Niezależna kobieta idzie do banku, po kredyt hipoteczny a co na to bank?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezależna kobieta idzie do banku, po kredyt hipoteczny a co na to bank?"

Transkrypt

1 Łódź, 7 lipca 2011r. Niezależna kobieta idzie do banku, po kredyt hipoteczny a co na to bank? Jeszcze do niedawna domowe finanse były domeną mężczyzn. Obecnie coraz więcej kobiet stawia na niezależnośd, a sfera finansów jest jednym z obszarów, w którym panie chcą nie tylko odnosid sukcesy, ale przede wszystkim podejmowad samodzielne decyzje. Zdecydowana większośd kobiet chce także łączyd pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. Jeśli nie uda się wynegocjowad elastycznego systemu pracy na etacie zakładają firmy. Według Centralnego Biura Informacji Gospodarczej (COIG) obecnie należy do nich ponad 37 proc. małych przedsiębiorstw, a to jeden z najlepszych wyników spośród krajów Unii Europejskiej. Eksperci Invigo, internetowego pośrednika hipotecznego sprawdzili czy banki są przychylne niezależnym kobietom, które chciałyby samodzielnie zakupid mieszkanie na kredyt. Pracujące i niezależne finansowo mamy mogą ubiegad się o kredyt mieszkaniowy na takich samych zasadach jak inni kredytobiorcy. Szansa na uzyskanie finansowania zakupu mieszkania jest uzależniona od poziomu ich dochodów, a także indywidualnie wyliczonej zdolności kredytowej. Warto wiedzied, że na polskim rynku usług bankowych nie istnieją żadne uwarunkowania formalne, które w jakikolwiek sposób zmniejszałyby szanse przyszłych mam na uzyskanie kredytu. Zdolnośd kredytowa Eksperci Invigo sprawdzili, jakiej wysokości kredyt otrzyma dziś 30 letnia kobieta, uzyskująca średnie wynagrodzenie, w zależności od jej sytuacji rodzinnej i zawodowej. A następnie ocenili szanse kobiety klientki banku, na uzyskanie finansowania mieszkania o powierzchni 30 m2 i wartości 250 tys. zł. Kredyt miałby wynieśd 200 tys. zł i byd spłacany przez 30 lat. W pierwszym kwartale 2011r. według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło zł. brutto, czyli około 2460 zł. na rękę. Wyliczenia zdolności kredytowej mają charakter uśredniony, zdolnośd kredytowa w wybranym banku może się różnid. Dla większości banków idealna klientka to młoda mężatka, która zarabia powyżej średniej krajowej i odkłada macierzyostwo na bliżej nieokreśloną przyszłośd...ale z badao Instytutu Millward Brown SMG/KRC wynika, że dla 82 proc. Polek dziecko jest bardzo ważne, ale praca również jest istotna. Na rynku pracy jest coraz więcej kobiet, które biorą sprawy w swoje ręce i aktywnie poszukują kompromisu pomiędzy macierzyostwem i karierą zawodową. I chcą byd przy tym w pełni samodzielne. Czy są w stanie udowodnid analitykowi bankowemu, że kobiety w Polsce odpowiedzialne i przedsiębiorcze stanowią atrakcyjną grupę bezpiecznych kredytobiorców?. Niezależna, utrzymująca się z pracy na etacie Przeciętnie zarabiająca kobieta, posiadająca umowę o pracę na czas nieokreślony, może z powodzeniem starad się o kredyt w wysokości zł, a więc w kwocie przekraczającej średni kredyt mieszkaniowy udzielony w Polsce w I kwartale 2011r. (dla porównania wg. ZBP AMRON SARFIN - 208, 3 tys. zł).biorąc pod uwagę aktualną średnią cenę transakcyjną na warszawskim rynku mieszkaniowym zł za m 2 - klientka może wnioskowad o kredyt na zakup 30 metrowego mieszkania. Co ważne, samodzielnie byłaby w stanie poradzid sobie z miesięczną ratą w wysokości 1461 zł - w przypadku kredytu w PLN lub 1169 zł - w przypadku kredytu w walucie obcej.

2 ZDOLNOŚD KREDYTOWA NIEZALEŻNEJ 30 LETNIEJ KOBIETY samotnej, w ciąży oraz matki jednego dziecka A jeśli okazałoby się, że klientka banku jest w ciąży. Powyższa analiza pozwala zauważyd, że fakt istnienia ciąży nie jest bezpośrednim powodem wpływającym na zdolnośd kredytową klientki. Niezależnie od jej stanu, nadal najważniejszym kryterium decyzji o przyznaniu ewentualnego kredytu jest poziom uzyskiwanych przez panią dochodów oraz wysokośd innych zobowiązao finansowych. Oczekiwanie na dziecko sprzyja dodatkowym wydatkom. Koszt wyprawki dla nowego członka rodziny może wahad się od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W takich sytuacjach często pojawiają się dodatkowe zobowiązania np. raty niewielkich kredytów gotówkowych lub limity w kontach lub kartach. Powyższe zestawienie pokazuje, że nawet niewielkie kwoty wyraźnie obniżają zdolnośd kredytową i kwotę potencjalnego kredytu. Niestety, w analizowanym przypadku, właśnie ze względu na dodatkowe obciążenia, zakup 30 metrowego mieszkania okazałby się niemożliwy ze względu na brak zdolności kredytowej klientki, która przy obecnych dochodach nie mogłaby opłacad comiesięcznej raty w wysokości 1199 zł tj. uśrednionej raty jaką należałoby przyjąd przy tego typu kredycie (jej zdolnośd kredytowa dla raty w PLN wynosi tylko 1136 zł). Warto zwrócid uwagę, że sytuacja zmieniłaby się już przy niewielkiej podwyżce dochodów. Miesięczna pensja na poziomie 2600 zł netto zaowocowałaby korzystniejszą kalkulacją zdolności kredytowej dla raty w PLN była by to kwota 1275 zł, natomiast dla raty kredytu zdenominowanego w walucie obcej odpowiednio 1020 zł. A to już pozwoliłoby przyszłej mamie poradzid sobie z comiesięczna ratą. Warto wiedzied, że bank obliczając zdolnośd kredytową nie brałby pod uwagę dziecka, które wkrótce przyjdzie na świat, a jedynie średnie wydatki, które z reguły kalkuluje się na utrzymanie jednej osoby.

3 Komentarz eksperta Invigo: - Banki posiadają odmienne procedury kredytowe. Chod wśród powszechnie stosowanych zasad trudno znaleźd takie, które bezpośrednio utrudniają przyszłym mamom uzyskanie kredytu, w praktyce bywa różnie. To jak zachowa się bank, w dużej mierze zależy od tego, czy kobieta w ciąży zamierza wziąd kredyt sama, czy z mężem (partnerem). Jeśli okaże się, że o kredyt wnioskuje para i druga osoba ma stabilny wysoki dochód, banki chętnie udzielą kredytu. Gdy o pieniądze stara się samotna przyszła mama nie zawsze jest to już takie oczywiste. Banki podchodzą z rezerwą do kobiet w ciąży, ponieważ obawiają się, że przyszła mama nie wróci do pracy po urlopie macierzyoskim i pojawią się kłopoty w spłacie kredytu. Żaden pracownik banku nie spyta oczywiście, czy klientka spodziewa się dziecka, ale wystarczy, że w notatkach dopisze, że jest ona w widocznej ciąży. W niektórych zaświadczeniach o zarobkach pojawia się rubryka, czy pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Odpowiedź pozytywna dla banku oznacza, że zwolnienie może byd spowodowane ciążą wyjaśnia Maciej Chyziak, ekspert Invigo. Rada dla przyszłych mam: Jeśli przyszła mama myśli o zakupie własnego M powinna wystąpid o kredyt jak najszybciej, we wczesnej ciąży lub jeśli będzie taka możliwośd jeszcze zanim w nią zajdzie. Przyszła mama planująca kredyt mieszkaniowy powinna pomyśled o wkładzie własnym, a także dodatkowych zabezpieczeniach kredytu. Czym wyższy kapitał własny tym większe możliwości negocjacyjne w banku. Przyszła mama, dla której macierzyostwo jest równie ważne co praca zawodowa powinna znaleźd argumenty, którymi przekona bank, że po urodzeniu dziecka zamierza kontynuowad karierę zawodową, a także, że jej pracodawca zamierza nadal ją zatrudniad. Procedura uzyskania kredytu wymaga pewnego wysiłku i zaangażowania czasowego, dlatego przyszłe mamy powinny korzystad z komfortowych dla siebie możliwości np. wsparcia pośredników hipotecznych. Takie rozwiązanie zapewnia zarówno wygodę jak i wysoką skutecznośd procesu, poza tym jak mówi stare ludowe przysłowie czego oko (bankowe) nie widzi.tego sercu nie żal. A jeśli klientka banku jest już mamą Kobieta, która urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyoskim, który lada moment przerodzi się w bezpłatny urlop wychowawczy nie może liczyd na dużą przychylnośd banku. Fakt, że młoda mama, mimo że zatrudniona na etacie, nie może wykazad bieżących dochodów pozbawi ją szansy na pomyślne zakooczenie procedury kredytowej, aż do czasu jej powrotu do pracy. Oczywiście, kredyt mógłby zostad udzielony świeżo upieczonym rodzicom, a więc w przypadku jeśli mama byłaby drugą osobą wnioskującą o kredyt w towarzystwie swojego męża. O wysokości kredytu decydowałby wtedy poziom dochodów osiąganych przez partnera. Urlop wychowawczy w połączeniu z pracą na własny rachunek Obecnie często się zdarza, że młode mamy obok obowiązków związanych z wychowywaniem dziecka częśd swojego czasu chcą poświęcad pracy zawodowej. Nie zawsze udaje się realizowad własne plany w oparciu o etat. W związku z tym wiele kobiet decyduje się na przejście na własny rozrachunek (np. działalnośd gospodarcza), a tym samym pracę w elastycznym systemie godzinowym. Jest to najprostszy sposób połączenia obowiązku wychowania dziecka z pracą. Powyższa analiza pokazuje, że również w tym przypadku uzyskanie kredytu na zakup 30 metrowego mieszkania mogłoby stanowid problem. I znów bezpośrednią przyczyną byłby poziom dochodów, a właściwie brak zdolności kredytowej, która jak wiadomo jest szacunkiem możliwości spłaty kredytu wraz z odsetkami w oparciu o osiągane dochody oraz bieżące zobowiązania kredytobiorcy. Podczas analizowania zdolności kredytowej niezależnej mamy pod uwagę brane są koszty utrzymania zarówno jej samej, jak i dziecka. A więc szansa na kredyt byłaby większa jeśli dochody mamy klientki banku byłyby nieco wyższe.

4 Jak wysoki deficyt zarobków dzieli niezależną mamę od kredytu? Okazuje się, że wzrost zarobków o 739 zł czyli do poziomu 3200 zł na rękę miesięcznie znacznie poprawiłby zdolnośd kredytową mamy ubiegającej się o kredyt. Przy takim poziomie dochodu bank uzna, że może ona samodzielnie opłacad miesięczną ratę w PLN w wysokości 1200 zł lub 960 zł w przypadku raty kredytu zdenominowanego w walucie obcej. Bycie niezależnym przedsiębiorcą w niektórych przypadkach stwarza dodatkowe trudności w procesie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy. Oczywiście nie wyklucza to uzyskania kredytu, ale od potencjalnego kredytobiorcy wymaga większego przygotowania do procedury (bardziej zaostrzone wymogi formalne niosą ze sobą koniecznośd przedstawiania dodatkowych dokumentów potwierdzających poziom dochodów, zabezpieczeo, zdolnośd kredytowa jest badana w dłuższym okresie, a w związku z tym będą wymagane dokumenty z bardziej odległych okresów rozliczeniowych np. poprzedniego roku etc.) oraz cierpliwości (procedura może rozciągnąd się w czasie, nawet do kilku tygodni). Rady dla mamy, pracującej jako niezależny przedsiębiorca: Z kredytem poczekad, aż osiągnie staż pracy na własny rachunek (w oparciu o umowę zlecenia, umowę o dzieło lub działalnośd gospodarczą) minimum 1 rok. Zadbad o to, aby móc przedstawid w banku umowę o współpracy ze stale obsługiwanym klientem. Dbad o przejrzystośd księgowości banki akceptują taką formę uzyskiwania dochodów pod warunkiem, że dokumenty księgowe dają jasne informacje o osiąganych dochodach. Myśląc o kredycie podjąd decyzję o sposobie rozliczania działalności. W przypadku działalności gospodarczej lepiej wybrad zasady ogólne niż ryczałt lub kartę podatkową. Banki są przychylne kredytobiorcom pracującym na własny rachunek, uwzględniają sezonowośd i w związku z tym decyzje wydają na podstawie analizy rocznych dochodów. Niezależna mama, samotnie wychowująca dziecko kredytu! może szukad możliwości dofinansowania Program Rodzina na swoim został stworzony z myślą o małżeostwach osiągających minimalne dochody oraz osobach samotnie wychowujących dzieci. Wśród nich są oczywiście matki samotnie wychowujące dzieci. Aby wziąd udział w programie muszą pamiętad o spełnieniu wymogów programu - dziecko musi spełniad warunek odnośnie wieku. Nie może mied więcej niż 25 lat. Ponadto musi kontynuowad naukę chyba, że na dziecko jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny. W takim przypadku nie jest ważny jego wiek. Poddawana niniejszej analizie świeżo upieczona mama (osiągająca dochód na poziomie średniej krajowej), której zdolnośd kredytowa została obciążona kosztami utrzymania dziecka, nie może pochwalid się dużą szansą na przyznanie kredytu. Banki ocenią jej możliwości finansowe na bardzo niskim poziomie 469 zł dla kredytów złotówkowych oraz 369 zł dla kredytów walutowych. Z pewnością nie wystarczy to na spłatę comiesięcznej raty nawet najbardziej atrakcyjnego cenowo kredytu (w tym kredytu z dopłatą paostwa). Ale jeśli mama troszeczkę popracuje nad tym, aby jednak udało się wykazad nieco wyższy dochód rzędu 2700 zł netto, to automatycznie zyska możliwośd ubiegania się o kredyt z dopłatą paostwa. Przy podniesionych dochodach jej zdolnośd kredytowa zostanie określona na poziomie 700 zł, a to pozwoli już na spłatę comiesięcznej, obecnie minimalnej raty, w wysokości około 678 zł. Warto dodad, że jeśli klientka otrzyma preferencyjny kredyt - paostwo będzie dokładało do jej raty 508 zł miesięcznie, przez maksymalny okres 8 lat.

5 Komentarz eksperta - Banki posiadają zróżnicowane procedury kredytowe, jednak wśród tych powszechnie stosowanych trudno znaleźd elementy, które byłyby dowodem na to, że banki zwiększają ryzyko w przypadku kobiet ubiegających się o kredyt, w porównaniu np. do mężczyzn. Coraz częściej można także zauważyd, że banki są nawet skłonne udzielad przyszłym (bądź świeżo upieczonym matkom) wsparcia, które powoli im na regularne spłaty zobowiązania. Wśród najczęściej stosowanych rozwiązao są różnego rodzaju wakacje kredytowe, karencje w spłacie odsetek kapitałowych, a także indywidualnie ustalane odstępstwa od standardowego harmonogramu spłat w przypadku zaistnienie trudnych sytuacji życiowych, a do takich można zaliczad ciążę, poród lub inne trudności związane z wychowywaniem dziecka. Warto podkreślid, że banki podchodzą do kredytobiorców w sposób życiowy, w wielu przypadkach niewielka pomoc udzielona osobie spłacającej kredyt skutkuje wzmocnieniem lojalności klienta, co przekłada się nie tylko na rozpatrywany kredyt, ale na ogólną ofertę banku, podkreśla Maciej Chyziak, ekspert Invigo. RANKING NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH CENOWO KREDYTÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH LIPIEC 2011R. Atrakcyjna marża - 0,79 proc. - w przypadku BNP Paribas - oferującego kredyt z dopłatą - jest marżą promocyjną. Dedykowaną klientom, którzy otworzą konto w Banku, zadeklarują miesięczne wpływy w kwocie nie niższej niż 1 proc. udzielonego kredytu oraz będą dokonywad minimum 3 transakcji bezgotówkowych w miesiącu. Po upływie 3 lat kredytowania marża wynosi 1.29 proc. Bank Ochrony Środowiska lider w kategorii kredytów zdenominowanych w EURO oferuje promocyjną marżę w pierwszym roku kredytowania dla klientów, którzy otworzą konto w Banku (wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia w wysokości min zł), wykupią oferowane przez bank ubezpieczenie nieruchomości oraz grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (z miesięczną regularną składką w wysokości 0.10 proc. kwoty udzielonego kredytu jednak nie mniejszą niż 200 zł przy programie inwestycyjnym na okres 7 lat lub 300 zł na okres 5 lat). W kategorii kredytów we franku szwajcarskim najlepsze warunki proponuje bank Nordea. Natomiast możliwośd uzyskania kredytu w PLN warto sprawdzid w BNP Paribas. W przypadku tego banku comiesięczna rata wyniesie 1103 zł, a oprocentowanie (5,24 proc.) będzie najniższe na rynku. Bank pobierze prowizję w wysokości 1,95 proc., ale w zamian za to zaoferuje promocyjną marżę - 0,79 proc. Warto dodad, że promocyjna oferta obowiązuje w przypadku klientów, którzy otworzą konto w banku, zadeklarują miesięczne wpływy w kwocie nie niższej niż 1 proc. udzielonego kredytu (w przypadku analizowanego kredytu trzeba zadeklarowad min. 2 tys. zł.) oraz będą dokonywad minimum 3 transakcje bezgotówkowe w miesiącu. Promocyjna marża będzie obowiązywad przez trzy pierwsze lata kredytowania nieruchomości, a to oznacza, że po upływie tego okresu kredytobiorca będzie musiał ponosid wyższy koszt marży proc.

6 O Invigo: Invigo S.A. to jedyna w Polsce firma udostępniająca kredyty hipoteczne w modelu direct, czyli przez Internet i telefon. Klient samodzielnie sprawdza swoją zdolnośd kredytową i dopasowane do swoich potrzeb szczegółowe oferty 22 banków. Ma do dyspozycji konsultanta Invigo, który asystuje mu w całym procesie - od wyboru oferty do wypłaty kredytu. Dodatkowo, Klient otrzymuje od Invigo premię, zależną od wysokości zaciągniętego kredytu nawet do 3000 zł. W 2011 r. firma rozpoczęła budowę sieci Invigo Access Point - nowoczesnych punktów dostępu do kredytów hipotecznych, będących uzupełnieniem obsługi internetowej i telefonicznej. Pierwsze punkty dostępu Invigo działają już w Warszawie, Gdaosku oraz Łodzi. Invigo rozwija również sprzedaż kredytów hipotecznych w innowacyjnym modelu współpracy z pośrednikami finansowymi oraz firmami z rynku nieruchomości. Szczegółowe informacje o firmie dostępne są na

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 10 sierpnia 2011r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 W sierpniu wejdą w życie nowe zasady programu Rodzina na Swoim. Z programu będą mogli skorzystać single. Już niebawem

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 Luty jest kolejnym miesiącem, w którym widoczne są niewielkie wahania wysokości rat kredytów hipotecznych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012 9.02.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012 Początek Nowego Roku jak dotąd nie przyniósł spektakularnych zmian na rynku kredytów hipotecznych. Na skutek wprowadzenia nowych

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LISTOPAD 2013 Listopad to przedostatni miesiąc, w którym kredytobiorcy mogą korzystać z kredytów udzielanych bez wkładu własnego, czyli na 100% LTV.

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych CZERWIEC 2014 Sytuacja w zestawieniu najlepszych kredytów hipotecznych Invigo TOP10 wyraźnie się ustabilizowała. Czerwiec jest kolejnym miesiącem

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LIPIEC 2014 Lipiec 2014 to miesiąc, w którym wchodzą w życie ostatnie zapisy znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczące kredytów walutowych. Od teraz,

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych STYCZEŃ 2013 Rok 2012 dobiegł końca. Wraz z nim nastąpił także koniec rządowego programu Rodzina na swoim. I to jest jak na razie jedyna odczuwalna

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2013 Sierpień to dobry czas na podsumowanie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w pierwszej połowie 2013r. Trzeba zauważyć, że była

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest w pełni ustabilizowana. Potwierdzają to nie tylko niewielkie zmiany w październikowym

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 19.04.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 Na rynku kredytów hipotecznych następują kolejne zmiany. W tym miesiącu Bank Nordea, który jeszcze do niedawna jako jeden

Bardziej szczegółowo

Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)?

Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)? ROZDZIAŁ I Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)? 1. Ogólne warunki uzyskiwania kredytów hipotecznych Bogacenie się społeczeństwa, powszechna zmiana wymagań, migracje do wielkich

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO

ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO Redakcja: Agnieszka Bąk Kredyt hipoteczny jest często jedyną szansą na zakup własnego mieszkania. Zaciągnięcie takiego zobowiązania to ryzyko zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szkoła mądrego pożyczania

Szkoła mądrego pożyczania L Szkoła mądrego pożyczania poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Szkoła mądrego pożyczania poradnik

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae WNOP odcinek 040-21 grudnia 2014 r. Od czego zależy i jak budować zdolność kredytową pod kredyt hipoteczny Ronald Szczepankiewicz Opis odcinka:

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Wielka ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 1 Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Możliwości finansowania działalności Gdzie szukać pieniędzy, jak je pozyskać, kiedy i jakie trzeba płacić podatki Kredyty

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Warszawa, 21.05.2010 Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance W kwietniu i na początku maja banki znów ze zdwojoną siłą ruszyły z nowymi ofertami. Narastająca rywalizacja o klienta sprawia, że marże

Bardziej szczegółowo

Ranking inwestycji deweloperskich

Ranking inwestycji deweloperskich 2 Spis treści Wstęp Top trendy mieszkaniowe 2013 Mieszkaniowy obraz Polaka Jakie mieszkania budują deweloperzy? Jakich mieszkań pragną Polacy? Wojna Domowa 2013. Wyniki plebiscytu internautów Wojna Domowa

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH MAJ-LIPIEC 2015

RAPORT Z RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH MAJ-LIPIEC 2015 1 S t r o n a RAPORT Z RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH MAJ-LIPIEC 2015 Witam Cię bardzo serdecznie! Chcąc spokojnie spać we wrześniowe noce, trzeba działać JUŻ TERAZ! Tymi słowami chciałbym obudzić wszystkich

Bardziej szczegółowo