Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Gospodarki i Pracy"

Transkrypt

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 1

2 Spis treści 1. DEFINICJE INFORMACJA O DZIAŁANIU ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE RODZAJE PROJEKTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM DOFINANSOWANIA KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA DOFINANSOWANIEM FORMA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA OPIS PROCEDUR Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Sposób realizacji zamówień przy dostawach, usługach i robotach budowlanych Sposób zamieszczania ogłoszenia na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Złożenie wniosku o dofinansowanie, który nie wymaga zaciągnięcia kredytu Złożenie wniosku o dofinansowanie, który wymaga zaciągnięcia kredytu Terminy składania wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w Regionalnych Instytucjach Finansujących Ocena techniczno-ekonomiczna oraz merytoryczna wniosków o dofinansowanie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Podpisanie umowy kredytowej Zasady dotyczące wypłaty dofinansowania Rozliczenie Projektu i wypłata dofinansowania Informacje dodatkowe ZAŁĄCZNIKI

3 Niniejsze Wytyczne stanowią materiał pomocniczy dla przedsiębiorców ubiegających się o przyznanie dofinansowania ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działania 2.3. Wytyczne zostały opracowane na podstawie obowiązujących aktów prawnych i w każdym przypadku zmiany tych przepisów, niniejszy dokument także ulegać będzie zmianom. Ponadto, jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa, rozstrzygać należy na podstawie aktów prawnych. Akty prawne: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata (Dz. U. Nr 197 poz i 2023) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004r zawierające wzór wniosku o dofinansowanie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia... zawierające wzór umowy o dofinansowanie (projekt) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia... zawierające wzór sprawozdania końcowego (projekt) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia... zawierające wzór wniosku o płatność (projekt) Rozporządzenie KE nr 364/2004 r z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie KE nr 70/2001 (Dz. Urz. WE L 63 z r.) Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 9 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Rozporządzenie KE nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L130 z ) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807) wraz z Ustawą przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808) Warszawa, 20 września 2004 r. 3

4 1. Definicje Ilekroć w Wytycznych dla Wnioskodawców jest mowa o: Beneficjencie należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, z którym Instytucja Wdrażająca zawarła umowę dofinansowania projektu, Działaniu należy przez to rozumieć Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje realizowane w ramach Priorytetu 2 Programu, Instytucji Wdrażającej należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytucji Zarządzającej należy przez to rozumieć Ministra Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Projekcie należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie między Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą, Wnioskodawcy należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach niniejszego Działania, Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) należy przez to rozumieć właściwą dla danego województwa instytucję, która współpracuje z Instytucją Wdrażającą przy realizacji Działania, Wniosku o dofinansowanie należy przez to rozumieć wniosek składany w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, Dofinansowaniu należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na zasadach refundacji przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych w formie dotacji. 4

5 2. Informacja o Działaniu Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje jest jednym z czterech działań realizowanych w ramach priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Zgodnie z postanowieniami Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację Działania przewidziano kwotę 359,03 milionów euro ze środków publicznych, w tym 251,33 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 107,70 milionów euro z budżetu państwa. Budżet Działania nie jest podzielony na poszczególne województwa. Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa udzielane w ramach Działania dostępne będzie na terenie całej Polski. Instytucją Wdrażającą dla Działania, zgodnie z porozumieniem zawartym z Instytucją Zarządzającą, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Komórką wewnętrzną w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiedzialna jest za realizację Działania jest Zespół Instrumentów Inwestycyjnych. Przy wdrażaniu Działania PARP współpracuje z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi (RIF), z jedną w każdym województwie (Załącznik 1 Lista Regionalnych Instytucji Finansujących). 3. Zasady udzielania dofinansowania 3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie W ramach Działania, dofinansowanie w zakresie inwestycji udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza: 1) jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub 2) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii 1 o znaczącym potencjale rynkowym. Okres prowadzenia działalności gospodarczej liczony jest od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazanej w dokumencie rejestrowym do dnia, w którym złożono wniosek o pomoc finansową we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Począwszy do kolejnych rund aplikacyjnych w ramach działania 2.3 (od 3 grudnia 2004) podstawą do oceny czy nowo powstały mikroprzedsiębiorca kwalifikuje się jako grupy beneficjentów do działań 2.3 jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie jednego z poniższych dokumentów: - opinii sporządzonej przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 1 Zgodnie z definicją, która zamieszczona została w Uzupełnieniu do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez nowo powstałą firmę opartą na wykorzystaniu zaawansowanych technologii rozumie się przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 3 lata, które produkuje wyroby lub świadczy usługi w oparciu o nową technologię (tj. stosowaną w Polsce nie dłużej niż 3 lata); (z ang. Advanced technologies based start-ups). Wnioskodawca zobowiązany jest w takim przypadku załączyć do wniosku niezależną opinię sporządzoną przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 39, poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim, potwierdzającą okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. 5

6 12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 39, poz. 335) 2 lub stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim potwierdzającej okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej, - dokument potwierdzający przyznanie nie wcześniej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została opatentowana za granicą, z zastrzeżeniem, że prawo to nie zostało przyznane innemu przedsiębiorcy działającemu na terytorium Polski wcześniej niż 3 lata przed dniem złożenia przez mikroprzedsiębiorcę wniosku o dofinansowanie, - dokument potwierdzający przyznanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została opatentowana w Polsce nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca musi dysponować prawem, o którym mowa powyżej, co najmniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie. - decyzję, wydaną nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, o udzieleniu patentu na technologię stosowaną w prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej lub - oświadczenie mikroprzedsiębiorcy określające okres stosowania w Polsce technologii, w oparciu o którą prowadzi działalność gospodarczą, przygotowane na podstawie: - dostępnych badań literatury, - powszechnie dostępnych publikacji, - patentów, - standardów, - norm, - wyników przeszukiwania baz danych, - raportów marketingowych lub - własnej oceny sytuacji rynkowej. Do ww. oświadczenia powinny zostać dołączone materiały, na podstawie których zostało przygotowane oświadczenie beneficjenta. Dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie: 1) rolnictwa; 2) rybołówstwa; 3) rybactwa; 4) produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 2 Od 5 lutego 2005 r. do jednostek naukowych zaliczane będą jednostki w rozumieniu art. 2 pkt 2, lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 283, poz. 2390). 6

7 5) górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z ); 6) produkcji żelaza i stali; 7) świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego; 8) świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego; 9) formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania; 10) polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania są połączone jedną linią technologiczną; 11) innym niż wymienione w pkt 9 i 10, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną. Dodatkowo Wnioskodawcy winni spełniać jednocześnie następujące warunki: a) złożyć w wymaganym terminie prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami; b) być odpowiedzialnymi za przygotowanie i wdrożenie Projektu; c) zapewnić finansowanie gwarantujące płynną i terminową realizację Projektu; Wsparcie nie może być udzielone Wnioskodawcy: a) będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, b) niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w lit. a), c) który: posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub 7

8 w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją. O dofinansowanie w ramach Działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku I rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców, zmienionego rozporządzeniem KE Nr. 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz.U. WE L63 z r.) Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem dofinansowania W ramach Działania wspierane będą inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej. Projekty wspierane w ramach Działania obejmuja inwestycje określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 70/2001. W szczególności wspierane będą następujące typy projektów: działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego, wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP. Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. W przypadku innowacji: a) produktowej należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub ulepszonego w stosunku do dotychczasowej oferty produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów mających wpływ na asortyment oferty; b) procesowej należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego w stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy procesu technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty. 8

9 3.3. Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem w ramach Działania są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu, nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są wydatki w cenach netto na: 1) zakup nowych środków trwałych; 2) zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) z wyłączeniem leasingu zwrotnego; 3) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: a) w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego; c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; 4) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej; 5) instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi; 6) zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że: a) istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu; 7) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu); 8) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że: a) istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu); b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu; 9

10 c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; d) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego dofinansowaniem; 9) usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem, jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w punktach 1-9, a zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. W przypadku Wnioskodawcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem. Podstawową (główną) działalność gospodarczą określa się na podstawie przeważającego, procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących 3, W przypadku zakupu środków transportu przez podmiot niewykonującą działalności w zakresie usług transportowych (w tym taki, w której działalność transportowa nie jest działalnością główną) wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być kwalifikowane jedynie w wypadku, gdy stanowią niezbędny element Projektu i Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać je jedynie do celu określonego w Projekcie i przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu Forma i wartość dofinansowania Dofinansowanie udzielane w ramach Działania jest zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania artykułów 87 i 88 Traktatu do udzielania pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze zmianami. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Oznacza to, iż w tym okresie powinny zostać zawarte umowy o udzielenie dofinansowania Projektu pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Wnioskodawcami. Płatności na rzecz Beneficjentów powinny nastąpić w oparciu o zawarte umowy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. W związku z tym Beneficjent jest zobowiązany do zakończenia realizacji Projektu, rozumianego jako przewidywany dzień zrealizowania ostatniej płatności w Projekcie nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., oraz dokonanie jego rozliczenia (poprzez sporządzenie i dostarczenie do Instytucji Wdrażającej raportu końcowego i wniosku o płatność) w terminie 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu. 3 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. 10

11 W razie wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dofinansowania Instytucja Wdrażająca oraz Regionalne Instytucje Finansujące podają tę informację do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu: 1) nie może być niższa niż kwota złotych polskich (dziesięć tysięcy złotych polskich); oraz 2) nie może być wyższa niż kwota złotych polskich (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych polskich ); oraz 3) nie może przekroczyć: a) 30% wydatków kwalifikowanych określonych w pkt. 3.3, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań, b) 40% wydatków kwalifikowanych określonych w pkt. 3.3, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot, c) 50% wydatków kwalifikowanych określonych w pkt. 3.3, jeżeli projekt jest realizowany w innym powiecie. Wielkość dofinansowania w zakresie inwestycji na działalność w zakresie produkcji, naprawy oraz konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT oraz przebudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż GT nie może przekroczyć 22,5 % wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem. Wartość dofinansowania (rozumiana jako udział dofinansowania w wydatkach kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem) sumuje się z inną pomocą publiczną, niezależnie od jej form, w odniesieniu do tych samych wydatków związanych z daną inwestycją oraz z pomocą publiczną na tworzenie nowych miejsc pracy, związaną z daną inwestycją i nie może przekroczyć wielkości dofinansowania określonych w pkt 3 powyżej. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę jednocześnie z dofinansowania w zakresie inwestycji oraz pomocy państwa na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, kwotę pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej dopuszczalnej intensywności i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Dofinansowanie przekraczające kwotę ,00 złotych polskich (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych polskich) może być udzielone pod warunkiem, że Wnioskodawca sfinansuje inwestycję środkami pochodzącymi z kredytu lub z funduszu inwestycyjnego, w kwocie stanowiącej co najmniej 25% wnioskowanej wartości dofinansowania. Powyższy warunek nie dotyczy projektów finansowanych w drodze leasingu. Dofinansowanie może być wyłącznie refundacją poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. Nie ma ograniczeń, co do całkowitej wartości Projektu, o ile wnioskowana wartość dofinansowania, skalkulowana w odniesieniu do całkowitych kwalifikowanych wydatków projektu spełnia wszystkie kryteria określone w Wytycznych. Nie ma ograniczeń, co do ilości wniosków składanych przez Wnioskodawcę na realizację różnych Projektów, o ile każdy z Projektów spełnia wszystkie kryteria określone dla Działania. 11

12 Nie ma ograniczeń, co do całkowitej wartości dofinansowania uzyskanego przez Beneficjenta w ramach Działania, o ile każdy z projektów spełnia wszystkie kryteria określone w Wytycznych. Dofinansowanie w zakresie inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy pod warunkiem, że zobowiąże się on do: a) utrzymania inwestycji w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, przy czym za dzień zakończenia inwestycji przyjmuje się dzień złożenia przez przedsiębiorcę w PARP końcowego rozliczenia umowy o dofinansowanie, potwierdzającego zakończenie realizacji Projektu objętego dofinansowaniem, b) zapewnienia finansowania inwestycji, w części nie objętej dofinansowaniem ani inną pomocą państwa, ze środków niepochodzących z pomocy państwa Opis procedur Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Po zapoznaniu się z niniejszymi Wytycznymi, Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie wg wzoru określonego dla SPO-WKP w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Załącznik 2) oraz Informację Dodatkową Biznes Plan (Załącznik 3), kompletuje niezbędne załączniki, określone we wniosku o dofinansowanie. Elektroniczna wersja wniosku, którą należy wypełnić jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy (www.konkurencyjnosc.gov.pl), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl), Regionalnych Instytucji Finansujących oraz instytucji kredytujących uczestniczących we wdrażaniu Działania (Załącznik 4). Punkty Konsultacyjne, których lista znajduje się w Załączniku 5 do niniejszych Wytycznych udzielają Wnioskodawcom bezpłatnych informacji ma temat zasad przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Sposób ustalenia miejsca lokalizacji projektu oraz maksymalnego możliwego do uzyskania pułapu dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie powinien być składany w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania/umieszczania zakupywanych rzeczy w różnych miejscach prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (gminach powiatach, województwach) należy uznać, że miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa (wartościowo) lub najistotniejsza część. W takim przypadku miejsce to będzie rozstrzygało o właściwości RIF. W sytuacjach, gdy określenie miejsca realizacji projektu pod względem jego największej bądź najistotniejszej części jest niemożliwe należy przyjąć, że właściwą Regionalną Instytucją Finansującą dla danego projektu będzie RIF określona ze względu na siedzibę Wnioskodawcy, jeśli inwestycja realizowana będzie w części w miejscu siedziby Wnioskodawcy. W przypadku, gdy inwestycja nie będzie realizowana w miejscu siedziby Wnioskodawcy, właściwym będzie RIF regionu o najniższej dopuszczalnej pomocy realizowanej inwestycji. Sposób określenia maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej, określanej ze względu na miejsce realizacji inwestycji. W przypadku, gdy inwestycja jest realizowana w regionach objętych różnym pułapem dopuszczalnego dofinansowania wysokość maksymalnej 12

13 dopuszczalnej pomocy powinna być określona ze względu na miejsce realizacji projektu, wg najniższego dopuszczalnego pułapu określonego zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). Wysokość tej pomocy odnosiła się będzie do całej inwestycji, nawet jeśli wskazana lokalizacja projektu dotyczyła będzie innego regionu. Tak więc, gdy inwestycja realizowana będzie w różnych regionach o różnych pułapach dopuszczalnej pomocy publicznej, należy uznać że maksymalną wysokością dopuszczalnej pomocy będzie pułap określony dla tego miejsca realizacji projektu, w którym jest on najniższy. Jeśli natomiast z charakteru planowanych do realizacji działań wynika, że podejmowane działania nie stanowią spójnej pod względem technicznym inwestycji, przedsiębiorca może realizować odrębne projekty, na które będzie mógł złożyć odrębne wnioski o uzyskanie dofinansowania Sposób realizacji zamówień przy dostawach, usługach i robotach budowlanych. Od dnia 1 stycznia 2005 r. obowiązywać będzie zmieniona procedura uproszczona udzielania zamówień, opisana poniżej. 1. Procedurę uproszczoną udzielania zamówień stosuje się do ubiegających się o wsparcie, którzy nie są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz oraz Nr 145, poz. 1537) i jednocześnie udział środków publicznych w pojedynczym zamówieniu w projekcie realizowanym przy wsparciu ze środków pochodzących z SPO-WKP przekracza równowartość Przez pojedyncze zamówienie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy ubiegającym się o wsparcie a wykonawcą zamówienia, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 5, stanowiące odrębną jednostkę określoną w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zamawiane w celu realizacji projektu. 3. Stosowanie przez ubiegającego się o wsparcie procedury uproszczonej od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania realizacji projektu ze środków SPO-WKP. 4. Ubiegający się o wsparcie, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani do: 1) zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, zwanego dalej ogłoszeniem łącznie: a) na własnej stronie internetowej (o ile ją posiada), b) przekazania odpowiedniej Instytucji Wdrażającej celem umieszczenia go na jej stronach internetowych, (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: ) Sposób zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej PARP opisano poniżej w pkt c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, d) we własnej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym; 4 przy przeliczaniu równowartości euro na PLN Beneficjent stosuje średni kurs NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w jakim rozpoczęta została runda aplikacyjna dla działania, w ramach którego składany jest wniosek 5 usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 13

14 2) umieszczenia w ogłoszeniu następujących informacji: a) nazwy (firmy) i adresu zamawiającego, b) określenia przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, c) terminu wykonania zamówienia, d) miejsca i terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, e) opisu warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Beneficjent chce określić takie warunki, f) innych, określonych przez ubiegającego się o wsparcie informacji. 3) określenia terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; terminy do składania ofert lub wniosków liczone są od ostatniego dnia ukazania się ogłoszenia opublikowanego zgodnie z procedurą ust. 4 pkt 1: a) w przypadku, gdy oferty składane są w odpowiedzi na ogłoszenie zawierające zaproszenie do składania ofert termin składania ofert nie krótszy niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia, b) w przypadku, gdy przed złożeniem ofert ubiegający się o wsparcie zamierza prowadzić negocjacje z wykonawcami: - dla wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - termin ich składania nie może być krótszy niż 15 dni od dnia publikacji ogłoszenia, - dla ofert, które składane będą po przeprowadzonych negocjacjach, w odpowiedzi na zaproszenie ubiegającego się o wsparcie termin nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zaproszenia. 5. W ogłoszeniu ubiegający się o wsparcie może zaprosić podmioty zainteresowane realizacją zamówienia do składania ofert lub, w sytuacji, gdy przed złożeniem ofert zamierza prowadzić negocjacje z wykonawcami, do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W tym przypadku ubiegający się o wsparcie negocjuje warunki umowy z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu, a następnie zaprasza ich do składania ofert. W zaproszeniu do składania ofert ubiegający się o wsparcie informuje wykonawców w szczególności o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert. 6. Ubiegający się o wsparcie jest związany treścią ogłoszenia, w szczególności musi przyjmować oferty oraz wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu oraz zawrzeć umowę jedynie z wykonawcą, który złożył ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie. 7. Ubiegający się o wsparcie nie może zapoznać się z zawartością ofert przed upływem terminu składania ofert. Oferty pozostają zamknięte do czasu upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert. 8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Dzień, w którym upływa termin składania ofert jest jednocześnie dniem ich otwarcia. Podczas otwarcia ofert ubiegający się o wsparcie podaje nazwy i adresy oferentów, oraz informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 9. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ubiegający się o wsparcie jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych: 14

15 a) zasady jawności prowadzonych postępowań polegającej na obowiązku zamieszczania ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach oraz jawnego otwarcia ofert polegającego na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym zapoznania się ze zgłoszonymi ofertami, jak również powiadomienia wszystkich oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej; b) zasady równego traktowania oferentów polegającej na: - zakazie dyskryminowania lub preferowania któregoś z oferentów; - przekazywania oferentom na równych zasadach wymagań, wyjaśnień, informacji oraz dokumentów związanych z postępowaniem; - zakazie pozostawienia oferty, która wpłynęła w terminie, bez rozpatrzenia; - zakazie stosowania sposobu składania ofert utrudniającego równy dostęp oferentów do zamówienia, w szczególności składania ofert wyłącznie drogą elektroniczną; c) zasady uczciwej konkurencji polegającej na zakazie: - stosowania oznaczenia towarów lub usług wprowadzających w błąd; - określenia przedmiotu zamówienia lub warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasadę równego dostępu oferentów do postępowania, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych i niedopuszczenie możliwości składania ofert równoważnych; - ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 10. Ubiegający się o wsparcie jest obowiązany do zachowywania w dokumentacji projektu dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem do celów kontroli wykonywanej przez uprawnione podmioty, zgodnie z przepisami umowy o dofinansowanie. Dokumentacja taka musi być udostępniana na każde żądanie podmiotu wykonującego kontrolę realizacji projektu. 11. Procedury uproszczonej nie stosuje się do: a) zamówień, które podlegają wyłączeniu ze stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na mocy samej ustawy, b) zakupów nowych technologii przez ubiegających się o wsparcie, gdy te technologie są przedmiotem opinii jednostki, która wykorzystywana jest w procesie oceny wniosków, w ramach działania 2.3 6, c) zamówień, których przedmiot może być dostarczony tylko przez jednego dostawcę i nie może być zastąpiony innym równoważnym przedmiotem, d) zamówień, których przedmiot w związku z ochroną praw wyłącznych wynikających z innych ustaw może być oferowany tylko przez jednego dostawcę, i nie może być zastąpiony innym równoważnym przedmiotem, e) zamówień, które w związku z warunkami w jakich realizowany jest projekt, muszą być wykonane natychmiast, f) w przypadku wcześniejszego stosowania maszyn i urządzeń określonego dostawcy, gdy zmiana dostawcy spowoduje konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach 6 Za wyjątkiem przypadków, gdy zamawiane usługi, dostawy lub roboty budowlane w ramach realizowanego projektu dotyczą zamówień związanych z realizacją projektu nie będących elementem opisywanej technologii. 15

16 technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne. 12. W przypadkach, o których mowa w pkt 11, ubiegający się o wsparcie składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oświadczenie o niestosowaniu procedury uproszczonej (wg wzoru stanowiącego załącznik 13 do Wytycznych). 13. Do oświadczenia ubiegający się o wsparcie dołącza uzasadnienie, z którego wynika, dlaczego konkretne zakupy zostaną dokonane bez zastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień. 14. Grupa Robocza ds. oceny projektów rozstrzyga na etapie oceny techniczno ekonomicznej o prawidłowości odstąpienia od zastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień. W przypadku, gdy odstąpienie od zastosowania procedury uproszczonej nie będzie uzasadnione, Grupa Robocza odrzuca wniosek na etapie oceny techniczno-ekonomicznej. Od rozstrzygnięcia Grupy Roboczej nie przysługuje odwołanie, co oznacza, iż negatywne rozstrzygnięcie Grupy Roboczej o prawidłowości odstąpienia od stosowania procedury oznacza odrzucenie wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje dotyczące procedury uproszczonej udzielania zamówień w ramach SPO - WKP Należy podkreślić, iż ubiegających się o wsparcie korzystających z zapisów procedury nie obowiązują wykraczające poza nią zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Odnosi się to w szczególności do zapisów ustawy w zakresie konieczności sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w ww. ustawie, konieczności powoływania komisji spełniającej warunki określone w ustawie do oceny złożonych ofert, nie ma również obowiązku kształtowania umów o wykonanie zamówienia w sposób, który jest opisany w dziale IV ww. ustawy. Procedura nie przewiduje możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowań: protestacyjnego, odwoławczego i skargowego, które są określone w ustawie, co oznacza, iż procedura ta wyklucza możliwość składania protestu lub skargi w odniesieniu do prowadzonej przez beneficjenta procedury wyboru wykonawcy danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Środki odwoławcze (w tym protest i odwołanie) oraz skarga do sądu, przysługująca uprawnionym podmiotom, zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i mogą być stosowane w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ww. ustawy, nie zaś w przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o zapisy procedury uproszczonej. Przedsiębiorca jest zobowiązany umożliwić Instytucji Wdrażającej, Regionalnej Instytucji Finansującej lub wskazanym przez nie osobom przeprowadzenie kontroli realizowanego postępowania o zamówienie na każdym etapie Sposób zamieszczania ogłoszenia na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zadania Regionalnej Instytucji Finansującej: 1. Po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez wnioskodawcę Regionalna Instytucja Finansująca rejestruje wniosek w systemie ewidencji: a) w rejestracji nadając mu niepowtarzalny numer; 16

17 b) na stronie PARP podając NIP Wnioskodawcy i numer rejestracyjny, generuje hasło oraz zaznacza że Beneficjent podlega uproszczonej procedurze wynikającej z ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2. Przesyła do Wnioskodawcy informacje o konieczności rejestracji zamówienia w bazie ogłoszeń PARP w przypadku, gdy udział środków publicznych w pojedynczym zamówieniu w Projekcie realizowanym przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z SPO-WKP przekracza równowartość euro oraz informację zawierającą: (a) login (NIP bez myślników i spacji), (b) numer rejestracyjny, oraz (c) hasło wygenerowane przez system. W przypadku, gdy wnioskodawca został już raz zarejestrowany w bazie ogłoszeń wówczas login i hasło pozostają te same (dane przedsiębiorcy już są w bazie) jedynie dodawany jest nowy numer rejestracyjny wniosku. Zadania Wnioskodawcy (Beneficjenta): 1. Po otrzymaniu od Regionalnej Instytucji Finansującej loginu i numeru rejestracyjnego, wraz z hasłem może (bez gwarancji otrzymania dofinansowania) rozpocząć procedurę wyboru dostawcy. W tym celu loguje się na stronie PARP w dziale ogłoszenia i po wybraniu rodzaju ogłoszenia dotacje inwestycyjne zamieszcza swoje ogłoszenie zgodnie z formatem stanowiącym Załącznik W przypadku konieczności zmiany w ogłoszeniu przedsiębiorca jest zobowiązany do anulowania ogłoszenia i zamieszczenia zmienionej wersji jako nowe ogłoszenie. 3. Ogłoszenia anulowane, zmienione lub te, dla których zakończył się termin składania ofert są przenoszone do archiwum archiwum jest widoczne dla użytkowników, a ogłoszenia odpowiednio oznaczone jako anulowane lub wygasłe. 4. System nie pozwala zamieścić terminu krótszego niż odpowiednio 15 lub 30 dni od daty umieszczenia na stronie ani dłuższego niż wynika to z dokumentów programowych Złożenie wniosku o dofinansowanie, który nie wymaga zaciągnięcia kredytu Jeśli kwota dofinansowania, o którą ubiega się Wnioskodawca nie przekracza kwoty złotych polskich lub jeśli projekt ma zostać sfinansowany w drodze leasingu lub z funduszu inwestycyjnego zgodnie z punktem 3.4 wytycznych, Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do właściwej ze względu na lokalizację projektu Regionalnej Instytucji Finansującej. Wniosek wraz z załącznikami jest składany w 1 oryginale oraz 1 kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę. Do dokumentów są załączone: wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie oraz wersja elektroniczna Informacji Dodatkowej - Biznes Planu, zapisane na nośniku informatycznym. Składany wniosek wraz z załącznikami powinien być: a) spięty - dotyczy oryginału i kopii wniosku (patrz też pkt poniżej); b) podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika Wnioskodawcy umocowanego w formie pisemnej; c) parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika, zaś kopie załączanych dokumentów ponumerowane, parafowane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika. W przypadku, kiedy projekt finansowany jest w drodze leasingu, do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca załącza promesę zawarcia umowy leasingu oraz Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu prowadzącego do 17

18 przeniesienia własności środków trwałych na korzystającego (wg wzoru stanowiącego załącznik 14 do Wytycznych). Projekt finansowany w drodze leasingu może dotyczyć jedynie zapłaty rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego z wyłączeniem leasingu zwrotnego. Dla stwierdzenia zgodności promesy/umowy leasingu z postanowieniami 9 ust. 1 pkt 2) oraz 11 ust. 1, pkt. 2) Rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, promesa/umowa leasingu musi zawierać tzw. opcję przeniesienia własności potwierdzającą, że Finansujący zobowiązuję się do: 1. przeniesienia na korzystającego po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu własności środków trwałych stanowiących przedmiot umowy, bez dodatkowego świadczenia (art k.c.), albo 2. sprzedaży korzystającemu środków trwałych stanowiących przedmiot umowy po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu, na warunkach określonych w umowie leasingu; w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia spłaty rat kapitałowych stanowiących wynagrodzenie przysługujące finansującemu z tytułu leasingu prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego. W celu zagwarantowania prawa korzystającego do przejęcia własności środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu zobowiązuję się do zawarcia w umowie leasingu prawa korzystającego do przejęcia własności tych rzeczy bez dodatkowego świadczenia lub do zawarcia w umowie leasingu opcji sprzedaży środków trwałych będących przedmiotem tej umowy. Opis postępowania w sprawie weryfikacji promes leasingu na etapie oceny projektu: 1. Zgodnie z postanowieniami 9 ust. 1 pkt 2) oraz 11 ust. 1, pkt. 2) Rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, jako zgodne z warunkami działania będą uważane tylko promesy udzielenia leasingu, które: nie będą zawierały, żadnych dodatkowych warunków udzielenia leasingu, a zostały złożone przed opublikowaniem powyższych warunków; lub będą zawierały przyrzeczenie finansującego do przeniesienia na korzystającego własności środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu bez dodatkowego świadczenia, po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania umowy leasingu, tj. po zakończeniu spłaty rat kapitałowych z tytułu leasingu, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia spłaty rat kapitałowych; lub będą zawierały przyrzeczenie finansującego do przeniesienia na korzystającego własności środków trwałych poprzez zawarcie w umowie leasingu opcji sprzedaży środków trwałych będących przedmiotem tej umowy, po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania umowy leasingu, tj. po zakończeniu spłaty rat kapitałowych z tytułu leasingu, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia spłaty rat kapitałowych. 2. W przypadkach promes udzielenia leasingu wydanych przed opublikowaniem powyższych warunków, a zawierających inne niż w/w postanowienia. Regionalna Instytucja Finansująca 18

19 wezwie wnioskodawcę na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie do uzupełnienia wniosku poprzez dostarczenie promesy spełniającej warunki określone w pkt. I powyżej. 3. Jeżeli uzupełnienia wniosku na etapie oceny formalnej nie będzie możliwe (w przypadkach, kiedy np. wniosek został już przekazany do Instytucji Wdrażającej) Instytucja Wdrażająca na wniosek Grupy Roboczej wezwie Wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości. 4. Promesy udzielenia leasingu wydane po ogłoszeniu powyższych wytycznych będą przez RIF weryfikowane na etapie oceny formalnej zgodnie z zasadami tej oceny. Promesy niespełniające powyższych warunków będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych. W przypadkach, kiedy przedsiębiorcy pomimo wezwania nie złożą Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środków trwałych na korzystającego, to ich projekty będą oceniane na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji są poniesione po dniu złożenia wniosku o wsparcie wydatki na (m.in) zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. Przyrzeczenia udzielenia leasingu naruszające to postanowienie będą uznawane za niezgodne formalnie. W przypadku, kiedy projekt finansowany jest ze środków funduszu inwestycyjnego, do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające pozyskanie finansowania z funduszu inwestycyjnego. Wnioski należy składać listem poleconym lub pocztą kurierską w zamkniętej kopercie lub dostarczyć do siedziby RIF właściwej ze względu na lokalizację Projektu Regionalnej Instytucji Finansującej. Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone. Koperta zawierająca wniosek wraz z załącznikami powinna: a) być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie do Działania 2.3 SPO WKP ; b) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres; c) zawierać pełną nazwę RIF i jej adres Złożenie wniosku o dofinansowanie, który wymaga finansowania ze środków kredytu. Jeśli zgodnie z punktem 3.4 wytycznych Wnioskodawca zobowiązany jest do sfinansowania inwestycji środkami pochodzącymi z kredytu, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składany jest w jednym egzemplarzu w jednej z akredytowanych instytucji kredytujących. Składany wniosek wraz z załącznikami powinien być(patrz pkt poniżej): a) spięty (dotyczy oryginału jak i kopii Wniosku); b) podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika Wnioskodawcy umocowanego w formie pisemnej; c) parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika, zaś kopie załączanych dokumentów ponumerowane, parafowane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika. 19

20 Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami winien ustalić z pracownikiem instytucji kredytującej rodzaj dodatkowych dokumentów, których od Wnioskodawcy będzie ona wymagać. Po złożeniu w instytucji kredytującej kompletnej dokumentacji, dokonuje ona oceny Projektu przy zastosowaniu wewnętrznych procedur rozpatrywania wniosków kredytowych. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, instytucja kredytująca wydaje Wnioskodawcy promesę kredytową, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 7, lub zawiera z nim umowę kredytu. Procedura oceny wniosku i wydania lub odmowy wydania promesy (zawarcia umowy kredytu) nie może być dłuższa niż 30 dni licząc od dnia złożenia przez Wnioskodawcę dokumentacji w instytucji kredytującej. Instytucja kredytująca (upoważniony pracownik instytucji kredytującej) stempluje każdą stronę wniosku o dofinansowanie oraz załączników, na podstawie, których podjęta została decyzja o wydaniu promesy kredytowej lub zawarciu umowy kredytowej. Instytucja kredytująca przechowuje kopię takiego wniosku o dofinansowanie oraz załączników. W przypadku odmowy wydania promesy lub odmowy zawarcia umowy kredytu, instytucja kredytująca zwraca dokumentację Wnioskodawcy, który może ubiegać się o kredyt w innej instytucji kredytującej. Po uzyskaniu promesy kredytowej Wnioskodawca składa Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz kopią promesy kredytowej do właściwej ze względu na lokalizację Projektu Regionalnej Instytucji Finansującej. Wniosek wraz z załącznikami jest składany w 1 oryginale (opatrzonym stemplem i parafą pracownika instytucji kredytującej) oraz 1 kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną. Do dokumentów załączona jest na nośniku informatycznym wersja elektroniczna wniosku oraz wersja elektroniczna Informacji Dodatkowej - Biznes Planu. Wnioski należy składać listem poleconym lub pocztą kurierską w zamkniętej kopercie lub dostarczyć do właściwej ze względu na lokalizację projektu siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej. Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone. Koperta zawierająca wniosek wraz załącznikami powinna: a) być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie do Działania 2.3 SPO WKP ; b) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres, c) zawierać pełną nazwę RIF i jej adres Terminy składania wniosków o dofinansowanie Wyznacza się następujące terminy składania wniosków o dofinansowanie w Regionalnych Instytucjach Finansujących: W roku 2004: do 2 grudnia; W roku 2005: do 25 lutego; do 20 maja; do 18 sierpnia; do 7 listopada zawsze do godziny Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpłynięcia wniosku do RIF) będą dołączone do następnej grupy wniosków aż do wyczerpania środków Działania. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu będą odrzucone. W przypadku zakontraktowania wszystkich środków finansowych dostępnych w ramach Działania, kolejne terminy przyjmowania wniosków o pomoc finansową zostaną odwołane poprzez ogłoszenie tego faktu na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnych Instytucji Finansujących. 20

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo