SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)

2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla budowy głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka gmina Białe Błota Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: - podbudowa na całej szerokości jezdni warstwa o grubości 20 cm, - podbudowa wjazdów warstwa o grubości 15 cm Określenia podstawowe Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d = 0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa łub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN (tabl. 5). O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych stabilizowanego mechanicznie jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D Wymagania ogólne punkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D Warunki ogólne, pkt 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D Wymagania ogólne punkt Kruszywa stosowane do podbudowy Wymagania wobec kruszywa oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN Można stosować następujące rodzaje kruszyw: a) kruszywo naturalne lub b) kruszywo sztuczne, lub c) kruszywo z recyklingu. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN

3 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy pomocniczej przedstawia tabl. 1. Rozdział w PN-EN 13242: 2004 Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy Zestaw sit # Właściwość Uziarnienie wg PN-EN Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN Kształt kruszywa grubego wg PN-EN a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub b) lub maksymalne wartości wskaźnika kształtu Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1: a) w kruszywie grubym Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Podbudowy zasadniczej KR-1 do KR-6 0,063; 0,5; 1; 2;4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Wszystkie frakcje dozwolone GC80/20 GF80 GA75 Odniesienie do tablicy w PN-EN 13242:2004 Tabl. 1 Tabl. 2 GTC20/15 Tabl. 3 GTF10 GTA20 Tabl. 4 FI50 Tabl. 5 SI55 Tabl. 6 C90/3 Tabl. 7 fdeklarowana 4.6 Tabl. 8 b) w kruszywie drobnym fdeklarowana Właściwość niezbadana na pojedynczych 4.7 Jakość pyłów frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań p Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN , kategoria nie wyższa niż: LA40 Tabl Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-l MDE Deklarowana Tabl Gęstość wg PN-EN :2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana Nasiąkliwość wg PN-EN :2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od frakcji) WA Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-l ASNR Tabl Całkowita zawartość siarki wg PN-EN SNR Tabl Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN- EN :1998. rozdział 19.3 V5 Tabl. 14 Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN Brak rozpadu :1998, p.19.l Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym Brak rozpadu - kawałkowym wg PN-EN :1998, p.19.2 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, 3

4 szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN , wg PN-EN SBLA Mrozoodporność na frakcji kruszywa 4/8 wg PN-EN F1 Tabl. 18 Załącznik C Skład materiałowy deklarowany Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa Załącznik C, pochodzenia mineralnego. Jednak w podrozdział Istotne cechy środowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i C.3.4 odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów *) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 **) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m ***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR-5 i KR-6 dopuszcza się jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA < 35 Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Czas nie powinien być dłuższy niż 30 dni przed rozpoczęciem robót z użyciem tych materiałów, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, których parametry odbiegają od ST należy odrzucić i badania wykonać na innych materiałach aż do uzyskania pożądanych cech Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej Składowanie materiałów Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych Postanowienia ogólne Wartości graniczne i tolerancje Podane w dalszej części ST wartości graniczne i tolerancje zawierają nie tylko rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, lecz także przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) jak również nierównomierność warunków wykonawczych, o ile w wypadkach odosobnionych żadne inne uregulowanie nie wystąpi. Zestawienie wymagań wobec mieszanek niezwiązanych zawiera tablica Mieszanki kruszyw Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości i spełniały wymagania z tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom według tablicy 1, w zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej i obciążenia ruchem (KR). W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania z tablicy Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy zasadniczej Postanowienia ogólne Do warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanych ma być zastosowana mieszanka kruszyw: 0/31,5. 4

5 Wymagania wobec odporności kruszyw z recyklingu na działanie mrozu Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie wrażliwości na mróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora wg PN EN Zawartość pyłów Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartość pyłów należy określać wg PN-EN W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej Zawartość nadziarna Określona wg PN EN zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora Uziarnienie Określone wg PN EN uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej muszą spełniać wymagania przedstawione na rys. 1. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na rys. 1. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tym rysunku. Rys. 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej-pomocniczej Oprócz wymagań podanych na rys. 1, wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Mieszanka niezwiązana Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 0, ,6 8 11, ,4 31,5 0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych 5

6 tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; Mieszanka [różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 0/31, Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora wg PN EN Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, o ile nie przewidują tego szczegółowe rozwiązania Zawartość wody Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej wg PN-EN , w granicach podanych w tablicy Wartość CBR Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN Wymaganie wg tablicy Istotne cechy środowiskowe Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do których brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D Wymagania ogólne pkt Sprzęt do wykonywania podbudowy Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w miejscu niedostępnym dla walczyków. 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D Wymagania ogólne pkt 4. Rodzaj środków transportu musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Transport materiałów Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 6

7 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D Wymagania ogólne punkt Zakres wykonywanych robót Przygotowanie podłoża Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie podbudowy powinno odbywać się wg wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek Wytwarzanie mieszanki kruszywa Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernymi wysychaniu Rozkładanie mieszanki kruszywa Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach Zagęszczenie mieszanki Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi przy podbudowie o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej określonej w badaniu Proctora wg PN-EN oraz PN-BN (załącznik A). Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale umożliwiającym prawidłowe zagęszczenie warstwy. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1,0 w badaniu Proctora wg PN-EN i PN-BN (załącznik A) lub wg BN-64/ jako stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który powinien być nie większy niż 2, Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D Wymagania ogólne punkt 6. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy zasadniczej przedstawia tabl. 4. Rozdział w PN-EN Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych Właściwość do zastosowania w warstwie: Podbudowy zasadniczej KR-1 do KR-6 7 Odniesienie do tablicy w PN-EN Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tabl Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tabl. 3

8 4.3.3 Zawartość nadziarna; kategoria OC OC90 Tabl. 4 i Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 5 i 6 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii - porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) Wg tabl. 2 Tabl. 7 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych różnice w Wg tabl. 3 Tabl. 8 przesiewach 4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE **), co najmniej 45 - Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN , LA35 - kategoria nie wyższa niż Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN , Deklarowana - kategoria MDE Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 4/8 odsianej z mieszanki) wg PN-EN F1 - Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is = l,0 i moczeniu w wodzie h, co najmniej 4.5 Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0; Brak wymagań - współczynnik filtracji k co najmniej cm/s Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) wilgotności optymalnej wg metody Proctora Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 4.5 Inne cechy środowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów *) Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo. w przypadkach przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budowlanego. **) Badanie wskaźnika piaskowego SB należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN Kontrola produkcji A. System oceny zgodności Przy produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni dróg należy stosować system 4. B. Kontrola procesu produkcyjnego Pobieranie próbek Pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN Zakładowa kontrola produkcji Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZMP) opisaną w WT MNzw 2009 załączniku C, aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania niniejszych ST. Gęstość szkieletu mieszanki W ramach ZMP należy określać gęstość szkieletu i optymalną zawartość wody w badaniu Proctora wg PN- EN W przeprowadzanym badaniu Proctora uziarnienie pobranej próbki musi spełniać tolerancję ± 5% m/m w stosunku do deklarowanej przez producenta wartości (S) na każdym sicie. Zawartość pyłów w próbce należy podawać Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i przestawić wyniki tych badań 8

9 Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszyw określonych w punkcie 2.3 niniejszej ST Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5. Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Częstotliwość badań Maksymalna powierzchnia Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na podbudowy przypadająca na jedno dziennej działce roboczej badanie (m 2 ) 1 Uziarnienie mieszanki Wilgotność mieszanki 3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na m 2 4 Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa wg tab Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektora Nadzoru Wilgotność mieszanki Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej w badaniu Proctora wg PN-EN oraz PN-BN (załącznik A). Wilgotność należy określić wg PN- EN Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg PN-EN W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/ i nie rzadziej niż raz na 500 m 2, lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Obliczanie modułów odkształcenia wg wzoru: E E 2 1 2,2 gdzie : E 1,2 = 3 p 4 s - p różnica nacisków, Mpa, - s przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków, mm, - D średnica płyty, mm. D Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru Pomiary cech geometrycznych podbudowy Częstotliwość oraz zakres pomiarów Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy Szerokość podbudowy Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 9

10 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/ Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej. Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 2 w sposób ciągły planografem albo co 10 m łatą na każdym Równość podłużna pasie ruchu 3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 4 Spadki poprzeczne* ) 10 razy na 1 km 5 Rzędne wysokościowe Co 50 m 6 Ukształtowanie osi w planie* ) Co 50 m 7 Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz Grubość podbudowy nie rzadziej niż raz na 400 m 2 Przed odbiorem: w 3 pkt, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m 2 8 Nośność podbudowy: - moduł odkształcenia - ugięcie sprężyste co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 2 co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% Rzędne wysokościowe podbudowy Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać - 1 cm, +0 cm Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm Grubość podbudowy Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy zasadniczej ± 10% Nośność podbudowy Moduł odkształcenia wg BN-64/ powinien być zgodny z podanym w tabl. 7, Ugięcie sprężyste wg BN-70/ powinno być zgodne z podanym w tabl. 7. Tablica 7. Cechy podbudowy Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym niż, % Wskaźnik zagęszczenia IS nie mniejszy niż 1,00 1,03 Wymagane cechy podbudowy Maksymalne ugięcie sprężyste Minimalny moduł odkształcenia mierzony pod kołem, mm płytą o średnicy 30 cm, MPa 40 kn 50 kn od pierwszego od drugiego obciążenia E1 obciążenia E2 1,25 1,10 1,40 1, Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 10

11 i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie Niewłaściwa grubość podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy Niewłaściwa nośność podbudowy Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano ST D Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest 1 m 2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 8. Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST D Wymagania ogólne punkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano ST D Wymagania ogólne punkt Cena jednostki obmiarowej Płatność za 1 m 2 wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania 1 m 2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i oznakowanie prowadzonych robót, przygotowanie podłoża, zakup materiałów, transport materiałów, przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą i dostarczenie na miejsce wbudowania, rozłożenie zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, zagęszczenie warstwy, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST, utrzymanie podbudowy w czasie robót. 10. Przepisy związane 1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 2. PN-EN Mieszanki niezwiązane Wymagania. 3. PN-EN Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 11

12 4. PN-EN Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 5. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 6. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 7. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 8. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 9. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego. 10. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania błękitem metylenowym. 11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 12. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-deval). 13. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 14. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 15. PN-EN 1367-l Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 16. PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu. 17. PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania PN-EN Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna. 18. PN-EN Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw. 19. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek. 20. PN-EN Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 1: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie i wymagania ogólne. 21. PN-EN Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 2: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności - Zagęszczanie aparatem Proctora. 22. PN-EN Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego. 23. PN-EN Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Metody sporządzenia próbek badawczych - Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 24. WT MNzw 2009 Wymagania Techniczne (WT ). Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. 12

SST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

SST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SST.0.2.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ABAKUS 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.02.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm D.04.04.02 DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) opracowanej na bazie OST są

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY

D PODBUDOWY D 04.00.00. PODBUDOWY D-04.02.01. Warstwa odcinająca podbudowa dolna 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy

Bardziej szczegółowo

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV 45233222-1 SPIS TREŚCI D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP... 15 2. MATERIAŁY... 15 3. SPRZĘT... 17 4. TRANSPORT... 17 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 38 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 38 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 38 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 38 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 38 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Warstwy odsączające D

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Warstwy odsączające D D 04.02.01 67 Spis treści 1. WSTĘP... 70 1.1. Przedmiot SST... 70 1.2. Zakres stosowania SST... 70 1.3. Zakres robót objętych SST... 70 1.4. Określenia podstawowe... 70 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE D ST 16 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE D ST 16 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JAKBUD UL. MIGDAŁOWA 5, 97-300 PIOTRKÓW TRYB. TEL./FAX (44) 732-60-60 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer,

Bardziej szczegółowo

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE D.04.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0 43 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST 31 D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE D - 05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 19 Spis treści 1. WSTĘP... 21 1.1. Przedmiot SST... 21 1.2. Zakres stosowania SST... 21 1.3. Zakres robót objętych SST... 21 1.4.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 79

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 79 GDYNIA ETAP 1 79 D04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA ZASADNICZA, NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA ZASADNICZA, NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE PODBUDOWA ZASADNICZA, NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Bardziej szczegółowo

D Warstwa odsączająca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSWTA ODSĄCZAJĄCA

D Warstwa odsączająca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSWTA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.02.01.00 WARSWTA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.01. stabilizowanego mechanicznie

D - 04.04.01. stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 96 Spis treści 1. WSTĘP... 99 1.1. Przedmiot SST... 99 1.2. Zakres stosowania SST... 99 1.3. Zakres robót objętych SST... 99 1.4.

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV

D PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV 45233124-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

POZ. KOSZT ; 26 D (CPV ) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

POZ. KOSZT ; 26 D (CPV ) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem POZ. KOSZT. 22 24; 26 D-04.04.02 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O UZIARNIENIU 0/45

D WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O UZIARNIENIU 0/45 D.04.02.03 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O UZIARNIENIU 0/45 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 1 - D-04.02.01. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy. 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

ST-5 Podbudowa z tłucznia

ST-5 Podbudowa z tłucznia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 Podbudowa z tłucznia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyf ikacji Technicznej... 3 1.2 Szczegółowy zakres robót... 3 1.3 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Tarnobrzeg 2008 r. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające. 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

D stabilizowanego mechanicznie

D stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 93 Spis treści 1. WSTĘP... 96 1.1. Przedmiot SST... 96 1.2. Zakres stosowania SST... 96 1.3. Zakres robót objętych SST... 96 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODBUDOWA Z MIESZANEK KRUSZYWA NIEZWIĄZANYCH 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 42 ST-02.04. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D

WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D 04.02.02. D.04.00.00 D.04.02.02 PODBUDOWY WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 1 - D-04.02.01. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WST

POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WST POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWA ODCINAJĄCA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWA ODCINAJĄCA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 WARSTWA ODCINAJĄCA wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg gminnych w m. Golina, ulica Bohaterów II Wojny Światowej 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT...

Budowa dróg gminnych w m. Golina, ulica Bohaterów II Wojny Światowej 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT... D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SST... 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 2 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.12 PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Warstwa dolna - gr. (16-20 cm) 20 cm D-04.04.02.21 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, w-wa dolna gr. w-wy cm

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, w-wa dolna gr. w-wy cm SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, w-wa dolna gr. w-wy 16-20 cm W niniejszej SSTWiORB obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE 1. WSTĘP

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Kom-projekt s.c. Maków Maz. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO Specyfikacje Techniczne D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D

WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D 04.02.02. D.04.00.00 D.04.02.02 PODBUDOWY WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Roboty objęte zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opisane są następującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV - 45233 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia: R e m o n t d r ó g g m i n n y c h w m i e j s c o w o ś c i K o z i e g ł ó w k i u l. S

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-04.04.00

Bardziej szczegółowo

D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 1 - D-04.02.01. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.04.02. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.04.02. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D Ścinanie i uzupełnianie poboczy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D Wymagania ogólne".

D Ścinanie i uzupełnianie poboczy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D Wymagania ogólne. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 48 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-04.04.00 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 04.00.00 00 Podbudowy 04.04.02 00 Podbudowa z kruszywa łamanego 04.04.02 10 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm 15 Podbudowa z kruszywa

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO

D-04.04.02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO D-04.04.02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8

D Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8 D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8 2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą Na warstwę odsączającą stosuje się: - żwir i mieszankę wg PN-B-IIIII [14], - piasek wg PN-B-lll13

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 30 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP l.l. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE

STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego

Bardziej szczegółowo