Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Produkty będące przedmiotem zamówienia zgrupowano w niezależnych zamówieniach częściowych: zamówienie częściowe nr 1 obejmuje koszulki z krótkim rękawem typu t-shirt zamówienie częściowe nr 2 obejmuje bieliznę termoaktywną: kalesony dla mężczyzn, leginsy dla kobiet, koszulki z krótkim rękawem oraz koszulki z długim rękawem. Uwagi ogólne dotyczące całości zamówienia:... 1 uwaga 1 dotyczy zgodności z wzorami... 1 uwaga 2 dotyczy istotnych wad produktu uwaga 3 dotyczy znakowania produktów uwaga 4 dotyczy gwarancji wykonawcy... 2 uwaga 5 dotyczy znakowania produktów kodami paskowymi... 3 uwaga 6 dotyczy pakowania produktów... 3 uwaga 7 dotyczy zasad odbioru... 4 zamówienie częściowe nr 1 koszulki z krótkim rękawem typu t-shirt... 5 zamówienie częściowe nr 2 bielizna termoaktywna Uwagi ogólne dotyczące całości zamówienia: uwaga 1 dotyczy zgodności z wzorami 1. Wszystkie oferowane produkty muszą być zgodne z wzorcami i opisami zawartymi w niniejszym opracowaniu. 2. Oceny zgodności wzorców dostarczonych przez oferenta z wzorcami posiadanymi przez zamawiającego dokona zamawiający. 3. Zamawiający informuje, że przy ocenie zgodności dostarczonych próbek z wzorcem będącym w posiadaniu zamawiającego, będą brane pod uwagę cechy: 1) wagi (ciężaru) poszczególnych asortymentów, 2) kolorystyki, 3) rodzaju zastosowanych do produkcji surowców, 4) właściwości zastosowanych do produkcji surowców, 5) wzajemnego rozmieszczenia poszczególnych części konstrukcyjnych oraz elementów dodatkowych (plis, mankietów, sposób podwinięcia dołu wyrobu), ich kształtu i wykończenia, sposobu łączenia, rodzaju i gęstości szwów, kolorystyki szwów), 6) wymiarów poszczególnych asortymentów i ich części, 4. Wzorce, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, są dostępne w siedzibie zamawiającego i dostępne dla zainteresowanych na miejscu w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00. Nie przewiduje się możliwości wysyłki wzorów do zainteresowanych oferentów. 5. Zamawiający informuje, że przy ocenie zgodności dostarczonych próbek z wzorcem będącym w posiadaniu zamawiającego nie będzie brał pod uwagę cech wskazujących na producenta (wszywek, wytłoczonej nazwy własnej [firmy oferenta lub nazwy własnej danego asortymentu) uwaga 2 dotyczy istotnych wad produktu. W przypadku, gdy produkt w trakcie użytkowania ulegnie deformacji, lub w którym nastąpią zniekształcenia, pomimo użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz zachowanej technologii 1

2 konserwacji wskazanej przez producenta, zamawiający uzna to jako wadę fabryczną podlegającą reklamacji. Za wadę fabryczną zamawiający uzna także w szczególności farbowanie wyrobu pod wpływem wilgoci lub wody. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia wszelkich praw. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że towary objęte zamówieniem mają wady Zamawiający może odmówić ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia i wady powinny być stwierdzone w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku, gdy w wyniku kontroli produktu zleconej przez zamawiającego, stwierdzona zostanie inna, niż deklarowana jakość surowca, albo inny skład surowcowy, albo niezgodność z wzorami i opisem produktu, albo nie spełnianie norm higienicznosanitarnych, zamawiający uzna jako wadę fabryczną podlegającą reklamacji. Kosztami badania zostanie obciążony wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń wynikających z poniesienia szkody wynikającej z dostarczenia produktu obarczonego wadami. uwaga 3 dotyczy znakowania produktów. Zamawiający wymaga, aby przy każdym egzemplarzu dostarczonego produktu umocowana była w języku polskim informacja obejmująca co najmniej: sposób konserwacji produktu oznakowanie produktu: nazwą produktu oraz nazwą przedsiębiorcy i adresem firmy wykonawcy. Zamawiający wymaga takiego oznakowania umieszczonego na wszywce umieszczonej wewnątrz każdego produktu lub na etykiecie zawieszonej / przypiętej do produktu. Dodatkowe wymogi zawarte są przy opisie poszczególnych produktów. Przy tym: 1. Firmę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną stanowi jego imię i nazwisko. Dopuszcza się użycie pseudonimu lub skrótu imienia i nazwiska bądź innych danych oznaczających przedsiębiorcę, rodzaj prowadzonej działalności i miejsce jej wykonywania. Zawsze jednak firma musi zawierać wskazanie na imię i nazwisko przedsiębiorcy, natomiast wszelkie inne dane mają charakter dopełniający i nie są obligatoryjne. 2. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Zawiera ona określenie formy prawnej osoby prawnej, a ponadto może wskazywać na inne jej dane. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę, z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej. 3. Firma : spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna (art. 24 k.s.h.), spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (art. 90 k.s.h.), spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowa. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowo-akcyjna. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowo-akcyjna. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. spółek kapitałowych może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać odpowiednie określenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu spółka z o. o. lub sp. z o. o. ) lub spółka akcyjna (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S. A. ). 4. Adresem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest jej miejsce zamieszkania (tzn. miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu). Natomiast siedzibą przedsiębiorcy będącego osobą prawną (firmy) jest miejsce, w którym znajduje się zarząd osoby prawnej. Siedzibą spółki osobowej jest miejsce wskazane jako siedziba w umowie spółki. [Powyższe wymaganie wynika z postanowieniami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej] Obowiązek oznakowania ciąży na producencie lub dystrybutorze, który jest oferentem w niniejszym postępowaniu. uwaga 4 dotyczy gwarancji wykonawcy 2

3 Wykonawca dostawy odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych przedmiotach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone przedmioty: a) stanowią własność osoby trzeciej lub jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na jakość dostarczanych wyrobów w zakresie wad fizycznych i w tym okresie zamawiającemu przysługują według wyboru zamawiającego : - uprawnienie do żądania obniżenia ceny - uprawnienie do żądania usunięcia wad rzeczy. - uprawnienie do żądania wymiany rzeczy na wolną od wad. Reklamowane produkty będą wysyłane bezpośrednio do wykonawcy. Terminem nieprzekraczalnym na ustosunkowanie się wykonawcy do zgłoszonej reklamacji (w formie protokołu reklamacyjnego) jest okres 14 dni od daty jego otrzymania, zaś nieprzekraczalny termin jej rozpatrzenia 21 dni od tej daty. Gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania dokumentu przyjęcia produktów przez zamawiającego (dokument wydania Wz lub równoważny wystawiony przez wykonawcę), a w przypadku braku takowego od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego za dostarczone produkty. Wykonawca musi zagwarantować, że każdy egzemplarz dostarczonych przedmiotów jest wolny od wad fizycznych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. Gwarancje nie mają zastosowania w przypadku, gdy naprawa lub wymiana ww. egzemplarza wynikła: z niewłaściwego używania, z wypadku wywołanego przyczyną zewnętrzną, z jego modyfikacji, z nie zapewnienia jemu odpowiedniego środowiska fizycznego, z niewłaściwego użytkowania, z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Dla przedmiotów, które zostały wymienione na takie same nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany przedmiotów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas wyłączenia z użytkowania przedmiotów z powodu uszkodzeń, napraw lub wad niezawinionych przez Zamawiającego. uwaga 5 dotyczy znakowania produktów kodami paskowymi Zamawiający w celu identyfikacji poszczególnych produktów - wymaga oznakowania opakowań dostarczanych produktów kodami kreskowymi. Kody kreskowe użyte do znakowania muszą być jednowymiarowe (liniowe) i charakteryzować każdy produkt co do jego: nazwy, unikalnego numeru katalogowego producenta/dystrybutora Zamawiający wymaga oznakowania kodami kreskowymi opakowań produktów jednostkowych oraz o ile występują takowe - także opakowań zbiorczych. Zamawiający dopuszcza stosowanie własnych kodów kreskowych, zawierających wyróżniki powyżej wymienione. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada własnego systemu znakowania kodami zamawiający wymaga znakowania kodami kreskowymi, których wzory zostaną wykonawcy dostarczone do 14 dni od chwili podpisania umowy. uwaga 6 dotyczy pakowania produktów Zamawiający wymaga, aby każdy egzemplarz produktu był dostarczony w opakowaniach jednostkowych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie (tj sposób pakowania) opisane są przy każdym asortymencie opisanym w załączniku. 3

4 Opakowanie jednostkowe : pudełka: Etykieta na pudełka jednostkowe powinna zawierać co najmniej następujące dane: - nazwę producenta, - nazwę i numer wzoru, - numer wielkościowy, - datę produkcji (m-c i rok), Opakowanie jednostkowe : worki polietylenowe lub polipropylenowe: przy wyrobach pakowanych w worki musi znajdować się etykieta jednostkowa z danymi j.w. Opakowania jednostkowe pakować w pudełka kartonowe zbiorcze. Wyroby w opakowaniach jednostkowych kompletować według jednej wielkości i gatunku. Pakować po 20 sztuk do kartonu zbiorczego. Po zamknięciu i zaplombowaniu kartonu na opakowanie nalepić etykietę zbiorczą. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się inną ilość w opakowaniu zbiorczym. Etykieta zbiorcza powinna zawierać ww. dane poszerzone o ilość produktów w kartonie. uwaga 7 dotyczy zasad odbioru W celu kontroli jakości i odbioru wyrobów ustala się organoleptyczne badanie kontrolne: zdawczo odbiorcze oraz okresowe. Badanie zdawczo-odbiorcze przeprowadza pracownik zamawiającego lub pracownik wskazanego odbierającego, upoważniony do odbioru towaru w celu sprawdzenia, czy wyroby są wykonane zgodnie z poniżej określonymi wymaganiami. Ustala się, iż każdy egzemplarz wyrobu nie spełniający wymogów lub obarczony wadą produkcyjną, może zostać zareklamowany. Badanie okresowe prowadzone są w trakcie posiadania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego i ma na celu określenie tego, czy z upływem czasu (w okresie gwarancji) nie nastąpiło zauważalne obniżenie walorów użytkowych przedmiotu zamówienia. 4

5 zamówienie częściowe nr 1 koszulki z krótkim rękawem typu t-shirt obejmuje koszulki z krótkim rękawem typu t-shirt w ilości 3300 sztuk Opis ogólny wyrobu Koszulka z krótkimi rękawami, wykonana z dzianiny bawełnianej, lewoprawej w kolorze khaki. Dekolt oraz doły rękawów wykończone plisą z dzianiny dwuprawej 1x1. Dół koszulki i doły rękawów podwinięte i przeszyte na maszynie łańcuszkowej dwuigłowej. Wymagania techniczne Do wykonania obowiązują: - niniejsze wymogi techniczno-technologiczne wyrobu, - zatwierdzony wzór, - specyfikacje techniczne materiałów zasadniczych i dodatków, wg wymagań określonych w tablicy 1. Tablica 1 Zestawienie podstawowych materiałów zasadniczych i dodatków konfekcyjnych Charakterystyka dzianin Charakterystyka parametrów techniczno-użytkowych dzianiny zasadniczej zastosowanej do wykonania wyrobu zawarta jest w tablicy 2 Tablica 2 Charakterystyka parametrów techniczno-użytkowych dzianiny zasadniczej 5

6 6

7 Wymagania ogólne Wykonanie materiału powinno zapewniać zachowanie przez wyrób składu związków chemicznych i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla użytkowników, których wykazy, wielkości oraz procedury badawcze zostały określone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard 100 II klasa. Dokumentami potwierdzającymi zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa mogą być wyniki badań wykonane w laboratorium akredytowanym lub spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC Wymagania bezwzględne (higieniczne) Tablica 3 minimalne wymagania higieniczne tkaniny Uznaje się, również, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli tkanina posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO TEX, zgodnie z normą OEKO TEX Standard 100 (klasa produktów II). Dla potwierdzenia spełnienia wymogów higienicznych, oferent załącza do oferty: - wyniki badań dotyczących tkaniny używanej do produkcji wyrobu gotowego (wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane przez PCA laboratorium lub przez jednostkę notyfikowaną) ALBO - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu wydanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych o nazwie OEKO-TEX dla używanej do produkcji tkaniny. W przypadku certyfikatu wydanego przez jednostkę zagraniczną, do kopii certyfikatu należy załączyć tłumaczenie na język polski poświadczone za zgodność przez oferenta, Rodzaje szwów i ściegów maszynowych Zestawienie szwów i ściegów stosowanych w wykonaniu wyrobu przedstawiono w tablicy 4. Szwy oznaczono wg PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia, ściegi wg PN-P :1983 Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia. Tablica 4 Zestawienie szwów i ściegów stosowanych w wykonaniu wyrobu. 7

8 Wymagana gęstość ściegów: stebnowych; ściegów/dm, overlockowych; ściegów/dm. Wszystkie szwy stebnowe na początku i końcu zamocować przeszyciem wstecznym celem zabezpieczenia przed pruciem. Tabela klasyfikacji wielkości W zależności od obwodu klatki piersiowej i wzrostu rozróżnia się wielkości podane w tablicy 5. Oznaczenie wg rysunku technicznego (poniżej) wzrost OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ XS S M L XL XXL Dopuszczalne odchylenie ± cm a Długość przodu ,0 b Szerokość na linii piersi ,5 b1 Szerokość na wysokości szwów barkowych 39,5 42,5 45,5 48,5 51,5 54,5 1,5 b2 Szerokość u dołu wyrobu ,5 c Długość rękawa ,5 d Szerokość rękawa u góry 19 20,5 22,5 24,5 26,5 28,5 0,5 d1 Szerokość rękawa u dołu 14, ,5 p Szerokość podkroju szyi ,5 r Głębokość dekoltu z przodu 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 0,5 - Szerokość plisy dekoltu i dołu rękawów 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,2 Cechowanie, składanie, pakowanie Cechy dostawcy

9 Wszywka firmowa zawierająca nazwę i znak producenta, umieszczona po wewnętrznej stronie lewego szwu bocznego, poniżej wszycia rękawa. Wszywka z oznaczeniem wielkości wyrobu zamocowana na wewnętrznej stronie koszulki pośrodku podkroju tyłu w szwie wszycia plisy. Określenie wielkości wyrobu (na wszywkach i etykietach) powinno zawierać oznaczenie literowe oraz zakresy wymiarowe poprzedzone opisem słownym. Przykład oznaczenia wyrobu. wielkość: L wzrost: obw. kl. piers.: Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji zamocowana pod wszywką firmową. Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2006 obejmujące następujący układ znaków: Dopuszcza się stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierającej oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej, rozmiarowej i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna być umieszczona w miejscu naszycia wszywki firmowej, a sposób oznaczenia zamieszczonych cech powinny spełniać wymagania wyznaczone w PN-EN ISO 3758:2006. Etykieta jednostkowa zamocowana w dolnej krawędzi wyrobu zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwę, adres i znak firmowy producenta; - nazwę wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu; - skład surowcowy z podaniem nazw handlowych lub grup surowcowych oraz ich udziałów procentowych,; - rodzaj wykończenia uszlachetniającego; - wielkość wyrobu oznaczona według tabeli wielkości; - jakość wyrobu podaną słownie; - znak kontroli jakości; - miesiąc i rok produkcji wyrobu, numer partii produkcyjnej, - oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2006, - informacje o okresie użytkowania i gwarancji (normatywny okres używalności 2 lata, gwarancja wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna sprzedaży). Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwę, adres i znak firmowy producenta; - nazwę wyrobów, numer wzoru i kolor wyrobu; - jakość wyrobów podaną słownie, - liczbę sztuk zawartych w opakowaniu; - wielkość wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych wielkościach; - numer pakującego; - miesiąc i rok produkcji wyrobów, numer partii produkcyjnej. Rysunek techniczny wyrobu: 9

10 10

11 zamówienie częściowe nr 2 bielizna termoaktywna uwagi do zamówienia nr 2 : 1. zastosowana dzianina do wyrobu wszystkich wyrobów charakteryzuje się następującymi wymogami: 1.1. masa powierzchniowa dzianiny 260 g/m 2 (± 5%) wg PN-P-04613: Skład surowcowy dzianiny zasadniczej (z uwzględnieniem dodatku handlowego) : włókna poliamidowe, 1.3. kolor dzianiny oliwkowy według wzoru lub ciemnozielony; ponadto - dostępny kolor czarny lub grafitowy, 1.4. struktura dzianiny: dwuwarstwowa, 1.5. zawiera minimum 50% poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm), wprowadzonymi na stałe w strukturę mikrowłókien, 1.6. Zmiana wymiarów po praniu w temp. 40 o C, (metoda C wg PN-EN 13688:2013, p. 5.3) nie więcej niż: w kierunku wzdłużnym max 5% w kierunku poprzecznym max 5% 1.7. wyniki wyznaczenia ph roztworu wodnego wg PN-EN 13688:2013 p. 4.2 (typ roztworu A): wartość zawarta pomiędzy: od ph 5 do ph odporność na piling: nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO :2002), 1.9. odporność wybarwień dzianiny zasadniczej i ściągaczowej, nie mniej niż: światło zmiana barwy nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO :2002), pranie w temperaturze 40ºC zmiana barwy nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO 105- C06:2010 metoda A1S), pot zmiana barwy nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO 105-E04:2013), tarcie suche zabrudzenie bieli bawełny nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO 105- X12:2005), 2. Rodzaje szwów i ściegów maszynowych 2.1. Ściągacz dekoltu i mankiety rękawów wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rękawów ściegiem czteroigłowym, łańcuszkowym płaskim , dół koszulki podwinięty i przeszyty ściegiem (wg PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia) Minimalizacja ilości szwów, ograniczając występowanie otarć na skórze podczas używania. Dopuszcza się stosowanie minimalnej ilości wyłącznie płaskich szwów. 3. Wymogi dotyczące oporu cieplnego dzianiny: dzianina musi spełniać wymogi normy PN-EN 14058:2007 Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem w zakresie izolacyjności (tzw. oporu cieplnego (Rct) w rozumieniu pkt przywołanej powyżej normy) o wartości odpowiadającej I klasie (wg klasyfikacji oporu cieplnego zawartej w tabeli 1 ww normy) tj 0,06 Rc t<0,12 m 2 x K/W z dopuszczalną odchyłką ± 10%. Dostawca musi potwierdzić spełnienie tego wymogu poprzez załączenie do oferty odpowiedniego certyfikatu lub sprawozdania z badań lub atestu lub innego dokumentu wystawionego przez upoważnioną jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA lub przez jednostkę notyfikowaną 4. Znak CE Wymagany znak CE umieszczony na etykiecie lub na opakowaniu indywidualnym 5. Znakowanie wyrobu: Wyroby bielizny termoaktywnej muszą być oznakowane w sposób określony normą PN-EN 14058:2007 Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem. Znak graficzny należy umieścić na etykiecie lub na opakowaniu. Znak graficzny ISO , wskazujący ochronę przed zimnym otoczeniem oraz właściwe poziomy wymagań, należy wykonać jak poniżej: 11

12 EN Y (klasa oporu ciepnego R ct) 6. Opakowanie Złożone wyroby pakować do torebki z polietylenu lub do indywidualanych pudełek z tektury. Do wyrobu należy załączyć etykietę lub na opakowaniu zamieścić informacje obejmujące co najmniej: - nazwę, adres i znak firmowy producenta; - nazwę wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu; - skład surowcowy z podaniem nazw handlowych lub grup surowcowych oraz ich udziałów procentowych; - rodzaj wykończenia uszlachetniającego; - wielkość wyrobu oznaczona literowo: XS, S, M, L, XL, XXL; - jakość wyrobu podaną słownie; - znak kontroli jakości; - miesiąc i rok produkcji wyrobu, 7. Etykiety Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji zamocowana pod wszywką firmową. Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2006 obejmujące następujący przykładowy układ znaków: Zamawiane ilości: kalesony dla mężczyzn oraz leginsy dla kobiet sztuk, koszulki z krótkim rękawem sztuk koszulki z długim rękawem sztuk Charakterystyka i przeznaczenie zamawianej bielizny termoaktywnej (kalesonów, leginsów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z długim rękawem) Bielizna termoaktywna z krótkim rękawem przeznaczona jako pierwsza warstwa odzieży do stosowania w zróżnicowanej temperaturze. Koszulka zapewnia optymalny komfort cieplny - nie dopuszczając do nadmiernego wychłodzenia organizmu oraz jego przegrzania. Bielizna będzie użytkowana przez pracowników leśnych w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, przebywających zasadniczo powyżej 4 godzin na otwartej powierzchni. Do zastosowań profesjonalnych. Dzięki zastosowanej dzianinie z jonami srebra w strukturze przędzy ma właściwości antyseptyczne i bakteriostatyczne, hamując rozwój bakterii na skórze, które są przyczyną powstawania nieprzyjemnego zapachu. 12

13 Dzięki wprowadzeniu jonów srebra na stałe w strukturę tkaniny nawet po co najmniej 20 praniach i długim okresie użytkowania zachowane są właściwości bakteriostatyczne bielizny. Dzianina, z której wykonana została koszulka, charakteryzuje się specyficznym splotem oraz rurkowatą strukturą włókien, zapewniającym szybkie oddawanie potu za zewnątrz w postaci pary wodnej. Dzięki tej strukturze jest szybkoschnąca, elastyczna i doskonale przylega do ciała, nie krępując ruchów. Koszulka ma ergonomiczny kształt i nie ulega okręcaniu wokół osi ciała użytkownika podczas używania. Dzianina posiada dwuwarstwową strukturę ze szmerglowaną wewnętrzną stroną, która daje efekt miękkiego, aksamitnego i ciepłego chwytu, gwarantujący przyjemne uczucie przylegania do skóry. Technologia wykonania bielizny oparta jest na minimalizacji ilości szwów, ograniczając występowanie otarć na skórze podczas używania. Przy produkcji dopuszcza się stosowanie wyłącznie płaskich szwów. Charakterystyczną cechą koszulki z krótkim oraz z długim rękawem są ściągacze mankietów oraz ściągacz pod szyją bez zastosowania gumek. W przypadku kalesonów i leginsów - ściągacze nogawek są wykonane z dzianiny zasadniczej. Jedynie ściągacz w pasie wykonany jest z płaskiej gumy szerokości 4 cm, wszytej w tunel zapobiegający przesuwaniu się w odzieży. Fotografie szczegółów bielizny: Struktura dzianiny 13

14 Struktura dzianiny, szew plaski Struktura dzianiny, szew plaski 14

15 Struktura dzianiny, szew plaski 15

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV 39525000-8 Różne

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Łódź, dnia 26.06.2015 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 Zamawiający: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 www.pogotowie.radom.pl tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286 nr sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo