Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855"

Transkrypt

1 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zidentyfikowane zastosowanie: Zmywacz do r k, przeznaczony do najbardziej trudnych do usuni cia zanieczyszcze, jak poliuretan, farba, podk ad, kleje itp Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki: Henkel Polska Sp. z o.o Warszawa ul. Domaniewska 41 tel fax Adres osoby odpowiedzialnej za kart charakterystyki: 1.4. Numer telefonu alarmowego: (24h) 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: SEKCJA 2. Identyfikacja zagro Klasyfikacja wg rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP): Klasyfikacja wg rozporz dzenia (DPD) (WE) nr 1999/45: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w my l obowi zuj cych przepisów prawnych Elementy oznakowania (CLP): Piktogram okre laj cy rodzaj zagro enia: Has o ostrzegawcze: Zwrot wskazuj cy rodzaj zagro enia: Zwrot o wskazuj cy rodki ostro no ci: Elementy oznakowania (DPD): Zagro enia: Warunki bezpiecznego stosowania: Dodatkowe informacje podawane na etykiecie: Karta charakterystyki dost pna na danie u ytkownika prowadz cego dzia alno zawodow.

2 Ogólna charakterystyka chemiczna: Zmywacz do r k Sk adniki podstawowe: Strona 2/8 SEKCJA 3. Sk ad/informacja o sk adnikach 3.1. Substancje: Nie dotyczy 3.2. Mieszaniny: Klasyfikacja substancji w mieszaninie wg rozporz dzenia CLP (WE) nr 1272/2008: Mieszanina nie zawiera sk adników, które nale y uwzgl dni w tym punkcie karty, wed ug art. 31 rozporz dzenia REACH Klasyfikacja substancji w mieszaninie wg dyrektywy DPD (WE) nr 1999/45: bursztynian dimetylu Etoksylowany alkylofenol C9 9.5EO Numer WE Nr rejestracyjny REACH Zawarto : Klasyfikacja C< 10 % Xi; R36 C< 2,5 % N; R51/53 Xn; R22 Xi; R41 Pe ne brzmienie zwrotów R podane jest w punkcie 16 niniejszej karty SEKCJA 16: Inne informacje. Substancje nie sklasyfikowane, dla których istniej wspólnotowe najwy sze dopuszczalne st enia w rodowisku pracy Opis rodków pierwszej pomocy: SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy Wskazówki ogólne: Cho produkt nie stwarza zagro enia dla zdrowia i ycia cz owieka, w szczególnych przypadkach w przypadku wyst pienia jakichkolwiek niepokoj cych objawów wezwa natychmiast lekarza lub odwie poszkodowanego do szpitala, pokaza opakowanie preparatu lub etykiet. Poszkodowanego niezw ocznie wynie ze strefy ska onej. Cz ci garderoby zanieczyszczone produktem nale y niezw ocznie oczy ci. W przypadku utraty przytomno ci poszkodowanego u w pozycji bocznej ustalonej. W szczególnych przypadkach post powa wed ug poni szych wskazówek. Nara enie przez drogi oddechowe: Ze wzgl du na nisk lotno produktu, nie powinno by problemu z oddychaniem. Jednak e, je li wyst pi, wyprowadzi poszkodowanego na wie e powietrze. Nara enie przez kontakt ze skór : Umy skór wod. Nara enie przez kontakt z oczami: Natychmiast przyst pi do p ukania oczu mi kk wod lub rodkiem do przemywania oczu, kontynuowa co najmniej 10 minut trzymaj c odchylone powieki. Unika silnego strumienia wody ze wzgl du na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chroni w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Skontaktowa si z lekarzem okulist. Je li oczy bol w dalszym ci gu (intensywne szczypanie, bóle, wra liwo na wiat o, upo ledzenie widzenia), kontynuowa przemywanie oczu w dalszym ci gu i uda si do lekarza lub szpitala. Uwaga: osoby nara one na ska enie oczu powinny by pouczone o konieczno ci i sposobie ich natychmiastowego p ukania. Nara enie przez przewód pokarmowy: Op uka usta i gard o wod. Nie prowokowa wymiotów. Poda do wypicia 1 2 szklanki wody. Zwróci si o pomoc lekarsk. Nale y udost pni s bom medycznym kart charakterystyki lub etykiet produktu Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia: Producent nie poda Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym: Patrz rozdzia karty: rodki pierwszej pomocy.

3 Strona 3/8 SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aru Produkt nie jest zapalny rodki ga nicze: Odpowiednie rodki ga nicze: Stosowa tradycyjne rodki ga nicze w zale no ci od obszaru obj tego po arem i materia ów tam wyst puj cych. rodki ga nicze, które nie mog by u ywane ze wzgl dów bezpiecze stwa: Nie znane Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin : Nie znane Informacje dla stra y po arnej: Przy po arze i w razie powstania du ej ilo ci gazów i par stosowa odpowiedni ochron dróg oddechowych, aparaty oddechowe z niezale nym dop ywem powietrza oraz kombinezony ochronne i odzie ochronn odporn na dzia anie rodków chemicznych. Uniemo liwi dost p osób nieupowa nionych, nie przeszkolonych i nie wyposa onych w rodki ochrony indywidualnej. Inne uwagi: Zawiadomi otoczenie o po arze, usun z obszaru zagro enia wszystkie osoby niebior ce udzia u w likwidowaniu po aru. Powiadomi Pa stwow Stra Po arn, a w razie konieczno ci tak e Policj Pa stwow i w adze terenowe. Pojemniki zagro one po arem usun z zagro onego obszaru, je li jest to mo liwe bez nara ania ycia i zdrowia ratowników lub ch odzi wod z bezpiecznej odleg ci. Pary rozcie cza pr dami wodnymi rozproszonymi. Nie dopuszcza do przedostawania si ska onej wody i innych rodków ga niczych do systemu kanalizacyjnego. SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Stosowa si do zasad bezpiecznego post powania z produktem zgodnie z przepisami BHP. Unika kontaktu z oczami rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska: 6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s ce do usuwania ska enia: Niewielkie ilo ci uwolnionego produktu zetrze papierowym r cznikiem. Du e ilo ci uwolnionego produktu przesypa oboj tnym materia em poch aniaj cym i zebra mechanicznie do szczelnie zamykanego pojemnika na odpady Odniesienia do innych sekcji: Patrz informacje w dziale 8. SEKCJA 7. Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: Zalecenia ogólne: Nie ma specjalnych wymaga Zalecenia dotycz ce ogólnej higieny pracy: Nie ma specjalnych wymaga Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Nie ma specjalnych wymaga. Przechowywa w ch odnym i odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Zalecana wentylacja nawiewno wyci gowa Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe: Zmywacz do r k, przeznaczony do najbardziej trudnych do usuni cia zanieczyszcze, jak poliuretan, farba, podk ad, kleje itp.

4 Strona 4/8 SEKCJA 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotycz ce kontroli: Podstawa prawna Rozporz dzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych st i nat czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. z 2002r Nr 217, poz ze zmianami z 2010 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 950)) Kontrola nara enia: Stosowne techniczne rodki kontroli: Zapewni odpowiedni wentylacj mechaniczn nawiewno wyci gow w miejscu pracy. Indywidualne rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny: Ochrona dróg oddechowych: Zapewni odpowiedni wentylacj pomieszcze roboczych. Ochrona r k: Nie jest wymagana. Ochrona oczu i twarzy: Stosowa ochron oczu w warunkach rozchlapywania produktu. Ochrona skóry: Zak ada odpowiednie ubranie ochronne. SEKCJA 9. W ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych: Wygl d emulsja szarawy Zapach przyjemny ph 5-8 ph (20 o C; 100%) dane nieznane Pocz tkowa temperatura wrzenia nie okre lono Temperatura zap onu C Temperatura, w której dana mieszanina si dane nieznane rozk ada Pr no par (20 C (68 F)) dane nieznane sto 1,06-1,09 g/cm 3 () sto nasypowa dane nieznane Lepko dane nieznane (20 o C) Lepko (kinematyczna) dane nieznane ciwo ci wybuchowe dane nieznane Rozpuszczalno jako ciowa nierozpuszczalny; miesza si z wod (woda) Rozpuszczalno jako ciowa nie podano (aceton) Temperatura krzepni cia dane nieznane Temperatura topnienia dane nieznane Palno dane nieznane Temperatura samozap onu dane nieznane Granica wybuchowo ci dane nieznane dolna górna Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda dane nieznane Szybko parowania dane nieznane sto par dane nieznane ciwo ci utleniaj ce dane nieznane 9.2. Inne informacje:

5 10.1. Reaktywno : Strona 5/8 SEKCJA 10. Stabilno i reaktywno Stabilno chemiczna: Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w pkt. 7 i 6 niniejszej karty Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji: Patrz sekcja reaktywno Warunki, których nale y unika : Nie ulega rozk adowi przy w ciwym zastosowaniu i przechowywaniu Materia y niezgodne: danych Niebezpieczne produkty rozk adu: Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w pkt. 7 i 6 niniejszej karty. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a) Dyrektywy 1999/45/WE. Stosowne informacje dot. zdrowia/ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 s nast puj ce: Toksyczno ostra doustna: Wed ug informacji podanej przez producenta, ten produkt uwa a si za produkt o niskiej toksyczno ci w wyniku po kni cia. Toksyczno ostra po kontakcie ze skór : Ten produkt uwa a si za produkt o niskiej toksyczno ci dermalnej. Przeznaczony do u ycia jako rodek do mycia r k Dzia anie na oczy: Mo e powodowa delikatne podra nienie oczu. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu. Dzia anie ce/dra ni ce na skór : Wynik Czas ekspozycji Gatunki Metoda nie dra ni cy królik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

6 Strona 6/8 Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy: Wynik Czas Gatunki Metoda ekspozycji dra ni cy królik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) SEKCJA 12. Informacje ekologiczne Ogólne informacje na temat ekologii: Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a) Dyrektywy 1999/45/WE. Stosowne informacje ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 s nast puj ce. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska. Wed ug informacji podanej przez producenta, produkt jest biodegradowalny o niskiej ekotoksyczno ci Toksyczno : danych na temat toksyczno ci dla rodowiska dla mieszaniny jako takiej. Poni ej podano dost pne dane literaturowe dotycz ce sk adników produktu. Toksyczno : Typowa wielko Warto Informacje o toksyczno ci ostrej Czas ekspozycji Gatunki LC mg/l Ryba 96 h Brachydanio rerio (nowa nazwa: Danio rerio) Trwa i zdolno do rozk adu: danych dla mieszaniny jako takiej Zdolno do bioakumulacji: Metoda OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LogKow ,35 Wspó czynnik biokoncentracji (BCF) Czas ekspozycji Gatunki Temperatura Metoda Mobilno w glebie: Patrz wy ej Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vpvb: Nie jest wymagane Inne szkodliwe skutki dzia ania: SEKCJA 13. Post powanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów: Usuwanie produktu: Ze wzgl du na mo liwo ró norodnych zastosowa produktu przez u ytkownika, kiedy nie jest podana klasyfikacja, nale y dokona w asnej klasyfikacji. Szczegó owy kod odpadu nale y przypisa bior c pod uwag miejsce i sposób powstawania odpadu. Zaleca si skontaktowanie z firm zajmuj si gospodark odpadów, w celu przekazania jej odpadów Opakowanie: Usuwanie opakowania zgodnie z przepisami administracyjnymi. SEKCJA 14. Informacje dotycz ce transportu Wskazówki ogólne: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako towar niebezpieczny w my l obowi zuj cych przepisów o transporcie RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

7 Strona 7/ Numer UN (numer ONZ): Prawid owa nazwa przewozowa UN: Klasa(y) zagro enia w transporcie: Grupa pakowania: Nie dotyczy Zagro enia dla rodowiska: Szczegó owe rodki ostro no ci dla u ytkownika: Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodu IBC: SEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla mieszaniny: Zawarto LZO <3 % Ocena bezpiecze stwa chemicznego: Nie by a wykonywana dla mieszaniny Podstawy prawne: Uwagi Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporz dzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-technicznego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosownych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006. SEKCJA 16. Inne informacje Oznakowanie produktu znajduje si w punkcie 2 karty charakterystyki. Pe ne brzmienie zwrotów R u ytych w karcie charakterystyki jest nast puj ce: R22 Dzia a szkodliwie po po kni ciu. R36 Dzia a dra ni co na oczy. R41 Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. R51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.

8 Strona 8/8 Inne informacje: Dane opieraj si na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosz si do produktu w stanie dostawy. Maj one za zadanie opisanie naszych produktów pod k tem wymogów bezpiecze stwa i nie maj tym samym za zadanie zapewnienie okre lonych cech. NDS Najwy sze Dopuszczalne St enie NDSCh Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe NDSP Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe C St enie Aktualizacja w odniesieniu do wersji nr 2 z dn : - aktualizacja wed ug obowi zuj cych przepisów prawnych, - zmiana sk adu produktu. KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO: Hotmelt Cleaner Q 1924

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO: Hotmelt Cleaner Q 1924 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek czyszczący. Identyfikacja dystrybutora: Data wydania 13102006 Henkel Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 10.03.2014 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: DF1518

Bardziej szczegółowo

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Data wydania: 07/01/2016 Data weryfikacji: 07/01/2016 Zastępuje: 07/01/2016 Wersja: 4.2 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Ceresit CT100 KC Numer : 486652 Aktualizacja: 08.06.2015 Data druku: 06.07.2015 Zastępuje wersje z: 01.08.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SIN-LUX Preparat do mycia lodówek

SIN-LUX Preparat do mycia lodówek Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z dnia 3 lipca 2002) Dystrybutor: Andel Polska Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków Tel. 12

Bardziej szczegółowo

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP Nazwa preparatu: Papier dekoracyjny Data wydania: 04-08-2013 Data aktualizacji: - 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Papier

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 107/2006 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Strona 1 z 6 SAV1 C400 5C 0.71MM 0.5KG AM Nr SDB : 320141 V001.1 przeredagowano w dniu: 26.03.2009 Data druku: 29.12.2011 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 500 KC Numer : 76984 Aktualizacja: 08.09.2015 Data druku: 20.05.2016 Zastępuje wersje z: 19.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

DOKTOR ŚRUBA Data wydania 18.10.2010 Data aktualizacji: 12.01.2012 Wersja PL: 3.0

DOKTOR ŚRUBA Data wydania 18.10.2010 Data aktualizacji: 12.01.2012 Wersja PL: 3.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno pure W yd a n i e : 9. 0 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno pure W yd a n i e : 9. 0 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Forma produktu Kod produktu miesznina A91 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Brise Citrus Blossom

Karta charakterystyki Brise Citrus Blossom 1. Identyfikacja preparatu, identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Preparat do mycia /utrzymania czystości, do profesjonalnego stosowania. Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

weber.tec 915 komp.b

weber.tec 915 komp.b Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. Profesjonalny płyn płuczący do pieców konwekcyjno-parowych

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. Profesjonalny płyn płuczący do pieców konwekcyjno-parowych KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu ROKO ŻEL DO WC Zastosowanie preparatu: żel do czyszczenia WC Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakład Chemii Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Henkel Polska Sp. z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska 41 tel. +48 22 5656200 fax. +48 22 5656222 tel. alarmowy 0801 111 222

Henkel Polska Sp. z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska 41 tel. +48 22 5656200 fax. +48 22 5656222 tel. alarmowy 0801 111 222 Strona 1/8 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Szczeliwo anaerobowe. Identyfikacja dystrybutora: Adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

DAN POL S.C. 01-707 Warszawa ul. Kiełpińska 6m36

DAN POL S.C. 01-707 Warszawa ul. Kiełpińska 6m36 strona1z5 Wydanie II Data wydania:06-12-2010 Data aktualizacji:18-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU (podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006r.

Bardziej szczegółowo

V8 Płyn do naczyń. 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne);

V8 Płyn do naczyń. 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne); SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia: 01.05.2013 r. Strona 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Q99 Nr 21 Sekcja 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta 1.1. Identyfikator produktu Q99 1.2.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PICCOMAT AUTOMATEN TAB

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PICCOMAT AUTOMATEN TAB Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do mycia podłóg.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN W

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN W 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Toxan W Zastosowanie: rodentycyd Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl Telefon: (58)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Odilat RC310. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Odilat RC310

Odilat RC310. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Odilat RC310 Data wydania: 26.06.2013 wersja 1 Odilat RC310 Preparat do usuwania kamienia kotłowego i odrdzewiania KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Podstawa: Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: ROKO CLASIC PŁYN DO MYCIA NACZYŃ ROMIKOL Zastosowanie preparatu: płyn do mycia naczyń Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

NABŁYSZCZACZ DO OPON I GUM

NABŁYSZCZACZ DO OPON I GUM SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

: 4-EPITETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS

: 4-EPITETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS Data wydania: 27/06/2013 Data weryfikacji: 27/06/2013 Zastępuje: 10/12/2009 Wersja: 6.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI Kod: 205201 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu: GLASIT Numer produktu: 205201 Opis produktu: środek do czyszczenia szkła, nie pozostawiający zacieków, jak równieŝ szyb, luster,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 GRANLEP

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 GRANLEP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Zawiera: Klinkier portlandzki 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro Strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Klej do drewna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami Pattex Hot Sticks

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami Pattex Hot Sticks Strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Klej termotopliwy

Bardziej szczegółowo

BETONOPLAST Data wydania 12.02.2010 Data aktualizacji 17.11.2014 Wersja PL: 4.0

BETONOPLAST Data wydania 12.02.2010 Data aktualizacji 17.11.2014 Wersja PL: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 22.12.2015 Aktualizacja: 22.12.2015 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Velox AF. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velox AF. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: BORNIT ES STANDARD (płynny komponent) Numer produktu: 43919 Numer karty charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Symbole niebezpieczeństwa wg Dyrektywy 1999/45/WE

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Symbole niebezpieczeństwa wg Dyrektywy 1999/45/WE Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny / przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator mieszaniny 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny oraz zastosowanie odradzane Zastosowanie ogólne: Klej Dewinol D3

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15 Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o., ul. Siemońska 2, 42-503 Będzin, Polska Tel: / 032 / 763 20 80 Fax: / 032 / 763 20 87 www.amtra.pl, www.moje-auto.pl 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

BOLIX SA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOne LATEX

BOLIX SA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOne LATEX Strona 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA CHEMICZNEGO/ IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Tel. alarmowy: Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOneLATEX Farba służy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa DOX-S Strona: 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu: Nazwa handlowa: DOX-S Nazwa chemiczna: Mieszanina N-(1,3-dimetylobutylo)-N

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu BEJCA WOOD 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data utworzenia: 08.01.2016 Data aktualizacji: 08.01.2016 1.1 Identyfikacja preparatu: OSCAR Płyn do prania z lanoliną 1.2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie 4 Data sporządzenia: 07.02.2006r Data III aktualizacji: 16.09.2008r 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Preparat do czyszczenia i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Smar zielona pszczoła GREEN BEE

Smar zielona pszczoła GREEN BEE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 017132 Zastosowanie substancji / preparatu Smar stały Producent/Dostawca: KLÜBER LUBRICATION

Bardziej szczegółowo

Płyn do mycia i czyszczenia WC

Płyn do mycia i czyszczenia WC Data sporządzenia: 22.12.2003 Data aktualizacji: 15.01.2010 Wydanie: II Nazwa preparatu: 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

POKOST LNIANY. 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

POKOST LNIANY. 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Identyfikator produktu: 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa POCHŁANIACZ WILGOCI HUMISTOP

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa POCHŁANIACZ WILGOCI HUMISTOP [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 TORNAX S 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 TORNAX S 20 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa TORNAX S-20 Identyfikacja produktu mieszanina Kod produktu 706 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja Składnik. Nr CAS (m/m)

Klasyfikacja Składnik. Nr CAS (m/m) Data sporządzenia 12.03.2003 Wydanie : 5 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia2006 r. w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Pasta rozpuszczalnikowa do podłóg POPULARNA

Pasta rozpuszczalnikowa do podłóg POPULARNA Data aktualizacji: 30.07.2015 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DYSPERBIT, DYSPERBIT K

KARTA CHARAKTERYSTYKI DYSPERBIT, DYSPERBIT K Karta zgodna z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1/8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Pojemność opakowania: Cat. No. 40100027, 40100028, 40100029, 40100030, 40100031, 40100060,

Bardziej szczegółowo

: WOLF LITHIUM GREASE EPA

: WOLF LITHIUM GREASE EPA Data wydania: 22/04/2004 Opracowano: 19/03/2015 Zastępuje: 27/05/2013 Wersja: 3.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 TOP GLAS W yd a n i e : 2. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 TOP GLAS W yd a n i e : 2. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 31 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 100-21-0 202-830-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami Pattex FIX Extreme Power

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami Pattex FIX Extreme Power Strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Pattex FIX Extreme

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu GIPSEL PLUS 603

Karta charakterystyki preparatu GIPSEL PLUS 603 Data aktualizacji: 1. Identyfikacja i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Zastosowanie Gładź szpachlowa przeznaczona do wygładzania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Produkt oznacza się bardzo

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain Wersja: 2/CH/PL Utworzona: 30/06/05 Kod: : 204705 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu : VAS-LIMP AUTOMATICAS Numer produktu: : 204705 Opis produktu: Zrewolucjonizowany płyn

Bardziej szczegółowo

CLINEX STRIPPER. Numer WE. Numer CAS

CLINEX STRIPPER. Numer WE. Numer CAS Data sporządzenia: 01.06.2007r. Data aktualizacji: 02.11.2012r. Ilość stron: 1/5 Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa : CF25 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

StoColor Maxicryl str 1/6

StoColor Maxicryl str 1/6 StoColor Maxicryl str 1/6 1 Identyfikacja preparatu Dane produktu Nazwa handlowa: StoColor Maxicryl Zastosowanie materiału: farba elewacyjna Producent/ Dostawca Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Leak detection spray Code-Nr. Parker TS01

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Leak detection spray Code-Nr. Parker TS01 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TS01 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Karta Charakterystyki Preparatu BOX Pasta BHP do rąk wg rozporządzenia WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. Data sporządzenia karty: 5.01.2009. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Bardziej szczegółowo

Se kc j a 1: Id e nt yf ik a c ja su bs ta nc j i /mi e sza n i n y i i. 1.1 Identyfikator produktu

Se kc j a 1: Id e nt yf ik a c ja su bs ta nc j i /mi e sza n i n y i i. 1.1 Identyfikator produktu WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Se kc j a 1: Id e nt yf ik a c ja su bs ta nc j i /mi e sza n i n y i i 11 Identyfikator produktu 12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data aktualizacji 4: 01.07.2004 r DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO KONCENTRAT Strona 1 z 5 Karta Nr 059 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA Spółka Akcyjna Adres:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: gryzoniobójczy środek ochrony roślin (gotowa przynęta w postaci ziarna) Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Hi Prem Grill W yd a n i e : 2. 0 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Hi Prem Grill W yd a n i e : 2. 0 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu Forma produktu produkt do mycia mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: FERMAPOR K 31-9020-VP-299 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO NIEZAKLASYFIKOWANEGO JAKO NIEBEZPIECZNY Klej CR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO NIEZAKLASYFIKOWANEGO JAKO NIEBEZPIECZNY Klej CR Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia: 26.05.1999 r DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO KONCENTRAT Strona 1 z 6 Karta Nr 059 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURGA WKV

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURGA WKV Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek wspomagający pranie.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX E 25

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX E 25 Aktualizacja 08/03/2013 Weryfikacja 6 Data zastępuje 10/12/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI Kod: 220201 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu : GRESLIM Numer produktu: 220201 Opis produktu: środek do czyszczenia fug, szczególnie do utrzymania czystości płytek ceramicznych

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: SAVANTI ANTYBAKTERYJNE MYDŁO W PŁYNIE Zastosowanie preparatu: mydło w płynie Identyfikacja przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

SIN-LUX do mycia łazienek

SIN-LUX do mycia łazienek Data aktualizacji 2015-06-01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Metylan Spezial Liquid

Metylan Spezial Liquid Strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Klej do klejenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 24.12.2014 Data wydania 07.06.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki WE według 91/155/EWG

Karta charakterystyki WE według 91/155/EWG 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU i NAZWA FIRMY NAZWA HANDLOWA: steinodur Styropian (EPS) według EN 13163 ZASTOSOWANIE: PRODUCENT / DOSTAWCA: DZIAŁ UDZIELAJĄCY INFORMACJI: INFORMACJA W RAZIE PO-

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Zaprawa murarska klasa M5 Baumit MM 50 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń. strona: 1/7 Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń. strona: 1/7 Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 6290 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

OLE SANIT. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

OLE SANIT. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 2012-11-26 Podłogowy filtr do kabin lakierniczych Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 4.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 4. Data sporządzenia 05.06.2001 Data aktualizacji 30.03.2004 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno lux T 600 W yd a n i e : 1. 0 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno lux T 600 W yd a n i e : 1. 0 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Forma produktu mieszanina Kod produktu D22 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 20.11.2015 Data wydania 30.05.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 96SCLF318AGS88.5V AF5 500G JAR Strona 1 z 9 Nr SDB : 180283 V001.2 przeredagowano w dniu: 05.09.2011 Data druku: 18.04.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 22.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 13.04.2015 Wersja 2.4 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Dla niniejszej substancji nie ma numeru

Bardziej szczegółowo