WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA DZIAŁANIE 1.1 A A.1. Data wpływu i nr wniosku Wypełnia pracownik Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego. Pola dotyczące nr rejestracji wniosku w systemie kancelaryjnym oraz informatycznym wraz z datą wpływu (rrrr-mm-dd) wypełnia pracownik oddziału wyboru projektów, do którego kierowany jest wniosek, w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego. A.2. Tytuł projektu Tytuł projektu powinien stanowić krótką jednoznaczną nazwę tak, aby w sposób jasny identyfikował projekt, a jednocześnie nie powielał tytułu innych projektów realizowanych przez Wnioskodawcę lub przez inne podmioty. Tytuł projektu powinien jasno wskazywać, czy dotyczy on dokapitalizowania funduszu pożyczkowego, czy też poręczeniowego. A.3. Nazwa Wnioskodawcy Limit maksymalnie 300 znaków (uwzględniając spacje). Należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy, zgodną z dokumentami rejestrowymi właściwymi dla danego podmiotu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO oraz kategorii interwencji i typu projektu W poszczególnych polach należy wybrać tekst z podanej listy. W polu Temat priorytetu należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiednią i właściwą dla zakresu projektu nazwę i kod kategorii interwencji przypisany do wybranej osi priorytetowej RPO WP.

2 W przypadku projektów składanych w ramach Działania 1.1 Schemat A Wsparcie Kapitałowe funduszy zastosowanie znajduje jedna kategoria interwencji 05 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw. Nazwy i numer kategorii zamieszczone są w tabeli 1, załącznik II, cześć A Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. W polu Działalność gospodarcza należy podać kod klasyfikacji według kryterium rodzaju działalności gospodarczej, zgodnie z treścią tabeli 4 załącznik II, część A Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Kryterium rodzaju działalności odnosi się tu do przedmiotu projektu, a nie do zakresu działalności Wnioskodawcy. Definicje poszczególnych kategorii określono na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej zamieszczonej w załączniku do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. W przypadku wystąpienia kilku kategorii działalności gospodarczej należy wybrać jedną, dominującą, pod względem udziału w kosztach projektu. W ostatnim wierszu tabeli ( rodzaj projektu ) należy podać informacje o ogólnym przedmiocie projektu. Właściwą kategorią dla działania 1.1.A jest rodzaj usługi. A.5. Wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji Pola wypełniane automatycznie. Pola w tej części wypełniane są automatycznie na podstawie informacji podanych przez Wnioskodawcę w dalszych częściach wniosku (D.3, D.4, D.7). A.6. Wnioskodawca W możliwych do edycji polach należy wybrać tekst z podanej listy, w pozostałym zakresie dane są kopiowane z innych części wniosku. Niniejsza część służy do zidentyfikowania Wnioskodawcy projektu. Nazwa (pełna) Wnioskodawcy jest automatycznie kopiowana z części A.3 wniosku. Poniżej należy wybrać formę prawną podmiotu zgodnie z podaną listą. Wybór formy prawnej podyktowany jest zakresem informacji wymaganych dla Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK Status Wnioskodawcy należy zaznaczyć zgodnie z podaną listą rozwijalną. 2

3 A.6.1. Dane Wnioskodawcy W niektórych polach należy wybrać tekst z podanej listy. Należy podać dokładne dane adresowe Wnioskodawcy. Pod wskazany adres kierowana będzie korespondencja związana z procedurą oceny wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy podać nr REGON i NIP Wnioskodawcy. Numer telefonu/faksu należy podać z numerem kierunkowym. W punkcie Data rejestracji działalności należy określić przy pomocy kalendarza datę utworzenia funduszu (wyodrębnienia prawnego i księgowego) w formacie rrrr-mm-dd. A.6.2. Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy Istnieje możliwość dodania kolejnych pól. Należy wpisać imię i nazwisko osoby/osób, które są prawnie upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy oraz podpisania wniosku o dofinansowanie, a także zajmowane przez tę osobę/osoby stanowisko w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Dopuszcza się sytuację, gdy osoba prawnie upoważniona do podpisania wniosku o dofinansowanie, upoważnia pisemnie inną osobę do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawach projektu, w tym do podpisania wniosku. Upoważnienie to musi być zgodne z zapisami statutu przedsiębiorstwa lub innego równoważnego dokumentu określającego kompetencje jej organów. W takim przypadku do wniosku należy załączyć dokument pełnomocnictwa, zawierający przynajmniej: określenie mocodawcy i osoby upoważnionej (z podaniem imienia i nazwiska, numeru i serii dowodu osobistego, adresów zamieszkania), zakres upoważnienia (podpisanie określonego z nazwy wniosku wraz z załącznikami), podpisy mocodawcy oraz osoby upoważnionej. W przypadku, jeśli do reprezentowania Wnioskodawcy uprawniona jest więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby prawnie upoważnione do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu. Zakres arkusza należy rozwijać znakiem umieszczonym po lewej stronie, przed znakiem wiersza, w zależności od liczby osób upoważnionych. Szczegółowe zasady podpisywania wniosku i załączników określono w Regulaminie konkursu. A.6.3. Dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów w sprawach związanych z wnioskiem W tym punkcie należy wpisać dane osoby wyznaczonej do bieżących kontaktów w sprawach wniosku, która powinna posiadać wiedzę zarówno w sprawach merytorycznych 3

4 jak i techniczno-kancelaryjnych związanych z wnioskiem oraz być gotowa do udzielania informacji w sprawach wniosku. Wszelka korespondencja dotycząca dokumentacji konkursowej, jej uzupełnień kierowana będzie na dane adresowe Wnioskodawcy. A.7. Dane partnera/partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Pole to nie dotyczy działania 1.1. A A.8. Miejsce realizacji projektu. Pole projekt realizowany na terenie całego kraju nie podlega edycji. W niektórych polach należy wybrać tekst z podanej listy. W ramach osi I, działania 1.1 schemat A RPO WP dofinansowanie może uzyskać wyłącznie projekt realizowany na obszarze województwa podkarpackiego. Pole projekt realizowany na terenie całego kraju nie jest aktywne; obowiązek umieszczenia powyższej informacji wynika z wytycznych MRR w sprawie Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK Należy podać informacje o lokalizacji rzeczowych elementów projektu. Kolumny tabeli dotyczą konkretnej lokalizacji projektu na terenie województwa podkarpackiego. Wyboru dokonuje się poprzez wybranie odpowiednich pozycji z list rozwijanych (zgodnie z systemem NTS 1 ), a w ostatniej kolumnie poprzez wpisanie nazwy miejscowości. W przypadku, gdy projekt realizowany będzie na terenie całego województwa, należy wybrać w kolumnie Podregion wszystkie cztery podregiony, a w kolumnie Powiat, Gmina, Miejscowość należy wybrać -. W przypadku, gdy projekt realizowany będzie na terenie powiatu lub kilku powiatów, należy wybrać właściwą opcję w kolumnie Podregion, natomiast w kolumnie Powiat, należy podać powiat lub powiaty, w których realizowany będzie projekt. W kolumnie Gmina oraz Miejscowość należy wybrać opcje -. Szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji projektu powinny być zawarte w polu B.3 wniosku. A.9. Typ obszaru, na którym realizowany będzie projekt. Należy wybrać jedna z pozycji właściwą dla typu obszaru, na którym realizowany będzie projekt. Należy określić typ obszaru zgodnie z listą rozwijalną opracowaną na podstawie tabeli 3, załącznik II, część A Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Istnieje możliwość tylko 1 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopad 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), (Dz. U. z 2007 nr 214 poz. 1573). 4

5 jednej odpowiedzi charakteryzującej obszar realizacji projektu. W przypadku, gdy np. udzielane pożyczki/poręczenia będą realizowane na obszarze miejskim oraz wiejskim, należy wybrać typ obszaru właściwy dla kategorii dominującej, ze względu na planowaną wysokość udziela`nych pożyczek/poręczeń na danym obszarze. W celu określenia, czy projekt realizowany jest na obszarze wiejskim/miejskim, należy wykorzystać definicje stosowane w statystyce publicznej. Wieś (obszar wiejski) jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nie posiadająca praw miejskich lub statusu miasta. Miasto (obszar miejski) jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. (źródło: W rejestrze TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego) prowadzonym przez GUS znajduje się wykaz jednostek podziału terytorialnego wraz z ich specyfikacją. Baza TERYT, która klasyfikuje obszary wiejskie i miejskie dostępna jest na stronie internetowej: A.10. Podmiot, którego dotyczy projekt Pole nieaktywne. B.1. Opis problemów i przyczyn realizacji projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 4000 (uwzględniając spacje). W polu B.1. należy opisać stan istniejący w firmie (również za pomocą danych liczbowych) oraz zdefiniować problem, który uzasadnia potrzebę realizacji projektu (do 4000 znaków uwzględniając spacje). Należy przedstawić przesłanki, które wpłynęły na podjęcie realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę (np. kontekst społeczny, gospodarczy, zagrożenia środowiska, próby pozyskania nowych klientów lub wprowadzenie nowej usługi na rynek regionalny lub lokalny) oraz opisać, jakie potrzeby i oczekiwania zostaną zaspokojone w wyniku jego realizacji. Informacje należy uzupełnić podając przyczyny podjęcia starań o realizację projektu np. rozszerzenie działalności, wzmocnienie pozycji rynkowej, konkurencyjności itp. Przyjęte tezy należy, w miarę możliwości, potwierdzić danymi statystycznymi lub innymi danymi liczbowymi. 5

6 B.2. Cele projektu, uzasadnienie zgodności projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych regionalnych i lokalnych planów i strategii Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 4000 (uwzględniając spacje). Należy określić i zdefiniować cele projektu, a następnie odnieść je do celów wyznaczonych dla danej osi priorytetowej oraz działania RPO WP. Niezbędne jest uzasadnienie, czy cele projektu są spójne z celami RPO WP. Następnie, należy wymienić cele najważniejszych strategii na poziomie regionalnym i lokalnym (np. Strategie Rozwoju Województwa, strategie rozwoju powiatu/gminy, plan rozwoju lokalnego, plan rewitalizacji, wpływ na rozwój Doliny Lotniczej, wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej województwa, itp.), z którymi zgodna jest realizacja projektu. B.3. Opis zakresu rzeczowego projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 6000 (uwzględniając spacje). W punkcie niniejszym należy opisać przedmiot projektu. Opis musi jednoznacznie identyfikować zakres rzeczowy projektu, miejsce realizacji projektu oraz jasno określać główne etapy realizacji, a przede wszystkim należy wskazać związek pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi oraz ich zasadność. W tabeli B.3 należy opisać w sposób szczegółowy wydatki kwalifikowane wymienione w pkt. D.3 wniosku o dofinansowanie oraz miejsce realizacji projektu. W przypadku wyposażenia pomieszczeń należy wymienić i opisać wszystkie planowane wydatki z podaniem ilości zakupionych sztuk. Szczegółowe przedstawienie wydatków kwalifikowanych pozwoli na ocenę kwalifikowania wydatków i całego projektu. B.4. Dodatkowe zadania wynikające z zastosowania instrumentu cross financing. Pole to nie dotyczy działania 1.1.A. B.5. Pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych. Pole to nie dotyczy działania 1.1.A. B.6. Zamówienia publiczne. W przypadku, gdy będzie zastosowana procedura Zamówienia publiczne, należy podać rodzaj procedury zamówienia publicznego, datę wszczęcia postępowania, zakres przedmiotowy zamówienia oraz informacje dodatkowe. 6

7 B.7. Informacja o instytucjonalnych, technicznych i finansowych warunkach eksploatacji projektu. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 3000 (uwzględniając spacje). Należy przedstawić informacje na temat sposobów zabezpieczenia trwałości projektu, podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu po jego zrealizowaniu, sposobu i źródeł utrzymywania składników majątkowych uzyskanych w wyniku realizacji projektu oraz krótko opisać techniczne warunki użytkowania (jeśli dotyczą). W odniesieniu do projektów nieinwestycyjnych takich jak dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych ma także zastosowanie art. 57 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, który mówi, że Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji (lub trzech od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP), nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom. Jednocześnie zgodnie z zapisami I Noty COCOF z 16 lipca 2007 r. na operację składa się zarówno wkład z programu operacyjnego w instrument inżynierii finansowej, jak i późniejsze inwestycje tego instrumentu w przedsiębiorstwa. Okres trwałości liczony jest od zakończenia realizacji projektu, tj. od momentu dokonania jednokrotnego obrotu środkami. B.8. Opis bezpośrednich rezultatów projektu oraz informacja o przewidywanych oddziaływaniach społeczno-gospodarczych inwestycji Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 4000 (uwzględniając spacje). Przez wskaźniki rezultatu należy rozumieć wyrażone w jednostkach fizycznych (np. szt., PLN, %) bezpośrednie efekty zrealizowanych działań/uzyskanych produktów na sytuacje bezpośrednich beneficjentów, osiągane z reguły natychmiast po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźnik rezultatu jest związany bezpośrednio z natychmiastowymi efektami projektu (lub niekiedy z efektami pojawiającymi się w stosunkowo krótkim czasie od zakończenia realizacji projektu) i dostarcza informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu u bezpośrednich beneficjentów pomocy. Podane wskaźniki i ich wartości powinny być spójne z pkt C.3 wniosku o dofinansowanie. Zawarte informacje należy uzasadnić. Natomiast, oddziaływanie projektu definiować należy jako długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu dla bezpośrednich beneficjentów po zakończeniu realizacji projektu, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów. Oddziaływania odnoszą się do takich skutków danego projektu, które wykraczają poza natychmiastowe efekty dla grupy docelowej projektu oraz całej społeczności, np. wpływ projektu na sytuacje społecznogospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji, wzrost poziomu bezpieczeństwa, zwiększony przepływ osób, wzrost aktywności społeczno-ekonomicznej. 7

8 B.9. Zgodność projektu z zasadami polityk horyzontalnych UE Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Uzasadnienie : 2000 (uwzględniając spacje). Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP muszą pozostawać spójne z zasadami określonymi w art Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 tj. z zasadami polityki horyzontalnej UE, w tym między innymi: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. W tabeli B.9.1 należy określić rodzaj i uzasadnić (do 1000 znaków uwzględniając spacje) przewidywane oddziaływanie projektu na środowisko naturalne. Szczegółowe informacje dotyczące metodologii przeprowadzania oceny oddziaływania projektu na środowisko, na cele związane z ubieganiem się o dofinansowanie, opisane są między innymi w Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Jeżeli projekt jest zlokalizowany lub będzie oddziaływał na utworzone lub planowane do utworzenia Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, należy podać odpowiedź twierdzącą oraz w polu tekstowym podać nazwę i numer utworzonego (planowanego do utworzenia) Obszaru Ochrony Siedlisk lub Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków. Zastrzega się, w nawiązaniu do ww. Wytycznych, że obszary z tzw. shadow list, zgodnie z przyjętym przez KE stanowiskiem, potwierdzonym orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, są objęte ochroną z zastosowaniem zasady ostrożności wynikającej z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejska. W związku z tym: nie można podjąć żadnych działań mających negatywny wpływ na obszary ptasie (dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, Dz. Urz. UE L 103 z , z pózn. zm.), należy przyjąć, że w odniesieniu do obszarów siedliskowych z shadow list konieczne byłoby przeprowadzenie oceny, o której mowa w 6 ust. 3 dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, (Dz. Urz. UE L 206 z , z pózn. zm.). W tabeli B.9.2 należy zamieścić deklarację oraz krótkie uzasadnienie (do 2000 znaków uwzględniając spacje) w zakresie spójności projektu z horyzontalną polityką równości szans oraz niedyskryminacji zdefiniowaną między innymi w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Pojęcie odnosi się w tym przypadku przede wszystkim do problemu równości szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym. Należy wykazać również inne aspekty wyrównywania szans i niedyskryminowania słabszych grup społecznych (np. oddziaływanie projektu na wyrównanie szans niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy). Tabela B.9.3 odnosi się do wpływu projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Deklaracja w tym zakresie związana jest z przewidywanym wpływem na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Dokonany wybór należy uzasadnić w polu tekstowym (do 2000 znaków uwzględniając spacje). 8

9 Wnioskodawca określa wpływ projektu na poszczególne polityki poprzez wybór jednej z podanych trzech opcji z listy rozwijalnej: neutralny, pozytywny, negatywny. B.10. Promocja projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Uzasadnienie : 3000 (uwzględniając spacje). W punkcie B.10. należy zamieścić krótki opis (do 3000 znaków uwzględniając spacje) sposobów promocji projektu realizowanego ze środków publicznych, w tym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Minimalny zakres obowiązków w tym zakresie określa art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006; Wytyczne MRR w zakresie informacji i promocji; Księga Identyfikacji Wizualnej opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regulamin konkursu. Wnioskodawca ma obowiązek informować opinię publiczną w sposób wyraźny o fakcie, iż realizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , poprzez m.in.: - ustawienie tablic informacyjnych/billboardów w terenie w trakcie realizacji projektu (w przypadku projektów infrastrukturalnych), - zamontowanie stałych tablic pamiątkowych dla infrastruktury dostępnej dla ogółu społeczeństwa, które powinny zastąpić tablice informacyjne/billboardy po zakończeniu realizacji projektu. W związku z powyższym wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu, powinny zawierać: - logo Unii Europejskiej, - logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , - odpowiedni zapis informujący o źródłach finansowania projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Na wszystkich materiałach powinny być umieszczane pełne nazwy. Nie należy używać skrótów UE, EFRR, RPO WP, ponieważ nie są one powszechnie znane. Dodatkowo, symbole umieszczane na wszystkich materiałach powinny mieć zbliżoną wielkość. Powyższe wymagania powinny być w szczególności stosowane do: - korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , - umów z wykonawcami, - ogłoszeń na wybór wykonawcy, - materiałów prasowych, 9

10 - stron internetowych zawierających informację o realizowanych projektach, - oznaczania różnego rodzaju urządzeń i sprzętów zakupywanych w ramach projektu, - wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań. Z zamieszczenia oznaczeń można zrezygnować jedynie w przypadku, gdy obiektywnie nie ma możliwości ich zastosowania, np. gdy w danej sytuacji obowiązują gotowe formularze narzucone przez podmiot zewnętrzny lub gdy dokumenty wystawiają zewnętrzne podmioty (np. faktury). C.1. Harmonogram realizacji projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Nazwa etapu : 200 (uwzględniając spacje). W polu należy podać dane nt. harmonogramu realizacji całego projektu oraz jego poszczególnych etapów. Podmioty nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych rozpoczynają wypełnianie pola od wiersza Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu. W przypadku Działania 1.1.A odpowiednie terminy podane w harmonogramie należy podać zgodnie z poniżej podanymi definicjami: Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu należy przez to rozumieć datę podpisania umowy o dofinansowanie; Pierwszy etap realizacji projektu powinien być tożsamy z Planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. Planowana data zakończenia finansowego projektu - należy przez to rozumieć datę, w której suma wartości udzielonych pożyczek/poręczeń oraz kosztów administracji i zarządzania osiągnie kwotę całkowitych wydatków kwalifikowanych, jednak nie później niż 30 czerwca 2015 r. Powinna być ona tożsama z Planowaną datą zakończenia rzeczowej realizacji projektu. 10

11 C.2. Wskaźniki produktu projektu Istnieje możliwość dodania/usunięcia kolejnych wierszy. Dla niektórych pól wybór treści zgodnie z listą. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Źródło pozyskania informacji ( ) : 200 (uwzględniając spacje); Opis i uzasadnienie ( ) 500 (uwzględniając spacje). W pierwszej kolejności należy wybrać wskaźniki kluczowe (w pierwszej części tabeli zatytułowanej Wskaźniki kluczowe ), a następnie wskaźniki regionalne (w drugiej części tabeli zatytułowanej Wskaźniki regionalne ). Dla każdego projektu, obligatoryjne jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego P.100 pod nazwą Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) oraz wskaźników regionalnych z podziałem na płeć, tj. RP Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet i RP Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych miejsc pracy w trakcie realizacji projektu należy również wybrać ww. wskaźniki oraz wpisać wartość produktu 0 sztuk. Wartości należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary. Rok docelowy definiowany jest jako rok zakończenia realizacji projektu. Rok docelowy podany w części C.2. musi być tożsamy z rokiem zakończenia realizacji projektu z części C.1 wniosku. W pozostałych tabelach należy wpisać nie dotyczy. C.3. Wskaźniki rezultatu projektu Istnieje możliwość dodania/usunięcia kolejnych wierszy. Dla niektórych pól wybór treści zgodnie z listą. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Źródło pozyskania informacji ( ) : 200 (uwzględniając spacje); Opis i uzasadnienie ( ) 500 (uwzględniając spacje). W tabeli należy oznaczyć lata oraz podać wartości wskaźników rezultatu: w roku 0 (rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub rok rozpoczęcia realizacji inwestycji informujący o stanie poprzedzającym jej realizację); wartości docelowe wybranych wskaźników rezultatu (które wystąpią we wskazanym przez Wnioskodawcę terminie). Przez rok n rozumie się rok zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawca dokonuje wyboru wskaźników spośród wymienionych na liście stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. Należy wybrać (wpisać) wszystkie wskaźniki z listy rozwijalnej, które odpowiadają zakresowi rzeczowemu projektu. Powinny one być przedstawione w sposób realistyczny będą 11

12 stanowiły jedno z podstawowych źródeł informacji dla oceniających projekt. Jeżeli Wnioskodawca przedstawi wskaźniki przeszacowane bądź niedoszacowane, może to być przyczyną odrzucenia wniosku. Zmiany zakładanych wskaźników rezultatów realizacji projektu, w szczególności zmiany powodujące zmniejszenie wartości docelowych będących podstawą uzyskania punktów w trakcie oceny merytorycznej projektu są co do zasady niedopuszczalne. Powodować to może, w zależności od faktycznych rezultatów zwrot części bądź całości dofinansowania. Wartość wszystkich wskaźników w roku 0 wynosi: 0. Wartości wskaźnika dla roku n+1 należy określać w sposób kumulatywny (narastająco). Np. jeżeli rezultatem projektu będzie udzielenie 20 pożyczek, z czego 15 zostanie udzielonych w 2011 r. (zakończenie realizacji projektu), a 5 pożyczek w 2012 r. - redakcja wskaźnika RR Liczba udzielonych pożyczek powinna być następująca: - rok 0 wartość wskaźnika: 0 szt., - rok n wartość wskaźnika: 15 szt., - rok n+1 wartość wskaźnika: 20 szt. Jeżeli pełen rezultat planowany jest do osiągnięcia w roku n redakcja wskaźnika powinna być następująca: - rok 0 wartość wskaźnika: 0 szt., - rok n wartość wskaźnika: 20 szt., - rok n+1 wartość wskaźnika: 20 szt. Jeżeli natomiast pełen rezultat planowany jest do osiągnięcia dopiero w roku n+1 redakcja wskaźnika powinna być następująca: - rok 0 wartość wskaźnika: 0 szt., - rok n wartość wskaźnika: 0 szt., - rok n+1 wartość wskaźnika: 20 szt. (osiągnięcie rezultatu dopiero w roku n+1 wymaga uzasadnienia). Lista możliwych do wyboru wskaźników ustalona jest zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP oraz listy wskaźników kluczowych ustalonej przez MRR dla Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK W pierwszej kolejności należy wybrać wskaźniki kluczowe (w pierwszej części tabeli zatytułowanej Wskaźniki kluczowe ), a następnie wskaźniki regionalne (w drugiej części tabeli zatytułowanej Wskaźniki regionalne ). Dla każdego projektu, obligatoryjne jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego R.100 pod nazwą Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) oraz wskaźników regionalnych z podziałem na płeć, tj. RR Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet i RR Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych miejsc pracy, należy również wybrać ww. wskaźniki oraz wpisać wartość rezultatu 0 sztuk w roku n oraz roku n+1. 12

13 Wartości należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary. Rok osiągnięcia zaplanowanej wartości wskaźnika powinien być tożsamy z rokiem, w którym planowane jest zakończenie zakresu realizacji projektu (rok n ). W indywidualnych sytuacjach prawidłowe oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu może być jednak utrudnione lub niemożliwe w roku zakończenia projektu. Wówczas należy podać wartość właściwą dla zakresu inwestycji, która wystąpi nie później niż w pierwszym pełnym roku kalendarzowym następującym po roku zakończenia realizacji inwestycji (rok n+1 ). Podejście takie jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach oraz wymaga konkretnego uzasadnienia (uzasadnienie należy zamieścić w polu B.8 wniosku o dofinansowanie). W ostatniej kolumnie należy opisać i uzasadnić metodologię i częstotliwość pomiaru oraz zaplanowanych źródeł informacji do monitorowania wskaźników docelowych. Należy podać źródło informacji tj., faktury, listy płac itp. D.1. Oświadczenie w sprawie kwalifikowalności podatku VAT Należy wybrać treść oświadczenia zgodnie z listą. Zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania nie jest dopuszczalne zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pózn. zm.). W związku z powyższym Wnioskodawca jest zobowiązany określić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy ma prawną możliwość uzyskania zwrotu (rozliczenia) kwot naliczonego od zakupów inwestycyjnych podatku VAT. Jeżeli tak, należy zaznaczyć odpowiednie sformułowanie oraz podać kwoty podatku w tabeli D.4. Wydatki niekwalifikowane. W przypadku braku możliwości uzyskania zwrotu zapłaconego podatku z budżetu państwa (np. jeżeli przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług) jego wysokość można uwzględnić w tabeli D.3. Wydatki kwalifikowane. Szczegółowe informacje związane z kwestiami kwalifikowalności podatku od towarów i usług zamieszczone są w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata D.2. Informacja w zakresie pomocy publicznej. Dla niektórych pól wybór treści zgodnie z listą. W niniejszej części należy udzielić odpowiedzi na pytania związane z kwestiami otrzymania pomocy publicznej: innej niż pomoc de minimis na realizację niniejszego przedsięwzięcia lub pomocy typu de minimis. Należy zatem podać kwotę oraz określić walutę (euro). W przypadku nieotrzymania żadnej z wymienionych pomocy należy wpisać wartość liczbową 0,00. 13

14 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, pomoc udzielana do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 1.1.A Wsparcie kapitałowe funduszy, dotyczących dofinansowania funduszy pożyczkowych/poręczeniowych, pomoc publiczna co do zasady nie występuje na pierwszym etapie dystrybucji środków. Może się jednak zdarzyć, że na drugim etapie (tj. podczas udzielania poręczeń lub pożyczek podmiotom sektora MŚP) dystrybucja środków może nosić znamiona pomocy publicznej. W przypadkach, gdy pożyczki/poręczenia będą udzielane na preferencyjnych warunkach, tj. warunkach bardziej korzystnych od oferowanych na rynku, pomoc publiczna wystąpi. Ponieważ pomoc publiczna wystąpić może na drugim poziomie zaznaczyć należy opcję NIE. Zasady udzielania pomocy publicznej przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy w celu dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874). Uwaga! Tabele: D.3, D.4, D.7, D.8 należy wypełnić w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tabela D.5 wypełnia się automatycznie). D.3. Tabela wydatków kwalifikowanych (w zł) Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach tekstowych: 100 (uwzględniając spacje). Niektóre pola (sumy) wypełniane są automatycznie. W części tej należy określić rodzaje wydatków oraz te koszty, które kwalifikują się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rodzaje wydatków, jakie mogą zostać uznane za kwalifikowalne określają miedzy innymi: - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006, - Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 56 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, - RPO WP oraz Szczegółowy opis priorytetów RPO WP, - Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , - Regulamin konkursu, - Ogłoszenie o naborze wniosków. 14

15 Należy zwrócić uwagę, iż za kwalifikowalne uznawane są tylko wydatki niezbędne do realizacji projektu, faktycznie poniesione i udokumentowane. Wydatki te muszą także odpowiadać rodzajom projektów oraz kategoriom wydatków określonych w RPO WP, Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP oraz Podręczniku kwalifikowania wydatków. W poszczególnych rubrykach należy podać planowane do poniesienia wydatki i koszty w ramach projektu, w poszczególnych latach i kwartałach jego realizacji. Do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać zaliczone koszty niezbędne do realizacji celów projektu, w szczególności: a) na udzielanie pożyczek/poręczeń mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom realizującym inwestycje na terenie administracyjnym województwa podkarpackiego przy założeniu, że środki pozostają własnością województwa podkarpackiego; b) wydatki związane z pokryciem kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym/poręczeniowym, do wysokości nie przekraczającej pułapów określonych w art. 43 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (D. Urz. WE L 371 z r.), Koszty zarządzania funduszem pożyczkowym/poręczeniowym nie mogą przekraczać średniorocznie, w czasie trwania programu pomocowego: 2% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy poręczeniowych; 3% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy pożyczkowych; 4% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy mikropożyczkowych. Pojęcie średnioroczne rozumiane jest w ten sposób, iż wynik podzielenia sumy kosztów zarządzania w okresie realizacji projektu przez liczbę lat realizacji projektu nie może przekroczyć pułapów określonych powyżej. Poszczególne pozycje powinny być opisane na tyle szczegółowo, by nie budziło wątpliwości czego wydatek dotyczy. W przypadku kwalifikowania dostaw należy w osobnych pozycjach podać poszczególne rodzaje nabywanych przedmiotów z określeniem ich liczby (np. zakup 2 zestawów komputerowych). Kwoty należy podawać w wartościach netto. W przypadku, gdy podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny (zgodnie z deklaracją w pkt D.1), wartość podatku VAT od danej pozycji należy wpisywać w kolejnym wierszu, pod kwotą netto, której podatek VAT dotyczy wraz z podaniem stawki % VAT-u od tego wydatku (np. VAT 22 % - zakup 2 zestawów komputerowych). 15

16 W ramach danej kategorii wydatków należy umieszczać wydatki obłożone jednolitą stawką podatku VAT. Nie można łączyć w jednej kategorii wydatków obłożonych różnymi stawkami VAT. Należy mieć na uwadze, że według Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych pkt. 11- zlecenie zamówienia następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty (Kryterium wyboru oferty, w zależności od charakteru zamówienia oprócz ceny, w szczególności: termin realizacji, gwarancja, serwis, koszty eksploatacji itp.). Wnioskodawca, który na mocy art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest zobowiązany do jej stosowania powinien określić wartość szacunkową zamówienia w przypadku wydatków związanych z dostawą lub usługą (tabela D.3 wniosku o dofinansowanie) oraz zgromadzić i przedstawić instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które potwierdzą, że dokonane w ramach projektu wydatki były m.in. oszczędne tj. zostało dokonane porównanie, co najmniej 3 ofert na rynku. Wnioskodawca powinien dysponować dokumentem potwierdzającym to porównanie i uzasadniającym wybór i dzięki nim uzyskane zostały założone w projekcie efekty. Wymogi z art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych mogą zostać spełnione przez Wnioskodawca poprzez zastosowanie trybu przetargu, o którym mowa w art ustawy Kodeks Cywilny, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę udzielania zamówień. W przypadku mniejszej liczby zapytań ofertowych ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia Wnioskodawca przedstawia uzasadnienie skierowania zapytania ofertowego do mniejszej niż 3 liczby wykonawców. Natomiast w pkt. 9 w/w wytycznych, Beneficjent określając wartość szacunkową zamówienia w przypadku dostaw lub usług, może przyjąć za podstawę wyceny oferty zawarte na stronach internetowych, w katalogach, cennikach, folderach, itp. Zapis ten określa źródła pozyskania informacji służących oszacowaniu wartości zamówienia celem wypełnienia dokumentów aplikacyjnych. D.4. Tabela wydatków niekwalifikowanych (w zł) Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach tekstowych: 100 (uwzględniając spacje). Niektóre pola (sumy) wypełniane są automatycznie. Tabela nieaktywna w przypadku zaznaczenia nie dotyczy w pierwszym wierszu. W części dotyczącej Kosztów niekwalifikowanych należy podać te wydatki i koszty, które nie podlegają finansowaniu z EFRR w ramach RPO WP. W przypadku, gdy podatek VAT jest uznawany za wydatek niekwalifikowany (zgodnie z deklaracją w pkt D.1 wniosku o dofinansowanie), powinien zostać umieszczony w części dotyczącej kosztów niekwalifikowalnych, z wyraźnym odniesieniem do kwoty netto, której dotyczy ze wskazaniem stawki % VAT. W przypadku, gdy dane wydatki są w całości 16

17 niekwalifikowalne również należy podawać ich wartość w rozbiciu na kwotę netto niekwalifikowalną i VAT niekwalifikowalny. D.5. Całkowite wydatki projektu (w zł) Pole wypełniane automatycznie na podstawie tabeli D.3 oraz D.4. D.6. Dochody generowane przez projekt. Pole to nie dotyczy działania 1.1.A. D.6.1 Ustalenie wartości zdyskontowanego dochodu generowanego przez projekt. Pole to nie dotyczy działania 1.1.A. D.7. Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu (w zł) Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach tekstowych: 100 (uwzględniając spacje). Niektóre pola (sumy, procenty) wypełniane są automatycznie. W rubryce tej należy określić źródła, z jakich zostaną sfinansowane zaplanowane w tabeli D.3. wydatki kwalifikowalne projektu. W pierwszym wierszu pola należy wpisać rok/lata, w których ponoszone będą wydatki. Suma wydatków kwalifikowanych określona w tabeli musi być zgodna z sumą wydatków z tabeli D.3. Poziom dofinansowania (ogłoszony w Regulaminie konkursu) powinien być jednakowy we wszystkich latach realizacji projektu. W tabeli, w podziale na poszczególne lata, należy podać udział kwot: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - krajowych środków publicznych, - środków prywatnych (ich wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością wnioskowanego wsparcia). Wiersze dotyczące pozostałych źródeł finansowania kosztów kwalifikowanych wypełniane są przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca ma możliwość zadeklarowania wkładu własnego. Jego wysokość będzie uwzględniania przy ocenie projektu. Przez wkład własny należy rozumieć środki Beneficjenta przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych za wyjątkiem dofinansowania, pochodzące ze źródeł 17

18 własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych, w wysokości wymaganej postanowieniami Umowy. Środki prywatne = Wydatki kwalifikowane - Wnioskowane dofinansowanie Określając poziom dofinansowania ze środków EFRR należy stosować się do zapisów w Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat A - Wsparcie kapitałowe funduszy, ogłoszonego przez IZ RPO WP, gdzie został określony maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu maksymalny poziom dofinansowania w ramach działania 1.1 schemat A wynosi 100% wydatków kwalifikowanych. W przypadku, jeśli projekt jest współfinansowany ze środków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego należy wypełnić (kwoty w poszczególnych latach) wiersz Budżet Województwa lub/i Budżet powiatu lub/i Budżet gminy w zależności od pochodzenia środków. Pożyczki lub kredyty na realizację projektu są traktowane jako środki własne Wnioskodawcy. Wkład własny Wnioskodawcy (w tym środki pochodzące między innymi z pożyczek lub kredytów) należy wpisać w pozycji Środki prywatne. D.7.1. Harmonogram dotacji w układzie kwartalnym Pole wypełniane automatycznie. Tabela wypełnia się automatycznie na podstawie danych z pkt D.3 i D.7 wniosku o dofinansowanie. Zestawienie służy sprawozdawczości oraz planowaniu wydatków z tytułu dotacji rozwojowej przez IZ RPO WP. D.8. Źródła finansowania wydatków niekwalifikowanych projektu (w zł) Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach tekstowych: 100 (uwzględniając spacje). Niektóre pola (sumy) wypełniane są automatycznie. W tabeli należy podać źródła sfinansowania kosztów niekwalifikowanych, przewidzianych w tabeli D.4. W polu Źródło należy podać nazwę podmiotu, który sfinansuje ww. wydatki. Suma wydatków niekwalifikowanych musi być zgodna z sumą wydatków z tabeli D.4 wniosku o dofinansowanie. 18

19 D.9. Dodatkowe informacje dotyczące źródeł finansowania projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 1000 (uwzględniając spacje). W punkcie niniejszym należy zamieścić dodatkowe informacje na temat źródeł pozyskania środków finansowych na realizację projektu. Mogą być to informacje związane np. z planowanym zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego, itp. E.1. Załączniki - w przypadku procedury konkursowej w trybie standardowym Wypełnia Wnioskodawca w przypadku konkursu realizowanego w trybie standardowym. Wybór odpowiedzi zgodnie z podaną listą dotyczy/nie dotyczy. Załączniki dodatkowe Wypełnia Wnioskodawca w przypadku załączenia do wniosku dokumentów niewymienionych w p. E.1. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków dla poszczególnych pozycji: 200 (uwzględniając spacje). Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania załączników do wniosku zawarte są w odrębnej instrukcji. W tabeli Załączniki dodatkowe należy wpisać nazwy dodatkowo załączonych dokumentów. F.1. Oświadczenie Wnioskodawcy Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia informacji zawartej we wniosku oraz akceptacji warunków i procedur związanych z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO WP. Następnie należy podać datę sporządzenia wniosku oraz zamieścić w podanym polu odręczny podpis (tuszem innym niż czarny) i odcisnąć pieczęć imienną osoby/osób wymienionych w pkt. A.6.2. Poniżej wprowadzić imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe danej osoby/osób. W przypadku nieposiadania pieczęci imiennych, osoby uprawnione do podpisania umowy powinny złożyć czytelny podpis (imię i nazwisko) kolorem innym niż czarnym. 19

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego projektu Działanie 3 w ramach Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1/8 Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM Załącznik nr 2 do Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 4. Osi priorytetowej Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4)

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4) Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4) Materiał informacyjny do uchwały w sprawie zmian Wytycznych w zakresie zasad

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów funduszy poręczeniowych w ramach Działania 2.1 Schemat D MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego Załącznik nr 3 do Uchwały nr 841/112/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.05.2016r. Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K 2015 rok

W N I O S E K 2015 rok Wypełnia WFOŚiGW w Kielcach WNIOSEK Dziedzina... Nr ewidencyjny... W N I O S E K 2015 rok DO WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KIELCACH o dofinansowanie zadania pn:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu RPLD.03.04.00-1/09 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

a. swobodny przepływ towarów (art. 26 TFUE) c. swobodę świadczenia usług (art. 56 TFUE) d. niedyskryminację, równe traktowanie i przejrzystość.

a. swobodny przepływ towarów (art. 26 TFUE) c. swobodę świadczenia usług (art. 56 TFUE) d. niedyskryminację, równe traktowanie i przejrzystość. Załącznik nr 12 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA projekt 1.0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolska Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 20072013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie projektu z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.)

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.) Strona1 Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Kraków,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie Numer naboru: Numer wniosku: Data złożenia:. WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) A.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicje wskaźników kluczowych i regionalnych (produkty i rezultaty) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r.

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik Nr 1 Do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 11.31 Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Informacje ogólne 1. TYTUŁ PROJEKTU uzupełniane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINASOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, W STOSUNKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu podzielona została na dwie części:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu podzielona została na dwie części: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO NGO, JST współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

Gdańsk, r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 28.10.2015 r. Regionalny Program Operacyjny KONKURS NR RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Wniosek o dofinansowanie -można składać od 23.11.2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1719 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BIZNESPLAN Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy nr. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Uwaga: Pierwszą stronę formularza wniosku wypełnia pracownik Operatora Dotacji. 1. OPIS PROJEKTU 1.1. Tytuł Tytuł Projektu powinien być opisowy,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ.

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ. Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 I. Załączniki do Regulaminu konkursu 1. Lista sprawdzająca do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

(dotyczy Poddziałania Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne) Gdańsk, luty 2017 r.

(dotyczy Poddziałania Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne) Gdańsk, luty 2017 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 175/212/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2017 roku Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /16

RPLD IZ /16 1 Załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług. Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług dla konkursu RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik ZW Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK 07-13) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Załącznik ZW Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK 07-13) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Załącznik ZW 6.2.2.- 2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo