dostawę systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dostawę systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii"

Transkrypt

1 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego Kraków Znak sprawy: ZP/SU/1/P/2007 Kraków, 26 lipca 2007 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami)

2 1. ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika Kraków w imieniu Zamawiającego działa Instytut Fizyki Jądrowej im. H. NiewodniczańskiegoPAN ul. Radzikowskiego Kraków tel. ( ) , fax. ( ) Strona www: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii. Wspólny Słownik Zamówień: , , , Zamówienie obejmuje dostawę systemu kontroli, sterowania i nadzoru stanowiska terapii (niezbędnego sprzętu i oprogramowania) wraz z montaŝem systemu, uruchomieniem i przetestowaniem działania i współpracy całości dostarczonego systemu z elementami stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie budowane jest stanowisko radioterapii protonowej nowotworów oka. Dla potrzeb radioterapii wykorzystywana będzie wiązka protonów z cyklotronu izochronicznego AIC-144. Wiązka dla potrzeb radioterapii musi być odpowiednio uformowana oraz monitorowana. Kontrolowane muszą być parametry wiązki oraz pracy całego stanowiska, które są istotne z punktu widzenia radioterapii. W czasie pracy z wiązka zapewniony musi być wysoki stopień bezpieczeństwa zarówno pacjenta jaki i personelu prowadzącego radioterapię. System kontroli sterowania i nadzoru stanowiska radioterapii będzie nadzorował pracę urządzeń bezpośrednio związanych z procesem formowania i kontroli parametrów wiązki. W trakcie procesu przygotowywania radioterapii musi zapewnić moŝliwość testów wszystkich urządzeń odpowiedzialnych za formowanie i kontrolę parametrów wiązki oraz przygotowanie nastaw dla procesu radioterapii. W czasie prowadzenia radioterapii system będzie kontrolować przebieg procesu radioterapii poprzez zbieranie i analizę w czasie rzeczywistym danych z urządzeń kontrolno pomiarowych oraz reagować na sytuacje awaryjne. System będzie teŝ odpowiadał za zabezpieczenie stanowiska radioterapii w warunkach pracy z wiązką. Wymagane minimalne podstawowe parametry System kontroli, sterowania i nadzoru stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka ma realizować następujące funkcje oraz obsługiwać lub współpracować z 2/21

3 wymienionymi niŝej urządzeniami. Funkcje realizowane przez system: kontrola wszystkich istotnych parametrów stanowiska radioterapii; kontrola pomieszczenia kabiny terapeutycznej, zarówno w trakcie prowadzenia radioterapii jak i na etapie przygotowania radioterapii oraz planowania i pozycjonowania pacjenta. System musi zawierać ( rys 1 w ZAŁĄCZNIKU A): komputer sterujący (host) oraz komputer klient zbierający i rejestrujący dane oraz stanowiący terminal systemu (preferowane rozwiązanie: komputer host w pomieszczeniu terapii i współpracujący z nim komputer z graficznym interfejsem uŝytkownika w pomieszczeniu sterowni stanowiska radioterapii); terminal do komputera sterującego, umieszczony w pomieszczeniu radioterapii wyposaŝony w panel dotykowy o przekątnej nie większej niŝ 15, do ograniczonego sterowania i testowania układów mechanicznych oraz innych elementów systemu sterowania umieszczony w pomieszczeniu terapii; układ monitoringu wiązki protonów; kontrolę i sterowanie układami mechanicznymi stanowiska terapii; autonomiczny układ bezpieczeństwa nadzorujący system sterowania stanowiskiem radioterapii w trybie prowadzenia radioterapii oraz rejestrujący niezaleŝnie wszystkie istotne parametry pracy stanowiska oraz parametry prowadzonej radioterapii; systemy audiowizualne do komunikacji z pacjentem oraz do obserwacji pacjenta zarówno w trakcie radioterapii, jak i na etapie przygotowywania pacjenta do radioterapii; system podglądu oka umoŝliwiający precyzyjny podgląd oka, dodawanie elementów graficznych przy pomocy pióra świetlnego, rysika lub urządzenia o podobnej funkcjonalności, system musi umoŝliwiać transmisję obrazu do pomieszczenia sterowni aparatów RTG oraz do pomieszczenia sterowni stanowiska radioterapii. System musi posiadać strukturę modularną i mieć przewidzianą moŝliwość rozbudowy. Oprogramowanie sytemu musi działać w trybie: prowadzenia radioterapii; przygotowywania radioterapii i diagnostyki. (dokładne omówienie trybów pracy wraz z niezbędnymi schematami obrazującymi zaleŝności pomiędzy urządzeniami pracującymi w danym trybie zamieszczono w ZAŁĄCZNIKU A); System musi obsługiwać sprzętowo i programowo wszystkie elementy kontroli pracy stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka. Wymagana jest współpraca z następującymi urządzeniami słuŝącymi do kontroli nadzoru monitoringu lub pomiaru parametrów wiązki, stanowiącymi wyposaŝenie stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka: Elektrometry UNIDOS PTW (słuŝą do pomiaru dawki, mocy dawki, prądu wiązki protonów poprzez pomiar prądu lub ładunku komorami jonizacyjnymi, podawania wysokiego napięcia na komorę jonizacyjną, na stanowisku radioterapii będzie uŝywany równieŝ jako urządzenie dozymetryczne klasy secondary standard ); Elektrometry ERGEN (słuŝą do pomiaru prądu z komór jonizacyjnych lub ładunku oraz podawania wysokiego napięcia na komory jonizacyjne, na 3/21

4 stanowisku radioterapii, będą słuŝyły do zbierania danych z zestawu komór jonizacyjnych nadzorujących parametry uŝywanej w trakcie radioterapii wiązki protonów, będą teŝ mierzyły dawkę dostarczoną w obszar napromieniania i wystawiał informacje o dostarczeniu zadanej dawki, tj. dostarczał informację o zakończeniu napromienienia i zakończeniu radioterapii); Układ dyskryminatora zasięgu (przy pomocy urządzenia ustawia się maksymalny zasięg protonów w napromienianej tkance); Układ modulatora zasięgu (układ słuŝy do wytwarzania poszerzonego piku Bragga, tzw. SOBP, wymagane jest sterowanie układem zapewniające obroty śmigła układu z częstością minimum 30Hz); Układ pomiaru poszerzonego piku Bragga (układ słuŝy do szybkiego pomiaru poszerzonego piku Bragga w sąsiedztwie izocentrum stanowiska, współpracuje z komorą jonizacyjną Markusa); Układ skanera X (słuŝy do szybkiego pomiaru kształtu profili poprzecznych wiązki protonów przy pomocy diody półprzewodnikowej pracującej jako detektor promieniowania jonizującego); Układ skanera 3D (XYZ) (słuŝy do precyzyjnego przemieszczenia detektora promieniowania jonizującego wzdłuŝ trzech wzajemnie prostopadłych osi. SłuŜy do pomiaru parametrów wiązki w wzdłuŝ zadanej linii, powierzchni lub trajektorii); Szybki odcinacz wiązki (shutter) (urządzenie elektromechaniczne słuŝące do szybkiego otwierania i zamykania (odcinania) wiązki protonów, wymagane jest doprowadzenie sygnałów sterujących typu otwórz - zamknij shutter ze stanowisk sterowania radioterapią, z autonomicznego układu bezpieczeństwa oraz z ręcznego układu sterowania umieszczonego na pulpicie sterowania systemem radioterapii protonowej). System musi być wyposaŝony w system monitorowania połoŝenia shuttera. System musi posiadać moŝliwość wystawienia dodatkowego sygnału sterującego, który podany na układ sterowania wybranego magnesu znajdującego się w torze jonowodu spowoduje szybkie odchylenie kierunku biegu wiązki stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie przed naraŝeniem pacjenta na niewłaściwe napromieniowanie; Układ wstępnego pozycjonowania pacjenta (układ wspomaga wstępne pozycjonowanie pacjenta w fotelu na stanowisku radioterapii poprzez kontrolę umieszczenia oka pacjenta na osi wiązki, pozwala teŝ na symulacje przy pomocy wiązki światła miejsca wlotu wiązki w ciało pacjenta); Wymagane jest umieszczenie w systemie minimum ośmiu dodatkowych wejść/wyjść analogowych i cyfrowych umoŝliwiających w przyszłości podłączenie dodatkowych czujników; System kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii musi zostać wyposaŝony w autonomiczny układ bezpieczeństwa (AUB). AUB pracuje jedynie w trybie prowadzenia terapii. ABU otrzymuje identyczne dane jak podstawowy system nadzoru i wykonując identyczne wyliczenia (szczegółowe wymogi stawiane autonomicznemu systemowi 4/21

5 bezpieczeństwa zamieszczono w ZAŁĄCZNIKU A); System kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii musi zawierać bazę danych o następujących podstawowych cechach : Wymagana jest pełna rejestracja wszystkich danych zbieranych w trakcie pojedynczej sesji terapeutycznej dla danego pacjenta; Wymagane jest zbudowanie bazy danych zawierającej zebrane informacje z kaŝde sesji terapeutycznej dla poszczególnego pacjenta oraz z całości przebiegu procesu radioterapii, wymagane jest gromadzenie danych z odczytami wszystkich danych zbieranych i analizowanych w trakcie naświetlania w niezaleŝnych zbiorach związanych z bazą danych; Wraz z systemem muszą zostać dostarczone ( zakupione i zamontowane lub wykonane przez dostawcę ) następujące dodatkowe elementy: System audiowizualny zapewniający moŝliwość podglądu pomieszczenia terapii: - ze stanowiska sterowania aparatami RTG; - sterowni stanowiska radioterapii protonowej; System ten nie moŝe być zintegrowany z systemem sterowania procesem przygotowywania i prowadzenia radioterapii; Okablowanie pozwalające na połączenie konsoli sterującej z systemem i stanowiskiem radioterapii oraz inne okablowanie niezbędne do instalacji systemu; Obiektyw do kamery obserwującej z odległości cm światło czerwone odbite od powierzchni siatkówki pacjenta, dostosowany do współpracy z kamerą, zamontowaną w systemie wstępnego pozycjonowania oka, wraz z zamocowaniem do kamery lub prowadnic. NiezaleŜna lampa emiter podczerwieni, umoŝliwiająca zbieranie obrazu przez kamery telewizji przy minimalnym oświetleniu lub braku oświetlenia, lampa powinna być zainstalowana na giętkim przegubie zamocowanym do ławy optycznej, pozwalającym na ustawianie odległości i kąta w stosunku do twarzy pacjenta; Układ dwóch laserów ze światłem czerwonym, o mocy poniŝej 1mW kaŝdy, dających linię pionową. Lasery muszą być usytuowane w osi lamp rentgenowskich, a przecięcie linii świetlnych musi się znajdować w izocentrum stanowiska radioterapii protonowej. Lasery muszą być załączane z wyłącznika umieszczonego w sąsiedztwie lawy optycznej w pomieszczeniu radioterapii; Mierniki temperatury, ciśnienia i wilgotności z moŝliwością podłączenia akwizycji danych pomiarowych w komputerze. Szczegółowy opis poszczególnych elementów systemu, wraz z danymi technicznymi i dokumentacją techniczną urządzeń (w minimalnym niezbędnym zakresie) znajdują się w ZAŁĄCZNIKU A oraz w dokumentacji technicznej urządzeń ZAŁĄCZNIK 5/21

6 A załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). W załącznikach zamieszczono listę niezbędnych parametrów poszczególnych unikatowych urządzeń wchodzących w skład systemu oraz dokumentację poszczególnych układów składowych urządzenia, jeśli jest to niezbędne do poznania funkcjonalności lub parametrów urządzenia. Po instalacji systemu wymagane jest dostarczenie dokumentacji technicznej systemu, dokumentacji poszczególnych podzespołów uŝytych do budowy systemu, instrukcji obsługi i serwisu oraz instrukcje poszczególnych podzespołów w języku polskim, wraz z projektem powykonawczym i planami instalacji systemu. W przypadku oprogramowani wymagane jest dostarczenie schematów blokowych, ideowych oraz informacji umoŝliwiających przeanalizowanie poprawności funkcjonowania oprogramowania oraz kodów źródłowych. Wymagane jest przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu systemu kontroli i sterowania i nadzoru stanowiska terapii w wymiarze trzech dni bezpośrednio po instalacji systemu oraz dodatkowo w razie potrzeby w wymiarze kolejnych trzech dni po uruchomieniu systemu. Wymagana jest minimalna długość gwarancji 24 miesiące. Instytut Fizyki Jądrowej PAN udostępni takŝe posiadaną dokumentację istniejącego wyposaŝenia stanowiska radioterapii protonowej oraz posiadaną dokumentację techniczną pomieszczeń oraz po wcześniejszym uzgodnieniu obejrzenie miejsca instalacji systemu kontroli i nadzoru stanowiska terapii protonowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych. 3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie np.: na konkretny wyrób, nazwanie, określenie marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech. 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 26 listopada 2007 r. 4.2 Urządzenie musi zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, ul.radzikowskiego152, Kraków. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami), spełniający warunki i wymagania 6/21

7 określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami: Lp Warunek do spełnienia: Nazwa dokumentu potwierdzającego: 1 Wykonawca musi wykazać, Ŝe posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr zał. do SIWZ W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. 5.4 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.5 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 6. DOKUMENTY 6.1 Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp Wymagany dokument: Nr załącznika do SIWZ 1 Wypełniony Formularz Oferty. 1 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie moŝe wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy spółki cywilnej. 4 Dokument gwarancyjny 3 2 7/21

8 5 Podpisany wzór umowy 4 6 Opisy techniczne oferowanego systemu 6.2 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), kaŝdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować, odpowiednio do wymagań określonych w SIWZ, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie dokumentów zgodnych z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 604), w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6.4 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie opisów technicznych oferowanego sprzętu w języku angielskim. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 7.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych. 7.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. KaŜda ze Stron, na Ŝądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 7.3 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Dr inŝ. Maciej Budzanowski tel Pytania dotyczące treści SIWZ moŝna kierować na nr fax lub drogą elektroniczną na adres z określeniem postępowania, którego dotyczą. 8. WADIUM 8.1 W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8/21

9 9.3 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 10.1 Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak równieŝ innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy naleŝy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Opisy techniczne oferowanego sprzętu mogą być sporządzone w języku angielskim Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na: dostawa systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii NIE OTWIERAĆ przed 3 sierpnia 2007 r godz. 10:00, znak sprawy: ZP/SU/1/P/ Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, naleŝy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ZastrzeŜona część oferty. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t. jednolity Dz.U ) 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 11.1 Oferty naleŝy składać w siedzibie IFJ PAN, pokój nr: 5305A do dnia 3 sierpnia 2007 r. do godz. 9:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 9/21

10 Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2007 r o godz. 10:00, w siedzibie IFJ PAN, pokój nr OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 12.1 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia Wyliczoną cenę brutto oferty naleŝy wpisać w odpowiednie pole formularza oferty ( załącznik nr 1) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŝnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Cenę oferty naleŝy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom( ), Dz.U.Nr 95, poz Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniŝej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŝsze zaokrągla się do 1 grosza Kwotę podatku VAT naleŝy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z r. (Dz.U z późniejszymi zmianami) 12.6 Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty cenę netto wyraŝoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę naleŝnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (koszt) 80 % 2 Warunki gwarancji 20 % 13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 16.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium: 1 Cena brutto Wzór: Liczba punktów = (C min /C bad ) 80 gdzie: C bad cena brutto podana w ofercie badanej C min cena brutto najniŝsza spośród wszystkich ofert 2 Warunki gwarancji 10/21

11 Liczba punktów = (G bad/ G max ) 20 gdzie: G bad długość gwarancji podana w ofercie badanej G max najdłuŝsza gwarancja spośród wszystkich ofert 13.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złoŝonych przez niego ofert Zgodnie z art. 87 ust.2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, o których mowa w art. 88 prawa zamówień publicznych Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami). 14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŝej kryteria oceny ofert Zamawiający uniewaŝni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty: 1) o wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Zamawiający umieści takŝe w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej Zamawiającego JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 11/21

12 15.1 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający moŝe zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłoŝenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 16.1 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie obowiązuje. 17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 17.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Ostateczna treść umowy moŝe ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 18.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI wymienionej ustawy Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Zamawiający rozstrzyga protest w terminach określonych w art.183 Prawa Zamówień Publicznych Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. inne: Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Sporządził: Zatwierdził: 12/21

13 19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ załączniki Nr Nazwa załącznika 1 Wzór formularza oferty 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3 Dokument gwarancyjny 4 Wzór umowy - sprzedaŝ 5 Załącznik A opisy techniczne 13/21

14 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY: FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:... ADRES:. POWIAT: WOJEWÓDZTWO. TEL./FAX/ .. NIP. REGON: BANK/ NR KONTA. Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, Kraków w imieniu Zamawiającego działa Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, Kraków Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Łączna cena brutto [PLN] Łączna cena netto [PLN] Cena brutto słownie [PLN] Stawka VAT [%] Wartość VAT [PLN] Termin realizacji umowy Okres gwarancji Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Miejscowość,., dnia r.. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 14/21

15 Jednocześnie oświadczamy, Ŝe: 1. Zawarte w SIWZ szczegółowe warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach, 2. UpowaŜnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU UpowaŜnienie dla powyŝej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)... które dołączamy do oferty. 4. Załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron. Miejscowość,., dnia 2007 r.. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 15/21

16 a: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 (Pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: dostawę systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii oświadczam, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 ustawy prawo zamówień publicznych, w którym szczegółowo określono przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Miejscowość,., dnia r.. podpis osoby/osób upowaŝnionej / upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 16/21

17 b: Załącznik nr 4 Załącznik nr 3 (Pieczęć Wykonawcy) DOKUMENT GWARANCYJNY Przedmiot postępowania: dostawa systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii Tryb: przetarg nieograniczony NAZWA WYKONAWCY:... ADRES: Wykonawca udziela Zamawiającemu... miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia tj: W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych, obejmujących: a) naprawy gwarancyjne dostarczonych urządzeń, na zasadach określonych w pkt 3, b) wsparcie techniczne dla administratorów wdroŝonego rozwiązania na zasadach określonych w pkt Serwis dostarczonych urządzeń będzie realizowany na poniŝszych warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00, gwarantowany maksymalny czas reakcji na zgłoszenie. (słownie:..).. od momentu powiadomienia o awarii, naprawa w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia awarii. 4. Wsparcie techniczne dla administratorów wdroŝonego rozwiązania obejmuje: konsultacje telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej dotyczące urządzeń, oprogramowania oraz zagadnień implementacyjnych rozwiązania, zgłaszanie problemu do producenta urządzeń i/lub oprogramowania, czas reakcji na zgłoszony problem/potrzebę wynoszący 4 (słownie: cztery) godziny, dostępność wsparcia technicznego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 5. Wszystkie wady oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń powinny być zgłaszane telefonicznie i potwierdzane niezwłocznie w formie pisemnej. Dla usług wsparcia technicznego dopuszczalne są formy wymiany informacji takie jak np.: telefon, Usługi serwisowe będą realizowane w miejscu instalacji urządzeń i oprogramowania. W przypadku uznania przez Wykonawcę, Ŝe dokonanie naprawy w miejscu instalacji nie jest moŝliwe z przyczyn technicznych, wykonawca zobowiązany jest zapewnić własny transport oraz odpowiednie opakowanie zabezpieczające i ubezpieczenie urządzenia na czas transportu. 7. Gwarancja na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu. Wykonawca odpowiada za zapewnienie moŝliwości wykonania uprawnień wynikających z gwarancji producenta. 8. Całkowity koszt obsługi gwarancyjnej części, materiałów oraz usług (wraz z dojazdem) ponosi dostawca. Miejscowość,., dnia 2007 r.. podpis osoby/osób upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 17/21

18 Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Ostateczna treść umowy moŝe ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i siwz zawarta w dniu... w Krakowie z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Szpitala - dr Andrzeja Kuliga, 2. Głównego Księgowego - mgr Dorotę Jarczyk, zwanym dalej SZPITALEM a firmą.. z siedzibą :... reprezentowaną przez zwaną dalej Wykonawcą Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę..., na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami.) oraz w związku z porozumieniem zawartym w dniu 11 lipca 2006 pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Instytutem Fizyki Jądrowej. 1. Przedmiotem umowy jest dostawa... Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w ofercie Wykonaqwcy z dnia..., stanowiącej integralną część niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, o którym mowa w 1 w terminie... do siedziby Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, Kraków. 2. Wydanie przedmiotu umowy Szpitalowi winno nastąpić w miejscu wskazanym w pkt. 1 w godzinach uzgodnionych z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. 18/21

19 3. Termin dostarczenia sprzętu uznaje się za dotrzymany, jeŝeli przed jego upływem Sprzedawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym Strony ustalają cenę brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w 1 na kwotę... (słownie...) 2. Cena netto..., stawka VAT...%, wartość VAT Cena obejmuje całkowitą naleŝność jaką Szpital zobowiązany jest zapłacić za sprzęt i jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia.. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do normalnego uŝytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy. 4. Szpital upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upowaŝnionej do odbioru faktury i oświadcza, Ŝe posiada numer identyfikacji podatkowej NaleŜność, o której mowa w 3 pkt 1 zostanie uregulowana przez Szpital w terminie...dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo odbiorczym. 2. Strony postanawiają, Ŝe zapłata naleŝności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy w Strony postanawiają, Ŝe zapłata następuje w dniu obciąŝenia rachunku bankowego Szpitala. 4. W przypadku nieterminowej płatności naleŝności Wykonawca ma prawo naliczyć Szpitalowi odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Szpitalowiu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny określonej w 3 pkt. 1 za kaŝdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % ceny określonej w 3 pkt.1 za kaŝdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% ceny określonej w 3 pkt Szpital zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w 3 pkt.1 19/21

20 6. Na dostarczony sprzęt wykonawca udzieli gwarancji na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Strony ustalają Ŝe serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez... Wszelkie koszty związane ze wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie będzie słuŝyło interesowi publicznemu, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Szpital moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje wykonawcę na piśmie Zmiana postanowień umowy moŝe nastąpić za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŝności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Szpitala. 9. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. wykonawca nie moŝe wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Kupującego 11. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny. właściwy terytorialnie dla siedziby Szpitala. 12. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 13. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Szpitala, 1 dla Wykonawcy, 1 dla IFJ PAN. Wykonawca Szpital 20/21

21 Załącznik nr 5 Załącznik A stanowi odrębny dokument dostępny na stronie 21/21

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

dostawę mebli dla IFJ PAN

dostawę mebli dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 9/2008 Kraków, 06 maja 2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

dostawę samochodu osobowego dla IFJ PAN

dostawę samochodu osobowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 18/2008 Kraków, 22 lipca 2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27 58-500 JELENIA GÓRA Znak sprawy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5, NIP 635-000-10-55, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NAZWA OFERENTA:... ADRES:... TEL./FAX/ ... NIP... REGON... BANK/ NR KONTA...

FORMULARZ OFERTY NAZWA OFERENTA:... ADRES:... TEL./FAX/  ... NIP... REGON... BANK/ NR KONTA... FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 NAZWA OFERENTA:... ADRES:... TEL./FAX/ E-MAIL... NIP... REGON... BANK/ NR KONTA... Do: Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Zamawiający: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej p.z.p.) 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WODOCIAGI SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O UL. E. ORZESZKOWEJ 1 76-200 SŁUPSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych ( Nr sprawy: PZP- 583/DE/2009) Zatwierdzam: Słupsk, dnia 03.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo