SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, Warszawa Postępowanie nr PBL3-P/57/2013 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sporządzona w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW Warszawa, 2013 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Zamawiający Oznaczenie postępowania Tryb postępowania Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Pozostałe postanowienia... 9 Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza OFERTA Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 4 do SWZ Wzór Wykazu wykonanych zamówień Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy

3 1. Zamawiający "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska 14a, Warszawa KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy ,00 zł; NIP ; REGON Oznaczenie postępowania 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ ), oznaczone jest znakiem PBL3-P/57/2013 i zatytułowane jako DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenia we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak równieŝ umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim. 3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 30 Regulaminu zamówień sektorowych, zwanego dalej Regulaminem. Regulamin jest zamieszczony na stronie i zawiera wewnętrzne przepisy Zamawiającego dotyczące udzielenia zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 4. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1) dostawa kompletów licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, 2) dostawa kompletów urządzeń do deduplikacji danych kopii zapasowych, 3) usługa instalacji, konfiguracji oraz wdroŝenia dostarczonego sprzętu i oprogramowania w dwóch ośrodkach przetwarzania danych w Poznaniu i w Warszawie, 4) usługi gwarancyjne (w zakresie usług określonych w punkcie 3) i usługi wsparcia. 2. Szczegółowe wymagania, które musi spełniać przedmiot niniejszego zamówienia, oraz warunki realizacji są zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ, tj. we wzorze umowy i jej załącznikach. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złoŝył wraz z ofertą oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu potwierdzające, iŝ sprzęt oferowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niŝ w 2013 r. i nie posiada załoŝonych kontraktów serwisowych na inne podmioty oraz, Ŝe pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Opis istniejącego środowiska oraz wymogi dotyczące zabezpieczeń zostały zawarte w Załączniku nr 5 do umowy, wzór której znajduje się w Załączniku nr 5 do SWZ. 5. Termin realizacji zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 55 dni roboczych od podpisania umowy w sprawie zamówienia, przy czym: 1) dostawy, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powinny być zrealizowane w terminie 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 2) usługi, o których jest mowa w 4 ust. 1 pkt 3 powinny być zrealizowane w terminie 10 dni roboczych od wykonania zamówienia w zakresie świadczeń zawartych w 4 ust. 1 pkt 1 i Po wykonaniu zobowiązań, o których mowa w 4 ust. 1 pkt od 1 do 3, przez okres 12 miesięcy Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 4. 3

4 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 17 ust. 1 Regulaminu. 2. Wykonawca musi ponadto wykazać, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę lub rozbudowę systemu Centralnych Kopii Zapasowych o wartości brutto nie mniejszej niŝ ,00 zł. 3. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni zgodnie z 16 ust. 2 Regulaminu ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę: 1) warunek wymieniony w ust. 1 musi spełniać kaŝdy z nich; 2) warunek wymieniony w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 5. Kwoty wyraŝane w walutach innych niŝ złoty polski w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą przeliczane przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w ust. 1 i 2 na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złoŝyć wraz z ofertą. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione są w 7 SWZ. 7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy 1. Dla potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 17 ust. 1 Regulaminu Wykonawca (w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę kaŝdy z nich) winni przedłoŝyć niŝej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w określonych w 17 ust. 1 Regulaminu, na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 2 do SWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub rejestracji, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w 6 ust. 2 SWZ Wykonawca winien przedłoŝyć niŝej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu określonego w 6 ust. 2 SWZ na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do SWZ; 2) wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 6 ust. 2, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców sporządzony na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzone odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 4

5 zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oświadczenia i dokumenty wymienione w 7: ust. 1 powinny być przedłoŝone przez kaŝdego Wykonawcę, ust. 2 pkt 1 powinno być przedłoŝone przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z 16 ust. 2 Regulaminu, ust. 2 pkt 2 winny być przedłoŝone przez Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunku. 8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dane w ust. 6) W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, kaŝda ze stron postępowania na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub a. 2. ZłoŜenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, w formie innej niŝ określono w ust. 1 będzie nieskuteczne. 3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, publikując je na stronie internetowej, gdzie została zamieszczona SWZ, pod warunkiem Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niŝ 4 dni przed terminem składania ofert. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. Modyfikacja moŝe wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 5. Modyfikacja SWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej, gdzie została zamieszczona SWZ. Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. 6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agata Szewczyk tel. (+48) "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., Warszawa, ul. Wileńska 14 a, pokój 152; faks (+48) ; w dniach: od poniedziałku do piątku w godz do Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem 9. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w 36 ust. 6 Regulaminu, w zaleŝności od wyboru Wykonawcy. 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłacone przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany poniŝej rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. mbank Spółka Akcyjna Oddział Korporacyjny Warszawa Warszawa, ul. Królewska 14 numer konta: Wadium wniesione w formie innej niŝ pienięŝna powinno: 5

6 1) zawierać (oprócz elementów właściwych dla kaŝdej formy, określonych przepisami prawa): a) nazwę i adres Zamawiającego, b) nazwę i adres gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego), c) oznaczenie (numer) postępowania, d) nazwę postępowania, e) termin waŝności wadium, f) zobowiązanie gwaranta /banku/ poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; 2) być złoŝone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określone są w 37 Regulaminu. 6. Okres waŝności wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 37 ust. 1 Regulaminu, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 50 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 50 dni. 11. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 5. Oferta powinna się składać z formularza OFERTA, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ. 6. Wraz z ofertą Wykonawcy powinni złoŝyć: 1) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7; 2) oświadczenie, o którym mowa w 4 ust. 3; 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŝniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niŝ uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, naleŝy dołączyć do oferty równieŝ pełnomocnictwo do dokonania tej czynności; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z 16 Regulaminu). 7. Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej w SWZ. 6

7 8. Oferta pod rygorem odrzucenia, musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, w formie pisemnej na papierze, przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). 9. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. 10. Zamawiający uzna, Ŝe podpisem jest złoŝony własnoręcznie znak, z którego moŝna odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeŝeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umoŝliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 11. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12. Pełnomocnictwa określone w ust. 6 pkt 3 i 4 powinny być złoŝone w oryginale lub w formie poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii. 13. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 14. Załączone do oferty wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski, a tłumaczenie poświadczone przez Wykonawcę. 15. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7 winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Warunki te nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakŝe wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciąŝały Wykonawcę. 16. W przypadku przedłoŝenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz ze zm.) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Pzp i innych przepisów. 17. Ofertę wraz z załącznikami i dokumentami, o których mowa w ust. 5 i 6, sporządzoną zgodnie z ww. uwagami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno składać się z dwóch kopert. Obie koperty naleŝy opatrzyć napisem: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, Warszawa, pok. 152 OFERTA postępowanie nr PBL3-P/57/2013 DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW Nie otwierać przed 30 grudnia2013 r., godz. 10: Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 1. Oferty winny być złoŝone w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. do godziny w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 14 a, pokój nr W przypadku złoŝenia oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu 30 grudnia 2013 r. o godzinie w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 14a. Otwarcie ofert jest jawne. 7

8 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, oraz informacje dotyczące ceny oferty. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4, Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert na ich wniosek. 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia (w tym równieŝ usługi gwarancyjne i serwisowe) określonego we wzorze umowy i jej załącznikach (Załącznik nr 5 do SWZ). 2. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Przy wyliczaniu ceny naleŝy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, Ŝe końcówki poniŝej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŝej zaokrągla się do 1 grosza. 3. Cena oferty winna zawierać naleŝny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 4. JeŜeli złoŝona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny oferty 1. Zamawiający ustala cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, stąd oferta z najniŝszą ceną, niepodlegająca odrzuceniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert, zgodnie z 65 Regulaminu, Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert oraz poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty; niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie według formuły spełnia / nie spełnia. 4. Przesłanki wykluczenia z postępowania zostały zawarte w 17 ust. 1 i 2 Regulaminu. 5. Przesłanki odrzucenia oferty zostały zawarte w 66 Regulaminu. 6. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z 17 ust. 2 pkt 3 Regulaminu. 7. W razie wątpliwości, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego wcześniej niŝ po upływie terminu 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 3. Do formalności, które naleŝy dopełnić przed zawarciem umowy naleŝą: wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania 8

9 pełnomocnictwa); wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia pienięŝne naleŝne stronom umowy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty w jednej z form lub formach określonych w 81 Regulaminu. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niŝ pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złoŝenie oryginału dokumentu w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia w Warszawie przy ul. Wileńskiej 14 a, pokój nr W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niŝ pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia. Musi ono gwarantować, Ŝe wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo, w terminie co najwyŝej 21 dni na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, oraz Ŝe termin, w jakim Zamawiający moŝe się zwrócić do gwaranta o wypłatę zabezpieczenia, będzie upływał nie wcześniej niŝ w 30 dniu od upływu terminu realizacji umowy, tj. nie wcześniej niŝ przed upływem terminu, o którym mowa w 5 ust. 2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 17. Wzór umowy 18. Pozostałe postanowienia 1. Zamawiający uniewaŝni niniejsze postępowanie, jeŝeli wystąpią przesłanki określone w 70 ust.1 Regulaminu. 2. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 3. Na podstawie Regulaminu wobec czynności podjętych przez Zamawiającego Wykonawca moŝe wnieść do Zamawiającego umotywowaną pisemną skargę. Tryb postępowania w takim przypadku określają przepisy Działu IV Regulaminu. 4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. Wykaz załączników do SWZ Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza OFERTA Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do SWZ Wzór wykazu wykonanych zamówień Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy 9

10 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza OFERTA OFERTA "Przewozy Regionalne" sp. z o.o Warszawa, ul. Wileńska 14 a Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o nazwie DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW nr postępowania PBL3-P/57/2013 my niŝej podpisani:. (Imiona i nazwiska osób podpisujących niniejszą ofertę) działając w imieniu i na rzecz: Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dotyczącej postępowania nr PBL3-P/57/2013 o udzielenie zamówienia o nazwie DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW, zwanej dalej SWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SWZ, w tym z jej wszystkimi załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto, zł (słownie...) w tym: wartość podatku VAT...,.. zł, wartość netto..., zł 4. W zakresie urządzeń będących przedmiotem zamówienia oferujemy urządzenia wyprodukowane przez... (nazwa Producenta) typu. (model i nazwa urządzenia). 5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. przez okres 50 dni od upływu terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wnieśliśmy wadium w wysokości 8 000,00 zł w formie. 7. Oświadczamy, Ŝe pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: Wypełniają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 10

11 8. Oświadczamy, iŝ na stronach nr... niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, Ŝe podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia: Wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7 SWZ; b) oświadczenie, o którym mowa w 4 ust. 3 SWZ; c) pełnomocnictwo do podpisania oferty /*; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców /*; 11. Oświadczamy, Ŝe wadium złoŝone zgodnie z wymogami 9 SWZ naleŝy zwrócić na: rachunek bankowy nr:. nazwa banku: Przedstawiamy poniŝej dane kontaktowe, poprzez które naleŝy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: Imię i nazwisko tel. faks , dnia... (podpis Wykonawcy) */ - Niepotrzebne skreślić. 11

12 Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia... pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW (postępowanie nr PBL3-P/57/2013) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, Ŝe... (nazwa Wykonawcy) nie podlega wykluczeniu na podstawie 17 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego Dla potwierdzenia spełnienia wyŝej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w 7 ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w wyŝej wymienionym postępowaniu...., dnia.... ( podpis osoby/osób uprawnionej/ych) 12

13 Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału... pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW (postępowanie nr PBL3-P/57/2013) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam/y, Ŝe (nazwa Wykonawcy/ów) spełnia/spełniają warunki określone w 6 ust. 2 specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu. Dla potwierdzenia spełnienia wyŝej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w 7 ust. 2 ww. specyfikacji miejscowość i data (podpis osoby/osób uprawnionych) 13

14 Załącznik nr 4 do SWZ Wzór Wykazu wykonanych zamówień. (pieczęć Wykonawcy) WYKAZ wykonanych zamówień (zgodnie z 7 ust. 2 pkt 2 SWZ) Dotyczy postępowania nr PBL3-P/57/2013 DOSTAWA I INSTALACJA ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia (brutto) Daty wykonania zamówienia Odbiorca zamówienia (nazwa, adres) W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe powyŝsze zamówienia zostały wykonane naleŝycie. (podpis osoby/osób uprawnionych) 14

15 Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy UMOWA NR RU II/../2013 NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ ROZWIĄZANIA DO SPORZĄDZANIA BACKUPÓW zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr PBL3-P/57/2013 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych dnia r. w Warszawie pomiędzy: Spółką "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Wileńskiej 14a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy, NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 PLN, którą reprezentują: zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: zwaną dalej Wykonawcą 15

16 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Specyfikacja Warunków Zamówienia PBL3-P/57/ Przedmiot umowy 1) dostawa kompletów licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1; 2) dostawa kompletów urządzeń do deduplikacji danych kopii zapasowych, spełniających wymagania zawarte w Załączniku nr 2, (producent, model); 3) usługa instalacji, konfiguracji oraz wdroŝenia dostarczonego sprzętu i oprogramowania w dwóch ośrodkach przetwarzania danych w Poznaniu i w Warszawie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3; 4) usługi wsparcia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 4; 5) usługi gwarancyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dostarczone elementy będą tworzyć jeden system wykonywania kopii bezpieczeństwa rozmieszczony w dwóch ośrodkach przetwarzania danych: 1) Centrala Warszawa, ul. Wileńska 14a (lokalizacja podstawowa, CPD); 2) Centrala Poznań, ul. Kolejowa 5 (lokalizacja zapasowa, ZPD). Kopie bezpieczeństwa wykonywane w ośrodkach będą wzajemnie replikowane. 3. Dodatkowo urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oprócz wymagań zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy muszą spełniać poniŝsze wymagania: 1) muszą być wolne od wad i usterek i wyprodukowane nie wcześniej niŝ w 2013 r.; 2) nie mogą posiadać załoŝonych kontraktów serwisowych na inne podmioty; 3) muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt do miejsc wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu urządzeń będących przedmiotem umowy. W przypadku wykrycia usterek i wad urządzeń podczas ich odbioru, zostaną one niezwłocznie wymienione przez Wykonawcę na wolne od usterek i wad. 5. Opis istniejącego środowiska oraz wymogi dotyczące zabezpieczeń zostały zawarte w Załączniku nr 5. 2 Termin realizacji umowy 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 55 dni roboczych od podpisania umowy w sprawie zamówienia, przy czym: 1) dostawy, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 powinny być zrealizowane w terminie 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 2) usługi, o których jest mowa w 1 ust. 1 pkt 3 powinny być zrealizowane w terminie 10 dni roboczych od wykonania zamówienia w zakresie świadczeń zawartych w 1 ust. 1 pkt 1 i Po wykonaniu zobowiązań, o których mowa w 1 ust. 1 pkt od 1 do 3, przez okres 12 miesięcy Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 4. 3 Warunki płatności 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie w kwocie... zł netto (słownie:). Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień wystawienia faktury. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje jego wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 16

17 3. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana dwuetapowo: 1) 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie płatna po wykonaniu umowy w zakresie 1 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie płatna po wykonaniu umowy w zakresie 1 ust. 1 pkt Podstawą do wystawienia faktury VAT po wykonaniu umowy w zakresie 1 ust. 1 pkt 1 i 2, będzie podpisany przez obie strony Protokół Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 5. Podstawą do wystawienia faktury VAT po wykonaniu umowy w zakresie 1 ust. 1 pkt 3, będzie podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Usług, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 6. Płatności wynikające z niniejszej umowy Zamawiający będzie realizował w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W razie niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności faktury Wykonawca ma prawo Ŝądać zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień opóźnienia. 8. Zamawiający moŝe po powiadomieniu Wykonawcy wstrzymać płatność, jeŝeli dostawa została przez niego zareklamowana. 9. Wierzyciel nie moŝe bez pisemnej zgody dłuŝnika przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią (Kodeks cywilny art ). 4 Zasady porozumiewania się Stron 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszego przedmiotu umowy powinna być dostarczana drogą elektroniczną na adres.. 2. Zamawiający oświadcza, Ŝe wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszego przedmiotu umowy, z wyjątkiem faktur, powinna być dostarczana drogą elektroniczną na adres. 3. Faktury za realizacje przedmiotu niniejszej umowy zostaną dostarczone do głównej siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wileńska 14a. 4. Osobą odpowiedzialną za merytoryczną część realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest:. tel.., 5. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:. tel.., 5 Gwarancja 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy nie posiada załoŝonych kontraktów serwisowych na inne podmioty oraz, Ŝe pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niŝ w 2013 r.), wolny od usterek i wad. W przypadku wykrycia usterek i wad urządzeń podczas ich odbioru, zostaną one niezwłocznie wymienione przez Wykonawcę na wolne od usterek i wad. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe Producent udziela 36-miesięcznej gwarancji, na przedmiot umowy wymieniony w 1 ust. 1 pkt 1 i 2, licząc od dnia protokolarnego odbioru dostawy. 4. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji oraz wsparcia powdroŝeniowego na przedmiot umowy wymieniony w 1 ust. 1 pkt 3, licząc od dnia protokolarnego odbioru usługi. 17

18 5. W okresie gwarancji Producent zobowiązany jest do usuwania wad wykrytych w urządzeniach będących przedmiotem umowy. Przez usunięcie wad rozumie się naprawę urządzeń, wymianę urządzeń na wolne od wad oraz dostarczenie na okres naprawy urządzeń zastępczych o nie gorszych parametrach niŝ urządzenia będące przedmiotem umowy. 6. Wszelkie problemy dotyczące oprogramowania wymienionego w 1 ust. 1 pkt 1 zgłaszane są w dni robocze w godzinach pracy od do.. na adres lub telefonicznie na numer Problemy dotyczące urządzeń wymienionych w 1 ust. 1 pkt 2 zgłaszane są w dni robocze w godzinach pracy od do.. na adres . lub telefonicznie na numer.. 8. Terminy dostarczenia urządzeń zastępczych przez Producenta, o których jest mowa w 1 ust. 1 pkt. 2 oraz poziom świadczenia usług wsparcia, o których jest mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zostały określone w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 9. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt urządzeń, w których wykryto wady podczas eksploatacji, do serwisu Producenta na adres:. 6 Kary umowne 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów realizacji umowy, określonych w 2 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,03 % wynagrodzenia Wykonawcy (netto) za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego zgodnie z 7 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w 3 ust Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4. W przypadku, gdy kwota kar umownych będzie wyŝsza od kwoty z faktury, Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciąŝeniowej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w 3 ust. 6, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 7 Postanowienia końcowe 2. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku: 1) przekroczenia o ponad 15 dni któregokolwiek z terminów realizacji zamówienia, o których mowa w 2 ust. 1; 2) niewykonywania lub nienaleŝytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w 1 ust. 1 pkt Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 4. W przypadku niemoŝności polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 18

19 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 8. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1 Wymagania dla oprogramowania backupowego 2) Załącznik nr 2 Wymagania dla urządzeń deduplikujących 3) Załącznik nr 3 Wymagania dla usług wdroŝeniowych 4) Załącznik nr 4 Wymagania dla wsparcia powdroŝeniowego 5) Załącznik nr 5 Opis istniejącego środowiska oraz wymogi dotyczące zabezpieczeń 6) Załącznik nr 6 Wzór protokołu odbioru 7) Załącznik nr 7 Wzór protokołu odbioru usług Zamawiający Wykonawca 19

20 Załącznik nr 1 do Umowy NR RUII/ /. Wymagania dla oprogramowania backupowego Lp Charakterystyka oprogramowania backupowego (wymagania minimalne) Zamawiający wymaga dostarczenia, zainstalowania, skonfigurowania oraz wdroŝenia oprogramowania do backupu środowiska data center (baz danych, maszyn wirtualnych, serwerów plików). Wymagane jest dostarczenie wszystkich modułów oprogramowania backupowego tak, aby zapewnić backup całości wyspecyfikowanego środowiska oraz spełnić wszystkie wymienione w niniejszej tabeli funkcjonalności. Wymagane jest dostarczenie licencji na 10TB zabezpieczanych danych. W ramach oferowanej licencji muszą być dostępne w nielimitowanej liczbie: Wszystkie funkcjonalności oprogramowania backupowego, Wszystkie moduły oprogramowania backupowego. Jakakolwiek funkcjonalność ani jakikolwiek moduł oferowany przez proponowane oprogramowanie backupowe nie moŝe wymagać dodatkowej opłaty. Oprogramowanie backupowe musi umoŝliwiać backup zabezpieczanych maszyn na oferowane medium deduplikacyjne zarówno poprzez sieć LAN (obecne wykorzystanie) jak równieŝ SAN (przyszłe rozszerzenie). Wymagane jest by istniała moŝliwość wyboru miejsca deduplikacji na: źródle, medium backupowym, zarówno dla backupu poprzez LAN jak i SAN Backup z deduplikacją na źródle (LAN (obecne wykorzystanie) oraz SAN (przyszłe rozszerzenie)) musi być dostępny dla wszystkich typów danych w ramach oferowanego rozwiązania: pliki, bazy danych, obrazy maszyn wirtualnych. Oprogramowanie backupowe musi zapewniać bezpośredni backup z zabezpieczanej maszyny znajdujące się w sieci LAN bezpośrednio na oferowane medium deduplikacyjne bez pośrednictwa jakichkolwiek innych serwerów. Wymagana funkcjonalność musi być zaimplementowana dla wszystkich zabezpieczanych maszyn wykorzystujących sieć LAN do backupu. Wymagane jest by oprogramowanie backupowe zapewniało szybki backup blokowy wielomilionowych systemów plików na maszynach Windows. W trakcie backupu oprogramowanie backupowe musi wykonywać kopie zapasowe fizycznych bloków a nie plików. Jednocześnie musi być moŝliwość odtworzenia pojedynczego pliku. Celem minimalizacji czasu backupu oprogramowanie backupowe nie moŝe indeksować plików znajdujących się na zabezpieczanym wolumenie (zaindeksowanie wielu milionów plików powoduje duŝe wydłuŝenie czasu backupu). Oferowane rozwiązanie backupowe musi przechowywać całość własnych informacji (informacje o backupach, napędach taśmowych, mediach) w centralnym pojedynczym katalogu. Sklonowanie tego centralnego katalogu na inną maszynę musi pozwolić na uruchomienie na drugiej maszynie serwera backupu identycznego z oryginalnym. Proces klonowania centralnego katalogu moŝe odbywać się przy wyłączonych procesach backupowych (zapewnienie spójności wewnętrznej bazy danych systemu backupowego). Ze względów bezpieczeństwa rozwiązanie backupowe musi mieć moŝliwość wykonania kopii wewnętrznej bazy danych w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności. Oprogramowanie backupowe musi mieć moŝliwość backupu własnej bazy danych na następujące nośniki: Urządzenie dyskowe, Oferowane urządzenie deduplikacyjne, Taśmy. W przypadku backupu na nośniki taśmowe musi być moŝliwość zdefiniowania puli taśm (zawierającej jedną lub więcej taśm) na którą będą zapisywane tylko i wyłącznie backupy 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin tel. +48 695-317-008 fax. +48 81 472-55-94 http://www.przewozyregionalne.pl e-mail: michal.prokopiuk@p-r.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) Opole, dnia 11.03.2016r. Nr sprawy PRENa-252/25/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) na dostawę zaworów tłocznych (CPV 34631000-9) 1 Informacje ogólne: 1. Słowniczek pojęć: 1) Oddział Przewozy Regionalne spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 z 6 UMOWA NR KNDT 2014-0016043 zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin tel. +48 695-317-008 fax. +48 81 472-55-94 http://www.przewozyregionalne.pl e-mail: michal.prokopiuk@p-r.com.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / projekt /

UMOWA NR / projekt / Załącznik nr 4a Znak sprawy: PREK-251-XXVII-2010 UMOWA NR / projekt / Zawarta w dniu. w Krakowie w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ str. 27 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR RUII/ /200.. NA DOSTAWĘ śeliwnych WSTAWEK HAMULCOWYCH DO 380 B zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o.

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. Z A R ZĄ D ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa tel. /faks /0-22/ 47 33 077 tel. /faks /0-22/ 47 33 422 tel. /0-22/ 47 32 684 Warszawa, dnia 02 lipca 2008 r. Nr pisma: PBL2-0241/240/2008

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel , faks Rzeszów: Przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) Numer ogłoszenia: 98694-2010; data zamieszczenia: 08.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawę mikrociągnika wraz z urządzeniami współpracującymi do prac komunalnych

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawę mikrociągnika wraz z urządzeniami współpracującymi do prac komunalnych Nr zamówienia: 2/2015 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień podprogowych o wartości do 30000 euro na

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR...

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr spr. 36/ZP/CBA/2007 WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR... W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną.

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną. Umowa nr.../2017 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria Numer ogłoszenia: 148934-2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Łódź: ZAKUP, INSTALACJA I WDROśENIE NARZĘDZIA WARSTWY POŚREDNIEJ ORAZ BUDOWY ZA JEGO POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCESY Numer ogłoszenia: 338751-2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa agregatu prądotwórczego i wózka widłowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo