CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1

2 I. OPIS PROJEKTU 1. Projekt Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs 4/POIiŚ/1.1/02/2009). Na dzień ogłoszenia przetargu krajowa ocena Projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym, złoŝony został równieŝ Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego, który zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Na początku roku 2010 planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie na poziomie krajowym. 2. Szczegółowy opis projektu oraz plan jego finansowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego OPZ, w skład którego wchodzą części Studium Wykonalności Przedsięwzięcia w zakresie: Rozdział 1 Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia, Rozdział 6 Opis Projektu oraz Rozdział 9 Plan finansowania Przedsięwzięcia. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na częściowe sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków oraz obsługa bankowa Projektu. II. A UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr zadania 1. W zakresie udzielenia kredytu długoterminowego przeznaczonego na częściowe sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę kredytu, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie przede wszystkim robót budowlanych oraz towarzyszących im kontraktów usługowych związanych z prowadzonymi robotami, a wchodzącymi w skład ww. Projektu. 2. Z przedmiotowego kredytu zostaną sfinansowane głównie: Gmina Nazwa zadania ROBOTY BUDOWLANE 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., 2 Wodzisław Śl. dzielnica Jedłownik i Karkoszka Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II cz. 1 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II cz. 2 Szacunkowa wartość zamówienia* [PLN]

3 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość CzyŜowice Gorzyce 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Radlin Reden i Wypandów 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary 10 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, Marklowice część zachodnia USŁUGI TOWARZYSZĄCE Zarządzanie projektem nadzór InŜyniera Kontraktu Nadzory autorskie wyodrębnione Raport końcowy Działania promocyjne i informacyjne Szkolenia JRP Zakup gruntów, wypłata odszkodowań Pomoc techniczna Koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt * Podane kwoty stanowią jedynie wartości prognozowane zgodne ze Studium Wykonalności Projektu i mogą ulec zmianie wskutek przeprowadzonych postępowań przetargowych. Wykonawcy poszczególnych kontaktów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia wybrani zostaną zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych. 3. Maksymalna kwota kredytu: PLN 4. Uruchomienie kredytu: a. Cała kwota kredytu zostanie wykorzystana do końca 2013 roku. b. Wysokość transz, zostanie określona w dyspozycjach Zamawiającego złoŝonych na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. Za zgodą Wykonawcy termin ten moŝe zostać skrócony. c. Przedstawiony w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia harmonogram uruchamiania kolejnych transz kredytu ma charakter jedynie poglądowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania wskazanych w nim terminów i podanych wysokości pobieranych transz. 5. Zamawiający dopuszcza dwie formy wykorzystania środków z kredytu: 3

4 - finansowanie - Zamawiający przedstawia w banku faktury (lub inne dokumenty o równowaŝnej wartości dowodowej) do opłacenia, a kwota kredytu przekazywana jest bezgotówkowo, za pośrednictwem rachunku przeznaczonego do obsługi kredytu na konto wykonawcy/lub dostawcy dóbr i usług, - refinansowanie - Zamawiający zobowiązany jest wykazać, Ŝe opłacił faktury, przedłoŝyć je do banku i na tej podstawie otrzymuje kwotę kredytu rozliczoną fakturami. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków pienięŝnych, koniecznych do uruchomienia kolejnych transz kredytu, zgodnie ze składanymi dyspozycjami Zamawiającego. SPŁATA KREDYTU 7. Rata odsetkowa będzie płatna co miesiąc począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty pierwszej transzy kredytu. 8. Spłata kapitału nastąpi w 120 miesięcznych ratach, od do r. 9. Rata kapitałowa i odsetkowa będzie kaŝdorazowo płatna 25 dnia miesiąca w cyklach miesięcznych. Harmonogram spłaty kredytu przedstawia załącznik nr 2. OPŁATY I PROWIZJE 10. Jedyne koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem (jego uruchomieniem, obsługą, spłatą itp.) powinny być zawarte w: i. prowizji przygotowawczej oraz ii. odsetkach od wykorzystanej części kredytu (WIBOR 1M plus oferowana marŝa banku). 11. Kredyt nie moŝe być obciąŝony innymi opłatami i prowizjami. Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych innych prowizji, opłat lub odsetek za niewykorzystaną cześć kredytu, za dyspozycyjność oraz od spłaty kredytu w całości lub części przed terminem spłaty wynikającym z umowy kredytowej. 12. Pierwsza transza kapitału wypłacona Zamawiającemu zostanie pomniejszona o ewentualną kwotę prowizji przygotowawczej. Maksymalna kwota prowizji przygotowawczej nie moŝe przekroczyć kwoty PLN (słownie: czterysta tysięcy 00/100 złotych). 13. Otrzymany przez Zamawiającego kredyt będzie oprocentowany przez okres obowiązywania umowy kredytowej w oparciu o stopę procentową WIBOR 1M (jednomiesięczna stopa procentowa WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate) ustalaną dla okresu miesięcznego i powiększoną o marŝę, określoną przez Wykonawcę w ofercie. 14. MarŜa wykonawcy oraz prowizja przygotowawcza ustalona w przetargu nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 4

5 15. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę marŝy ujemnej. 16. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kapitału bez obciąŝania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 17. Wykonawca nie moŝe zobowiązać Zamawiającego do korzystania z Ŝadnych innych swoich usług i produktów za wyjątkiem tych, które stanowią przedmiot zamówienia. 18. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 19. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. ZABEZPIECZENIE KREDYTU 20. Zabezpieczeniem zobowiązania powstałego w wyniku udzielenia kredytu inwestycyjnego będą: a. poręczenie kredytu przez Gminy Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice do łącznej wysokości 110 procent wartości kapitału. KaŜda z Gmin poręczy część kwoty kredytu przypadającą na zadania realizowane w jej obrębie. Wysokość udzielonego poręczenia moŝe zostać zmniejszona w toku trwania umowy proporcjonalnie do zmniejszającego się poziomu kapitału pozostałego do spłaty. Uchwały poręczeniowe zostaną udostępnione Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Na stronach internetowych poszczególnych Gmin udostępnione zostały dokumenty finansowe dotyczące sytuacji ekonomicznej kaŝdej z nich: Wodzisław Śląski Radlin Gorzyce Marklowice b. bankowy tytuł egzekucyjny podpisany w dniu podpisania umowy do wysokości 110% wartości udzielonego kredytu. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA 21. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytu, celem uzupełnienia wkładu krajowego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. W związku z tym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w drodze prowadzonego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy: Wykonawcą, Zamawiającym, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według projektu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Na skutek zawarcia ww. umowy trójstronnej odsetki od kredytu w wysokości do 3 punktów procentowych będą opłacane bezpośrednio przez NFOŚiGW w Warszawie. Strony umowy zobowiązują się do wprowadzenia ewentualnych zmian do umowy kredytu w celu umoŝliwienia Zamawiającemu przyjęcia dopłat do odsetek z NFOŚiGW. Strony wyraŝają równieŝ zgodę na 5

6 przeprowadzenie negocjacji z NFOŚiGW, w wyniku których projekt umowy trójstronnej przedstawionej w załączniku nr 3 moŝe ulec zmianom. II. B OBSŁUGA BANKOWA PROJEKTU 1. W zakresie obsługi bankowej Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka w Wodzisławiu Śląskim Zamawiający oczekuje co najmniej : - otwarcia i prowadzenia, wyodrębnionych rachunków bankowych przeznaczonych dla: - zaliczek dla Beneficjenta z Funduszu Spójności, - refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Spójności, - środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie/prefinansowanie Projektu, - obsługi kredytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, - poŝyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - przechowywania wadiów i zabezpieczeń z tytułu prowadzonych postępowań przetargowych wniesionych w pieniądzu, - innych źródeł finansowania Projektu zgodnie z potrzebami i dyspozycjami Zamawiającego przez okres do 5 lat od daty zawarcia umowy. 2. Na świadczenie w/w usług składają się między innymi (przykładowo) następujące czynności: - otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w zaleŝności od potrzeb Zamawiającego, - transakcje bezgotówkowe, - realizacja przelewów elektronicznych, - prowadzenie obsługi bankowej poprzez system bankowości elektronicznej, - zapewnienie dostępu do systemu bankowości elektronicznej dla minimum 2 stanowisk, - transfer środków finansowych w dniu dokonywania operacji, - dzienne wyciągi bankowe pobierane w formie elektronicznej, - archiwizacja elektroniczna historii rachunku bankowego przez cały okres obowiązywania umowy, -bezpłatne przelewy miedzy wyspecyfikowanymi rachunkami, 6

7 - w przypadku awarii systemu elektronicznego Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin, - eksportu/importu danych np. wyciągów bankowych, potwierdzeń sald do pliku tekstowego w formacie Excel lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. OPŁATY I PROWIZJE 3. Koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z obsługą bankową Projektu mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinny zostać zawarte w: - miesięcznej opłacie za prowadzenie kaŝdego z rachunków, - opłacie za pojedynczy przelew. Dokładne kryteria wyboru oferty zawarte są w SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych dodatkowych opłat i prowizji wynikających z Tabeli Opłat i prowizji Banku. Cały koszt obsługi bankowej powinien zostać zawarty w wyŝej wymienionych składnikach cenowych. 5. Opłaty za prowadzenie poszczególnych rachunków bankowych oraz za przelewy będą pobierane z rachunku środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie/prefinansowanie Projektu. 6. Prowadzone rachunki bankowe muszą być oprocentowane. Oprocentowanie w całym okresie trwania umowy nie moŝe być niŝsze niŝ oprocentowanie oferowane klientom korporacyjnym. III. POZOSTAŁE WARUNKI I INFORMACJE 1. Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Obsługa bankowa Projektu oraz udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 3. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych ofercie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania Opiekuna Zamawiającego w zakresie obsługi w ramach zawartej umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Bankowego. 6. W przypadku ewentualnych sporów jakie mogą powstać na tle realizacji umowy Strony w pierwszej kolejności podejmą próbę polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku moŝliwości osiągnięcia ugody spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7

8 7. Dokumenty dotyczące Zamawiającego mające znaczenie dla procedury udzielenia kredytu i oceny jego zdolności kredytowej stanowią załączniki do SIWZ. JeŜeli w ocenie banku są one niewystarczające, bank powinien zgłosić ten fakt przed upływem terminu złoŝenia ofert. 8. Zamawiający informuje, Ŝe nie posiada zaległości wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego i dysponuje aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi ten stan. 9. Zamawiający oświadcza, Ŝe na dzień ogłoszenia o zamówieniu posiada następujące zobowiązania kredytowe: - Kredyt inwestycyjny w wysokości ,04 na sfinansowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. zabezpieczony hipoteką na nieruchomości gruntowej połoŝonej w Wodzisławiu Śl przy ul. Marklowickiej Zamawiający przewiduje zawarcie umowy poŝyczki z WFOŚiGW w Katowicach do kwoty 20 mln PLN na współfinansowanie Projektu. 11. Wykonawca zgadza się na moŝliwość aneksowania terminu na jaki zostanie zawarta umowa. 12. Zmiana postanowień zawartej umowy zgodnie z pkt. 37 część I SIWZ. 13. Wykonawca moŝe odstąpić od umowy w przypadkach: - stwierdzenia przez Wykonawcę faktu wykorzystania przez Zamawiającego kredytu na inny cel niŝ określony w umowie, - braku spłaty przez Zamawiającego w terminie wymagalności naleŝności wynikających z umowy przez okres minimum 6 m-cy, - niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków umowy. 14. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. Wykaz załączników do niniejszego OPZ Lp. Oznaczenie Załącznika (Nazwa pliku) Nazwa Załącznika 1 Załącznik nr 1 Opis Projektu 2 Załącznik nr 2 Harmonogram spłaty transz kredytu 3 Załącznik nr 3 Wzór umowy trójstronnej Zamawiający Wykonawca - NFOŚiGW 4 Załącznik nr 4 Opinie bankowe 5 Załącznik nr 5 KRS_ Załącznik nr 6 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 7 Załącznik nr 7 Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 8 Załącznik nr 8 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek Załącznik nr 9 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Załącznik nr 10 Sprawozdanie finansowe za rok Załącznik nr 11 Sprawozdanie finansowe za rok Załącznik nr 12 F-01 za trzeci kwartał Załącznik nr 13 Informacja dodatkowa do F-01 za trzeci kwartał Załącznik nr 14 Prognoza finansowa na lata

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG Załącznik nr 1 do Umowy o kredyt hipoteczny REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo