Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Produkty będące przedmiotem zamówienia zgrupowano w niezależnych zamówieniach częściowych: zamówienie częściowe nr 1 obejmuje koszulki z krótkim rękawem typu t-shirt zamówienie częściowe nr 2 obejmuje bieliznę termoaktywną: kalesony dla mężczyzn, leginsy dla kobiet, koszulki z krótkim rękawem oraz koszulki z długim rękawem. Uwagi ogólne dotyczące całości zamówienia:... 1 uwaga 1 dotyczy zgodności z wzorami... 1 uwaga 2 dotyczy istotnych wad produktu uwaga 3 dotyczy znakowania produktów uwaga 4 dotyczy gwarancji wykonawcy... 2 uwaga 5 dotyczy znakowania produktów kodami paskowymi... 3 uwaga 6 dotyczy pakowania produktów... 3 uwaga 7 dotyczy zasad odbioru... 4 zamówienie częściowe nr 1 koszulki z krótkim rękawem typu t-shirt... 5 zamówienie częściowe nr 2 bielizna termoaktywna Uwagi ogólne dotyczące całości zamówienia: uwaga 1 dotyczy zgodności z wzorami 1. Wszystkie oferowane produkty muszą być zgodne z wzorcami i opisami zawartymi w niniejszym opracowaniu. 2. Oceny zgodności wzorców dostarczonych przez oferenta z wzorcami posiadanymi przez zamawiającego dokona zamawiający. 3. Zamawiający informuje, że przy ocenie zgodności dostarczonych próbek z wzorcem będącym w posiadaniu zamawiającego, będą brane pod uwagę cechy: 1) wagi (ciężaru) poszczególnych asortymentów, 2) kolorystyki, 3) rodzaju zastosowanych do produkcji surowców, 4) właściwości zastosowanych do produkcji surowców, 5) wzajemnego rozmieszczenia poszczególnych części konstrukcyjnych oraz elementów dodatkowych (plis, mankietów, sposób podwinięcia dołu wyrobu), ich kształtu i wykończenia, sposobu łączenia, rodzaju i gęstości szwów, kolorystyki szwów), 6) wymiarów poszczególnych asortymentów i ich części, 4. Wzorce, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, są dostępne w siedzibie zamawiającego i dostępne dla zainteresowanych na miejscu w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00. Nie przewiduje się możliwości wysyłki wzorów do zainteresowanych oferentów. 5. Zamawiający informuje, że przy ocenie zgodności dostarczonych próbek z wzorcem będącym w posiadaniu zamawiającego nie będzie brał pod uwagę cech wskazujących na producenta (wszywek, wytłoczonej nazwy własnej [firmy oferenta lub nazwy własnej danego asortymentu) uwaga 2 dotyczy istotnych wad produktu. W przypadku, gdy produkt w trakcie użytkowania ulegnie deformacji, lub w którym nastąpią zniekształcenia, pomimo użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz zachowanej technologii 1

2 konserwacji wskazanej przez producenta, zamawiający uzna to jako wadę fabryczną podlegającą reklamacji. Za wadę fabryczną zamawiający uzna także w szczególności farbowanie wyrobu pod wpływem wilgoci lub wody. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia wszelkich praw. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że towary objęte zamówieniem mają wady Zamawiający może odmówić ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia i wady powinny być stwierdzone w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku, gdy w wyniku kontroli produktu zleconej przez zamawiającego, stwierdzona zostanie inna, niż deklarowana jakość surowca, albo inny skład surowcowy, albo niezgodność z wzorami i opisem produktu, albo nie spełnianie norm higienicznosanitarnych, zamawiający uzna jako wadę fabryczną podlegającą reklamacji. Kosztami badania zostanie obciążony wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń wynikających z poniesienia szkody wynikającej z dostarczenia produktu obarczonego wadami. uwaga 3 dotyczy znakowania produktów. Zamawiający wymaga, aby przy każdym egzemplarzu dostarczonego produktu umocowana była w języku polskim informacja obejmująca co najmniej: sposób konserwacji produktu oznakowanie produktu: nazwą produktu oraz nazwą przedsiębiorcy i adresem firmy wykonawcy. Zamawiający wymaga takiego oznakowania umieszczonego na wszywce umieszczonej wewnątrz każdego produktu lub na etykiecie zawieszonej / przypiętej do produktu. Dodatkowe wymogi zawarte są przy opisie poszczególnych produktów. Przy tym: 1. Firmę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną stanowi jego imię i nazwisko. Dopuszcza się użycie pseudonimu lub skrótu imienia i nazwiska bądź innych danych oznaczających przedsiębiorcę, rodzaj prowadzonej działalności i miejsce jej wykonywania. Zawsze jednak firma musi zawierać wskazanie na imię i nazwisko przedsiębiorcy, natomiast wszelkie inne dane mają charakter dopełniający i nie są obligatoryjne. 2. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Zawiera ona określenie formy prawnej osoby prawnej, a ponadto może wskazywać na inne jej dane. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę, z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej. 3. Firma : spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna (art. 24 k.s.h.), spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (art. 90 k.s.h.), spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowa. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowo-akcyjna. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowo-akcyjna. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. spółek kapitałowych może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać odpowiednie określenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu spółka z o. o. lub sp. z o. o. ) lub spółka akcyjna (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S. A. ). 4. Adresem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest jej miejsce zamieszkania (tzn. miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu). Natomiast siedzibą przedsiębiorcy będącego osobą prawną (firmy) jest miejsce, w którym znajduje się zarząd osoby prawnej. Siedzibą spółki osobowej jest miejsce wskazane jako siedziba w umowie spółki. [Powyższe wymaganie wynika z postanowieniami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej] Obowiązek oznakowania ciąży na producencie lub dystrybutorze, który jest oferentem w niniejszym postępowaniu. uwaga 4 dotyczy gwarancji wykonawcy 2

3 Wykonawca dostawy odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych przedmiotach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone przedmioty: a) stanowią własność osoby trzeciej lub jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na jakość dostarczanych wyrobów w zakresie wad fizycznych i w tym okresie zamawiającemu przysługują według wyboru zamawiającego : - uprawnienie do żądania obniżenia ceny - uprawnienie do żądania usunięcia wad rzeczy. - uprawnienie do żądania wymiany rzeczy na wolną od wad. Reklamowane produkty będą wysyłane bezpośrednio do wykonawcy. Terminem nieprzekraczalnym na ustosunkowanie się wykonawcy do zgłoszonej reklamacji (w formie protokołu reklamacyjnego) jest okres 14 dni od daty jego otrzymania, zaś nieprzekraczalny termin jej rozpatrzenia 21 dni od tej daty. Gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania dokumentu przyjęcia produktów przez zamawiającego (dokument wydania Wz lub równoważny wystawiony przez wykonawcę), a w przypadku braku takowego od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego za dostarczone produkty. Wykonawca musi zagwarantować, że każdy egzemplarz dostarczonych przedmiotów jest wolny od wad fizycznych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. Gwarancje nie mają zastosowania w przypadku, gdy naprawa lub wymiana ww. egzemplarza wynikła: z niewłaściwego używania, z wypadku wywołanego przyczyną zewnętrzną, z jego modyfikacji, z nie zapewnienia jemu odpowiedniego środowiska fizycznego, z niewłaściwego użytkowania, z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Dla przedmiotów, które zostały wymienione na takie same nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany przedmiotów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas wyłączenia z użytkowania przedmiotów z powodu uszkodzeń, napraw lub wad niezawinionych przez Zamawiającego. uwaga 5 dotyczy znakowania produktów kodami paskowymi Zamawiający w celu identyfikacji poszczególnych produktów - wymaga oznakowania opakowań dostarczanych produktów kodami kreskowymi. Kody kreskowe użyte do znakowania muszą być jednowymiarowe (liniowe) i charakteryzować każdy produkt co do jego: nazwy, unikalnego numeru katalogowego producenta/dystrybutora Zamawiający wymaga oznakowania kodami kreskowymi opakowań produktów jednostkowych oraz o ile występują takowe - także opakowań zbiorczych. Zamawiający dopuszcza stosowanie własnych kodów kreskowych, zawierających wyróżniki powyżej wymienione. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada własnego systemu znakowania kodami zamawiający wymaga znakowania kodami kreskowymi, których wzory zostaną wykonawcy dostarczone do 14 dni od chwili podpisania umowy. uwaga 6 dotyczy pakowania produktów Zamawiający wymaga, aby każdy egzemplarz produktu był dostarczony w opakowaniach jednostkowych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie (tj sposób pakowania) opisane są przy każdym asortymencie opisanym w załączniku. 3

4 Opakowanie jednostkowe : pudełka: Etykieta na pudełka jednostkowe powinna zawierać co najmniej następujące dane: - nazwę producenta, - nazwę i numer wzoru, - numer wielkościowy, - datę produkcji (m-c i rok), Opakowanie jednostkowe : worki polietylenowe lub polipropylenowe: przy wyrobach pakowanych w worki musi znajdować się etykieta jednostkowa z danymi j.w. Opakowania jednostkowe pakować w pudełka kartonowe zbiorcze. Wyroby w opakowaniach jednostkowych kompletować według jednej wielkości i gatunku. Pakować po 20 sztuk do kartonu zbiorczego. Po zamknięciu i zaplombowaniu kartonu na opakowanie nalepić etykietę zbiorczą. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się inną ilość w opakowaniu zbiorczym. Etykieta zbiorcza powinna zawierać ww. dane poszerzone o ilość produktów w kartonie. uwaga 7 dotyczy zasad odbioru W celu kontroli jakości i odbioru wyrobów ustala się organoleptyczne badanie kontrolne: zdawczo odbiorcze oraz okresowe. Badanie zdawczo-odbiorcze przeprowadza pracownik zamawiającego lub pracownik wskazanego odbierającego, upoważniony do odbioru towaru w celu sprawdzenia, czy wyroby są wykonane zgodnie z poniżej określonymi wymaganiami. Ustala się, iż każdy egzemplarz wyrobu nie spełniający wymogów lub obarczony wadą produkcyjną, może zostać zareklamowany. Badanie okresowe prowadzone są w trakcie posiadania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego i ma na celu określenie tego, czy z upływem czasu (w okresie gwarancji) nie nastąpiło zauważalne obniżenie walorów użytkowych przedmiotu zamówienia. 4

5 zamówienie częściowe nr 1 koszulki z krótkim rękawem typu t-shirt obejmuje koszulki z krótkim rękawem typu t-shirt w ilości 3300 sztuk Opis ogólny wyrobu Koszulka z krótkimi rękawami, wykonana z dzianiny bawełnianej, lewoprawej w kolorze khaki. Dekolt oraz doły rękawów wykończone plisą z dzianiny dwuprawej 1x1. Dół koszulki i doły rękawów podwinięte i przeszyte na maszynie łańcuszkowej dwuigłowej. Wymagania techniczne Do wykonania obowiązują: - niniejsze wymogi techniczno-technologiczne wyrobu, - zatwierdzony wzór, - specyfikacje techniczne materiałów zasadniczych i dodatków, wg wymagań określonych w tablicy 1. Tablica 1 Zestawienie podstawowych materiałów zasadniczych i dodatków konfekcyjnych Charakterystyka dzianin Charakterystyka parametrów techniczno-użytkowych dzianiny zasadniczej zastosowanej do wykonania wyrobu zawarta jest w tablicy 2 Tablica 2 Charakterystyka parametrów techniczno-użytkowych dzianiny zasadniczej 5

6 6

7 Wymagania ogólne Wykonanie materiału powinno zapewniać zachowanie przez wyrób składu związków chemicznych i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla użytkowników, których wykazy, wielkości oraz procedury badawcze zostały określone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard 100 II klasa. Dokumentami potwierdzającymi zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa mogą być wyniki badań wykonane w laboratorium akredytowanym lub spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC Wymagania bezwzględne (higieniczne) Tablica 3 minimalne wymagania higieniczne tkaniny Uznaje się, również, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli tkanina posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO TEX, zgodnie z normą OEKO TEX Standard 100 (klasa produktów II). Dla potwierdzenia spełnienia wymogów higienicznych, oferent załącza do oferty: - wyniki badań dotyczących tkaniny używanej do produkcji wyrobu gotowego (wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane przez PCA laboratorium lub przez jednostkę notyfikowaną) ALBO - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu wydanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych o nazwie OEKO-TEX dla używanej do produkcji tkaniny. W przypadku certyfikatu wydanego przez jednostkę zagraniczną, do kopii certyfikatu należy załączyć tłumaczenie na język polski poświadczone za zgodność przez oferenta, Rodzaje szwów i ściegów maszynowych Zestawienie szwów i ściegów stosowanych w wykonaniu wyrobu przedstawiono w tablicy 4. Szwy oznaczono wg PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia, ściegi wg PN-P :1983 Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia. Tablica 4 Zestawienie szwów i ściegów stosowanych w wykonaniu wyrobu. 7

8 Wymagana gęstość ściegów: stebnowych; ściegów/dm, overlockowych; ściegów/dm. Wszystkie szwy stebnowe na początku i końcu zamocować przeszyciem wstecznym celem zabezpieczenia przed pruciem. Tabela klasyfikacji wielkości W zależności od obwodu klatki piersiowej i wzrostu rozróżnia się wielkości podane w tablicy 5. Oznaczenie wg rysunku technicznego (poniżej) wzrost OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ XS S M L XL XXL Dopuszczalne odchylenie ± cm a Długość przodu ,0 b Szerokość na linii piersi ,5 b1 Szerokość na wysokości szwów barkowych 39,5 42,5 45,5 48,5 51,5 54,5 1,5 b2 Szerokość u dołu wyrobu ,5 c Długość rękawa ,5 d Szerokość rękawa u góry 19 20,5 22,5 24,5 26,5 28,5 0,5 d1 Szerokość rękawa u dołu 14, ,5 p Szerokość podkroju szyi ,5 r Głębokość dekoltu z przodu 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 0,5 - Szerokość plisy dekoltu i dołu rękawów 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,2 Cechowanie, składanie, pakowanie Cechy dostawcy

9 Wszywka firmowa zawierająca nazwę i znak producenta, umieszczona po wewnętrznej stronie lewego szwu bocznego, poniżej wszycia rękawa. Wszywka z oznaczeniem wielkości wyrobu zamocowana na wewnętrznej stronie koszulki pośrodku podkroju tyłu w szwie wszycia plisy. Określenie wielkości wyrobu (na wszywkach i etykietach) powinno zawierać oznaczenie literowe oraz zakresy wymiarowe poprzedzone opisem słownym. Przykład oznaczenia wyrobu. wielkość: L wzrost: obw. kl. piers.: Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji zamocowana pod wszywką firmową. Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2006 obejmujące następujący układ znaków: Dopuszcza się stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierającej oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej, rozmiarowej i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna być umieszczona w miejscu naszycia wszywki firmowej, a sposób oznaczenia zamieszczonych cech powinny spełniać wymagania wyznaczone w PN-EN ISO 3758:2006. Etykieta jednostkowa zamocowana w dolnej krawędzi wyrobu zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwę, adres i znak firmowy producenta; - nazwę wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu; - skład surowcowy z podaniem nazw handlowych lub grup surowcowych oraz ich udziałów procentowych,; - rodzaj wykończenia uszlachetniającego; - wielkość wyrobu oznaczona według tabeli wielkości; - jakość wyrobu podaną słownie; - znak kontroli jakości; - miesiąc i rok produkcji wyrobu, numer partii produkcyjnej, - oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2006, - informacje o okresie użytkowania i gwarancji (normatywny okres używalności 2 lata, gwarancja wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna sprzedaży). Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwę, adres i znak firmowy producenta; - nazwę wyrobów, numer wzoru i kolor wyrobu; - jakość wyrobów podaną słownie, - liczbę sztuk zawartych w opakowaniu; - wielkość wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych wielkościach; - numer pakującego; - miesiąc i rok produkcji wyrobów, numer partii produkcyjnej. Rysunek techniczny wyrobu: 9

10 10

11 zamówienie częściowe nr 2 bielizna termoaktywna uwagi do zamówienia nr 2 : 1. zastosowana dzianina do wyrobu wszystkich wyrobów charakteryzuje się następującymi wymogami: 1.1. masa powierzchniowa dzianiny 260 g/m 2 (± 5%) wg PN-P-04613: Skład surowcowy dzianiny zasadniczej (z uwzględnieniem dodatku handlowego) : włókna poliamidowe, 1.3. kolor dzianiny oliwkowy według wzoru lub ciemnozielony; ponadto - dostępny kolor czarny lub grafitowy, 1.4. struktura dzianiny: dwuwarstwowa, 1.5. zawiera minimum 50% poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm), wprowadzonymi na stałe w strukturę mikrowłókien, 1.6. Zmiana wymiarów po praniu w temp. 40 o C, (metoda C wg PN-EN 13688:2013, p. 5.3) nie więcej niż: w kierunku wzdłużnym max 5% w kierunku poprzecznym max 5% 1.7. wyniki wyznaczenia ph roztworu wodnego wg PN-EN 13688:2013 p. 4.2 (typ roztworu A): wartość zawarta pomiędzy: od ph 5 do ph odporność na piling: nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO :2002), 1.9. odporność wybarwień dzianiny zasadniczej i ściągaczowej, nie mniej niż: światło zmiana barwy nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO :2002), pranie w temperaturze 40ºC zmiana barwy nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO 105- C06:2010 metoda A1S), pot zmiana barwy nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO 105-E04:2013), tarcie suche zabrudzenie bieli bawełny nie mniej niż 4 stopień (wg PN-EN ISO 105- X12:2005), 2. Rodzaje szwów i ściegów maszynowych 2.1. Ściągacz dekoltu i mankiety rękawów wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rękawów ściegiem czteroigłowym, łańcuszkowym płaskim , dół koszulki podwinięty i przeszyty ściegiem (wg PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne - Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia) Minimalizacja ilości szwów, ograniczając występowanie otarć na skórze podczas używania. Dopuszcza się stosowanie minimalnej ilości wyłącznie płaskich szwów. 3. Wymogi dotyczące oporu cieplnego dzianiny: dzianina musi spełniać wymogi normy PN-EN 14058:2007 Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem w zakresie izolacyjności (tzw. oporu cieplnego (Rct) w rozumieniu pkt przywołanej powyżej normy) o wartości odpowiadającej I klasie (wg klasyfikacji oporu cieplnego zawartej w tabeli 1 ww normy) tj 0,06 Rc t<0,12 m 2 x K/W z dopuszczalną odchyłką ± 10%. Dostawca musi potwierdzić spełnienie tego wymogu poprzez załączenie do oferty odpowiedniego certyfikatu lub sprawozdania z badań lub atestu lub innego dokumentu wystawionego przez upoważnioną jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA lub przez jednostkę notyfikowaną 4. Znak CE Wymagany znak CE umieszczony na etykiecie lub na opakowaniu indywidualnym 5. Znakowanie wyrobu: Wyroby bielizny termoaktywnej muszą być oznakowane w sposób określony normą PN-EN 14058:2007 Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem. Znak graficzny należy umieścić na etykiecie lub na opakowaniu. Znak graficzny ISO , wskazujący ochronę przed zimnym otoczeniem oraz właściwe poziomy wymagań, należy wykonać jak poniżej: 11

12 EN Y (klasa oporu ciepnego R ct) 6. Opakowanie Złożone wyroby pakować do torebki z polietylenu lub do indywidualanych pudełek z tektury. Do wyrobu należy załączyć etykietę lub na opakowaniu zamieścić informacje obejmujące co najmniej: - nazwę, adres i znak firmowy producenta; - nazwę wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu; - skład surowcowy z podaniem nazw handlowych lub grup surowcowych oraz ich udziałów procentowych; - rodzaj wykończenia uszlachetniającego; - wielkość wyrobu oznaczona literowo: XS, S, M, L, XL, XXL; - jakość wyrobu podaną słownie; - znak kontroli jakości; - miesiąc i rok produkcji wyrobu, 7. Etykiety Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji zamocowana pod wszywką firmową. Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2006 obejmujące następujący przykładowy układ znaków: Zamawiane ilości: kalesony dla mężczyzn oraz leginsy dla kobiet sztuk, koszulki z krótkim rękawem sztuk koszulki z długim rękawem sztuk Charakterystyka i przeznaczenie zamawianej bielizny termoaktywnej (kalesonów, leginsów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z długim rękawem) Bielizna termoaktywna z krótkim rękawem przeznaczona jako pierwsza warstwa odzieży do stosowania w zróżnicowanej temperaturze. Koszulka zapewnia optymalny komfort cieplny - nie dopuszczając do nadmiernego wychłodzenia organizmu oraz jego przegrzania. Bielizna będzie użytkowana przez pracowników leśnych w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, przebywających zasadniczo powyżej 4 godzin na otwartej powierzchni. Do zastosowań profesjonalnych. Dzięki zastosowanej dzianinie z jonami srebra w strukturze przędzy ma właściwości antyseptyczne i bakteriostatyczne, hamując rozwój bakterii na skórze, które są przyczyną powstawania nieprzyjemnego zapachu. 12

13 Dzięki wprowadzeniu jonów srebra na stałe w strukturę tkaniny nawet po co najmniej 20 praniach i długim okresie użytkowania zachowane są właściwości bakteriostatyczne bielizny. Dzianina, z której wykonana została koszulka, charakteryzuje się specyficznym splotem oraz rurkowatą strukturą włókien, zapewniającym szybkie oddawanie potu za zewnątrz w postaci pary wodnej. Dzięki tej strukturze jest szybkoschnąca, elastyczna i doskonale przylega do ciała, nie krępując ruchów. Koszulka ma ergonomiczny kształt i nie ulega okręcaniu wokół osi ciała użytkownika podczas używania. Dzianina posiada dwuwarstwową strukturę ze szmerglowaną wewnętrzną stroną, która daje efekt miękkiego, aksamitnego i ciepłego chwytu, gwarantujący przyjemne uczucie przylegania do skóry. Technologia wykonania bielizny oparta jest na minimalizacji ilości szwów, ograniczając występowanie otarć na skórze podczas używania. Przy produkcji dopuszcza się stosowanie wyłącznie płaskich szwów. Charakterystyczną cechą koszulki z krótkim oraz z długim rękawem są ściągacze mankietów oraz ściągacz pod szyją bez zastosowania gumek. W przypadku kalesonów i leginsów - ściągacze nogawek są wykonane z dzianiny zasadniczej. Jedynie ściągacz w pasie wykonany jest z płaskiej gumy szerokości 4 cm, wszytej w tunel zapobiegający przesuwaniu się w odzieży. Fotografie szczegółów bielizny: Struktura dzianiny 13

14 Struktura dzianiny, szew plaski Struktura dzianiny, szew plaski 14

15 Struktura dzianiny, szew plaski 15

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 2 Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 3 Spis treści Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej... 2 1 Rysunek modelowy... 4 2 Przedmiot dokumentacji... 4 3 Opis ogólny wyrobów... 5

Bardziej szczegółowo

DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis

DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis 1 DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis wykonany z dzianiny bawełniano-poliestrowej drapanej z podbiciem i przewiązaniem w kolorze czarnym, przeznaczony jest do noszenia samodzielnie bądź jako bielizna.

Bardziej szczegółowo

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 2 Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 3 Spis treści Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej... 2 1 Rysunek modelowy... 4 2 Przedmiot dokumentacji... 4 3 Opis ogólny wyrobu... 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU. Dokumentacja techniczno-technologiczna wz. 18/BOR SWETER OFICERA BIURA OCHRONY RZĄDU

Załącznik nr 7 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU. Dokumentacja techniczno-technologiczna wz. 18/BOR SWETER OFICERA BIURA OCHRONY RZĄDU Załącznik nr 7 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU Dokumentacja techniczno-technologiczna wz. 18/BOR SWETER OFICERA BIURA OCHRONY RZĄDU SPIS TREŚCI 1. Rysunek modelowy swetra oficera BOR. 3 2. Opis ogólny swetra

Bardziej szczegółowo

I. RYSUNEKI MODELOWE 1. Koszulka. 2. Kalesony. Strona 2 z 11

I. RYSUNEKI MODELOWE 1. Koszulka. 2. Kalesony. Strona 2 z 11 Strona 1 z 11 I. RYSUNEKI MODELOWE 1. Koszulka 2. Kalesony Strona 2 z 11 II. PRZEDMIOT WYMAGAŃ TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH (WTU): Przedmiotem WTU są wymagania techniczno-użytkowe dla kompletu bielizny specjalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1d do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA KAMIZELKA ODBLASKOWA

Załącznik 1d do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA KAMIZELKA ODBLASKOWA Załącznik 1d do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA KAMIZELKA ODBLASKOWA Nr ewidencyjny - 55/BOR/2010 SPIS TREŚCI 1. Rysunek modelowy. 3 2. Opis ogólny wyrobu. 4 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 2 3 Spis treści Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej... 2 1 Rysunek modelowy... 4 2 Przedmiot dokumentacji... 4 3 Opis ogólny wyrobu... 4

Bardziej szczegółowo

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A email: poczta@abw.gov.pl

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A email: poczta@abw.gov.pl AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A email: poczta@abw.gov.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZULA WYJŚCIOWA Z DŁUGIMI RĘKAWAMI W KOLORZE BIAŁYM wz. 5 /ABW SPIS TREŚCI L.p.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU. Dokumentacja techniczno-technologiczna wz.59/bor KAPELUSZ SAFARI

Załącznik nr 12 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU. Dokumentacja techniczno-technologiczna wz.59/bor KAPELUSZ SAFARI Załącznik nr 12 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU Dokumentacja techniczno-technologiczna wz.59/bor KAPELUSZ SAFARI Spis treści 1. Rysunek modelowy.3 2. Opis ogólny wyrobu. 4 3. Wymagania techniczne...4 3.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA RĘKAWICZKI LETNIE KOLORU CZARNEGO

Załącznik 1a do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA RĘKAWICZKI LETNIE KOLORU CZARNEGO Załącznik 1a do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA RĘKAWICZKI LETNIE KOLORU CZARNEGO Nr ewidencyjny - 12/BOR/2010 SPIS TREŚCI 1. Fotografia wyrobu. 3 2. Opis ogólny wyrobu.

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka wyrobu. 2. Dokumenty odniesienia

1. Charakterystyka wyrobu. 2. Dokumenty odniesienia 1 / 15 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wyrobu... 3 2. Dokumenty odniesienia... 3 3. Przeznaczenie dokumentu... 4 4. Zakres stosowania dokumentu... 4 5. Wymagania standardowe... 4 5.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO - WDROŻENIOWY SŁUŻBY MUNDUROWEJ WOJSKOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Czapka letnia pracownika ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania cenowego Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, właściwości produktu 1. Ubranie kucharskie damskie ze spodniami koloru czarnego (szyte na miarę dla 37

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Przeznaczenie... 3

Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 Strona 1 z 9 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Wymagania techniczne... 3 3. Wymagania dotyczące surowców, materiałów:... 4 4. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków... 5 5. Wykaz wymiarów wyrobu gotowego....

Bardziej szczegółowo

RYSUNEKI MODELOWE 1. Koszulka. 2. Kalesony. Strona 2 z 12

RYSUNEKI MODELOWE 1. Koszulka. 2. Kalesony. Strona 2 z 12 Strona 1 z 12 RYSUNEKI MODELOWE 1. Koszulka 2. Kalesony Strona 2 z 12 I. PRZEDMIOT WTU: Przedmiotem WTU są wymagania techniczno-użytkowe dla kompletu bielizny zimowej składającej się z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Rysunek poglądowy swetra widok (przód/tył)

Rysunek poglądowy swetra widok (przód/tył) Strona 1 z 16 Spis treści 1 Rysunek modelowy... 3 2 Przedmiot dokumentacji... 4 3 Opis ogólny wyrobu... 4 4 Wymagania... 4 4.1 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków... 4 4.2 Charakterystyka dzianiny

Bardziej szczegółowo

KAPELUSZ MĘSKI DO PŁASZCZA DO MUNDURU WYJŚCIOWEGO

KAPELUSZ MĘSKI DO PŁASZCZA DO MUNDURU WYJŚCIOWEGO KAPELUSZ MĘSKI DO PŁASZCZA DO MUNDURU WYJŚCIOWEGO UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA Dokumentacja techniczno-technologiczna jest własnością PGL LP 1 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot dokumentacji

Bardziej szczegółowo

I. RYSUNEK MODELOWY 1. Koszulka z długimi rękawami, wygląd gotowego wyrobu, z uwzględnieniem wykonania opisywanych elementów konstrukcyjnych.

I. RYSUNEK MODELOWY 1. Koszulka z długimi rękawami, wygląd gotowego wyrobu, z uwzględnieniem wykonania opisywanych elementów konstrukcyjnych. Strona 1 z 16 I. RYSUNEK MODELOWY 1. Koszulka z długimi rękawami, wygląd gotowego wyrobu, z uwzględnieniem wykonania opisywanych elementów konstrukcyjnych. Strona 2 z 16 2. Kalesony długie, wygląd gotowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO - WDROŻENIOWY SŁUŻBY MUNDUROWEJ WOJSKOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Koszula oficerska damska koloru

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Rysunek modelowy:... 3

Spis treści 1. Rysunek modelowy:... 3 Strona 1 z 13 Spis treści 1. Rysunek modelowy:... 3 2. Przedmiot WTU... 5 3. Przeznaczenie... 5 4. Opis ogólny wyrobu... 5 5. Wymagania szczegółowe... 6 Podstawowe wymiary... 8 6. Wymagania dotyczące materiałów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Załącznik 1b do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA RĘKAWICZKI ZIMOWE KOLORU CZARNEGO Nr ewidencyjny - 13/BOR/2010 SPIS TREŚCI 1. Fotografia wyrobu. 3 2. Opis ogólny wyrobu.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO - WDROŻENIOWY SŁUŻBY MUNDUROWEJ WOJSKOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Spodenki sportowe Wzór 307/MON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU

Załącznik nr 8 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU Załącznik nr 8 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA WZ. 71/BOR UBRANIE Z MEMBRANĄ IZOLACYJNĄ Z OCIEPLACZEM - KURTKA OCHRONNA Z MEMBRANĄ PARAPRZEPUSZCZALNĄ Z PODPINKĄ W KOLORZE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszula męska z długim rękawem Koszula wykonana z tkaniny w kolorze błękitnym wg palety kolorów Pantone Texteiles o składzie surowcowym:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa materiału Typ, rodzaj, charakterystyka materiału

Lp. Nazwa materiału Typ, rodzaj, charakterystyka materiału Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia KOSZULKA T-SHIRT DŁUGI RĘKAW 1. RYSUNEK MODELOWY KOSZULKI T-SHIRT DŁUGI RĘKAW Rysunek: Koszulka t-shirt długi rękaw 2. OPIS OGÓLNY WYROBU Koszulka t-shirt z długim

Bardziej szczegółowo

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 2 Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 3 Spis treści Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej... 2 1. Fotografia wyrobu... 4 2 Opis ogólny wyrobu... 5 3 Wymagania techniczne... 5

Bardziej szczegółowo

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

II. WYMAGANIA TECHNICZNE Strona 1 z 10 I. PRZEZNACZENIE Skarpety specjalne zimowe WS, są skarpetami specjalistycznymi przeznaczonymi do ciężkiego trekkingu z obciążeniem w warunkach jesienno-zimowych (od października do kwietnia)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka wyrobu Dokumenty odniesienia Przeznaczenie dokumentu Zakres stosowania dokumentu 4

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka wyrobu Dokumenty odniesienia Przeznaczenie dokumentu Zakres stosowania dokumentu 4 SPIS TREŚCI Strona 1. Charakterystyka wyrobu 3 2. Dokumenty odniesienia 3 3. Przeznaczenie dokumentu 4 4. Zakres stosowania dokumentu 4 5. Wymagania standardowe 5 5.1. Wymagania techniczne 5 5.1.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A email: poczta@abw.gov.pl

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A email: poczta@abw.gov.pl AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A email: poczta@abw.gov.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZAPKA ĆWICZEBNA wz. 11 /ABW SPIS TREŚCI L.p. Opis podpunktu Numer strony 1 Rysunek

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści I Uwarunkowania...3 II Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia...3 Strona 2 z 8 I Uwarunkowania 1. Dostawca podczas realizacji dostaw wynikających z Umowy musi spełnić poniższe warunki: Środki

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU Opis Przedmiotu Zamówienia Czapka futrzana 1 CZAPKA FUTRZANA 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1. Opis Czapka futrzana przeznaczona jest do ochrony głowy przed zimnem, wchodzi w skład umundurowania galowego,

Bardziej szczegółowo

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO A1:2013

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO A1:2013 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odzież letnia: Koszulka T- shirt: lub norma ją zastępującą, wstawki w kolorze czarnym materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m

Bardziej szczegółowo

1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE

1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE Strona 1 z 12 1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE 2. OPIS OGÓLNY WYROBU Koszulo-bluza pod kamizelkę ochronną WS zakładana jest w zależności od pory roku na bieliznę letnią lub zimową. Wykorzystywana jest do działań

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128677-2016:text:pl:html Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 074-128677 43

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Składnik mieszanek technologicznych w %. Liczba nitek na 10 cm.

Tabela nr 1. Składnik mieszanek technologicznych w %. Liczba nitek na 10 cm. Załącznik nr 12 do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU Dokumentacja techniczno-technologiczna wz. 37/BOR CZAPKA POLOWA FUNKCJONARIUSZA PANTERA SPIS TREŚCI. 1. Fotografia czapki polowej funkcjonariusza. 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE

1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE Strona 1 z 13 1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE. OPIS OGÓLNY WYROBU Przedmiotem dokumentacji są rękawice do zjazdu na linie grubej. Rękawice muszą być pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka. Rękawice do

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa letniej odzieży ochronnej dla pracowników zespołów wyjazdowych, zespołów

Bardziej szczegółowo

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

II. WYMAGANIA TECHNICZNE Strona 1 z 9 I. PRZEZNACZENIE Berety WS przeznaczone są do użytkowania jako nakrycie głowy żołnierzy Wojsk Specjalnych, noszone do umundurowania polowego, ćwiczebnego oraz wyjściowego i galowego. Berety

Bardziej szczegółowo

1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE.

1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE. Strona 1 z 12 1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE. 2. OPIS OGÓLNY WYROBU Rękawice z tkaniny trudnopalnej w kamuflażu typu MULTICAM przeznaczone są do użytkowania przez żołnierzy w okresie letnim, zarówno w klimacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do informacji o naborze ofert OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do informacji o naborze ofert OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PZ.270.2.170.2015.ŁB Załącznik nr 2 do informacji o naborze ofert OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 PAKIET I 1. Koszula damska z krótkim rękawem w kolorze białym z dystynkcjami koszuli damskiej z krótkim rękawem

Bardziej szczegółowo

KOSZULA MĘSKA KHAKI DO MUNDURU CODZIENNEGO Z DŁUGIM RĘKAWEM

KOSZULA MĘSKA KHAKI DO MUNDURU CODZIENNEGO Z DŁUGIM RĘKAWEM KOSZULA MĘSKA KHAKI DO MUNDURU CODZIENNEGO Z DŁUGIM RĘKAWEM UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA Dokumentacja techniczno-technologiczna jest własnością PGL LP 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO - WDROŻENIOWY SŁUŻBY MUNDUROWEJ WOJSKOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Koszulo-bluza oficerska z długimi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a.z siedzibą w., NIP., REGON.., reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a.z siedzibą w., NIP., REGON.., reprezentowanym przez: WZÓR UMOWY W dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie 00-463 przy ul. Podchorążych 38, NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 2 Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 3 Spis treści Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej... 2 1 Fotografie oznak stopni wojskowych i orzełków... 4 2 Opis ogólny wyrobu... 7 3

Bardziej szczegółowo

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

II. WYMAGANIA TECHNICZNE Strona 1 z 6 I. PRZEZNACZENIE Buty sportowe WS przeznaczone są do amatorskiego uprawiania lekkiej atletyki zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, na różnych nawierzchniach takich jak: asfalt, parkiet, tartan,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM egz. nr... DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA KOSZULA SŁUŻBOWA LETNIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM W KOLORZE NIEBIESKIM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

ZATWIERDZAM egz. nr... DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA KOSZULA SŁUŻBOWA LETNIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM W KOLORZE NIEBIESKIM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 1 ZATWIERDZAM egz. nr.... DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA KOSZULA SŁUŻBOWA LETNIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM W KOLORZE NIEBIESKIM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI DTT-.../KGP/2005 2 Spis treści I. Dokumentacja konstrukcyjno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO - WDROŻENIOWY SŁUŻBY MUNDUROWEJ WOJSKOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Koszulo-bluza oficerska damska

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:...

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA - wzór Zawarta w dniu... pomiędzy: Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

II. WYMAGANIA TECHNICZNE:

II. WYMAGANIA TECHNICZNE: I. Strona 1 z 13 PRZEZNACZENIE: Ubranie maskujące białe (bluza i spodnie oraz pokrowiec na plecak) w kolorze białym, przeznaczony jest do użytku w warunkach zimowych oraz ma za zadanie rozmycie sylwetki

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:...

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - wzór Zawarta w dniu... pomiędzy: Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego

Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Pakiet nr 1 Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego Lp. Nazwa asortymentu Numer katologowy lub numer wzoru Producent Jm. Ilość Cena

Bardziej szczegółowo

RATOWNIK WODNY - CZAPKA Z DASZKIEM 2016

RATOWNIK WODNY - CZAPKA Z DASZKIEM 2016 RATOWNIK WODNY - CZAPKA Z DASZKIEM 2016 Konstrukcja 5 panelowa. Skład: 100% bawełna. Zapięcie z metalową sprzączką. Gruby, szczotkowany materiał. Z przodu haftowany napis "RATOWNIK". Z tyłu haftowany napis

Bardziej szczegółowo

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

II. WYMAGANIA TECHNICZNE Strona 1 z 7 I. PRZEZNACZENIE Okulary wielofunkcyjne specjalne przeznaczone są do ochrony oczu przed oślepieniem słonecznym, wiatrem, owadami, kurzem jak również ochronę przed promieniami UVA, UVB, UVC.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa ma być zgodna z załącznikiem nr 1 Szczegółową specyfikacją techniczną środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników Oddziału i Rejonów Generalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Umowy. Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne

Załącznik nr 1 Umowy. Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne Załącznik nr 1 Umowy Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa strojów dla 3 000 wolontariuszy pracujących w przestrzeni publicznej podczas UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia (UMOWY) zadanie Nr 6 Ubranie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego damskie i męskie

Przedmiot Zamówienia (UMOWY) zadanie Nr 6 Ubranie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego damskie i męskie Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... Al. gen. Wł. Sikorskiego 10 tel.:/fax:... 26-900 Kozienice tel.:/fax: (48) 614 82 34/ 948) 614 81 39 załącznik

Bardziej szczegółowo

UBRANIE TRENINGOWE (DRES)

UBRANIE TRENINGOWE (DRES) Zał. 3h do SIWZ Nr sprawy ZP-194/2006 ZATWIERDZAM Egz. nr.. UBRANIE TRENINGOWE (DRES) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA DTT-../KGP/2005 1 Zał. 3h do SIWZ Nr sprawy ZP-194/2006 SPIS TREŚCI I DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

W w/w ubiorach nie stwierdzono obecności wolnego lub uwalniającego się formaldehydu.

W w/w ubiorach nie stwierdzono obecności wolnego lub uwalniającego się formaldehydu. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-12-18 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-12-18 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Wyroby konfekcyjne - III kw.2007 r. 29/2007 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM egz. nr...

ZATWIERDZAM egz. nr... Zał. 3e do SIWZ Nr sprawy: ZP-194/2006 ZATWIERDZAM egz. nr.... DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA KOSZULA SŁUŻBOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM W KOLORZE NIEBIESKIM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI DTT-.../KGP/2005 2

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wyrobów dziewiarskich. Do badań laboratoryjnych pobrano próby z 5 partii wyrobów dziewiarskich produkcji krajowej, tj:

Informacja z kontroli wyrobów dziewiarskich. Do badań laboratoryjnych pobrano próby z 5 partii wyrobów dziewiarskich produkcji krajowej, tj: Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2005-01-27 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2005-01-27 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli wyrobów dziewiarskich 43 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE

1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE Strona 1 z 16 1. RYSUNEK MODELOWY/ZDJĘCIE 2. OPIS OGÓLNY WYROBU Koszulo-bluza pod kamizelkę ochronną WS zakładana jest w zależności od pory roku na bieliznę letnią lub zimową. Wykorzystywana jest do działań

Bardziej szczegółowo

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej

Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej 2 3 Spis treści Arkusz uzgodnień tylko w dokumentacji oryginalnej... 2 1 Fotografia wyrobu... 4 2 Opis ogólny wyrobu... 6 3 Wymagania techniczne... 6 3.1

Bardziej szczegółowo

OFERTA ODZIEŻY DLA PRZEWODNIKÓW 2011

OFERTA ODZIEŻY DLA PRZEWODNIKÓW 2011 OFERTA ODZIEŻY DLA PRZEWODNIKÓW 2011 Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą ofertą odzieży dla przewodników na sezon 2011. Zamówienia na formularzu zamówienia proszę przesyłać do 31 marca 2011: -

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 192698-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotu MIG-29 oraz do śmigłowca

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Załącznik 1h do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA WALIZKA - NESESER Nr ewidencyjny - 39/BOR/2010 SPIS TREŚCI. 1. Fotografia wyrobu. 3-5 2. Opis ogólny wyrobu. 6 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej. Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej. Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 Odzież robocza L.p Asortyment wg specyfikacji ilość Jedn. miar y Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej na staże zawodowe dla uczniów/nnic z Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku (ZSL)

Dot.: zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej na staże zawodowe dla uczniów/nnic z Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku (ZSL) Leżajsk, dn. 24.05.2017 Dot.: zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej na staże zawodowe dla uczniów/nnic z Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku (ZSL) W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie Nr 1 dostawa odzieży ochronnej L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jedn. netto 1. 1. Spodnie zimowe : *barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia Bielizna zimowa Zamówienie gwarantowane kpl. 2. Ilość

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia Bielizna zimowa Zamówienie gwarantowane kpl. 2. Ilość ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 1. Przedmiot zamówienia Bielizna zimowa gwarantowane 65 257 kpl. opcjonalne 4

Bardziej szczegółowo

BLUZKA DAMSKA BIAŁA DO MUNDURU WYJŚCIOWEGO Z KRÓTKIM RĘKAWEM

BLUZKA DAMSKA BIAŁA DO MUNDURU WYJŚCIOWEGO Z KRÓTKIM RĘKAWEM BLUZKA DAMSKA BIAŁA DO MUNDURU WYJŚCIOWEGO Z KRÓTKIM RĘKAWEM UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA Dokumentacja techniczno-technologiczna jest własnością PGL LP 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ( dotyczy dostawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2013)

Zapytanie ofertowe ( dotyczy dostawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2013) Międzyzdroje, dn. 03.12.2012 r. Zakład Ochrony Środowiska ul. Nowomyśliwska 86 72-500 Międzyzdroje Tel. 91 3280873, Fax: 91 3282186 kontakt@zosmiedzyzdroje.pl www.zosmiedzyzdroje.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Fartuch operacyjny bawełniany: Przód w polu krytycznym z dwóch warstw, tył wiązany na troki, przy rękawie mankiet ściągaczowy

Fartuch operacyjny bawełniany: Przód w polu krytycznym z dwóch warstw, tył wiązany na troki, przy rękawie mankiet ściągaczowy Kraków, dnia 22.07.2015 r. DZP.271-190/2015 Do Uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z dostarczeniem okryć oraz bielizny dla pacjentów, numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 lipca 2015 r. Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Lp. Rodzaj asortymentu 1. Bluza damska z krótkim rękawem, bez kołnierzyka wycięcie pod szyją półokrągłe lub karo,

Bardziej szczegółowo

parametru 1. Test sztucznej pogody, tj. naświetlanie lampą ksenonową (zgodnie z PN-EN ISO 105-B04:1999) z zastosowaniem urządzenia zraszającego w

parametru 1. Test sztucznej pogody, tj. naświetlanie lampą ksenonową (zgodnie z PN-EN ISO 105-B04:1999) z zastosowaniem urządzenia zraszającego w Tabela 6. Kryteria oceny właściwości ochronnych nowych materiałów na odzież dla spawaczy i zawodów pokrewnych, po laboratoryjnej symulacji warunków użytkowania Lp. Przygotowanie materiałów do badań metodą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 2. Dostarczony asortyment

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu dostawy do zaproszenia NR EZ/210/2104/2015 z dnia 28 maja 2015r. dotyczącego składania ofert na dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/PBP/2016 Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG W dniu r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/PBP/2016 Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG W dniu r. Gdańsk, 19.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/PBP/2016 Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG W dniu 19.07.2016 r. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia D25KIP/252/4-7rj/15 GRUPA 1 Odzież robocza medyczna Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych netto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II WZ Przetarg na dostawę odzieży roboczej w 2017 roku: ZESTAWIENIE RODZAJÓW l.p Nazwa Jednostka 1. Kurtka ocieplana męska szt 17 Kurtka męska wyjściowa, ocieplana, długość

Bardziej szczegółowo

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 141/SU/2016. Imię i nazwisko (nazwa firmy)... adres... telefon i fax ...

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 141/SU/2016. Imię i nazwisko (nazwa firmy)... adres... telefon i fax  ... OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 141/SU/2016 Przedmiot zamówienia: Dostawa odzieży sportowej z logo. Imię i nazwisko (nazwa firmy)... adres... telefon i fax e-mail:... Nr konta bankowego na które zostaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DS-2.272.1.2012 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNA INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu DOKUMENTACJA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNA SPODNIE MUNDUROWE ZIMOWE SPODNIE MUNDUROWE LETNIE ZATWIERDZAM Warszawa 2009r. - 2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania : OFZ-226-07-D/15 Przedmiot postępowania: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej 1. Koszula flanelowa. Szacunkowa ilość : 2250 szt. Koszula flanelowa z długim rękawem, wykonana z tkaniny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/21/2015

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzieżowych Oznaczenie kwalifikacji: A.48 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzieżowych Oznaczenie kwalifikacji: A.48 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzieżowych Oznaczenie kwalifikacji: A.48 Numer zadania: 01

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DA-ZP /13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA NR DA-ZP /13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Załącznik nr 8 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-50/13 UMOWA NR DA-ZP-2531-../13 zawarta w dniu... 2013 r., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213229-2012:text:pl:html PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Główny kod CPV Materiały reklamowe

Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Główny kod CPV Materiały reklamowe nr.ref.: DOA-ZP-VII.271.42.2016 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Główny kod CPV 22462000-6 Materiały reklamowe 2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2006-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNA INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu DOKUMENTACJA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNA KOSZULA Z DŁUGIMI RĘKAWAMI ZATWIERDZAM Warszawa 2009r. - 2 - Spis treści 1. Rysunek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wzór umowy UMOWA Załącznik 3 Zawarta w dniu... w Zawoi, pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym, Zawoja 1403, 34-223 Zawoja, NIP 552-12-67-760 reprezentowanym przez Dyrektora Parku mgr inż. Józefa Omylaka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno użytkowe materiałów przeznaczonych do stosowania na elementy odzieży służbowej dla transportu publicznego

Wymagania techniczno użytkowe materiałów przeznaczonych do stosowania na elementy odzieży służbowej dla transportu publicznego tel/fax: (42) 61-63-101; Tel: 6742 9261 638; e-mail: 101 Fax: info@iw.lodz.pl 42 67 92 638 e-mail: info@iw.lodz.pl www.iw.lodz.pl Wymagania techniczno użytkowe materiałów przeznaczonych do stosowania na

Bardziej szczegółowo

Art. 3091 / 010 / 1080

Art. 3091 / 010 / 1080 www.kegel.com.pl kolekcja męska Art. 3091 / 010 / 1080 Bluza męska krótka zapinana na napy jedna kieszeń wewnętrzna* 1 rękawy wykończone obrębem z regulacją dół wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Załącznik do zaproszenia do składania ofert: Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo