Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych w odnawialne źródła energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych w odnawialne źródła energii"

Transkrypt

1 Justyna Zabawa * Jarosław Dąbrowski ** Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych w odnawialne źródła energii Publikacja jest efektem realizacji stażu w projekcie Zielony Transfer współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstęp W artykule zaprezentowano specyficzne uwarunkowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych w odnawialne źródła energii. W związku z faktem, iż podmioty te nie posiadają osobowości prawnej, nałożono na nie szczególne obwarowania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Stąd też w artykule przedstawiono złożoność problematyki prowadzenia działalności przez wspólnoty mieszkaniowe w kontekście pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, jak np. kredytów bankowych, na inwestycje w odnawialne źródła energii. W opracowaniu pokreślono istotne znaczenie odnawialnych źródeł energii we współczesnej gospodarce. Ponadto przedstawiono przykładowy program wspierający inwestycje wspólnot mieszkaniowych w OZE, jakim jest kredyt z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dodatkowo w artykule zaprezentowano ofertę wybranych banków w zakresie ww. programu dopłat. 1. Rola i znaczenie odnawialnych źródeł energii Obecnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, zarówno ze strony osób fizycznych, jak i osób prawnych. Źródła te odgrywają coraz większą rolę przede wszystkim w państwach oraz regionach świata o sprzyjających dla nich zarówno warunkach naturalnych, jak i czynnikach ekonomicznych. Wiatr, hydrosfera, promieniowanie słoneczne czy też złoża geotermalne jako przykłady źródeł opartych na potencjale energetycznym, czyli takim, które samoczynnie ulegają odtworzeniu, znajdują coraz szersze grono zwolenników. Ponadto od 2003 roku w krajach Unii Europejskiej występuje ciągły wzrost energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, natomiast w przypadku pozyskania energii pierwotnej ogółem wystąpił trend malejący [Ligus, 2010, s ]. Popularność ta, ale i zarazem konieczność oszczędnego gospodarowania surowcami energetycznymi, wynika zarówno z czynni- * Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ** Dr inż., Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

2 360 Justyna Zabawa, Jarosław Dąbrowski ków o charakterze społecznym, jak i ekonomicznym. Wśród odnawialnych źródeł energii istotne i perspektywiczne miejsce zajmuje energia promieniowania słonecznego [Ruszkowski, 1999, s. 44]. Można stwierdzić, iż jest to energia praktycznie niewyczerpalna i dla środowiska nieszkodliwa. Promieniowanie słoneczne docierające każdego roku do powierzchni Ziemi niesie ze sobą więcej energii niż zawierają ją w sumie wszystkie znane zasoby węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i uranu [Ruszkowski, 1999, s. 44]. Należy również zauważyć, że światło słoneczne jako nieograniczone źródło energii jest powszechnie dostępne pod warunkiem jego efektywnego wykorzystania. Stąd też problem pozyskania energii użytecznej z promieniowania słonecznego polega na konstrukcji takiego urządzenia, aby jego sprawność była możliwie jak najwyższa. Jako przykład urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii w postaci promieniowania słonecznego można wymienić kolektor słoneczny. Jest on urządzeniem energetycznym, pochłaniającym energię promieniowania słonecznego, którą zamienia na ciepło i przekazuje czynnikowi roboczemu. Czynnikiem roboczym, który transportuje energię cieplną do odbiornika ciepła, może być ciecz (np. woda) albo powietrze. Stąd też w kolejnej części artykułu przedstawiono złożoność problematyki finansowania modernizacji instalacji grzewczych przez podmioty, jakimi są wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto modernizacja ta przeprowadzona w oparciu właśnie o odnawialne źródła energii może się przyczynić nie tylko do zmniejszenia kosztów funkcjonowania tych podmiotów, lecz również obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 2. Specyfika funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych Podmioty, jakimi są wspólnoty mieszkaniowe, w sposób szczególny są zainteresowane modernizacją własnych instalacji grzewczych ze względu na oszczędność kosztów. Ponadto w podmiotach tych, ze względu na ogromne zapotrzebowanie na ciepło, modernizacja systemów grzewczych oparta o odnawialne źródła energii w największym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ich specyfika w znacznym stopniu utrudnia pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. Wspólnotę mieszkaniową stanowi ogół właścicieli, których lokale samodzielne wchodzą w skład określonej nieruchomości. Natomiast samo pojęcie wspólnoty mieszkaniowej zostało wprowadzone w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku [Ustawa o własności lokali]. Tym samym zostały rozszerzone przepisy o współwłasności zawarte w kodeksie cywilnym (art ). Ustawa o własności lokali umożliwia właścicielom lokali stanowienia prawa w ich wspólnocie mieszkaniowej. Mogą to czynić poprzez uchwały właścicieli, których przedmiotem są w szczególności sprawy przekraczające tzw. czynności zwykłego zarządu [Niemczyk, 2001, s. 5]. Właściciele posiadają prawo do uchwalenia własnego statutu oraz do opracowania wewnętrznych regulaminów. Przy czym treść podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych nie może być sprzeczna z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Pol-

3 Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot 361 skiej. Należy zaznaczyć, iż wspólnoty mieszkaniowej nie zakłada się. Powstaje ona z mocy prawa w budynku mieszkalnym, w którym dokonano sprzedaży przynajmniej jednego z lokali. Ustawa o własności lokali rozróżnia dwie kategorie wspólnot: mała wspólnota mieszkaniowa istnieje w budynku posiadającym do 7 lokali, duża wspólnota mieszkaniowa istnieje w budynku, który posiada 8 i więcej lokali. W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, mała wspólnota nie wybiera zarządu, natomiast duża dokonuje takiego wyboru. Ponadto do zarządu nieruchomością wspólną w przypadku małych wspólnot mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, jak również pozywać i być pozywaną. Wspólnota mieszkaniowa jest zaliczana do tzw. ułomnych osób prawnych. Jest zatem jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych [Tertelis, 2005, s ]. Wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem prawnym, majątkowym i gospodarczym, odrębnym od właścicieli lokali oraz od ich ogółu. Członkami wspólnoty mieszkaniowej stają się wszyscy właściciele lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w jednej nieruchomości. Zatem członkami wspólnoty mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne jak np. gmina. Należy podkreślić, iż członkami wspólnoty mieszkaniowej nie mogą zostać najemcy oraz dzierżawcy. Analizując istotę wspólnoty mieszkaniowej jako podmiotu ubiegającego się o kredyt bankowy należy podkreślić, iż majątkiem wspólnoty nie jest żadna część nieruchomości wspólnej. Przy czym właściciele poszczególnych lokali odpowiadają solidarnie za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej do wysokości swoich udziałów w nieruchomości wspólnej [Niemczyk, 2001, s. 12]. Ponadto majątek wspólnoty nie może stanowić majątku właścicieli lokali. Majątkiem wspólnoty może być wyłącznie to, co nabędzie ona jako oddzielny podmiot prawno-gospodarczy posiadający numer statystyczny REGON [Niemczyk, 2001, s. 9]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, istotnymi w kontekście rozpatrywania wspólnoty mieszkaniowej jako podmiotu kredytowania, na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, a także opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki oraz inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

4 362 Justyna Zabawa, Jarosław Dąbrowski Analizując bieżącą ofertę instytucji bankowych można zaobserwować coraz większe zainteresowanie ze strony tych podmiotów właśnie wspólnotami mieszkaniowymi. Przy czym owa popularność jest widoczna zarówno wśród banków spółdzielczych jak i tych, które prowadzą działalność w formie spółek akcyjnych. Należy jednak zaznaczyć, iż uwarunkowania prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych zadecydowały o stosunkowo dużym stopniu złożoności procesu udzielenia kredytu bankowego dla tej grupy klientów. Powyżej przedstawione wymogi są również widoczne w przypadku dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje te jednak w znaczący sposób ułatwiają pozyskanie środków finansowych właśnie przez wspólnoty mieszkaniowe na modernizację własnych, opartych dotychczas o nieodnawialne źródła energii, instalacji grzewczych. 3. Dotacje NFOŚiGW jako przykład finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii 3.1. Program na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych Środki finansowe na inwestycje o charakterze proekologicznym mogą pochodzić z różnych źródeł. W tym miejscu można wymienić m.in. środki [Borys, 2004, s. 175]: funduszy ekologicznych (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oraz funduszy powiatowych i gminnych), własne - podmiotów gospodarczych oraz pochodzące z sektora bankowego, budżetowe budżetu państwa, budżetów samorządowych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), pochodzące z zagranicy, pozostałe środki (fundacji ekologicznych, budżetów gospodarstw domowych, pochodzące z samoopodatkowania się społeczności lokalnych oraz emisji obligacji komunalnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych itp.). Jako przykład środków pochodzących z funduszy ekologicznych można wymienić Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki dla przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji [Program Priorytetowy NFOŚiGW]. Część trzecia programu odnosi się do dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych właśnie dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Budżet programu na lata wynosi 300 mln zł, odpowiednio: lata : 200 mln zł, lata : 100 mln zł.

5 Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot 363 Przedmiot kredytowania stanowi zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Zgodnie z założeniami programu wydatkowanie środków nastąpi do końca 2015 r. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Składanie wniosków odbywa się w tych instytucjach bankowych, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW, a ich wykaz publikowany jest na stronie internetowej funduszu. Podstawą prawną udzielonego dofinansowania stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Warunki dofinansowania inwestycji Należy również zaznaczyć, iż z ww. dotacjami związanych jest szereg warunków, jakie muszą zostać spełnione zarówno przez wspólnoty mieszkaniowe, jak i instytucje bankowe uczestniczące w procesie kredytowania odnawialnych źródeł energii. Jako jedne z ważniejszych można w tym miejscu wymienić m.in.: kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej na realizację przedsięwzięcia udzielny jest ze środków własnych banku w ramach limitu przyznanego przez NFOŚiGW, środki z kredytu z dotacją wpłacane są w formie bezgotówkowej, bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie faktur wystawionych na daną wspólnotę mieszkaniową, maksymalna kwota kredytu z dotacją może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia. Należy jednak podkreślić, iż jednostkowy koszt kwalifikowany inwestycji wspólnoty mieszkaniowej nie może przekroczyć 2.500,00 zł/m2 całkowitej powierzchni kolektora, kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, w takiej sytuacji dotacją jest objęta jedynie cześć kredytu przeznaczona na koszty kwalifikowane inwestycji, warunki współpracy, w tym również tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOŚiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitałów kredytu szczegółowo określają umowy zawarte pomiędzy ww. funduszem a instytucjami bankowymi, dotacja dla danej wspólnoty mieszkaniowej wypłacana jest po potwierdzeniu przez bank zrealizowania danego przedsięwzięcia, kontrola zarówno prawidłowości realizacji inwestycji, jak i wykorzystania środków przeprowadza bank. Ponadto w sposób szczególny należy zaznaczyć, iż wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do poniesienia należności publiczno-prawnych związanych z dofinansowaniem zakupu oraz montażu kolektorów słonecznych, a w szczególności uiszczenia podatku dochodowego w należnej wysokości. Wspólnota mieszkaniowa, która otrzymała środki pieniężne w ramach dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, może je przeznaczyć wyłącznie na

6 364 Justyna Zabawa, Jarosław Dąbrowski sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym m.in.: koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego, który dotyczy montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej lub też do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania, wraz z kosztorysem inwestycji, zgodnego z wymogami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła; projekt ten powinien zawierać w szczególności schemat przedmiotowej instalacji oraz opis techniczny i parametry techniczne, koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych, w tym: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki, koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, który wymagany jest właśnie dla wspólnot mieszkaniowych, koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych, pozostałych materiałów i urządzeń, jeśli projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej inwestycji. W przypadku, jeśli kolektor słoneczny nie zostanie uznany za koszt kwalifikowany to również pozostałe koszty inwestycji uznawane są jako niekwalifikowane. Ponadto należy podkreślić, iż kredyt z dotacją nie może zostać udzielony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kredytem mogą zostać objęte wyłącznie te koszty kwalifikowane, które zostały poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację. Należy przy tym jednak zaznaczyć, iż inwestycja nie może zostać zakończona przed zawarciem umowy o kredyt z dofinansowaniem. W sytuacji, gdy część budynku wykorzystywana jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejszane są proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie tej działalności. Przykładowo, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 25% powierzchni całkowitej, to wówczas analogicznie wartość kosztów kwalifikowanych pomniejszana jest również o 25%. W przypadku jednak, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni, która przekracza 50% powierzchni budynku, to wówczas przedsięwzięcie nie może zostać objęte dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Bieżące efekty wdrażania programu dopłat Według badań przeprowadzonych przez GfK Polonia Sp. z o.o. na zlecenie NFOŚiGW minimalny oczekiwany poziom wsparcia inwestycji wspólnot

7 Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot 365 mieszkaniowych w kolektory słoneczne kształtuje się na poziomie 50% [2]. Poniżej 50-procentowego udziału dotacji w całości kredytowanej inwestycji zainteresowanie wśród potencjalnych beneficjentów znacznie maleje, z poziomu 68% do 31%. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż kolektory słoneczne wśród wspólnot mieszkaniowych cenione są przede wszystkim za: obniżenie kosztów eksploatacyjnych, nowoczesność rozwiązań technologicznych, a także poczucie autonomii na skutek zastosowania rozwiązania niezależnego wobec zewnętrznych dostawców. Należy jednak zaznaczyć, iż zasadniczą wadą techniki solarnej stanowią wysokie koszty, na które składają się cena instalacji wraz z kosztami konserwacji. Ponadto ograniczona atrakcyjność programu dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych wynika z faktu, iż warunkiem koniecznym jest otrzymanie kredytu bankowego w jednej z uprzednio wyznaczonych instytucji bankowych. Jak już zaznaczono, wspólnoty mieszkaniowe, ze względu na podstawy prawne warunkujące ich funkcjonowanie i wynikające z nich ograniczenia w zakresie przyznawania kredytów bankowych, te formy finansowania nie cieszą się dużą popularnością wśród analizowanej grupy potencjalnych beneficjentów. Na podstawie informacji otrzymanych w wyniku badań Gfk Polonia Sp. z o.o. można stwierdzić, iż co trzeci administrator uczestniczący w badaniu planuje w ciągu pięciu lat zamontować instalację solarną [2]. Deklaracje administratorów dotyczące planu montażów kolektorów słonecznych wskazują na ich implementację w przypadku 4% wspólnot mieszkaniowych. Stąd też można prognozować popyt na zakup instalacji solarnych przez wspólnoty mieszkaniowe na lata , przy niezmienionej strukturze oraz warunkach finansowania inwestycji, na poziomie instalacji solarnych o łącznej wartości pln. W ramach dwóch naborów instytucji bankowych do programu dopłat NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych podpisano umowy z siedmioma bankami. Obecnie w zakresie dotacji na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współpracują następujące banki: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Credit Agricole Bank Polska S.A. To właśnie w ww. instytucjach bankowych mogą składać swoje wnioski wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane dotacją na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych.

8 366 Justyna Zabawa, Jarosław Dąbrowski Należy zaznaczyć, iż pierwsze kredyty przez ww. instytucje finansowe zostały udzielone już w sierpniu 2010 roku. W bankach złożono wniosków o udzielenie kredytu z dotacją NFOŚiGW, natomiast klientom wypłacono już dotację w łącznej wysokości 42,62 mln pln 1. Przy maksymalnym, zaplanowanym, jednostkowym koszcie kwalifikowanym dla 1 m2 kolektorów słonecznych 2,5 tys. pln, średni jednostkowy koszt kwalifikowany wyniósł 2,29 tys. pln. Średnie dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych wyniosło 50,2 tys. pln, przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania wynoszącym 111,5 tys. pln. Według danych NFOŚiGW dotychczas 10 wspólnot mieszkaniowych otrzymało dotację na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych. Szczegółowa statystyka z wniosków o dotację została przedstawiona w tablicy 1. Tablica 1. Statystyka wniosków złożonych w NFOŚiGW Dane Średnio Razem Powierzchnia zainstalowanych kolektorów (m2) 6, ,50 - w tym dla wspólnot mieszkaniowych 52,65 526,49 Okres kredytowania (miesiące) 35,7 - Prowizja od udzielenia kredytu (%) 3,32 - Oprocentowanie kredytu (%) 9,39 - Wysokość kredytu na koszty kwalifikowane (zł) w tym dla wspólnot mieszkaniowych Wysokość dopłaty do kredytu (zł) w tym dla wspólnot mieszkaniowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [www.nfosigw.gov.pl, dostęp: listopad 2011]. Analizując okres realizacji programu można zaobserwować permanentny wzrost zainteresowania dopłatami do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych. W grudniu 2010 roku liczba złożonych wniosków o wypłatę dotacji wyniosła jedyne 15, podczas gdy w sierpniu kolejnego liczba ta ukształtowała się na poziomie złożonych wniosków (zobacz rysunek 1). 1 Dane NFOŚiGW na 10 sierpień 2011 r.

9 Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot 367 Rysunek 1. Liczba wniosków złożonych o dotację w NFOŚiGW Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [www.nfosigw.gov.pl, dostęp: listopad 2011] 4. Identyfikacja aktualnej oferty instytucji kredytowych skierowanej do wspólnot mieszkaniowych Analizując aktualną ofertę polskich instytucji kredytowych można zaobserwować powolny wzrost zainteresowania grupą potencjalnych klientów, jakimi są wspólnoty mieszkaniowe. Identyfikując ofertę wybranych banków można odnaleźć coraz więcej usług bankowych skierowanych do wspólnot mieszkaniowych. Przy czym dużą rolę w tym względzie odgrywa sektor polskiej bankowości spółdzielczej. Jako benchmark można w tym miejscu wskazać na ofertę przedstawioną przez jeden z polskich banków zrzeszających, jakim jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A [8]. Oferta banku skierowana do wspólnot mieszkaniowych została zaprezentowana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla potencjalnych klientów, w podziale na cztery główne grupy: rachunki, lokaty, karty oraz kredyty. Poniżej przedstawiono ofertę wybranych banków dla kredytu bankowego skierowanego do wspólnot mieszkaniowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych (zobacz tablica 2). W przypadku tych banków oferta jest bardzo zbliżona. Wynika to z faktu, iż produkt ten oferowany jest wyłącznie przez wąskie grono tych instytucji bankowych, które podpisały umowę z NFOŚiGW. Tablica 2. Oferta wybranych banków dla kredytu z dotacją NFOŚiGW przeznaczonego dla wspólnot mieszkaniowych Maksymalny Maksymalna Prowizja Waluta okres kredytowanidytwawcza* wartość kre- przygoto- kredytu Bank BPS S.A. 10 lat PLN 100% 2,00% Bank Ochrony Środowiska S.A. 20 lat PLN 100% 2,00% Krakowski Bank Spółdzielczy 8 lat PLN 100% 2,70% Warszawski Bank Spółdzielczy 6 lat PLN 100% 2,00% * minimalna prowizja przygotowawcza Źródło: Opracowanie własne.

10 368 Justyna Zabawa, Jarosław Dąbrowski Należy jednak zaznaczyć, iż usługi oferowane przez polskie banki nadal stosunkowo rzadko dotyczą tak obecnie istotnego zagadnienia, jakim są inwestycje w odnawialne źródła energii. W tym względzie można twierdzić, iż najbogatsza jest oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. Bank ten na potrzeby wspólnot mieszkaniowych, oprócz kredytu z dopłatami NFOŚiGW, uruchomił szereg produktów bankowych, które to umożliwiają sfinansowanie inwestycji tych podmiotów właśnie w odnawialne źródła energii. W tym miejscu można wskazać m.in. na następujące usługi bankowe: kredyty termomodernizacyjne i remontowe, kredyty we współpracy z WFOŚiGW, czy też Kredyt z Klimatem [9]. Stąd też tak ważna jest odpowiedź na pytanie dotyczące wyboru takiej instytucji kredytowej, której oferta najlepiej odpowiadała potrzebom danej wspólnoty mieszkaniowej. Prawidłowy wybór partnera do współpracy w zakresie nie tylko bieżącej obsługi działalności danego podmiotu, lecz również pozyskiwania funduszy na tak ważne w dzisiejszych czasach inwestycje, jakimi są te, które dotyczą odnawialnych źródeł energii, to niezwykle istotne zadanie stojące przed współcześnie funkcjonującymi wspólnotami mieszkaniowymi. Zakończenie Inwestycja wspólnoty mieszkaniowej w odnawialne źródła energii, jakim są kolektory słoneczne, stanowi dowód na to, iż obniżając w sposób trwały emisję CO2, w sposób zarówno odpowiedzialny jak i innowacyjny podchodzi ona do zagadnień ochrony środowiska naturalnego. Środki finansowe pozyskane w postaci dotacji lub też odpowiedniej premii umożliwią modernizację własnych systemów grzewczych. Ze względu na specyfikę podmiotów, jakimi są wspólnoty mieszkaniowe, inwestycja ta bez finansowego wsparcia byłaby znacznie utrudniona. Literatura 1. Borys T. (2004), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w kontekście standardów Unii Europejskiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wrocław. 2. GfK Polonia Sp. z o.o., Badania stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych wśród gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Raport z badania jakościowego i ilościowego, styczeń Ligus M. (2010), Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa. 4. Niemczyk R. (2001), Wspólnoty mieszkaniowe w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz. 5. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.

11 Formalnoprawne aspekty finansowania inwestycji wspólnot Ruszkowski J. (1999), Odnawialne źródła energii jako alternatywne substytuty konwencjonalnych surowców energetycznych: (aspekty ekonomicznoekologiczne), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice. 7. Tertelis M. (2005), Pozyskiwanie funduszy unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe, C.H. Beck, Warszawa. 8. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Streszczenie W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii przez wspólnoty mieszkaniowe. Podmioty te w sposób szczególny zainteresowane są modernizacją własnych instalacji grzewczych ze względu na oszczędność kosztów. Ponadto w podmiotach tych, ze względu na ogromne zapotrzebowanie na ciepło, modernizacja systemów grzewczych oparta o odnawialne źródła energii w największym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Tym potrzebom wspólnot mieszkaniowych wychodzi naprzeciw Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeznaczony jest on dla przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii. Stąd też w artykule przedstawiono charakterystykę programu, warunki dofinansowania, a także procedurę i tryb rozpatrywania wniosków Słowa kluczowe kredyt bankowy, odnawialne źródła energii, wspólnota mieszkaniowa Formal and legal aspects of financing oft the residential community investments into renewable sources of energy (Summary) The article introduced the issues concerning investment funding into a range of renewable sources of energy to benefit residential communities. Modernizing heating systems will also have a significant impact on efforts to minimize carbon dioxide emissions into the atmosphere. Due to lack of capital and assets, it makes it difficult to win any external financial funding. Those needs are met by the National Fund for Environmental Protection and Water Management. It is responsible for ventures (undertaking) into a range of renewable sources of energy. Key words bank credit, renewable energy, residential community

Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW

Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW Vorlage 1 Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych firmy Viessmann z NFOŚiGW dr Justyna Zabawa Vorlage 2 PROGRAM SZKOLENIA 1. Program NFOŚiGW 2. Beneficjenci programu 3. Koszty kwalifikowane 4.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/

Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/ Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/ Lp. Wykaz towarów/usług Cena brutto za sztukę Sztuk Cena brutto 1 2 Projekt instalacji solarnej

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł Słoneczny EKOkredyt NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

mgr Jadwiga Twardowska Jak uzyskać dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych (proszę o dokładną procedurę)?

mgr Jadwiga Twardowska Jak uzyskać dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych (proszę o dokładną procedurę)? mgr Jadwiga Twardowska Jak uzyskać dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych (proszę o dokładną procedurę)? Odpowiedź: Pozyskanie środków na zainstalowanie kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW

KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW KREDYT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RACIBORZU Z DOTACJĄ UDZIELANĄ PRZEZ NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pt.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Słoneczny EkoKredyt Słoneczny EkoKredyt Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (Wzór) (data złożenia Wniosku) Program dla

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją na str. 5. Wniosku

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją na str. 5. Wniosku NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w BS Głowaczów ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010 2014 okres wdrażania programu do dnia 31.12.2013 r. nabór wniosków Alokacja środków: 200 ml zł w latach

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

NFOŚIGW instalacje solarne

NFOŚIGW instalacje solarne NFOŚIGW instalacje solarne Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Dotacja na częściową

Bardziej szczegółowo

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie z dnia 21-02-2012 r. Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii

Efektywne wykorzystanie energii Załącznik 1 do Uchwały nr... Zarządu z dnia. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Czy program dopłat do kolektorów słonecznych jest dla wszystkich?

Czy program dopłat do kolektorów słonecznych jest dla wszystkich? Czy program dopłat do kolektorów słonecznych jest dla wszystkich? Program kredytu na zakup kolektorów słonecznych z dopłatą z NFOŚiGW w tym roku ruszył po raz drugi. Czy inwestycje w kolektory słoneczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania kredytu z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

dr Justyna Zabawa Katedra Bankowości Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29 maja 2012 r.

dr Justyna Zabawa Katedra Bankowości Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29 maja 2012 r. Finansowanie modernizacji instalacji grzewczych opartej o odnawialne źródła energii dla wspólnot mieszkaniowych celem poprawy jakości Ŝycia jej członków dr Justyna Zabawa Katedra Bankowości Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

, , , , ,00

, , , , ,00 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017-2018

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ! TO SIĘ OPŁACA

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ! TO SIĘ OPŁACA ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ! TO SIĘ OPŁACA Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji, efektywności energetycznej i OZE w sektorze mieszkaniowym Zespół ds. Funduszy UE i Doradców Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. 4.1. Ilość wykonanych zadań termomodernizacyjnych budynków [szt.] Rok 2012 2013 2014. Rok 2013 2014 2015 2016

PROGRAM PRIORYTETOWY. 4.1. Ilość wykonanych zadań termomodernizacyjnych budynków [szt.] Rok 2012 2013 2014. Rok 2013 2014 2015 2016 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI OFERTA SKIEROWANA JEST DO: osób fizycznych posiadających prawo

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

o Tak o Nie o Nie dotyczy

o Tak o Nie o Nie dotyczy Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY 1. WNIOSKODAWCA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Słupsk, 26.08.2015 Dopłaty na

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe 24 listopada 2010 r. Bank Ochrony Środowiska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A.

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A. Kredyt termomodernizacyjny z premią z Banku Gospodarstwa Krajowego Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to: Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa 22.10.2010r. Szanowni Państwo,

Warszawa 22.10.2010r. Szanowni Państwo, Hetman CB Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 275, 05-816 Michałowice e-mail: biuro@hetman-cb.pl tel. +48 22 723 94 38, fax +48 22 349 24 91 Warszawa 22.10.2010r. Szanowni Państwo, Mam przyjemność poinformować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/212/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH TERMO - 2017 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych. Łódź r.

Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych. Łódź r. Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych Łódź 20.02.2014 r. Formy finansowania ze środków Funduszu dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz dopłatę do oprocentowania kredytu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/220/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.11.2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY INWESTYCJE W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania 19 lipca 2013 Założenia Budżet: 300 mln zł. Okres wdrażania: 2013-2018, wypłaty do 2022 r. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i jej wykorzystanie w kolektorach słonecznych i pompach ciepła. 1. Mamy wpływ na zmiany klimatu. 1.1. Efekt cieplarniany

Energia słoneczna i jej wykorzystanie w kolektorach słonecznych i pompach ciepła. 1. Mamy wpływ na zmiany klimatu. 1.1. Efekt cieplarniany Energia słoneczna i jej wykorzystanie w kolektorach słonecznych i pompach ciepła. 1. Mamy wpływ na zmiany klimatu. 1.1. Efekt cieplarniany 1.2. Zmiany stężenia gazów szklarniowych w atmosferze, 1.3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POLSKIE CENTRUM SOLARNE UL. GŁOWACKIEGO 14 58-100 ŚWIDNICA E-MAIL: PCS@POLSKIECENTRUMSOLARNE.PL TEL. 748513082 FAX 748519332 NIP 884233675 REGON

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r.

Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska. Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Finansowanie inwestycji OZE ze środków Banku Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, 25 listopada 2010 r. Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii Do połowy 2010 roku BOŚ S.A. udzielił ponad

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE TAŃSZE O 70%

KOLEKTORY SŁONECZNE TAŃSZE O 70% KOLEKTORY SŁONECZNE TAŃSZE O 70% O FIRMIE BUKAM Firma BUKAM to sprzedaż, montaż, serwis, oraz fachowe doradztwo techniczne z zakresu systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy PROSUMENT

Program priorytetowy PROSUMENT Program priorytetowy PROSUMENT Dorota Zawadzka-Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Olsztyn, 10 grudnia 2014 Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY w Nowym Sączu Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY 1. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Regulamin udzielania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW : Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne w praktyce, czyli jak uzyskać dofinansowanie z programu NFOŚiGW

Kolektory słoneczne w praktyce, czyli jak uzyskać dofinansowanie z programu NFOŚiGW Kolektory słoneczne w praktyce, czyli jak uzyskać dofinansowanie z programu NFOŚiGW Kolektory słoneczne wykorzystywane są w domach w około 70% jako element instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Departament Ochrony Powietrza

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów

Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów IX Dni Oszczędzania Energii Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów Andrzej Cwynar Zastępca Managera Oddziału Noble Bank Podstawowe informacje Od kiedy? od I kwartału 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych Bogdan Szymański Podłoże rozwoju rynku kolektorów Wzrost cen paliw i nośników energii Spadek cen instalacji słonecznych Wzrost świadomości ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r.

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY 1. WNIOSKODAWCA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA /NAZWA, ADRES TELEFON, FAX/ TEL. FAX REGON NIP 2. CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/213/.2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Prosument na Warmii i Mazurach

Prosument na Warmii i Mazurach Prosument na Warmii i Mazurach Podstawa Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Załącznikiem do Regulaminu jest Program NFOŚiGW w Warszawie Wspieranie rozproszonych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r.

Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r. Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r. PONE 2016 PONE 2016 Zadania objęte wsparciem Programu: 1) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym: a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice Programy finansowe dla mieszkańców: NF15 i NF40 EKOkredyt PROSUMENT EKOkredyt PV Ryś termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT -LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI

PROSUMENT -LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI PROSUMENT -LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI OFERTA SKIEROWANA JEST DO: osób fizycznych posiadających prawo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Załącznik Nr 1 Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (Wzór) (data złoŝenia Wniosku)

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r.

Konferencja. Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r. Konferencja Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r. BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego

Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Plan prezentacji 1.Cele 2.Założenia 3.Wysokość dofinansowania 4.Warunki kredytu 5.Beneficjenci 6.Rodzaje przedsięwzięć 7.Instalacje OZE 8.Energooszczędne systemy grzewcze 9.Schemat procedury Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezentacja narzędzi RETScreen. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Prezentacja narzędzi RETScreen. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Prezentacja narzędzi RETScreen. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Mariusz Bogacki, Tomasz Zieliński Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR NALICZANYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ENERGETYCZNE Schemat finansowania

Bardziej szczegółowo

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Prosument dla Pomorza

Prosument dla Pomorza Prosument dla Pomorza Michał Leszczyński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gdańsk, 03.03.2016 Plan prezentacji 1. Prosument Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo