OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r."

Transkrypt

1 PROJEKT OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 2) ) ogłasza się: 1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia; 2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia. MINISTER ŚRODOWISKA 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 2) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz

2 Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 2009 r. (poz.... ) Załącznik nr 1 Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 Lp. Przedmiot opłaty Górna jednostkowa stawka opłaty Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza 335,36 zł/kg 2. Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub 215,00 zł/kg do ziemi 3. Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do 24,56 zł/dam 3 ziemi 4. Umieszczenie odpadów na składowisku 245,67 zł/mg 5. Pobór wody podziemnej 3,64 zł/m 3 6. Pobór wody powierzchniowej śródlądowej 1,89 zł/m 3 7. Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, 3,64 zł/m 2 o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 8. Za kaŝde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niŝ łososiowate lub innych organizmów 23,51 zł wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2

3 Tabela A Załącznik nr 2 Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 * Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyraŝonych jako wskaźnik Lp. Wskaźnik Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie 3,69 tlenu (BZT 5 ) 2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane 1,47 metodą dwuchromianową (ChZT-Cr) 3. Zawiesina ogólna 0,45 4. Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO 4 ) 0, Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO 4 ) dla obszaru 0,0123 działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Tabela B Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi Lp. Substancja Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg Fenole lotne 39,30 2. Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl 4 ), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform - CHCl 3 ), 1,2-107,49 dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro 3

4 Tabela C Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam 3 (1 000 m 3 ) wód chłodniczych Lp. Wody chłodnicze Jednostkowa stawka opłaty w zł/dam Temperatura wprowadzanej wody jest wyŝsza niŝ 0, o C, a nie przekracza +32 o C 2. Temperatura wprowadzanej wody jest wyŝsza niŝ 1, o C, a nie przekracza +35 o C 3. Temperatura wprowadzanej wody jest wyŝsza niŝ 3, o C Tabela D Jednostkowe stawki opłat za 1 m 2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej Lp. Typ powierzchni Jednostkowa stawka opłaty w zł/m Powierzchnia terenów przemysłowych, 0,25 składowych lub baz transportowych 2. Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie 0,060 z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm. 1 ), portów morskich i lotnisk 3. Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym takŝe połoŝonych na terenach 0,049 przemysłowych, składowych lub baz transportowych 4. Powierzchnia parkingów o nawierzchni 0,074 nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyŝej 500 samochodów, w tym takŝe połoŝonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych 5. Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej połoŝonych w miastach o gęstości 0,036 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz z 2008 r. Nr 171, poz oraz z 2009 r. Nr 98, poz

5 Tabela E zaludnienia przekraczającej osób/km 2 Jednostkowa stawka opłaty za kaŝde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niŝ łososiowate albo innych organizmów wodnych Przedmiot opłaty Jednostkowa stawka opłaty w zł 1 2 KaŜde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niŝ łososiowate 0,235 albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeŝeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza kg z 1 ha powierzchni uŝytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu Tabela F Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m 3 wody podziemnej i 1 m 3 wody powierzchniowej śródlądowej Lp. Rodzaj pobranej wody Jednostkowa stawka opłaty w zł/m Woda podziemna 0,099 Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoŝycia lub na cele socjalno-bytowe Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami Ŝywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania 0,058 0, Woda powierzchniowa śródlądowa 0,049 Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoŝycia lub na cele socjalno-bytowe 0,035 5

6 Tabela G Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Lp. Rodzaje gazów lub pyłów Jednostkowa stawka zł/kg Akrylonitryl (aerozol) 37,63 2. Aldehydy alifatyczne i ich pochodne 1,10 3. Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,10 4. Alkohole alifatyczne i ich pochodne 1,10 5. Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,10 6. Aminy i ich pochodne 1,10 7. Amoniak 0,38 8. Arsen 329,06 9. Azbest 329, Benzen 7, Benzo/a/piren 329, Bizmut 15, Cer 117, Chlorek winylu (w fazie gazowej) 18, Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC- 214, CFC-215, CFC-216, CFC , Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC 52,10 6

7 17. Chrom 47, Cyna 4, Cynk 4, Tetrachlorek węgla 166, Dwusiarczek węgla 1, Dwutlenek siarki 0, Dwutlenek węgla (stawka w zł/mg) 0, Etery i ich pochodne 1, Halony: 1211, 1301, , Halony 1, Heksafluorek siarki 26, Kadm 164, Ketony i ich pochodne 1, Kobalt 47, Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki 1, Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 1, Mangan 18, Metan (stawka w zł/mg) 0, Molibden 11, Nikiel 329, Oleje (mgła olejowa) 1, Ołów 37,63 7

8 39. Organiczne pochodne związków siarki 1, Perfluorowęglowodory 26, Pierwiastki metaliczne i ich związki 1, Pierwiastki niemetaliczne 1, Podtlenek azotu (stawka w zł/mg) 74, Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany 329, Polichlorowane bifenyle 164, Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych 0, Pyły krzemowe (powyŝej 30 % wolnej krzemionki) 1, Pyły nawozów sztucznych 1, Pyły polimerów 0, Pyły środków powierzchniowo czynnych 1, Pyły węgla brunatnego 0, Pyły węglowo-grafitowe, sadza 1, Pyły ze spalania paliw 0, Pyły pozostałe 0, Rtęć 164, Sole niemetali 1, Substancje organiczne 5, Tlenek węgla 0, Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO 2 ) 0, Tlenki niemetali 1,10 8

9 61. 1,1,1-trójchloroetan 164, Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 0, Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1, Wodorofluorowęglowodory 26, Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe 1, Związki heterocykliczne 1, Związki izocykliczne 1,10 Tabela H Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych Jednostkowa stawka w zł za Lp. Rodzaj operacji technicznej gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej Napełnianie zbiorników z dachem stałym 5,14 2 OpróŜnianie zbiorników z dachem pływającym 0,31 3 Napełnianie zbiorników podziemnych 2,73 4 Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw 2,73 5 Napełnianie cystern kolejowych 2,10 6 Napełnianie cystern samochodowych 1,48 9

10 7 Napełnianie zbiorników pojazdów 3,04 Tabela I Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane Lp. Rodzaje kotłów Nominalna moc cieplna kotła w MW Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa I Kotły opalane węglem kamiennym 1 Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym 3 15,36 zł/mg > 3 i 5 14,37zł/Mg 2 Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego 3 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym 4 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym 5 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego ,80 zł/mg 26,65 zł/mg 20,24 zł/mg 29,78 zł/mg II Kotły opalane koksem 1 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym 5 20,43 zł/mg 10

11 2 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym 3 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego ,37 zł/mg 23,50 zł/mg III Kotły opalane drewnem 5 3,92 zł/mg IV Kotły opalane olejem 1 Olej lekki (zawartość siarki nie większa niŝ 0,5 %) 2 Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niŝ 1 %) 3 Olej opałowy (zawartość siarki od 1 % do 1,5 %) ,13 zł/mg 9,98 zł/mg 15,82 zł/mg 4. Olej napędowy 5 7,83 zł/mg V Kotły opalane paliwem gazowym 1 Gaz ziemny wysokometanowy 1,4 1161,29 zł/10 6 m 3 > 1,4 i ,95 zł/10 6 m 3 2 Gaz ziemny zaazotowany 1,4 811,99 zł/10 6 m 3 > 1,4 i ,95 zł/10 6 m 3 3 Gaz płynny propan-butan 5 1,57 zł/mg 11

12 Tabela J Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa Lp. Rodzaj silnika spalinowego 1. Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 2. Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 3. Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 4 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 5 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 benzyny silnikowej BS gazu płynnego propan- -butan LPG 66,23 42,47 spręŝonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) spręŝonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) oleju napędowego ON biodiesla BD 18,07 14,75 25,14 36, ,48 9,37 16,82 24, ,48 9,37 10,96 15,58 9,82 11,62 8,08 7,19 5,70 7,83 4,97 5,89 4,62 3,83 12

13 6 Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 7 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 8 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 9 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 10 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 11 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 12 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niŝ osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 13 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 5,03 7,08 4,31 5,00 3,27 2,64 61,44 40, ,38 18,13 32,46 36, ,12 11,84 19,39 21, ,12 11,84 12,54 13,81 10,92 12,92 9,90 8,98 6,58 7,09 5,56 6,60 5,67 4,83 6,12 6,43 5,11 5,99 3,87 3,24 83, ,14 39,89 13

14 14 Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 15 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 16 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 17 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 18 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 19 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 20 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 21 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r ,06 45, ,24 18,08 13, ,70 14,13 10, ,21 8,82 10,35 7, ,18 6,72 7,51 5, ,80 4,43 5,22 3, ,82 42, ,64 32,44 14

15 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I 22 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II 23 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 24 Silniki w pojazdach wolnobieŝnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. 25 Silniki w pojazdach wolnobieŝnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I 26 Silniki w pojazdach wolnobieŝnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II 27 Silniki w pojazdach wolnobieŝnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 28 Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r. 29 Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 30 Silniki w jednostkach pływających Ŝeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r. 31 Silniki w jednostkach pływających Ŝeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA ,29 22, ,76 12,37 233,41 39, ,30 42,00 233,41 39, ,64 32,45 171,93 39, ,31 22, ,79 12, ,18 39, ,76 15, ,16 39, ,09 17,42 15

16 32 Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach 66,23 42, ,07 14,75 16

17 Tabela K Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone Lp. System chowu lub hodowli drobiu do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok) I Stada reprodukcyjne 1 System bezklatkowy, ściółkowy kury nieśne 13,76 kury mięsne 21,22 2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów kury nieśne 9,13 kury mięsne 15,27 II Kury nieśne 1 System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody zbiornik nienapowietrzany zbiornik napowietrzany 10,31 15,24 2 System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów 7,73 3 System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów 6,12 4 System bezklatkowy, ściółkowy 14,53 17

18 5 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 9,13 III Brojlery kurze 1 System bezklatkowy, ściółkowy 10,65 2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 3 System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 4,96 4,26 IV Kurczęta (odchowanie) 1 System bezklatkowy, ściółkowy 13,12 2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 3 System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 6,84 5,24 V VI Indyki System bezklatkowy, ściółkowy Perlice System bezklatkowy, ściółkowy 33,18 35,53 VII Gęsi, kaczki System bezklatkowy, ściółkowy 17,11 18

19 Tabela L Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku Lp. Jednostkowa stawka opłaty w zł/mg Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów odpadu Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem ) 16, Odpady z wydobywania kopalin innych niŝ rudy metali 10, Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 10, Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali * Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania 54, * Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje 54,40 niebezpieczne (z wyłączeniem ) Inne odpady poprzeróbcze niŝ wymienione w , , i , * Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 54,40 z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali Odpady w postaci pyłów i proszków inne niŝ wymienione 16,95 w Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny 16,95 niŝ wymieniony w * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieŝelaznych 50,00 zawierające substancje niebezpieczne Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieŝelaznych 9,65 inne niŝ wymienione w Inne niewymienione odpady 10, Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niŝ rudy metali * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niŝ rudy metali 54, Odpady Ŝwiru lub skruszone skały inne niŝ wymienione 10,94 w Odpadowe piaski i iły 10, Odpady w postaci pyłów i proszków inne niŝ wymienione 54,40 w Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej 10,94 i potasowej inne niŝ wymienione w Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 10,08 19

20 inne niŝ wymienione w i Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał 10,94 inne niŝ wymienione w * Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne 50, Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niŝ wymienione w , * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych 50,00 zawierające substancje niebezpieczne Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niŝ wymienione w , * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych 50,00 (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych 10,08 (fosforytów, apatytów) inne niŝ wymienione w Inne niewymienione odpady 10, Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 10, * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 54, * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje 54,40 niebezpieczne Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niŝ 10,94 wymienione w i Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niŝ wymienione w i , Inne niewymienione odpady 10, Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa Osady z mycia i czyszczenia 16, Odpadowa tkanka zwierzęca 142, Odpadowa masa roślinna 104, Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 16, Odchody zwierzęce 54, Odpady z gospodarki leśnej 104, * Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 142,85 niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Odpady agrochemikaliów inne niŝ wymienione w , Odpady metalowe 10, * Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka 142,85 zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące 142,85 20

21 materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niŝ wymienione w Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 142, Odpady z upraw hydroponicznych 16, Inne niewymienione odpady 10, Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spoŝywczych pochodzenia zwierzęcego Odpady z mycia i przygotowywania surowców 16, Odpadowa tkanka zwierzęca 54, Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia 54,40 i przetwórstwa Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 54, * Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości 142,85 niebezpieczne Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał 142,85 szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niŝ wymienione w Odpady z produkcji mączki rybnej inne niŝ wymienione 142,85 w Inne niewymienione odpady 16, Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i uŝywek spoŝywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zboŝowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, droŝdŝy i produkcji ekstraktów droŝdŝowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 10, Odpady konserwantów 16, Odpady poekstrakcyjne 16, Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia 16,95 i przetwórstwa Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 16, Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 10,94 roślinnych (z wyłączeniem ) Odpady z produkcji pasz roślinnych 10, Odpady tytoniowe 16, Inne niewymienione odpady 10, Odpady z przemysłu cukrowniczego Osady z oczyszczania i mycia buraków 10, Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza 10,94 (wapno defekacyjne) Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 10, Wysłodki 10,94 21

22 Inne niewymienione odpady 10, Odpady z przemysłu mleczarskiego Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia oraz 16,95 przetwarzania Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 16, Odpadowa serwatka 16, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 16, Odpady konserwantów 16, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 16, Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spoŝywcze 16, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego 10,94 rozdrabniania surowców Odpady z destylacji spirytualiów 54, Odpady z procesów chemicznych 54, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 16, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 54, Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 16, Inne niewymienione odpady 10, Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli Odpady kory i korka 54, * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 54,40 zawierające substancje niebezpieczne Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŝ wymienione w , * Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające 54,40 substancje niebezpieczne Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niŝ wymienione 54,40 w Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 54, Inne niewymienione odpady 54, Odpady powstające przy konserwacji drewna * Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne * Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 54,40 142,85 54,40 22

23 * Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 54, * Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające 54,40 substancje niebezpieczne Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury Odpady z kory i drewna 54, Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 54, Szlamy z odbarwiania makulatury 54, Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury 10,94 i tektury Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 54,40 recyklingu Odpady szlamów defekosaturacyjnych 54, Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 10, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem 54, Szlamy z innych procesów bielenia 54, Inne niewymienione odpady 10, Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 54, Odpady z wapnienia 54, * Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez 142,85 fazy ciekłej) Brzeczka garbująca zawierająca chrom 54, Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 16, Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 54,40 oczyszczalni ścieków Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych 16,95 oczyszczalni ścieków Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, 54,40 obcinki, pył ze szlifowania skór) Odpady z polerowania i wykańczania 10, Inne niewymienione odpady 10, Odpady z przemysłu tekstylnego Odpady materiałów złoŝonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 16, Substancje organiczne z produktów naturalnych 16,95 (np. tłuszcze, woski) * Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki 54,40 23

24 organiczne Odpady z wykańczania inne niŝ wymienione w , * Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne 54, Barwniki i pigmenty inne niŝ wymienione w , * Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 54, Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 10, Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 10, Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 16, Inne niewymienione odpady 10, Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej * Osady z odsalania 54, * Osady z dna zbiorników 142, * Kwaśne szlamy z procesów alkilowania 142, * Wycieki ropy naftowej 142, * Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 54, * Kwaśne smoły 142, * Inne smoły 54, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , * Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 142, * Ropa naftowa zawierająca kwasy 142, Osady z uzdatniania wody kotłowej 16, Odpady z kolumn chłodniczych 16, * ZuŜyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) 54, Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej 16, Bitum 16, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla * Kwaśne smoły 142, * Inne smoły 54, Odpady z kolumn chłodniczych 16, * Odpady ciekłe zawierające fenole 142, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego * Osady zawierające rtęć 142, Odpady zawierające siarkę 54, Inne niewymienione odpady 54,40 24

25 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych * Kwas siarkowy i siarkawy 54, * Kwas chlorowodorowy 54, * Kwas fluorowodorowy 54, * Kwas fosforowy i fosforawy 16, * Kwas azotowy i azotawy 54, * Inne kwasy 54, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków * Wodorotlenek wapniowy 54, * Wodorotlenek amonowy 54, * Wodorotlenek sodowy i potasowy 54, * Inne wodorotlenki 54, Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali * Sole i roztwory zawierające cyjanki 142, * Sole i roztwory zawierające metale cięŝkie 142, Sole i roztwory inne niŝ wymienione w i , * Tlenki metali zawierające metale cięŝkie 142, Tlenki metali inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 54, Odpady zawierające metale inne niŝ wymienione w * Odpady zawierające arsen 131, * Odpady zawierające rtęć 142, * Odpady zawierające inne metale cięŝkie 142, Inne niewymienione odpady 54, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania * Odpady zawierające niebezpieczne siarczki 142, Odpady zawierające siarczki inne niŝ wymienione 54,40 w Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa 25

26 chloru * Odpady azbestowe z elektrolizy 47, * Węgiel aktywny z produkcji chloru 54, * Osady siarczanu baru zawierające rtęć 142, * Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 142, Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu * Odpady zawierające niebezpieczne silikony 54, Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu śuŝel fosforowy 54, * Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub 131,05 zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niŝ wymienione 15,61 w i Fosfogipsy 10, Fosfogipsy wymieszane z ŜuŜlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) 10, Inne niewymienione odpady 10, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych * Odpady zawierające substancje niebezpieczne 54, Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu 16, Odpady z produkcji związków cyrkonu 16, Odpady z produkcji związków chromu 50, Odpady z produkcji związków kobaltu 54, Odpadowy siarczan Ŝelazowy 16, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych * Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy 142, * ZuŜyty węgiel aktywny (z wyłączeniem ) 54, Czysta sadza 10, * Odpady z przetwarzania azbestu 47, * Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami 54,40 26

27 niebezpiecznymi Inne niewymienione odpady 10, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej * Wody popłuczne i ługi macierzyste 142, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 142,85 z przemywania i ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 142,85 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 142,85 związki chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 142, * ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 142,85 chlorowców * Inne zuŝyte sorbenty i osady pofiltracyjne 142, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , Wapno pokarbidowe niezawierające substancji 54,40 niebezpiecznych (inne niŝ wymienione w ) Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych * Wody popłuczne i ługi macierzyste 142, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 142,85 z przemywania i ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 142,85 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 142,85 związki chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 142, * ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 142,85 chlorowców * Inne zuŝyte sorbenty i osady pofiltracyjne 142, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , Odpady tworzyw sztucznych 104, * Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) 54,40 27

28 Odpady z dodatków inne niŝ wymienione w , * Odpady zawierające niebezpieczne silikony 54, Odpady zawierające silikony inne niŝ wymienione 16,95 w Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 54, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) * Wody popłuczne i ługi macierzyste 142, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 142,85 z przemywania i ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 142,85 ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 142,85 związki chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 142, * ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 142,85 chlorowców * Inne zuŝyte sorbenty i osady pofiltracyjne 142, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem i ), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów * Wody popłuczne i ługi macierzyste 142, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 142,85 z przemywania i ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 142,85 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 142,85 związki chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 142, * ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 142,85 chlorowców * Inne zuŝyte sorbenty i osady pofiltracyjne 142, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , * Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 142,85 28

29 * Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy 142,85 toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Przeterminowane środki ochrony roślin inne niŝ wymienione 54,40 w Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków * Wody popłuczne i ługi macierzyste 142, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 142,85 z przemywania i ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 142,85 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 142,85 związki chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 142, * ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 142,85 chlorowców * Inne zuŝyte sorbenty i osady pofiltracyjne 142, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w , * Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 142, Odpady stałe inne niŝ wymienione w , * Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 142, Odpady ciekłe inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków * Wody popłuczne i ługi macierzyste 142, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 142,85 z przemywania i ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 142,85 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 142,85 związki chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 142, * ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 142,85 chlorowców * Inne zuŝyte sorbenty i osady pofiltracyjne 142, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ wymienione w ,40 29

30 Ziemia bieląca z rafinacji oleju 54, Zwroty kosmetyków i próbek 16, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych * Wody popłuczne i ługi macierzyste 142, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 142,85 z przemywania i ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 142,85 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 142,85 związki chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 142, * ZuŜyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 142,85 chlorowców * Inne zuŝyte sorbenty i osady pofiltracyjne 142, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 142, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŝ 54,40 wymienione w Inne niewymienione odpady 54, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów * Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 142, Odpady farb i lakierów inne niŝ wymienione w , * Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 142,85 rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niŝ wymienione w * Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niŝ wymienione w * Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 54,40 54,40 16,95 54, Odpady z usuwania farb i lakierów inne niŝ wymienione w , * Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 54,40 30

31 rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niŝ wymienione 16,95 w * Zmywacz farb lub lakierów 54, Inne niewymienione odpady 16, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych) Odpady proszków powlekających 16, Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne 10, Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 10, Inne niewymienione odpady 10, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 16, Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 16, * Odpady farb drukarskich zawierające substancje 54,40 niebezpieczne Odpady farb drukarskich inne niŝ wymienione w , * Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 54,40 niebezpieczne Szlamy farb drukarskich inne niŝ wymienione w , * ZuŜyte roztwory trawiące 54, * Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 142,85 niebezpieczne Odpadowy toner drukarski inny niŝ wymieniony w , * Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne 142, Zdyspergowany olej inny niŝ wymieniony w , Inne niewymienione odpady 16, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej) * Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 142, Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŝ wymienione w , * Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki 142,85 organiczne lub inne substancje niebezpieczne Osady z klejów i szczeliw inne niŝ wymienione w , * Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające 54,40 rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niŝ wymienione w * Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 16,95 142,85 31

32 niebezpieczne Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niŝ wymienione 54,40 w * Olej Ŝywiczny 142, Inne niewymienione odpady 16, Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 gromadzenia nieczystości Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 16, Odpady wielkogabarytowe 104, Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 104,20 * - odpad niebezpieczny w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 54

55 UZASADNIENIE Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska są określone w art. 290 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217). Przepis art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi, iŝ górne stawki opłat za korzystanie ze środowiska oraz jednostkowe stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia kaŝdego roku podwyŝszeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, za rok poprzedni. Zgodnie z art. 291 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska minister właściwy do spraw środowiska, nie później niŝ w terminie do dnia 31 października kaŝdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na następny rok. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r. (M. P. Nr 5, poz. 58 ) został określony średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r. w stosunku do 2007 r. w wysokości 104,2. Górne stawki opłat i jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 zostały zatem, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości stawek opłat, podwyŝszone o 4,2%, czyli w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r. ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, za rok poprzedni. Przedmiot obwieszczenia nie jest objęty regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. 55

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. (M.P. z dnia 3 października 2007 r.)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. (M.P. z dnia 3 października 2007 r.) M.P.07.68.754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. z dnia 3 października 2007 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2)

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................. 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2016 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2014 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o.

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. w Płocku Tabela nr 1. Wykaz odpadów przewidzianych do termicznego unieszkodliwiania.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015

ZAŁĄCZNIK Nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015 M.P.2014.790 - Akt prawny 1 z 46 2016-01-15 09:37 M.P.2014.790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 M.P.10.74.945 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. z dnia 22 października 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.12.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 Na podstawie art. 291 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 729 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 729 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 729 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Monitor Polski Nr 74 4406 Poz. 945 945 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Na podstawie art. 291

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela A Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Tabela A Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Dziennik Ustaw 5 Poz. 1875 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. (poz. 1875) Załącznik nr 1 JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA Tabela

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. (M.P. z dnia 8 września 2009 r.)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. (M.P. z dnia 8 września 2009 r.) M.P.09.57.780 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. z dnia 8 września 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie w ilości 6000 Mg/rok

Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie w ilości 6000 Mg/rok Załącznik nr 3 (część 3a) do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 3 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 2490 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.)

z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 196 POZ. 1217 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tabela A Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Tabela A Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik Monitor Polski 3 Poz. 718 Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017 Tabela A Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011*

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011* Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011* Tabela A Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 260, poz.2176.)

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 260, poz.2176.) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 260, poz.2176.) Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.) Dz.U.00.120.1288 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenie Nr 1043/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze uŝyteczności publicznej tj. za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko

Bardziej szczegółowo

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22* Odpady 01 06 01 01* Kwas siarkawy i siarkowy. 02 06 01 02* Kwas chlorowodorowy. 03 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy. 04 06 01 06* Inne kwasy. 05 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy. 06 06 02 03* Wodorotlenek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE NR SW.II.JD /08 - ZESTAWIENIE ODPADÓW DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA. kod odpad R2 R4/1 R4/2 R14 D9/1 D9/2

POZWOLENIE ZINTEGROWANE NR SW.II.JD /08 - ZESTAWIENIE ODPADÓW DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA. kod odpad R2 R4/1 R4/2 R14 D9/1 D9/2 PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU: R2 - odzysk rozpuszczalników met. mikrofiltracji molekularnej R4/1 - odzysk metali metodą elektrolityczną R4/2 - odzysk soli metali metodami

Bardziej szczegółowo

Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach

Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach D. Oferta Zakładu Gospodarki Odpadami Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach godz. otwarcia: w dni robocze w godzinach od 7 00 do 20 00, w soboty od 7 00 do 14 00., tel. 32/613

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Sektor nr 1 składowiska Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r. Dz.U.2008.196.1217 2012.01.01 zm.wyn.z M.P.2011.94.958 pkt 2 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2013 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska Załącznik nr 4 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 010505. i 010506 7 010599 Inne nie wymienione odpady x x Grupa 02

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 010505. i 010506 7 010599 Inne nie wymienione odpady x x Grupa 02 Grupa 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 1 01 0102 Odpady z wydobywania kopalin innych niż

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg]

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg] CENNIK ZA USŁUGI CENNIK ZA MAGAZYNOWANIA USŁUGI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 ROKU. OD DNIA 01.01.2011 Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka

Bardziej szczegółowo

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej) Mg 990,00 1069,20 04 02

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej) Mg 990,00 1069,20 04 02 CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W TCZEWIE I STEGNIE - 2015 R Obowiązuje od 01.04.2015 roku KOD GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW J.M. CENA NETTO zł/mg 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 68 2313 Poz. 754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r.

Monitor Polski Nr 68 2313 Poz. 754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r. Monitor Polski Nr 68 2313 Poz. 754 754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r. w sprawie wysokoêci stawek op at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2008 Na podstawie art. 291 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 października 2015 r.

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 1875 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 1) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Opłata za korzystanie ze środowiska 2007 r. Podstawa prawna: - rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Dz.U. Nr 260, poz. 2176; ost.zm. M.P. z 2006

Bardziej szczegółowo

0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01

0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2012 r. Załącznik nr 2 do Umowy Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena odpadu netto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 października 2015 r.

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 1875 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 1) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r.

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto z opłatą Podatek VAT % Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Bardziej szczegółowo

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno,

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,25 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo

l Akrylonitryl (aerozol) l 27,43

l Akrylonitryl (aerozol) l 27,43 Dziennik Ustaw Nr 110-6586- Poz. 1261 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1261) Załącznik nr 1 RODZAJE SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPROWADZANYCH DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU:

PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU: NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O. ul. Płk. Dąbka 8C, 30-732 Kraków Oddział Niepołomice ul. Grabska 15A, 32-005 Niepołomice tel.: 012 / 281-11-61 oddzial@nycz.pl www.ekonycz.pl PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2005 r. Dz.U.05.260.2177 2007-01-01 zm. M.P.2006.73.734 ogólne 2008-01-01 zm. M.P.2007.65.732 ogólne 2009-01-01 zm. M.P.2008.80.707 ogólne 2010-01-01 zm. M.P.2009.69.893 ogólne 2011-01-01 zm. M.P.2010.78.965 ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2)

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2) Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Cena bazowa 2014 r. + opł.środowisk. + 8% VAT [zł/mg] Opłata środowiskowa na 2014 [zł/mg] Stawka bazowa 2014 r. [zł/mg]

Cena bazowa 2014 r. + opł.środowisk. + 8% VAT [zł/mg] Opłata środowiskowa na 2014 [zł/mg] Stawka bazowa 2014 r. [zł/mg] załącznik nr 1 CENNIK ZA USŁUGI ODZYSKU I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY. 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * Nazwa: REGON: WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM

Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-73-10 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) za rok 2011

Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) za rok 2011 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) za

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 252 z 2005 r. poz. 2128) W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania

Bardziej szczegółowo

Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c).

Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c). Zał. nr 4 Załącznik nr 7 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c). Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 07 05 81

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2)

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2) Projekt z dnia 5 lutego 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2) Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Telefon/fax: KONTAKT TEL. 1.4 Silniki spalinowe D 131,87 1.5 Chów lub hodowla drobiu E 3416,77

Telefon/fax: KONTAKT TEL. 1.4 Silniki spalinowe D 131,87 1.5 Chów lub hodowla drobiu E 3416,77 WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości naleŝnych opłat i sposobu

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO zł/mg 02 01

CENA BRUTTO zł/mg 02 01 CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W TCZEWIE I STEGNIE - 2016 R Obowiązuje od 01.04.2015 roku KOD GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW J.M. CENA NETTO zł/mg CENA BRUTTO zł/mg 02 01 Odpady

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Dz.U.2001.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadu Mg/rok * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

Ilość odpadu Mg/rok * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali Zał. nr 1 Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do 8 000 Mg/rok) Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do Mg/rok)

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do Mg/rok) Załącznik nr 1 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości

Bardziej szczegółowo

x x o 05 05 i 01 05 06 01 05 08

x x o 05 05 i 01 05 06 01 05 08 Grupa 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku.

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku. Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu Mg/rok 1. 01 04 07* Odpady

Bardziej szczegółowo

OS-6R Sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w rybactwie

OS-6R Sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w rybactwie Załącznik nr 2 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON OS-6R Sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Katalog odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska KATALOG ODPADÓW WRAZ

Bardziej szczegółowo

KATALOG ODPADÓW. 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

KATALOG ODPADÓW. 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin KATALOG ODPADÓW 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali

Bardziej szczegółowo

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin Odbierane odpady Rodzaj odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania

Bardziej szczegółowo

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW NAZWA ODPADU

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW NAZWA ODPADU C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY OD 1-go stycznia 2008 ROKU. Lp KOD Odpadu NAZWA ODPADU Cena za 1 tonę umieszczenia odpadów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do formularza OS-6

Załącznik do formularza OS-6 Załącznik do formularza OS-6 WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM NA FORMULARZU OS-6 Kod 1) Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin

1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin NOWY KOD odpadów - którego wcześniej nie było w katalogu odpadów OBOWIĄZUJĄCE STARE Kod odpadu Nazwa odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08

Załącznik nr 7 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 7 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 8 do decyzji do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Miejsce i sposób magazynowania zbieranych i transportowanych odpadów oraz sposoby dalszego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w

Bardziej szczegółowo