Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S A. Data sporządzenia Data aktualizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A. Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S A Data sporządzenia Data aktualizacji Identyfikacja preparatu, producenta i importera/dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa preparatu...norsodyne S A Nazwa chemiczna...nienasycona żywica poliestrowa Zastosowanie preparatu Preparat jest stosowany jako nienasycona żywica poliestrowa Identyfikacja producenta Nazwa...CRAY VALLEY Adres... Usine de Drocourt B.P. 19 F Rouvroy Francja Telefon Fax Internet... Telefon alarmowy informacja toksykologiczna w Polsce 998 lub najbliższa terenowa jednostka PSP Identyfikacja importera/dystrybutora Nazwa... POLYTOR Sp. z o.o. Adres... ul. Chrobrego Toruń Telefon Fax Internet... polytor.pl 2. Skład i informacja o składnikach Składnik niebezpieczny (nazwa i numery identyfikacyjne) Zawartość procentowa Klasyfikacja Styren CAS WE Nr indeksowy: % R10 Nota D Xn; R-20 Xi; R-36/38 Pełna treść zwrotów patrz pkt 16 karty charakterystyki NORSODYNE S A Strona 1/10

2 3. Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r., w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, (Dz. U. 2003, Nr 171, poz. 1666, 2004 r. Nr 243, poz. 2440). Preparat jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy Unii Europejskiej 1999/45/EC z poprawkami. Łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy i skórę. 4. Pierwsza pomoc 4.1 Objawy zatrucia Pary mogą powodować łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel. W wysokich stężeniach działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może wystąpić podrażnienie skóry objawiające się bólem lub/i zaczerwienieniem. Omyłkowe spożycie może spowodować nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę, objawy narkotyczne i pozostałe objawy układowe jak przy zatruciu inhalacyjnym. Istnieje możliwość aspiracji produktu do płuc, a w konsekwencji możliwość wystąpienia zapalenia płuc na skutek zaaspirowania produktu. Objawy obrzęku płuc mogą być opóźnione. Wskazana 48 godzinna obserwacja lekarska. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę 4.2 Wdychanie Usunąć poszkodowaną osobę ze skażonego obszaru. Zapewnić świeże powietrze do oddychania. W razie wątpliwości lub utrzymywania się objawów, należy wezwać lekarza. 4.3 Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przemyć wodą z mydłem i opłukać wodą. 4.4 Kontakt z oczami Przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Zasięgnąć porady okulistycznej. Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania. 4.5 Połknięcie NIE PROWOKOWAĆ WYMIOTÓW. Przepłukać usta wodą. Nie podawać nic doustnie bez zalecenia lekarza. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki. Zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Preparat jest łatwopalny. Temperatura zapłonu wynosi 32 C. 5.1 Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. 5.2 Zalecane środki gaśnicze Woda - prądy wodne rozproszone, CO 2 (gaśnica śniegowa), proszki gaśnicze, piany odporne na działanie alkoholu. Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową, lub śniegową (dwutlenek węgla). Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). NORSODYNE S A Strona 2/10

3 5.3 Niezalecane środki gaśnicze Nie stosować zwartych strumieni wody szczególnie na powierzchnię cieczy, mogłoby to powodować rozpryskiwanie się produktu i rozprzestrzenianie się pożaru. 5.4 Niebezpieczne produkty rozkładu chemicznego Tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO 2 ). 5.5 Wyposażenie ochronne Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odzieży ochronnej i aparatu izolującego drogi oddechowe. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać osób postronnych i nieupoważnionych. Do prac związanych z likwidacją skutków awarii skierować osoby przeszkolone i wyposażone w maski chroniące przed oparami, rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Nie stosować urządzeń i narzędzi powodujących iskrzenie. Unikać wdychania par. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu lub skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego. 6.3 Metody oczyszczania/usuwania Duże ilości uwolnionego produktu przysypać materiałem pochłaniającym i zebrać do oznakowanego pojemnika na odpady. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13. Zanieczyszczona powierzchnię zmyć wodą z detergentem. Nie stosować rozpuszczalników organicznych. Uwaga! materiał nasączony produktem również stwarza zagrożenie pożarowe. Do zbieranie nie używać trocin i pyłu drewnianego. Po zebraniu spalić w instalacji przystosowanej do spalania płynów. Produkt spolimeryzowany - wysypisko przystosowane w tym celu. 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 7.1 Postępowanie z preparatem Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej; ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w dziale IV rozdziału 6 lit. D, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (t. j r. Nr 169 z poz. 1650), przestrzegać zaleceń zawartych w informacji technicznej dostarczonej przez producenta. Stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2005 r., poz. 86). Minimalne wymagania dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących prace na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004). Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami. Nie wdychać par i rozpylonej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanych miejscach; nie dopuszczać do powstawania pary i aerozolu. Utrzymywać stężenia składników niebezpiecznych w powietrzu poniżej dopuszczalnych poziomów narażenia i stężeń wybuchowych. Zapewnić łatwy dostęp do środków gaśniczych i sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku substancji. Stosować z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i urządzeń iskrzących. Zabezpieczyć przed gromadzeniem ładunków elektrostatycznych. Zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją producenta. 7.2 Magazynowanie Przy stosowaniu i magazynowaniu tego produktu należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138). NORSODYNE S A Strona 3/10

4 Postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552). Produkt łatwopalny. Magazyn cieczy łatwopalnych, ognioodporny, z wentylacją mechaniczną i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym; bez ogrzewania, z wykładziną podłogową elektroprzewodzącą. Magazynować z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i urządzeń iskrzących. Zabezpieczyć magazyn przed możliwością wejścia osób nieupoważnionych. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych pojemnikach, najlepiej w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnym (poniżej 30 o C), suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Zalecane pojemniki do przechowywania - pojemniki oryginalne, opakowania metalowe z wyjątkiem wykonanych z miedzi, stopów miedzi i aluminium i tworzyw sztucznych. Pojemniki wcześniej otwierane szczelnie zamknąć i przechowywać pionowo, aby uniemożliwić wyciek preparatu. Magazynować z dala od materiałów utleniających (nadtlenków), przyspieszaczy katalizatorów i mocnych kwasów i zasad. Nie przechowywać w pobliżu środków spożywczych i paszy 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 8.1 Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 217, poz. 1833, 2005 r. Nr 212, poz. 1769). Dokonywany zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). 8.2 Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy NDS NDSCh NDSP Styren 50 mg/m mg/m 3 nieustalone 8.3 Normy biologiczne (DBS) Styren: kwas migdałowy w moczu: 16 mg/h 8.4 Zalecane procedury monitoringu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy. PN-Z :2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników. PN-71/Z Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości styrenu. PN-86/Z-04152/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości styrenu. Oznaczanie styrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 8.5 Środki ochrony osobistej, zapewniające właściwą ochronę Dróg oddechowych: Zapewnić dobrą wentylację; jeśli może mieć miejsce narażenie na pary i aerozole preparatu stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych typu AB lub w sytuacji awaryjnej sprzęt izolujący drogi oddechowe niezależny od otaczającego powietrza. Rąk: Oczu i twarzy Skóry: Rękawice nieprzemakalne z gumy lub tworzywa neoprenowego chroniące przed rozpuszczalnikami, krem ochronny do rąk. Gogle ochronne lub maska osłaniająca twarz. Odzież ochronna. Specyficzne środki higieniczne - podczas stosowania produktu nie wolno jeść, pić i palić. NORSODYNE S A Strona 4/10

5 Uwaga! Zalecany sprzęt ochronny podlega obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (t. j. Dz. U. 204, Nr 204, po 2087, 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2258). Uwaga! Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywaia oceny zgodności środków ochrony indywidualnej oraz sposób i wzór ich oznakowania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na styren niezależnie od stężenia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 114, poz. 545, 2002 r. Nr 127, poz. 1092). Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na mieszaniny rozpuszczalników organicznych należy przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, 1998 r. Nr 159, poz. 1057, 2001 r., Nr 37, poz. 451, Nr 128, poz. 1405). Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami.preparat stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.jeżeli jest to niezbędne stosować środki ochrony dróg oddechowych; natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem; nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z preparatem, jeżeli jest to potrzebne zastosować krem do rąk. Należy zapewnić dostęp do prysznica i innych urządzeń myjących umożliwiających przemywanie oczu i skóry pod bieżącą wodą. 9. Właściwości fizykochemiczne Stan fizyczny... ciecz Barwa... bursztynowa Zapach... charakterystyczny (styren) Temperatura zapłonu... 31ºC (EN 22719) Temperatura samozapłonu ºC (dotyczy styrenu nie preparatu) Wybuchowość (granice wybuchowości w powietrzu styren) Dolna granica 1,1% obj. (dotyczy styrenu nie preparatu) Górna granica... 6,1% obj. (dotyczy styrenu nie preparatu) Prężność par... 6 hpa (20 o C) (dotyczy styrenu nie preparatu) Gęstość... 1,10-1,15 g/cm 3 (ISO 2811) Rozpuszczalność Woda nie rozpuszczalny Rozp. organiczne... węglowodory aromatyczne, estry i ketony. Względna gęstość par... 3,6 (powietrze = 1) (dotyczy styrenu nie preparatu) Lepkość... 0,9 dpas (25 o C) 10. Stabilność i reaktywność Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania. Styren zawarty w produkcie utlenia się pod wpływem tlenu z powietrza, tworząc wybuchowe nadtlenki Warunki, których należy unikać Światło, ciepło, źródła zapłonu. Styren zawarty w produkcie łatwo polimeryzuje pod wpływem ogrzewania, światła, w kontakcie z solami metali, nadtlenkami, silnymi kwasami. Nie kontrolowana polimeryzacja w zamkniętym zbiorniku może przebiegać wybuchowo Materiały, których należy unikać Silne środki utleniające, nadtlenki, związki mogące tworzyć wolne rodniki Niebezpieczne produkty rozpadu Podczas spalania powstają m.in. tlenki węgla, tlenek styrenu. NORSODYNE S A Strona 5/10

6 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Klasa toksyczności (styren) Substancja łatwo palna oraz szkodliwa i drażniąca wg wykazu substancji niebezpiecznych Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne Próg wyczuwalności zapachu... 0,43 mg/m 3 LD 50 (szczur, doustnie) mg/kg LC 50 (szczur, inhalacja) mg/m 3 LD 50 (królik, szczur, skóra)... brak danych TCL 0 (człowiek, inhalacja) mg/m 3 LCL 0 (człowiek, inhalacja) mg/m 3 (4 godz.) 11.3 Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: Substancja szkodliwa, drażniąca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Przypuszczalnie rakotwórcza dla człowieka Drogi wchłaniania Drogi oddechowe, przewód pokarmowy; brak danych o wchłanianiu przez nieuszkodzoną skórę Objawy zatrucia ostrego Wdychanie pary styrenu w małych stężeniach mogą wywołać łzawienie oczu, metaliczny smak w ustach; w stężeniach ok. 800 mg/m 3 ból i zaczerwienienie spojówek, a w większych kaszel, zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Przerwanie narażenia może zapobiec nasileniu objawów: objawy cofają się. Kontynuowanie narażenia wywołuje senność, zaburzenia świadomości; może wystąpić porażenie ośrodka oddechowego i śmierć. Skażenie skóry ciekłym styrenem może wywołać ból i zaczerwienienie skóry. Skażenie oczu ciekłym styrenem wywołuje ból, zaczerwienienie spojówek. Drogą pokarmową wywołuje ból gardła, ból brzucha, mdłości, wymioty i ogólne objawy jak zatrucie drogą oddechową Objawy zatrucia przewlekłego 11.7 Przewlekłe zapalenie skóry, przewlekłe zapalenie spojówek, upośledzenie węchu, zaburzenia funkcji psychicznych, spowolnienie, zmiany w zapisie elektroencefalograficznym (EEG) Skutki narażenia przewlekłego Przewlekła lub powtarzana ekspozycja na pary i mgły produktu może spowodować podrażnienie, odtłuszczenie, wysuszenie i stany zapalne skóry, upośledzenie węchu, zaburzenia funkcji psychicznych, spowolnienie, zmiany w zapisie elektroencefalograficznym (EEG) Odległe skutki narażenia Styren nie znajduje się w wykazach czynników rakotwórczych i prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, 2005 r. Nr 160, poz. 1356). IARC (International Agency of Cancer Research) zaliczyła styren do grupy 2B tj. czynników przypuszczalnie rakotwórczych dla ludzi. U ludzi narażonych zawodowo na styren występowały białaczki. Obserwowano również raki o innej lokalizacji (chłoniaki, krtań). Dane epidemiologiczne są jednak niepełne. 12. Informacje ekologiczne Brak danych o ruchliwości opisywanego preparatu w różnych ekosystemach, jego zdolności do biokoncentracji, biodegradacji ani ekotoksyczności. Ocena zagrożenia jest oparta na danych literaturowych dotyczących składników produktu. Produkt trudno rozpuszcza się w wodzie, opada na dno zbiorników. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Unikać zrzutów do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji. Ekotoksyczność (styren) Hamowanie wzrostu glonów (IC 50 /72 h): Microcystis aeruginosa 67 mg/l Scenedesmus quadricauda 200 mg/l Graniczne stężenie toksyczne dla: ryb Leciscus idus melanotus 45 mg/l (48 h) skorupiaków Daphnia magna 130 mg/l NORSODYNE S A Strona 6/10

7 Stężenie śmiertelne dla: ryb Leuciscus idus melanotus 90 mg/l (48 h) skorupiaków Daphnia magna 300 mg/l Stężenie toksyczne dla: bakterii Pseudomonas putida 72 mg/l pierwotniaków Entosiphon sulcatum > 256 gm/l Toksyczność ostra (LC 50 /48 h) dla ryb Leuciscus idus melanotus 66 mg/l Toksyczność ostra (EC 50 /24 h) dla skorupiaków Daphnia magna 182 mg/l Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi określa rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1763), Dopuszczalne ph ścieków odprowadzanych do wód i ziemi wynosi 6,5-9,0. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108, 2003 r. Nr 163, poz. 1585). 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Klasyfikacja odpadów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). W katalogu odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych znajdują się pod kodem: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej (grupa 07), w tym: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych - kod w tym: Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste * Odpad po przetworzeniu utwardzony wyrób w myśl przepisów nie jest preparatem szkodliwym i może być traktowany jako odpad tworzyw sztucznych o kodzie Szczegółowy kod odpadów należy przypisać biorąc pod uwagę indywidualne zastosowanie produktu oraz źródło i sposób powstania odpadu Likwidacja odpadów Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). Nie usuwać do kanalizacji. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby Postępowania z opakowaniami po produkcie Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). 14. Informacje o transporcie Przepisy ADR stan prawny na 1 stycznia 2003 r. Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1481). Preparat należy oznakować podczas przewozu i przypisać mu: Nazwę przewozową:...żywica W ROZTWORZE, zapalna Nr rozpoznawczy materiału:...un 1866 Klasa (ADR/RID)...3 (materiały ciekłe zapalne) Kod klasyfikacyjny...f1 Grupa pakowania (ADR)...III Nalepka ostrzegawcza...nr 3 Nr rozpoznawczy zagrożenia..30 Inne informacje - opakowanie < 450 litrów nie klasyfikowane jako niebezpieczne NORSODYNE S A Strona 7/10

8 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Oznakowanie produktu podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.1679, 2004 r. Nr 260, poz. 2595). Nazwa produktu Składniki niebezpieczne Znak ostrzegawczy NORSODYNE S A Styren Symbol ostrzegawczy szkodliwy Xn szkodliwy Określenie rodzaju zagrożenia R10 Produkt łatwo palny R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę Określenie warunków S21 Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu bezpiecznego stosowania S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S 41 Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Dyrektywy EU Dyrektywę 91/155/EEC zastąpiono Dyrektywą 93/112/EEC oraz Dyrektywą 2001/58/EC: Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Preparaty niebezpieczne. Dyrektywę 1999/45/EC zastąpiono Dyrektywą 2001/60/EC OJEC L226-22/08/2001. Dyrektywa 2004/73/EC z 29 kwietnia 2004 r. dostosowuje do postępu technicznego po raz 29 Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych warunków odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. (Official Journal L /06/2004). Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi i środowiska 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350, Nr 125, poz. 1367, 2002 r. Nr 135 poz. 1145, Nr 142, poz. 1187, 2003 r. Nr 189, poz. 1852, 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, 2005 r. Nr 179, poz. 1485). 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 poz. 1674). 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171, 2005 r. Nr 2, poz. 8). 3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171 poz. 1666, 2004 r. Nr 243, poz. 2440). 4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1679, 2004 r. Nr 260, poz. 2595). 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348). 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142 poz. 1194). 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. Nr 16, poz. 138). 8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552). NORSODYNE S A Strona 8/10

9 9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczanie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 19 poz. 170). 10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, nakazów i warunków lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168 poz. 1762, 2005 r. Nr 39, poz. 372) [Dotyczy preparatów b. toksycznych lub żrących (R35), metanolu, preparatów zawierających powyżej 3% metanolu]. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. Nr 21 z 1998 r. poz. 94, z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j r. Nr 169 z poz. 1650) [patrz pkt 7]. 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) [patrz pkt 7]. 5. Ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.) [patrz pkt 14]. 6. Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1481) [patrz pkt 14]. 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) [patrz pkt 13]. 8. Ustawa z dnia 17 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, 2002 r. Nr 143, poz. 1196, 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 190, poz. 1865, 2004 r. Nr 49, poz. 464, 2005 Nr 113, poz. 954). 9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78, 2004 r. Nr 11, poz. 97, Nr 96, poz. 959, 2005 r. Nr 175, poz. 1458) [patrz pkt 13]. 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) [patrz punkt 13]. 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, 2002 r. Nr 127, poz. 1092). 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500, z późn. zm.) [patrz pkt. 8]. 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.(dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). 14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 166, poz. 503) [patrz pkt. 12]. 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108) [patrz pkt. 12]. 16. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796) [patrz pkt. 12]. 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645) [patrz pkt. 8]. 18. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 217, poz. 1833, 2005 r. Nr 212, poz. 1769) [patrz pkt. 8]. 19. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). 20. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 7, poz. 78). NORSODYNE S A Strona 9/10

10 16. Inne informacje Wyjaśnienie do R- zwrotów R10 Produkt łatwo palny wymienionych w punkcie 2 R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę Klasyfikacja składników produktu w pkt. 2 karty charakterystyki jest podawana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201, poz. 1674), a w przypadku, gdy substancja nie znajduje się w ww. wykazie klasyfikacji dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, 2004 r. Nr 243, poz. 2440). Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) o wprowadzeniu preparatu niebezpiecznego do obrotu na terenie RP został poinformowany Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Inne źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki: 1. Komputerowa Baza Danych RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances), opracowana przez National Institute for Occupational Safety and Health, Komputerowa Baza Danych HSDB (Hazardous Substance Data Bank); opracowana przez National Institute for Occupational Safety and Health, Ostre zatrucia. Rozpuszczalniki organiczne, IMP, Łódź Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego STYREN. 5. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne. CIOP, Warszawa Dyrektywa Rady 67/548/EWG wraz z późniejszymi zmianami (do 28 ATP włącznie). Niniejsza karta uzupełnia instrukcję obsługi, lecz nie zastępuje jej. Zawarte w niej informacje podane są w oparciu o naszą wiedzę dotyczącą przedstawionego produktu zgodnie ze stanem na Uwaga: Informacja ta dotyczy WYŁACZNIE tego produktu, który jest zgodny ze specyfikacja firmy CRAY VALLEY. W przypadku wytwarzania mieszanin, użytkownik musi upewnić się, ze nie powstają nowe zagrożenia podobne do powyższych. Zawarte tutaj informacje oparte są na naszej wiedzy na temat produktu dostępnej w momencie publikacji i są podawane w dobrej wierze. Proszę zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia, które mogą wystąpić, jeżeli produkt ten jest stosowany w sposób inny, niż ten, do którego został przeznaczony. Niniejsza Karta może być używana i kopiowana wyłącznie do celów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Bibliografia dotycząca informacji ustawodawczych i prawnych oraz kodeksów pracy nie jest wyczerpująca. Należy wziąć pod uwagę inne odpowiednie przepisy. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapoznanie się z istniejącymi przepisami dotyczącymi użytkowania, przechowywania i bezpiecznego obchodzenia się z produktem. Użytkownik jest również odpowiedzialny za przekazanie WSZYSTKICH informacji dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska zawartych w tej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego osobom zajmującym się tym produktem. Data aktualizacji Wersja 2.0 NORSODYNE S A Strona 10/10

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 15.10.2002 Data aktualizacji karty 20.12.2013 Wersja numer 3CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo