DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS"

Transkrypt

1 DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING FINANCE LAW IWONA KIENZLER English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck

2 Dictionary of Economic Terms Banking Finance Law Słownik terminologii gospodarczej Bankowość Finanse Prawo

3 Dictionary of Economic Terms Banking Finance Law by Iwona Kienzler English-Polish Polish-English Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006

4 Słownik terminologii gospodarczej Bankowość Finanse Prawo Opracowanie Iwona Kienzler angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006

5 Dictionary of Economic Terms Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej Bankowość. Finanse. Prawo Redakcja: Tomasz Rodzik WyDaWNICTWO C. H. BECK 2006 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka Warszawa, tel. (22) Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Preface After World War II, English became an international language, one used not only by businessmen or politicians acting worldwide, but also by a quantity of computer users and those having access to the new medium the Internet. Along with Poland s accession to the European Union, most of the present barriers to the Union markets, universities or offices have disappeared, even though trade will still be facing some requirements concerning the internal markets of the EU member countries for some time. Poland s extended participation in the world s commercial and intellectual exchange calls for launching a specialized dictionary that could be of help and facilitate contacts among persons, companies and institutions: this dictionary titled ENGLISH-POLISH POLISH-ENGLISH DIC- TIONARY OF ECONOMIC TERMS. BANKING. FINANCE. LAW is meant to provide such a help, especially for those involved in economic activity. Due to its subjects range, this dictionary represents a unique position in the Polish editorial market. It covers approx. 65,000 terms from penal, administrative and international law, economics, finance, banking, stock exchange, insurance, seaborne and airborne transport, as well as the specific terms applied in quoting statistical data, with special attention paid to the differences between British and American terms. It also includes lexical items and expressions strictly related to the European Union, names and abbreviations of its institutions, aid and structural programmes, word arrangements and phrases typical for the wording used in EU acts and documents. Besides the single-word items, the dictionary features examples of whole sentences which are supposed to be very useful for commercial contacts, especially during trade negotiations, or when discussing terms of co-operation or concluding agreements all this aimed at making the use of the dictionary as easy as possible. The dictionary also contains terms relating to computer science, software technology and techniques, multimedia, and obviously with the Internet as well. Everyone using word processing programs, spread sheets etc. meets English terms that can hardly be found in popular English-Polish dictionaries, such terms presenting difficulties even to those who know English well. When working on the dictionary, its author considered the needs of a wide range of users like lawyers, managers, businessmen, economists, students and lecturers at business universities, as well as employees of accounting departments who, in their professional practice, frequently encounter ambiguous words and phrases in English. The dictionary will also provide an indispensible instrument for translators and English language teachers, one offering comfort and ease in their daily work. Iwona Kienzler V

7 Wstęp Po drugiej wojnie światowej język angielski stał się językiem międzynarodowym, którym muszą posługiwać się nie tylko biznesmeni, prowadzący interesy na rynku światowym, czy politycy, ale również przeciętni użytkownicy komputerów i korzystający z dobrodziejstw nowego medium - Internetu. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej znikły wszelkie ograniczenia w dostępie do unijnych rynków, uczelni, przedsiębiorstw czy urzędów, ale obrót gospodarczy napotyka na wymagania związane z rynkiem wewnętrznym UE oraz handlem z pozostałymi krajami Wspólnoty. Wszystko to stało się bezpośrednią przyczyną opracowania niniejszego ANGIELSKO-POLSKIEGO POLSKO-ANGIELSKIEGO SŁOWNIKA TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ: BANKOWOŚĆ. FINANSE. PRAWO. Jego zadaniem jest sprostanie wielorakim potrzebom osób oraz instytucji prowadzących szeroką działalność gospodarczą. Ze względu na swoją tematykę niniejszy słownik stanowi wyjątkową pozycję na polskim rynku wydawniczym, obejmuje bowiem ok haseł z dziedziny prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego, ekonomii, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, ubezpieczeń, transportu morskiego i lotniczego, jak również zwroty występujące w danych statystycznych, z uwzględnieniem specyfiki terminologii brytyjskiej i amerykańskiej. Znajdują się w nim również hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską, nazwy oraz skróty instytucji Wspólnoty, programów pomocowych i strukturalnych, zestawienia wyrazów i zwrotów frazeologicznych w brzmieniu występującym w ustawach lub innych dokumentach unijnych. Poza pojedynczymi słowami, dla ułatwienia i przyspieszenia pracy ze słownikiem, wprowadzone zostały całe przykłady zdań najbardziej potrzebnych w kontaktach gospodarczych, przede wszystkim w trakcie negocjacji handlowych, przy omawianiu warunków współpracy czy zawieraniu umów. Ponadto w słowniku zamieszczono hasła związane z informatyką, oprogramowaniem, multimediami, techniką komputerową, a zwłaszcza z Internetem, bowiem każdy kto korzysta z edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych itp. spotyka się z terminami anglojęzycznymi, których tłumaczeń nie można znaleźć w popularnych słownikach angielsko-polskich. Pojęcia te sprawiają trudność nawet osobom dobrze znającym język angielski, dlatego też zamieszczono je również w niniejszym słowniku. Słownik przygotowano z uwzględnieniem potrzeb szerokiego kręgu odbiorców: prawników, menedżerów, handlowców, ekonomistów, studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych i studiów prawniczych, jak również pracowników działów finansowo-księgowych, spotykających się w swojej pracy z nie zawsze jednoznaczną terminologią anglojęzyczną. Jest to również niezbędne narzędzie pracy dla tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego. Iwona Kienzler VI

8 Skróty angielskie English abberviations Skróty stosowane w słowniku List of abberviations comp....terms connected with the computer science EU...European Union GB...British English pl....pural sb...somebody sth...something UN...United Nations US...American English USA...United States of America USD...American dollars terminologia związana z informatyką Unia Europejska angielszczyzna brytyjska liczba mnoga ktoś coś Organizacja Narodów Zjednoczonych angielszczyzna amerykańska Stany Zjednoczone Ameryki dolary amerykańskie Skróty polskie Polish abbreviations am....angielszczyzna amerykańska bryt....angielszczyzna brytyjska ds....do spraw fr....język francuski itp....i tym podobne łac....język łaciński np....na przykład ONZ...Organizacja Narodów Zjednoczonych pot....potocznie tj....to jest tzw....tak zwany UE...Unia Europejska zob....zobacz American English British English for... (certain affairs) French and the like Latin for instance United Nations colloquial id est so called Unia Europejska see VII

9

10 English Polish

11

12 A abandon 1. zaniechać, zaprzestać (sth czegoś); 2. porzucić, opuścić; 3. zrzec się; 4. zrezygnować; ~ a Bill zaniechać przyjęcia projektu ustawy; ~ a case zrezygnować z prowadzenia sprawy; ~ a claim zrzec się roszczenia; ~ a patent zrzec się patentu; ~ a prosecution odstąpić od ścigania; ~ an action zaniechać działania; ~ a vessel zrzec się statku ~ control zaniechać kontroli; ~ the attempt poniechać usiłowań, zaniechać starań; ~ the defence zrzec się obrony; ~ the right odstąpić od prawa abandoned 1. zaniechany; 2. porzucony, opuszczony; ~ property porzucona własność abandonment 1. zaniechanie, zaprzestanie; 2. porzucenie, opuszczenie; 3. zrzeczenie (się); 4. rezygnacja; ~ of a legal title zrzeczenie się tytułu prawnego; ~ of an option rezygnacja z prawa opcji giełdowej; ~ of appeal zaniechanie postępowania apelacyjnego; ~ of insured goods zrzeczenie się rzeczy ubezpieczonych; ~ of right zrzeczenie się praw; ~ option opcja wygaśnięcia lokaty przed ustalonym terminem ~ to State Treasury zrzeczenie się na rzecz skarbu państwa; notice of ~ zawiadomienie o zrzeczeniu się abatable podlegający uchyleniu abate 1. potrącać 2. redukować 3. obniżać 4. udzielić rabatu abatement 1. unieważnienie; 2. obniżenie, spadek (cen), obniżka; 3. rabat; 4. ulga podatkowa; ~ clause klauzula obniżenia; ~ of a fee opust opłaty; ~ of a suit zawieszenie postępowania (sprawy sądowej); ~ of action zawieszenie postępowania sądowego; ~ of debts obniżenie długów; ~ of taxes obniżenie podatków; ~ of the gold standard odejście od standardu złota; price ~ opust cenowy; tax ~ opust podatku; make an ~ udzielić obniżki abbreviate of adjudication wypis z wyroku zasądzającego abduction porwanie, uprowadzenie; ~ of child uprowadzenie dziecka abeyance stan zawieszenia (np. przepisu) abidance 1. przestrzeganie; 2. dotrzymywanie; ~ by the rules przestrzeganie przepisów abide 1. zastosować się, podporządkować się (by sth czemuś); 2. przestrzegać; 3. mieszkać, przebywać; ~ by the consequences ponosić konsekwencje; ~ by the contract dotrzymywać umowy; ~ by the decision of the Court zastosować się do decyzji sądu; ~ by the law przestrzegać prawa; ~ by the testimony podtrzymać zeznania; be and ~ przebywać, zamieszkiwać ability zdolność, możność; ~ to pay zdolność płatnicza; ~ to pay taxes zdolność płacenia podatków; ~ to work zdolność do pracy, zdolność do świadczenia pracy abjure 1. wyrzec się; 2. odwołać; ~ a claim zrzec się roszczenia; ~ continuation of patent advertising zaprzestać rozpowszechniania informacji o posiadaniu patentu able 1. zdolny, zdatny; 2. posiadający zdolność prawną; ~ assistance skuteczna pomoc; ~ to meet competition zdolny do stawienia czoła konkurencji; ~ to pay wypłacalny; ~ to sue posiadający zdolność procesową abnormal anormalny, nienaturalny, nadmierny; ~ losses nadzwyczajne straty, nadmierne straty, nietypowe straty; ~ movements of prices anormalne ruchy cen; ~ return nadmierny dochód; ~ risk ryzyko nadzwyczajne abode miejsce zamieszkania abolish znieść, obalić; ~ a law znieść przepis lub ustawę; ~ restrictions znieść re strykcje 3

13 abolishing the imposition of tax on... abolishing the imposition of tax on importation zniesienie opodatkowania importu abolishment (abolition) zniesienie, abolicja; ~ of restrictions zniesienie restrykcji; ~ of the tax zniesienie podatku abolition zob. abolishment; ~ of the double taxation zniesienie podwójnego opodatkowania; ~ of fiscal frontiers zniesienie barier fiskalnych abortion 1. aborcja; 2. poronienie; ~ for social reasons aborcja dopuszczalna z przyczyn socjalnych; legal ~ aborcja dopuszczalna prawem above par cena akcji lub obligacji powyżej wartości nominalnej above-the-line kwoty w deklaracji podatkowej potrącane z dochodu brutto abridge sb of his rights pozbawić kogoś uprawnień abrogate znieść, odwołać, uchylać, unieważnić; ~ a law znieść przepis lub ustawę; ~ an agreement unieważnić umowę; ~ a treaty unieważnić traktat abrogation zniesienie, odwołanie, uchylenie, unieważnienie absconding debtor ukrywający się dłużnik absence nieobecność; ~ of authority brak pełnomocnictwa; ~ of orders brak zleceń ~ without excuse nieobecność nieusprawiedliwiona; in the ~ of evidence z braku dowodów; sentence sb in ~ skazać kogoś zaocznie absent oneself from the court nie stawić się w sądzie absentee nieobecny, osoba nieobecna; ~ taxpayer osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu zamieszkała za granicą; ~ voter głosujący listownie absolute 1. całkowity, zupełny; 2. pełny, absolutny; 3. bezwzględny; 4. bezwarunkowy; ~ address comp. adres bezwzględny; ~ assignment całkowite przejęcie długów; ~ endorsement indos bezwarunkowy; ~ liability całkowita odpowiedzialność; ~ link comp. łącze bezwzględne; ~ ownership pełna własność; ~ priority absolutne pierwszeństwo; ~ value wartość bezwzględna absolutely entitled wyłącznie uprawniony absolve from guilt uwolnić od winy absorption costing rachunek kosztów pełnych accept abstract 1 1. wyciąg; 2. wypis; ~ of an account wyciąg z konta; ~ of balance sheet wyciąg z bilansu, skrócony bilans; ~ of record wyciąg z akt sądowych; ~ of report wyciąg z raportu; ~ of title wyciąg hipoteczny; statistical ~ wyciąg statystyczny abstract 2 1. sporządzać wyciąg; 2. pobierać; ~ an account sporządzić wyciąg z konta; ~ electricity pobierać energię elektryczną abstraction 1. wyciąg; 2. wypis; ~ of an account wyciąg z konta; ~ of documents wyciąg z dokumentów abundance obfitość, dostatek; ~ of capital dostatek kapitału; ~ of goods dostatek towarów; ~ of money nadmiar pieniądza; in ~ pod dostatkiem abuse of confidence naruszenie zaufania accede 1. przystępować, przyłączać się; 2. obejmować; 3. zgodzić się; ~ to a contract przystąpić do umowy; ~ to a convention przystąpić do konwencji; ~ to a proposal zgodzić się na propozycję academic recognition EU uznawalność studiów accede to EU zostać członkiem UE accelerated przyspieszony; ~ cost recovery system system przyspieszonego zwrotu kosztów; ~ depreciation przyspieszona amortyzacja; ~ redemption przyspieszona spłata, przyspieszone wypełnienie zobowiązania acceleration przyspieszenie; ~ clause klauzula przyspieszonych spłat pożyczki; ~ of maturity przyspieszenie wymagalności; ~ principle zasada przyspieszenia accept 1. akceptować; 2. przyjmować; ~ a bill (of exchange) akceptować weksel, umieścić adnotację o akceptowaniu weksla; ~ a bill by intervention akceptować weksel przez wyręczenie; ~ a bill for collection przyjąć weksel do inkasa; ~ a bill for discount przyjąć weksel do dyskonta; ~ a bribe przyjąć łapówkę; ~ an order przyjąć zamówienie; ~ an amendment zgodzić się na poprawkę; ~ an offer przyjąć ofertę; ~ a risk wziąć ryzyko na siebie; ~ banknotes and coins at the conversion przyjmować banknoty i monety po kursie przeliczeniowym; ~ conditionally przyjąć warunkowo, z zastrzeżeniem; ~ on presentation przyjąć 4

14 acceptable za okazaniem; ~ subject to confirmation przyjąć pod warunkiem potwierdzenia; ~ unconditionally przyjąć bezwarunkowo, przyjąć bez zastrzeżeń; ~ under guarantee przyjąć pod gwarancją; refuse to ~ odmówić przyjęcia akceptu acceptable 1. nadający się do przyjęcia; 2. dogodny; ~ as security nadający się do przyjęcia jako zabezpieczenie; Acceptable Use Policy (AUP) comp. reguły dopuszczalnych działań (AUP); not ~ nie do przyjęcia acceptance 1. akcept (weksel akceptowany); 2. zgoda; 3. akceptacja, przyjęcie, przyzwolenie; ~ account konto akceptów, rachunek akceptów bankowych; ~ against documents akcept w zamian za dokumenty; ~ against stored goods akcept zabezpieczony dowodem składowym; ~ agreement umowa akceptacyjna; ~ bill weksel na warunkach dokumenty w zamian za akcept ; ~ compensatory amounts EU akcesyjne kwoty wyrównawcze; ~ credit kredyt akceptacyjny; ~ date data przyjęcia; ~ domiciled akcept domicylowany; ~ falling due akcept przypadający do zapłaty, zapadły; ~ ledger bankowa księga akceptów; ~ liability obligo z tytułu akceptu; ~ liability ledger bankowa księga obligów akceptacyjnych; ~ of a judgment podporządkowanie się orzeczeniu; ~ of a payment order przyjęcie zlecenia płatniczego; ~ of an offer przyjęcie oferty; ~ of responsibility przyjęcie odpowiedzialności; ~ of tender przyjęcie oferty; ~ of the euro przyjęcie euro; absolute ~ przyjęcie bezwarunkowe; accommodation ~ akcept grzecznościowy; approved ~ akcept nienasuwający zastrzeżeń; banker s ~ akcept bankowy; blank ~ przyjęcie in blanko; clean ~ przyjęcie bezwarunkowe; collateral ~ akcept zabezpieczający; conditional ~ przyjęcie warunkowe; customer s ~ akcept weksli kupiecki; domestic ~ akcept krajowy; eligible ~ weksel nadający się do dyskonta; fine trade ~ pierwszorzędny weksel handlowy; for ~ only tylko do akceptu ; for ~ within days do zaakceptowania w ciągu dni; for want of ~ z braku przyjęcia; general ~ akcept ogólny; in default of ~ wobec nieprzyjęcia, w razie nieprzyjęcia; ineligible ~ accession weksel nie nadający się do dyskonta; partial ~ akcept częściowy; procure ~ uzyskanie przyjęcia, uzyskanie akceptacji; rebated ~ weksel przyjęty przed terminem płatności; trade ~ akcept handlowy; uneligible ~ US weksel nienadający się do dyskonta; answer an ~ wykupić akcept; obtain ~ uzyskać akcept; present for ~ wysłać weksel do akceptacji trasata; provide with ~ zapewnić akcept; refuse ~ odmówić akceptu; secure ~ zapewnić akcept accepted 1. przyjęty, rozpowszechniony; 2. adnotacja na wekslu: przyjęto, akceptuję ; ~ bill przyjęty weksel, akcept; ~ custom przyjęty zwyczaj; ~ practice przyjęta praktyka; ~ usage przyjęty sposób postępowania; get a bill ~ uzyskać przyjęcie weksla acceptor 1. akceptant; 2. osoba przyjmująca ofertę; ~ bankrupt akceptant upadły (uwaga na wekslu); ~ for honour akceptant przez wręczenie; ~ supra protest akceptant zaprotestowanego weksla access dostęp; ~ code comp. kod dostępu; ~ control kontrola dostępu; ~ device instrument dostępu do konta (karta kredytowa lub kod osobisty); ~ privilege comp. prawa dostępu; ~ time comp. czas dostępu; ~ to a facility dostęp do ułatwień kredytowych; ~ to bank finance dostęp do finansowania przez bank; ~ to capital market dostęp do rynku kapitałowego; ~ to contract award procedures dostęp do procedur przetargowych; ~ to credit dostęp do kredytu; ~ to service dostęp do usług owych (poczty elektronicznej); ~ to financial services in euros dostęp do usług finansowych w euro; ~ to Internet dostęp do Internetu; ~ to public records dostęp do publicznych rejestrów accessibility of the files dostępność akt (np. sądowych) accessing new funds pozyskiwanie nowych kapitałów accession 1. przystąpienie; 2. dojście (np. do stanowiska); Accession Partnership EU Układ o partnerstwie na rzecz przystąpienia do Wspólnoty; ~ to a debt przystąpienie do długu; ~ to the European Union EU przystąpienie do Unii Europejskiej; Accession Treaties EU Traktaty Akcesyjne 5

15 accessory charges account accessory charges koszty dodatkowe accident 1. wypadek; 2. awaria; 3. przypadek; ~ and health insurance ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne; ~ at work wypadek przy pracy; ~ benefit świadczenie powypadkowe; ~ claim roszczenie wypadkowe; ~ density nasilenie wypadków; ~ frequency częstość wypadków; ~ indemnity odszkodowanie wypadkowe; ~ insurance ubezpieczenie NW, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; ~ investigation dochodzenie dotyczące wypadku; ~ investigation notice protokół z dochodzenia dotyczącego wypadku; ~ prevention zapobieganie wypadkom; ~ rate wskaźnik wypadków; ~ reconstruction rekonstrukcja wypadku; ~ report protokół powypadkowy; ~ risk ryzyko wypadku; ~ victim ofiara wypadku, poszkodowany; ~ with serious casualty wypadek z ciężkim okaleczeniem; ~ witness świadek wypadku; grevious ~ ciężki wypadek; labour ~ wypadek przy pracy; occupational ~ wypadek przy pracy; personal ~ wypadek z udziałem człowieka; professional ~ wypadek w pracy; traffic ~ wypadek drogowy accidental 1. wypadkowy; 2. przypadkowy; ~ and damage insurance ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne; ~ damage cover zakres pokrycia szkód wypadkowych; ~ death insurance ubezpieczenie od przypadkowego zgonu; ~ error przypadkowy błąd; ~ exposure zagrożenie wypadkowe; ~ means przypadkowe środki; ~ profits zyski losowe; ~ variation nieistotne odchylenie accommodation 1. przystosowanie, dostosowanie; 2. pożyczka krótkoterminowa; ~ acceptance grzecznościowy akcept weksla; ~ bill weksel finansowy; ~ party indosant gwarantowany; ~ stance dostosowawcza polityka pieniężna accompanying document dokument towarzyszący, dokument w załączeniu accomplice współsprawca (przestępstwa) accomplishment dokonanie, wykonanie, zrealizowanie; ~ of a plan wykonanie planu; ~ of a task wykonanie zadania accord 1. porozumieć się, być w zgodzie; 2. udzielić, przyznać; ~ a respite udzielić prolongaty; ~ sb an authority udzielić komuś pełnomocnictwa; ~ sth to sb przyznać coś komuś accordance 1. zgodność; 2. zależność; act with perfect ~ with the regulations trzymać się ściśle przepisów; in ~ with the instruction zgodnie z instrukcją; taxes levied in ~ with the individual s ability to pay podatki nakładane w zależności od indywidualnych możliwości płatniczych according to zgodnie z, według; ~ stock exchange practice zgodnie z praktyką giełdową; ~ tax law zgodnie z przepisami podatkowymi; ~ usage zgodnie z praktyką account 1. konto bankowe, rachunek bankowy; 2. rachunek, otwarty kredyt; 3. korzyść; 4. faktura; 5. osoba zajmująca się kontaktami z klientami firmy; ~ abstract wyciąg z konta; ~ analysis method metoda analizy rachunków; ~ at the bank rachunek bankowy; ~ balance saldo konta; ~ book księga rachunkowa; ~ classification podział kont; ~ code symbol konta; ~ day dzień rozliczenia rachunku; ~ due rachunek płatny, przypadający do zapłaty; ~ executive referent, który prowadzi rachunki klienta; ~ form układ konta; ~ history historia konta; ~ holder posiadacz konta (rachunku); ~ in arrears rachunek przeterminowany; ~ manager szef osób zajmujących się kontaktami z klientami firmy; ~ note polecenie księgowania, nota księgowa; ~ number numer konta (rachunku); ~ of assets and liabilities zestawienie aktywów i pasywów; ~ of costs rachunek kosztów własnych; ~ of costs and charges rachunek zakupu komisowego; ~ of disbursements zestawienie wypłat; ~ of exchange zestawienie weksli; ~ of expenses rachunek kosztów i wydatków; ~ of goods purchased rachunek towarów zakupionych, rachunek zakupu; ~ of return(s) rachunek wpływów z dokonanych sprzedaży; ~ of settlement rachunek zamknięcia, rozliczenie i wyrównanie salda na rachunku; ~ payable ledger konto księgi zobowiązań; ~ payee adnotacja na czeku na rachunek odbiorcy ; ~ period okres rozliczeniowy; ~ receivables należności; ~ reconciliation uzgodnienie stanu konta; ~ reconciliation processing przetwarzanie danych w celu uzgodnienia rachunków; ~ servicing obsłu- 6

16 account ga rachunków; ~ types rodzaje rachunków; ~ uncollective rachunek nieściągalnych należności; ~ turnover obrót na rachunku (koncie); ~ valuation badanie rachunku (konta); ~ with access via Internet konto z dostępem przez Internet; active ~ konto aktywów; adjunct ~ konto pomocnicze; appropriation ~ rachunek środków asygnowanych; approved ~ rachunki zatwierdzone przez dyrekcję firmy; assigned ~ US konto gwarancyjne; balance of ~ saldo rachunkowe; bank(ing) ~ konto bankowe; blocked ~ konto zablokowane; booked ~ rachunek zaksięgowany; books of ~ księgi rachunkowe; bonds ~ konto obligacji; bonus ~ konto premiowe; budgetary ~ rachunek budżetowy; by order and for ~ na zlecenie i rachunek; capital ~ rachunek kapitałowy; cash ~ rachunek kasy; cash collateral ~ konto zabezpieczenia gotówkowego; cash management ~ konto zarządzania gotówką; cash on ~ gotówka w kasie; carry an ~ prowadzić rachunek; certified ~ rachunek potwierdzony; check ~ rachunek kontrolny; cheque ~ rachunek czekowy; checking ~ rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; clearing ~ rachunek rozliczeniowy; closed ~ rachunek zamknięty; collectible ~ rachunek do zainkasowania; commercial ~ rachunek handlowy; commission ~ rachunek prowizji; contingent ~ GB konto rezerw; control ~ konto syntetyczne, złożone; creditor ~ konto kredytowe; currency ~ konto dewizowe, rachunek dewizowy; current ~ rachunek bieżący; current expense ~ rachunek wydatków bieżących; custodian ~ rachunek opiekuńczy; dead ~ rachunek martwy; debit ~ konto debetowe; del credere ~ US konto rezerw; deposit ~ konto depozytowe; depreciation ~ rachunek amortyzacyjny; disbursement ~ rachunek wypłat; dollar ~ rachunek dolarowy; drawing ~ rachunek żyrowy; earmarked ~ konto docelowe; economic ~ rachunek ekonomiczny; ~ konto owe; equivalent ~ rachunek ekwiwaletny; expense ~ rachunek kosztów; experience ~ konto rozliczeniowe; external ~ rachunek rozliczeń zagranicznych; extract of ~ wyciąg z rachunku; financial ~ rachunek finansowy; account fixed assets ~ rachunek środków trwałych; flow-of-funds ~ rachunek przepływu funduszów; gross-investment ~ rachunek inwestycji brutto; Home and Office Banking System Investment Account konto inwestycyjne, na którym operacje finansowe dokonuje się bezpośrednio z domu lub biura za pomocą Internetu; impersonal ~ konto nieosobowe; income ~ rachunek dochodów; in sb s ~ na koncie lub rachunku kogoś; interest ~ rachunek odsetek; interest-bearing ~ konto oprocentowane; inventory ~ rachunek zapasów; joint ~ rachunek wspólny; loan ~ rachunek pożyczkowy; loro ~ rachunek loro; nostro ~ rachunek nostro; offset ~ konto rozliczeniowe; on own ~ na własny rachunek, na własne ryzyko; open ~ rachunek otwarty; outstanding ~ rachunek nieuregulowany; overdrawn ~ rachunek przekroczony; overdue ~ rachunek zaległy; pay ~ konto płac; payable ~ konto wierzycielskie; personal ~ konto indywidualne; portfolio ~ weksel w portfelu; private ~ konto indywidualne; profit and loss ~ rachunek zysków i strat; purchase ~ rachunek zakupów; real ~ konto rzeczowe; receivable ~ konto dłużnicze; rendering of ~s złożenie rachunków; sales ~ rachunek sprzedaży; satisfactory ~ konto zadowalające (w transakcjach kredytowych oznacza to, że warunki konta zostały spełnione zgodnie z ustaleniami); savings ~ rachunek oszczędności; securities ~ rachunek papierów wartościowych; segregated ~ konto specjalne; separate ~ rachunek oddzielny; settled ~ rachunek uregulowany; stated ~ rachunek uzgodniony; securities ~ rachunek papierów wartościowych; segregated ~ konto specjalne; settled ~ rachunek uregulowany; stated ~ rachunek uzgodniony; subsidiary ~ rachunek pomocniczy; suspense ~ rachunek w zawieszeniu, rachunek do wyjaśnienia; sweep ~ konto rozciągnięcia, rodzaj rachunku bieżącego, z którego nadwyżki są inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego; tax-free ~ rachunek niepodlegający opodatkowaniu; technical ~ rachunek techniczny; temporary ~ rachunek tymczasowy; transferable ~ rachunek (konto) przelewowy; trust ~ rachunek powierniczy; vostro ~ ra- 7

17 accountabilities chunek vostro; audit an ~ skontrolować rachunek; balance an ~ zamknąć rachunek bilansem pozycji; be in ~ with sb posiadać u kogoś rachunek; call sb to ~ zażądać od kogoś rozliczenia; carry an ~ prowadzić rachunek; charge an amount to the ~ zapisać kwotę na rachunek; charge an ~ obciążyć rachunek; charge off an ~ odpisać z rachunku; check an ~ sprawdzić rachunek; clean out an ~ zlikwidować konto; clear out an ~ rozliczyć konto; close an ~ zamknąć rachunek; credit an ~ (with ) uznać konto (kwotą ), zapisać po stronie konta; debit an ~ obciążyć konto, zapisać w ciężar konta; deposit on ~ wpłacić na konto; draw up an ~ wystawić rachunek; examine an ~ badać rachunek; forge an ~ sfałszować rachunek; freeze an ~ zamrozić konto; give an ~ zdać sprawę, złożyć sprawozdanie; have an ~ with a bank mieć konto w banku; have on ~ mieć na koncie; hold an ~ mieć rachunek; incapacitate an ~ holder ubezwłasnowolnić posiadacza rachunku; maintain an ~ mieć rachunek w banku; make out an ~ zarządzać rachunkiem; manage an ~ zarządzać rachunkiem; open an ~ otworzyć konto; overdraw an ~ przekroczyć rachunek; pass an ~ zaksięgować rachunek; pay an ~ zapłacić rachunek; pay on/into ~ wpłacić na konto; pool ~ komasować rachunki; receive an abstract/a statement of ~ dostać wyciąg z konta; settle an ~ rozliczyć rachunek; set up an ~ otworzyć rachunek; set up an ~ założyć konto owe; subdivide an ~ podzielić konto poziomo; verify an ~ kontrolować rachunek; withdraw from ~ podjąć z konta; withhold on ~ zatrzymać na koncie; write out one s ~ odpisać z czyjegoś konta accountabilities depozyty, świadectwa udziałowe i inne instrumenty finansowe w depozycie instytucji powierniczej accountability 1. odpowiedzialność finansowa; 2. poczytalność; 3. obowiązek raportowania spraw accountable 1. odpowiedzialny; 2. zobowiązany do wyliczenia się; ~ advance zaliczka do rozliczenia; ~ receipt kwit kasowy accountancy księgowość; rachunkowość accountant księgowy; ~ general główny accounting księgowy; ~ treasurer osoba odpowiedzialna za płynność finansową firmy; certified ~ zaprzysiężony rewident księgowy; chief ~ główny księgowy; head ~ główny księgowy accounting księgowość; rachunkowość; Accounting Advisory Forum Doradcze Forum Rachunkowości; ~ change zmiana w zapisach księgowych; ~ cycle cykl rozliczeniowy; ~ department dział księgowości; ~ documents dokumenty księgowe; ~ earnings dochody księgowe przedstawiane w sprawozdaniu o dochodach; ~ entity podmiot rachunkowy; ~ entity concept zasada jednostki wyodrębnionej; ~ equation równanie bilansowe; ~ event zdarzenie księgowe; ~ exchange rate obrachunkowy kurs walutowy; ~ exposure ryzyko rachunkowe spowodowane deprecjacją lub aprecjacją zapisów księgowych w walucie obcej; ~ income wynik finansowy netto; ~ insolvency niewypłacalność księgowa (wartość aktywów ogółem jest niższa od wartości zobowiązań); ~ methods metody rachunkowości; ~ methods for measuring performance metody mierzenia wyników stosowane w rachunkowości; ~ package comp. pakiet księgowy; ~ period okres obrachunkowy; ~ rate kurs obrachunkowy (kurs walutowy stosowany w ewidencji rachunkowej); ~ rate of return księgowa stopa zwrotu; ~ ratios wskaźniki rachunkowe; ~ records zapisy księgowe; ~ risk ryzyko wyceny księgowej aktywów i pasywów; ~ rules zasady rachunkowości; ~ standards standardy rachunkowości; ~ system system rachunkowości; ~ technician niewykwalifikowany księgowy; ~ transaction operacja rachunkowa (wydarzenie lub działanie, wymagające zapisu księgowego); ~ unit jednostka rozrachunkowa; ~ value wartość szacunkowa dla potrzeb rachunkowości; ~ year rok sprawozdawczy, rok obrachunkowy; adjustments resulting from a change in ~ policy korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości; branch ~ rachunkowość oddziałów jednostki; cost ~ rachunek kosztów; creative ~ księgowość kreatywna; current cost ~ kalkulacja kosztów bieżących; description of ~ policies opis sto- 8

18 accounts accused sowanych zasad rachunkowości; management ~ rachunkowość zarządcza; the effects of changes in ~ policies skutki zmian przyjętych zasad rachunkowości; the ending date of the ~ period data kończąca okres sprawozdawczy; the regulatory framework of ~ przepisy i normy regulujące rachunkowość; apply ~ standards stosować zasady rachunkowości accounts 1. księgowość; 2. księgi rachunkowe; 3. zestawienie rachunkowe; 4. rachunki; ~ department dział księgowości; ~ payable zobowiązania; wierzyciele; ~ receivables insurance ubezpieczenie należności; ~ receivables turnover obrót należnościami; ~ uncollective rachunki nieściągalnych należności; closing of ~ date data zamknięcia ksiąg; company s ~ księgi rachunkowe; consolidated ~ skonsolidowane sprawozdania finansowe; discrepancy of ~ niezgodność kont; reconciliation of ~ uzgodnienie kont; the ~ show a profit księgi rachunkowe wykazują zyski; call sb to ~ zażądać od kogoś rozliczenia; combine ~ połączyć konta; keep the ~ prowadzić księgi rachunkowe; settle ~ with sb rozliczyć się z kimś accretion przyrost wartości księgowej accrual przyrost, kwota narosła; ~ accounting rachunkowość memoriałowa; ~ accounting rate of return księgowa stopa zwrotu; ~ accounting system system okresowego naliczania i księgowania odsetek; ~ basis of accounting rachunkowość memoriałowa; ~ bond obligacja zerokuponowa; ~ of dividend przyrost dywidendy; ~ of interest przyrost odsetek; ~ period okres rozliczeniowy; ~ rate of return księgowa stopa zwrotu; ~ tax naliczony podatek accruals narosłe sumy; narosłe zobowiązania accrue 1. narosnąć, narastać; 2. zwiększyć się; the interest accruing to my account odsetki narosłe na moim koncie accrued 1. narosły, należny; 2. przewidywany (w przyszłym okresie); ~ assets aktywa nieotrzymane na koniec okresu sprawozdawczego; ~ benefits cost method metoda obliczania świadczeń narastających; ~ charges rezerwy na wydatki przyszłych okresów; ~ expenses rozliczenia międzyokresowe bierne; ~ fees narosłe opłaty; ~ income przewidywane wpływy; ~ interest naliczone odsetki; ~ interest and rent zarachowane odsetki i czynsze; ~ interest payable narosłe odsetki do wypłaty; ~ interest receivable narosłe odsetki do inkasa; ~ liabilities zapadłe zobowiązania; ~ revenues rozliczenia międzyokresowe bierne; ~ taxes narosłe podatki accumulate 1. zebrać, zbierać; 2. zgromadzić; 3. pomnożyć; 4. akumulować; ~ debts zadłużyć się; ~ losses ponieść straty accumulated skumulowany, zgromadzony, narosły, pomnożony; ~ amount zgromadzona kwota; ~ arrears zaległe długi; ~ demand skumulowany popyt; ~ depreciation skumulowana amortyzacja; ~ dividend niewypłacona dywidenda; ~ fund skumulowany fundusz; ~ income narosły dochód; ~ loss skumulowana strata; ~ profit skumulowany zysk; ~ stocks skumulowane zapasy ~ surplus skumulowana i nierozdzielona nadwyżka; ~ value skumulowana wartość, accumulation akumulacja, nagromadzenie; ~ benefits skumulowane świadczenia; ~ fund fundusz akumulacji; ~ of arrears akumulacja kwot zaległych; ~ of capital akumulacja kapitału; ~ of equity akumulacja środków własnych; ~ of funds akumulacja funduszy; ~ of interest akumulacja odsetek; ~ of reserves akumulacja rezerw; ~ of risk kumulacja ryzyka; ~ of savings akumulacja oszczędności; ~ period okres skumulowania; ~ unit jednostka kumulacji; accelerated ~ akumulacja przyspieszona; actual ~ akumulacja faktyczna; credit ~ akumulacja kredytu; money ~ akumulacja pieniężna; wealth ~ akumulacja majątku accumulative łączny, kumulujący się; ~ judgement orzeczenie dodatkowe; ~ legacy dodatkowy zapis; ~ stock akcje łącznie ze skumulowaną dywidendą accusable podlegający oskarżeniom lub zarzutom accusation oskarżenie; false ~ fałszywe oskarżenie accusatorial procedure postępowanie skargowe accuse oskarżać accused oskarżony 9

19 accuser accuser oskarżyciel achieve osiągnąć; dojść do czegoś; ~ an agreement dojść do porozumienia; ~ sales osiągnąć obroty handlowe acid-test ratio test płynności acknowledgement 1. uznanie; 2. potwierdzenie; ~ of debt uznanie długu; ~ of delivery potwierdzenie dostawy; ~ of wills potwierdzenie testamentu ACP countries EU kraje AKP acquire 1. osiągnąć; 2. nabyć; ~ rights nabyć prawa; ~ the title nabyć tytuł (to sth do czegoś) acquired nabyty; ~ company spółka nabywana; ~ goodwill nabyta wartość firmy; ~ rights clause klauzula praw nabytych acquirer jednostka przejmująca acquiree jednostka przejęta acquis communautaire EU acquis communautaire (dorobek prawny Wspólnoty) acquisition 1. przejęcie; 2. nabycie, nabywanie; ~ accounting metoda nabycia; ~ agent pośrednik ubezpieczeniowy; ~ and application of funds pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy; ~ commission prowizja od umowy ubezpieczenia; ~ cost not written off nieodpisane koszty akwizycji; ~ expense nakłady na akwizycję; ~ in bad faith nabycie w złej wierze; ~ in good faith nabycie w dobrej wierze; ~ of property nabycie własności; ~ of state-owned assets under privatization process nabywanie majątku państwowego w procesie prywatyzacji; ~ of stock nabycie akcji w drodze fuzji lub konsolidacji; ~ of the right to benefit nabycie prawa do zasiłku; ~ of title nabycie tytułu; computation of ~ cost wyliczenie ceny nabycia; date of ~ data przejęcia; goodwill arising on ~ wartość firmy powstająca w wyniku przejęcia acquisitive prescription zasiedzenie, nabycie prawa przez zasiedzenie acquit 1. spłacać; 2. regulować zadłużenie; 3. uniewinnić (od zarzutu) acquittance 1. potwierdzenie spłaty zobowiązań dłużnych; 2. potwierdzenie wywiązania się ze zobowiązania acreage areał powierzchni rolnej mierzony w akrach act 1 1. ustawa; 2. czynność, działanie, akt; activity 3. czynność prawna; 4. dokument, akt; ~ of bankruptcy upadłość; ~ of execution czynność egzekucyjna; ~ of God siła wyższa; ~ of insolvency ogłoszenie upadłości; ~ of justice czynność prawna; ~ of law zdarzenie prawne; ~ of legislation akt ustawodawczy; ~ of ommission powstrzymanie się od działania; ~ warranted by law działanie oparte na prawie; budgetary ~ ustawa budżetowa; companies ~ ustawa o spółkach; consolidated ~ jednolity tekst ustawy; illicit ~ czyn niedozwolony; lawful ~ czynność dozwolona; legislative ~ akt ustawodawczy; unlawful ~ czyn niedo zwolony act 2 działać, czynić, postępować; ~ on sb s behalf działać w czyimś imieniu action 1. sprawa sądowa; 2. czynność; 3. pozew, powództwo; ~ at law proces sądowy; ~ for debt powództwo o zapłatę należności; ~ for partition powództwo o zniesienie współwłasności; ~ for payment powództwo o zapłatę należności; ~ for performance of the contract powództwo o wykonanie umowy; ~ for return powództwo o zwrot rzeczy; ~ for trespass powództwo o naruszenie posiadania; administrative ~ czynności administracyjne; direct ~ bezpośrednie działanie; joint ~ działanie wspólne; legal ~ działanie prawne; to take up ~ powziąć działanie actionable zaskarżalny, będący podstawą dochodzenia na drodze sądowej; ~ claim dług wymagalny, roszczenie zaskarżalne; ~ loss strata podlegająca dochodzeniu na drodze sądowej; ~ negligence karalne niedbalstwo active 1. aktywny, czynny; 2. wzmożony; ~ capacity zdolność do czynności; ~ balance dodatnie saldo; ~ bond obligacja ze stałą stopą procentową; ~ capital kapitał aktywny (przynoszący zysk); ~ claim roszczenie aktywne; ~ income aktywny dochód; ~ market aktywny rynek; ~ money pieniądz w obiegu; ~ portfolio strategy strategia aktywnego portfela papierów wartościowych; ~ position aktywna pozycja; ~ reinsurance aktywna reasekuracja; ~ securities papiery wartościowe cieszące się ciągłym zainteresowaniem activity działalność; ~ in a self-employment 10

20 Activity Based Costing (ABC) capacity działalność na własny rachunek; ~ of a commercial character działalność o charakterze handlowym; ~ of craftsmen działalność rzemieślnicza; ~ of liberal professions działanie w zakresie wolnych zawodów; ~ rate stopa osób aktywnych zawodowo w danej populacji Activity Based Costing (ABC) rachunek kosztów działania; rachunek kosztów procesów (metoda polegająca na powiązaniu działań z obiektami tj. wyrobami, usługami, klientami, inicjatywami, mającymi na celu spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz zasobów przedsiębiorstwa z wykonywanymi działaniami) activity-based method metoda naturalna; metoda amortyzacji uzależniająca wysokość amortyzacji od pracy wykonanej w danym okresie przez dany obiekt majątku trwałego actual rzeczywisty, faktyczny; ~ amount of benefit rzeczywista kwota zasiłku; ~ cash value faktyczna wartość pieniądza; ~ damage szkoda rzeczywista; ~ data dane faktyczne; ~ (full) costs rzeczywiste (pełne) koszty realizacji; ~ loss strata rzeczywista; ~ owner rzeczywisty właściciel; ~ possession faktyczne posiadanie; ~ price strata rzeczywista ~ state of affairs faktyczny stan rzeczy; ~ rate odsetek aktywnych zawodowo w danej populacji; ~ rate of return faktyczna stopa zwrotu; ~ tax rate faktyczna stawka podatkowa; ~ total loss rzeczywista strata całkowita; ~ value rzeczywista wartość; ~ VAT receipts rzeczywiste wpływy z podatku VAT; ~ yield 1. dochód efektywny; 2. efektywna stopa oprocentowania acts 1. czynności; 2. transakcje; ~ of court czynności sądowe; ~ of execution czynności egzekucyjne actuals wartości rzeczywiste (towary lub instrumenty finansowe sprzedane za gotówkę); against ~ w zamian za rzeczywiste dobra fizyczne actuarial aktuarialny; ~ analysis analiza aktuarialna; ~ consultant konsultant aktuarialny; ~ department aktuariat; ~ equivalent ekwiwalent ubezpieczeniowy; ~ expectation oczekiwania aktuarialne; ~ gains adequacy and losses zyski i straty aktuarialne; ~ international notation międzynarodowa notacja aktuarialna; ~ mathematics matematyka aktuarialna; ~ reserve rezerwa aktuarialna; ~ rate stopa aktuarialna; ~ reserves rezerwy aktuarialne; ~ science nauki aktuarialne actuary aktuariusz Ad Click comp. kliknięcie reklamowe Ad Server comp. serwer reklam adaptation to the Union EU dostosowanie do Unii add 1. dodać; 2. doliczać; 3. dopisywać; ~ a service charge onto the bill doliczyć do rachunku opłatę za usługę; ~ interest to the capital dodać odsetki do kapitału add-back cost and losses not allowable for tax purpose koszty i straty nieuznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu added 1. dodatkowy; 2. dodany; value ~ wartość dodana; value ~ tax (VAT) podatek od wartości dodanej addition 1. dodawanie; 2. doliczenie; 3. dopisanie; 4. dodatek additional 1. dodatkowy; 2. uzupełniający; ~ assessment dodatkowe opodatkowanie; ~ charge opłata dodatkowa; ~ contribution dodatkowa składka; ~ costs koszty dodatkowe; ~ equity contribution dopłaty do kapitału; ~ expenditure dodatkowy wydatek; ~ fee dodatkowa opłata; ~ implementing provisions dodatkowe przepisy wykonawcze; ~ instruments dodatkowe instrumenty; ~ legacy dodatkowy zapis; ~ paidin capital dodatkowo wpłacony kapitał; ~ protocol dodatkowy protokół; ~ requirements dodatkowe wymagania; ~ reserves rezerwy dodatkowe; ~ security zabezpieczenie dodatkowe; ~ tax dodatkowy podatek, domiar; ~ trading dogrywki na sesji giełdowej additionality EU zasada dodatkowości additions przyrost stanu konta add-on dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej add-on minimum tax podatek minimalny address adres; ~ adres owy, adres poczty elektronicznej adequacy 1. adekwatność; 2. odpowiedni po- 11

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru A A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru Lloyds a abandon a claim odstępować od roszczenia; zrzekać się roszczenia abandon

Bardziej szczegółowo

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INVEST ENGLISH Polish English English - Polish Dictionary By Dariusz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Dictionary. Market. of Real Estate. English-Polish Polish-English. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz

Dictionary. Market. of Real Estate. English-Polish Polish-English. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz Dictionary of Real Estate Market Roman Kozierkiewicz English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck Dictionary of Real Estate Market English-Polish Polish-English S³ownik rynku nieruchomoœci angielsko-polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ

SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ MARIA NIEWIADOMA SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN S.A. WARSZAWA 2006 1 It was a Shakespearean tragedy. What creates

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES 1 WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o produkcie krajowym brutto i wartości dodanej brutto oraz elementach jego rozdysponowania opracowano według zasad systemu rachunków

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration;

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration; abolicja podatkowa tax abolition abonament subscription; licence fee abonament roczny yearly subscription abonamentowa polisa ubezpieczeniowa floating cover abonent subscriber abritraż walutowy pośredni

Bardziej szczegółowo

Business English Vocabulary

Business English Vocabulary Management amend being authoritative being competent being decisive being efficient being persuasive board of directors chairman commitment communication competitive crises management downfall effort executives

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA 1 PODSUMOWANIE Podsumowania składają się z wymogów informacyjnych, określanych jako Elementy (Elements). Elementy (Elements) te są podzielone na działy A E (A.1 E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

to accept a bill - akceptować weksel to accept a delivery - przyjąć dostawę to accept conditions - akceptować warunki

to accept a bill - akceptować weksel to accept a delivery - przyjąć dostawę to accept conditions - akceptować warunki 7 acceptance abuse - nadużycie abuse of law - nadużycie prawa A to accept - akceptować, przyjąć to accept a bid - akceptować ofertę a vista - a vista, za okazaniem to accept a bill - akceptować weksel

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo