SPIS TREŚCI. Katowice, grudzień 2014 r. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Katowice, grudzień 2014 r. 1"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Uzasadnienie przyjętych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyjaśnienie różnic pomiędzy poziomami dźwięku zmierzonymi i poziomami dźwięku obliczonymi w otoczeniu Zakładu Możliwość pracy linii kruszenia szkła Schreder oraz kruszarki szkła Dragon w porze nocnej Doprecyzowanie zakresu przedsięwzięcia Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych ograniczania emisji niezorganizowanej pyłów Wyjaśnienie wielkości emisji przyjętej do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Katowice, grudzień 2014 r. 1

2 1. Podstawa opracowania 1.1. Wezwanie Zastępcy Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Katowicach znak KŚ-III PB z dnia 24 listopada 2014 r. do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko przedsięwzięcia pn. Modernizacja Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 maja 2014 r. o numerze WOOŚ JB 1.2. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 maja 2014 r. o numerze WOOŚ JB 1.3. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. modernizacja Centrum Recyklingu Szkła firmy DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach tekst jednolity opracowany w lutym 2014 r. przez Sozoprojekt Sp. z o.o Pismo Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej znak WUA MC z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie zakwalifikowania terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Orkana i Łaziennej w Dąbrowie Górniczej 1.5. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy HPZ_95_ITB Instrukcja 338/96 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Przeprowadzona wizja lokalna terenu przedsięwzięcia i terenów sąsiadujących 1.7. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Dąbrowa Górnicza 1.8. Przepisy prawne: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wraz z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) wraz z późniejszymi zmianami rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) Katowice, grudzień 2014 r. 2

3 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 0 poz. 1109) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U poz. 1542) 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Katowicach znak KŚ-III PB z dnia 24 listopada 2014 r. w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 maja 2014 r. o numerze WOOŚ JB. Zakres opracowania wynika z ww. Pisma RDOŚ w Katowicach i obejmuje następujące zagadnienia: - uzasadnienie przyjętych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - wyjaśnienie różnic pomiędzy poziomami dźwięku zmierzonymi i poziomami dźwięku obliczonymi w otoczeniu Zakładu, - możliwość pracy linii kruszenia szkła Schreder oraz kruszarki szkła Dragon w porze nocnej, - doprecyzowanie zakresu przedsięwzięcia, - przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych ograniczania emisji niezorganizowanej pyłów, - wyjaśnienie wielkości emisji przyjętej do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Katowice, grudzień 2014 r. 3

4 3. Uzasadnienie przyjętych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego różnicuje się tereny o różnych funkcjach lub rożnych zasadach zagospodarowania, wskazując tereny chronione przed hałasem. Dopuszczalne poziomy hałasu na tych terenach określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) z późniejszymi zmianami. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego tereny chronione przed hałasem są oceniane przez właściwy organ na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu. Teren DSS Recykling Sp. z o.o. oraz tereny w otoczeniu Zakładu, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Orkana i ul. łaziennej, są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny przyjętym uchwałą Nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2009 roku. Na podstawie zapisów planu możliwe jest jednoznaczne określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W takim wypadku nie jest konieczna ocena właściwego organu w odniesieniu do art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pomimo to DSS Recykling Sp. z o.o. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o stosowną opinię odpowiedź w załączeniu. Tereny zabudowy mieszkaniowej okolicy ulic Orkana, Łazienną i Modrzejowskiej to tereny oznaczone w planie symbolem 21 MN2, 22 MN2, 23 MN2, 24 MN2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zgodnie z 7 ww. uchwały obowiązują zapisy: 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN2 do 30MN2 ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą. 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się: 1) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 2) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo usługowej, usługowej i gospodarczej, Katowice, grudzień 2014 r. 4

5 z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem ustaleń 26 dla obiektów zabytkowych. Mając na uwadze, że na terenach w rejonie ul. Orkana i Łaziennej znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz możliwe jest prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej, zasadne jest zakwalifikowanie tych terenów do mieszkaniowo - usługowych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) z późniejszymi zmianami. W związku z powyższym przyjęto dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkanio usługowej: pora dnia pora nocy 55 db 45 db Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w planie zagospodarowania przestrzennego wyodrębniono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN1. Zgodnie z 6 ww. uchwały 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN1 do 61MN1 ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą. Wprowadzenie tego rozróżnienia wskazuje, że teren oznaczony symbolem MN2 nie stanowi wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż ta oznaczona jest osobnym symbolem MN1. Należy dodać, że dokładana ocena raportu oddziaływania na środowisko pozwoli wyciągnąć wniosek, że zgodnie z obliczeniami akustycznymi hałas powodowany pracą instalacji DSS Recykling Sp. z o.o. nie spowoduje przekroczenia poziomów hałasu w środowisku odpowiednich dla terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej jak i dla terenów zabudowy jednorodzinnej, gdzie obowiązują ostrzejsze normy hałasu, czyli poziomów: pora dnia 50 db, pora nocy 40 db. Pismo Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej znak WUA MC z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie zakwalifikowania terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Orkana i Łaziennej w Dąbrowie Górniczej. Katowice, grudzień 2014 r. 5

6 Na rysunku 1 przedstawiono wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Katowice, grudzień 2014 r. 6

7 Rysunek 1 Wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w otoczeniu zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. N 3PU 21MN2 22MN2 4R 23KDD1/2 23MN2 2ZP 24MN2 9WS1 1RZ 5KDZ1/2 6ZW 8PU 2P 3ZP 45MN1 10UM Tereny zamknięte 3KDZ1/2 28R 47MN1 1K 1KDG2/2 6KDL1/2 50MN1 3U 26R 27R 22WS 21WS 24R 25R Legenda: DSS Recykling Sp. z o.o. Granica planu dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny Skala 1 : Granica planu terenów położonych w rejonie ulic: Puszkina - Magazynowej - Strzemieszyckiej - Katowickiej Katowice, grudzień 2014 r. 7

8 4. Wyjaśnienie różnic pomiędzy poziomami dźwięku zmierzonymi i poziomami dźwięku obliczonymi w otoczeniu Zakładu Pomiary hałasu w środowisku prowadzi się zgodnie z procedurą badawczą określoną w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U poz. 1542), a wcześniej zgodnie z załącznikiem nr 6 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291). W celu oceny wpływu DSS Recykling Sp. z o.o. na stan klimatu akustycznego w otoczeniu Zakładu podczas normalnej pracy istniejącej instalacji przeprowadzono pomiary hałasu w środowisku. Pomiary zostały wykonane przez firmę Zakład Ochrony Środowiska MSB-Projekt Stanisław Borowczyk w listopadzie 2013 r. w 4 punktach pomiarowych w porze dziennej. Pomimo, że instalacja zgodnie z obecnym pozwoleniem nie może pracować w porze nocnej, przeprowadzono dodatkowe pomiary wpływu instalacji na tereny chronione przed hałasem w porze nocnej, w celu określenia możliwości pracy instalacji w tej porze doby. Pomiary również zostały wykonane przez Zakład Ochrony Środowiska MSB-Projekt Stanisław Borowczyk w listopadzie 2013 r. w tych samych punktach pomiarowych co w porze dziennej. Dla potrzeb realizacji pomiarów w porze nocnej specjalnie została uruchomiona instalacja, o czym pismem z dnia 25 listopada 2013 roku o znaku MSB- 8615/IU/12/2/2013 wyprzedzająco poinformowano Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Podczas pomiarów pracowały wszystkie urządzenia instalacji do odzysku stłuczki szklanej, tj. główna linia technologiczna, linia wstępnego kruszenia szkła Schreder i linia dokruszania z kruszarką Dragon. Zestawienie zmierzonych i skorygowanych o tło akustyczne równoważnych poziomów dźwięku A przenikającego do środowiska z terenu DSS Recykling Sp. z o.o. zamieszczono w tabeli 1. Katowice, grudzień 2014 r. 8

9 Tabela 1 Wyniki pomiarów hałasu w wyznaczonych punktach obserwacyjnych w porze dziennej i w porze nocnej przeprowadzone w 2013 r. Oznaczenie punktu pomiarowego S1 S2 S3 S4 Lokalizacja punktu pomiarowego Granica terenu zabudowy mieszkalnej 24MN2 przy ul. Orkana nr 28 Granica terenu zabudowy mieszkalnej 24MN2 przy ul. Orkana nr 34 Granica terenu zabudowy mieszkalnej 24MN2 przy ul. Orkana nr 40 Granica terenu zabudowy mieszkalnej 47MN1 przy ul. Szałasowizna nr 12 Wysokość punktu pomiarowego [m n.p.t.] Zmierzone, skorygowane o tło akustyczne równoważne poziomy dźwięku A z okresu odniesienia T wraz z niepewnością rozszerzoną dla poziomu ufności ~95% i współczynnika rozszerzenia k=2 (Ur95%) pora dzienna pora nocna Dopuszczalne, równoważne poziomy dźwięku A pora dzienna pora nocna Przekroczenia dopuszczalnych, równoważnych poziomów dźwięku A pora dzienna pora nocna 4 41,7 ±1,87 41,1 ±2, ,7 ±1,80 43,3 ±1, ,5 ±1,81 44,2 ±1, ,0 ±1,87 39,8 ±1, Z przeprowadzonych pomiarów akustycznych w środowisku wynika, że praca źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1 nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych, równoważnych poziomów dźwięku A w środowisku w porze dziennej i w porze nocnej. Teren zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej opada w kierunku południowo wschodnim, tak, że zakład znajduje się w obniżeniu względem terenów podlegających ochronie akustycznej. Co więcej zabudowa mieszkalna przy ul. Orkana oddzielona jest linią i bocznicą kolejową znajdującą się na niewielkim nasypie, a zabudowa mieszkaniowa przy ul. Szałasowizna oddzielona jest inną linią kolejową znajdującą się na wysokim 10 m nasypie. Położenie Zakładu w obniżeniu terenu i w skrzyżowaniu dwóch linii kolejowych znajdujących się na nasypach powoduje, że hałas jest odbijany i tłumiony w wyniku ukształtowania terenu, a zabudowa mieszkaniowa jest ekranowana. Katowice, grudzień 2014 r. 9

10 Aby określić wpływ zakładu DSS Recykling Sp. z o.o. po realizacji przedsięwzięcia na poziom hałasu w środowisku przeprowadzono obliczenia rozkładu pola akustycznego w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy instalacji. Metoda obliczeniowa oparta jest na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartym w normie PN ISO Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Wyznaczenie poziomów dźwięku w środowisku przeprowadzono w oparciu o model matematyczny wykorzystując program komputerowy HPZ 2001 Windows: Wersja: marzec'2012+grunt" realizującego Instrukcję ITB nr 338/2008 zgodną z normą PN-ISO Program ten opracowany został w Zakładzie Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Zastosowany model został opisany w raporcie oddziaływania na środowisko w punkcie Metodyka obliczeń rozkładu pola akustycznego w środowisku na str W obliczeniach w porze dziennej uwzględniono wszystkie projektowane i istniejące źródła hałasu, a także ruch pojazdów samochodowych i ładowarek. W porze nocnej będą pracowały tylko linie wewnątrz hal technologicznych, czyli istniejąca główna linia technologiczna, projektowana linia segregacji szkła opakowaniowego oraz projektowana linia przetwarzania stłuczki szklanej. W nocy nie będzie prowadzona eksploatacja linii wstępnego kruszenia Schreder i linii dokruszania szkła z kruszarką Dargon, a także nie będzie realizowany transport surowca do zakładu i wywóz produktu oraz prowadzony załadunek i rozładunek. Obliczony poziom dźwięku A w przyjętych punktach obserwacyjnych powodowany emisją hałasu z Zakładu przedstawiono w tabeli 2. Katowice, grudzień 2014 r. 10

11 Tabela 2. Obliczone równoważne poziomy dźwięku A w przyjętych punktach obserwacji Punkt obserwacji Lokalizacja punktu Wysokość punktu pomiarowego Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A Obliczony równoważny poziom dźwięku powodowany pracą istniejących i projektowanych źródeł hałasu Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 50MN1 przy ul. Szałasowizna Granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 47MN1 przy ul. Szałasowizna i ul Łuszczaka Granica terenu zabudowy mieszkaniowej 24MN2 przy ul. Orkana Granica terenu zabudowy mieszkaniowej 24MN2 przy ul. Orkana Granica terenu zabudowy mieszkaniowej 24MN2 przy ul. Orkana Granica terenu zabudowy mieszkaniowej 24MN2 przy ul. Orkana Granica terenu zabudowy mieszkaniowej 22MN2 przy ul. Orkana i ul. Łaziennej L AeqD [db] L Aeq N [db] L AeqD [db] L Aeq N [db] 4 m npt 50,0 40,0 37,6 29,7 4 m npt 50,0 40,0 38,8 30,3 4 m npt 55,0 45,0 41,8 37,5 4 m npt 55,0 45,0 42,9 38,1 4 m npt 55,0 45,0 46,8 38,6 4 m npt 55,0 45,0 46,4 39,5 4 m npt 55,0 45,0 44,8 36,4 Przeprowadzone obliczenia rozkładu pola akustycznego wykazały, że Zakład DSS Recykling Sp. z o.o. po modernizacji i rozbudowie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych przed hałasem. Wyniki pomiarów hałasu w środowisku oraz wyniki obliczeń hałasu nie mogą być ze sobą porównywane ze względu na zupełnie inne założenia pracy instalacji przy pomiarach jak i do obliczeń oraz stosowanie zupełnie różnych metod określania hałasu w środowisku. Duże rozbieżności między wynikami pomiarów i wynikami obliczeń wyszły w porze nocnej. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że podczas prowadzonych pomiarów w porze nocnej pracowała linia kruszenia Shreder oraz kruszarka Dragon. W obliczeniach w raporcie nie uwzględniano tych urządzeń, ponieważ nie będą pracowały w porze nocnej. Są to urządzenia instalacji pracujące w otwartej przestrzeni Katowice, grudzień 2014 r. 11

12 mające znaczny wpływ na kształt klimatu akustycznego w otoczeniu Zakładu. Z tego względu nie ma możliwości odniesienia wyników pomiarów do wyników obliczeń, a porównywanie tych wartości wiązałoby się z dużym błędem. Ponadto metoda obliczeniowa opiera się na opracowanym modelu matematycznym, który zawiera wiele uproszczeń, jak chociażby brak uwzględnienia ukształtowania terenu, uwzględnienie obecności wszystkich przeszkód i obiektów w obszarze obliczeń, czy też sam fakt obliczeń w punktach siatki i generowania izolinii metodą interpolacji. 5. Możliwość pracy linii kruszenia szkła Schreder oraz kruszarki szkła Dragon w porze nocnej Informacje dotyczące pracy instalacji w porze nocnej zostały przedstawione na stronie 53 w akapicie Organizacja pracy Zakładu w związku z realizacją przedsięwzięcia punktu 4.2. Stan projektowany. W porze nocnej pracować będą instalacje znajdujące się w halach technologicznych. W otwartej przestrzeni pracować będzie kosz zasypowy i przenośnik istniejącej głównej linii technologicznej, jedna ładowarka do okresowego załadunku kosza zasypowego, a także urządzenia ochrony powietrza znajdujące się pomiędzy boksami magazynowymi produktu gotowego (hala nr 2) i halą produkcyjną nr 3. W nocy nie będzie prowadzona eksploatacja istniejącej linii z kruszarką Schreder i linii z kruszarką Dragon, a także nie będzie prowadzony załadunek i rozładunek oraz transport surowca do zakładu i wywóz produktu. Precyzując informacje dotyczące istniejącej linii kruszenia szkła Schreder oraz istniejącej kruszarki szkła Dragon wyjaśniam, że pomiary akustyczne hałasu uwzględniające pracę tych urządzeń wykazały, że zakład dotrzymuje dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, czyli możliwa byłaby praca tych urządzeń w porze nocnej. Rozważano budowę lekkiej hali nad tymi urządzeniami w przypadku gdyby zaszła konieczność ich pracy w porze nocnej. Ostatecznie podjęto decyzję, że urządzenia linii kruszenia szkła Schreder oraz kruszarki szkła Dragon nie będą eksploatowane w porze nocnej. Katowice, grudzień 2014 r. 12

13 6. Doprecyzowanie zakresu przedsięwzięcia DSS Recykling Sp. z o.o. po licznych uzupełnieniach i długim czasie prowadzonego postępowania administracyjnego przedłożył jednolitą treść Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Modernizacja Centrum Recyklingu Szkła firmy DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach opracowaną w lutym 2014 r. W raporcie jednolitym na stronie 47 w punkcie 4.2. Stan projektowany został przedstawiony zakres realizacji przedsięwzięcia. Stan istniejący Zakładu został dokładnie opisany w punkcie 4.1. Stan istniejący na stronie 42. Przedsięwzięcie modernizacji Centrum Recyklingu Szkła w DSS Recykling Sp. z o.o. zakłada rozbudowę instalacji do odzysku stłuczki szklanej o dwie linie technologiczne: linię segregacji szkła opakowaniowego o maksymalnej wydajności około 20 Mg/h linię przetwarzania stłuczki szklanej, głównie szkła płaskiego o maksymalnej wydajności około 20 Mg/h Planuje się także wyposażenie ww. linii w moduły Roentgena, do wydzielania zanieczyszczeń ze strumienia stłuczki, w celu otrzymania produktu wyższej jakości. Przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo. Najpierw zostanie wybudowana linia segregacji szkła opakowaniowego. Kolejnym etapem będzie wyposażenie linii w moduł Roentgena. W trzecim etapie, który może zostać zrealizowany w późniejszym okresie jest budowa linii przetwarzania stłuczki szklanej. W czwartym etapie linia zostanie wyposażona w moduł Roentgena. Dodatkowo w zakres przedsięwzięcia wchodzi zmiana organizacji pracy Zakładu. DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zakłada możliwość pracy całej instalacji do odzysku stłuczki szklanej w porze nocnej. Instalacja będzie eksploatowana w systemie trójzmianowym przez 7 dni w tygodniu. Praca w porze nocnej oraz w soboty i w niedziele jest konieczna ze względu na występujące w okresie roku okresy wzmożonej dostawy surowca i zwiększonego zapotrzebowania odbiorców na produkt. Treść jednolita raportu stanowi chronologicznie ostatni dokument, zawierający wszystkie wyjaśnienia i obejmujący stan istniejący instalacji, który został zidentyfikowany i opisany w Przeglądzie ekologicznym z grudnia 2014 r. Ujednolicony raport należy traktować jako ostateczny bez odniesienia do pierwotnego raportu, gdyż w toku prowadzonego postępowania i na skutek składanych wyjaśnień DSS Recykling Sp. z o.o. zdecydował o wielu zmianach w planowanym przedsięwzięciu. Katowice, grudzień 2014 r. 13

14 7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych ograniczania emisji niezorganizowanej pyłów DSS Recykling Sp. z o.o. w raporcie oddziaływania na środowisko w punkcie 15. Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko na str. 140 przedstawił podejmowane i planowane do podejmowania działania zmierzające do zapobiegania i ograniczenia oddziaływania na środowisko. Stosowanie zraszania stłuczki szklanej przynosi dobre efekty. Ponadto stosowane są i będą następujące metody ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza: Proces załadunku stłuczki szklanej do istniejących koszy zasypowych i ich wstępnego kruszenia prowadzony będzie przy zapewnieniu zraszania wodą oraz zgodnie z zaleceniami w ustawianiu łyżki ładowarki przy zsypie pionowo w dół, co znacznie ogranicza emisję niezorganizowaną (metoda uwzględniona w dokumencie referencyjnym BAT dla Emisji z magazynowania), Proces rozdrabniania prowadzony będzie na wilgotnym materiale w zamkniętych przestrzeniach urządzeń; główne procesy przetwarzania odpadów prowadzone są w zamkniętej hali produkcyjnej. W otwartej przestrzeni prowadzone jest rozdrabnianie wstępne w kruszarce Schreder i w kruszarce Dragon, przy czym urządzenia te są obudowane blachą stalową lub osłonięte plandeką, Magazynowanie stłuczki szklanej na otwartych placach magazynowych w postaci hałd wzdłużnych o odpowiednim kształcie minimalizującym unos pyłów przy wietrznej i suchej pogodzie (metoda uwzględniona w dokumencie referencyjnym BAT dla Emisji z magazynowania), Stosowanie zraszania hałd i placów magazynowych stłuczki za pomocą 13 szt. zraszaczy sterowanych automatycznie i uruchamianych zgodnie z zadanym czasookresem (metoda uwzględniona w dokumencie referencyjnym BAT dla Emisji z magazynowania). System automatycznego zraszania obejmuje: 6 szt. zraszaczy obejmuje plac magazynowy surowca do przetwarzania i półproduktu pomiędzy halą technologiczną nr 3 a boksami magazynowymi surowca przeznaczonego do przetwarzania, Katowice, grudzień 2014 r. 14

15 4 szt. zraszaczy obejmuje plac magazynowy surowca w trakcie przetwarzania i produktu zlokalizowany pomiędzy halą technologiczną nr 3 a halą magazynową nr 1, 1 zraszacz dla boksów magazynowych po północnej stronie hali produkcyjnej, 2 szt. zraszaczy dla placu manewrowo magazynowego w południowej części Zakładu, Dodatkowo plac o powierzchni 800 m 2 w północno wschodniej części terenu Zakładu wyposażony jest w jeden zraszacz mobilny. Zraszacz ten jest przenoszony wzdłuż pryzmy i uruchamiany ręcznie z częstotliwością 1 raz na godzinę na okres 10 minut. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej z instalacji stosuje się zraszanie. Linia główna posiada zraszacze miejscowe: przy zasypie stłuczki do wnętrza hali, przed kruszarką młotkową, przy leju zasypowym do separatora optycznego, przed wylotem przetworzonego materiału do boksów magazynowych. Przenośniki taśmowe znajdujące się w otwartej przestrzeni są osłonięte w zależności od możliwości technicznych blachą lub plandeką w celu ograniczenia unosu zanieczyszczeń pyłowych, Proces usuwania lekkich frakcji zanieczyszczeń ze stłuczki szklanej polega na separacji powietrznej prowadzonej w dwóch miejscach instalacji. Każdy układ separacji powietrznej wyposażony jest w zestaw urządzeń oczyszczających składających się z cyklonu i filtra tkaninowego, Do opalania kotła grzewczego na potrzeby grzewcze budynku socjalno biurowego stosowany jest gaz płynny propan, charakteryzujący się niską emisją produktów spalania, Obszar drogi dojazdowej, parkingów, placów manewrowych i dojazdowych jest i będzie regularnie sprzątany i zamiatany w zależności od potrzeb kilka razy w ciągu tygodnia. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach powinna się odnosić do zakresu przedsięwzięcia mieć. Doniesienia medialne, czy też mieszkańców, które mogą mieć charakter plotek i pomówień, będą rozpatrywane na etapie udziału społeczeństwa Katowice, grudzień 2014 r. 15

16 przez Organ prowadzący postępowanie administracyjne, czyli Prezydenta Miasta Katowice. Informacje takie nie powinny wpływać na niezależny i obiektywny proces opiniowania warunków korzystania ze środowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. DSS Recykling Sp. z o.o. był przedmiotem wielu kontroli Organów ochrony środowiska, które dotychczas nie wykazały, że potencjalny opad pyłu na terenie Dąbrowy Górniczej, a szczególnie dzielnicy Strzemieszyce Wielkie jest skutkiem pracy instalacji do odzysku szkła. W 2013 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zlecił Ośrodkowi Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach badania próbek pyłu opadającego w Strzemieszycach, które to badania nie wskazały jednoznacznie na pył pochodzący z DSS Recykling Sp. z o.o. Wyniki badań są publicznie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Ponadto Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach od sierpnia 2013 r. prowadzi pomiar opadu pyłu w Strzemieszycach. Dotychczasowe wyniki opadu pyłu nie wykazały przekroczenia wartości odniesienia na tym terenie określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, Poz. 87). Emisja z instalacji DSS Recykling Sp. z o.o. zgodnie z obliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu jak oraz w odniesieniu do faktycznych pomiarów opadu pyłu, nie powoduje przekroczenia wartości odniesienia. Zastosowane rozwiązania ograniczania emisji z Zakładu są skuteczne i efektywne. Każde przedsięwzięcie należy oceniać całościowo biorąc pod uwagę korzyści dla środowiska i osiągnięcie efektu ekologicznego, a nie tylko pod względem negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy wyraźnie podkreślić, że DSS Recykling Sp. z o.o. eksploatuje instalację służącą ochronie środowiska poprzez odzysk dużych ilości odpadów szkła. Dotychczas odpady szkła w dużej części były kierowane na składowiska odpadów, czyli deponowane w środowisku. Przetworzona w instalacji stłuczka szklana kierowana jest jako surowiec do hut szkła, czy do zakładów produkcji wełny mineralnej. Wykorzystywanie stłuczki szklanej takiej jak wyprodukowana w DSS Recykling Sp. z o.o. przyczynia się do obniżenia zużycia energii przez te zakłady oraz ograniczenia zużycia surowców naturalnych, przede wszystkim piasku. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz w Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, gdzie położony jest Katowice, grudzień 2014 r. 16

17 nacisk na wzrost odzysku odpadów względem unieszkodliwiania odpadów głównie przez składowanie. 8. Wyjaśnienie wielkości emisji przyjętej do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń W odniesieniu do wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do programu obliczeniowego wyjaśniam, że są poprawne. Do programu została wprowadzona maksymalna wielkość emisji wyrażona w jednostce g/s i czas pracy źródła. Jednak faktycznie można znaleźć różnice pomiędzy tabelami zawartymi w tekście wniosku, a wygenerowanymi danymi z programu Operat FB, ponieważ program ten w generowanych wynikach przelicza emisję z g/s na kg/h i stąd może wyniknąć niewielka różnica zaokrągleń. Ponadto w danych generowanych z programu przedstawiona jest w kolumnie oznaczonej nagłówkiem Emisja średnioroczna kg/h wartość, która nie jest równoznaczna z emisją średnią godzinową określoną w tabelach w tekście raportu. Program Operat FB przy generowaniu wyników oblicza Emisję średnioroczną w kg/h z uwzględnieniem trwania roku, czyli 8760 h. Emisja średnioroczna godzinowa przedstawiona w tabelach raportu odnosi się do faktycznego rocznego czasu emisji ze źródła, który może być krótszy niż 8760 h. Obliczenia rozprzestrzenia się zanieczyszczeń załączone do raportu oddziaływania na środowisko są poprawne. Katowice, grudzień 2014 r. 17

STRESZCZENIE Informacje ogólne DSS Recykling Sp. z o.o. prowadzi w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach Centrum Recyklingu Szkła w oparciu o instalację do przetwarzania stłuczki szklanej. W instalacji prowadzony

Bardziej szczegółowo

S D. jesteśmy. przejrzyści jak. szkło. informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc

S D.  jesteśmy. przejrzyści jak. szkło. informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc S S D RE K CY LIN www.dss-recykling.pl G jesteśmy przejrzyści jak szkło informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc Szanowni Mieszkańcy Strzemieszyc, od kilku lat jesteśmy Waszym sąsiadem. Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska ul. Młyńska 4 40-098 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska ul. Młyńska 4 40-098 Katowice 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 1 Zarząd: 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Magazynowa 1 Sekretariat: +48 32 260 89 70 +48 32 260 89 71 dss@dss-recykling.pl www.dss-recykling.pl Obsługa klienta: +48

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Informacje ogólne Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana do zastosowania technologia

STRESZCZENIE Informacje ogólne Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana do zastosowania technologia STRESZCZENIE Informacje ogólne DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach przy ul. Magazynowej 1 posiada instalację do odzysku stłuczki szklanej. W instalacji prowadzony jest odzysk

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku

Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania akustycznego inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

R E C Y K L I N G jesteśmy przejrzyści jak szkło informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc

R E C Y K L I N G jesteśmy przejrzyści jak szkło informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc SS D R E C Y K L I N G www.dss-recykling.pl jesteśmy przejrzyści jak szkło informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc Szanowni Mieszkańcy Strzemieszyc, od kilku lat jesteśmy Waszym sąsiadem.

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Analiza uciążliwości akustycznej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków skaleniowokwarcowych

Analiza uciążliwości akustycznej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków skaleniowokwarcowych PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-ROZWOJOWE ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym i produkcyjnym KAPAGO 61-747 Poznań, ul. Działowa 12/34, tel: 501-48-37-86, e-mail: biuro@kapago.pl Karty informacyjne przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie.

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie. Gdańsk, 14.12. 2012 r. Windprojekt Sp. z.o o. S.K.A. 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A/1 Dotyczy: odpowiedź na pismo Wójta Gminy Czernice Borowe (znak. GGP.6220.1.2012) z dnia 14 grudnia 2012 r. i Regionalnej

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2011 pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki na stację gazowo-benzynową w Bibicach, na dz. nr 1151/1, obręb Bibice 1 Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Aneks do raportu oddziaływania p.n. Przebudowa i rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach Gdańsk, 28.07.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 25-361 Kielce Dotyczy: odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (znak. WOOŚ-II.4242.68.2013.PW.7)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Załączniki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie POLBRUK S.A.

ZAŁĄCZNIKI. Załączniki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie POLBRUK S.A. ZAŁĄCZNIKI Załączniki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie POLBRUK S.A. Załączniki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Monika STACHOŃ Zleceniodawca: ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o. Dobrów 8; Tuczępy Wykonawca:

mgr inż. Monika STACHOŃ Zleceniodawca: ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o. Dobrów 8; Tuczępy Wykonawca: Zleceniodawca: Wykonawca: ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o. Dobrów 8; 28 142 Tuczępy Zakład Ochrony Środowiska Inwest Eko sp. j. S. Obarski i Wspólnicy, ul. Złota 23, 25 015 Kielce ANEKS DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku ien Racibórz, 07.05.2015 r. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do treści Suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 INWESTOR: PIOTRO-STAL" Adam Sikora Dobczyn, ul. Osiedle Młodych 10 05-205 Klembów CEL OPRACOWANIA Określenie wpływu hałasu emitowanego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w lokalu Urzędu Miasta w Łańcucie w dniach od

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2010 pomiarów

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r.

Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r. Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza - LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Analiza,

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 2. Przykładowe rozwiązania zadania egzaminacyjnego wraz z komentarzem

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych PB2-13/11/2011 Procedura badawcza: PB2 Hałas przemysłowy: Dz. U. nr 206, poz.1291, Załącznik nr 6 Zamawiający: EDP Renewables Polska Sp. zo.o. ul. Postępu 17B 02-676

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez... Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt: emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop OPINIA w sprawie dokumentu: "Ocena z zakresu ochrony przed hałasem dotyczy określenia przewidywanej emisji hałasu do środowiska od planowanej Inwestycji polegającej na budowie parku elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.3.3.2012 Piechowice, dnia 09 lipca 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 6/7/09 Oleśnica, dnia 24 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 12/2016 polityki, strategie, plany lub programy Studium Uwarunkowań i Kierunków

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo