Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny z finansowym wsparciem w programie MDM. 20 stycznia 2014r. szkolenie dla BLOCKPOL Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny z finansowym wsparciem w programie MDM. 20 stycznia 2014r. szkolenie dla BLOCKPOL Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny z finansowym wsparciem w programie MDM 20 stycznia 2014r. szkolenie dla BLOCKPOL Sp. z o.o.

2 1 Akty prawne i przepisy wewnętrzne Akty prawne: 1.Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - Dz. U. 2013r. poz. 1304, 2.Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. W sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu - Dz. U. 2013r. poz. 1364,

3 Założenia programu: Etap udzielania kredytu Dofinansowani e do wkładu własnego: dla małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz singli, Małżeństwo bezdzietne i single 10% zakup pierwszej nieruchomości wyłącznie na rynku pierwotnym Posiadanie przynajmniej 1 dziecka 15% ograniczenia powierzchni nabywanego lokalu/domu, limity cen za m2 lokalu lub domu w zależności od lokalizacji nieruchomości; Etap spłaty kredytu Trzecie lub kolejne dziecko urodzone lub przysposobione w ciągu 5 lat od momentu zakupu +5% Wcześniejsza częściowa spłata kredytu

4 Beneficjenci : Małżeństwa: - posiadające dzieci - bezdzietne Osoby samotnie wychowujące dzieci jedno z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, Warunki jeżeli ten ustawowe rodzic lub dotyczące opiekun samotnie dzieci: wychowuje dziecko lub dzieci; 1) małoletnie dziecko, 2) dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 3) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych (o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie) oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe (na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych); Single tj. osoby nie będące w związku małżeńskim, nie wychowujące dzieci

5 Beneficjenci : Czy w przypadku małżeństwa z wnioskiem o kredyt może wystąpić tylko jeden ze współmałżonków? Nie, w przypadku małżeństwa kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt? Nie, w przypadku osób żyjących w związku nieformalnym, z wnioskiem o kredyt może wystąpić tylko jedna z nich. Czy o dofinansowanie może ubiegać się małżeństwo, w sytuacji gdy jedno z małżonków jest rozwiedzione i podczas trwania poprzedniego małżeństwa posiadało mieszkanie z byłym małżonkiem, a po rozwodzie zrzekło się go na jego rzecz? Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania. W przypadku małżeństwa warunek wykluczający posiadanie innego mieszkania dotyczy każdego z nich.

6 Beneficjenci : Zgodnie z art ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): "Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw." Zatem w kontekście ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi małżonek jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, wspólnie zakupionego mieszkania, co wyklucza go z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

7 Beneficjenci : Jestem właścicielem połowy mieszkania - czy to wyklucza mnie z programu? Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać właściciele, a nie współwłaściciele lokalu mieszkalnego. Jestem właścicielem połowy domu jednorodzinnego - czy to wyklucza mnie z programu? Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać właściciele, a nie współwłaściciele lokalu mieszkalnego. w domyśle ½ udziałów Posiadam działkę budowlaną czy mimo to mogę skorzystać z programu? Tak, posiadanie działki pod zabudowę nie wyklucza z programu. Ja i moja żona kupiliśmy po połowie mieszkania, w okresie kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Teraz chcielibyśmy kupić większe mieszkanie. Czy w takiej sytuacji możemy ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego? Ustawa stanowi, że dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia nabycia mieszkania objętego wsparciem nie był właścicielem innego mieszkania (art. 4 ust. 1 pkt 2). W przypadku gdy nabywca mieszkania są małżonkowie warunek ten dotyczy obojga małżonków (tzn. oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoba fizyczna nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W tej sytuacji można przyjąć dwie opcje: 1) Każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu, czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i to ich wyklucza z programu, 2) Każdy z małżonków posiada 1/2udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby fizyczne nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu.

8 Beneficjenci : Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia mogą mieć inne mieszkanie? Nie mogą nie tylko aktualnie, ale również w przeszłości. Analogiczne ograniczenie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Czy mogę wziąć kredyt ze wsparciem gdy umowę z deweloperem podpisałem w 2013 r. Tak, ustawa nie wyklucza zawarcia umowy deweloperskiej przez terminem 1 stycznia 2014 r.

9 Wymagania dotyczące nieruchomości: lokal/dom został po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę; lokal mieszkalny samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale; dom jednorodzinny budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny; lokal/dom służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy; powierzchnia użytkowa nie może przekraczać: 1) 75 m2 dla lokalu mieszkalnego, 2) 100 m2 dla domu jednorodzinnego, 3) 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego kredytobiorca wychowuje przynajmniej troje dzieci; cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie; nieruchomość musi być położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10 Wymagania dotyczące nieruchomości: średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych średnią arytmetyczną wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach dla: a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, Miasto wojew. b) pozostałych gmin w województwie w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, c) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości ustalonej zgodnie z lit. b w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy sąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa;

11 Lp. 2 Lokalizacja /Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 1.1 Wrocław 4.340, gminy sąsiadujące z Wrocławiem 3.927, województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.1 i pkt 1.2) 3.514, Bydgoszcz 4.036, gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 3.675, Toruń 4.036, gminy sąsiadujące z Toruniem 3.675,5 1.8 województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt ) 3.315, Lublin 3.845, gminy sąsiadujące z Lublinem 3.240, województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.9 i 1.10) 2.700, Gorzów Wielkopolski 3.865, gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp , Zielona Góra 3.865, gminy sąsiadujące z Zieloną Górą 3.720, województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt ) 3.576, Łódź 4.574, gminy sąsiadujące z Łodzią 4.041, województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.17 i 1.18) 3.509, Kraków 4.449, gminy sąsiadujące z Krakowem 4.152, województwo małopolskie(z pominięciem wskazanych w pkt ) 3.856, Warszawa 5.331,50

12 1.26 Opole 3.824, gminy sąsiadujące z Opolem 3.670, województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.26 i 1.27) 3.516, Rzeszów 3.732, gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3.343, województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.29 i 1.30) 2.955, Białystok 3.841, gminy sąsiadujące z Białymstokiem 3.517, województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.32 i 1.33) 3.193, Gdańsk 5.165, gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4.701, województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.35 i 1.36) 4.238, Katowice 4.268, gminy sąsiadujące z Katowicami 3.895, województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.38 i 1.39) 3.521, Kielce 4.125, gminy sąsiadujące z Kielcami 3.351, województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.41 i 1.42) 2.792, Olsztyn 4.300, gminy sąsiadujące z Olsztynem 3.843, województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.44 i 1.45) 3.386, Poznań 5.095, gminy sąsiadujące z Poznaniem 4.218, województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.47 i 1.48) 3.515, Szczecin 3.945, gminy sąsiadujące ze Szczecinem 3.752, województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.50 i 1.51) 3.559,00

13 - Kredyt może być udzielony jeżeli cena zakupu nieruchomości nie przekracza kwoty równej: 1,1 x (powierzchnia użytkowa) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)* Wysokości średnich wskaźników przeliczeniowych (stan na I kwartał 2014 r.) pomnożona przez wskaźnik 1,1, dane w PLN - wskaźnik do ustalenia ceny zakupu lokalu/domu Województwa Gminy Gminy Stolica Województwo sąsiadując sąsiadujące/województw województwa (bez stolicy) e o (bez stolicy) Dolnośląskie 4774, , ,40 111,8% Kujawsko-pomorskie 4439, , ,50 110,9% Lubelskie 4230, , ,40 120,0% Lubuskie 4251, , ,60 104,0% Łódzkie 5031, , ,90 115,2% Małopolskie 4894, , ,60 107,7% Mazowieckie 5864, , ,70 120,0% Opolskie 4206, , ,45 104,6% Podkarpackie 4105, , ,05 113,1% Podlaskie 4225, , ,30 110,1% Pomorskie 5682, , ,80 110,9% Śląskie 4695, , ,65 110,6% Świętokrzyskie 4537, , ,21 120,0% Warmińsko-Mazurskie 4730, , ,60 113,5% Wielkopolskie 5604, , ,50 120,0% Zachodniopomorskie 4339, , ,90 105,4% *średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość

14 Maksymalne wysokość finansowego wsparcia w poszczególnych lokalizacjach (PLN), stan na I kwartał 2014 r. (zaokrąglenie do pełnych zł, powierzchnia mieszkania - 50m 2 ) Lista gmin sąsiadujących z miastami będącymi siedzibami wojewody lub sejmiku województwa Lp. Województwo/stolica województwa Wysokość finansowego wsparcia 10% 15% 20% 1.1.Wrocław Dolnośląskie Gminy sąsiadujące z Wrocławiem

15 Powierzchnia użytkowa Pomieszczenia przynależnesą to mogące przynależeć do lokalu jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, Pomieszczenia pomocnicze wyodrębnione w ustawie o własności lokali pomieszczenia, które znajdują się wewnątrz samego lokalu mieszkalnego. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego nie stanowi części składowej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jako takiego.

16 Powierzchnia użytkowa Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Ze względu na definicję domu jednorodzinnego przyjętą na potrzeby ustawy powierzchnię użytkową w przypadku domu należy rozumieć w sposób analogiczny jaki powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego.

17 Powierzchnia użytkowa- Zasada pełnej swobody doboru sposobu obliczeń, uwzględniając dobrowolność stosowania Polskich Norm na gruncie ustawy o normalizacji. Wybór właściwej normy do obliczania powierzchni należy do umawiających się stron - dopuszczalne jest stosowanie normy PN-70/B-02365, jak również PN-ISO 9836:1997. W przypadkach gdy wielkość powierzchni użytkowej liczona wg wybranej normy W przypadkach gdy wielkość powierzchni użytkowej liczona wg wybranej normy znajduje się na granicy limitu uprawniającego do skorzystania z kredytu preferencyjnego i stosowania dopłat, ustawodawca daje dowolność umożliwiającą zastosowanie normy korzystniejszej dla potencjalnego beneficjenta ustawy (takiej normy, wg której obliczona powierzchnia użytkowa zmieści się w limicie ustawowym).

18 Powierzchnia użytkowa- zaliczanie bądź nie powierzchni poszczególnych pomieszczeń (obliczonej uprzednio wg wybranej normy) do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, branej za podstawę ustalenia prawa do skorzystania z finansowego wsparcia na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

19 Powierzchnia użytkowa- Nazwa pomieszczenia Zaliczenie do powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy Pokój Tak Kuchnia Tak Spiżarnia Tak Przedpokój Tak Alkowa Tak Hol Tak Korytarz Tak Łazienka Tak Inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania Tak Balkon Nie Taras Nie Loggia Nie Antresola Nie Szafa w ścianie Nie

20 Powierzchnia użytkowa- Nazwa pomieszczenia Zaliczenie do powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy Schowek w ścianie Nie Pralnia Nie Suszarnia Nie Wózkownia Nie Strych Nie Piwnica Nie Komórki przeznaczone do przechowywania opału Nie Garaż Nie Kotłownia/Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze Nie Klatka schodowa - Schody wewnętrzne Tak

21 Finansowanie pomieszczeń przynależnych Cena zakupu lokalu mieszkalnego uwzględnia wszystkie elementy cenowe i kosztowe składające się na cenę transakcyjną. Jeżeli dany lokal mieszkalny, zgodnie z dokumentacją, posiada pomieszczenia przynależne do tego lokalu, to pomieszczenia te stanowią immanentną część składową takiego lokalu i nie mogą być przedmiotem odrębnego obrotu, lecz podlegają obrotowi jedynie z lokalem mieszkalnym, do którego przynależą. Jeśli więc sprzedawany lokal posiada pomieszczenia przynależne, niezależnie od tego, czy zostały wskazane w umowie, cena zakupu takiego lokalu uwzględnia poszczególne komponenty cenowe dotyczące tych pomieszczeń. W takim przypadku cena zakupu lokalu mieszkalnego jako całości uwzględnia także wartość pomieszczeń przynależnych i taka właśnie cena podlega weryfikacji stosownie do warunków ustawowych.

22 Finansowanie udziałów w gruncie Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali, w przypadku wyodrębnienia własności lokali mieszkalnych właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. W takim przypadku zakup lokalu mieszkalnego zawiera w sobie jako element konieczny udział w nieruchomości wspólnej (w tym odpowiednia część ułamkowa gruntu), a więc - niezależnie od wyodrębnienia takiej pozycji w umowie z deweloperem, a następnie akcie notarialnym przenoszącym własność lokalu mieszkalnego - jest to część integralna dokonywanej transakcji, w tym konsekwentnie część integralna ceny za zakup lokalu mieszkalnego finansowanej kredytem preferencyjnym.

23 Finansowanie miejsc postojowo/garażowych Miejsce postojowe/garażowe/parkingowe sprzedawane wraz z lokalem mieszkalnym może stanowić: 1) pomieszczenie przynależne do tego lokalu lub 2) część odrębnej nieruchomości lub 3) część nieruchomości wspólnej oddanej jednak do wyłącznego użytkowania jednemu z właścicieli

24 Finansowanie miejsc postojowo/garażowych Ad. 1 Jeśli więc sprzedawany lokal posiada pomieszczenia przynależne, niezależnie od tego, czy zostały wskazane w umowie, cena zakupu takiego lokalu uwzględnia poszczególne komponenty cenowe dotyczące tych pomieszczeń. W takim przypadku cena zakupu lokalu mieszkalnego jako całości uwzględnia także wartość pomieszczeń przynależnych i taka właśnie cena podlega weryfikacji stosownie do warunków ustawowych. Ad.2. Miejsca postojowego/garażowego/parkingowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym, stanowiącym odrębną nieruchomość, nie można uznać za pomieszczenie przynależne, a co za tym idzie nie jest możliwe finansowanie kredytem w ramach programu Mieszkanie dla młodych zakupu lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym.

25 Finansowanie miejsc postojowo/garażowych Ad. 3 W przypadku, gdy wraz z lokalem mieszkalnym nie jest sprzedawane wyodrębnione miejsce postojowe/garażowe/parkingowe lecz prawo do korzystania z takiego miejsca, znajdującego się na gruncie stanowiącym część nieruchomości wspólnej, wydaje się, że opłata za takie prawo powinna być wyłączona z ceny zakupu lokalu mieszkalnego i tym samym - w świetle obowiązujących przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - nie może być objęta kredytem mieszkaniowym udzielanym w ramach tej ustawy. Bo: - Transakcja nie obejmuje zakupu mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części nieruchomości wspólnej, lecz prawo do wyłącznego użytkowania części powierzchni, które powinno być odrębnie wycenione, a także być przedmiotem odrębnych czynności obrotu, -to prawo może być uchylone przez wspólnotę mieszkaniową na podstawie odrębnych przepisów lub -może nastąpić rezygnacja z tego prawa przy obrocie prawem własności lokalu mieszkalnego.

26 Zwroty dopłat Gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania: dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie, dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu/domu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w całości lub części z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku Kwota zwrotu iloczyn kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. Obowiązek poinformowania banku o wystąpieniu zdarzenia w terminie 30 dni od jego wystąpienia Obowiązek zwrotu dopłat w terminie 60 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia

27 Zwroty dopłat W przypadku skazania za przestępstwo określone w art. 297 par 1 lub 2 ustawy Kodeks karny popełnione w związku z udzieleniem finansowego wsparcia (tj. wyłudzenie kredytu) kredytobiorca zwraca niezwłocznie kwoty otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi

28 Odbiorca Produktu Odbiorca Produktu Zgodnie z metryką produktu Zgodnie z ustawą o pomocy państwa Warunki udzielenia kredytu Dodatkowe warunki 1. Osoby prywatne 2. Status dewizowy: rezydent Kredytobiorcami mogą być: 1. obydwoje małżonkowie 2. osoba samotnie wychowująca dziecko 3. singiel Warunkiem udzielania kredytu jest: 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 2. posiadanie zdolności kredytowej, 3. pozytywna ocena wiarygodności kredytowej, 4. ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu, 5. niefigurowaniu w rejestrze prowadzonym przez BGK, Kredytobiorcą może być osoba, która: nie przekroczyła wieku 35 lat (w przyp. małżeństwa dotyczy młodszego z małżonków) nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie posiada spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu inne osoby (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie) jeżeli Kredytobiorca nie będzie posiadał zdolności kredytowej

29 Wniosek o udzielenie kredytu wraz z wnioskiem o finansowe wsparcie może być złożony w kilku bankach jednocześnie, Kwota dofinansowania będzie określona na podstawie daty złożenia wniosku o dofinansowanie po raz pierwszy (przełom kwartałów) Bank ma 60 dni, licząc od czasu złożenia wniosku, na wpis kredytobiorcy do ewidencji tj. na analizę kredytową, podpisanie umowy kredytu i dokonanie wpisu do ewidencji.

30 4 Podstawowe parametry kredytu Parametry kredytu Waluta Termin wymagalności Wakacje kredytowe Sposób uruchomienia Okres kredytowania Karencja w spłacie kapitału Formuła spłaty Oprocentowanie Maksymalna standardowa kwota Maksymalna wysokość kredytu PLN 1-28 lub ostatni dzień miesiąca Raz w roku bez konieczności zawierania aneksu (1 rata) Jednorazowo lub w transzach Do 35 lat Do 36 miesięcy Raty równe lub raty malejące Zmienne (marża Banku + WIBOR 3 M) LTV 90% LTV 95%

31 5 Szczegółowe parametry kredytu Warunki szczegółowe Kwota minimalna Minimalny okres kredytowania Przedłużenie okresu kredytowania TOIP Dofinansowanie wkładu własnego Co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania 15 lat W formie aneksu (przy zachowaniu maksymalnego okresu kredytowania) Nie pobiera się opłaty za wcześniejszą spłatę całości albo części kapitału gdy środki na tę spłatę pochodzą z dodatkowego finansowego wsparcia Dofinansowanie wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn: Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 * Lub 15% ww. kwoty jeżeli kredytobiorca wychowuje przynajmniej jedno dziecko X Powierzchnia użytkowa nieruchomości finansowanej ** Kredytobiorca otrzyma dodatkowe finansowe wsparcie w wysokości 5% ww. kwoty jeżeli w terminie 5 lat od zakupu nieruchomości będzie miał 3 lub kolejne dziecko (dofinansowanie przeznaczone na wcześniejszą spłatę) *średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość **dla nieruchomości o powierzchni większej niż 50m2 brana jest pod uwagę powierzchnia 50m2

32 5 Szczegółowe parametry kredytu Przykład Obliczanie wysokości dofinansowania do wkładu własnego Dane: do obliczeń (przykład) 60 m2 powierzchnia użytkowa nieruchomości 5000 PLN średni wskaźnik przeliczeniowy* PLN - wartość nieruchomości = cena zakupu Kredytobiorcy małżeństwo bezdzietne (wskaźnik dopłat x 10%) Maksymalna standardowa kwota kredytu dla produktu LTV 90% (oznacza wymagany wkład własny w wysokości 10% wartości nieruchomości) Wartość obliczana Wzór Obliczenia do przykładu Maksymalna dopuszczalna cena zakupu nieruchomości Wysokość dofinansowania wkładu własnego powierzchnia użytkowa nieruchomości 1,1 x x 10% x (lub 15%) powierzchnia użytkowa nieruchomości (max 50 m2)** x średni wskaźnik przeliczeniowy* średni wskaźnik przeliczeniowy* = 1,1 x 60 x 5000 = PLN = 10% x 50 x 5000 = PLN Wysokość brakującego wkładu własnego Brakujący wkład własny = x 10% = PLN Wartość nieruchomości Wymagany wkład wł. liczony od wartości nieruchomości Dofinansowanie do wkładu wł. Jeżeli pomimo dopłaty występuje brakujący wkład własny i klient nie wniesie brakującego wkładu własnego, należy zastosować podwyższoną marżę! *średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 pow. użytkowej budynków mieszkalnych (dla gminy na terenie której położona jest nieruchomość) **dla nieruchomości o powierzchni większej niż 50m2 brana jest pod uwagę powierzchnia 50m2

33 Limity środków w poszczególnych latach programu: 2014 r 600 mln, 2015 r. 715 mln, 2016 r mln, 2017 r mln, 2018 r mln. Dodatkowe informacje: Strona MIR Strona BGK -

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Informator Programu Mieszkanie dla Młodych

Informator Programu Mieszkanie dla Młodych Informator Programu Mieszkanie dla Młodych Partner merytoryczny:! Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na II kwartał 2014 Program Mieszkanie dla Młodych Dla kogo: Wiek: w przypadku małżeństw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

2. Kredyty na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ Rozdział I Przeznaczenie kredytu

2. Kredyty na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ Rozdział I Przeznaczenie kredytu Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR. 1. Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa, - Symbol IP Warunki udzielenia kredytu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Regulamin udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do Uchwały Nr 54/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Raszynie z dnia 20.02.2012 roku Regulamin udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo