zgodnie z poniższym wykazem wypełnione oświadczenia i dokumenty (które należy zaparafować i przedstawić w formie załączników do oferty, stanowiących integralną jej część): 1 załączniki: 1.1 formularz ofertowy zał nr a 1.2 oświadczenie oferenta nr b 1.3 oświadczenie w sprawie stosowania się do siwz zał nr c 1.4 formularz upoważnienia do podpisania oferty zał nr d* 1.5 formularz cenowy nr e 1.6 projekt umowy zał nr g ** 1.7 podwykonawcy zał nr h 1.8 oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał nr f 1.9 harmonogram spłaty kredytu zał nr j 1.10 regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej zał nr k *** 1.11 umowa przedwstępna **** zał nr l 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę): - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli

5 odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - zał nr 1; - aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zał nr 2; - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert - zał nr 3; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert - zał nr 4; koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem - zał nr 5 (W przypadku gdy ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia ani licencji Zamawiający uzna przedstawienie stosownego oświadczenia za wyczerpujące spełnienie zapisów tej kwestii pod tym samym numerem); w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP Zamawiający wymaga złożenia dokumentów o których mowa w 2 ust. 1, 2, 3 RPRM z dn. 19 maja 2006r. na zasadach określonych danymi przepisami - zał nr 6. Uwaga: * Załącznik wypełnić w przypadku gdy oferta będzie podpisywana przez pełnomocnika (nie wyszczególniony aktualnym KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), czy jednego z konsorcjantów podmiotu składającego ofertę. W przypadku gdy oferta będzie podpisywana przez upełnomocnionego przedstawiciela firmy wyszczególnionego w aktualnym KRS lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dany załącznik nie jest konieczny do wypełnienia i załączenia do oferty. ** Wykonawca wraz z ofertą złoży projekt umowy obejmujący ogólne warunki funkcjonowania kredytu uwzględniający istotne warunki wymagane przez Zamawiającego w siwz, *** Wykonawca wraz z ofertą dołączy regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. ****dotyczy konsorcjów (W przypadku gdy zainteresowany udziałem w przetargu występuje w imieniu konsorcjum finansowego lub holdingu, dołącza do oferty umowę przedwstępną) Załączniki g, k i l sporządza sam Wykonawca! Wyżej wymienione dokumenty należy wypełnić w takiej formie, jak to zostało podane we wzorach. Pod rygorem odrzucenia oferty, nie dopuszcza się jakiejkolwiek zmiany ich formy. Zamawiający informuje, ze brak jakiegokolwiek ww. dokumentu będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania z zastrzeżeniem art. 24 i art. 26 ustawy. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty będzie kierował się kryteriami jak podano poniżej.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

6 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpital Powiatowy Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10, woj. dolnośląskie dział zamówień publicznych. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpital Powiatowy Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10, woj. dolnośląskie SEKRETARIAT. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: umowa nr UDA - RPDS /08-00 o dofinansowanie projektu, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpital Powiatowy.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 14.03.2014 r. na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOZÓW REGIONALNYCH SP. Z O.O. NR POSTĘPOWANIA PR-7/2014 I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe "Przewozy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo