REGULAMIN TRANSAKCJI TELEFONICZNYCH ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ Z KLIENTAMI BANKU BPS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TRANSAKCJI TELEFONICZNYCH ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ Z KLIENTAMI BANKU BPS S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN TRANSAKCJI TELEFONICZNYCH ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ Z KLIENTAMI BANKU BPS S.A. Załącznik nr 1 do Umowy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady zawierania umów ramowych o współpracy pomiędzy Bankiem BPS S.A. i Klientem oraz reguluje zasady zawierania i rozliczania poszczególnych transakcji na podstawie zawartej umowy ramowej. 2. Transakcje w rozumieniu niniejszego Regulaminu są zawierane przez Klientów wyłącznie z pracownikami Banku BPS S.A. wskazanymi w Umowie. 3. Niniejszy Regulamin jest przekazany Klientowi przed zawarciem Umowy. 2. UŜyte w Regulaminie pojęcia naleŝy rozumieć następująco: 1) Bank Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; 2) cena cena papieru wartościowego podana w procentach wartości nominalnej papieru; 3) data waluty spot dzień przypadający na drugi dzień roboczy po dniu zawarcia transakcji; 4) dzień roboczy dzień, w którym obsługiwani są klienci Banku przez pracowników Departamentu Skarbu; 5) dzień rozliczenia dzień określony przez Strony transakcji, w którym obie Strony zobowiązują się do regulacji zobowiązań wynikających z zawartej transakcji wymiany lub forward; dla transakcji kupna/sprzedaŝy dłuŝnych papierów wartościowych jest to dzień, w którym Strona nabywająca papiery wartościowe jest zobowiązana do dokonania płatności za nabyte papiery wartościowe, a Strona sprzedająca do wydania papierów wartościowych, według zasad obowiązujących dla danych papierów wartościowych; 6) dzień zakończenia depozytu dzień określony przez Strony w transakcji depozytowej, w którym Bank zobowiązany jest zwrócić Klientowi kwotę depozytu wraz z naleŝnymi odsetkami; 7) dzień zawarcia transakcji dzień, w którym Strony ustaliły i potwierdziły warunki transakcji; 8) dzień złoŝenia depozytu dzień określony przez Strony, w którym Klient zobowiązany jest złoŝyć w Banku depozyt na warunkach określonych w transakcji depozytowej; 9) Kaucja przyjęte od Klienta na własność Banku środki pienięŝne w złotych polskich, w celu zabezpieczenia realizacji zawartych przez Klienta transakcji wymiany walutowej lub transakcji forward. Odsetki od kaucji liczone są od pierwszego dnia, bez ostatniego, z zastosowaniem bazy ACT/ ) Klient rezydent osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (nie będąca konsumentem) mająca miejsce zamieszkania w kraju, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu mający siedzibę w kraju, oraz znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, które zawarły z Bankiem umowę ramową o współpracę; 11) kurs średni NBP kursy walut ustalane przez Narodowy Bank Polski i ogłaszane w tabeli kursów średnich NBP; 12) kurs terminowy określona w transakcji forward cena, po której Strony wymieniają jedną walutę na drugą; 13) kurs wymiany określona w transakcji wymiany cena, po której Strony wymieniają jedną walutę na drugą; 14) kwota transakcji dla papieru wartościowego: iloczyn wartości nominalnej papierów wartościowych i ceny podzielonych przez 100 plus odsetki za kaŝdą sztukę papieru wartościowego narosłe do dnia rozliczenia transakcji; dla transakcji forward: kwota będąca przedmiotem rozliczenia pomiędzy Stronami w dniu rozliczenia transakcji; 15) naruszenie warunków transakcji nie wywiązanie się przez Klienta z zobowiązań wynikających z zawartej transakcji wynikających z warunków ustalonych w momencie jej zawarcia oraz zapisów Regulaminu; 16) odsetki dla transakcji depozytowej: kwota, którą Bank jest zobowiązany wypłacić Klientowi w dniu zwrotu depozytu naliczona od kwoty depozytu wg stopy oprocentowania depozytu uzgodnionej przez Strony w transakcji depozytowej za okres od dnia złoŝenia depozytu (łącznie z tym dniem) do dnia zakończenia depozytu (bez tego dnia); odsetki naliczane są według konwencji: aktualna liczba dni, na który złoŝony jest depozyt w odniesieniu do roku liczącego 365 dni; 17) Order warunkowa transakcja wymiany lub transakcja forward, wiąŝąca Strony w przypadku gdy Bank poinformuje Klienta, Ŝe kursy rynkowe umoŝliwiły realizację transakcji; 18) papier wartościowy obligacja skarbowa, bon skarbowy, emitowany przez Skarb Państwa, nominowany w złotych, będący przedmiotem obrotu na rynku finansowym lub inny dłuŝny papier wartościowy oferowany przez Bank; 19) para walutowa waluty będące przedmiotem transakcji wymiany lub forward; 20) Regulamin niniejszy Regulamin transakcji telefonicznych zawieranych na podstawie umowy ramowej z klientami Banku BPS S.A. ; 21) Rollback transakcja polegająca na przyspieszeniu terminu rozliczenia transakcji forward; 22) Rollover transakcja polegająca na opóźnieniu terminu rozliczenia transakcji forward; 23) stopa oprocentowania depozytu ustalona przez Strony w transakcji depozytowej stała stopa procentowa, wg której naliczane są odsetki; 24) Strona strona Umowy (Bank lub Klient); 25) Tabela kursów Banku tabela kursów walutowych publikowana przez Bank na stronie internetowej; 26) transakcja (transakcja pierwotna, transakcja telefoniczna) transakcja zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie zasad określonych w Regulaminie; 27) transakcja depozytowa transakcja polegająca na złoŝeniu przez Klienta w Banku depozytu w złotych lub walucie obcej na określoną kwotę (kwota depozytu), na okres i wg stopy procentowej określonej przez Strony w transakcji depozytowej; 28) transakcja domknięta transakcja pierwotna, dla której istnieje transakcja domykająca lub transakcje domykające, których suma kwot w walucie bazowej jest równa kwocie transakcji pierwotnej w walucie bazowej; 29) transakcja domykająca transakcja dla tej samej daty rozliczenia i przeciwnej strony dla kaŝdej waluty, co transakcja pierwotna; 30) transakcja terminowej wymiany walutowej (transakcja forward) transakcja kupna lub sprzedaŝy waluty obcej za złote lub inną walutę obcą zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem na dzień rozliczenia przypadający na datę waluty późniejszą niŝ data waluty spot; 31) transakcja wymiany transakcja kupna lub sprzedaŝy waluty obcej za złote lub inną walutę obcą z terminem rozliczenia przypadającym na datę waluty spot lub na kaŝdą datę waluty przypadającą wcześniej niŝ data waluty spot; 32) Umowa umowa ramowa o współpracy; 33) waluta bazowa pierwsza waluta z pary walutowej (np. dla pary EURPLN walutą bazową jest EUR). 34) waluta depozytu waluta, w której składany jest depozyt; 35) waluta zobowiązania waluta, w której wyraŝone są poszczególne zobowiązania i naleŝności Stron wynikłe z zawartej transakcji; 3. Na podstawie Umowy podpisanej przez Bank i Klienta, Klient ma prawo zawierać z Bankiem transakcje, o których mowa w Regulaminie. Strona 1 z 8

2 4. Bank i Klient mogą dokonywać ze sobą transakcje dobrowolnie na podstawie Umowy, co oznacza, Ŝe w Ŝadnym przypadku jedna ze Stron nie będzie zobowiązana do zawarcia transakcji z drugą Stroną, z wyłączeniem przypadków określonych w Regulaminie. Bank zapewnia Klienta o: 5. 1) poufności zawieranych przez Klienta transakcji, a w szczególności zabezpieczenie ich przed odsłuchaniem lub odczytaniem przez osoby nieupowaŝnione; 2) integralności zawieranych przez Klienta transakcji, a w szczególności zabezpieczenie ich przed modyfikacją lub usunięciem przez osoby nieupowaŝnione; 3) zabezpieczenie przed moŝliwością zawierania transakcji w imieniu Klienta przez osoby nieuprawnione, w szczególności przez ustalenie hasła dla kaŝdego Klienta; 4) rejestracji czasu zawarcia transakcji telefonicznie. ROZDZIAŁ 2 Umowa ramowa o współpracy 6. Podstawą zawierania przez Klienta z Bankiem transakcji jest Umowa podpisana pomiędzy Bankiem i Klientem. 7. Umowa podpisana przez Bank i Klienta zawiera: 1) potwierdzenie otrzymania przez Klienta Regulaminu; 2) potwierdzenie przez Strony ogólnych zasad rozliczania zobowiązań Stron będących wynikiem zawartych transakcji; 3) nazwy i numery rachunków Klienta oraz Banku słuŝących do rozliczania zobowiązań, o których mowa w pkt 2, wraz ze wskazaniem rachunków stanowiących standardowe instrukcje płatnicze; 4) zasady przesyłania przez Bank potwierdzeń; 5) zasady wymiany korespondencji związanej z Umową i Regulaminem, 6) określenie zakresu odpowiedzialności z tytułu zawinionego niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania związanego z zawartymi transakcjami. 8. W wyniku podpisania Umowy Bank wyraŝa gotowość do zawierania z Klientem transakcji, o których mowa w Regulaminie, oraz zobowiązuje się w przypadku zawarcia transakcji do: 1) terminowego regulowania swoich zobowiązań wynikających z treści i warunków zawartych z Klientem transakcji określonych w Regulaminie i w potwierdzeniach; 2) sporządzania potwierdzeń zawarcia transakcji dokonywanych z Klientem i terminowego ich dostarczania do Klienta w sposób określony w postanowieniach Umowy. 9. W wyniku podpisania Umowy Klient wyraŝa gotowość do zawierania z Bankiem transakcji, o których mowa w Regulaminie, oraz zobowiązuje się w przypadku zawarcia transakcji do: 1) terminowego regulowania swoich zobowiązań w stosunku do Banku wynikających z treści i warunków zawartych z Bankiem transakcji określonych w Regulaminie i w potwierdzeniach; 2) bieŝącego sprawdzania otrzymanych od Banku potwierdzeń i zgłaszania stwierdzonych niezgodności w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. ROZDZIAŁ 3 Zawarcie umowy Klient występując o zawarcie Umowy, składa w Banku: 1) dokument potwierdzający toŝsamość; 2) dokumenty potwierdzające jego status prawny oraz sposób reprezentacji; 3) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON; 4) inne dokumenty (np. statut), jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów prawa. 2. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania Banku na piśmie o kaŝdej zmianie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, z załączeniem odpowiednich dokumentów. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Bank nie odpowiada za wynikłą szkodę. Powiadomienie jest skuteczne wobec Banku od następnego dnia roboczego po dacie wpływu do Banku. 3. Bank przed zawarciem Umowy: 1) przeprowadza test adekwatności; 2) przyporządkowuje Klienta do odpowiedniej grupy klientów; 3) informuje Klienta o zarządzaniu konfliktem interesów, 4) wykonuje inne czynności wymagane dyrektywą MiFID. 4. Bank zastrzega sobie prawo do zaŝądania od Klienta dokumentów potrzebnych do oceny ryzyka finansowego związanego z zawieraniem transakcji z danym Klientem. 5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny Zawierając Umowę Klient przedkłada w Banku załącznik nr 2 do Umowy zawierające następujące dane: 1) listę osób upowaŝnionych do zawierania w imieniu Klienta transakcji z Bankiem; 2) listę osób uprawnionych do roboczych kontaktów związanych z wykonywaniem Umowy (innych niŝ zawarcie transakcji); 3) aktualny adres do korespondencji, numery telefonów, numery faksów oraz adres W przypadku zmiany danych Klient kaŝdorazowo aktualizuje załącznik nr 2 do Umowy. Będzie on skuteczny wobec Banku od następnego dnia roboczego po dacie jego otrzymania. 3. Przy zawarciu Umowy Klient ustala hasło (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy) oraz podpisuje oświadczenie według wzoru z załącznika nr 6 do Umowy Zawierając Umowę Bank przedkłada Klientowi załącznik nr 3 do Umowy zawierające następujące dane: 1) listę osób upowaŝnionych do zawierania w imieniu Banku transakcji z Klientem; 2) listę osób uprawnionych w Banku do roboczych kontaktów związanych z wykonywaniem Umowy (innych niŝ zawarcie transakcji); 3) aktualny adres Banku do korespondencji, numery telefonów oraz numery faksów. 2. W przypadku zmiany danych Bank kaŝdorazowo aktualizuje załącznik nr 3 do Umowy. Będzie on skuteczny wobec Klienta od następnego dnia roboczego po dniu jego osobistego odbioru w Banku lub otrzymania przez Bank z poczty zwrotnego potwierdzenia odebrania pisma przez Klienta. 13. Umowa podpisywana jest w dwóch egzemplarzach, przez Bank i Klienta lub osoby uprawnione do jego reprezentowania. ROZDZIAŁ 4 Zawieranie transakcji I Zasady identyfikacji Stron przy zawieraniu Wystarczającym warunkiem do ustalenia, czy transakcja zawarta jest w imieniu Klienta przez osobę do tego upowaŝnioną, będzie przedstawienie się z imienia i nazwiska przez osobę zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy, podanie przez nią hasła i nazwy Klienta. 2. JeŜeli zostaną spełnione zasady identyfikacji określone w ust. 1, uwaŝa się, Ŝe transakcja została zawarta przez Klienta reprezentowanego przez osobę mającą prawo do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych Wystarczającym warunkiem do ustalenia, czy transakcja zawarta jest w imieniu Banku przez osobę do tego upowaŝnioną, będzie podanie nazwy Banku i przedstawienie się z imienia i nazwiska przez osobę zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy. 2. JeŜeli zostaną spełnione zasady identyfikacji określone w ust. 1, uwaŝa się, Ŝe transakcja została zawarta przez Bank reprezentowany przez osobę mającą prawo do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych. II. Zasady zawierania Wszystkie transakcje zawierane są przez Strony telefonicznie. Strona 2 z 8

3 2. Dla waŝności transakcji, Strony zobowiązane są po jej zawarciu ustnie potwierdzić główne elementy transakcji szczegółowo określone w Rozdziałach Regulaminu dotyczących poszczególnych 3. Wszelkie skutki prawne dla Stron, wynikłe z zawarcia poszczególnych transakcji, powstają z chwilą zawarcia transakcji drogą telefoniczną. 17. JeŜeli w trakcie dokonywania transakcji wystąpią zniekształcenia w wyniku zakłóceń na łączach telekomunikacyjnych, Bank ma prawo do niewykonania 18. W przypadku przerwania połączenia telekomunikacyjnego w trakcie dokonywania transakcji przez telefon na Banku nie ciąŝy obowiązek uzyskania powtórnego połączenia z Klientem. 19. KaŜda ze Stron moŝe dokonywać elektronicznego zapisu wszelkich rozmów telefonicznych. Tak dokonane rejestracje stanowić będą dowód w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania przed sądem dla ustalenia kwestii związanych z poszczególnymi transakcjami. III. Zasady rozliczania poszczególnych W przypadku, gdy nie nastąpiło naruszenie warunków transakcji, wszystkie rozliczenia pomiędzy Stronami dokonywane są w następujący sposób: 1) jeŝeli w wyniku zawarcia transakcji po stronie Klienta powstały w stosunku do Banku zobowiązania, Klient zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym prowadzonym w Banku kwotę zobowiązań i upowaŝnia Bank do obciąŝenia rachunku własnego kwotą zobowiązania wynikającą z transakcji w dniu rozliczenia transakcji, z zastrzeŝeniem szczegółowych zapisów niniejszego Regulaminu, 2) jeŝeli w wyniku zawarcia transakcji po stronie Banku powstały w stosunku do Klienta zobowiązania, Bank zobowiązuje się do przelania w dniu rozliczenia transakcji kwoty tych zobowiązań na rachunek Klienta. 2. Szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń związanych z transakcjami opisane są w Rozdziałach Regulaminu dotyczących poszczególnych 21. Wszystkie transakcje rozliczane będą z wykorzystaniem rachunków określonych w załączniku nr 5 do Umowy. IV. Zasady potwierdzania zawartych Po zawarciu transakcji Bank wysyła do Klienta potwierdzenie faksem lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu zawarcia 2. W przypadku wystąpienia niezgodności między warunkami transakcji zawartej między Bankiem i Klientem, a warunkami transakcji określonymi w potwierdzeniu, Klient w celu wyjaśnienia niezgodności, zobowiązany jest skontaktować się z upowaŝnionym pracownikiem Banku wskazanym na dokumencie potwierdzenia transakcji do godziny następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia W sprawach spornych zapis rozmowy telefonicznej będzie decydować o warunkach 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Bank ponownie wysyła potwierdzenie do Klienta. 4. JeŜeli Klient nie zgłosi uwag w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza to, Ŝe uznaje zgodność potwierdzenia z warunkami zawartej 5. W przypadku stwierdzenia przez Bank niezgodności między warunkami transakcji zawartej między Bankiem i Klientem, a warunkami transakcji określonymi w potwierdzeniu, Bank wysyła Klientowi ponownie potwierdzenie z prawidłowymi szczegółami Brak uwag ze strony Klienta do godziny następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia oznacza, Ŝe Klient nie wnosi zastrzeŝeń do otrzymanego potwierdzenia, w przeciwnym przypadku Klient postępuje zgodnie z ust. 2. ROZDZIAŁ 5 Naruszenie umowy 23. Strony uznają, Ŝe przypadkiem naruszenia Umowy będzie zaistnienie zdarzenia prawnego lub faktycznego stanowiącego istotne zagroŝenie terminowej spłaty zobowiązań przez Klienta wynikających z transakcji zawartych na podstawie Umowy, tj.: 1) złoŝenie wobec Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego; 2) wszczęcie postępowania likwidacyjnego; 3) zaistnienie przesłanek uzasadniających wszczęcie postępowania upadłościowego; 4) wszczęcie postępowania egzekucyjnego; 5) postawienia przez wierzyciela kwoty zobowiązania z tytułu umów kredytu, poŝyczki lub innych zobowiązań finansowych w stan natychmiastowej wymagalności, ze względu na nie wywiązanie się przez Klienta z tych umów i zobowiązań; 6) wydanie decyzji przez sąd lub organ administracji państwowej, spowodowanej zawinionym działaniem Klienta, powodującej, Ŝe Umowa nie będzie mogła być wykonywana, zgodnie z jej treścią. 24. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Banku o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w W momencie wystąpienia przypadku naruszenia Umowy Bank będzie uprawniony do: 1) rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez jej pisemne wypowiedzenie, przy czym za dzień rozwiązania Umowy przyjmuje się dzień otrzymania przez Klienta pisma zawierającego wypowiedzenie. Pismo wypowiadające Umowę uwaŝa się za dostarczone, gdy Bank: a) otrzyma potwierdzenie odbioru pisma przez Klienta, w przypadku, gdy pismo dostarczane będzie osobiście przez pracownika Banku do siedziby Klienta, b) otrzyma od firmy kurierskiej, za pośrednictwem której Bank przekaŝe pismo Klientowi, potwierdzenie odbioru pisma przez Klienta, c) otrzyma zwrotne potwierdzenie przesłania do siedziby Klienta pisma za pośrednictwem faksu, d) otrzyma z poczty zwrotne potwierdzenie pisma poleconego, e) otrzyma z poczty pierwsze awizowanie przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Klienta. 2) wezwania Klienta do skrócenia terminu nierozliczonych transakcji forward, przy czym nowy termin rozliczenia transakcji przypada w drugim dniu roboczym po dniu rozwiązania Umowy. 3) Ŝądania od Klienta pokrycia wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z rozwiązaniem Umowy poniesionych przez Bank. 26. W momencie rozwiązania Umowy spowodowanego wystąpieniem przypadku naruszenia, Bank i Klient dokonają między sobą rozliczenia zobowiązań wynikających z transakcji zawartych do dnia rozwiązania Umowy kierując się następującymi zasadami: 1) transakcje wymiany walutowej i zabezpieczające je kaucje są rozliczane zgodnie z zapisami Umowy, która obowiązywała w momencie zawierania 2) transakcje kupna/sprzedaŝy papierów wartościowych są rozliczane zgodnie z zapisami Umowy, która obowiązywała w momencie zawierania 3) Bank rozlicza transakcje depozytowe Klienta drugiego dnia roboczego po dniu rozwiązania Umowy, przy czym Klientowi nie przysługują odsetki od depozytu. 4) Bank rozlicza transakcje forward drugiego dnia roboczego po dniu rozwiązania Umowy: a) jeŝeli środki na rachunku Klienta (włącznie z kaucją jeŝeli zabezpieczała transakcję) okaŝą się niewystarczające do rozliczenia transakcji wówczas jeŝeli Klient nie domknie otwartych pozycji do wskazanego terminu w terminie tym Bank wykona w imieniu Klienta transakcje domykające: - w kwotach równych transakcjom pierwotnym, po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu nie wywiązania się przez Klienta ze zobowiązania, - sprzedając Klientowi walutę, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupując od Klienta walutę, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu, nie wywiązania się Klienta ze zobowiązania w przypadku, jeŝeli transakcje były zawarte dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku, b) jeŝeli w wyniku dokonania transakcji domykających Klient uzyskał stratę z powodu wygenerowanych róŝnic kursowych transakcje zostaną rozliczone w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku., Strona 3 z 8

4 c) w przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta, nawet gdyby miał on wykazać niedozwolone saldo debetowe; 5) Bank rozlicza kaucję zabezpieczającą transakcje forward następnego dnia roboczego po dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej. ROZDZIAŁ 6 Formy zabezpieczenia transakcji Transakcje z Klientem zawierane są bez zabezpieczenia, chyba Ŝe Regulamin przewiduje konieczność zabezpieczenia danej transakcji, a transakcja ta spowodowałaby przekroczenia kwoty, do wysokości której Klient moŝe zawierać transakcje bez zabezpieczenia. 2. Zabezpieczenie moŝe dotyczyć całości lub części 3. Przed zawarciem transakcji wymagającej zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszym Rozdziale, Klient podpisuje w Banku Umowę o zabezpieczenie Formą zabezpieczenia transakcji jest kaucja składana przez Klienta w Banku. 2. Klient moŝe zawierać transakcje w ramach przyznanego limitu straty i limitu rozliczeniowego. I. Zabezpieczenie kaucją Klient składa kaucję w złotych na zasadach określonych dla transakcji depozytowej (Rozdział 8 Regulaminu), z zastrzeŝeniem, Ŝe w tym przypadku Klient nie ma prawa do dysponowania kaucją do dnia rozliczenia tej transakcji i dzień zakończenia kaucji przypada na pierwszy dzień roboczy po dniu rozliczeniu transakcji zabezpieczonej z zastrzeŝeniem ust Minimalna wysokość kaucji ustalana jest przez Bank dla kaŝdego rodzaju transakcji wymagającego zabezpieczenia kaucją. Sposób jej określania dla poszczególnych transakcji zawarty jest w Rozdziałach 7 i 10 Regulaminu. 3. Bank potwierdza fakt złoŝenia przez Klienta kaucji zabezpieczającej daną transakcję przez wysłanie do Klienta potwierdzenia złoŝenia kaucji. 4. W przypadku prawidłowego rozliczenia transakcji zabezpieczanej, Bank moŝe wyrazić zgodę na rozliczenie kaucji w dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej. W takiej sytuacji odsetki od kaucji naliczane są do dnia rozliczenia kaucji (bez tego dnia) wg stopy ustalonej w dniu zawarcia JeŜeli w dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej kaucją środki na rachunku Klienta są niewystarczające do jej rozliczenia, Klient nieodwołalnie upowaŝnia Bank do zaspokojenia, z kaucji, kwoty roszczeń Banku w stosunku do Klienta wynikających z poszczególnych transakcji do wysokości kwoty kaucji z odsetkami. 2. Gdy kwota kaucji wraz z odsetkami narosłymi od dnia złoŝenia zabezpieczenia (łącznie z tym dniem) do dnia rozliczenia transakcji zabezpieczanej (bez tego dnia): 1) nie wystarcza na pokrycie w całości roszczeń Banku, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym, określonym w załączniku nr 5 do Umowy, kwotę będącą róŝnicą pomiędzy kwotą roszczeń Banku, a kwotą kaucji powiększonej o narosłe odsetki w dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej. Jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego wyŝej określoną kwotą, w przeciwnym wypadku kwota ta zostanie rozliczona w cięŝar rachunku Klienta, nawet 2) wystarcza na pokrycie w całości roszczeń Banku, Bank zobowiązuje się do przelania na rachunek Klienta róŝnicy pomiędzy kwotą kaucji wraz z odsetkami narosłymi do dnia rozliczenia transakcji zabezpieczanej (bez tego dnia) oraz kwotą roszczeń Banku, w dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej. 31. W przypadku, gdy środki zgromadzone na kaucji nie zostaną wykorzystane do rozliczenia transakcji zabezpieczanej, Bank jest zobowiązany zwrócić kaucję w dniu jej zakończenia wraz z odsetkami narosłymi od dnia złoŝenia zabezpieczenia (łącznie z tym dniem) do dnia zakończenia zabezpieczenia (bez tego dnia) z zastrzeŝeniem 29 ust Dla transakcji pierwotnej, której termin rozliczenia został skrócony (Rollback) dla całej kwoty transakcji, termin rozliczenia kaucji przypada pierwszego dnia roboczego po dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej, ponadto oprocentowanie i kwota kaucji nie ulega zmianie. Strona 4 z 8 2. Dla transakcji pierwotnej, której termin rozliczenia został opóźniony (Rollover) dla całej kwoty transakcji, termin rozliczenia kaucji zabezpieczającej transakcję przypada pierwszego dnia roboczego po nowym dniu rozliczenia transakcji zabezpieczanej, ponadto oprocentowanie i kwota kaucji nie ulega zmianie. 3. Dla transakcji zabezpieczonej kaucją, dla której Klient zawarł transakcję domykającą, składa kaucję dla transakcji domykającej tylko w przypadku gdy transakcja domykająca to transakcja forward. 4. Bank przesyła Klientowi potwierdzenie zmiany terminu rozliczenia kaucji. II Limit rozliczeniowy i limit straty Bank moŝe przyznać Klientowi limit w ramach, którego Klient moŝe dokonywać transakcji z Bankiem bez dodatkowych zabezpieczeń. Przyznanie limitu odbywa się zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku. 2. Przyznany limit składa się z limitu straty oraz limitu rozliczeniowego. 3. Bank informuje Klienta o wysokości przyznanego limitu straty i limitu rozliczeniowego Limit rozliczeniowy jest przyznawany Klientowi w złotych i jest obciąŝany przez transakcje wymiany walutowej oraz forward. 2. Domknięte transakcje, w wyniku których Klient uzyskał zysk lub stratę, pomniejszają limit rozliczeniowy o wysokość zysku lub straty odpowiednio Limit straty jest przyznawany Klientowi w złotych i oznacza maksymalną wycenę ujemną, jaką mogą osiągnąć transakcje zawarte przez Klienta bez konieczności wniesienia dodatkowego zabezpieczenia lub domknięcia otwartych pozycji. 2. Dodatnia suma wycen transakcji Klienta rozliczanych jednego dnia nie zwiększa wartości limitu straty przysługującego Klientowi do wykorzystania. ROZDZIAŁ 7 Transakcje wymiany I Informacje ogólne Transakcje wymiany zawierane są telefonicznie do godziny pomiędzy Klientem posiadającym rachunek walutowy w Banku, a upowaŝnionym pracownikiem Banku zgodnie z zawartą Umową. 2. Minimalna kwota negocjowana transakcji wymiany ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku. 3. Minimalna wysokość kaucji dla transakcji wymiany podawana jest formie Uchwały Zarządu Banku. 4. W przypadku zawarcia transakcji warunkowej Orderu, Bank informuje Klienta o realizacji transakcji do godziny w dniu do którego Order był waŝny. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Bank potwierdza Klientowi kwotę zrealizowanej Bank ma prawo potwierdzić kwotę mniejszą niŝ ustalono w transakcji Order, jeŝeli transakcja nie została zrealizowana w pełnej kwocie ze względu na sytuację rynkową. 6. Bank ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji warunkowej transakcji wymiany walutowej Order. 7. Transakcja zawarta w formie Orderu traktowana jest jako transakcja wymiany walutowej w rozumieniu zapisów niniejszego Regulaminu. II Płatności i zobowiązania Stron Bank zobowiązuje się przelać w dniu rozliczenia kwotę waluty zakupionej przez Klienta, w wyniku dokonania przez Strony transakcji wymiany, na wskazany w załączniku nr 5 do Umowy rachunek Klienta. 2. Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym, w dniu rozliczenia transakcji wymiany, kwotę sprzedanej waluty umoŝliwiającą realizację transakcji i jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego kwotą waluty transakcji wymiany. 3. W przypadku, gdy do godziny w dniu rozliczenia transakcji środki na rachunku Klienta (włącznie z kaucją jeŝeli zabezpieczała transakcję) okaŝą się niewystarczające dla zaspokojenia naleŝności Banku z tytułu realizacji transakcji wymiany, Bank wykona w imieniu Klienta transakcję domykającą dla transakcji pierwotnej w kwocie równej transakcji pierwotnej. Transakcja domykająca: 1) zostanie zrealizowana po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu rozliczenia transakcji

5 2) zostanie wykonana poprzez sprzedanie Klientowi waluty, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupienie od Klienta waluty, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku z godziny z dnia rozliczenia transakcji, jeŝeli transakcja była zawarta dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku 3) JeŜeli w wyniku dokonania transakcji domykającej Klient uzyskał stratę w wyniku róŝnic kursowych transakcja zostanie rozliczona w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku. 4) W przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta nawet III Główne elementy Strony transakcji wymiany są zobowiązane przy jej zawieraniu ustalić następujące elementy: 1) dzień zawarcia transakcji; 2) nazwę waluty i kwotę waluty sprzedanej (kupionej) przez Bank; 3) nazwę waluty i kwotę waluty sprzedanej (kupionej) przez Klienta; 4) parę walutową; 5) kurs wymiany; 6) dzień rozliczenia; 7) instrukcje płatnicze. 2. JeŜeli Klient zostawia Order dla transakcji wymiany walutowej Strony są zobowiązane ustalić elementy, o których mowa w ust. 1 oraz datę i godzinę, do której Order jest waŝny. 39. Bank sporządza potwierdzenia poszczególnych transakcji i przesyła je Klientowi w dniu zawarcia IV Zabezpieczenie transakcji Klient moŝe dokonywać transakcji wymiany walutowej bez zabezpieczenia, jeŝeli: 1) data rozliczenia transakcji przypada w dniu jej zawarcia i w momencie zawarcia transakcji środki na rachunku Klienta są wystarczające do jej rozliczenia; 2) jest transakcją domykającą do transakcji forward. 2. W przeciwnym wypadku transakcje wymiany walutowej wymagają zabezpieczenia kaucją lub muszą być wykonane w ramach limitu rozliczeniowego. 3. Transakcje wymiany walutowej nie wpływają na obciąŝenie limitu straty przyznanego Klientowi Transakcje wymiany walutowej mogą być wykonywane przez Klienta do wysokości limitu rozliczeniowego. 2. Kwota obciąŝenia limitu rozliczeniowego jest sumą pozycji (wartość bezwzględna róŝnicy pozycji długiej i krótkiej na kaŝdą datę rozliczenia) dla kaŝdej z walut. Do przeliczeń walut obcych na złote stosuje się kurs średni NBP opublikowany w dniu roboczym poprzedzającym dzień kalkulacji limitu. 3. Klient nie moŝe dokonać transakcji wymiany walutowej, której wykonanie oznaczałoby przekroczenie przyznanego limitu rozliczeniowego. 4. W przypadku wykorzystania limitu rozliczeniowego Klient moŝe zawierać transakcje: 1) zabezpieczone kaucją, 2) z datą rozliczenia przypadającą na dzień zawarcia transakcji, pod warunkiem Ŝe w momencie zawierania transakcji na rachunku Klienta znajdują się środki umoŝliwiające rozliczenie transakcji, 3) domykające. 5. Po dokonaniu transakcji domykającej wykorzystanie limitu rozliczeniowego jest ustalane zgodnie z ust Przed zawarciem transakcji wymiany walutowej Bank Ŝąda od Klienta zabezpieczenia kaucją składaną na warunkach określonych w 29 Regulaminu z zastrzeŝeniem 40 ust. 1 i 41 ust Klient składa kaucję w drodze transakcji telefonicznej lub elektronicznie zgodnie z Rozdziałem 8 Regulaminu. 3. Nie złoŝenie przez Klienta wymaganej kaucji, najpóźniej w dniu zawarcia transakcji do godziny jest równoznaczne z wyraŝeniem przez Klienta zgody na dokonanie przez Bank zawarcia w imieniu Klienta transakcji domykającej transakcję pierwotną, dla której ustanowiona była kaucja. Transakcja domykająca: 1) jest przeprowadzona w kwocie równej transakcji pierwotnej po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu, w którym Klient powinien złoŝyć kaucję; 2) zostanie wykonana poprzez sprzedanie Klientowi za złote waluty, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi i odkupienie od Klienta za złote walutę, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi po kursach z Tabeli kursów Banku z godziny z dnia, w którym Klient powinien złoŝyć kaucję, jeŝeli transakcja była zawarta dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku ; 3) jeŝeli w wyniku dokonania transakcji domykającej Klient uzyskał stratę w wyniku róŝnic kursowych transakcja zostanie rozliczona w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku; 4) w przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta nawet ROZDZIAŁ 8 Transakcja depozytowa I. Charakterystyka depozytu Bank otwiera depozyty w złotych, USD i EUR na okresy umowne od 1 do 365 dni. 2. Minimalna kwota depozytu ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku. 3. Transakcje depozytowe zawierane są przez Klienta do godziny Oprocentowanie ustalane jest na podstawie wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym z uwzględnieniem marŝy Banku. 5. Do dnia zakończenia depozytu Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających. II. Płatność i zobowiązania Stron W przypadku zawarcia transakcji depozytowej Klient, nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym w dniu złoŝenia depozytu środki pienięŝne umoŝliwiające realizację transakcji depozytowej i jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego kwotą wartości transakcji depozytowej. 2. Bank zobowiązuje się przelać w dniu zakończenia depozytu kwotę depozytu wraz z naleŝnymi odsetkami na rachunek Klienta określony w załączniku nr 5 do Umowy. III. Główne elementy 45. Strony transakcji depozytowej są zobowiązane ustalić podczas jej zawierania następujące elementy: 1) dzień zawarcia transakcji, 2) walutę depozytu, 3) kwotę depozytu, 4) stopę oprocentowania depozytu, 5) dzień złoŝenia depozytu, 6) dzień zakończenia depozytu, 7) instrukcje płatnicze. 46. Bank sporządza potwierdzenia poszczególnych transakcji i przesyła je Klientowi w dniu zawarcia IV. Naruszenie warunków 47. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków transakcji depozytowej poprzez nie zapewnienie w dniu złoŝenia depozytu środków na rachunku własnym umoŝliwiających realizację transakcji depozytowej w kwocie ustalonej w momencie zawierania transakcji, transakcja depozytowa ulega rozwiązaniu w dniu złoŝenia depozytu. V. Wypowiedzenie transakcji depozytowej Klient ma prawo wypowiedzieć transakcję depozytową ze skutkiem natychmiastowym w kaŝdym dniu roboczym, w okresie od dnia zawarcia transakcji do dnia poprzedzającego dzień zakończenia depozytu. Strona 5 z 8

6 2. Wypowiedzenie transakcji depozytowej sporządzane jest w formie pisemnej i przesyłane na numer faksu Banku określony w załączniku nr 3 do Umowy W przypadku wypowiedzenia transakcji depozytowej Klientowi nie przysługują odsetki od depozytu. 2. Kapitał będzie wypłacony Klientowi w dniu wypowiedzenia umowy o transakcję depozytową. ROZDZIAŁ 9 Transakcja kupna lub sprzedaŝy dłuŝnych papierów wartościowych na rynku wtórnym I. Informacje ogólne Transakcja kupna / sprzedaŝy papierów wartościowych zawierana jest do godziny telefonicznie pomiędzy Klientem i upowaŝnionym pracownikiem Banku. 2. Minimalna kwota transakcji wynosi PLN wartości nominalnej papierów wartościowych będących przedmiotem 3. Przedmiotem obrotu mogą być tylko papiery wartościowe nie obciąŝone prawami osób trzecich. 4. Za dzień nabycia papierów wartościowych przez kupującego przyjmuje się dzień rozliczenia II. Zobowiązania Stron W przypadku transakcji kupna przez Klienta papierów wartościowych, Bank zobowiązuje się do przeniesienia w dniu rozliczenia transakcji nabytych przez Klienta papierów wartościowych na właściwy dla danych papierów wartościowych rachunek Klienta określony w załączniku nr 5 do Umowy. 2. W przypadku transakcji sprzedaŝy papierów wartościowych przez Klienta, który posiada rachunek papierów wartościowych w Banku, Klient nieodwołalnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do przeniesienia w dniu rozliczenia nabytych przez Bank papierów wartościowych z własnego rachunku papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Banku. 3. W przypadku transakcji sprzedaŝy papierów wartościowych przez Klienta, który nie posiada rachunku papierów wartościowych w Banku, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się do przeniesienia w dniu rozliczenia nabytych przez Bank papierów wartościowych z własnego rachunku papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Banku W przypadku transakcji kupna papierów wartościowych przez Klienta, który posiada rachunek papierów wartościowych w Banku, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić do godziny w dniu rozliczenia transakcji na rachunku własnym podanym w załączniku nr 5 do Umowy lub potwierdzeniu transakcji, kwotę wartości transakcyjnej zakupionych papierów wartościowych i jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego kwotą wartości 2. W przypadku transakcji kupna papierów wartościowych przez Klienta, który nie posiada rachunku papierów wartościowych w Banku, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się przelać w dniu rozliczenia transakcji do godziny na rachunek Banku podany w załączniku nr 5 do Umowy lub potwierdzeniu transakcji, kwotę wartości transakcyjnej zakupionych papierów wartościowych. 3. W przypadku transakcji sprzedaŝy przez Klienta papierów wartościowych, Bank zobowiązuje się przelać w dniu rozliczenia transakcji, kwotę transakcyjną na rachunek Klienta podany w załączniku nr 5 do Umowy lub potwierdzeniu transakcji, za pomocą którego Klient rozlicza z Bankiem transakcje w papierach wartościowych. 4. JeŜeli Klient, w przypadku zakupu papierów wartościowych, nie zapewni na właściwym rachunku wystarczającej kwoty środków do rozliczenia transakcji lub, w przypadku sprzedaŝy papierów wartościowych, nie dokona przeniesienia papierów wartościowych na rachunek Banku, Bank ma prawo odmówić wykonania transakcji oraz obciąŝyć Klienta kosztami wynikającymi z niewykonania III. Główne elementy 53. Strony transakcji kupna lub sprzedaŝy papierów wartościowych są zobowiązane ustalić następujące jej elementy: 1) datę transakcji, 2) rodzaj papieru wartościowego, 3) termin wykupu, 4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaŝ), 5) wartość nominalną papierów wartościowych, 6) cenę, wyraŝoną w procentach wartości nominalnej papieru wartościowego, 7) kwotę transakcyjną, 8) datę rozliczenia transakcji, 9) instrukcje płatnicze oraz instrukcje dostawy papierów wartościowych. 54. Bank sporządza potwierdzenia poszczególnych transakcji i przesyła je Klientowi w dniu zawarcia IV. Pośrednictwo w rozliczaniu Transakcje na papierach wartościowych rozliczane są według zasad obowiązujących na rynku papierów wartościowych i za pośrednictwem podmiotów, które z mocy prawa upowaŝnione są do rozliczania tych 2. Wszystkie dodatkowe koszty związane z zawarciem transakcji kupna / sprzedaŝy dłuŝnych papierów wartościowych wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa (w tym ewentualne podatki) i prowizje wynikające z pośrednictwa rozliczenia transakcji przez podmiot prowadzący rachunek depozytowy papierów wartościowych ponosi Klient. ROZDZIAŁ 10 Transakcja forward I. Informacje ogólne Transakcje forward zawierane są telefonicznie od godz do godz pomiędzy Klientem posiadającym rachunki w Banku i upowaŝnionym pracownikiem Banku zgodnie z zawartą Umową. 2. Bank przeprowadza transakcje forward dla par walut określonych Uchwałą Zarządu Banku. Informacja jest dostępna w Oddziałach Banku i Departamencie Skarbu Banku. 3. Minimalna kwota transakcji forward określona jest Uchwałą Zarządu Banku. Informacja jest dostępna w Oddziałach Banku i Departamencie Skarbu Banku. 4. Maksymalny okres pomiędzy dniem zawarcia transakcji forward, a dniem rozliczenia transakcji określony jest Uchwałą Zarządu Banku. Informacja jest dostępna w Oddziałach Banku i Departamencie Skarbu Banku. 5. Maksymalny okres pomiędzy dniem zawarcia transakcji Rollover, a dniem jej rozliczenia jest taki sam jak dla transakcji forward. 6. Minimalna wysokość kaucji dla transakcji forward podawana jest w formie Uchwały Zarządu Banku. Informacja jest dostępna w Oddziałach Banku i Departamencie Skarbu Banku. 7. W przypadku zawarcia transakcji warunkowej Orderu, Bank informuje Klienta o realizacji transakcji do godziny w dniu do którego Order był waŝny. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Bank potwierdza Klientowi kwotę zrealizowanej Bank ma prawo potwierdzić kwotę mniejszą niŝ ustalono w transakcji Order, jeŝeli transakcja nie została zrealizowana w pełnej kwocie ze względu na sytuację rynkową. 9. Bank ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji warunkowej transakcji forward Order. 10. Transakcja zawarta w formie Orderu traktowana jest jako transakcja forward w rozumieniu zapisów niniejszego Regulaminu II. Płatności i zobowiązania Stron Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zapewnić na rachunku własnym w dniu rozliczenia transakcji forward kwotę sprzedanej przez Klienta waluty, w wyniku dokonanej przez Strony transakcji, umoŝliwiającą jej realizacje i jednocześnie upowaŝnia Bank, zgodnie z Umową, do obciąŝenia rachunku własnego kwotą waluty 2. Bank zobowiązuje się uznać w dniu rozliczenia kwotą waluty zakupionej przez Klienta, w wyniku dokonania przez Strony transakcji, wskazany w załączniku nr 5 do Umowy lub podany w potwierdzeniu rachunek Klienta. 3. W przypadku, gdy do godziny w dniu rozliczenia transakcji środki na rachunku Klienta (włącznie z kaucją jeŝeli zabezpieczała transakcję) okaŝą się niewystarczające dla zaspokojenia naleŝności Banku z tytułu realizacji transakcji forward, Bank wykona w imieniu Klienta transakcję domykającą dla transakcji pierwotnej w kwocie równej transakcji pierwotnej. Transakcja domykająca: 1) zostanie zrealizowana po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu rozliczenia transakcji; Strona 6 z 8

7 2) zostanie wykonana poprzez sprzedanie Klientowi waluty, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupienie od Klienta waluty, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku z godziny z dnia rozliczenia transakcji, jeŝeli transakcja była zawarta dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku; 3) jeŝeli w wyniku dokonania transakcji domykającej Klient uzyskał stratę w wyniku róŝnic kursowych transakcja zostanie rozliczona w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku; 4) w przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta, nawet III. Zmiana terminu rozliczenia transakcji forward Klient moŝe wykonać Rollback dla transakcji forward, przy czym nowy termin rozliczenia przypada najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu dokonania jego zmiany. 2. Klient moŝe wykonać Rollover dla transakcji forward, przy czym najpóźniej dzień przed pierwotnym terminem rozliczenia transakcji forward. 3. JeŜeli dla transakcji forward wykonany został Rollover, a następnie Rollback to data rozliczenia Rollback nie moŝe przypadać wcześniej niŝ data rozliczenia pierwotnej transakcji forward Zmiana terminu rozliczenia transakcji forward moŝe dotyczyć: 1) całej kwoty zawartej transakcji forward, dla transakcji zabezpieczonej kaucją lub zawartej w ramach przyznanego Klientowi limitu rozliczeniowego; 2) części kwoty zawartej transakcji forward, dla transakcji zawartej w ramach przyznanego Klientowi limit rozliczeniowego. 2. W przypadku zmiany daty rozliczenia: 1) dla całej kwoty transakcji forward Klient i Bank realizują zobowiązania, o których mowa w 56, w nowej dacie rozliczenia transakcji; 2) dla części kwoty transakcji forward Klient i Bank realizują zobowiązania, o których mowa w 56, odpowiednio w pierwotnej i nowej dacie rozliczenia dla odpowiednich kwot nominalnych 3. Zmiana terminu rozliczenia dokonywana jest w formie nowej transakcji, wraz z potwierdzeniem elementów transakcji, o których mowa w 60 ust 2. IV. Główne elementy Strony transakcji forward są zobowiązane przy jej zawieraniu ustalić następujące elementy: 1) dzień zawarcia transakcji; 2) kurs terminowy transakcji forward; 3) kurs spot transakcji forward; 4) punkty swap dla transakcji forward 5) nazwę waluty i kwotę waluty sprzedanej (kupionej) przez Bank; 6) nazwę waluty i kwotę waluty kupionej (sprzedanej) przez Klienta; 7) parę walutową; 8) dzień rozliczenia; 9) instrukcje płatnicze; 10) formę zabezpieczenia 2. W przypadku zmiany daty rozliczenia transakcji forward Strony są zobowiązane potwierdzić: 1) datę zmiany terminu rozliczenia transakcji; 2) dzień zawarcia transakcji pierwotnej; 3) nowy kurs rozliczenia transakcji forward (uwzględniający kurs transakcji pierwotnej oraz rynkowe oprocentowanie walut będących przedmiotem transakcji); 4) kurs spot transakcji forward; 5) nowe punkty swap dla transakcji forward; 6) nazwę waluty i kwotę waluty sprzedanej (kupionej) przez Bank; 7) nazwę waluty i kwotę waluty kupionej (sprzedanej) przez Klienta; 8) parę walutową; 9) nową datę rozliczenia; 10) instrukcje płatnicze; 11) formę zabezpieczenia 3. JeŜeli Klient zostawia Order dla transakcji forward Strony są zobowiązane ustalić elementy, o których mowa w ust. 1 oraz datę i godzinę, do której Order jest waŝny. 61. Strona 7 z 8 Bank sporządza potwierdzenia poszczególnych transakcji i przesyła je Klientowi w dniu zawarcia. V. Zabezpieczenie transakcji kaucją Przed zawarciem transakcji Bank Ŝąda od Klienta zabezpieczenia kaucją na warunkach określonych w 29 Regulaminu. 2. Klient składa kaucję zabezpieczającą transakcję forward w drodze transakcji telefonicznej zgodnie z Rozdziałem 8 Regulaminu. 3. Bank moŝe zaŝądać kaŝdorazowo uzupełnienia wartości kaucji ze wskazaniem terminu do którego uzupełnienie powinno zostać dokonane, jeŝeli w wyniku wyceny wartości bieŝącej transakcji dokonanej przez Bank, strata osiągnięta przez Klienta przekracza 80% wartości środków kaucji (łącznie z środkami złoŝonymi w ramach uzupełnienia kaucji). 4. Klient uzupełnia kaucję co najmniej o kwotę wykazaną przez Bank, równą wartości straty transakcji wynikającej z wyceny. 5. Uzupełnienie wartości kaucji Klient dokonuje w formie złoŝenia nowej kaucji. 6. Nie złoŝenie przez Klienta wymaganego zabezpieczenia kaucją, w dniu rozpoczęcia transakcji kaucji do godziny lub nie uzupełnienie przez Klienta kaucji zgodnie z ust. 5, do terminu wskazanego przez Bank, jest równoznaczne z wyraŝeniem przez Klienta zgody na dokonanie przez Bank w imieniu Klienta transakcji domykającej transakcję pierwotną, dla której ustanowiona była kaucja. Transakcja domykająca : 1) przeprowadzona jest w kwocie równej transakcji pierwotnej po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu, w którym Klient powinien złoŝyć lub uzupełnić kaucję; 2) zostaje wykonana poprzez sprzedanie Klientowi waluty, którą Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupienie od Klienta waluty, którą Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku z godziny z dnia, w którym Klient powinien złoŝyć lub uzupełnić kaucję, jeŝeli transakcja była zawarta dla pary walutowej, która nie występuje w Tabeli kursów Banku. 7. Pracownik Banku informuje Klienta o konieczności uzupełnienia kaucji w sposób uzgodniony w Umowie. 63. W przypadku zmiany terminu rozliczenia całej kwoty transakcji forward, która była zabezpieczona kaucją, data zakończenia kaucji zostaje ustalona zgodnie z 32, przy czym wysokość oraz oprocentowanie kaucji nie ulega zmianie. VI. Transakcje w ramach limitu Klient moŝe dokonywać transakcji forward bez zabezpieczenia po przyznaniu przez Bank limitu rozliczeniowego i limitu straty. 2. Transakcja zabezpieczona kaucją nie obciąŝa limitu rozliczeniowego i limitu straty z zastrzeŝeniem 65 ust Transakcje forward mogą być wykonywane przez Klienta do wysokości limitu rozliczeniowego. 2. KaŜda transakcja, która nie została zabezpieczona kaucją, obciąŝa limit rozliczeniowy. 3. Kwota obciąŝenia limitu rozliczeniowego jest sumą pozycji (wartość bezwzględna róŝnicy pozycji długiej i krótkiej na kaŝdą datę rozliczenia) w kaŝdej z walut. Dla walut obcych do przeliczeń stosuje się kurs średni NBP opublikowany w dniu roboczym poprzedzającym dzień kalkulacji limitu. 4. Klient nie moŝe dokonać transakcji forward bez dodatkowego zabezpieczenia, jeŝeli jej zawarcie oznaczałoby przekroczenie przyznanego limitu rozliczeniowego. 5. W przypadku wykorzystania limitu rozliczeniowego Klient moŝe zawierać transakcje: 1) z zabezpieczeniem kaucją; 2) domykające. 6. Transakcja, dla której zmiana terminu rozliczenia oznaczałaby przekroczenie limitu rozliczeniowego, nie moŝe ulec zmianie bez zabezpieczenia kaucją. 7. Dla transakcji zawartych w ramach limitu, dla których następuje zmiana terminu rozliczenia lub domknięcie otwartej transakcji, kalkulacja wykorzystania limitu rozliczeniowego odbywa się zgodnie z ust

8 1. KaŜda transakcja forward jest wyceniana od dnia jej zawarcia do dnia przypadającego na drugi dzień roboczy przed jej rozliczeniem. 2. Agentem kalkulacyjnym dla wyceny transakcji forward jest Bank. 3. Limit straty jest obciąŝany przez ujemne sumy wycen transakcji forward Klienta rozliczanych jednego dnia, zawartych w ramach przyznanego Klientowi limitu straty. 4. W przypadku, gdy wartość bezwzględna sumy, o której mowa w ust. 3 przekroczy 80% przyznanego Klientowi limitu straty Bank wzywa Klienta do domknięcia pozycji lub wniesienia kaucji (a w przypadku gdy kaucja była juŝ wnoszona w celu zabezpieczenia transakcji zawartej w ramach przyznanego Klientowi limitu uzupełnienia kaucji) w kwocie co najmniej równej wykorzystanemu limitowi straty i wykorzystany limit straty zostaje pomniejszony o złoŝoną kaucję (a w przypadku uzupełniania kaucji o złoŝone kaucje). 5. Kaucja, o której mowa w ust. 4, jest składana z terminem zakończenia w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu rozliczenia transakcji forward, w którym suma wycen transakcji forward Klienta jest ujemna. 6. JeŜeli Klient nie wniesie/uzupełni kaucji lub nie domknie otwartych pozycji do wskazanego terminu, w terminie tym Bank wykona w imieniu Klienta transakcje domykające. Zostaną one wykonane: 1) w kwotach równych transakcjom pierwotnym, po kursie z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu nie wywiązania się przez Klienta ze zobowiązania.; 2) poprzez sprzedanie Klientowi walut, które Klient powinien dostarczyć Bankowi za złote i odkupienie od Klienta walut, które Bank powinien dostarczyć Klientowi za złote po kursach z Tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie w dniu, nie wywiązania się Klienta ze zobowiązania, jeŝeli transakcje były zawarte dla par walutowych, która nie występuje w Tabeli kursów Banku; 3) jeŝeli w wyniku dokonania transakcji domykających Klient uzyskał stratę z powodu wygenerowanych róŝnic kursowych transakcje zostaną rozliczone w walucie, której powstało zobowiązanie Klienta wobec Banku; 4) w przypadku braku wystarczającej kwoty na rachunku Klienta transakcje zostaną rozliczone w cięŝar rachunku Klienta, nawet ROZDZIAŁ 12 Postanowienia końcowe Bank ma prawo wprowadzać zmiany do Regulaminu. Wszelkie wprowadzone zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Bank informuje Klientów posiadających podpisane Umowy, przesyłając Klientowi nowy Regulamin na adres wskazany w załączniku nr 2 do Umowy: 1) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; 2) za pomocą poczty elektronicznej przy czym Regulamin uwaŝa się za dostarczony z chwilą gdy zostanie wysłany Klientowi, chyba Ŝe Bank otrzyma raport informujący Ŝe dostarczenie korespondencji nie powiodło się. 3. JeŜeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Regulaminu Klient nie oświadczy Bankowi pisemnie Ŝe odmawia przyjęcia zmian w Regulaminie, Bank uznaje Ŝe Klient akceptuje wprowadzone zmiany i Regulamin jest wiąŝący w stosunku do Klienta. 4. W przypadku pisemnego oświadczenia dostarczonego do Banku o odmowie akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z 7 Umowy. 5. Zmiany wprowadzone w Regulaminie stosuje się do transakcji zawartych po wejściu w Ŝycie nowego Regulaminu. Strona 8 z 8

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i uŝytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności

Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 27 października 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 453/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A.

Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. 1. Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo