Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855"

Transkrypt

1 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zidentyfikowane zastosowanie: Zmywacz do r k, przeznaczony do najbardziej trudnych do usuni cia zanieczyszcze, jak poliuretan, farba, podk ad, kleje itp Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki: Henkel Polska Sp. z o.o Warszawa ul. Domaniewska 41 tel fax Adres osoby odpowiedzialnej za kart charakterystyki: 1.4. Numer telefonu alarmowego: (24h) 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: SEKCJA 2. Identyfikacja zagro Klasyfikacja wg rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP): Klasyfikacja wg rozporz dzenia (DPD) (WE) nr 1999/45: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w my l obowi zuj cych przepisów prawnych Elementy oznakowania (CLP): Piktogram okre laj cy rodzaj zagro enia: Has o ostrzegawcze: Zwrot wskazuj cy rodzaj zagro enia: Zwrot o wskazuj cy rodki ostro no ci: Elementy oznakowania (DPD): Zagro enia: Warunki bezpiecznego stosowania: Dodatkowe informacje podawane na etykiecie: Karta charakterystyki dost pna na danie u ytkownika prowadz cego dzia alno zawodow.

2 Ogólna charakterystyka chemiczna: Zmywacz do r k Sk adniki podstawowe: Strona 2/8 SEKCJA 3. Sk ad/informacja o sk adnikach 3.1. Substancje: Nie dotyczy 3.2. Mieszaniny: Klasyfikacja substancji w mieszaninie wg rozporz dzenia CLP (WE) nr 1272/2008: Mieszanina nie zawiera sk adników, które nale y uwzgl dni w tym punkcie karty, wed ug art. 31 rozporz dzenia REACH Klasyfikacja substancji w mieszaninie wg dyrektywy DPD (WE) nr 1999/45: bursztynian dimetylu Etoksylowany alkylofenol C9 9.5EO Numer WE Nr rejestracyjny REACH Zawarto : Klasyfikacja C< 10 % Xi; R36 C< 2,5 % N; R51/53 Xn; R22 Xi; R41 Pe ne brzmienie zwrotów R podane jest w punkcie 16 niniejszej karty SEKCJA 16: Inne informacje. Substancje nie sklasyfikowane, dla których istniej wspólnotowe najwy sze dopuszczalne st enia w rodowisku pracy Opis rodków pierwszej pomocy: SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy Wskazówki ogólne: Cho produkt nie stwarza zagro enia dla zdrowia i ycia cz owieka, w szczególnych przypadkach w przypadku wyst pienia jakichkolwiek niepokoj cych objawów wezwa natychmiast lekarza lub odwie poszkodowanego do szpitala, pokaza opakowanie preparatu lub etykiet. Poszkodowanego niezw ocznie wynie ze strefy ska onej. Cz ci garderoby zanieczyszczone produktem nale y niezw ocznie oczy ci. W przypadku utraty przytomno ci poszkodowanego u w pozycji bocznej ustalonej. W szczególnych przypadkach post powa wed ug poni szych wskazówek. Nara enie przez drogi oddechowe: Ze wzgl du na nisk lotno produktu, nie powinno by problemu z oddychaniem. Jednak e, je li wyst pi, wyprowadzi poszkodowanego na wie e powietrze. Nara enie przez kontakt ze skór : Umy skór wod. Nara enie przez kontakt z oczami: Natychmiast przyst pi do p ukania oczu mi kk wod lub rodkiem do przemywania oczu, kontynuowa co najmniej 10 minut trzymaj c odchylone powieki. Unika silnego strumienia wody ze wzgl du na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chroni w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Skontaktowa si z lekarzem okulist. Je li oczy bol w dalszym ci gu (intensywne szczypanie, bóle, wra liwo na wiat o, upo ledzenie widzenia), kontynuowa przemywanie oczu w dalszym ci gu i uda si do lekarza lub szpitala. Uwaga: osoby nara one na ska enie oczu powinny by pouczone o konieczno ci i sposobie ich natychmiastowego p ukania. Nara enie przez przewód pokarmowy: Op uka usta i gard o wod. Nie prowokowa wymiotów. Poda do wypicia 1 2 szklanki wody. Zwróci si o pomoc lekarsk. Nale y udost pni s bom medycznym kart charakterystyki lub etykiet produktu Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia: Producent nie poda Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym: Patrz rozdzia karty: rodki pierwszej pomocy.

3 Strona 3/8 SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aru Produkt nie jest zapalny rodki ga nicze: Odpowiednie rodki ga nicze: Stosowa tradycyjne rodki ga nicze w zale no ci od obszaru obj tego po arem i materia ów tam wyst puj cych. rodki ga nicze, które nie mog by u ywane ze wzgl dów bezpiecze stwa: Nie znane Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin : Nie znane Informacje dla stra y po arnej: Przy po arze i w razie powstania du ej ilo ci gazów i par stosowa odpowiedni ochron dróg oddechowych, aparaty oddechowe z niezale nym dop ywem powietrza oraz kombinezony ochronne i odzie ochronn odporn na dzia anie rodków chemicznych. Uniemo liwi dost p osób nieupowa nionych, nie przeszkolonych i nie wyposa onych w rodki ochrony indywidualnej. Inne uwagi: Zawiadomi otoczenie o po arze, usun z obszaru zagro enia wszystkie osoby niebior ce udzia u w likwidowaniu po aru. Powiadomi Pa stwow Stra Po arn, a w razie konieczno ci tak e Policj Pa stwow i w adze terenowe. Pojemniki zagro one po arem usun z zagro onego obszaru, je li jest to mo liwe bez nara ania ycia i zdrowia ratowników lub ch odzi wod z bezpiecznej odleg ci. Pary rozcie cza pr dami wodnymi rozproszonymi. Nie dopuszcza do przedostawania si ska onej wody i innych rodków ga niczych do systemu kanalizacyjnego. SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Stosowa si do zasad bezpiecznego post powania z produktem zgodnie z przepisami BHP. Unika kontaktu z oczami rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska: 6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s ce do usuwania ska enia: Niewielkie ilo ci uwolnionego produktu zetrze papierowym r cznikiem. Du e ilo ci uwolnionego produktu przesypa oboj tnym materia em poch aniaj cym i zebra mechanicznie do szczelnie zamykanego pojemnika na odpady Odniesienia do innych sekcji: Patrz informacje w dziale 8. SEKCJA 7. Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: Zalecenia ogólne: Nie ma specjalnych wymaga Zalecenia dotycz ce ogólnej higieny pracy: Nie ma specjalnych wymaga Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Nie ma specjalnych wymaga. Przechowywa w ch odnym i odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Zalecana wentylacja nawiewno wyci gowa Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe: Zmywacz do r k, przeznaczony do najbardziej trudnych do usuni cia zanieczyszcze, jak poliuretan, farba, podk ad, kleje itp.

4 Strona 4/8 SEKCJA 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotycz ce kontroli: Podstawa prawna Rozporz dzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych st i nat czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. z 2002r Nr 217, poz ze zmianami z 2010 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 950)) Kontrola nara enia: Stosowne techniczne rodki kontroli: Zapewni odpowiedni wentylacj mechaniczn nawiewno wyci gow w miejscu pracy. Indywidualne rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny: Ochrona dróg oddechowych: Zapewni odpowiedni wentylacj pomieszcze roboczych. Ochrona r k: Nie jest wymagana. Ochrona oczu i twarzy: Stosowa ochron oczu w warunkach rozchlapywania produktu. Ochrona skóry: Zak ada odpowiednie ubranie ochronne. SEKCJA 9. W ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych: Wygl d emulsja szarawy Zapach przyjemny ph 5-8 ph (20 o C; 100%) dane nieznane Pocz tkowa temperatura wrzenia nie okre lono Temperatura zap onu C Temperatura, w której dana mieszanina si dane nieznane rozk ada Pr no par (20 C (68 F)) dane nieznane sto 1,06-1,09 g/cm 3 () sto nasypowa dane nieznane Lepko dane nieznane (20 o C) Lepko (kinematyczna) dane nieznane ciwo ci wybuchowe dane nieznane Rozpuszczalno jako ciowa nierozpuszczalny; miesza si z wod (woda) Rozpuszczalno jako ciowa nie podano (aceton) Temperatura krzepni cia dane nieznane Temperatura topnienia dane nieznane Palno dane nieznane Temperatura samozap onu dane nieznane Granica wybuchowo ci dane nieznane dolna górna Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda dane nieznane Szybko parowania dane nieznane sto par dane nieznane ciwo ci utleniaj ce dane nieznane 9.2. Inne informacje:

5 10.1. Reaktywno : Strona 5/8 SEKCJA 10. Stabilno i reaktywno Stabilno chemiczna: Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w pkt. 7 i 6 niniejszej karty Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji: Patrz sekcja reaktywno Warunki, których nale y unika : Nie ulega rozk adowi przy w ciwym zastosowaniu i przechowywaniu Materia y niezgodne: danych Niebezpieczne produkty rozk adu: Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w pkt. 7 i 6 niniejszej karty. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a) Dyrektywy 1999/45/WE. Stosowne informacje dot. zdrowia/ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 s nast puj ce: Toksyczno ostra doustna: Wed ug informacji podanej przez producenta, ten produkt uwa a si za produkt o niskiej toksyczno ci w wyniku po kni cia. Toksyczno ostra po kontakcie ze skór : Ten produkt uwa a si za produkt o niskiej toksyczno ci dermalnej. Przeznaczony do u ycia jako rodek do mycia r k Dzia anie na oczy: Mo e powodowa delikatne podra nienie oczu. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu. Dzia anie ce/dra ni ce na skór : Wynik Czas ekspozycji Gatunki Metoda nie dra ni cy królik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

6 Strona 6/8 Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy: Wynik Czas Gatunki Metoda ekspozycji dra ni cy królik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) SEKCJA 12. Informacje ekologiczne Ogólne informacje na temat ekologii: Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a) Dyrektywy 1999/45/WE. Stosowne informacje ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 s nast puj ce. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska. Wed ug informacji podanej przez producenta, produkt jest biodegradowalny o niskiej ekotoksyczno ci Toksyczno : danych na temat toksyczno ci dla rodowiska dla mieszaniny jako takiej. Poni ej podano dost pne dane literaturowe dotycz ce sk adników produktu. Toksyczno : Typowa wielko Warto Informacje o toksyczno ci ostrej Czas ekspozycji Gatunki LC mg/l Ryba 96 h Brachydanio rerio (nowa nazwa: Danio rerio) Trwa i zdolno do rozk adu: danych dla mieszaniny jako takiej Zdolno do bioakumulacji: Metoda OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LogKow ,35 Wspó czynnik biokoncentracji (BCF) Czas ekspozycji Gatunki Temperatura Metoda Mobilno w glebie: Patrz wy ej Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vpvb: Nie jest wymagane Inne szkodliwe skutki dzia ania: SEKCJA 13. Post powanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów: Usuwanie produktu: Ze wzgl du na mo liwo ró norodnych zastosowa produktu przez u ytkownika, kiedy nie jest podana klasyfikacja, nale y dokona w asnej klasyfikacji. Szczegó owy kod odpadu nale y przypisa bior c pod uwag miejsce i sposób powstawania odpadu. Zaleca si skontaktowanie z firm zajmuj si gospodark odpadów, w celu przekazania jej odpadów Opakowanie: Usuwanie opakowania zgodnie z przepisami administracyjnymi. SEKCJA 14. Informacje dotycz ce transportu Wskazówki ogólne: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako towar niebezpieczny w my l obowi zuj cych przepisów o transporcie RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

7 Strona 7/ Numer UN (numer ONZ): Prawid owa nazwa przewozowa UN: Klasa(y) zagro enia w transporcie: Grupa pakowania: Nie dotyczy Zagro enia dla rodowiska: Szczegó owe rodki ostro no ci dla u ytkownika: Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodu IBC: SEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla mieszaniny: Zawarto LZO <3 % Ocena bezpiecze stwa chemicznego: Nie by a wykonywana dla mieszaniny Podstawy prawne: Uwagi Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporz dzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-technicznego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosownych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006. SEKCJA 16. Inne informacje Oznakowanie produktu znajduje si w punkcie 2 karty charakterystyki. Pe ne brzmienie zwrotów R u ytych w karcie charakterystyki jest nast puj ce: R22 Dzia a szkodliwie po po kni ciu. R36 Dzia a dra ni co na oczy. R41 Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. R51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.

8 Strona 8/8 Inne informacje: Dane opieraj si na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosz si do produktu w stanie dostawy. Maj one za zadanie opisanie naszych produktów pod k tem wymogów bezpiecze stwa i nie maj tym samym za zadanie zapewnienie okre lonych cech. NDS Najwy sze Dopuszczalne St enie NDSCh Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe NDSP Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe C St enie Aktualizacja w odniesieniu do wersji nr 2 z dn : - aktualizacja wed ug obowi zuj cych przepisów prawnych, - zmiana sk adu produktu. KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI.

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Wydanie: IV Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MASTER płyn do mycia naczyń 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: 08.09.2011 r.

Data aktualizacji: 08.09.2011 r. Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur Strona 1 z 9 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu - DIX.ŻEL do udrażniania rur 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo