2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym."

Transkrypt

1 Generacja sygnału w lcznku scynylacyjnym. Proces generacj sygnału elekrycznego w lcznku scynylacyjnym dokonuje sę w jego drugm w porządku opologcznym podzespole funkcjonalnym, jak sanow foopowelacz. Poprzedza go sopeń konwersj sygnału perwonego (promenowana jonzującego) w sygnał pośredn (promenowane śwelne), kórą o funkcję pełn scynylaor. Odpowedzą scynylaora na ak deekcj jes mpuls foonowy o przebegu czasowym () zależnym od mechanzmu wzbudzena scynylacj oraz procesu reemsj promenowana. Według ogólne uznawanego opsu, zaproponowanego przez Ravara Koechlna 12 powerdzonego późnej przez Lyncha 13, kszał mpulsu śwelnego, emowanego przez scynylaor, można przedsawć zależnoścą ( ) (76) 1 gdze 1 jes sałą czasową procesu ransferu energ do pozomu opycznego, zaś sanow sałą czasową zanku emsj. W pewnych przypadkach wzajemne proporcje ych sałych czasowych pozwalają zanedbać człon odpowedzalny za czoło mpulsu śwelnego wówczas orzymujemy bardzo rozpowszechnoną w prakyce spekromerycznej zależność ( ) (77) Problemayka formowana mpulsu śwelnego w scynylaorach była przedmoem szczególne nensywnych sudów w laach pęćdzesąych sześćdzesąych. Doprowadzły one mędzy nnym do sformułowana opsu przebegu mpulsu śwelnego jako splou funkcj (76) oraz funkcj gęsośc prawdopodobeńswa f() 14 ( ) f( ) (78) Powyższa posać dobrze pracuje zwłaszcza w przypadku scynylaorów plaskowych 15. Proces konwersj promenowana w ego rodzaju scynylaorach jes bardzo złożony ne będze uaj dyskuowany. Ogranczymy sę równeż jedyne do zwęzłego przypomnena podsawowych procesów zachodzących w przypadku najprosszym. Są nm: wzbudzene, degradacja nadmaru energ wzbudzena z wyższych pozomów do najnższego, oraz emsja śwała z najnższego pozomu energeycznego. Proces emsj promenowana śwelnego, czyl lumnescencja może zachodzć bądź o w efekce fluorescencj lub fosforescencj. W perwszym przypadku przejśce zew sanu wzbudzonego do podsawowego jes dozwolone, wobec czego prawdopodobeńswo akego przejśca jes bardzo duże. W przypadku drugm najnższy san wzbudzony jes sanem measablnym bezpośredne przejśce do sanu podsawowego może zachodzć z bardzo małym prawdopodobeńswem. Zważywszy, że prawdopodobeńswo przejśca jes odwrone proporcjonalne do czasu zachodzącego efeku, należy oczekwać bardzo krókch czasów wyśwela-na scynylaora w procese fluorescencj oraz sosunkowo długch w procese fosforencencj. W soce, meszczą sę one odpowedno w przedzałach od 1-5 do 1-9 s. oraz od mkro-sekund do welu nawe godzn 16,17.

2 25 Z mechanzmem emsj promenowana wąże sę sę równeż kszał emowanego mpulsu foonowego. ak węc emsja ypu fluorescencyjnego daje mpuls o przebegu wykładnczym, naomas mpuls generowany w procese fosforescencj można opsać funkcją hperbolczną. Konwersja neelekrycznego - w poocznym rozumenu - sygnału foonowego w proporcjonalny sygnał elekryczny dokonuje sę w drugm człone funkcjonalnym lcznka scynylacyjnego, o jes w foopowelaczu. W ym przyrządze fooelekrycznym, kórego uproszczony schema pokazuje rysunek 1, nasępuje podsawowa konwersja fooelekryczna sygnału ( fo el ), oraz wzmocnene wygenerowanego mpulsu prądowego w układze powelana elekronów. FOOKAODA SYSEM POWIELANIA ELEKRONÓW ANODA a fo ele n WEJŚCIOWY SYSEM ELEKRONOWO OPYCZNY COKÓŁ Rys.1. Uproszczony schema foopowelacza. W dealnym przypadku pełnego zochronzmu fooelekronów elekronów wórnych układu powelającego odpowedzą foopowelacza na wymuszene mpulsem śwelnym scynylaora byłby mpuls prądowy o przebegu czasowym pokrywającym sę werne z przebegem mpulsu foonowego. Jeśl węc przyjąć kszał mpulsu foonowego według formuły (77), wówczas wyjścowy mpuls prądowy foopowelacza a () odberany z jego obwodu anodowego przyjme formę a( ) amax (79) Całka określona powyższej funkcj, oblczona w przedzale < >, deermnuje globalny ładunek Q zawary w mpulse a (). Korzysając z ej oczywsej zależnośc można wyrazć warość a max przez paramery globalne mpulsu prądowego, j. Q oraz. W konsekwencj Q amax skąd d Q a max Q a ( ) amaz (8) (81).

3 26 Powyższa posać równana, opsującego przebeg wyjścowego mpulsu prądowego foopowelacza, sosowana jes z zadowalającym przyblżenem w przypadkach braku zochronzmu, gdy dyspersja czasu przelou elekronów w foopowelaczu jes znkomo mała w porównanu z czasem wyśwelana scynylaora. Użyy u ermn: czas wyśwelana określa czas, po upływe kórego naężene mpulsu foonowego spadne do pozomu e-krone nższego od jego ampludy; odpowada węc warośc sałej czasowej zanku mpulsu. Podsawowe paramery czasowe współczesnych foopowelaczy, jak średn czas przelou p, dyspersja czasu przelou, oraz czas narasana odpowedz n na wymuszene quasdrakowske, przyjmują odpowedno warośc p = (2 4) ns = (1.5 4.) ns n = (.2.5) ns Są one uwarunkowane główne geomerą układu opoelekroncznego oraz sochasycznym charakerem wykorzysywanych w nm zjawsk fzycznych: fooemsj emsj wórnej 18. Zagadnena e zosały blżej omówone w Dodaku B. O wele szerszy jes przedzał warośc czasu wyśwelana scynylaorów. Dla jego zlusrowana zesawono w ablcy III orenacyjne dane klku wybranych ypów scynylaorów. ablca III Scynylaory Scynylaory Neorganczne Plaskowe NaJ(l) 25 ns NAON ns CsJ(l) 11 ns NE ns LJ(Eu) 12 ns NE 12 A 2.4 ns Organczne Cekłe ZnS Ag 2 ns NE ns Anracen 27 ns NE ns Slben 4.5 ns NE ns Rozmyce (dyspersja) czasu przelou elekronów wywera zasadnczy wpływ na przebeg czoła czas narasana prądowego mpulsu wyjścowego lcznka scynylacyjnego. W grancznym przypadku emsj przez fookaodę ylko jednego fooelekronu, na wyjścu foopowelacza pojaw sę rozmya paczka elekronów wórnych, kórej przebeg czasowy (SER) można zadowalająco opsać rozkładem normalnym Gaussa. Oznaczając symbolem N o całkową lczbę elekronów docerających do anody, przez p średn czas przelou (zdefnowany jako odległość czasowa współrzędnej punku cężkośc mpulsu wyjścowego od momenu przyłożena jednoelekronowego wymuszena), oraz przez dyspersję czasu przelou elek-

4 27 ronów, prąd anodowy wywołany przez jeden fooelekron aq przyjme formę aq N q p ( ) 2 (82) W warunkach rzeczywsych mamy jednak do czynena ne z pojedynczym fooelekronem lecz z ch lawną o nensywnośc, zależnej od naężena srumena foonowego fo (). Jeśl zaem przez N oznaczymy całkową lczbę fooelekronów wyworzonych przez ndywdualny mpuls śwelny scynylaora, w konekśce formuł (77) (81) możemy napsać N n ( ) (83) gdze n() określa chwlową warość lczby fooelekronów emowanych przez fookaodę w czase jednej sekundy. Prądową odpowedź lcznka scynylacyjnego na wymuszene mpulsem foonowym (77) określa całka splou funkcj (81) (82). Jej osaecznym rezulaem jes zależność a NN q p p p ( ) 2 erf erf (84) denyczna zreszą w forme z zależnoścą (73).W rozważanym obecne przypadku zarówno średn czas przelou p jak dyspersja czasu przelou są welkoścam sałym, zależnym od wybranego ypu foopowelacza. Korzysnej jes zaem przyjąć za czynnk normalzacj zmennej nezależnej dyspersję czasową zaś za paramer rodzny funkcj prądu anodowego (podobne jak uprzedno) sosunek /. Przekszałcona według akej konwencj funkcja (84) przyjme posać: a NN q p p p ( ) 2 erf erf (85) Odwzorowuje ona nauralny kszał sygnału prądowego foopowelacza. Rodznę ego rodzaju przebegów, o sprowadzonych do wspólnego pozomu ampludach, przedsawono na rysunku 11. Wyznaczono je dla przecęnych warośc paramerów czasowych foopowelacza różnych rodzajów scynylaorów. W szczególnośc przyjęo: = 3 ns oraz p = 3 ns, zaś z poszczególnych grup scynylaorów wybrano jako reprezenaywne nasępujące ypy: NE 218, NAON 136, Anracen jodek cezu - NaJ(l). Warośc ch czasu wyśwelana (podane w ablcy III)

5 28 deermnują wespół z waroścą dyspersj czasu przelou warośc parameru funkcj (84) =. Wynoszą one: - dla scynylaora NAON dla scynylaora NE 218 =.75 - dla scynyladora anracenowego = dla scynylaora NaJ(l) =.12 ref.8 NaJ(l) NE 218 Anracen NAON 136 p Rys.11. Rodzny przebegów prądowej odpowedz sandardowego foopowelacza na wymuszena mpulsam foonowym różnych scynylaorów. Zauważmy, że dla scynylaora NaJ(l) wzajemne relacje czasu narasana opadana wyjścowego mpulsu prądowego foopowelacza pozwalają z dobrym przyblżenem opsać jego przebeg ogólną formułą (79). Jeszcze lepsze dopasowane dawać będze ona dla szeregu nnych scynylaorów neorgancznych. Zanedbane dyspersj czasowej w foopowelaczu formalne jes równoważne przyjęcu drakowskej charakerysyk mpulsowej ego przyrządu. W przypadku alernaywnym, gdy czas wyśwelana scynylaora jes znacząco mnejszy od dyspersj foopowelacza, jej warość decyduje główne o kszałce wyjścowego sygnału prądowego.

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK A GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK A ZASADY CIĄGŁEGO OBMIARU USZKODZEŃ I OCENY STANU NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej Piotr FRANCUZ Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej W ciągu każdej sekundy do naszych receptorów dociera kilkaset tysięcy bitów informacji. W tym czasie

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje VADEMECUM MŚP określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje Spis Treści Wstęp... 2 Wykaz skrótów... 3 I. Podstawowe definicje... 4 1. Przedsiębiorstwo... 4 2. Sektor MŚP...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo