Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S A. Data sporządzenia Data aktualizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A. Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S A Data sporządzenia Data aktualizacji Identyfikacja preparatu, producenta i importera/dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa preparatu...norsodyne S A Nazwa chemiczna...nienasycona żywica poliestrowa Zastosowanie preparatu Preparat jest stosowany jako nienasycona żywica poliestrowa Identyfikacja producenta Nazwa...CRAY VALLEY Adres... Usine de Drocourt B.P. 19 F Rouvroy Francja Telefon Fax Internet... Telefon alarmowy informacja toksykologiczna w Polsce 998 lub najbliższa terenowa jednostka PSP Identyfikacja importera/dystrybutora Nazwa... POLYTOR Sp. z o.o. Adres... ul. Chrobrego Toruń Telefon Fax Internet... polytor.pl 2. Skład i informacja o składnikach Składnik niebezpieczny (nazwa i numery identyfikacyjne) Zawartość procentowa Klasyfikacja Styren CAS WE Nr indeksowy: % R10 Nota D Xn; R-20 Xi; R-36/38 Pełna treść zwrotów patrz pkt 16 karty charakterystyki NORSODYNE S A Strona 1/10

2 3. Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r., w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, (Dz. U. 2003, Nr 171, poz. 1666, 2004 r. Nr 243, poz. 2440). Preparat jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy Unii Europejskiej 1999/45/EC z poprawkami. Łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy i skórę. 4. Pierwsza pomoc 4.1 Objawy zatrucia Pary mogą powodować łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel. W wysokich stężeniach działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może wystąpić podrażnienie skóry objawiające się bólem lub/i zaczerwienieniem. Omyłkowe spożycie może spowodować nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę, objawy narkotyczne i pozostałe objawy układowe jak przy zatruciu inhalacyjnym. Istnieje możliwość aspiracji produktu do płuc, a w konsekwencji możliwość wystąpienia zapalenia płuc na skutek zaaspirowania produktu. Objawy obrzęku płuc mogą być opóźnione. Wskazana 48 godzinna obserwacja lekarska. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę 4.2 Wdychanie Usunąć poszkodowaną osobę ze skażonego obszaru. Zapewnić świeże powietrze do oddychania. W razie wątpliwości lub utrzymywania się objawów, należy wezwać lekarza. 4.3 Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przemyć wodą z mydłem i opłukać wodą. 4.4 Kontakt z oczami Przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Zasięgnąć porady okulistycznej. Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania. 4.5 Połknięcie NIE PROWOKOWAĆ WYMIOTÓW. Przepłukać usta wodą. Nie podawać nic doustnie bez zalecenia lekarza. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki. Zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Preparat jest łatwopalny. Temperatura zapłonu wynosi 32 C. 5.1 Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. 5.2 Zalecane środki gaśnicze Woda - prądy wodne rozproszone, CO 2 (gaśnica śniegowa), proszki gaśnicze, piany odporne na działanie alkoholu. Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową, lub śniegową (dwutlenek węgla). Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). NORSODYNE S A Strona 2/10

3 5.3 Niezalecane środki gaśnicze Nie stosować zwartych strumieni wody szczególnie na powierzchnię cieczy, mogłoby to powodować rozpryskiwanie się produktu i rozprzestrzenianie się pożaru. 5.4 Niebezpieczne produkty rozkładu chemicznego Tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO 2 ). 5.5 Wyposażenie ochronne Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odzieży ochronnej i aparatu izolującego drogi oddechowe. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać osób postronnych i nieupoważnionych. Do prac związanych z likwidacją skutków awarii skierować osoby przeszkolone i wyposażone w maski chroniące przed oparami, rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Nie stosować urządzeń i narzędzi powodujących iskrzenie. Unikać wdychania par. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu lub skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego. 6.3 Metody oczyszczania/usuwania Duże ilości uwolnionego produktu przysypać materiałem pochłaniającym i zebrać do oznakowanego pojemnika na odpady. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13. Zanieczyszczona powierzchnię zmyć wodą z detergentem. Nie stosować rozpuszczalników organicznych. Uwaga! materiał nasączony produktem również stwarza zagrożenie pożarowe. Do zbieranie nie używać trocin i pyłu drewnianego. Po zebraniu spalić w instalacji przystosowanej do spalania płynów. Produkt spolimeryzowany - wysypisko przystosowane w tym celu. 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 7.1 Postępowanie z preparatem Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej; ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w dziale IV rozdziału 6 lit. D, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (t. j r. Nr 169 z poz. 1650), przestrzegać zaleceń zawartych w informacji technicznej dostarczonej przez producenta. Stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2005 r., poz. 86). Minimalne wymagania dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących prace na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004). Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami. Nie wdychać par i rozpylonej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanych miejscach; nie dopuszczać do powstawania pary i aerozolu. Utrzymywać stężenia składników niebezpiecznych w powietrzu poniżej dopuszczalnych poziomów narażenia i stężeń wybuchowych. Zapewnić łatwy dostęp do środków gaśniczych i sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku substancji. Stosować z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i urządzeń iskrzących. Zabezpieczyć przed gromadzeniem ładunków elektrostatycznych. Zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją producenta. 7.2 Magazynowanie Przy stosowaniu i magazynowaniu tego produktu należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138). NORSODYNE S A Strona 3/10

4 Postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552). Produkt łatwopalny. Magazyn cieczy łatwopalnych, ognioodporny, z wentylacją mechaniczną i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym; bez ogrzewania, z wykładziną podłogową elektroprzewodzącą. Magazynować z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i urządzeń iskrzących. Zabezpieczyć magazyn przed możliwością wejścia osób nieupoważnionych. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych pojemnikach, najlepiej w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnym (poniżej 30 o C), suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Zalecane pojemniki do przechowywania - pojemniki oryginalne, opakowania metalowe z wyjątkiem wykonanych z miedzi, stopów miedzi i aluminium i tworzyw sztucznych. Pojemniki wcześniej otwierane szczelnie zamknąć i przechowywać pionowo, aby uniemożliwić wyciek preparatu. Magazynować z dala od materiałów utleniających (nadtlenków), przyspieszaczy katalizatorów i mocnych kwasów i zasad. Nie przechowywać w pobliżu środków spożywczych i paszy 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 8.1 Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 217, poz. 1833, 2005 r. Nr 212, poz. 1769). Dokonywany zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). 8.2 Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy NDS NDSCh NDSP Styren 50 mg/m mg/m 3 nieustalone 8.3 Normy biologiczne (DBS) Styren: kwas migdałowy w moczu: 16 mg/h 8.4 Zalecane procedury monitoringu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy. PN-Z :2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników. PN-71/Z Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości styrenu. PN-86/Z-04152/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości styrenu. Oznaczanie styrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 8.5 Środki ochrony osobistej, zapewniające właściwą ochronę Dróg oddechowych: Zapewnić dobrą wentylację; jeśli może mieć miejsce narażenie na pary i aerozole preparatu stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych typu AB lub w sytuacji awaryjnej sprzęt izolujący drogi oddechowe niezależny od otaczającego powietrza. Rąk: Oczu i twarzy Skóry: Rękawice nieprzemakalne z gumy lub tworzywa neoprenowego chroniące przed rozpuszczalnikami, krem ochronny do rąk. Gogle ochronne lub maska osłaniająca twarz. Odzież ochronna. Specyficzne środki higieniczne - podczas stosowania produktu nie wolno jeść, pić i palić. NORSODYNE S A Strona 4/10

5 Uwaga! Zalecany sprzęt ochronny podlega obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (t. j. Dz. U. 204, Nr 204, po 2087, 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2258). Uwaga! Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywaia oceny zgodności środków ochrony indywidualnej oraz sposób i wzór ich oznakowania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na styren niezależnie od stężenia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 114, poz. 545, 2002 r. Nr 127, poz. 1092). Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na mieszaniny rozpuszczalników organicznych należy przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, 1998 r. Nr 159, poz. 1057, 2001 r., Nr 37, poz. 451, Nr 128, poz. 1405). Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami.preparat stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.jeżeli jest to niezbędne stosować środki ochrony dróg oddechowych; natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem; nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z preparatem, jeżeli jest to potrzebne zastosować krem do rąk. Należy zapewnić dostęp do prysznica i innych urządzeń myjących umożliwiających przemywanie oczu i skóry pod bieżącą wodą. 9. Właściwości fizykochemiczne Stan fizyczny... ciecz Barwa... bursztynowa Zapach... charakterystyczny (styren) Temperatura zapłonu... 31ºC (EN 22719) Temperatura samozapłonu ºC (dotyczy styrenu nie preparatu) Wybuchowość (granice wybuchowości w powietrzu styren) Dolna granica 1,1% obj. (dotyczy styrenu nie preparatu) Górna granica... 6,1% obj. (dotyczy styrenu nie preparatu) Prężność par... 6 hpa (20 o C) (dotyczy styrenu nie preparatu) Gęstość... 1,10-1,15 g/cm 3 (ISO 2811) Rozpuszczalność Woda nie rozpuszczalny Rozp. organiczne... węglowodory aromatyczne, estry i ketony. Względna gęstość par... 3,6 (powietrze = 1) (dotyczy styrenu nie preparatu) Lepkość... 0,9 dpas (25 o C) 10. Stabilność i reaktywność Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania. Styren zawarty w produkcie utlenia się pod wpływem tlenu z powietrza, tworząc wybuchowe nadtlenki Warunki, których należy unikać Światło, ciepło, źródła zapłonu. Styren zawarty w produkcie łatwo polimeryzuje pod wpływem ogrzewania, światła, w kontakcie z solami metali, nadtlenkami, silnymi kwasami. Nie kontrolowana polimeryzacja w zamkniętym zbiorniku może przebiegać wybuchowo Materiały, których należy unikać Silne środki utleniające, nadtlenki, związki mogące tworzyć wolne rodniki Niebezpieczne produkty rozpadu Podczas spalania powstają m.in. tlenki węgla, tlenek styrenu. NORSODYNE S A Strona 5/10

6 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Klasa toksyczności (styren) Substancja łatwo palna oraz szkodliwa i drażniąca wg wykazu substancji niebezpiecznych Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne Próg wyczuwalności zapachu... 0,43 mg/m 3 LD 50 (szczur, doustnie) mg/kg LC 50 (szczur, inhalacja) mg/m 3 LD 50 (królik, szczur, skóra)... brak danych TCL 0 (człowiek, inhalacja) mg/m 3 LCL 0 (człowiek, inhalacja) mg/m 3 (4 godz.) 11.3 Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: Substancja szkodliwa, drażniąca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Przypuszczalnie rakotwórcza dla człowieka Drogi wchłaniania Drogi oddechowe, przewód pokarmowy; brak danych o wchłanianiu przez nieuszkodzoną skórę Objawy zatrucia ostrego Wdychanie pary styrenu w małych stężeniach mogą wywołać łzawienie oczu, metaliczny smak w ustach; w stężeniach ok. 800 mg/m 3 ból i zaczerwienienie spojówek, a w większych kaszel, zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Przerwanie narażenia może zapobiec nasileniu objawów: objawy cofają się. Kontynuowanie narażenia wywołuje senność, zaburzenia świadomości; może wystąpić porażenie ośrodka oddechowego i śmierć. Skażenie skóry ciekłym styrenem może wywołać ból i zaczerwienienie skóry. Skażenie oczu ciekłym styrenem wywołuje ból, zaczerwienienie spojówek. Drogą pokarmową wywołuje ból gardła, ból brzucha, mdłości, wymioty i ogólne objawy jak zatrucie drogą oddechową Objawy zatrucia przewlekłego 11.7 Przewlekłe zapalenie skóry, przewlekłe zapalenie spojówek, upośledzenie węchu, zaburzenia funkcji psychicznych, spowolnienie, zmiany w zapisie elektroencefalograficznym (EEG) Skutki narażenia przewlekłego Przewlekła lub powtarzana ekspozycja na pary i mgły produktu może spowodować podrażnienie, odtłuszczenie, wysuszenie i stany zapalne skóry, upośledzenie węchu, zaburzenia funkcji psychicznych, spowolnienie, zmiany w zapisie elektroencefalograficznym (EEG) Odległe skutki narażenia Styren nie znajduje się w wykazach czynników rakotwórczych i prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, 2005 r. Nr 160, poz. 1356). IARC (International Agency of Cancer Research) zaliczyła styren do grupy 2B tj. czynników przypuszczalnie rakotwórczych dla ludzi. U ludzi narażonych zawodowo na styren występowały białaczki. Obserwowano również raki o innej lokalizacji (chłoniaki, krtań). Dane epidemiologiczne są jednak niepełne. 12. Informacje ekologiczne Brak danych o ruchliwości opisywanego preparatu w różnych ekosystemach, jego zdolności do biokoncentracji, biodegradacji ani ekotoksyczności. Ocena zagrożenia jest oparta na danych literaturowych dotyczących składników produktu. Produkt trudno rozpuszcza się w wodzie, opada na dno zbiorników. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Unikać zrzutów do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji. Ekotoksyczność (styren) Hamowanie wzrostu glonów (IC 50 /72 h): Microcystis aeruginosa 67 mg/l Scenedesmus quadricauda 200 mg/l Graniczne stężenie toksyczne dla: ryb Leciscus idus melanotus 45 mg/l (48 h) skorupiaków Daphnia magna 130 mg/l NORSODYNE S A Strona 6/10

7 Stężenie śmiertelne dla: ryb Leuciscus idus melanotus 90 mg/l (48 h) skorupiaków Daphnia magna 300 mg/l Stężenie toksyczne dla: bakterii Pseudomonas putida 72 mg/l pierwotniaków Entosiphon sulcatum > 256 gm/l Toksyczność ostra (LC 50 /48 h) dla ryb Leuciscus idus melanotus 66 mg/l Toksyczność ostra (EC 50 /24 h) dla skorupiaków Daphnia magna 182 mg/l Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi określa rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1763), Dopuszczalne ph ścieków odprowadzanych do wód i ziemi wynosi 6,5-9,0. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108, 2003 r. Nr 163, poz. 1585). 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Klasyfikacja odpadów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). W katalogu odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych znajdują się pod kodem: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej (grupa 07), w tym: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych - kod w tym: Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste * Odpad po przetworzeniu utwardzony wyrób w myśl przepisów nie jest preparatem szkodliwym i może być traktowany jako odpad tworzyw sztucznych o kodzie Szczegółowy kod odpadów należy przypisać biorąc pod uwagę indywidualne zastosowanie produktu oraz źródło i sposób powstania odpadu Likwidacja odpadów Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). Nie usuwać do kanalizacji. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby Postępowania z opakowaniami po produkcie Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). 14. Informacje o transporcie Przepisy ADR stan prawny na 1 stycznia 2003 r. Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1481). Preparat należy oznakować podczas przewozu i przypisać mu: Nazwę przewozową:...żywica W ROZTWORZE, zapalna Nr rozpoznawczy materiału:...un 1866 Klasa (ADR/RID)...3 (materiały ciekłe zapalne) Kod klasyfikacyjny...f1 Grupa pakowania (ADR)...III Nalepka ostrzegawcza...nr 3 Nr rozpoznawczy zagrożenia..30 Inne informacje - opakowanie < 450 litrów nie klasyfikowane jako niebezpieczne NORSODYNE S A Strona 7/10

8 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Oznakowanie produktu podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.1679, 2004 r. Nr 260, poz. 2595). Nazwa produktu Składniki niebezpieczne Znak ostrzegawczy NORSODYNE S A Styren Symbol ostrzegawczy szkodliwy Xn szkodliwy Określenie rodzaju zagrożenia R10 Produkt łatwo palny R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę Określenie warunków S21 Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu bezpiecznego stosowania S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S 41 Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Dyrektywy EU Dyrektywę 91/155/EEC zastąpiono Dyrektywą 93/112/EEC oraz Dyrektywą 2001/58/EC: Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Preparaty niebezpieczne. Dyrektywę 1999/45/EC zastąpiono Dyrektywą 2001/60/EC OJEC L226-22/08/2001. Dyrektywa 2004/73/EC z 29 kwietnia 2004 r. dostosowuje do postępu technicznego po raz 29 Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych warunków odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. (Official Journal L /06/2004). Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi i środowiska 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350, Nr 125, poz. 1367, 2002 r. Nr 135 poz. 1145, Nr 142, poz. 1187, 2003 r. Nr 189, poz. 1852, 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, 2005 r. Nr 179, poz. 1485). 1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 poz. 1674). 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171, 2005 r. Nr 2, poz. 8). 3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171 poz. 1666, 2004 r. Nr 243, poz. 2440). 4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1679, 2004 r. Nr 260, poz. 2595). 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348). 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142 poz. 1194). 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. Nr 16, poz. 138). 8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552). NORSODYNE S A Strona 8/10

9 9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczanie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 19 poz. 170). 10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, nakazów i warunków lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168 poz. 1762, 2005 r. Nr 39, poz. 372) [Dotyczy preparatów b. toksycznych lub żrących (R35), metanolu, preparatów zawierających powyżej 3% metanolu]. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. Nr 21 z 1998 r. poz. 94, z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j r. Nr 169 z poz. 1650) [patrz pkt 7]. 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) [patrz pkt 7]. 5. Ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.) [patrz pkt 14]. 6. Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1481) [patrz pkt 14]. 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) [patrz pkt 13]. 8. Ustawa z dnia 17 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, 2002 r. Nr 143, poz. 1196, 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 190, poz. 1865, 2004 r. Nr 49, poz. 464, 2005 Nr 113, poz. 954). 9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78, 2004 r. Nr 11, poz. 97, Nr 96, poz. 959, 2005 r. Nr 175, poz. 1458) [patrz pkt 13]. 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) [patrz punkt 13]. 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, 2002 r. Nr 127, poz. 1092). 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500, z późn. zm.) [patrz pkt. 8]. 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.(dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). 14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 166, poz. 503) [patrz pkt. 12]. 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108) [patrz pkt. 12]. 16. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796) [patrz pkt. 12]. 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645) [patrz pkt. 8]. 18. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 217, poz. 1833, 2005 r. Nr 212, poz. 1769) [patrz pkt. 8]. 19. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). 20. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 7, poz. 78). NORSODYNE S A Strona 9/10

10 16. Inne informacje Wyjaśnienie do R- zwrotów R10 Produkt łatwo palny wymienionych w punkcie 2 R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę Klasyfikacja składników produktu w pkt. 2 karty charakterystyki jest podawana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201, poz. 1674), a w przypadku, gdy substancja nie znajduje się w ww. wykazie klasyfikacji dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, 2004 r. Nr 243, poz. 2440). Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) o wprowadzeniu preparatu niebezpiecznego do obrotu na terenie RP został poinformowany Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Inne źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki: 1. Komputerowa Baza Danych RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances), opracowana przez National Institute for Occupational Safety and Health, Komputerowa Baza Danych HSDB (Hazardous Substance Data Bank); opracowana przez National Institute for Occupational Safety and Health, Ostre zatrucia. Rozpuszczalniki organiczne, IMP, Łódź Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego STYREN. 5. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne. CIOP, Warszawa Dyrektywa Rady 67/548/EWG wraz z późniejszymi zmianami (do 28 ATP włącznie). Niniejsza karta uzupełnia instrukcję obsługi, lecz nie zastępuje jej. Zawarte w niej informacje podane są w oparciu o naszą wiedzę dotyczącą przedstawionego produktu zgodnie ze stanem na Uwaga: Informacja ta dotyczy WYŁACZNIE tego produktu, który jest zgodny ze specyfikacja firmy CRAY VALLEY. W przypadku wytwarzania mieszanin, użytkownik musi upewnić się, ze nie powstają nowe zagrożenia podobne do powyższych. Zawarte tutaj informacje oparte są na naszej wiedzy na temat produktu dostępnej w momencie publikacji i są podawane w dobrej wierze. Proszę zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia, które mogą wystąpić, jeżeli produkt ten jest stosowany w sposób inny, niż ten, do którego został przeznaczony. Niniejsza Karta może być używana i kopiowana wyłącznie do celów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Bibliografia dotycząca informacji ustawodawczych i prawnych oraz kodeksów pracy nie jest wyczerpująca. Należy wziąć pod uwagę inne odpowiednie przepisy. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapoznanie się z istniejącymi przepisami dotyczącymi użytkowania, przechowywania i bezpiecznego obchodzenia się z produktem. Użytkownik jest również odpowiedzialny za przekazanie WSZYSTKICH informacji dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska zawartych w tej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego osobom zajmującym się tym produktem. Data aktualizacji Wersja 2.0 NORSODYNE S A Strona 10/10

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikacja zagrożeń Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska.

3. Identyfikacja zagrożeń Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska. Higiena Sp. z o.o. Strona 1 z 7 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Emulsja myjąca Producent: Schülke & Mayr GmbH Robert Koch Str. 2 22840 Norderstedt Niemcy,

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa Produktu: PKWiU: 24. 30. 22-79. 10 SAP: 214273, 214274, 214275 2 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki stwarzające zagrożenie Nazwa Chemiczna % wag Nr CAS Nr WE Nr

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5 Data wydania 02022010 Żel kolorowy 3D Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel kolorowy 3D 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema Trimethylhexyl Dicavrbamate

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji :11.01.2008 Wydanie : 8 Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PROFIL GLIWICE ul. Góry Chełmskiej 48.

PRODUCENT PROFIL GLIWICE ul. Góry Chełmskiej 48. arta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.140.1171) oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

IOCID 30. roztwór wodny

IOCID 30. roztwór wodny 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera Nazwa handlowa Typ produktu preparat myjący Identyfikacja produktu roztwór wodny Zastosowanie przemysłowe Szczegółowe informacje w ofercie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC 2011-08-12 2011-08-12 1/7 1. Identyfikacja substancji / preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Nazwa preparatu: Pianka do mebli. 1.2. Zastosowanie: Preparat jest przeznaczony do odświeżania i czyszczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r.

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA IDENTYFIKACJA PRODUKTU Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO TEROSEPT Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAL Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10 85-875 Bydgoszcz Tel. O52 345-05-49 Fax 052 3464275 e-mail:kamal@kamal.com.pl NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki płynu do spryskiwaczy letni

Karta Charakterystyki płynu do spryskiwaczy letni 2009-09-30 Płyn do spryskiwaczy- LETNI Karta Nr 01 Karta Charakterystyki płynu do spryskiwaczy letni 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: PŁYN do spryskiwaczy- letni Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5 Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel UV do przedłużania paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU wg rozp. Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA RZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu 1.2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

FOLIA CPP IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa wyrobu: Folia polipropylenowa nieorientowana (cpp) - TRINIFLEX

FOLIA CPP IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa wyrobu: Folia polipropylenowa nieorientowana (cpp) - TRINIFLEX IDENTYFIKACJA WYROBU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Nazwa wyrobu: Folia polipropylenowa nieorientowana (cpp) - TRINIFLEX 1.2. Przeznaczenie wyrobu: Folia do opakowaniowa wyrobów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu Mikrozid Sensitive Liquid Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.

Karta charakterystyki preparatu Mikrozid Sensitive Liquid Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006. Strona 1 z 7 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Preparat do dezynfekcji powierzchni, sprzętów i urządzeń metodą spryskiwania. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych tekst jednolity oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

GLAS płyn do mycia szyb

GLAS płyn do mycia szyb Wydanie II Data wydania:09-09-2009 Data aktualizacji: 06-12-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Chromol Edelstahlpfleger- środek czyszczący do powierzchni ze stali Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego

Chromol Edelstahlpfleger- środek czyszczący do powierzchni ze stali Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: +49/2119893-0 Tel. Awaryjny: +49/2117973350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 16.07.2001 Data aktualizacji 15.03.2005 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.12.2008 Data kolejnej aktualizacji 04.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Plastyfikator do betonu. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Qmar Probostwo Górne 13 87-732 Lubanie tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (REACH)] Aktualizacja: 01.12.2010 r. 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator Produktu: Engine

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/ Strona 1/6 Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/017152550 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 Straż pożarna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Karta charakterystyki preparatu chemicznego 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: Primacol Impregnat Ogrodowy Zastosowanie produktu: Impregnat do drewna ogrodowego. Do zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Flodur FM1 Zastosowanie: ciekły utwardzacz ester dioctanu glikolu etylenowego modyfikowanego z dodatkiem katalizatora Producent

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego GRAVICOL 2428 TC. Data sporządzenia Data aktualizacji

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego GRAVICOL 2428 TC. Data sporządzenia Data aktualizacji Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego GRAVICOL 2428 TC Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2010.01.30 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Renolit

Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Renolit Strona 1/5 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: +49/2119893-0 Tel. Awaryjny: +49/2117973350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki 1. Identyfikacja preparatu Karta Charakterystyki według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2, poz. 8 z 2005 r.) Nazwa produktu: Zastosowanie: Do zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SILAN Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r.

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r. 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja producenta 1.1. Nazwa mieszaniny 1.2. Zastosowanie mieszaniny: Proszek o odczynie alkalicznym do prania ręcznego, w pralkach mechanicznych, mycia i czyszczenia.

Bardziej szczegółowo

FIX ALL HT. Nazwa/imię i nazwisko SOUDAL N. V. Soudal Sp. z o.o. Adres Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout, Belgium +32 14 42 42 31 +32 14 44 39 71

FIX ALL HT. Nazwa/imię i nazwisko SOUDAL N. V. Soudal Sp. z o.o. Adres Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout, Belgium +32 14 42 42 31 +32 14 44 39 71 Kartę charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU wg rozp. Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA RZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji/preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Identyfikacja przedsiębiorstwa Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73, faks: (022) 669 01 22 Zakład produkcyjny:

Bardziej szczegółowo