1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem EU 1907/ / 7 HELIOS SPEKTRA EXTRA Uzupełnienie Nr:1 Uzupełnienie data:25/04/14 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Produkt HELIOS SPEKTRA EXTRA Kod produktu (ów): , , Uwaga: Powyższe numery są kodami produktu. Ta karta bezpieczeństwa ma zastosowanie do wszystkich kodów tego produktu. (Przy ośmiocyfrowym kodzie dwie ostatnie cyfry na etykiecie wskazują rodzaj opakowania) Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie, zakres: Przeznaczenie: 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent Osoba odpowiedzialna 1.4. Numer telefonu alarmowego Wewnętrzna farba do ścian nieobciążonych O produto é utilizado no uso doméstico e profissional. Nadaje się do nanoszenia metodą natrysku, pędzlem i wałkiem. HELIOS TBLUS d.o.o. Količevo Domžale, Slovenija T F Matija Podobnik, Dystrybutor: Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o., ul. Przeskok 43, Ostrów Wlkp., Polska, tel.: , tel./fax: , GSM: Telefon ratunkowy : W przypadku zagrożenia życia, skonsultować się z lekarzem. Dla uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić pod numer telefonu: 062/ ; 062/ (pon.-pt. w godzinach 8-16) lub 042/ informacja toksykologiczna lub 997 lub 112 z telefonu komórkowego 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja UE (1272/2008) Kategoria zagrożenia Klasyfikacja UE (1999/45) Środowisko Materiał zgodny z kryteriami klasyfikacji (w zgodności z CLP-EU GHS, nr 1272/2008) nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt nie przedstawia szczególnego niebezpieczeństwa dla środowiska jeżeli są przestrzegane zalecenia usuwania wg rozdziału 13 Zgodnie z metodologią regulacji prawnych dotyczących klasyfikacji, znakowania, i pakowania substancji niebezpiecznych (punkt 15) PRODUKT NIE JEST KLASYFIKOWANY JAKO NIEBEZPIECZNY. Kod dokumentu:7-hspex/polsk Data wydruku: 12/02/15

2 Uzupełnienie Nr: 1 2 / Elementy oznakowania Oznakowanie (UE 1999/45) Zdrowie Środowisko Fizyko-chemicznych / / / Przygotowanej mieszaniny nie jest przepisane żadne R-zdanie. S29 Nie wprowadzać do kanalizacji. UE (1272/2008): Zwroty zagrożenia (zwroty H) 2.3. Inne zagrożenia Materiał zgodny z kryteriami klasyfikacji (w zgodności z CLP-EU GHS, nr 1272/2008) nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. 3. Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Skład chemiczny: Farba do ścian wewnetrznych. Dyspersje octan winylu-wersenian. Nazwa chemiczna Mieszanina nie zawiera niebezpiecznych składników. Stężenie [masa %] CAS EINECS EU INDEX REACH reg.no Klasyfikacja UE (1999/45) Klasyfikacja (Rozporządzenie nr 1272/2008) (WE) 4. Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy W przypadku dostania się w nadmiernej ilości do dróg oddechowych: W przypadku kontaktu ze skórą: W przypadku kontaktu z oczami: W przypadku połknięcia: W przypadku wystąpienia wszelkich objawów wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Zdjąć skażoną odzież. Przemyć skórę wodą z mydłem. Przepłukać oczy wodą, aby usunąć pozostałości produktu. Nie jeść. Przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów.

3 Uzupełnienie Nr: 1 3 / 7 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Pożar, środki gaśnicze: Nieodpowiednie gaśnicze: substancje Z uwagi na brak właściwości palnych produkt nie wymaga specjalnego traktowania. Wyrób niepalny. Należy zamykać naczynia z wyrobem. Otwarty strumień wody 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Metody gaszenia ognia: 5.3. Informacje dla straży pożarnej Specjalne wyposażenie ochronne strażaków: Nie są potrzebne Brak specjalnych właściwości. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Indywidualne ostrożności: środki Zapewnić dobrą wentylację 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Środki ochrony środowiska: Zapobiec rozlaniu do wody, wodnych ujęć, piwnic, jam lub kanalizacji 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Metody oczyszczania: Wylew zatamować i wymieszać rozlany produkt z ziemią, piaskiem lub innymi materiałemi adsorbującymi ciecze. 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Indywidualne ostrożności: środki Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania: Wyrób nie jest niebezpieczny i nie wymaga szczególnego obchodzenia. Należy wymagać przestrzegania przepisów BHP. Naczynia z wyrobem należy zamykać. W czasie użycia nie spożywać pokarmów i nie pić. Produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji chemicznych. Należy stosować dobre praktyki branżowe i przestrzegać higieny osobistej. Unikać kontaktu produktu z oczami i skórą Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Środki techniczne i warunki: Przechowywać w temperaturze 5-35 C. PRODUKT NIE MOŻE ZAMARZNĄC. Nie magazynować łącznie z żywnością lub pokarmem dla zwierząt. Produkt należy przechowywać w dobrze zamkniętym naczyniu w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, względnie zgodnie z warunkami na etykiecie lub w dokumentacji technicznej. Opakowanie musi być oznaczone z oryginalną etykietą producenta Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Opakowania: ZALECANE plastikowe opakowania NIEZALECANE: niepomalowane opakowania stalowe.

4 Uzupełnienie Nr: 1 4 / 7 Klasa składowania: 12 (wytyczne German VCI) 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochron dróg oddechowych Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu. Nazwa chemiczna CAS Nr. NDS(mg/m3) NDSCh (mg/m3) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr 217, poz. 1833, 2002 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr 33 poz. 166). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 86,2005) Kontrola narażenia Ochrona dróg oddechowych: Niewymagane. Ochrona rąk: Specjalna ochrona nie jest potrzebna, jedynie w przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem używać ochronnych rękawic Ochrona oczu: Ochrona skóry: Niewymagane. Używać bawełnianej ochronnej odzieży roboczej 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać: Kolor: Zapach: Lepka ciecz Biały ph: ,0 Temperatura zapłonu: Charakterystyczne dla farb dyspersyjnych Nie dotyczy Gęstość (kg/l): 1,50-1,57 ISO 2811 Lepkość: DIN C 8-20 PAS Lepkość kinematyczna > 21 mm²/s, 40 C 9.2. Inne informacje Zawartość substancji stałych (wt. %): Rozpuszczalność w wodzie: Całkowity węgiel organiczny 0,001 mieszajacy się

5 Uzupełnienie Nr: 1 5 / 7 (kg/kg produktu): 10. Stabilność i reaktywność Reaktywność Reaktywność: Stabilność chemiczna Stabilność: Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne warunki: Warunki, których należy unikać Niepożądane warunki: Materiały niezgodne Niezgodność: Stabilny - gdy jest stosowany zgodnie z instrukcją. Produkt jest stabilny podczas normanego użytkowania i magazynowania Produkt jest niereaktywny i nie koliduje z większością substancji z wyjątkiem b. silnych utleniaczy. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 11. Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Ostra toksyczność oraz oceny ostrej toksyczności: UKŁAD POKARMOWY SKÓRA DROGI ODDECHOWE Metoda: Metoda obliczania Ostre efekty: Podrażnienie: Skóra: Oczy: Trasy drogi oddechowe: Nadwrażliwość: Skóra: Oczy: Skutki chroniczne: Wpływ wielokrotnej ekspozycji: Dane nie są znane. Nie są nam znane. Dane nie są znane. Nie są nam znane. Dane nie są znane Dane nie są znane.

6 Uzupełnienie Nr: 1 6 / Informacje ekologiczne Toksyczność Ekotoksyczność - informacja o składnikach Produktu (w oparciu o komponent danych) nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Nazwa chemiczna CAS Nr. Ekotoksyczności stęż Trwałość i zdolność do rozkładu Biodegradacja Zdolność do bioakumulacji Biostężenie: Mobilność w glebie Mobilność Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Substancje PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Ekotoksyczność - informacja o składnikach Na podstawie klasyfikacji składników nie stwierdzono szkodliwego wpływu produktu na środowisko. 13. Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt: Pozostałosci produktu, odpady i zużyte opakowania powinny być unieszkodliwiane zgodnie z przepisami o przetwarzaniu odpadów specjalnych i niebezpiecznych (Dyr. 91/689/EEC, Dyr. 2000/532/EC). Opakowanie: Numer klasyfikacyjny odpadu: Opakowania nie mogą być wykorzystywane powtórnie umieszczone na specjalnych wysypiskach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628) (Dyr.94/62/EC, Dyr. 1999/177/EC). 14. Informacje dotyczące transportu Transport drogowy/kolejowy ARD/RID: Zgodnie z ustawodawstwem produkt NIE JEST KLASYFIKOWANY JAKO NIEBEZPIECZNY. Transport morski IMDG: Zgodnie z ustawodawstwem produkt NIE JEST KLASYFIKOWANY JAKO NIEBEZPIECZNY. Temperatura zapłonu: Nie dotyczy Transport lotniczy (IATA): Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

7 Uzupełnienie Nr: 1 7 / Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z kompleksową prawodawstwa dotyczącego substancji chemicznych - Rozporządzenie REACH w sprawie chemikaliów i rozporządzenia w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP / GHS). ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DzU nr 178, poz. 1481, 2005) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczania emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów (DzU. Nr 11, poz. 72 z 15 stycznia 2007 r.). Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. nr 0, poz. 445, 2012). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, 2173, 2005); Produkt jest objęty zakresem dyrektywy UE (2004/42), "DECO VOC". Zgodnie z postanowieniami dyrektywy, klasyfikowany jest do: A.a - Matowe ściany i sufity wewnętrzne (połysk ), powłoka na bazie wody (PW) 22 g/l 16. Inne informacje Poziom zwrotów R i H w rozdziale 3: Produkt nie zawiera składników z przydzielonymi zwrotami ryzyka. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dotyczą tylko opisanego produktu w formie w jakiej został dostarczony i nie są ważne gdy materiał został użyty w kombinacji z innymi materiałami lub w procesach które nie są przewidziane w instrukcji użycia. Informacje te są zgodne ze stanem wiedzy dostawcy w czasie publikacji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się czy produkt nadaje się do określonego zastosowania. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej nie stanowią o jakości produktu, są one tylko instrukcją bezpiecznego stosowania przez użytkownika.

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo