REGULAMIN TRANSAKCJI TELEFONICZNYCH ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ Z KLIENTAMI BANKU BPS S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TRANSAKCJI TELEFONICZNYCH ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ Z KLIENTAMI BANKU BPS S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN TRANSAKCJI TELEFONICZNYCH ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ Z KLIENTAMI BANKU BPS S.A. Załącznik nr 1 do Umowy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady zawierania umów ramowych o współpracy pomiędzy Bankiem BPS S.A. i Klientem oraz reguluje zasady zawierania i rozliczania poszczególnych transakcji na podstawie zawartej umowy ramowej. 2. Transakcje w rozumieniu niniejszego Regulaminu są zawierane przez Klientów wyłącznie z pracownikami Banku BPS S.A. wskazanymi w Umowie. 3. Niniejszy Regulamin jest przekazany Klientowi przed zawarciem Umowy. 2. UŜyte w Regulaminie pojęcia naleŝy rozumieć następująco: 1) Bank Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; 2) cena cena papieru wartościowego podana w procentach wartości nominalnej papieru; 3) data waluty spot dzień przypadający na drugi dzień roboczy po dniu zawarcia transakcji; 4) dzień roboczy dzień, w którym obsługiwani są klienci Banku przez pracowników Departamentu Skarbu; 5) dzień rozliczenia dzień określony przez Strony transakcji, w którym obie Strony zobowiązują się do regulacji zobowiązań wynikających z zawartej transakcji wymiany lub forward; dla transakcji kupna/sprzedaŝy dłuŝnych papierów wartościowych jest to dzień, w którym Strona nabywająca papiery wartościowe jest zobowiązana do dokonania płatności za nabyte papiery wartościowe, a Strona sprzedająca do wydania papierów wartościowych, według zasad obowiązujących dla danych papierów wartościowych; 6) dzień zakończenia depozytu dzień określony przez Strony w transakcji depozytowej, w którym Bank zobowiązany jest zwrócić Klientowi kwotę depozytu wraz z naleŝnymi odsetkami; 7) dzień zawarcia transakcji dzień, w którym Strony ustaliły i potwierdziły warunki transakcji; 8) dzień złoŝenia depozytu dzień określony przez Strony, w którym Klient zobowiązany jest złoŝyć w Banku depozyt na warunkach określonych w transakcji depozytowej; 9) Kaucja przyjęte od Klienta na własność Banku środki pienięŝne w złotych polskich, w celu zabezpieczenia realizacji zawartych przez Klienta transakcji wymiany walutowej lub transakcji forward. Odsetki od kaucji liczone są od pierwszego dnia, bez ostatniego, z zastosowaniem bazy ACT/ ) Klient rezydent osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (nie będąca konsumentem) mająca miejsce zamieszkania w kraju, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu mający siedzibę w kraju, oraz znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, które zawarły z Bankiem umowę ramową o współpracę; 11) kurs średni NBP kursy walut ustalane przez Narodowy Bank Polski i ogłaszane w tabeli kursów średnich NBP; 12) kurs terminowy określona w transakcji forward cena, po której Strony wymieniają jedną walutę na drugą; 13) kurs wymiany określona w transakcji wymiany cena, po której Strony wymieniają jedną walutę na drugą; 14) kwota transakcji dla papieru wartościowego: iloczyn wartości nominalnej papierów wartościowych i ceny podzielonych przez 100 plus odsetki za kaŝdą sztukę papieru wartościowego narosłe do dnia rozliczenia transakcji; dla transakcji forward: kwota będąca przedmiotem rozliczenia pomiędzy Stronami w dniu rozliczenia transakcji; 15) naruszenie warunków transakcji nie wywiązanie się przez Klienta z zobowiązań wynikających z zawartej transakcji wynikających z warunków ustalonych w momencie jej zawarcia oraz zapisów Regulaminu; 16) odsetki dla transakcji depozytowej: kwota, którą Bank jest zobowiązany wypłacić Klientowi w dniu zwrotu depozytu naliczona od kwoty depozytu wg stopy oprocentowania depozytu uzgodnionej przez Strony w transakcji depozytowej za okres od dnia złoŝenia depozytu (łącznie z tym dniem) do dnia zakończenia depozytu (bez tego dnia); odsetki naliczane są według konwencji: aktualna liczba dni, na który złoŝony jest depozyt w odniesieniu do roku liczącego 365 dni; 17) Order warunkowa transakcja wymiany lub transakcja forward, wiąŝąca Strony w przypadku gdy Bank poinformuje Klienta, Ŝe kursy rynkowe umoŝliwiły realizację transakcji; 18) papier wartościowy obligacja skarbowa, bon skarbowy, emitowany przez Skarb Państwa, nominowany w złotych, będący przedmiotem obrotu na rynku finansowym lub inny dłuŝny papier wartościowy oferowany przez Bank; 19) para walutowa waluty będące przedmiotem transakcji wymiany lub forward; 20) Regulamin niniejszy Regulamin transakcji telefonicznych zawieranych na podstawie umowy ramowej z klientami Banku BPS S.A. ; 21) Rollback transakcja polegająca na przyspieszeniu terminu rozliczenia transakcji forward; 22) Rollover transakcja polegająca na opóźnieniu terminu rozliczenia transakcji forward; 23) stopa oprocentowania depozytu ustalona przez Strony w transakcji depozytowej stała stopa procentowa, wg której naliczane są odsetki; 24) Strona strona Umowy (Bank lub Klient); 25) Tabela kursów Banku tabela kursów walutowych publikowana przez Bank na stronie internetowej; 26) transakcja (transakcja pierwotna, transakcja telefoniczna) transakcja zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie zasad określonych w Regulaminie; 27) transakcja depozytowa transakcja polegająca na złoŝeniu przez Klienta w Banku depozytu w złotych lub walucie obcej na określoną kwotę (kwota depozytu), na okres i wg stopy procentowej określonej przez Strony w transakcji depozytowej; 28) transakcja domknięta transakcja pierwotna, dla której istnieje transakcja domykająca lub transakcje domykające, których suma kwot w walucie bazowej jest równa kwocie transakcji pierwotnej w walucie bazowej; 29) transakcja domykająca transakcja dla tej samej daty rozliczenia i przeciwnej strony dla kaŝdej waluty, co transakcja pierwotna; 30) transakcja terminowej wymiany walutowej (transakcja forward) transakcja kupna lub sprzedaŝy waluty obcej za złote lub inną walutę obcą zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem na dzień rozliczenia przypadający na datę waluty późniejszą niŝ data waluty spot; 31) transakcja wymiany transakcja kupna lub sprzedaŝy waluty obcej za złote lub inną walutę obcą z terminem rozliczenia przypadającym na datę waluty spot lub na kaŝdą datę waluty przypadającą wcześniej niŝ data waluty spot; 32) Umowa umowa ramowa o współpracy; 33) waluta bazowa pierwsza waluta z pary walutowej (np. dla pary EURPLN walutą bazową jest EUR). 34) waluta depozytu waluta, w której składany jest depozyt; 35) waluta zobowiązania waluta, w której wyraŝone są poszczególne zobowiązania i naleŝności Stron wynikłe z zawartej transakcji; 3. Na podstawie Umowy podpisanej przez Bank i Klienta, Klient ma prawo zawierać z Bankiem transakcje, o których mowa w Regulaminie. Strona 1 z 8

2 4. Bank i Klient mogą dokonywać ze sobą transakcje dobrowolnie na podstawie Umowy, co oznacza, Ŝe w Ŝadnym przypadku jedna ze Stron nie będzie zobowiązana do zawarcia transakcji z drugą Stroną, z wyłączeniem przypadków określonych w Regulaminie. Bank zapewnia Klienta o: 5. 1) poufności zawieranych przez Klienta transakcji, a w szczególności zabezpieczenie ich przed odsłuchaniem lub odczytaniem przez osoby nieupowaŝnione; 2) integralności zawieranych przez Klienta transakcji, a w szczególności zabezpieczenie ich przed modyfikacją lub usunięciem przez osoby nieupowaŝnione; 3) zabezpieczenie przed moŝliwością zawierania transakcji w imieniu Klienta przez osoby nieuprawnione, w szczególności przez ustalenie hasła dla kaŝdego Klienta; 4) rejestracji czasu zawarcia transakcji telefonicznie. ROZDZIAŁ 2 Umowa ramowa o współpracy 6. Podstawą zawierania przez Klienta z Bankiem transakcji jest Umowa podpisana pomiędzy Bankiem i Klientem. 7. Umowa podpisana przez Bank i Klienta zawiera: 1) potwierdzenie otrzymania przez Klienta Regulaminu; 2) potwierdzenie przez Strony ogólnych zasad rozliczania zobowiązań Stron będących wynikiem zawartych transakcji; 3) nazwy i numery rachunków Klienta oraz Banku słuŝących do rozliczania zobowiązań, o których mowa w pkt 2, wraz ze wskazaniem rachunków stanowiących standardowe instrukcje płatnicze; 4) zasady przesyłania przez Bank potwierdzeń; 5) zasady wymiany korespondencji związanej z Umową i Regulaminem, 6) określenie zakresu odpowiedzialności z tytułu zawinionego niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania związanego z zawartymi transakcjami. 8. W wyniku podpisania Umowy Bank wyraŝa gotowość do zawierania z Klientem transakcji, o których mowa w Regulaminie, oraz zobowiązuje się w przypadku zawarcia transakcji do: 1) terminowego regulowania swoich zobowiązań wynikających z treści i warunków zawartych z Klientem transakcji określonych w Regulaminie i w potwierdzeniach; 2) sporządzania potwierdzeń zawarcia transakcji dokonywanych z Klientem i terminowego ich dostarczania do Klienta w sposób określony w postanowieniach Umowy. 9. W wyniku podpisania Umowy Klient wyraŝa gotowość do zawierania z Bankiem transakcji, o których mowa w Regulaminie, oraz zobowiązuje się w przypadku zawarcia transakcji do: 1) terminowego regulowania swoich zobowiązań w stosunku do Banku wynikających z treści i warunków zawartych z Bankiem transakcji określonych w Regulaminie i w potwierdzeniach; 2) bieŝącego sprawdzania otrzymanych od Banku potwierdzeń i zgłaszania stwierdzonych niezgodności w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. ROZDZIAŁ 3 Zawarcie umowy Klient występując o zawarcie Umowy, składa w Banku: 1) dokument potwierdzający toŝsamość; 2) dokumenty potwierdzające jego status prawny oraz sposób reprezentacji; 3) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON; 4) inne dokumenty (np. statut), jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów prawa. 2. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania Banku na piśmie o kaŝdej zmianie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, z załączeniem odpowiednich dokumentów. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Bank nie odpowiada za wynikłą szkodę. Powiadomienie jest skuteczne wobec Banku od następnego dnia roboczego po dacie wpływu do Banku. 3. Bank przed zawarciem Umowy: 1) przeprowadza test adekwatności; 2) przyporządkowuje Klienta do odpowiedniej grupy klientów; 3) informuje Klienta o zarządzaniu konfliktem interesów, 4) wykonuje inne czynności wymagane dyrektywą MiFID. 4. Bank zastrzega sobie prawo do zaŝądania od Klienta dokumentów potrzebnych do oceny ryzyka finansowego związanego z zawieraniem transakcji z danym Klientem. 5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny Zawierając Umowę Klient przedkłada w Banku załącznik nr 2 do Umowy zawierające następujące dane: 1) listę osób upowaŝnionych do zawierania w imieniu Klienta transakcji z Bankiem; 2) listę osób uprawnionych do roboczych kontaktów związanych z wykonywaniem Umowy (innych niŝ zawarcie transakcji); 3) aktualny adres do korespondencji, numery telefonów, numery faksów oraz adres W przypadku zmiany danych Klient kaŝdorazowo aktualizuje załącznik nr 2 do Umowy. Będzie on skuteczny wobec Banku od następnego dnia roboczego po dacie jego otrzymania. 3. Przy zawarciu Umowy Klient ustala hasło (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy) oraz podpisuje oświadczenie według wzoru z załącznika nr 6 do Umowy Zawierając Umowę Bank przedkłada Klientowi załącznik nr 3 do Umowy zawierające następujące dane: 1) listę osób upowaŝnionych do zawierania w imieniu Banku transakcji z Klientem; 2) listę osób uprawnionych w Banku do roboczych kontaktów związanych z wykonywaniem Umowy (innych niŝ zawarcie transakcji); 3) aktualny adres Banku do korespondencji, numery telefonów oraz numery faksów. 2. W przypadku zmiany danych Bank kaŝdorazowo aktualizuje załącznik nr 3 do Umowy. Będzie on skuteczny wobec Klienta od następnego dnia roboczego po dniu jego osobistego odbioru w Banku lub otrzymania przez Bank z poczty zwrotnego potwierdzenia odebrania pisma przez Klienta. 13. Umowa podpisywana jest w dwóch egzemplarzach, przez Bank i Klienta lub osoby uprawnione do jego reprezentowania. ROZDZIAŁ 4 Zawieranie transakcji I Zasady identyfikacji Stron przy zawieraniu Wystarczającym warunkiem do ustalenia, czy transakcja zawarta jest w imieniu Klienta przez osobę do tego upowaŝnioną, będzie przedstawienie się z imienia i nazwiska przez osobę zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy, podanie przez nią hasła i nazwy Klienta. 2. JeŜeli zostaną spełnione zasady identyfikacji określone w ust. 1, uwaŝa się, Ŝe transakcja została zawarta przez Klienta reprezentowanego przez osobę mającą prawo do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych Wystarczającym warunkiem do ustalenia, czy transakcja zawarta jest w imieniu Banku przez osobę do tego upowaŝnioną, będzie podanie nazwy Banku i przedstawienie się z imienia i nazwiska przez osobę zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy. 2. JeŜeli zostaną spełnione zasady identyfikacji określone w ust. 1, uwaŝa się, Ŝe transakcja została zawarta przez Bank reprezentowany przez osobę mającą prawo do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych. II. Zasady zawierania Wszystkie transakcje zawierane są przez Strony telefonicznie. Strona 2 z 8

3 2. Dla waŝności transakcji, Strony zobowiązane są po jej zawarciu ustnie potwierdzić główne elementy transakcji szczegółowo określone w Rozdziałach Regulaminu dotyczących poszczególnych 3. Wszelkie skutki prawne dla Stron, wynikłe z zawarcia poszczególnych transakcji, powstają z chwilą zawarcia transakcji drogą telefoniczną. 17. JeŜeli w trakcie dokonywania transakcji wystąpią zniekształcenia w wyniku zakłóceń na łączach telekomunikacyjnych, Bank ma prawo do niewykonania 18. W przypadku przerwania połączenia telekomunikacyjnego w trakcie dokonywania transakcji przez telefon na Banku nie ciąŝy obowiązek uzyskania powtórnego połączenia z Klientem. 19. KaŜda ze Stron moŝe dokonywać elektronicznego zapisu wszelkich rozmów telefonicznych. Tak dokonane rejestracje stanowić będą dowód w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania przed sądem dla ustalenia kwestii związanych z poszczególnymi transakcjami. III. Zasady rozliczania poszczególnych W przypadku, gdy nie nastąpiło naruszenie warunków transakcji, wszystkie rozliczenia pomiędzy Stronami dokonywane są w następujący sposób: 1) jeŝeli w wyniku zawarcia transakcji po stronie Klienta powstały w stosunku do Banku zobowiązania, Klient zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym prowadzonym w Banku kwotę zobowiązań i upowaŝnia Bank do obciąŝenia rachunku własnego kwotą zobowiązania wynikającą z transakcji w dniu rozliczenia transakcji, z zastrzeŝeniem szczegółowych zapisów niniejszego Regulaminu, 2) jeŝeli w wyniku zawarcia transakcji po stronie Banku powstały w stosunku do Klienta zobowiązania, Bank zobowiązuje się do przelania w dniu rozliczenia transakcji kwoty tych zobowiązań na rachunek Klienta. 2. Szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń związanych z transakcjami opisane są w Rozdziałach Regulaminu dotyczących poszczególnych 21. Wszystkie transakcje rozliczane będą z wykorzystaniem rachunków określonych w załączniku nr 5 do Umowy. IV. Zasady potwierdzania zawartych Po zawarciu transakcji Bank wysyła do Klienta potwierdzenie faksem lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu zawarcia 2. W przypadku wystąpienia niezgodności między warunkami transakcji zawartej między Bankiem i Klientem, a warunkami transakcji określonymi w potwierdzeniu, Klient w celu wyjaśnienia niezgodności, zobowiązany jest skontaktować się z upowaŝnionym pracownikiem Banku wskazanym na dokumencie potwierdzenia transakcji do godziny następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia W sprawach spornych zapis rozmowy telefonicznej będzie decydować o warunkach 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Bank ponownie wysyła potwierdzenie do Klienta. 4. JeŜeli Klient nie zgłosi uwag w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza to, Ŝe uznaje zgodność potwierdzenia z warunkami zawartej 5. W przypadku stwierdzenia przez Bank niezgodności między warunkami transakcji zawartej między Bankiem i Klientem, a warunkami transakcji określonymi w potwierdzeniu, Bank wysyła Klientowi ponownie potwierdzenie z prawidłowymi szczegółami Brak uwag ze strony Klienta do godziny następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia oznacza, Ŝe Klient nie wnosi zastrzeŝeń do otrzymanego potwierdzenia, w przeciwnym przypadku Klient postępuje zgodnie z ust. 2. ROZDZIAŁ 5 Naruszenie umowy 23. Strony uznają, Ŝe przypadkiem naruszenia Umowy będzie zaistnienie zdarzenia prawnego lub faktycznego stanowiącego istotne zagroŝenie terminowej spłaty zobowiązań przez Klienta wynikających z transakcji zawartych na podstawie Umowy, tj.: 1) złoŝenie wobec Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego; 2) wszczęcie postępowania likwidacyjnego; 3) zaistnienie przesłanek uzasadniających wszczęcie postępowania upadłościowego; 4) wszczęcie postępowania egzekucyjnego; 5) postawienia przez wierzyciela kwoty zobowiązania z tytułu umów kredytu, poŝyczki lub innych zobowiązań finansowych w stan natychmiastowej wymagalności, ze względu na nie wywiązanie się przez Klienta z tych umów i zobowiązań; 6) wydanie decyzji przez sąd lub organ administracji państwowej, spowodowanej zawinionym działaniem Klienta, powodującej, Ŝe Umowa nie będzie mogła być wykonywana, zgodnie z jej treścią. 24. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Banku o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w W momencie wystąpienia przypadku naruszenia Umowy Bank będzie uprawniony do: 1) rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez jej pisemne wypowiedzenie, przy czym za dzień rozwiązania Umowy przyjmuje się dzień otrzymania przez Klienta pisma zawierającego wypowiedzenie. Pismo wypowiadające Umowę uwaŝa się za dostarczone, gdy Bank: a) otrzyma potwierdzenie odbioru pisma przez Klienta, w przypadku, gdy pismo dostarczane będzie osobiście przez pracownika Banku do siedziby Klienta, b) otrzyma od firmy kurierskiej, za pośrednictwem której Bank przekaŝe pismo Klientowi, potwierdzenie odbioru pisma przez Klienta, c) otrzyma zwrotne potwierdzenie przesłania do siedziby Klienta pisma za pośrednictwem faksu, d) otrzyma z poczty zwrotne potwierdzenie pisma poleconego, e) otrzyma z poczty pierwsze awizowanie przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Klienta. 2) wezwania Klienta do skrócenia terminu nierozliczonych transakcji forward, przy czym nowy termin rozliczenia transakcji przypada w drugim dniu roboczym po dniu rozwiązania Umowy. 3) Ŝądania od Klienta pokrycia wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z rozwiązaniem Umowy poniesionych przez Bank. 26. W momencie rozwiązania Umowy spowodowanego wystąpieniem przypadku naruszenia, Bank i Klient dokonają między sobą rozliczenia zobowiązań wynikających z transakcji zawartych do dnia rozwiązania Umowy kierując się następującymi zasadami: 1) transakcje wymiany walutowej i zabezpieczające je kaucje są rozliczane zgodnie z zapisami Umowy, która obowiązywała w momencie zawierania 2) transakcje kupna/sprzedaŝy papierów wartościowych są rozliczane zgodnie z zapisami Umowy, która obowiązywała w momencie zawierania 3) Bank rozlicza transakcje depozytowe Klienta drugiego dnia roboczego po dniu rozwiązania Umowy, przy czym Klientowi nie przysługują odsetki od depozytu. 4) Bank rozlicza transakcje forward drugiego dnia roboczego po dniu rozwiązania Umowy: a) jeŝeli środki na rachunku Klienta (włącznie z kaucją jeŝeli zabezpieczała transakcję) okaŝą się niewystarczające do rozliczenia transakcji wówczas jeŝeli Klient nie domknie otwartych pozycji do wskazanego terminu w terminie tym Bank wykona w imieniu Klienta transakcje domykające: - w kwotach równych transakcjom pierwotnym, po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu nie wywiązania się przez Klienta ze zobowiązania, - sprzedając Klientowi walutę, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupując od Klienta walutę, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu, nie wywiązania się Klienta ze zobowiązania w przypadku, jeŝeli transakcje były zawarte dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku, b) jeŝeli w wyniku dokonania transakcji domykających Klient uzyskał stratę z powodu wygenerowanych róŝnic kursowych transakcje zostaną rozliczone w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku., Strona 3 z 8

4 c) w przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta, nawet gdyby miał on wykazać niedozwolone saldo debetowe; 5) Bank rozlicza kaucję zabezpieczającą transakcje forward następnego dnia roboczego po dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej. ROZDZIAŁ 6 Formy zabezpieczenia transakcji Transakcje z Klientem zawierane są bez zabezpieczenia, chyba Ŝe Regulamin przewiduje konieczność zabezpieczenia danej transakcji, a transakcja ta spowodowałaby przekroczenia kwoty, do wysokości której Klient moŝe zawierać transakcje bez zabezpieczenia. 2. Zabezpieczenie moŝe dotyczyć całości lub części 3. Przed zawarciem transakcji wymagającej zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszym Rozdziale, Klient podpisuje w Banku Umowę o zabezpieczenie Formą zabezpieczenia transakcji jest kaucja składana przez Klienta w Banku. 2. Klient moŝe zawierać transakcje w ramach przyznanego limitu straty i limitu rozliczeniowego. I. Zabezpieczenie kaucją Klient składa kaucję w złotych na zasadach określonych dla transakcji depozytowej (Rozdział 8 Regulaminu), z zastrzeŝeniem, Ŝe w tym przypadku Klient nie ma prawa do dysponowania kaucją do dnia rozliczenia tej transakcji i dzień zakończenia kaucji przypada na pierwszy dzień roboczy po dniu rozliczeniu transakcji zabezpieczonej z zastrzeŝeniem ust Minimalna wysokość kaucji ustalana jest przez Bank dla kaŝdego rodzaju transakcji wymagającego zabezpieczenia kaucją. Sposób jej określania dla poszczególnych transakcji zawarty jest w Rozdziałach 7 i 10 Regulaminu. 3. Bank potwierdza fakt złoŝenia przez Klienta kaucji zabezpieczającej daną transakcję przez wysłanie do Klienta potwierdzenia złoŝenia kaucji. 4. W przypadku prawidłowego rozliczenia transakcji zabezpieczanej, Bank moŝe wyrazić zgodę na rozliczenie kaucji w dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej. W takiej sytuacji odsetki od kaucji naliczane są do dnia rozliczenia kaucji (bez tego dnia) wg stopy ustalonej w dniu zawarcia JeŜeli w dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej kaucją środki na rachunku Klienta są niewystarczające do jej rozliczenia, Klient nieodwołalnie upowaŝnia Bank do zaspokojenia, z kaucji, kwoty roszczeń Banku w stosunku do Klienta wynikających z poszczególnych transakcji do wysokości kwoty kaucji z odsetkami. 2. Gdy kwota kaucji wraz z odsetkami narosłymi od dnia złoŝenia zabezpieczenia (łącznie z tym dniem) do dnia rozliczenia transakcji zabezpieczanej (bez tego dnia): 1) nie wystarcza na pokrycie w całości roszczeń Banku, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym, określonym w załączniku nr 5 do Umowy, kwotę będącą róŝnicą pomiędzy kwotą roszczeń Banku, a kwotą kaucji powiększonej o narosłe odsetki w dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej. Jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego wyŝej określoną kwotą, w przeciwnym wypadku kwota ta zostanie rozliczona w cięŝar rachunku Klienta, nawet 2) wystarcza na pokrycie w całości roszczeń Banku, Bank zobowiązuje się do przelania na rachunek Klienta róŝnicy pomiędzy kwotą kaucji wraz z odsetkami narosłymi do dnia rozliczenia transakcji zabezpieczanej (bez tego dnia) oraz kwotą roszczeń Banku, w dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej. 31. W przypadku, gdy środki zgromadzone na kaucji nie zostaną wykorzystane do rozliczenia transakcji zabezpieczanej, Bank jest zobowiązany zwrócić kaucję w dniu jej zakończenia wraz z odsetkami narosłymi od dnia złoŝenia zabezpieczenia (łącznie z tym dniem) do dnia zakończenia zabezpieczenia (bez tego dnia) z zastrzeŝeniem 29 ust Dla transakcji pierwotnej, której termin rozliczenia został skrócony (Rollback) dla całej kwoty transakcji, termin rozliczenia kaucji przypada pierwszego dnia roboczego po dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej, ponadto oprocentowanie i kwota kaucji nie ulega zmianie. Strona 4 z 8 2. Dla transakcji pierwotnej, której termin rozliczenia został opóźniony (Rollover) dla całej kwoty transakcji, termin rozliczenia kaucji zabezpieczającej transakcję przypada pierwszego dnia roboczego po nowym dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej, ponadto oprocentowanie i kwota kaucji nie ulega zmianie. 3. Dla transakcji zabezpieczonej kaucją, dla której Klient zawarł transakcję domykającą, składa kaucję dla transakcji domykającej tylko w przypadku gdy transakcja domykająca to transakcja forward. 4. Bank przesyła Klientowi potwierdzenie zmiany terminu rozliczenia kaucji. II Limit rozliczeniowy i limit straty Bank moŝe przyznać Klientowi limit w ramach, którego Klient moŝe dokonywać transakcji z Bankiem bez dodatkowych zabezpieczeń. Przyznanie limitu odbywa się zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku. 2. Przyznany limit składa się z limitu straty oraz limitu rozliczeniowego. 3. Bank informuje Klienta o wysokości przyznanego limitu straty i limitu rozliczeniowego Limit rozliczeniowy jest przyznawany Klientowi w złotych i jest obciąŝany przez transakcje wymiany walutowej oraz forward. 2. Domknięte transakcje, w wyniku których Klient uzyskał zysk lub stratę, pomniejszają limit rozliczeniowy o wysokość zysku lub straty odpowiednio Limit straty jest przyznawany Klientowi w złotych i oznacza maksymalną wycenę ujemną, jaką mogą osiągnąć transakcje zawarte przez Klienta bez konieczności wniesienia dodatkowego zabezpieczenia lub domknięcia otwartych pozycji. 2. Dodatnia suma wycen transakcji Klienta rozliczanych jednego dnia nie zwiększa wartości limitu straty przysługującego Klientowi do wykorzystania. ROZDZIAŁ 7 Transakcje wymiany I Informacje ogólne Transakcje wymiany zawierane są telefonicznie do godziny pomiędzy Klientem posiadającym rachunek walutowy w Banku, a upowaŝnionym pracownikiem Banku zgodnie z zawartą Umową. 2. Minimalna kwota negocjowana transakcji wymiany ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku. 3. Minimalna wysokość kaucji dla transakcji wymiany podawana jest formie Uchwały Zarządu Banku. 4. W przypadku zawarcia transakcji warunkowej Orderu, Bank informuje Klienta o realizacji transakcji do godziny w dniu do którego Order był waŝny. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Bank potwierdza Klientowi kwotę zrealizowanej Bank ma prawo potwierdzić kwotę mniejszą niŝ ustalono w transakcji Order, jeŝeli transakcja nie została zrealizowana w pełnej kwocie ze względu na sytuację rynkową. 6. Bank ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji warunkowej transakcji wymiany walutowej Order. 7. Transakcja zawarta w formie Orderu traktowana jest jako transakcja wymiany walutowej w rozumieniu zapisów niniejszego Regulaminu. II Płatności i zobowiązania Stron Bank zobowiązuje się przelać w dniu rozliczenia kwotę waluty zakupionej przez Klienta, w wyniku dokonania przez Strony transakcji wymiany, na wskazany w załączniku nr 5 do Umowy rachunek Klienta. 2. Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym, w dniu rozliczenia transakcji wymiany, kwotę sprzedanej waluty umoŝliwiającą realizację transakcji i jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego kwotą waluty transakcji wymiany. 3. W przypadku, gdy do godziny w dniu rozliczenia transakcji środki na rachunku Klienta (włącznie z kaucją jeŝeli zabezpieczała transakcję) okaŝą się niewystarczające dla zaspokojenia naleŝności Banku z tytułu realizacji transakcji wymiany, Bank wykona w imieniu Klienta transakcję domykającą dla transakcji pierwotnej w kwocie równej transakcji pierwotnej. Transakcja domykająca: 1) zostanie zrealizowana po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu rozliczenia transakcji

5 2) zostanie wykonana poprzez sprzedanie Klientowi waluty, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupienie od Klienta waluty, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku z godziny z dnia rozliczenia transakcji, jeŝeli transakcja była zawarta dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku 3) JeŜeli w wyniku dokonania transakcji domykającej Klient uzyskał stratę w wyniku róŝnic kursowych transakcja zostanie rozliczona w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku. 4) W przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta nawet III Główne elementy Strony transakcji wymiany są zobowiązane przy jej zawieraniu ustalić następujące elementy: 1) dzień zawarcia transakcji; 2) nazwę waluty i kwotę waluty sprzedanej (kupionej) przez Bank; 3) nazwę waluty i kwotę waluty sprzedanej (kupionej) przez Klienta; 4) parę walutową; 5) kurs wymiany; 6) dzień rozliczenia; 7) instrukcje płatnicze. 2. JeŜeli Klient zostawia Order dla transakcji wymiany walutowej Strony są zobowiązane ustalić elementy, o których mowa w ust. 1 oraz datę i godzinę, do której Order jest waŝny. 39. Bank sporządza potwierdzenia poszczególnych transakcji i przesyła je Klientowi w dniu zawarcia IV Zabezpieczenie transakcji Klient moŝe dokonywać transakcji wymiany walutowej bez zabezpieczenia, jeŝeli: 1) data rozliczenia transakcji przypada w dniu jej zawarcia i w momencie zawarcia transakcji środki na rachunku Klienta są wystarczające do jej rozliczenia; 2) jest transakcją domykającą do transakcji forward. 2. W przeciwnym wypadku transakcje wymiany walutowej wymagają zabezpieczenia kaucją lub muszą być wykonane w ramach limitu rozliczeniowego. 3. Transakcje wymiany walutowej nie wpływają na obciąŝenie limitu straty przyznanego Klientowi Transakcje wymiany walutowej mogą być wykonywane przez Klienta do wysokości limitu rozliczeniowego. 2. Kwota obciąŝenia limitu rozliczeniowego jest sumą pozycji (wartość bezwzględna róŝnicy pozycji długiej i krótkiej na kaŝdą datę rozliczenia) dla kaŝdej z walut. Do przeliczeń walut obcych na złote stosuje się kurs średni NBP opublikowany w dniu roboczym poprzedzającym dzień kalkulacji limitu. 3. Klient nie moŝe dokonać transakcji wymiany walutowej, której wykonanie oznaczałoby przekroczenie przyznanego limitu rozliczeniowego. 4. W przypadku wykorzystania limitu rozliczeniowego Klient moŝe zawierać transakcje: 1) zabezpieczone kaucją, 2) z datą rozliczenia przypadającą na dzień zawarcia transakcji, pod warunkiem Ŝe w momencie zawierania transakcji na rachunku Klienta znajdują się środki umoŝliwiające rozliczenie transakcji, 3) domykające. 5. Po dokonaniu transakcji domykającej wykorzystanie limitu rozliczeniowego jest ustalane zgodnie z ust Przed zawarciem transakcji wymiany walutowej Bank Ŝąda od Klienta zabezpieczenia kaucją składaną na warunkach określonych w 29 Regulaminu z zastrzeŝeniem 40 ust. 1 i 41 ust Klient składa kaucję w drodze transakcji telefonicznej lub elektronicznie zgodnie z Rozdziałem 8 Regulaminu. 3. Nie złoŝenie przez Klienta wymaganej kaucji, najpóźniej w dniu zawarcia transakcji do godziny jest równoznaczne z wyraŝeniem przez Klienta zgody na dokonanie przez Bank zawarcia w imieniu Klienta transakcji domykającej transakcję pierwotną, dla której ustanowiona była kaucja. Transakcja domykająca: 1) jest przeprowadzona w kwocie równej transakcji pierwotnej po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu, w którym Klient powinien złoŝyć kaucję; 2) zostanie wykonana poprzez sprzedanie Klientowi za złote waluty, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi i odkupienie od Klienta za złote walutę, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi po kursach z Tabeli kursów Banku z godziny z dnia, w którym Klient powinien złoŝyć kaucję, jeŝeli transakcja była zawarta dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku ; 3) jeŝeli w wyniku dokonania transakcji domykającej Klient uzyskał stratę w wyniku róŝnic kursowych transakcja zostanie rozliczona w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku; 4) w przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta nawet ROZDZIAŁ 8 Transakcja depozytowa I. Charakterystyka depozytu Bank otwiera depozyty w złotych, USD i EUR na okresy umowne od 1 do 365 dni. 2. Minimalna kwota depozytu ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku. 3. Transakcje depozytowe zawierane są przez Klienta do godziny Oprocentowanie ustalane jest na podstawie wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym z uwzględnieniem marŝy Banku. 5. Do dnia zakończenia depozytu Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających. II. Płatność i zobowiązania Stron W przypadku zawarcia transakcji depozytowej Klient, nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym w dniu złoŝenia depozytu środki pienięŝne umoŝliwiające realizację transakcji depozytowej i jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego kwotą wartości transakcji depozytowej. 2. Bank zobowiązuje się przelać w dniu zakończenia depozytu kwotę depozytu wraz z naleŝnymi odsetkami na rachunek Klienta określony w załączniku nr 5 do Umowy. III. Główne elementy 45. Strony transakcji depozytowej są zobowiązane ustalić podczas jej zawierania następujące elementy: 1) dzień zawarcia transakcji, 2) walutę depozytu, 3) kwotę depozytu, 4) stopę oprocentowania depozytu, 5) dzień złoŝenia depozytu, 6) dzień zakończenia depozytu, 7) instrukcje płatnicze. 46. Bank sporządza potwierdzenia poszczególnych transakcji i przesyła je Klientowi w dniu zawarcia IV. Naruszenie warunków 47. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków transakcji depozytowej poprzez nie zapewnienie w dniu złoŝenia depozytu środków na rachunku własnym umoŝliwiających realizację transakcji depozytowej w kwocie ustalonej w momencie zawierania transakcji, transakcja depozytowa ulega rozwiązaniu w dniu złoŝenia depozytu. V. Wypowiedzenie transakcji depozytowej Klient ma prawo wypowiedzieć transakcję depozytową ze skutkiem natychmiastowym w kaŝdym dniu roboczym, w okresie od dnia zawarcia transakcji do dnia poprzedzającego dzień zakończenia depozytu. Strona 5 z 8

6 2. Wypowiedzenie transakcji depozytowej sporządzane jest w formie pisemnej i przesyłane na numer faksu Banku określony w załączniku nr 3 do Umowy W przypadku wypowiedzenia transakcji depozytowej Klientowi nie przysługują odsetki od depozytu. 2. Kapitał będzie wypłacony Klientowi w dniu wypowiedzenia umowy o transakcję depozytową. ROZDZIAŁ 9 Transakcja kupna lub sprzedaŝy dłuŝnych papierów wartościowych na rynku wtórnym I. Informacje ogólne Transakcja kupna / sprzedaŝy papierów wartościowych zawierana jest do godziny telefonicznie pomiędzy Klientem i upowaŝnionym pracownikiem Banku. 2. Minimalna kwota transakcji wynosi PLN wartości nominalnej papierów wartościowych będących przedmiotem 3. Przedmiotem obrotu mogą być tylko papiery wartościowe nie obciąŝone prawami osób trzecich. 4. Za dzień nabycia papierów wartościowych przez kupującego przyjmuje się dzień rozliczenia II. Zobowiązania Stron W przypadku transakcji kupna przez Klienta papierów wartościowych, Bank zobowiązuje się do przeniesienia w dniu rozliczenia transakcji nabytych przez Klienta papierów wartościowych na właściwy dla danych papierów wartościowych rachunek Klienta określony w załączniku nr 5 do Umowy. 2. W przypadku transakcji sprzedaŝy papierów wartościowych przez Klienta, który posiada rachunek papierów wartościowych w Banku, Klient nieodwołalnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do przeniesienia w dniu rozliczenia nabytych przez Bank papierów wartościowych z własnego rachunku papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Banku. 3. W przypadku transakcji sprzedaŝy papierów wartościowych przez Klienta, który nie posiada rachunku papierów wartościowych w Banku, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się do przeniesienia w dniu rozliczenia nabytych przez Bank papierów wartościowych z własnego rachunku papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Banku W przypadku transakcji kupna papierów wartościowych przez Klienta, który posiada rachunek papierów wartościowych w Banku, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić do godziny w dniu rozliczenia transakcji na rachunku własnym podanym w załączniku nr 5 do Umowy lub potwierdzeniu transakcji, kwotę wartości transakcyjnej zakupionych papierów wartościowych i jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego kwotą wartości 2. W przypadku transakcji kupna papierów wartościowych przez Klienta, który nie posiada rachunku papierów wartościowych w Banku, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się przelać w dniu rozliczenia transakcji do godziny na rachunek Banku podany w załączniku nr 5 do Umowy lub potwierdzeniu transakcji, kwotę wartości transakcyjnej zakupionych papierów wartościowych. 3. W przypadku transakcji sprzedaŝy przez Klienta papierów wartościowych, Bank zobowiązuje się przelać w dniu rozliczenia transakcji, kwotę transakcyjną na rachunek Klienta podany w załączniku nr 5 do Umowy lub potwierdzeniu transakcji, za pomocą którego Klient rozlicza z Bankiem transakcje w papierach wartościowych. 4. JeŜeli Klient, w przypadku zakupu papierów wartościowych, nie zapewni na właściwym rachunku wystarczającej kwoty środków do rozliczenia transakcji lub, w przypadku sprzedaŝy papierów wartościowych, nie dokona przeniesienia papierów wartościowych na rachunek Banku, Bank ma prawo odmówić wykonania transakcji oraz obciąŝyć Klienta kosztami wynikającymi z niewykonania III. Główne elementy 53. Strony transakcji kupna lub sprzedaŝy papierów wartościowych są zobowiązane ustalić następujące jej elementy: 1) datę transakcji, 2) rodzaj papieru wartościowego, 3) termin wykupu, 4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaŝ), 5) wartość nominalną papierów wartościowych, 6) cenę, wyraŝoną w procentach wartości nominalnej papieru wartościowego, 7) kwotę transakcyjną, 8) datę rozliczenia transakcji, 9) instrukcje płatnicze oraz instrukcje dostawy papierów wartościowych. 54. Bank sporządza potwierdzenia poszczególnych transakcji i przesyła je Klientowi w dniu zawarcia IV. Pośrednictwo w rozliczaniu Transakcje na papierach wartościowych rozliczane są według zasad obowiązujących na rynku papierów wartościowych i za pośrednictwem podmiotów, które z mocy prawa upowaŝnione są do rozliczania tych 2. Wszystkie dodatkowe koszty związane z zawarciem transakcji kupna / sprzedaŝy dłuŝnych papierów wartościowych wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa (w tym ewentualne podatki) i prowizje wynikające z pośrednictwa rozliczenia transakcji przez podmiot prowadzący rachunek depozytowy papierów wartościowych ponosi Klient. ROZDZIAŁ 10 Transakcja forward I. Informacje ogólne Transakcje forward zawierane są telefonicznie od godz do godz pomiędzy Klientem posiadającym rachunki w Banku i upowaŝnionym pracownikiem Banku zgodnie z zawartą Umową. 2. Bank przeprowadza transakcje forward dla par walut określonych Uchwałą Zarządu Banku. Informacja jest dostępna w Oddziałach Banku i Departamencie Skarbu Banku. 3. Minimalna kwota transakcji forward określona jest Uchwałą Zarządu Banku. Informacja jest dostępna w Oddziałach Banku i Departamencie Skarbu Banku. 4. Maksymalny okres pomiędzy dniem zawarcia transakcji forward, a dniem rozliczenia transakcji określony jest Uchwałą Zarządu Banku. Informacja jest dostępna w Oddziałach Banku i Departamencie Skarbu Banku. 5. Maksymalny okres pomiędzy dniem zawarcia transakcji Rollover, a dniem jej rozliczenia jest taki sam jak dla transakcji forward. 6. Minimalna wysokość kaucji dla transakcji forward podawana jest w formie Uchwały Zarządu Banku. Informacja jest dostępna w Oddziałach Banku i Departamencie Skarbu Banku. 7. W przypadku zawarcia transakcji warunkowej Orderu, Bank informuje Klienta o realizacji transakcji do godziny w dniu do którego Order był waŝny. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Bank potwierdza Klientowi kwotę zrealizowanej Bank ma prawo potwierdzić kwotę mniejszą niŝ ustalono w transakcji Order, jeŝeli transakcja nie została zrealizowana w pełnej kwocie ze względu na sytuację rynkową. 9. Bank ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji warunkowej transakcji forward Order. 10. Transakcja zawarta w formie Orderu traktowana jest jako transakcja forward w rozumieniu zapisów niniejszego Regulaminu II. Płatności i zobowiązania Stron Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym w dniu rozliczenia transakcji forward kwotę sprzedanej przez Klienta waluty, w wyniku dokonanej przez Strony transakcji, umoŝliwiającą jej realizacje i jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego kwotą waluty 2. Bank zobowiązuje się uznać w dniu rozliczenia kwotą waluty zakupionej przez Klienta, w wyniku dokonania przez Strony transakcji, wskazany w załączniku nr 5 do Umowy lub podany w potwierdzeniu rachunek Klienta. 3. W przypadku, gdy do godziny w dniu rozliczenia transakcji środki na rachunku Klienta (włącznie z kaucją jeŝeli zabezpieczała transakcję) okaŝą się niewystarczające dla zaspokojenia naleŝności Banku z tytułu realizacji transakcji forward, Bank wykona w imieniu Klienta transakcję domykającą dla transakcji pierwotnej w kwocie równej transakcji pierwotnej. Transakcja domykająca: 1) zostanie zrealizowana po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu rozliczenia transakcji; Strona 6 z 8

7 2) zostanie wykonana poprzez sprzedanie Klientowi waluty, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupienie od Klienta waluty, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku z godziny z dnia rozliczenia transakcji, jeŝeli transakcja była zawarta dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku; 3) jeŝeli w wyniku dokonania transakcji domykającej Klient uzyskał stratę w wyniku róŝnic kursowych transakcja zostanie rozliczona w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku; 4) w przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta, nawet III. Zmiana terminu rozliczenia transakcji forward Klient moŝe wykonać Rollback dla transakcji forward, przy czym nowy termin rozliczenia przypada najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu dokonania jego zmiany. 2. Klient moŝe wykonać Rollover dla transakcji forward, przy czym najpóźniej dzień przed pierwotnym terminem rozliczenia transakcji forward. 3. JeŜeli dla transakcji forward wykonany został Rollover, a następnie Rollback to data rozliczenia Rollback nie moŝe przypadać wcześniej niŝ data rozliczenia pierwotnej transakcji forward Zmiana terminu rozliczenia transakcji forward moŝe dotyczyć: 1) całej kwoty zawartej transakcji forward, dla transakcji zabezpieczonej kaucją lub zawartej w ramach przyznanego Klientowi limitu rozliczeniowego; 2) części kwoty zawartej transakcji forward, dla transakcji zawartej w ramach przyznanego Klientowi limit rozliczeniowego. 2. W przypadku zmiany daty rozliczenia: 1) dla całej kwoty transakcji forward Klient i Bank realizują zobowiązania, o których mowa w 56, w nowej dacie rozliczenia transakcji; 2) dla części kwoty transakcji forward Klient i Bank realizują zobowiązania, o których mowa w 56, odpowiednio w pierwotnej i nowej dacie rozliczenia dla odpowiednich kwot nominalnych 3. Zmiana terminu rozliczenia dokonywana jest w formie nowej transakcji, wraz z potwierdzeniem elementów transakcji, o których mowa w 60 ust 2. IV. Główne elementy Strony transakcji forward są zobowiązane przy jej zawieraniu ustalić następujące elementy: 1) dzień zawarcia transakcji; 2) kurs terminowy transakcji forward; 3) kurs spot transakcji forward; 4) punkty swap dla transakcji forward 5) nazwę waluty i kwotę waluty sprzedanej (kupionej) przez Bank; 6) nazwę waluty i kwotę waluty kupionej (sprzedanej) przez Klienta; 7) parę walutową; 8) dzień rozliczenia; 9) instrukcje płatnicze; 10) formę zabezpieczenia 2. W przypadku zmiany daty rozliczenia transakcji forward Strony są zobowiązane potwierdzić: 1) datę zmiany terminu rozliczenia transakcji; 2) dzień zawarcia transakcji pierwotnej; 3) nowy kurs rozliczenia transakcji forward (uwzględniający kurs transakcji pierwotnej oraz rynkowe oprocentowanie walut będących przedmiotem transakcji); 4) kurs spot transakcji forward; 5) nowe punkty swap dla transakcji forward; 6) nazwę waluty i kwotę waluty sprzedanej (kupionej) przez Bank; 7) nazwę waluty i kwotę waluty kupionej (sprzedanej) przez Klienta; 8) parę walutową; 9) nową datę rozliczenia; 10) instrukcje płatnicze; 11) formę zabezpieczenia 3. JeŜeli Klient zostawia Order dla transakcji forward Strony są zobowiązane ustalić elementy, o których mowa w ust. 1 oraz datę i godzinę, do której Order jest waŝny. 61. Strona 7 z 8 Bank sporządza potwierdzenia poszczególnych transakcji i przesyła je Klientowi w dniu zawarcia. V. Zabezpieczenie transakcji kaucją Przed zawarciem transakcji Bank Ŝąda od Klienta zabezpieczenia kaucją na warunkach określonych w 29 Regulaminu. 2. Klient składa kaucję zabezpieczającą transakcję forward w drodze transakcji telefonicznej zgodnie z Rozdziałem 8 Regulaminu. 3. Bank moŝe zaŝądać kaŝdorazowo uzupełnienia wartości kaucji ze wskazaniem terminu do którego uzupełnienie powinno zostać dokonane, jeŝeli w wyniku wyceny wartości bieŝącej transakcji dokonanej przez Bank, strata osiągnięta przez Klienta przekracza 80% wartości środków kaucji (łącznie z środkami złoŝonymi w ramach uzupełnienia kaucji). 4. Klient uzupełnia kaucję co najmniej o kwotę wykazaną przez Bank, równą wartości straty transakcji wynikającej z wyceny. 5. Uzupełnienie wartości kaucji Klient dokonuje w formie złoŝenia nowej kaucji. 6. Nie złoŝenie przez Klienta wymaganego zabezpieczenia kaucją, w dniu rozpoczęcia transakcji kaucji do godziny lub nie uzupełnienie przez Klienta kaucji zgodnie z ust. 5, do terminu wskazanego przez Bank, jest równoznaczne z wyraŝeniem przez Klienta zgody na dokonanie przez Bank w imieniu Klienta transakcji domykającej transakcję pierwotną, dla której ustanowiona była kaucja. Transakcja domykająca : 1) przeprowadzona jest w kwocie równej transakcji pierwotnej po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu, w którym Klient powinien złoŝyć lub uzupełnić kaucję; 2) zostaje wykonana poprzez sprzedanie Klientowi waluty, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupienie od Klienta waluty, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku z godziny z dnia, w którym Klient powinien złoŝyć lub uzupełnić kaucję, jeŝeli transakcja była zawarta dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku. 7. Pracownik Banku informuje Klienta o konieczności uzupełnienia kaucji w sposób uzgodniony w Umowie. 63. W przypadku zmiany terminu rozliczenia całej kwoty transakcji forward, która była zabezpieczona kaucją, data zakończenia kaucji zostaje ustalona zgodnie z 32, przy czym wysokość oraz oprocentowanie kaucji nie ulega zmianie. VI. Transakcje w ramach limitu Klient moŝe dokonywać transakcji forward bez zabezpieczenia po przyznaniu przez Bank limitu rozliczeniowego i limitu straty. 2. Transakcja zabezpieczona kaucją nie obciąŝa limitu rozliczeniowego i limitu straty z zastrzeŝeniem 65 ust Transakcje forward mogą być wykonywane przez Klienta do wysokości limitu rozliczeniowego. 2. KaŜda transakcja, która nie została zabezpieczona kaucją, obciąŝa limit rozliczeniowy. 3. Kwota obciąŝenia limitu rozliczeniowego jest sumą pozycji (wartość bezwzględna róŝnicy pozycji długiej i krótkiej na kaŝdą datę rozliczenia) w kaŝdej z walut. Dla walut obcych do przeliczeń stosuje się kurs średni NBP opublikowany w dniu roboczym poprzedzającym dzień kalkulacji limitu. 4. Klient nie moŝe dokonać transakcji forward bez dodatkowego zabezpieczenia, jeŝeli jej zawarcie oznaczałoby przekroczenie przyznanego limitu rozliczeniowego. 5. W przypadku wykorzystania limitu rozliczeniowego Klient moŝe zawierać transakcje: 1) z zabezpieczeniem kaucją; 2) domykające. 6. Transakcja, dla której zmiana terminu rozliczenia oznaczałaby przekroczenie limitu rozliczeniowego, nie moŝe ulec zmianie bez zabezpieczenia kaucją. 7. Dla transakcji zawartych w ramach limitu, dla których następuje zmiana terminu rozliczenia lub domknięcie otwartej transakcji, kalkulacja wykorzystania limitu rozliczeniowego odbywa się zgodnie z ust

8 1. KaŜda transakcja forward jest wyceniana od dnia jej zawarcia do dnia przypadającego na drugi dzień roboczy przed jej rozliczeniem. 2. Agentem kalkulacyjnym dla wyceny transakcji forward jest Bank. 3. Limit straty jest obciąŝany przez ujemne sumy wycen transakcji forward Klienta rozliczanych jednego dnia, zawartych w ramach przyznanego Klientowi limitu straty. 4. W przypadku, gdy wartość bezwzględna sumy, o której mowa w ust. 3 przekroczy 80% przyznanego Klientowi limitu straty Bank wzywa Klienta do domknięcia pozycji lub wniesienia kaucji (a w przypadku gdy kaucja była juŝ wnoszona w celu zabezpieczenia transakcji zawartej w ramach przyznanego Klientowi limitu uzupełnienia kaucji) w kwocie co najmniej równej wykorzystanemu limitowi straty i wykorzystany limit straty zostaje pomniejszony o złoŝoną kaucję (a w przypadku uzupełniania kaucji o złoŝone kaucje). 5. Kaucja, o której mowa w ust. 4, jest składana z terminem zakończenia w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu rozliczenia transakcji forward, w którym suma wycen transakcji forward Klienta jest ujemna. 6. JeŜeli Klient nie wniesie/uzupełni kaucji lub nie domknie otwartych pozycji do wskazanego terminu, w terminie tym Bank wykona w imieniu Klienta transakcje domykające. Zostaną one wykonane: 1) w kwotach równych transakcjom pierwotnym, po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu nie wywiązania się przez Klienta ze zobowiązania.; 2) poprzez sprzedanie Klientowi walut, które Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupienie od Klienta walut, które Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu, nie wywiązania się Klienta ze zobowiązania, jeŝeli transakcje były zawarte dla par walutowych, która nie występuje w Tabeli kursów Banku; 3) jeŝeli w wyniku dokonania transakcji domykających Klient uzyskał stratę z powodu wygenerowanych róŝnic kursowych transakcje zostaną rozliczone w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku; 4) w przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta, nawet ROZDZIAŁ 12 Postanowienia końcowe Bank ma prawo wprowadzać zmiany do Regulaminu. Wszelkie wprowadzone zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Bank informuje Klientów posiadających podpisane Umowy, przesyłając Klientowi nowy Regulamin na adres wskazany w załączniku nr 2 do Umowy: 1) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; 2) za pomocą poczty elektronicznej przy czym Regulamin uwaŝa się za dostarczony z chwilą gdy zostanie wysłany Klientowi, chyba Ŝe Bank otrzyma raport informujący Ŝe dostarczenie korespondencji nie powiodło się. 3. JeŜeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Regulaminu Klient nie oświadczy Bankowi pisemnie Ŝe odmawia przyjęcia zmian w Regulaminie, Bank uznaje Ŝe Klient akceptuje wprowadzone zmiany i Regulamin jest wiąŝący w stosunku do Klienta. 4. W przypadku pisemnego oświadczenia dostarczonego do Banku o odmowie akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z 7 Umowy. 5. Zmiany wprowadzone w Regulaminie stosuje się do transakcji zawartych po wejściu w Ŝycie nowego Regulaminu. Strona 8 z 8

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/303 /2009 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. I. Definicje REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH 1. Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich Załącznik nr 1 Do Instrukcji w sprawie otwierania i prowadzenia rachunków bieŝących dla członków prowadzących działalność Nazwa i stempel firmowy WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Definicje i interpretacje Zasady zawierania Transakcji... 4

1. Postanowienia ogólne Definicje i interpretacje Zasady zawierania Transakcji... 4 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje i interpretacje... 2 3. Zasady zawierania Transakcji... 4 4. Realizacja świadczeń wynikających z zawartych Transakcji... 5 5. Zabezpieczenie Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 17 października 2008 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 21 nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym...... Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2012 W dniu... 2012 r. pomiędzy: o kredyt długoterminowy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, REGON: 151398735, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY Obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.03.2011r. Metryka I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Zawarta w dniu... 2009 r. między : 1. Gminą Dobrcz z siedzibą w Dobrczu przy ul. Długiej 50, 86-022 Dobrcz Nr REGON 092350659; NIP 554-26-79-775. reprezentowaną przez Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego, zwanego dalej Programem, obowiązujące w Kantorze Walutowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Maj 2015 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu i Internetu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A.

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. 1 Niniejszy Regulamin Opcji MenadŜerskich, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe warunki oraz zasady realizacji programu opcji menadŝerskich dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo