DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS"

Transkrypt

1 DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING FINANCE LAW IWONA KIENZLER English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck

2 Dictionary of Economic Terms Banking Finance Law Słownik terminologii gospodarczej Bankowość Finanse Prawo

3 Dictionary of Economic Terms Banking Finance Law by Iwona Kienzler English-Polish Polish-English Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006

4 Słownik terminologii gospodarczej Bankowość Finanse Prawo Opracowanie Iwona Kienzler angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006

5 Dictionary of Economic Terms Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej Bankowość. Finanse. Prawo Redakcja: Tomasz Rodzik WyDaWNICTWO C. H. BECK 2006 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka Warszawa, tel. (22) Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Preface After World War II, English became an international language, one used not only by businessmen or politicians acting worldwide, but also by a quantity of computer users and those having access to the new medium the Internet. Along with Poland s accession to the European Union, most of the present barriers to the Union markets, universities or offices have disappeared, even though trade will still be facing some requirements concerning the internal markets of the EU member countries for some time. Poland s extended participation in the world s commercial and intellectual exchange calls for launching a specialized dictionary that could be of help and facilitate contacts among persons, companies and institutions: this dictionary titled ENGLISH-POLISH POLISH-ENGLISH DIC- TIONARY OF ECONOMIC TERMS. BANKING. FINANCE. LAW is meant to provide such a help, especially for those involved in economic activity. Due to its subjects range, this dictionary represents a unique position in the Polish editorial market. It covers approx. 65,000 terms from penal, administrative and international law, economics, finance, banking, stock exchange, insurance, seaborne and airborne transport, as well as the specific terms applied in quoting statistical data, with special attention paid to the differences between British and American terms. It also includes lexical items and expressions strictly related to the European Union, names and abbreviations of its institutions, aid and structural programmes, word arrangements and phrases typical for the wording used in EU acts and documents. Besides the single-word items, the dictionary features examples of whole sentences which are supposed to be very useful for commercial contacts, especially during trade negotiations, or when discussing terms of co-operation or concluding agreements all this aimed at making the use of the dictionary as easy as possible. The dictionary also contains terms relating to computer science, software technology and techniques, multimedia, and obviously with the Internet as well. Everyone using word processing programs, spread sheets etc. meets English terms that can hardly be found in popular English-Polish dictionaries, such terms presenting difficulties even to those who know English well. When working on the dictionary, its author considered the needs of a wide range of users like lawyers, managers, businessmen, economists, students and lecturers at business universities, as well as employees of accounting departments who, in their professional practice, frequently encounter ambiguous words and phrases in English. The dictionary will also provide an indispensible instrument for translators and English language teachers, one offering comfort and ease in their daily work. Iwona Kienzler V

7 Wstęp Po drugiej wojnie światowej język angielski stał się językiem międzynarodowym, którym muszą posługiwać się nie tylko biznesmeni, prowadzący interesy na rynku światowym, czy politycy, ale również przeciętni użytkownicy komputerów i korzystający z dobrodziejstw nowego medium - Internetu. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej znikły wszelkie ograniczenia w dostępie do unijnych rynków, uczelni, przedsiębiorstw czy urzędów, ale obrót gospodarczy napotyka na wymagania związane z rynkiem wewnętrznym UE oraz handlem z pozostałymi krajami Wspólnoty. Wszystko to stało się bezpośrednią przyczyną opracowania niniejszego ANGIELSKO-POLSKIEGO POLSKO-ANGIELSKIEGO SŁOWNIKA TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ: BANKOWOŚĆ. FINANSE. PRAWO. Jego zadaniem jest sprostanie wielorakim potrzebom osób oraz instytucji prowadzących szeroką działalność gospodarczą. Ze względu na swoją tematykę niniejszy słownik stanowi wyjątkową pozycję na polskim rynku wydawniczym, obejmuje bowiem ok haseł z dziedziny prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego, ekonomii, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, ubezpieczeń, transportu morskiego i lotniczego, jak również zwroty występujące w danych statystycznych, z uwzględnieniem specyfiki terminologii brytyjskiej i amerykańskiej. Znajdują się w nim również hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską, nazwy oraz skróty instytucji Wspólnoty, programów pomocowych i strukturalnych, zestawienia wyrazów i zwrotów frazeologicznych w brzmieniu występującym w ustawach lub innych dokumentach unijnych. Poza pojedynczymi słowami, dla ułatwienia i przyspieszenia pracy ze słownikiem, wprowadzone zostały całe przykłady zdań najbardziej potrzebnych w kontaktach gospodarczych, przede wszystkim w trakcie negocjacji handlowych, przy omawianiu warunków współpracy czy zawieraniu umów. Ponadto w słowniku zamieszczono hasła związane z informatyką, oprogramowaniem, multimediami, techniką komputerową, a zwłaszcza z Internetem, bowiem każdy kto korzysta z edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych itp. spotyka się z terminami anglojęzycznymi, których tłumaczeń nie można znaleźć w popularnych słownikach angielsko-polskich. Pojęcia te sprawiają trudność nawet osobom dobrze znającym język angielski, dlatego też zamieszczono je również w niniejszym słowniku. Słownik przygotowano z uwzględnieniem potrzeb szerokiego kręgu odbiorców: prawników, menedżerów, handlowców, ekonomistów, studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych i studiów prawniczych, jak również pracowników działów finansowo-księgowych, spotykających się w swojej pracy z nie zawsze jednoznaczną terminologią anglojęzyczną. Jest to również niezbędne narzędzie pracy dla tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego. Iwona Kienzler VI

8 Skróty angielskie English abberviations Skróty stosowane w słowniku List of abberviations comp....terms connected with the computer science EU...European Union GB...British English pl....pural sb...somebody sth...something UN...United Nations US...American English USA...United States of America USD...American dollars terminologia związana z informatyką Unia Europejska angielszczyzna brytyjska liczba mnoga ktoś coś Organizacja Narodów Zjednoczonych angielszczyzna amerykańska Stany Zjednoczone Ameryki dolary amerykańskie Skróty polskie Polish abbreviations am....angielszczyzna amerykańska bryt....angielszczyzna brytyjska ds....do spraw fr....język francuski itp....i tym podobne łac....język łaciński np....na przykład ONZ...Organizacja Narodów Zjednoczonych pot....potocznie tj....to jest tzw....tak zwany UE...Unia Europejska zob....zobacz American English British English for... (certain affairs) French and the like Latin for instance United Nations colloquial id est so called Unia Europejska see VII

9

10 English Polish

11

12 A abandon 1. zaniechać, zaprzestać (sth czegoś); 2. porzucić, opuścić; 3. zrzec się; 4. zrezygnować; ~ a Bill zaniechać przyjęcia projektu ustawy; ~ a case zrezygnować z prowadzenia sprawy; ~ a claim zrzec się roszczenia; ~ a patent zrzec się patentu; ~ a prosecution odstąpić od ścigania; ~ an action zaniechać działania; ~ a vessel zrzec się statku ~ control zaniechać kontroli; ~ the attempt poniechać usiłowań, zaniechać starań; ~ the defence zrzec się obrony; ~ the right odstąpić od prawa abandoned 1. zaniechany; 2. porzucony, opuszczony; ~ property porzucona własność abandonment 1. zaniechanie, zaprzestanie; 2. porzucenie, opuszczenie; 3. zrzeczenie (się); 4. rezygnacja; ~ of a legal title zrzeczenie się tytułu prawnego; ~ of an option rezygnacja z prawa opcji giełdowej; ~ of appeal zaniechanie postępowania apelacyjnego; ~ of insured goods zrzeczenie się rzeczy ubezpieczonych; ~ of right zrzeczenie się praw; ~ option opcja wygaśnięcia lokaty przed ustalonym terminem ~ to State Treasury zrzeczenie się na rzecz skarbu państwa; notice of ~ zawiadomienie o zrzeczeniu się abatable podlegający uchyleniu abate 1. potrącać 2. redukować 3. obniżać 4. udzielić rabatu abatement 1. unieważnienie; 2. obniżenie, spadek (cen), obniżka; 3. rabat; 4. ulga podatkowa; ~ clause klauzula obniżenia; ~ of a fee opust opłaty; ~ of a suit zawieszenie postępowania (sprawy sądowej); ~ of action zawieszenie postępowania sądowego; ~ of debts obniżenie długów; ~ of taxes obniżenie podatków; ~ of the gold standard odejście od standardu złota; price ~ opust cenowy; tax ~ opust podatku; make an ~ udzielić obniżki abbreviate of adjudication wypis z wyroku zasądzającego abduction porwanie, uprowadzenie; ~ of child uprowadzenie dziecka abeyance stan zawieszenia (np. przepisu) abidance 1. przestrzeganie; 2. dotrzymywanie; ~ by the rules przestrzeganie przepisów abide 1. zastosować się, podporządkować się (by sth czemuś); 2. przestrzegać; 3. mieszkać, przebywać; ~ by the consequences ponosić konsekwencje; ~ by the contract dotrzymywać umowy; ~ by the decision of the Court zastosować się do decyzji sądu; ~ by the law przestrzegać prawa; ~ by the testimony podtrzymać zeznania; be and ~ przebywać, zamieszkiwać ability zdolność, możność; ~ to pay zdolność płatnicza; ~ to pay taxes zdolność płacenia podatków; ~ to work zdolność do pracy, zdolność do świadczenia pracy abjure 1. wyrzec się; 2. odwołać; ~ a claim zrzec się roszczenia; ~ continuation of patent advertising zaprzestać rozpowszechniania informacji o posiadaniu patentu able 1. zdolny, zdatny; 2. posiadający zdolność prawną; ~ assistance skuteczna pomoc; ~ to meet competition zdolny do stawienia czoła konkurencji; ~ to pay wypłacalny; ~ to sue posiadający zdolność procesową abnormal anormalny, nienaturalny, nadmierny; ~ losses nadzwyczajne straty, nadmierne straty, nietypowe straty; ~ movements of prices anormalne ruchy cen; ~ return nadmierny dochód; ~ risk ryzyko nadzwyczajne abode miejsce zamieszkania abolish znieść, obalić; ~ a law znieść przepis lub ustawę; ~ restrictions znieść re strykcje 3

13 abolishing the imposition of tax on... abolishing the imposition of tax on importation zniesienie opodatkowania importu abolishment (abolition) zniesienie, abolicja; ~ of restrictions zniesienie restrykcji; ~ of the tax zniesienie podatku abolition zob. abolishment; ~ of the double taxation zniesienie podwójnego opodatkowania; ~ of fiscal frontiers zniesienie barier fiskalnych abortion 1. aborcja; 2. poronienie; ~ for social reasons aborcja dopuszczalna z przyczyn socjalnych; legal ~ aborcja dopuszczalna prawem above par cena akcji lub obligacji powyżej wartości nominalnej above-the-line kwoty w deklaracji podatkowej potrącane z dochodu brutto abridge sb of his rights pozbawić kogoś uprawnień abrogate znieść, odwołać, uchylać, unieważnić; ~ a law znieść przepis lub ustawę; ~ an agreement unieważnić umowę; ~ a treaty unieważnić traktat abrogation zniesienie, odwołanie, uchylenie, unieważnienie absconding debtor ukrywający się dłużnik absence nieobecność; ~ of authority brak pełnomocnictwa; ~ of orders brak zleceń ~ without excuse nieobecność nieusprawiedliwiona; in the ~ of evidence z braku dowodów; sentence sb in ~ skazać kogoś zaocznie absent oneself from the court nie stawić się w sądzie absentee nieobecny, osoba nieobecna; ~ taxpayer osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu zamieszkała za granicą; ~ voter głosujący listownie absolute 1. całkowity, zupełny; 2. pełny, absolutny; 3. bezwzględny; 4. bezwarunkowy; ~ address comp. adres bezwzględny; ~ assignment całkowite przejęcie długów; ~ endorsement indos bezwarunkowy; ~ liability całkowita odpowiedzialność; ~ link comp. łącze bezwzględne; ~ ownership pełna własność; ~ priority absolutne pierwszeństwo; ~ value wartość bezwzględna absolutely entitled wyłącznie uprawniony absolve from guilt uwolnić od winy absorption costing rachunek kosztów pełnych accept abstract 1 1. wyciąg; 2. wypis; ~ of an account wyciąg z konta; ~ of balance sheet wyciąg z bilansu, skrócony bilans; ~ of record wyciąg z akt sądowych; ~ of report wyciąg z raportu; ~ of title wyciąg hipoteczny; statistical ~ wyciąg statystyczny abstract 2 1. sporządzać wyciąg; 2. pobierać; ~ an account sporządzić wyciąg z konta; ~ electricity pobierać energię elektryczną abstraction 1. wyciąg; 2. wypis; ~ of an account wyciąg z konta; ~ of documents wyciąg z dokumentów abundance obfitość, dostatek; ~ of capital dostatek kapitału; ~ of goods dostatek towarów; ~ of money nadmiar pieniądza; in ~ pod dostatkiem abuse of confidence naruszenie zaufania accede 1. przystępować, przyłączać się; 2. obejmować; 3. zgodzić się; ~ to a contract przystąpić do umowy; ~ to a convention przystąpić do konwencji; ~ to a proposal zgodzić się na propozycję academic recognition EU uznawalność studiów accede to EU zostać członkiem UE accelerated przyspieszony; ~ cost recovery system system przyspieszonego zwrotu kosztów; ~ depreciation przyspieszona amortyzacja; ~ redemption przyspieszona spłata, przyspieszone wypełnienie zobowiązania acceleration przyspieszenie; ~ clause klauzula przyspieszonych spłat pożyczki; ~ of maturity przyspieszenie wymagalności; ~ principle zasada przyspieszenia accept 1. akceptować; 2. przyjmować; ~ a bill (of exchange) akceptować weksel, umieścić adnotację o akceptowaniu weksla; ~ a bill by intervention akceptować weksel przez wyręczenie; ~ a bill for collection przyjąć weksel do inkasa; ~ a bill for discount przyjąć weksel do dyskonta; ~ a bribe przyjąć łapówkę; ~ an order przyjąć zamówienie; ~ an amendment zgodzić się na poprawkę; ~ an offer przyjąć ofertę; ~ a risk wziąć ryzyko na siebie; ~ banknotes and coins at the conversion przyjmować banknoty i monety po kursie przeliczeniowym; ~ conditionally przyjąć warunkowo, z zastrzeżeniem; ~ on presentation przyjąć 4

14 acceptable za okazaniem; ~ subject to confirmation przyjąć pod warunkiem potwierdzenia; ~ unconditionally przyjąć bezwarunkowo, przyjąć bez zastrzeżeń; ~ under guarantee przyjąć pod gwarancją; refuse to ~ odmówić przyjęcia akceptu acceptable 1. nadający się do przyjęcia; 2. dogodny; ~ as security nadający się do przyjęcia jako zabezpieczenie; Acceptable Use Policy (AUP) comp. reguły dopuszczalnych działań (AUP); not ~ nie do przyjęcia acceptance 1. akcept (weksel akceptowany); 2. zgoda; 3. akceptacja, przyjęcie, przyzwolenie; ~ account konto akceptów, rachunek akceptów bankowych; ~ against documents akcept w zamian za dokumenty; ~ against stored goods akcept zabezpieczony dowodem składowym; ~ agreement umowa akceptacyjna; ~ bill weksel na warunkach dokumenty w zamian za akcept ; ~ compensatory amounts EU akcesyjne kwoty wyrównawcze; ~ credit kredyt akceptacyjny; ~ date data przyjęcia; ~ domiciled akcept domicylowany; ~ falling due akcept przypadający do zapłaty, zapadły; ~ ledger bankowa księga akceptów; ~ liability obligo z tytułu akceptu; ~ liability ledger bankowa księga obligów akceptacyjnych; ~ of a judgment podporządkowanie się orzeczeniu; ~ of a payment order przyjęcie zlecenia płatniczego; ~ of an offer przyjęcie oferty; ~ of responsibility przyjęcie odpowiedzialności; ~ of tender przyjęcie oferty; ~ of the euro przyjęcie euro; absolute ~ przyjęcie bezwarunkowe; accommodation ~ akcept grzecznościowy; approved ~ akcept nienasuwający zastrzeżeń; banker s ~ akcept bankowy; blank ~ przyjęcie in blanko; clean ~ przyjęcie bezwarunkowe; collateral ~ akcept zabezpieczający; conditional ~ przyjęcie warunkowe; customer s ~ akcept weksli kupiecki; domestic ~ akcept krajowy; eligible ~ weksel nadający się do dyskonta; fine trade ~ pierwszorzędny weksel handlowy; for ~ only tylko do akceptu ; for ~ within days do zaakceptowania w ciągu dni; for want of ~ z braku przyjęcia; general ~ akcept ogólny; in default of ~ wobec nieprzyjęcia, w razie nieprzyjęcia; ineligible ~ accession weksel nie nadający się do dyskonta; partial ~ akcept częściowy; procure ~ uzyskanie przyjęcia, uzyskanie akceptacji; rebated ~ weksel przyjęty przed terminem płatności; trade ~ akcept handlowy; uneligible ~ US weksel nienadający się do dyskonta; answer an ~ wykupić akcept; obtain ~ uzyskać akcept; present for ~ wysłać weksel do akceptacji trasata; provide with ~ zapewnić akcept; refuse ~ odmówić akceptu; secure ~ zapewnić akcept accepted 1. przyjęty, rozpowszechniony; 2. adnotacja na wekslu: przyjęto, akceptuję ; ~ bill przyjęty weksel, akcept; ~ custom przyjęty zwyczaj; ~ practice przyjęta praktyka; ~ usage przyjęty sposób postępowania; get a bill ~ uzyskać przyjęcie weksla acceptor 1. akceptant; 2. osoba przyjmująca ofertę; ~ bankrupt akceptant upadły (uwaga na wekslu); ~ for honour akceptant przez wręczenie; ~ supra protest akceptant zaprotestowanego weksla access dostęp; ~ code comp. kod dostępu; ~ control kontrola dostępu; ~ device instrument dostępu do konta (karta kredytowa lub kod osobisty); ~ privilege comp. prawa dostępu; ~ time comp. czas dostępu; ~ to a facility dostęp do ułatwień kredytowych; ~ to bank finance dostęp do finansowania przez bank; ~ to capital market dostęp do rynku kapitałowego; ~ to contract award procedures dostęp do procedur przetargowych; ~ to credit dostęp do kredytu; ~ to service dostęp do usług owych (poczty elektronicznej); ~ to financial services in euros dostęp do usług finansowych w euro; ~ to Internet dostęp do Internetu; ~ to public records dostęp do publicznych rejestrów accessibility of the files dostępność akt (np. sądowych) accessing new funds pozyskiwanie nowych kapitałów accession 1. przystąpienie; 2. dojście (np. do stanowiska); Accession Partnership EU Układ o partnerstwie na rzecz przystąpienia do Wspólnoty; ~ to a debt przystąpienie do długu; ~ to the European Union EU przystąpienie do Unii Europejskiej; Accession Treaties EU Traktaty Akcesyjne 5

15 accessory charges account accessory charges koszty dodatkowe accident 1. wypadek; 2. awaria; 3. przypadek; ~ and health insurance ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne; ~ at work wypadek przy pracy; ~ benefit świadczenie powypadkowe; ~ claim roszczenie wypadkowe; ~ density nasilenie wypadków; ~ frequency częstość wypadków; ~ indemnity odszkodowanie wypadkowe; ~ insurance ubezpieczenie NW, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; ~ investigation dochodzenie dotyczące wypadku; ~ investigation notice protokół z dochodzenia dotyczącego wypadku; ~ prevention zapobieganie wypadkom; ~ rate wskaźnik wypadków; ~ reconstruction rekonstrukcja wypadku; ~ report protokół powypadkowy; ~ risk ryzyko wypadku; ~ victim ofiara wypadku, poszkodowany; ~ with serious casualty wypadek z ciężkim okaleczeniem; ~ witness świadek wypadku; grevious ~ ciężki wypadek; labour ~ wypadek przy pracy; occupational ~ wypadek przy pracy; personal ~ wypadek z udziałem człowieka; professional ~ wypadek w pracy; traffic ~ wypadek drogowy accidental 1. wypadkowy; 2. przypadkowy; ~ and damage insurance ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne; ~ damage cover zakres pokrycia szkód wypadkowych; ~ death insurance ubezpieczenie od przypadkowego zgonu; ~ error przypadkowy błąd; ~ exposure zagrożenie wypadkowe; ~ means przypadkowe środki; ~ profits zyski losowe; ~ variation nieistotne odchylenie accommodation 1. przystosowanie, dostosowanie; 2. pożyczka krótkoterminowa; ~ acceptance grzecznościowy akcept weksla; ~ bill weksel finansowy; ~ party indosant gwarantowany; ~ stance dostosowawcza polityka pieniężna accompanying document dokument towarzyszący, dokument w załączeniu accomplice współsprawca (przestępstwa) accomplishment dokonanie, wykonanie, zrealizowanie; ~ of a plan wykonanie planu; ~ of a task wykonanie zadania accord 1. porozumieć się, być w zgodzie; 2. udzielić, przyznać; ~ a respite udzielić prolongaty; ~ sb an authority udzielić komuś pełnomocnictwa; ~ sth to sb przyznać coś komuś accordance 1. zgodność; 2. zależność; act with perfect ~ with the regulations trzymać się ściśle przepisów; in ~ with the instruction zgodnie z instrukcją; taxes levied in ~ with the individual s ability to pay podatki nakładane w zależności od indywidualnych możliwości płatniczych according to zgodnie z, według; ~ stock exchange practice zgodnie z praktyką giełdową; ~ tax law zgodnie z przepisami podatkowymi; ~ usage zgodnie z praktyką account 1. konto bankowe, rachunek bankowy; 2. rachunek, otwarty kredyt; 3. korzyść; 4. faktura; 5. osoba zajmująca się kontaktami z klientami firmy; ~ abstract wyciąg z konta; ~ analysis method metoda analizy rachunków; ~ at the bank rachunek bankowy; ~ balance saldo konta; ~ book księga rachunkowa; ~ classification podział kont; ~ code symbol konta; ~ day dzień rozliczenia rachunku; ~ due rachunek płatny, przypadający do zapłaty; ~ executive referent, który prowadzi rachunki klienta; ~ form układ konta; ~ history historia konta; ~ holder posiadacz konta (rachunku); ~ in arrears rachunek przeterminowany; ~ manager szef osób zajmujących się kontaktami z klientami firmy; ~ note polecenie księgowania, nota księgowa; ~ number numer konta (rachunku); ~ of assets and liabilities zestawienie aktywów i pasywów; ~ of costs rachunek kosztów własnych; ~ of costs and charges rachunek zakupu komisowego; ~ of disbursements zestawienie wypłat; ~ of exchange zestawienie weksli; ~ of expenses rachunek kosztów i wydatków; ~ of goods purchased rachunek towarów zakupionych, rachunek zakupu; ~ of return(s) rachunek wpływów z dokonanych sprzedaży; ~ of settlement rachunek zamknięcia, rozliczenie i wyrównanie salda na rachunku; ~ payable ledger konto księgi zobowiązań; ~ payee adnotacja na czeku na rachunek odbiorcy ; ~ period okres rozliczeniowy; ~ receivables należności; ~ reconciliation uzgodnienie stanu konta; ~ reconciliation processing przetwarzanie danych w celu uzgodnienia rachunków; ~ servicing obsłu- 6

16 account ga rachunków; ~ types rodzaje rachunków; ~ uncollective rachunek nieściągalnych należności; ~ turnover obrót na rachunku (koncie); ~ valuation badanie rachunku (konta); ~ with access via Internet konto z dostępem przez Internet; active ~ konto aktywów; adjunct ~ konto pomocnicze; appropriation ~ rachunek środków asygnowanych; approved ~ rachunki zatwierdzone przez dyrekcję firmy; assigned ~ US konto gwarancyjne; balance of ~ saldo rachunkowe; bank(ing) ~ konto bankowe; blocked ~ konto zablokowane; booked ~ rachunek zaksięgowany; books of ~ księgi rachunkowe; bonds ~ konto obligacji; bonus ~ konto premiowe; budgetary ~ rachunek budżetowy; by order and for ~ na zlecenie i rachunek; capital ~ rachunek kapitałowy; cash ~ rachunek kasy; cash collateral ~ konto zabezpieczenia gotówkowego; cash management ~ konto zarządzania gotówką; cash on ~ gotówka w kasie; carry an ~ prowadzić rachunek; certified ~ rachunek potwierdzony; check ~ rachunek kontrolny; cheque ~ rachunek czekowy; checking ~ rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; clearing ~ rachunek rozliczeniowy; closed ~ rachunek zamknięty; collectible ~ rachunek do zainkasowania; commercial ~ rachunek handlowy; commission ~ rachunek prowizji; contingent ~ GB konto rezerw; control ~ konto syntetyczne, złożone; creditor ~ konto kredytowe; currency ~ konto dewizowe, rachunek dewizowy; current ~ rachunek bieżący; current expense ~ rachunek wydatków bieżących; custodian ~ rachunek opiekuńczy; dead ~ rachunek martwy; debit ~ konto debetowe; del credere ~ US konto rezerw; deposit ~ konto depozytowe; depreciation ~ rachunek amortyzacyjny; disbursement ~ rachunek wypłat; dollar ~ rachunek dolarowy; drawing ~ rachunek żyrowy; earmarked ~ konto docelowe; economic ~ rachunek ekonomiczny; ~ konto owe; equivalent ~ rachunek ekwiwaletny; expense ~ rachunek kosztów; experience ~ konto rozliczeniowe; external ~ rachunek rozliczeń zagranicznych; extract of ~ wyciąg z rachunku; financial ~ rachunek finansowy; account fixed assets ~ rachunek środków trwałych; flow-of-funds ~ rachunek przepływu funduszów; gross-investment ~ rachunek inwestycji brutto; Home and Office Banking System Investment Account konto inwestycyjne, na którym operacje finansowe dokonuje się bezpośrednio z domu lub biura za pomocą Internetu; impersonal ~ konto nieosobowe; income ~ rachunek dochodów; in sb s ~ na koncie lub rachunku kogoś; interest ~ rachunek odsetek; interest-bearing ~ konto oprocentowane; inventory ~ rachunek zapasów; joint ~ rachunek wspólny; loan ~ rachunek pożyczkowy; loro ~ rachunek loro; nostro ~ rachunek nostro; offset ~ konto rozliczeniowe; on own ~ na własny rachunek, na własne ryzyko; open ~ rachunek otwarty; outstanding ~ rachunek nieuregulowany; overdrawn ~ rachunek przekroczony; overdue ~ rachunek zaległy; pay ~ konto płac; payable ~ konto wierzycielskie; personal ~ konto indywidualne; portfolio ~ weksel w portfelu; private ~ konto indywidualne; profit and loss ~ rachunek zysków i strat; purchase ~ rachunek zakupów; real ~ konto rzeczowe; receivable ~ konto dłużnicze; rendering of ~s złożenie rachunków; sales ~ rachunek sprzedaży; satisfactory ~ konto zadowalające (w transakcjach kredytowych oznacza to, że warunki konta zostały spełnione zgodnie z ustaleniami); savings ~ rachunek oszczędności; securities ~ rachunek papierów wartościowych; segregated ~ konto specjalne; separate ~ rachunek oddzielny; settled ~ rachunek uregulowany; stated ~ rachunek uzgodniony; securities ~ rachunek papierów wartościowych; segregated ~ konto specjalne; settled ~ rachunek uregulowany; stated ~ rachunek uzgodniony; subsidiary ~ rachunek pomocniczy; suspense ~ rachunek w zawieszeniu, rachunek do wyjaśnienia; sweep ~ konto rozciągnięcia, rodzaj rachunku bieżącego, z którego nadwyżki są inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego; tax-free ~ rachunek niepodlegający opodatkowaniu; technical ~ rachunek techniczny; temporary ~ rachunek tymczasowy; transferable ~ rachunek (konto) przelewowy; trust ~ rachunek powierniczy; vostro ~ ra- 7

17 accountabilities chunek vostro; audit an ~ skontrolować rachunek; balance an ~ zamknąć rachunek bilansem pozycji; be in ~ with sb posiadać u kogoś rachunek; call sb to ~ zażądać od kogoś rozliczenia; carry an ~ prowadzić rachunek; charge an amount to the ~ zapisać kwotę na rachunek; charge an ~ obciążyć rachunek; charge off an ~ odpisać z rachunku; check an ~ sprawdzić rachunek; clean out an ~ zlikwidować konto; clear out an ~ rozliczyć konto; close an ~ zamknąć rachunek; credit an ~ (with ) uznać konto (kwotą ), zapisać po stronie konta; debit an ~ obciążyć konto, zapisać w ciężar konta; deposit on ~ wpłacić na konto; draw up an ~ wystawić rachunek; examine an ~ badać rachunek; forge an ~ sfałszować rachunek; freeze an ~ zamrozić konto; give an ~ zdać sprawę, złożyć sprawozdanie; have an ~ with a bank mieć konto w banku; have on ~ mieć na koncie; hold an ~ mieć rachunek; incapacitate an ~ holder ubezwłasnowolnić posiadacza rachunku; maintain an ~ mieć rachunek w banku; make out an ~ zarządzać rachunkiem; manage an ~ zarządzać rachunkiem; open an ~ otworzyć konto; overdraw an ~ przekroczyć rachunek; pass an ~ zaksięgować rachunek; pay an ~ zapłacić rachunek; pay on/into ~ wpłacić na konto; pool ~ komasować rachunki; receive an abstract/a statement of ~ dostać wyciąg z konta; settle an ~ rozliczyć rachunek; set up an ~ otworzyć rachunek; set up an ~ założyć konto owe; subdivide an ~ podzielić konto poziomo; verify an ~ kontrolować rachunek; withdraw from ~ podjąć z konta; withhold on ~ zatrzymać na koncie; write out one s ~ odpisać z czyjegoś konta accountabilities depozyty, świadectwa udziałowe i inne instrumenty finansowe w depozycie instytucji powierniczej accountability 1. odpowiedzialność finansowa; 2. poczytalność; 3. obowiązek raportowania spraw accountable 1. odpowiedzialny; 2. zobowiązany do wyliczenia się; ~ advance zaliczka do rozliczenia; ~ receipt kwit kasowy accountancy księgowość; rachunkowość accountant księgowy; ~ general główny accounting księgowy; ~ treasurer osoba odpowiedzialna za płynność finansową firmy; certified ~ zaprzysiężony rewident księgowy; chief ~ główny księgowy; head ~ główny księgowy accounting księgowość; rachunkowość; Accounting Advisory Forum Doradcze Forum Rachunkowości; ~ change zmiana w zapisach księgowych; ~ cycle cykl rozliczeniowy; ~ department dział księgowości; ~ documents dokumenty księgowe; ~ earnings dochody księgowe przedstawiane w sprawozdaniu o dochodach; ~ entity podmiot rachunkowy; ~ entity concept zasada jednostki wyodrębnionej; ~ equation równanie bilansowe; ~ event zdarzenie księgowe; ~ exchange rate obrachunkowy kurs walutowy; ~ exposure ryzyko rachunkowe spowodowane deprecjacją lub aprecjacją zapisów księgowych w walucie obcej; ~ income wynik finansowy netto; ~ insolvency niewypłacalność księgowa (wartość aktywów ogółem jest niższa od wartości zobowiązań); ~ methods metody rachunkowości; ~ methods for measuring performance metody mierzenia wyników stosowane w rachunkowości; ~ package comp. pakiet księgowy; ~ period okres obrachunkowy; ~ rate kurs obrachunkowy (kurs walutowy stosowany w ewidencji rachunkowej); ~ rate of return księgowa stopa zwrotu; ~ ratios wskaźniki rachunkowe; ~ records zapisy księgowe; ~ risk ryzyko wyceny księgowej aktywów i pasywów; ~ rules zasady rachunkowości; ~ standards standardy rachunkowości; ~ system system rachunkowości; ~ technician niewykwalifikowany księgowy; ~ transaction operacja rachunkowa (wydarzenie lub działanie, wymagające zapisu księgowego); ~ unit jednostka rozrachunkowa; ~ value wartość szacunkowa dla potrzeb rachunkowości; ~ year rok sprawozdawczy, rok obrachunkowy; adjustments resulting from a change in ~ policy korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości; branch ~ rachunkowość oddziałów jednostki; cost ~ rachunek kosztów; creative ~ księgowość kreatywna; current cost ~ kalkulacja kosztów bieżących; description of ~ policies opis sto- 8

18 accounts accused sowanych zasad rachunkowości; management ~ rachunkowość zarządcza; the effects of changes in ~ policies skutki zmian przyjętych zasad rachunkowości; the ending date of the ~ period data kończąca okres sprawozdawczy; the regulatory framework of ~ przepisy i normy regulujące rachunkowość; apply ~ standards stosować zasady rachunkowości accounts 1. księgowość; 2. księgi rachunkowe; 3. zestawienie rachunkowe; 4. rachunki; ~ department dział księgowości; ~ payable zobowiązania; wierzyciele; ~ receivables insurance ubezpieczenie należności; ~ receivables turnover obrót należnościami; ~ uncollective rachunki nieściągalnych należności; closing of ~ date data zamknięcia ksiąg; company s ~ księgi rachunkowe; consolidated ~ skonsolidowane sprawozdania finansowe; discrepancy of ~ niezgodność kont; reconciliation of ~ uzgodnienie kont; the ~ show a profit księgi rachunkowe wykazują zyski; call sb to ~ zażądać od kogoś rozliczenia; combine ~ połączyć konta; keep the ~ prowadzić księgi rachunkowe; settle ~ with sb rozliczyć się z kimś accretion przyrost wartości księgowej accrual przyrost, kwota narosła; ~ accounting rachunkowość memoriałowa; ~ accounting rate of return księgowa stopa zwrotu; ~ accounting system system okresowego naliczania i księgowania odsetek; ~ basis of accounting rachunkowość memoriałowa; ~ bond obligacja zerokuponowa; ~ of dividend przyrost dywidendy; ~ of interest przyrost odsetek; ~ period okres rozliczeniowy; ~ rate of return księgowa stopa zwrotu; ~ tax naliczony podatek accruals narosłe sumy; narosłe zobowiązania accrue 1. narosnąć, narastać; 2. zwiększyć się; the interest accruing to my account odsetki narosłe na moim koncie accrued 1. narosły, należny; 2. przewidywany (w przyszłym okresie); ~ assets aktywa nieotrzymane na koniec okresu sprawozdawczego; ~ benefits cost method metoda obliczania świadczeń narastających; ~ charges rezerwy na wydatki przyszłych okresów; ~ expenses rozliczenia międzyokresowe bierne; ~ fees narosłe opłaty; ~ income przewidywane wpływy; ~ interest naliczone odsetki; ~ interest and rent zarachowane odsetki i czynsze; ~ interest payable narosłe odsetki do wypłaty; ~ interest receivable narosłe odsetki do inkasa; ~ liabilities zapadłe zobowiązania; ~ revenues rozliczenia międzyokresowe bierne; ~ taxes narosłe podatki accumulate 1. zebrać, zbierać; 2. zgromadzić; 3. pomnożyć; 4. akumulować; ~ debts zadłużyć się; ~ losses ponieść straty accumulated skumulowany, zgromadzony, narosły, pomnożony; ~ amount zgromadzona kwota; ~ arrears zaległe długi; ~ demand skumulowany popyt; ~ depreciation skumulowana amortyzacja; ~ dividend niewypłacona dywidenda; ~ fund skumulowany fundusz; ~ income narosły dochód; ~ loss skumulowana strata; ~ profit skumulowany zysk; ~ stocks skumulowane zapasy ~ surplus skumulowana i nierozdzielona nadwyżka; ~ value skumulowana wartość, accumulation akumulacja, nagromadzenie; ~ benefits skumulowane świadczenia; ~ fund fundusz akumulacji; ~ of arrears akumulacja kwot zaległych; ~ of capital akumulacja kapitału; ~ of equity akumulacja środków własnych; ~ of funds akumulacja funduszy; ~ of interest akumulacja odsetek; ~ of reserves akumulacja rezerw; ~ of risk kumulacja ryzyka; ~ of savings akumulacja oszczędności; ~ period okres skumulowania; ~ unit jednostka kumulacji; accelerated ~ akumulacja przyspieszona; actual ~ akumulacja faktyczna; credit ~ akumulacja kredytu; money ~ akumulacja pieniężna; wealth ~ akumulacja majątku accumulative łączny, kumulujący się; ~ judgement orzeczenie dodatkowe; ~ legacy dodatkowy zapis; ~ stock akcje łącznie ze skumulowaną dywidendą accusable podlegający oskarżeniom lub zarzutom accusation oskarżenie; false ~ fałszywe oskarżenie accusatorial procedure postępowanie skargowe accuse oskarżać accused oskarżony 9

19 accuser accuser oskarżyciel achieve osiągnąć; dojść do czegoś; ~ an agreement dojść do porozumienia; ~ sales osiągnąć obroty handlowe acid-test ratio test płynności acknowledgement 1. uznanie; 2. potwierdzenie; ~ of debt uznanie długu; ~ of delivery potwierdzenie dostawy; ~ of wills potwierdzenie testamentu ACP countries EU kraje AKP acquire 1. osiągnąć; 2. nabyć; ~ rights nabyć prawa; ~ the title nabyć tytuł (to sth do czegoś) acquired nabyty; ~ company spółka nabywana; ~ goodwill nabyta wartość firmy; ~ rights clause klauzula praw nabytych acquirer jednostka przejmująca acquiree jednostka przejęta acquis communautaire EU acquis communautaire (dorobek prawny Wspólnoty) acquisition 1. przejęcie; 2. nabycie, nabywanie; ~ accounting metoda nabycia; ~ agent pośrednik ubezpieczeniowy; ~ and application of funds pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy; ~ commission prowizja od umowy ubezpieczenia; ~ cost not written off nieodpisane koszty akwizycji; ~ expense nakłady na akwizycję; ~ in bad faith nabycie w złej wierze; ~ in good faith nabycie w dobrej wierze; ~ of property nabycie własności; ~ of state-owned assets under privatization process nabywanie majątku państwowego w procesie prywatyzacji; ~ of stock nabycie akcji w drodze fuzji lub konsolidacji; ~ of the right to benefit nabycie prawa do zasiłku; ~ of title nabycie tytułu; computation of ~ cost wyliczenie ceny nabycia; date of ~ data przejęcia; goodwill arising on ~ wartość firmy powstająca w wyniku przejęcia acquisitive prescription zasiedzenie, nabycie prawa przez zasiedzenie acquit 1. spłacać; 2. regulować zadłużenie; 3. uniewinnić (od zarzutu) acquittance 1. potwierdzenie spłaty zobowiązań dłużnych; 2. potwierdzenie wywiązania się ze zobowiązania acreage areał powierzchni rolnej mierzony w akrach act 1 1. ustawa; 2. czynność, działanie, akt; activity 3. czynność prawna; 4. dokument, akt; ~ of bankruptcy upadłość; ~ of execution czynność egzekucyjna; ~ of God siła wyższa; ~ of insolvency ogłoszenie upadłości; ~ of justice czynność prawna; ~ of law zdarzenie prawne; ~ of legislation akt ustawodawczy; ~ of ommission powstrzymanie się od działania; ~ warranted by law działanie oparte na prawie; budgetary ~ ustawa budżetowa; companies ~ ustawa o spółkach; consolidated ~ jednolity tekst ustawy; illicit ~ czyn niedozwolony; lawful ~ czynność dozwolona; legislative ~ akt ustawodawczy; unlawful ~ czyn niedo zwolony act 2 działać, czynić, postępować; ~ on sb s behalf działać w czyimś imieniu action 1. sprawa sądowa; 2. czynność; 3. pozew, powództwo; ~ at law proces sądowy; ~ for debt powództwo o zapłatę należności; ~ for partition powództwo o zniesienie współwłasności; ~ for payment powództwo o zapłatę należności; ~ for performance of the contract powództwo o wykonanie umowy; ~ for return powództwo o zwrot rzeczy; ~ for trespass powództwo o naruszenie posiadania; administrative ~ czynności administracyjne; direct ~ bezpośrednie działanie; joint ~ działanie wspólne; legal ~ działanie prawne; to take up ~ powziąć działanie actionable zaskarżalny, będący podstawą dochodzenia na drodze sądowej; ~ claim dług wymagalny, roszczenie zaskarżalne; ~ loss strata podlegająca dochodzeniu na drodze sądowej; ~ negligence karalne niedbalstwo active 1. aktywny, czynny; 2. wzmożony; ~ capacity zdolność do czynności; ~ balance dodatnie saldo; ~ bond obligacja ze stałą stopą procentową; ~ capital kapitał aktywny (przynoszący zysk); ~ claim roszczenie aktywne; ~ income aktywny dochód; ~ market aktywny rynek; ~ money pieniądz w obiegu; ~ portfolio strategy strategia aktywnego portfela papierów wartościowych; ~ position aktywna pozycja; ~ reinsurance aktywna reasekuracja; ~ securities papiery wartościowe cieszące się ciągłym zainteresowaniem activity działalność; ~ in a self-employment 10

20 Activity Based Costing (ABC) capacity działalność na własny rachunek; ~ of a commercial character działalność o charakterze handlowym; ~ of craftsmen działalność rzemieślnicza; ~ of liberal professions działanie w zakresie wolnych zawodów; ~ rate stopa osób aktywnych zawodowo w danej populacji Activity Based Costing (ABC) rachunek kosztów działania; rachunek kosztów procesów (metoda polegająca na powiązaniu działań z obiektami tj. wyrobami, usługami, klientami, inicjatywami, mającymi na celu spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz zasobów przedsiębiorstwa z wykonywanymi działaniami) activity-based method metoda naturalna; metoda amortyzacji uzależniająca wysokość amortyzacji od pracy wykonanej w danym okresie przez dany obiekt majątku trwałego actual rzeczywisty, faktyczny; ~ amount of benefit rzeczywista kwota zasiłku; ~ cash value faktyczna wartość pieniądza; ~ damage szkoda rzeczywista; ~ data dane faktyczne; ~ (full) costs rzeczywiste (pełne) koszty realizacji; ~ loss strata rzeczywista; ~ owner rzeczywisty właściciel; ~ possession faktyczne posiadanie; ~ price strata rzeczywista ~ state of affairs faktyczny stan rzeczy; ~ rate odsetek aktywnych zawodowo w danej populacji; ~ rate of return faktyczna stopa zwrotu; ~ tax rate faktyczna stawka podatkowa; ~ total loss rzeczywista strata całkowita; ~ value rzeczywista wartość; ~ VAT receipts rzeczywiste wpływy z podatku VAT; ~ yield 1. dochód efektywny; 2. efektywna stopa oprocentowania acts 1. czynności; 2. transakcje; ~ of court czynności sądowe; ~ of execution czynności egzekucyjne actuals wartości rzeczywiste (towary lub instrumenty finansowe sprzedane za gotówkę); against ~ w zamian za rzeczywiste dobra fizyczne actuarial aktuarialny; ~ analysis analiza aktuarialna; ~ consultant konsultant aktuarialny; ~ department aktuariat; ~ equivalent ekwiwalent ubezpieczeniowy; ~ expectation oczekiwania aktuarialne; ~ gains adequacy and losses zyski i straty aktuarialne; ~ international notation międzynarodowa notacja aktuarialna; ~ mathematics matematyka aktuarialna; ~ reserve rezerwa aktuarialna; ~ rate stopa aktuarialna; ~ reserves rezerwy aktuarialne; ~ science nauki aktuarialne actuary aktuariusz Ad Click comp. kliknięcie reklamowe Ad Server comp. serwer reklam adaptation to the Union EU dostosowanie do Unii add 1. dodać; 2. doliczać; 3. dopisywać; ~ a service charge onto the bill doliczyć do rachunku opłatę za usługę; ~ interest to the capital dodać odsetki do kapitału add-back cost and losses not allowable for tax purpose koszty i straty nieuznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu added 1. dodatkowy; 2. dodany; value ~ wartość dodana; value ~ tax (VAT) podatek od wartości dodanej addition 1. dodawanie; 2. doliczenie; 3. dopisanie; 4. dodatek additional 1. dodatkowy; 2. uzupełniający; ~ assessment dodatkowe opodatkowanie; ~ charge opłata dodatkowa; ~ contribution dodatkowa składka; ~ costs koszty dodatkowe; ~ equity contribution dopłaty do kapitału; ~ expenditure dodatkowy wydatek; ~ fee dodatkowa opłata; ~ implementing provisions dodatkowe przepisy wykonawcze; ~ instruments dodatkowe instrumenty; ~ legacy dodatkowy zapis; ~ paidin capital dodatkowo wpłacony kapitał; ~ protocol dodatkowy protokół; ~ requirements dodatkowe wymagania; ~ reserves rezerwy dodatkowe; ~ security zabezpieczenie dodatkowe; ~ tax dodatkowy podatek, domiar; ~ trading dogrywki na sesji giełdowej additionality EU zasada dodatkowości additions przyrost stanu konta add-on dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej add-on minimum tax podatek minimalny address adres; ~ adres owy, adres poczty elektronicznej adequacy 1. adekwatność; 2. odpowiedni po- 11

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abatement obniżka podatku; obniżenie zadłużenia

abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abatement obniżka podatku; obniżenie zadłużenia A abandonment of the tight credit policy odejście od polityki ograniczenia kredytów abandonment option opcja wygaśnięcia lokaty przed ustalonym terminem; opcja zaprzestania działalności abandonment to

Bardziej szczegółowo

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania A abandonment costs koszty likwidacji (np. firmy) abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abate a tax obniżyć podatek abatement obniżka podatku abbreviated form forma skrócona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Preface to the Second Edition

Preface to the Second Edition Preface to the Second Edition The first edition of the Dictionary of Finance Terms for Professionals has been widely recognized by the Readers as useful publication in its field. The second edition has

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI. Aktywa inwestycyjne. Aktywa pieniężne - uzupełnienie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI. Aktywa inwestycyjne. Aktywa pieniężne - uzupełnienie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Aktywa inwestycyjne Aktywa pieniężne - uzupełnienie Aktywa inwestycyjne dodatkowy slajd III. Inwestycje krótkoterminowe w bilansie 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo