Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31"

Transkrypt

1 aktualizowana dnia: Data druku: Strona: 1/7 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411, ,0411,8052 Zastosowanie substancji/preparatu Roztwór elektrolitu Producent/dostawca: Fronius International GmbH Fronius Straße 5 A-4642 Sattledt Tel.: +43 / (0)7242 / Faks: +43 / (0)7242 / Jednostka udzielająca informacji: TSI (TechSupport International) Tel.: +43 / (0)7242 / Faks: +43 / (0)7242 / Godziny pracy biura: Pn. Cz.: 08:00 16:30 Pt.: 08:00 12:00 W razie konieczności informacji udziela: National Poison Information Centre and Clinical Department of Toxicology, Lótz: +48 (42) Identyfikacja zagrożeń Informacje dotyczące ryzyka dla człowieka i środowiska: C R 34 Powoduje oparzenia. *3. Skład/informacja o składnikach Charakterystyka chemiczna: Roztwór rozpuszczalny w wodzie. Składniki niebezpieczne: Nazwa Nr CAS Nr WE Stężenie Numer indeksowy Klasyfikacja 67/548/EHS: Kwas >=60% - C, R 34 ortofosforowy <70% 1272/2008: Skin (V) Corr. 1B; H314 Dodatkowe informacje: Pełne brzmienie użytych tutaj zwrotów R zamieszczono w sekcji 16.

2 Strona: 2/7 4. Pierwsza pomoc Informacje ogólne: Poszkodowanego wynieść z obszaru zagrożenia i ułożyć. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną, przemoczoną odzież. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, należy go ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i sprowadzić pomoc lekarską. Poszkodowanego wynieść na świeże powietrze. W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast zmyć dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. Jeżeli podrażnienie skóry utrzymuje się dłużej, powiadomić lekarza. W przypadku dostania się do oczu: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, także pod powiekami. Natychmiast sprowadzić lekarza. W przypadku połknięcia: Wypłukać usta wodą i wypić dużą ilość wody. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów - poszukać pomocy lekarskiej. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Właściwe środki gaśnicze: rozproszony strumień wody, działania gaśnicze należy uzgodnić w odniesieniu do warunków otoczenia. Produkt nie ulega samozapłonowi. Szczególne zagrożenia w przypadku pożaru: Wskutek reakcji z metalami wydziela się wodór. Ryzyko wybuchu. Rozkłada się w przypadku rozgrzania. Pary są toksyczne w przypadku ich wdychania (tlenki fosforu). Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków: W przypadku pożaru należy stosować autonomiczny aparat oddechowy. Należy nosić odzież ochronną. Dodatkowe informacje: Zamknięte zbiorniki znajdujące się w pobliżu pożaru schodzić mgiełką wodną. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą należy zebrać osobno, nie wolno dopuścić, aby przedostała się ona do kanalizacji. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności: Stosować indywidualny sprzęt ochronny. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/par/aerozolu. Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8. Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska: Nie wprowadzać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. W przypadku zanieczyszczenia zbiorników wodnych lub kanalizacji poinformować właściwe organy. Unikać przedostania się do gleby. W przypadku przeniknięcia do gleby poinformować właściwe organy. Metody oczyszczania/zbierania: Zadbać o odpowiednią wentylację. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zneutralizować za pomocą ługów, wapna lub amoniaku. Zebrać za pomocą obojętnego materiału sorpcyjnego. Dodatkowe informacje: Zebrany materiał należy potraktować zgodnie z sekcją dotyczącą postępowania z odpadami.

3 Strona: 3/7 7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie Postępowanie: Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją/preparatem: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Unikać tworzenia się aerozolu. Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Produkt ten jest niepalny. Wskutek reakcji z metalami wydziela się wodór. Ryzyko wybuchu. Magazynowanie: Wymogi dotyczące pomieszczeń i zbiorników do magazynowania: Magazynować w jednym miejscu, posiadającym podłogę odporną na działanie kwasów. Magazynować w oryginalnych zbiornikach. Informacje dotyczące magazynowania razem z innymi substancjami: Nieodporny na działanie zasad. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Części składowe z odnoszącymi się do miejsca pracy i podlegającymi sprawdzeniu wartościami granicznymi: Kwas ortofosforowy (V) (Nr CAS: ) NDS: 1 mg/m 3, NDS (AT) NDS STEL: 2 mg/m 3, NDS (AT) Ograniczenie maksymalne: 4x15 minut/zmianę TWA: 1 mg/m 3, EU ELV STEL: 2 mg/m 3, EU ELV Środki ochrony indywidualnej: Ochrona dróg oddechowych: W przypadku wystąpienia par i aerozoli należy używać aparatu oddechowego wyposażonego w odpowiedni filtr. Filtr kombinowany:b-p2 Ochrona rąk: Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Należy dowiedzieć się od producenta jaki jest dokładny czas wytrzymałości materiału rękawic i stosować się do niego. Należy przestrzegać informacji producenta dotyczących przepuszczalności i wytrzymałości materiału rękawic oraz szczególnych warunków na stanowisku pracy (obciążeń mechanicznych, czasu trwania kontaktu). Rękawice ochronne należy wymienić po zauważeniu pierwszych oznak ich zużycia. Materiał Grubość materiału Czas wytrzymałości materiału rękawic kauczuk butylowy 0,5 mm >= 8 h polichloropren 0,5 mm >= 8 h

4 polichlorek winylu 0,5 mm >= 8 h Ochrona oczu: Okulary ochronne ściśle przylegające do twarzy. Ochrona skóry: Odzież ochronna Karta charakterystyki bezpieczeństwa Strona: 4/7 Działania dotyczące zachowania higieny: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną, przemoczoną odzież. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/par/aerozolu. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas pracy. Przed przerwami i na koniec pracy umyć dłonie. Techniczne środki ochrony Patrz środki ochrony w sekcji 7 i Właściwości fizyczne i chemiczne Informacje ogólne: Postać: Kolor: Zapach: ciecz czerwony bez zapachu Informacje istotne dla bezpieczeństwa: Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: brak danych Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: ok. 150 C Rozkład termiczny: ok. 300 C Temperatura zapłonu: b.d. Zagrożenie wybuchem: Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem. Gęstość: ok. 4,43 g/cm 3 ; 20 C Rozpuszczalność w wodzie: w pełni mieszalny Wartość ph (koncentrat): < Stabilność i reaktywność Czynniki, których należy unikać: zasady Niebezpieczne produkty rozkładu: Kontakt z różnymi metalami może spowodować wydzielenie się wybuchowego gazu, rozpada się w przypadku rozgrzania. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Wydzielanie się wodoru w reakcji z metalami. Informacje ogólne: Brak rozpadu w przypadku zastosowania i magazynowania zgodnego z przeznaczeniem.

5 Strona: 5/7 11. Informacje toksykologiczne W przypadku połknięcia: Kwas ortofosforowy (V): LD50 szczur 1530 mg/kg Niniejsze dane podawane przez literaturę odbiegają od klasyfikacji nakazywanej przez UE. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Kwas ortofosforowy (V): LD50 szczur 1,69 mg/l 1 h Niniejsze dane podawane przez literaturę odbiegają od klasyfikacji nakazywanej przez UE. Po kontakcie ze skórą: Kwas ortofosforowy (V): królik, działanie żrące. Dyrektywa kontroli 404 OECD W przypadku dostania się do oczu: Kwas ortofosforowy (V): królik, działanie żrące. Dalsze informacje: Wszystkie wartości liczbowe dotyczące ostrej toksyczności odnoszą się do substancji w stanie czystym. W przypadku połknięcia substancja wywołuje silne oparzenia jamy ustnej i gardła oraz niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego oraz żołądka. Należy stosować typowe w postępowaniu z substancjami chemicznymi środki ostrożności. 12. Informacje ekologiczne Toksyczność dla ryb: Kwas ortofosforowy (V): LC50 Gambusia affinis 138 mg/l 96h Inne informacje ekologiczne: Wszystkie wartości liczbowe dotyczące toksyczności ekologicznej odnoszą się do substancji w stanie czystym. Szkodliwe działanie na organizmy wodne wskutek przesunięcia wartości ph. Przed odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni z reguły konieczne jest wykonanie neutralizacji. Nie wprowadzać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. 13. Postępowanie z odpadami Produkt: Nie jest dozwolone usuwanie razem ze zwykłymi odpadami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Usunąć przestrzegając lokalnych i krajowych przepisów jako odpad specjalny. Opakowanie: Zanieczyszczone opakowania należy opróżnić w optymalny sposób. Po odpowiednim oczyszczeniu mogą zostać oddane do ponownego przetworzenia. Nieoczyszczone opakowania należy usunąć w sposób podobny jak samą substancję. Europejski kod odpadów: Dla tego produktu nie można ustalić numeru kodu odpadów zgodnie z europejskim wykazem odpadów, ponieważ przyporządkowanie umożliwia dopiero cel zastosowania. Numer kodu odpadów należy ustalić w porozumieniu z regionalną firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.

6 Strona: 6/7 14. Przepisy transportowe ADR Numer ONZ 1805 Klasa 8 Grupa pakowania III Kod klasyfikacji C1 Etykieta ostrzegająca o niebezpieczeństwie 8 Oznaczenie zagrożeń 80 Oznaczenie wg ADR Nie Oznaczenie substancji KWAS ORTOFOSFOROWY (V), ROZTWÓR RID Numer ONZ 1805 Klasa 8 Grupa pakowania III Kod klasyfikacji C1 Etykieta ostrzegająca o niebezpieczeństwie 8 Oznaczenie zagrożeń 80 Oznaczenie wg RID Nie Oznaczenie substancji KWAS ORTOFOSFOROWY (V), ROZTWÓR IMDG Numer ONZ 1805 Klasa 8 Grupa pakowania III Etykieta ostrzegająca o niebezpieczeństwie 8 EmS F-A, S-B Oznaczenie wg IMDG Nie - Klasyfikacja jako stanowiący zagrożenie dla środowiska wg IMDG nie - oznakowane symbolem P wg 2.10 IMDG nie Oznakowanie produktu PHOSPHORIC ACID SOLUTION 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Oznakowanie wg dyrektyw WE 1999/45/WE C żrący

7 Strona: 7/7 Zwroty R R 34 Zwroty S S 1/2 S 26 S 30 S 45 S 60 Powoduje oparzenia. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nigdy nie dodawać wody do tego produktu. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Składnik(i) niebezpieczny(-e) wymagające oznakowania: Kwas ortofosforowy (V) Przepisy krajowe Nr kodu odpadu: Przepis Klasyfikacja zgodnie z austriacką ustawą o związkach chemicznych BGBl.I 53/1997 jest identyczna z klasyfikacją wg dyrektywy WE. Należy przestrzegać ograniczeń odnośnie zatrudnienia zgodnie z ustawą federalną o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w miejscu pracy. *16. Inne informacje Pełne brzmienie zwrotów R wymienionych w sekcjach 2 i 3 R 34 H314 Powoduje oparzenia. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Dalsze informacje Dane w niniejszej karcie charakterystyki bezpieczeństwa opierają się na stanie naszej wiedzy w momencie jej aktualizacji i służą opisowi naszego produktu odnośnie obowiązkowych zapobiegawczych działań ochronnych. Nie stanowią one żadnej gwarancji właściwości opisanego produktu i żadnej informacji o produkcie i specyfikacji produktu oraz nie uzasadniają żadnego określonego umową stosunku prawnego. Dane w karcie charakterystyki bezpieczeństwa nie mogą być przenoszone na inne produkty. O ile produkt opisany w niniejszej karcie charakterystyki bezpieczeństwa jest zmieszany, lub przetwarzany z użyciem innych materiałów lub poddany obróbce,dane w niniejszej karcie charakterystyki bezpieczeństwa, o ile nie wynika to wyraźnie inaczej, nie mogą być przenoszone na inne materiały Tylko dla przemysłowego użytkownika. Unikać narażenia przed użyciem zapoznać się z instrukcją. Niniejsza karta charakterystyki bezpieczeństwa zawiera jedynie dane odnośnie bezpieczeństwa i nie zastępuje informacji o produkcie ani specyfikacji produktu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 A 02-672 Warszawa, Tel: (+48 22) 85 40 320 Fax: (+48 22) 85 40 329 Całodobowy kontakt w

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur Strona 1 z 9 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu - DIX.ŻEL do udrażniania rur 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 15.10.2002 Data aktualizacji karty 20.12.2013 Wersja numer 3CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

DIX - Żel do udrażniania rur DIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

DIX - Żel do udrażniania rur DIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo