SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, Warszawa Postępowanie nr PBL3-P/57/2013 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sporządzona w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW Warszawa, 2013 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Zamawiający Oznaczenie postępowania Tryb postępowania Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Pozostałe postanowienia... 9 Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza OFERTA Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 4 do SWZ Wzór Wykazu wykonanych zamówień Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy

3 1. Zamawiający "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska 14a, Warszawa KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy ,00 zł; NIP ; REGON Oznaczenie postępowania 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ ), oznaczone jest znakiem PBL3-P/57/2013 i zatytułowane jako DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenia we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak równieŝ umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim. 3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 30 Regulaminu zamówień sektorowych, zwanego dalej Regulaminem. Regulamin jest zamieszczony na stronie i zawiera wewnętrzne przepisy Zamawiającego dotyczące udzielenia zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 4. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1) dostawa kompletów licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, 2) dostawa kompletów urządzeń do deduplikacji danych kopii zapasowych, 3) usługa instalacji, konfiguracji oraz wdroŝenia dostarczonego sprzętu i oprogramowania w dwóch ośrodkach przetwarzania danych w Poznaniu i w Warszawie, 4) usługi gwarancyjne (w zakresie usług określonych w punkcie 3) i usługi wsparcia. 2. Szczegółowe wymagania, które musi spełniać przedmiot niniejszego zamówienia, oraz warunki realizacji są zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ, tj. we wzorze umowy i jej załącznikach. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złoŝył wraz z ofertą oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu potwierdzające, iŝ sprzęt oferowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niŝ w 2013 r. i nie posiada załoŝonych kontraktów serwisowych na inne podmioty oraz, Ŝe pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Opis istniejącego środowiska oraz wymogi dotyczące zabezpieczeń zostały zawarte w Załączniku nr 5 do umowy, wzór której znajduje się w Załączniku nr 5 do SWZ. 5. Termin realizacji zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 55 dni roboczych od podpisania umowy w sprawie zamówienia, przy czym: 1) dostawy, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powinny być zrealizowane w terminie 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 2) usługi, o których jest mowa w 4 ust. 1 pkt 3 powinny być zrealizowane w terminie 10 dni roboczych od wykonania zamówienia w zakresie świadczeń zawartych w 4 ust. 1 pkt 1 i Po wykonaniu zobowiązań, o których mowa w 4 ust. 1 pkt od 1 do 3, przez okres 12 miesięcy Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 4. 3

4 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 17 ust. 1 Regulaminu. 2. Wykonawca musi ponadto wykazać, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę lub rozbudowę systemu Centralnych Kopii Zapasowych o wartości brutto nie mniejszej niŝ ,00 zł. 3. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni zgodnie z 16 ust. 2 Regulaminu ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę: 1) warunek wymieniony w ust. 1 musi spełniać kaŝdy z nich; 2) warunek wymieniony w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 5. Kwoty wyraŝane w walutach innych niŝ złoty polski w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą przeliczane przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w ust. 1 i 2 na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złoŝyć wraz z ofertą. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione są w 7 SWZ. 7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy 1. Dla potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 17 ust. 1 Regulaminu Wykonawca (w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę kaŝdy z nich) winni przedłoŝyć niŝej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w określonych w 17 ust. 1 Regulaminu, na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 2 do SWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub rejestracji, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w 6 ust. 2 SWZ Wykonawca winien przedłoŝyć niŝej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu określonego w 6 ust. 2 SWZ na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do SWZ; 2) wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 6 ust. 2, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców sporządzony na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzone odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 4

5 zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oświadczenia i dokumenty wymienione w 7: ust. 1 powinny być przedłoŝone przez kaŝdego Wykonawcę, ust. 2 pkt 1 powinno być przedłoŝone przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z 16 ust. 2 Regulaminu, ust. 2 pkt 2 winny być przedłoŝone przez Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunku. 8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dane w ust. 6) W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, kaŝda ze stron postępowania na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub a. 2. ZłoŜenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, w formie innej niŝ określono w ust. 1 będzie nieskuteczne. 3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, publikując je na stronie internetowej, gdzie została zamieszczona SWZ, pod warunkiem Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niŝ 4 dni przed terminem składania ofert. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. Modyfikacja moŝe wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 5. Modyfikacja SWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej, gdzie została zamieszczona SWZ. Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. 6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agata Szewczyk tel. (+48) "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., Warszawa, ul. Wileńska 14 a, pokój 152; faks (+48) ; w dniach: od poniedziałku do piątku w godz do Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem 9. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w 36 ust. 6 Regulaminu, w zaleŝności od wyboru Wykonawcy. 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłacone przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany poniŝej rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. mbank Spółka Akcyjna Oddział Korporacyjny Warszawa Warszawa, ul. Królewska 14 numer konta: Wadium wniesione w formie innej niŝ pienięŝna powinno: 5

6 1) zawierać (oprócz elementów właściwych dla kaŝdej formy, określonych przepisami prawa): a) nazwę i adres Zamawiającego, b) nazwę i adres gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego), c) oznaczenie (numer) postępowania, d) nazwę postępowania, e) termin waŝności wadium, f) zobowiązanie gwaranta /banku/ poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; 2) być złoŝone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określone są w 37 Regulaminu. 6. Okres waŝności wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 37 ust. 1 Regulaminu, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 50 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 50 dni. 11. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 5. Oferta powinna się składać z formularza OFERTA, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ. 6. Wraz z ofertą Wykonawcy powinni złoŝyć: 1) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7; 2) oświadczenie, o którym mowa w 4 ust. 3; 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŝniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niŝ uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, naleŝy dołączyć do oferty równieŝ pełnomocnictwo do dokonania tej czynności; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z 16 Regulaminu). 7. Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej w SWZ. 6

7 8. Oferta pod rygorem odrzucenia, musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, w formie pisemnej na papierze, przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). 9. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. 10. Zamawiający uzna, Ŝe podpisem jest złoŝony własnoręcznie znak, z którego moŝna odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeŝeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umoŝliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 11. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12. Pełnomocnictwa określone w ust. 6 pkt 3 i 4 powinny być złoŝone w oryginale lub w formie poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii. 13. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 14. Załączone do oferty wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski, a tłumaczenie poświadczone przez Wykonawcę. 15. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7 winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Warunki te nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakŝe wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciąŝały Wykonawcę. 16. W przypadku przedłoŝenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz ze zm.) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Pzp i innych przepisów. 17. Ofertę wraz z załącznikami i dokumentami, o których mowa w ust. 5 i 6, sporządzoną zgodnie z ww. uwagami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno składać się z dwóch kopert. Obie koperty naleŝy opatrzyć napisem: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, Warszawa, pok. 152 OFERTA postępowanie nr PBL3-P/57/2013 DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW Nie otwierać przed 30 grudnia2013 r., godz. 10: Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 1. Oferty winny być złoŝone w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. do godziny w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 14 a, pokój nr W przypadku złoŝenia oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu 30 grudnia 2013 r. o godzinie w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 14a. Otwarcie ofert jest jawne. 7

8 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, oraz informacje dotyczące ceny oferty. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4, Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert na ich wniosek. 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia (w tym równieŝ usługi gwarancyjne i serwisowe) określonego we wzorze umowy i jej załącznikach (Załącznik nr 5 do SWZ). 2. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Przy wyliczaniu ceny naleŝy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, Ŝe końcówki poniŝej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŝej zaokrągla się do 1 grosza. 3. Cena oferty winna zawierać naleŝny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 4. JeŜeli złoŝona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny oferty 1. Zamawiający ustala cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, stąd oferta z najniŝszą ceną, niepodlegająca odrzuceniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert, zgodnie z 65 Regulaminu, Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert oraz poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty; niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie według formuły spełnia / nie spełnia. 4. Przesłanki wykluczenia z postępowania zostały zawarte w 17 ust. 1 i 2 Regulaminu. 5. Przesłanki odrzucenia oferty zostały zawarte w 66 Regulaminu. 6. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z 17 ust. 2 pkt 3 Regulaminu. 7. W razie wątpliwości, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego wcześniej niŝ po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 3. Do formalności, które naleŝy dopełnić przed zawarciem umowy naleŝą: wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania 8

9 pełnomocnictwa); wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia pienięŝne naleŝne stronom umowy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty w jednej z form lub formach określonych w 81 Regulaminu. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niŝ pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złoŝenie oryginału dokumentu w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia w Warszawie przy ul. Wileńskiej 14 a, pokój nr W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niŝ pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia. Musi ono gwarantować, Ŝe wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo, w terminie co najwyŝej 21 dni na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, oraz Ŝe termin, w jakim Zamawiający moŝe się zwrócić do gwaranta o wypłatę zabezpieczenia, będzie upływał nie wcześniej niŝ w 30 dniu od upływu terminu realizacji umowy, tj. nie wcześniej niŝ przed upływem terminu, o którym mowa w 5 ust. 2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 17. Wzór umowy 18. Pozostałe postanowienia 1. Zamawiający uniewaŝni niniejsze postępowanie, jeŝeli wystąpią przesłanki określone w 70 ust.1 Regulaminu. 2. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 3. Na podstawie Regulaminu wobec czynności podjętych przez Zamawiającego Wykonawca moŝe wnieść do Zamawiającego umotywowaną pisemną skargę. Tryb postępowania w takim przypadku określają przepisy Działu IV Regulaminu. 4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. Wykaz załączników do SWZ Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza OFERTA Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do SWZ Wzór wykazu wykonanych zamówień Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy 9

10 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza OFERTA OFERTA "Przewozy Regionalne" sp. z o.o Warszawa, ul. Wileńska 14 a Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o nazwie DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW nr postępowania PBL3-P/57/2013 my niŝej podpisani:. (Imiona i nazwiska osób podpisujących niniejszą ofertę) działając w imieniu i na rzecz: Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dotyczącej postępowania nr PBL3-P/57/2013 o udzielenie zamówienia o nazwie DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW, zwanej dalej SWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SWZ, w tym z jej wszystkimi załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto, zł (słownie...) w tym: wartość podatku VAT...,.. zł, wartość netto..., zł 4. W zakresie urządzeń będących przedmiotem zamówienia oferujemy urządzenia wyprodukowane przez... (nazwa Producenta) typu. (model i nazwa urządzenia). 5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. przez okres 50 dni od upływu terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wnieśliśmy wadium w wysokości 8 000,00 zł w formie. 7. Oświadczamy, Ŝe pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: Wypełniają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 10

11 8. Oświadczamy, iŝ na stronach nr... niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, Ŝe podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia: Wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7 SWZ; b) oświadczenie, o którym mowa w 4 ust. 3 SWZ; c) pełnomocnictwo do podpisania oferty /*; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców /*; 11. Oświadczamy, Ŝe wadium złoŝone zgodnie z wymogami 9 SWZ naleŝy zwrócić na: rachunek bankowy nr:. nazwa banku: Przedstawiamy poniŝej dane kontaktowe, poprzez które naleŝy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: Imię i nazwisko tel. faks , dnia... (podpis Wykonawcy) */ - Niepotrzebne skreślić. 11

12 Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia... pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW (postępowanie nr PBL3-P/57/2013) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, Ŝe... (nazwa Wykonawcy) nie podlega wykluczeniu na podstawie 17 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego Dla potwierdzenia spełnienia wyŝej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w 7 ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w wyŝej wymienionym postępowaniu...., dnia.... ( podpis osoby/osób uprawnionej/ych) 12

13 Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału... pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW (postępowanie nr PBL3-P/57/2013) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam/y, Ŝe (nazwa Wykonawcy/ów) spełnia/spełniają warunki określone w 6 ust. 2 specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu. Dla potwierdzenia spełnienia wyŝej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w 7 ust. 2 ww. specyfikacji miejscowość i data (podpis osoby/osób uprawnionych) 13

14 Załącznik nr 4 do SWZ Wzór Wykazu wykonanych zamówień. (pieczęć Wykonawcy) WYKAZ wykonanych zamówień (zgodnie z 7 ust. 2 pkt 2 SWZ) Dotyczy postępowania nr PBL3-P/57/2013 DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia (brutto) Daty wykonania zamówienia Odbiorca zamówienia (nazwa, adres) W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe powyŝsze zamówienia zostały wykonane naleŝycie. (podpis osoby/osób uprawnionych) 14

15 Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy UMOWA NR RU II/../2013 NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr PBL3-P/57/2013 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych dnia r. w Warszawie pomiędzy: Spółką "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Wileńskiej 14a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy, NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 PLN, którą reprezentują: zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: zwaną dalej Wykonawcą 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa tel. (22) 474 46 50 faks: (22) 474 14 96 Postępowanie nr: PBL3-0241-P/66/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo