Skrócona instrukcja obsługi/ghid scurtat de utilizare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja obsługi/ghid scurtat de utilizare"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi/ghid scurtat de utilizare Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie: Pełna informacja o zgodności i podłączeniu konsoli dostępna na stronie: TurtleBeach.com/connect Ghidul complet de utilizare pe pagina: Informațiile complete privind compatibilitatea și conectarea consolei accesibile pe pagina: TurtleBeach.com/connect BEZPRZEWODOWE Dla: PS4 PS3 Mobile Xbox 360 FĂRĂ FIR Pentru: PS4 PS3 Mobile Xbox 360

2 Zawartość opakowania/conținutul ambalajului A - Zestaw słuchawkowy Ear Force PX4/Set de căști Ear Force PX4 B - Nadajnik bezprzewodowy PX4 /Transmițător fără fir PX4 C - usuwalny mikrofon/microfon detașabil D - Kabel do trybu Chat Xbox 360/Cablu pentru modul Chat Xbox 360 E - Cyfrowy kabel optyczny/cablu optic digital F - Kabel ładowania słuchawek/cablu de încărcare a căștilor G - Kabel odsłuchowy PS4/Cablu talkback PS4 H - Naklejka Turtle Beach/Eticheta Turtle Beach

3 Zestaw słuchawkowy PX4/Set de căști PX4 Lewy nausznik/cască stângă 1. Zasilanie/Alimentare 2. Tone /Buton tonalitate 3. Ograniczenie przesteru./ Butonul Blast limiter. 4. Kontrola monitoracontrolul monitorului 5. Gniazdo "Chat" typu Jack/Priza "Chat" de tip Jack 6. Regulacja głośności trybu gier/reglarea volumului modului de jocuri 7. Port mikrofonu/portul microfonului Prawy nausznik/cască dreaptă 1.Przyciski głośności trybu Bluetooth /Butoanele de volum al modului Bluetooth 2. Kontrolka Bluetooth/Indicator Bluetooth 3. Przycisk wielofunkcyjny Bluetooth /Buton multifuncțional Bluetooth 4. Wyciszenie mikrofonu w trybie Bluetooth /Amuțirea microfonului în modul Bluetooth 5.Port ładowania zestawu słuchawkowego /Port de încărcare al setului de căști 6.Kontrolka ładowania/indicator de încărcare

4 nadajnik PX4/TRANSMIȚĂTOR PX4 Digital Input LED /Indicatorul intrării digitale/kontrolka wejścia cyfrowego Surround Saound LED/Indicatorului modului Surround /Kontrolka trybu Surround Dolby Digital LED/Indicator Dolby Digital /Kontrolka Dolby Digital Power/Link LED/Indicator de alimentare/conectare/kontrolka zasilania/łącza Pair Button/Buton de asociere/przycisk parowania Surround Angles Button/Buton de poziționare a unghiurilor Surround /Przycisk ustawienia kątów Surround Surround On/Off Button/Buton pornire/oprire a modului Surround/Włącznik//wyłącznik trybu Surround

5 Konfiguracja PS4 /Configurarea PS4 1. Przejdź do Ustawienia Dźwięk i ekran Ustawienia wyjścia audio Podstawowy port wyjściowy Digital Out (OPTICAL) 2. Wybierz tylko " Dolby Digital 5.1ch"

6 1. Intrați în Setări Sunet și ecran Setări de intrare audio Port de ieșire primar Digital Out (OPTIC) 2. Alegeți doar " Dolby Digital 5.1ch" 3. Przejdź do Ustawienia Dźwięk i ekran Ustawienia wyjścia audio Wyjście na słuchawki 4.Wybierz "Chat Audio" 3. Intrați în Setări Sunet și ecran Setări de ieșire audio Ieșire pe căști 4.Alegeți "Chat Audio"

7 5.Przejdź do Ustawienia Dźwięk i ekran Ustawienia wyjścia audio Podstawowy port wyjściowy Format Audio (Podstawowy) 6. Wybierz "Bitstrem (Dolby)" 5. Intrați în setări Sunet și ecran Setări de ieșire audio Port de ieșire primară Format Audio (Primar) 6. Alegeți "Bitstrem (Dolby)"

8 Jeśli poziom głośności w trybie chat jest zbyt wysoki lub zbyt niski: Przejdź do ustawienia Urządzenia Urządzenia Audio Słuchawki i zestawy słuchawkowe Kontrola głośności (Słuchawki) i ustaw zadowalający poziom dźwięku. Dacă nivelul volumului în modul chat este prea mare sau prea mic: Intrați în Setări Dispozitive Dispozitive Audio Căști și seturi de căști Controlul volumului (Căști) și setați nivelul satisfăcător al sunetului. Konfiguracja PS3/Configurarea PS3

9 a. W menu PS3 przejdź do ustawienia Ustawienia Akcesoriów Zarządzaj urządzeniami Bluetooth. b. Wyłącz PX4 Bluetooth: przytrzymaj przez 5 sekund wielofunkcyjny przycisk Bluetooth aż kontrolka Bluetooth przestanie się świecić. c. Poszukaj urządzeń Bluetooth w menu PS3 podczas gdy PX4 jest włączona, ale Bluetooth jest wyłączony, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny Bluetooth do momentu gdy kontrolka zacznie migać na niebiesko i czerwono, a następnie zwolnij przycisk. e. na konsoli PS3 wybierz "Turtle Beach Bluetooth Chat", następnie wprowadź kod "0000". Kontrolka Bluetooth LED zacznie błyskać na niebiesko raz na sekundę, pokazując, że Bluetooth PX4's jest sparowany z PS3. a. În meniul PS3 intrați în Setări Setările Accesoriilor Gestionează dispozitivele Bluetooth. b. Închideți PX4 Bluetooth: țineți apăsat butonul multifuncțional Bluetooth timp de 5 secunde până ce indicatorul Bluetooth va înceta să lumineze. c. Regăsiți dispozitivele Bluetooth în meniul PS3 în timp ce PX4 este pornită, dar Bluetooth-ul este închis, țineți apăsat butonul multifuncțional Bluetooth până ce indicatorul va începe să clipească în albastru și roșu, apoi eliberați butonul. e. Pe consola PS3 alegeți "Turtle Beach Bluetooth Chat", apoi introduceți codul "0000". Indicatorul Bluetooth LED va clipi o dată pe secundă, arătând că Bluetooth PX4's este asociat cu PS3.

10 W menu PS3 przejdź do ustawienia Ustawienia Akcesoriów Ustawienia urządzeń audio i ustaw w polach "Urządzenie wejściowe" i "Urządzenie wyjściowe" pozycję "Turtle Beach Bluetooth Chat". În meniul PS3 intrați în setări Setările Accesoriilor Setările Dispozitivelor Audio și marcați în câmpurile "Setări de intrare" și "Setări de ieșire" poziția "Turtle Beach Bluetooth Chat". W menu PS3 przejdź do ustawienia Ustawienia Ustawienia wyjścia Audio Optical Dolby Digital 5.1ch uwaga: Upewnij się, że pole DTS 5.1 Ch nie jest zaznaczone. În meniul PS3 intrați în Setări Setările ieșirii Audio Optical Dolby Digital 5.1ch Atenție: Asigurați-vă că opțiunea DTS 5.1 Ch NU este bifată. W menu PS3 przejdź do Ustawienia Wyjście multi Audio i ustaw je w pozycji "Włączone" V menu PS3 přejděte na Nastavení Mnohonásobný výstup zvuku a nastavte na "Zapnuto". În meniul PS3 intrați în Setări Audio Multi-Output și alegeți "Da"

11 Konfiguracja Xbox Wszystkie modele/configurarea Xbox Toate modelele Konfiguracja Xbox 360 Slim/Configurarea Xbox 360 Slim Uwaga: w przypadku Xbox 360 E dla uzyskania pełnej kompatybilności wymagany jest zakup konwertera Turtle Beach HDAC (turtlebeach.com/hdac). Atenție:dacă aveți Xbox 360 E pentru a obține compatibilitatea plină va trebui să achiziționați Turtle Beach HDAC (turtlebeach.com/hdac).

12 Konfiguracja Xbox 360 (starsze modele)/ Configurarea Xbox 360 (modele mai vechi) Adapter audio Xbox 360 (dostępny na stronie Turtle Beach.com) jest wymagany tyko jeśli twoja konsola xbox 360 (starszy model) nie posiada wyjścia S/PDIF. Adaptorul audio Xbox 360 (accesibil pe paagina Turtle Beach.com) este necesar doar dacă consola Dvs. xbox 360 (un model mai vechi) nu are ieșirea S/PDIF.

13 Instrukcja parowania/instrucțiuni de asociere Aby można było odtwarzać dźwięk, zestaw słuchawkowy PX4 musi być sparowany z nadajnikiem. Zestaw słuchawkowy i nadajnik w opakowaniu są sparowane fabrycznie. 1.Zestaw słuchawkowy musi być wyłączony.(przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania.) 2.Wciśnij przycisk Parowania na nadajniku i przytrzymaj go przez 5 sekund aż do momentu gdy kontrolka asilania/podłączenia zacznie szybko migać. Zwolnij przycisk. 3 Wciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk zasilania słuchawek aż do momentu, gdy usłyszysz drugi podwójny dźwięk bip, następnie zwolnij guzik. Kontrolka zasilania będzie szybko błyskać (dwa razy na sekundę). Uwaga :Usłyszysz podwójny dźwięk bip (słuchawki włączone), następnie rosnący dźwięk dzwonka (Bluetooth włączony), następnie drugi podwójny dźwięk bip (parowanie zestawu). 4. W ciągu 30 sekund, kontrolka Zasilania/podłączenia na nadajniku będzie świecić na stałe, a kontrolka zasilania na słuchawkach będzie migać raz na sekundę, co oznacz, że proces parowania zakończył się sukcesem. Pentru a reda sunetul, setul de căști PX4 trebuie să fie asociat cu transmițător. Setul de căști și transmițător din ambalaj au fost asociate la fabricație. 1.Setul de căști trebuie să fie pornit.(țineți butonul de alimentare aqpăsat timp de 3 secunde.) 2.Apăsați butonul Asociere pe transmițător și țineți-l apăsat timp de 5 secunde până ce indicatorul de Alimentare/conectare va începe să clipească repede. Eliberați butonul. 3 Apăsați și țineți timp de 6 secunde butonul de alimentare a căștilor până-n momentul,când veți auzi al doilea sunet dublu bip, apoi eliberați butonul. Indicatorul de alimentare va clipi repede (de două ori pe secundă). Atenție : Veți auzi un sunet dublu bip (căștile pornite), apoi sunetul crescător (Bluetooth pornit), apoi al doilea sunet dublu bip (Asocierea setului). 4. Timp de 30 de secunde, indicatorul de Alimentare/conectare pe transmițător va lumina continuu, iar indicatorul de alimentare de pe căști va clipi o dată pe secundă, ceea ce va însemna că procesul de asociere a fost reușit.

14 Oświadczenia zgodności dla modeli Eat Force PX4 Headset (PX4 RX) (Model:TB ) oraz PX4 Transmitter (PX4 TX) (Model: TB ) Oświadczenia o zgodności Federalnej Komisji Łączności (FCC) Oświadczenie o zakłóceniach dla urządzeń klasy B Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zakwalifikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z podrozdziałem B części 15 wytycznych FCC. Ograniczenia te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostało zainstalowane lub nie jest użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia szkodliwe dla komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku danej instalacji. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia szkodliwe dla odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, zaleca się zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków: Obrót lub przestawienie anteny odbiorczej Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a urządzeniem odbiorczym Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik Zwrócenie się o pomoc do dealera lub doświadczonego serwisanta sprzętu RTV. Ostrzeżenie FCC Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 wytycznych FCC Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki: (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i (2) musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie. Oświadczenia ICES Canada Urządzenie jest zgodne z normami ICES-003 i RSS-210 departamentu Industry Canada. (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i (2) musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie. Deklaracja zgodności oznaczona tym symbolem: CE oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy R&TTE Unii Europejskiej (1999/5/EC). Niniejsze urządzenie spełnia następujące standardy zgodności: Bezpieczeństwo: EN : A11 (GS License); Licencjonowane także dla norm: IEC : 2005,(CB Scheme Report/Certificate), UL (NRTL License), CSA22.2, (SCC License); Dodatkowe licencje wymagane dla poszczególnych krajów dostępne na żądanie. EMC: EN 55022: 2006, EN 55024: A1: A2: 2003; EN v1.8.1 ( ), EN v2.1.1 ( ), CISPR22: 2005, CISPR24 W tym EN ,-3-3, -4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6 and Niniejszy produkt jest dodatkowo licencjonowany w miarę potrzeby, zgodnie ze specyficznymi wymogami danych krajów na rynek międzynarodowy. Dodatkowe licencje dostępne są na żądanie. Radio: EN v ( ) & EN V ( ) Kompatybilność elektromagnetyczna i Zagadnienia widma radiowego (ERM); Szerokopasmowe systemy transmisyjne; Urządzenie transmisji danych działające w zakresie 2,4 GHz ISM i wykorzystujące szerokopasmowe techniki modulacyjne oraz Sieci szerokopasmowego dostępu radiowego (BRAN); i urządzeń RLAN wysokiej jakości o częstotliwości 5 GHz. Certyfikacje są z zharmonizowane ze standardami EN spełniającymi podstawowe wymagania zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE. Zgodność przewiduje testy z antenami wymienionymi w załączonej tabeli. SAR: EN : 2008 Środowiskowe: Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/EC, RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC Oświadczenia zgodności dla modeli Eat Force PX4 Headset (PX4 RX) (Model:TB ) oraz PX4 Transmitter (PX4 TX) (Model: TB )

15 Declarațiile de conformitate pentru modelele Eat Force PX4 Headset (PX4 RX) (Model:TB ) și PX4 Transmitter (PX4 TX) (Model: TB ) Declarațiile de conformitate ale Comisiei Federale de Comunicații (FCC) Declarațiile de interferențe privind dispozitive de clasă B Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite au fost create pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat sau utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Nu există totuși nicio garanţie că o asemenea interferenţă nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-unasau mai multe din măsurile următoare: Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie. Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor Conectaţi echipamentul într-o priză electrică situată pe un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul. Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/tv cu experienţă pentru ajutor. Avertizare FCC: Acest dispozitiv respectă Secţiunea 15 din Regulamentul FCC. Funcţionarea lui este supusă următoarelor două condiţii: (1) Dispozitivul nu poate cauza interferenţe dăunătoare și (2) trebuie să accepte interferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care pot determina operaţiuni nedorite. Declarațiile ICES Canada Reglementările Interferențelor Radio ale departamentului Industry Canada. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) Dispozitivul nu poate cauza interferenţe și (2) trebuie să accepte orice interferenţe, inclusiv cele care pot cauza operaţiuni nedorite ale dispozitivului. Declarația de Conformitate Marcajul acesta: indică conformitatea cu cerințele de bază ale Directivei EMC a Uniunii Europene (2004/108/EC). Prezentul echipament îndeplinește următoarele standarde de conformitate: Siguranță: EN : A11 (GS License); Licenționat și pentru normele: IEC : 2005,(CB Scheme Report/Certificate), UL (NRTL License), CSA22.2, (SCC License);Licențe adiționale necesare pentru fiecare țară disponibile la cerere. EMC: EN 55022: 2006, EN 55024: A1: A2: 2003; EN v1.8.1 ( ), EN v2.1.1 ( ), CISPR22: 2005, CISPR24 Inclusiv EN ,-3-3, -4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6 și Prezentul produs este licențiat în mod adițional, în caz de nevoie, în conformitate cu standarde specifice din fiecare țară privind Piața Internațională. Licențe adiționale disponibile la cerere. Radio: EN v ( ) & EN V ( ) Compatibilitate electromagnetică și Probleme de spectru radio (ERM); Sisteme de emisie de bandă largă; Echipament de transmitere a datelor care funcționează în bandă ISM 2,4 GHz și folosește tehnici de modulație de bandă largă și Rețele de acces radio de bandă largă (BRAN); dispozitive RLAN de înaltă calitate cu frecvență de 5 GHz. Certificările sunt armonizate cu standardele EN acoperind cerițele esențiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Compatibilitatea include testările cu antene după cum se menționează în tabelul atașat. SAR: EN : 2008 De mediu: Directiva de voltaj scăzut 2006/95/EC, RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC

EAR FORCE Z22. Ghid de utilizare CU FIR Pentru: PS3 I Xbox 360 I PC Mac I Mobile AMPLIFIED PC GAMING HEADSET

EAR FORCE Z22. Ghid de utilizare CU FIR Pentru: PS3 I Xbox 360 I PC Mac I Mobile AMPLIFIED PC GAMING HEADSET EAR FORCE Z22 Ghid de utilizare CU FIR Pentru: PS3 I Xbox 360 I PC Mac I Mobile AMPLIFIED PC GAMING HEADSET Cuprins Conținutul ambalajului Atribute Descrierea funcțiunilor amplificatorului/folosire Configurarea

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Instrukcja BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Słuchawka BT400 G3 1. przycisk głośności 2. przycisk głośności + 3. włącznik/rozmowa/sparowanie przycisk 4. nausznik 5. wejście zasilacza DC 6. głośnik

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010. Instrukcja obsługi

Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010. Instrukcja obsługi Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010 Instrukcja obsługi Zapraszamy do korzystania z transmitera i odbiornika bluetooth w jednym urządzeniu BTI -010. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth w futrzanych nausznikach. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV

PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV 3 Spis treści Wprowadzenie 4 Adapter TV przegląd 5 Podłączenie zasilania 6 Podłączenie do TV 7 Opcjonalna przejściówka dla połączenia z telewizorem 8 Przygotowanie SoundGate

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi VigorAP 710 802.11n Access Point Skrócona instrukcja obsługi Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że urządzenie jest wolne od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Adapter TV 2 Instrukcja obsługi i montażu

Adapter TV 2 Instrukcja obsługi i montażu Adapter TV 2 Instrukcja obsługi i montażu www.sonici.com 03 Spis treści Ogólne ostrzeżenia 6 Wprowadzenie 8 Adapter TV 2 9 Instalacja 11 Uruchamianie Adaptera TV 2 po raz pierwszy 12 Podłączanie Adaptera

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

udac3 Wiodący wśród mobilnych DAC Instrukcja obsługi

udac3 Wiodący wśród mobilnych DAC Instrukcja obsługi udac3 Wiodący wśród mobilnych DAC Instrukcja obsługi FCC deklaracja zgodności To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsługi Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu

Bardziej szczegółowo

Adapter Telefoniczny 2 Instrukcja obsługi i montażu

Adapter Telefoniczny 2 Instrukcja obsługi i montażu Adapter Telefoniczny 2 Instrukcja obsługi i montażu www.sonici.com Spis treści 03 Ogólne ostrzeżenia 7 Wprowadzenie 9 Adapter Telefoniczny 2 10 Instalacja 11 Aktywowanie Adaptera Telefonicznego 2 po raz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi VigorAP 810 802.11n Access Point Skrócona instrukcja obsługi Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że urządzenie jest wolne od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Słuchawki HDR 110 II

Słuchawki HDR 110 II Instrukcja obsługi Zestaw zawiera: Słuchawki HDR 110 II Nadajnik TR 110 II z kablem przyłączeniowym audio Zasilacz sieciowy SA103K-09G/ NT9-3A (EU) (wyłącznie na rynek UE) Baterie, rozmiar AAA, 1,5 V

Bardziej szczegółowo

AURATON 8000

AURATON 8000 www.auraton.pl 8000 Manual de utilizare AURATON 8000 Produsele cu care conlucrează controlerul AURATON 8000 Controlerul AURATON 8000 conlucrează cu: 2 (se comercializează separat) Cu termostatele fără

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA PL SKRÓCONA INSTRUKCJA PL ZALECANE JEST SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA NA STRONIE WWW.INTERPHONE.CELLULARLINE.COM www.interphone.cellularline.com A B 10 C 4 1 2 3 5 6 7 8 1 MFB (przycisk wielofunkcyjny)

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu Informacje na temat produktu Zestaw samochodowy Mikrofon Krótki mikrofon 1 Wtyk 12 V 2 Złącze mikrofonu 3 Przycisk połączenia 4 Kontrolka funkcji (niebieski/czerwony) 5 Przycisk telefoniczny 6 Natężenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Sportowe słuchawki bezprzewodowe

Sportowe słuchawki bezprzewodowe Sportowe słuchawki bezprzewodowe Instrukcja obsługi Model: EP-B13 Dziękujemy za zakup Słuchawek bezprzewodowych Aukey EP-B13. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj Informacje na temat produktu 1 Złącze ładowania 2 Przycisk + 3 Przycisk - 4 Kontrolka funkcji (niebieska) 5 Kontrolka baterii (czerwona) 6 Wkładka słuchawkowa 7 Mikrofon 8 Zaczep na ucho 9 Kontrolka ładowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja

i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja Informacje ogólne Słuchawka 1. włącznik 2. gniazdo zasilania DC jack 3. ładowanie dioda LED 4. wysuwany mikrofon 5. status dioda LED 6. +/- głośność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BTE-100.

Instrukcja obsługi BTE-100. Instrukcja obsługi BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Obsługa przycisków: Włączanie / wyłączanie Przejście do trybu parowania Pauza / Odtwarzanie Odbieranie połączenia Kończenie połączenia Odrzucanie

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę. Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność easi-speak docking station lub otwarcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON BEZPRZEWODOWY WDC-244L / WDR-244DS

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON BEZPRZEWODOWY WDC-244L / WDR-244DS INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON BEZPRZEWODOWY WDC-244L / WDR-244DS Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Vigor Fly 200 WiFi Router Skrócona instrukcja obsługi Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że e router jest wolny od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

REGULUS. Instrukcja obsługi. Stereo Wireless Headset MT3551

REGULUS. Instrukcja obsługi. Stereo Wireless Headset MT3551 REGULUS Stereo Wireless Headset MT3551 Instrukcja obsługi PL Spis treści Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Połączenia i obsługa...3 Słuchawki...3 Baza (widok tył)...3 Baza (widok przód)...4 Baza

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Dla: Xbox One i urządzenia mobilne FOUR. BARDZO WYDAJNY ZESTAW SŁUCHAWKOWY XboX One INSTRUKCJA RETALL.COM.PL. Designed for

Dla: Xbox One i urządzenia mobilne FOUR. BARDZO WYDAJNY ZESTAW SŁUCHAWKOWY XboX One INSTRUKCJA RETALL.COM.PL. Designed for Dla: Xbox One i urządzenia mobilne FOUR BARDZO WYDAJNY ZESTAW SŁUCHAWKOWY XboX One INSTRUKCJA Designed for Gratulujemy zakupu zestawu słuchawkowego Turtle Beach Ear Force XO FOUR. Zachwycisz się niezwykłą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D. Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M. Rev:

Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D. Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M. Rev: Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M Rev: 1.0.0 71065043 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik w języku polskim

Podręcznik w języku polskim Podręcznik w języku polskim Przegląd 1. Ściągacz 2. klawisz < : Poprzedni utwór 3. klawisz > : Następny utwór 4. Wskaźnik LED a) Ładowanie Wskaźnik LED Czerwony LED jest włączony Czerwony LED jest wyłączony

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Zestaw słuchawkowy do gier V361. Instrukcja Użytkownika

Zestaw słuchawkowy do gier V361. Instrukcja Użytkownika Zestaw słuchawkowy do gier V361 Instrukcja Użytkownika Wstęp Dziękujemy za zakup zestawu słuchawkowego do gier Viper V361. Niniejszy zestaw jest wyposażony w silnik dźwięku wirtualnego 7.1, który oferuje

Bardziej szczegółowo

AFLAŢI MAI MULTE. ML18 şi ML20 Cască Bluetooth

AFLAŢI MAI MULTE. ML18 şi ML20 Cască Bluetooth AFLAŢI MAI MULTE ML18 şi ML20 Cască Bluetooth PRIVIŢI CU ATENŢIE BUTON APELURI Preluare sau terminare apel (1 atingere) Reformare număr (2 atingeri) Iniţiere apelare vocală (apăsare timp de 2 secunde până

Bardziej szczegółowo

Słuchawki dla Graczy V360. Instrukcja obsługi

Słuchawki dla Graczy V360. Instrukcja obsługi Słuchawki dla Graczy V360 Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za zakup słuchawek dla graczy Viper V360. Słuchawki są wyposażone w system wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1, który zapewnia realistyczny

Bardziej szczegółowo

Skrócony Przewodnik. SoundGate. Bernafon SoundGate. Zmiana programów oraz głośności. Telefon. Połączenie muzyczne, np. MP3. Bluetooth muzyka/audio

Skrócony Przewodnik. SoundGate. Bernafon SoundGate. Zmiana programów oraz głośności. Telefon. Połączenie muzyczne, np. MP3. Bluetooth muzyka/audio Bernafon SoundGate SoundGate Skrócony Przewodnik Zmiana programów oraz głośności Telefon Połączenie muzyczne, np. MP3 Bluetooth muzyka/audio Wskaźnik baterii Przewodnik ten jest jedynie skróconą wersją

Bardziej szczegółowo

Głośnik Pocket Hive Bluetooth

Głośnik Pocket Hive Bluetooth kitsound.co.uk PL Aby wyświetlić i pobrać tą instrukcję obsługi w innych językach, kliknij poniższe łącze: Głośnik Pocket Hive Bluetooth www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Instrukcja obsługi JB.3363

Bardziej szczegółowo

7.1 Surround Sound GAMING HEADSET INSTRUKCJA OBSŁUGI

7.1 Surround Sound GAMING HEADSET INSTRUKCJA OBSŁUGI Dla R ET A LL. C O M.P L PS4 PS3 Urządzeń mobilnych 7.1 Surround Sound GAMING HEADSET INSTRUKCJA OBSŁUGI R ET A LL. C O M.P L 7.1 SURROUND SOUND GAMING HEADSET Gratulujemy zakupu zestawu słuchawkowego

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm www.mobi click.com 06.08.2014 06.08.2014 Wersja 2.05 MobiAlarm Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2 Informacje wstępne Programowanie numerów Funkcje trzech przycisków Jak włączyć i wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI Słuchawki Bluetooth Model: K432E INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym skorzystaniu ze słuchawek, w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń oraz uzyskania jak najlepszych rezultatów.

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Vigor 2710e/ne ADSL2/2+ Router r Skrócona instrukcja obsługi Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że e router jest wolny od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 5 Instrukcja BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Wprowadzenie: Słuchawka BT400 G5 składa się z następujących części: 1. Przycisk Rozmowa/Transfer: Przycisk posiada 2 funkcje: Rozmowa odbieranie i

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTABLE SPEAKER WIRELESS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTABLE SPEAKER WIRELESS INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTABLE SPEAKER WIRELESS gratulacje Właśnie nabyłeś sprzęt o najwyższej jakości dźwięku, osobistego komfortu, jak również stylu i luksusu. Poświęć kilka chwil na zapoznanie się z obsługą

Bardziej szczegółowo

BoomP!ll. Głośnik z funkcją Bluetooth. Instrukcja obsługi 33033

BoomP!ll. Głośnik z funkcją Bluetooth. Instrukcja obsługi 33033 BoomP!ll Głośnik z funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33033 Dziękujemy za zakupienie głośnika 33033 BoomP!II z funkcją Bluetooth firmy Ednet. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcjami

Bardziej szczegółowo

JABRA speak 510. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Instrukcja obsługi jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Nadajnik muzyczny Bluetooth Marmitek BoomBoom 50

Nadajnik muzyczny Bluetooth Marmitek BoomBoom 50 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nadajnik muzyczny Bluetooth Marmitek BoomBoom 50 Nr produktu 1323438 Strona 1 z 7 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Aby zapobiec zwarciom, produkt ten powinien być stosowany tylko

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13.

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13. Informacje na temat produktu ODBIORNIK. Antena 2. Wyjście VGA OUT 3. Wejście VGA IN 4. Wejście AUDIO IN 5. S-VIDEO 6. zasilanie 7. Przyciski sterowania PRZYCISKI STEROWANIA 8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 10 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

JABRA SPEAK 510. Instrukcja Obsługi. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Instrukcja Obsługi. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Instrukcja Obsługi jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Jabra SPEAK 450 dla Cisco

Jabra SPEAK 450 dla Cisco Jabra SPEAK 450 dla Cisco INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Witamy...2 Informacje ogólne o zestawie JABRA Speak 450 dla Cisco...3 POŁĄCZENIA...5 używanie zestawu...7 POMOC...8 Dane techniczne:...9 1 Witamy

Bardziej szczegółowo

Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo Co zawiera opakowanie Elementy czujnika Dymo Specyfikacja

Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo Co zawiera opakowanie Elementy czujnika Dymo Specyfikacja Szybki start Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo... 1 1.1 Co zawiera opakowanie... 1 1.2 Elementy czujnika Dymo... 2 1.3 Specyfikacja... 3 1.4 Operacje na Dymo przyciski i wskaźniki... 4

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

JABRA move Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Instrukcja obsługi jabra.com/movewireless 1. Witamy...3 2. zawartość opakowania... 4 3. sposób noszenia...5 3.1 Regulacja wysokości 4. ładowanie... 6 4.1 Stan naładowania akumulatora

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PODSTAWOWY Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Chimaera 5.1 do gier na konsolę Xbox 360 zapewnia realistyczne doznania dźwięku przestrzennego. Korzystając z bogatych doświadczeń w zakresie dźwięku w grach komputerowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 1. Przyciski i wskaźniki... 2 2. Jak dokonywać pomiarów?... 3 3. Pomiar kanałów... 3 4. Menu Główna... 4 5. Autoscan... 4 6. Analizator Widma... 5 7. Zakres... 5 8. Lista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 50. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 50 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH WS-AV511WH jest bezprzewodowym transmiterem HDMI pracującym w częstotliwości 5GHz. Urządzenie umożliwia przesyłanie sygnału w jakości

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urządzeń mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW SŁUCHAWKOWY INSTRUKCJA RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urządzeń mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW SŁUCHAWKOWY INSTRUKCJA RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urządzeń mobilnych WZMOCNIONY ZESTW SŁUCHWKOWY INSTRUKCJ WITMY W TURTLE BECH! Gratulujemy zakupu zestawu słuchawkowego Ear Force P12 firmy Turtle Beach. Zachwycisz się niezwykłą jakością

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika Jabra Halo Free Podręcznik użytkownika 2016 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PODSTAWOWY Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Chimaera do gier na konsolę Xbox 360 zawiera wszystko, co potrzebne, aby cieszyć się maksymalnie 12 godzinami walk i potyczek słownych ze znajomymi. Korzystając z

Bardziej szczegółowo

Jabra revo Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Instrukcja obsługi. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Instrukcja obsługi jabra.com/revowireless 1. Witamy...3 2. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3. sposób noszenia...5 3.1 Regulacja wysokości 3.2 zawiasy do składania 4. ładowanie...7 4.1 Stan naładowania

Bardziej szczegółowo

Transmitter FM XEVO RX5 Bluetooth + PILOT

Transmitter FM XEVO RX5 Bluetooth + PILOT Dane aktualne na dzień: 08-02-2018 12:57 Link do produktu: http://exite.info/transmitter-fm-xevo-rx5-bluetooth-pilot-p-10032.html Transmitter FM XEVO RX5 Bluetooth + PILOT Cena Cena poprzednia Dostępność

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

MANHATTAN SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. JB. 3265/Wyprodukowano w Chinach. KitSound Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Anglia

MANHATTAN SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. JB. 3265/Wyprodukowano w Chinach. KitSound Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Anglia MANHATTAN SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI JB. 3265/Wyprodukowano w Chinach. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Anglia 1 Jesteśmy rzemieślnikami. Jesteśmy muzykami. Jesteśmy KitSound

Bardziej szczegółowo

Zestaw słuchawkowy do gier V370. Instrukcja Użytkownika

Zestaw słuchawkowy do gier V370. Instrukcja Użytkownika Zestaw słuchawkowy do gier V370 Instrukcja Użytkownika Wstęp Dziękujemy za zakup zestawu słuchawkowego do gier Viper V370. Niniejszy zestaw jest wyposażony w silnik dźwięku wirtualnego 7.1, który oferuje

Bardziej szczegółowo

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Podręcznik użytkownika DS-11900 Wersja 1.0 Spis 1.1 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.2 WYGLĄD... 3 1.3 ZAWARTOŚĆ PAKIETU... 4 3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Speed Uniwersalny Instrukcja obsługi. Instrukcja obsugi ELS Odbiornik SPEED Uniwersalny // 73325

Odbiornik Speed Uniwersalny Instrukcja obsługi. Instrukcja obsugi ELS Odbiornik SPEED Uniwersalny // 73325 Odbiornik Speed Uniwersalny 19347 Instrukcja obsługi Instrukcja obsugi ELS Odbiornik SPEED Uniwersalny 02.02.2010 // 73325 EL- Skyport Odbiornik SPEED Uniwersalny 19347 Polski Spis treści: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC.

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC. Scientific-Atlanta, Inc. 5030 Sugarloaf Parkway Lawrenceville, GA 30044 www.scientificatlanta.com Deklaracji zgodności My, Scientific-Atlanta, Inc., 5030 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia 30042,

Bardziej szczegółowo

Matrycowy przełącznik sygnału HDMI z portami 4 x 2

Matrycowy przełącznik sygnału HDMI z portami 4 x 2 Matrycowy przełącznik sygnału HDMI z portami 4 x 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DS-48300 Dziękujemy za zakup niniejszego produktu. Aby zapewnić optymalne działanie oraz bezpieczeństwo, należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Sensus((S))cout Radio Port Bluetooth V2

Sensus((S))cout Radio Port Bluetooth V2 Sensus((S))cout Radio Port Bluetooth V2 Zawartość 1. Wstęp 3 2. Charakterystyka 3 3. Przyciski I diody LED opis i zastosowanie 4 4. Konfiguracja połączenia Bluetooth 4 4.1 Konfiguracja połączenia z PC

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

POLSKI PMR WT206 WT 206 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

POLSKI PMR WT206 WT 206 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA POLSKI PMR WT206 WT 206 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instrukcja obsługi i eksploatacji radiotelefonu (krótkofalówki) WT206 2. Rozpoczęcie użytkowania 2.1 Demontaż uchwytu a. Odciągnij górny zatrzask uchwytu

Bardziej szczegółowo