Unijne znakowanie energetyczne okien: wartość dodana na obszarze całej Europy dla konsumentów i firm połączona z lepszymi regulacjami?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unijne znakowanie energetyczne okien: wartość dodana na obszarze całej Europy dla konsumentów i firm połączona z lepszymi regulacjami?"

Transkrypt

1 Unijne znakowanie energetyczne okien: wartość dodana na obszarze całej Europy dla konsumentów i firm połączona z lepszymi regulacjami? EuroWindoor przyjęła publikację raportu ostatecznego opracowanego w wyniku Studium przygotowawczego w ramach procesu ekoprojektowania/znakowania energetycznego okien (partia 32) oraz cieszy się z silnego poparcia dla faktu, że wydajność energetyczna okien powinna opierać się na większej liczbie parametrów, niż tylko strata ciepła (wartość współczynnika U), gdyż przepuszczalność energii słonecznej ma także poważny wpływ na energooszczędność okien. Niemniej jednak nie zgadzamy się z rekomendacjami zawartymi w treści Studium przygotowawczego, gdyż kwestionujemy wartość dodaną wynikającą z unijnego znakowania energetycznego. Dlatego też wzywamy Komisję Europejską do rozważenia, jako rozwiązania alternatywnego, innych instrumentów, takich jak Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) mających na celu nakłonienie konsumentów do wyboru najlepszych w tym zakresie okien spełniających lokalne uwarunkowania oraz uwzględniających trendy architektoniczne i budowlane pozwalające na uzyskanie oszczędności energetycznych, wydajności kosztowej oraz wygody użytkowania budynków, które jednocześnie uwzględniają złożony charakter produkowanych okien. 1. Szczególna charakterystyka okien Studium przygotowawcze oraz uwagi różnych stron biorących udział w tym procesie uwypukliły fakt, że okna to wyroby wielofunkcyjne często dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Okna są wyrobami silnie związanymi z energooszczędnością, a ich szczególne właściwości w porównaniu z produktami opartymi na zużyciu energii, takimi jak urządzenia elektroniczne oraz AGD produkty powinny być uznane i wzięte pod uwagę. Unijne oznakowania energetyczne okazały się skuteczne w przypadku wyrobów opartych na zużyciu energii, takich jak sprzęt AGD oraz wyroby elektroniczne, jednak rozszerzenie znakowania energetycznego na produkty działające w określonym klimacie i w ramach szczególnego stylu architektonicznego, które to uwarunkowania napotykamy w różnych Krajach Członkowskich, gdzie obowiązują różne przepisy budowlane oraz tradycje w tej dziedzinie, nie jest rozwiązaniem zalecanym. Po pierwsze, kilka czynników, takich jak warunki klimatyczne, pora dnia, orientacja powierzchni okien, pora roku, etc. mają wpływ na stratę/pozyskiwanie ciepła dzięki zastosowaniu danych typów okien oraz, dodatkowo, oszczędności energetyczne uwarunkowane są szczególnymi charakterystykami budynków, w których są zainstalowane, a także warunkami klimatycznymi. Czynniki te zostały również udokumentowane w studium przygotowawczym. Po drugie, sytuacja zakupowa w przypadku okien jest odmienna od sytuacji sprzętu AGD oraz urządzeń elektronicznych i w większości przypadków jest zbliżona do zakupów typu B2B raczej niż B2C, przy czym należy zauważyć, że występują tutaj znaczące różnice pomiędzy wszystkimi 28 krajami członkowskimi. Instalatorzy, projektanci sporządzający specyfikację etc. odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, gdyż doradzają oni, które produkty są najlepsze dla danego typu budynku. Fakt ten został także podkreślony w studium przygotowawczym. Po trzecie, czynniki uruchamiające proces wymiany i odnowy rzadko ograniczają się wyłącznie do względów energetycznych i uwzględniają inne czynniki, takie jak zdrowie, wygoda, lepsze i bardziej nowoczesne budynki. Na podstawie przeprowadzonych badań konsumentów oraz bezpośrednich kontaktów z klientami możemy stwierdzić, że kluczowe czynniki sprzyjające podejmowaniu decyzji to kwestie takie jak zwiększenie oświetlenia, unikanie przegrzewania, unowocześnienie wzornictwa (z

2 uwzględnieniem wizualnej ekspresji samego budynku), bezpieczeństwo oraz właściwości antywłamaniowe, redukcja poziomu hałasu oraz oczywiście jako argument ostatni, ale nie mniej ważny względy kosztowe. Unijne oznakowanie energetyczne nie powinno pomijać innych kluczowych czynników, ale pomagać klientom w dokonywaniu wyboru najlepszego rozwiązania zarówno w odniesieniu do charakterystyki, jak i energooszczędności, wygody oraz kosztów ogólnych. 2. Podnoszenie wydajności energetycznej budynków Unia wielokrotnie podkreślała znaczenie ekoprojektu oraz unijnego znakowania energetycznego jako środka prowadzącego do podniesienia wydajności energetycznej i energooszczędności w Europie. W studium przygotowawczym podkreśla się, że potencjalna energooszczędność okien w oparciu o różne scenariusze stanowi co najwyżej wskazówkę odnośnie do potencjalnych skutków wdrażanych środków regulacyjnych". Nie znaleźliśmy w raporcie żadnej dokumentacji potwierdzającej istnienie oczywistego i dobrze ocenionego ogniwa łączącego wprowadzenie obowiązku unijnego znakowania energetycznego z Strona 2 z 3 oczekiwanymi oszczędnościami. W studium przedstawiono też wniosek stwierdzający, że skutki [tych regulacji] "są trudne do oszacowania, ale oczekuje się, że będą mieć pozytywny wydźwięk". Sugerowane opcje odnośnie do unijnego znakowania energetycznego zawarte w treści w studium przygotowawczego stanowią próbę syntezy warunków przeciwstawnych występujących w Europie. Jest bardzo prawdopodobne, że proponowane oznakowanie przyczyni się do produkcji droższych i wymagających bardziej skomplikowanych materiałów produktów niż jest to konieczne w określonych warunkach klimatycznych w przypadku wymiany. Nie jest to rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska. Unijne znakowanie energetyczne może dodatkowo pozostawać w sprzeczności z krajowymi regulacjami w zakresie budownictwa i obowiązującymi lokalnie programami znakowania energetycznego określającymi wydajność energetyczną budynków na podstawie szczególnej sytuacji grzewczej i potrzeb w zakresie chłodzenia. Taka sytuacja ma na przykład miejsce we Francji, gdzie przepisy budowlane mają na celu unikanie przegrzewania oraz dyskomfortu w okresie letnim. Komisja powinna także zapewnić konsumentom dostęp do informacji oraz odpowiednią motywację do uzyskiwania oszczędności energetycznych; EuroWindoor popiera alternatywne w stosunku do unijnego znakowania energetycznego rozwiązania regulujące niektóre kluczowe zasady na poziomie unijnym i jednocześnie umożliwiające krajom członkowskim przyjęcie odpowiednio dostosowanego podejścia uwzględniającego zasadnicze uwarunkowania klimatyczne panujące w Europie, różnice w lokalnych tradycjach budowlanych oraz przepisach i inne. Podejście to jest spójne z dotychczasowym sposobem wdrażania regulacji dotyczących budynków i ich części na poziomach krajowych (EPBD, np. definicja budynków o prawie zerowym zużyciu energetycznym, certyfikatów wydajności energetycznej budynków etc.). Jak słusznie stwierdzono w raporcie końcowym, unijne znakowanie energetyczne "może stanowić bodziec dla Krajów Członkowskich do opierania swoich wymogów w zakresie elementów konstrukcyjnych budynków dotyczących okien i ograniczeniu się do powołania na minimalnej wymaganej energooszczędności określonej zgodnie ze znakowaniem energetycznym". I chociaż EuroWindoor zgadza się, że oznakowanie to ma służyć głównie celom informacyjnym, chcemy także zwrócić uwagę, że w naszym sektorze panuje niepokój, iż może to stanowić pierwszy krok w kierunku określenia wymogów minimalnych na poziomie UE. Bezpośrednie połączenie oznakowania energetycznego z krajowymi przepisami budowlanymi stoi w sprzeczności z zasadą subsydiarności, która nakazuje krajom członkowskim uwzględnianie uwarunkowań lokalnych. Jeśli przeanalizujemy ten przykład dokładniej, możemy wysnuć wniosek, że jeśli MS wdroży w Europie Środkowej wymóg wdrożenia

3 energooszczędności dla okien w oparciu o bilans energetyczny, to np. będzie on sporządzony na podstawie danych klimatycznych właściwych dla Strasburga lub Helsinek, jeżeli obie regulacje będą musiały sobie odpowiadać. Uznając znaczenie rosnącej energooszczędności naszych budynków, EuroWindoor sugeruje uwzględnienie koncepcji podejścia zróżnicowanego bilansu energetycznego (U w, g w, wymiana powietrza lub efekt okiennic), który zostanie zdefiniowany w szczególnym kontekście grzewczym, schładzania oraz klimatycznym krajów członkowskich w trakcie rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Kraje członkowskie mają określić właściwą równowagę pomiędzy różnymi czynnikami oraz określić najlepsze ogniwo łączące je z innymi podlegającymi regulacjom parametrami produktów. Jako że umożliwia ona elastyczność na obszarze całej Europy, dyrektywa ta wydaje się o wiele bardziej odpowiednią ramą regulacyjną dla okien, niż unijne znakowanie energetyczne. 1. Lepsze zasady regulacyjne w praktyce Komisja ma na celu wdrożenie zasady lepszych regulacji, dzięki której Unia skupi się na opracowywaniu przepisów opartych na dowodach, dobrze skonstruowanych, pozwalających uzyskać wymierne korzyści dla obywateli oraz firm, a także uwzględniających wpływ tych środków na konkurencyjność sektora. Raport końcowy ze Studium przygotowawczego zawiera wniosek, że wprowadzenie unijnego oznakowania energetycznego nie będzie mieć żadnego negatywnego skutku dla konkurencyjności sektora, w którym jest ono wprowadzane. Niezależnie od tego, iż stwierdzenie to nie zostało poparte żadnymi faktami, nasz sektor pragnie podkreślić, że wprowadzenie unijnego znakowania energetycznego może przyczynić się do znacznego obciążenia administracyjnego dla sektora, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obecnie klient otrzymuje następujące informacje dotyczące okien: 1. Oznakowanie CE oraz indywidualny kod identyfikacji produktu i jego typu 2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) 3. Arkusze danych REACH (jeżeli dotyczy) 4. Podręcznik użytkownika oraz instrukcje bezpieczeństwa Obecnie powinny być uzupełnione o: 5. Unijne oznakowanie energetyczne 6. Karty danych technicznych 7. Jeśli to możliwe, także oznakowanie instalatora W efekcie, wiele danych wymienianych jest kilka razy w różnych dokumentach. Generalnie liczba dokumentów towarzyszących każdemu oknu jest bardzo duża. Mając na względzie dążenie Komisji Europejskiej do wprowadzania "lepszych regulacji" i zapewnienia, że środki wdrażane przez UE przyniosą wymierne korzyści jej mieszkańcom, firmom oraz samej Unii, EuroWindoor wzywa Komisję do ponownej oceny użyteczności znakowania energetycznego okien. Takie oznakowanie może nie zawsze kierować klientów w stronę najbardziej energooszczędnych i kosztowo optymalnych produktów w całej Europie i jest bardzo prawdopodobne, że nie przyniesie planowanych korzyści. Jest to zgodne z wnioskami wynikającymi z procesu Studium Badawczego przeprowadzonego dla kolejnej grupy produktów objętej regulacjami energetycznymi: wyrobów stosowanych do termoizolacji. Wyciągnięto wniosek, że nie jest możliwe określenie szczególnych docelowych poziomów energooszczędności produktów termoizolacyjnych z uwagi na różnice klimatyczne, różnorodność budynków oraz uwarunkowania pogodowe

4 panujące na terenie całej Unii. Ponadto studium wykazało, że działania te są możliwe tylko na poziomie fasady budynku i są już objęte postanowieniami dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Co więcej, oznakowanie CE obejmuje także materiały izolacyjne oraz nakłada obowiązek informacyjny. Na podstawie wniosków płynących ze studium przygotowawczego dla okien można stwierdzić, że wszystkie wymienione ustalenia można także odnieść do tego produktu. Dodatkowo potencjalne oszczędności energetyczne związane ze stosowaniem okien nie tylko zostały pomniejszone w tym procesie, ale łączą się z ogromną niepewnością. EuroWindoor jest przekonane, że dalsze czynności zmierzające do wprowadzenia znakowania energetycznego okien nie jest ani środkiem proporcjonalnym, ani właściwym. EuroWindoor AISBL EuroWindoor AISBL ostatnio została przekształcona w międzynarodową organizację typu non-profit w celu reprezentowania interesów europejskiego sektora producentów okien, drzwi oraz elewacji (ściany kurtynowe). 12 krajowych stowarzyszeń przemawia w imieniu europejskich producentów okien, drzwi i fasad, którzy mają bezpośredni kontakt z konsumentami, i tym samym posiada dogłębną wiedzę na temat wymagań i oczekiwań klientów. Jesteśmy na czele łańcucha i mamy do czynienia z dystrybutorami, monterami oraz konsumentami nabywającymi nasze drzwi i okna oraz firmami skupionymi w organizacjach branżowych prowadzącymi sprzedaż na terenie całej Europy. EuroWindoor AISBL Schuman Business Center, 40, Rue Breydel, 1040 Bruksela/Belgia lub Walter-Kolb-Str. 1-7, Frankfurt nad Menem/Niemcy Internet: Rejestr na rzecz przejrzystości UE, nr id.: Strona 3 z 3

5

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.5.2015 L 127/25 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać ze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Raport opracowany przez ECOFYS dla EURIMA Thomas Boermans Carsten Petersdorff (Ecofys Niemcy) wraz z międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo