Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego"

Transkrypt

1 Produkt Thermoplex 2 TML Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i dystrybutora. Nazwa produktu: Producent: Dystrybutor Telefon alarmowy: Thermoplex 2 TML LUBRICANT CONSULT GmbH Gutenbergstrasse 13 D Maintal 2 Tel / Fax / LUBCON POLSKA Sp. z o.o. Ul. Piasecka Świdnik Tel. 081 / Telefon dystrybutora Produkt jest całkowicie syntetycznym smarem, sprawdzanym pod względem cichobieżności, przeznaczony do wysokich obrotów, dużych obciążeń i wysokich temperatur. Stosuje się go przeważnie w wysokoobrotowych łożyskach wrzecionowych w maszynach tekstylnych, obrabiarkach i silnikach elektrycznych, które są narażone na wysokie obciążenia czy też powolny lub szybki bieg. Produkt do użytku profesjonalnego. 2. Skład i informacja o składnikach Przygotowany z olejów estrowych, mydła litowego i dodatków modyfikujących. Składnik niebezpieczny (nazwa i nr identyfikacyjne) Tiodietanolo bis(3-(3-5-di-tert-butylo- 4-hydroksyfenylo)propionian) nr indeksowy - nr WE - nr CAS Identyfikacja zagrożeń Zawartość procentowa 2,5 % Klasyfikacja Substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska Oznaczenie N R-52/53 Produkt niebezpieczne dla środowiska 4. Pierwsza pomoc Przy kontakcie ze skórą - zdjąć zabrudzone części ubrania. Dotknięte partie skóry przemyć wodą i mydłem. Przy kontakcie z oczami - przepłukać obficie wodą. Natychmiast zgłosić się do okulisty*. Przy połknięciu - przy połknięciu większych ilości lub złym samopoczuciu natychmiast zgłosić się do lekarza*. Nie należy w żadnym wypadku wywoływać wymiotów. Przy wdychaniu - poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze. Przy zatrzymaniu oddechu przeprowadzić sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza*. *Przy wizytach lekarskich mających związek z wymienionym wyżej produktem zalecamy zabrać ze sobą etykietę z opakowania.

2 Produkt Thermoplex 2 TML Strona 2 z 5 5. Postępowanie w przypadku pożaru Środki gaśnicze: proszek (ABC lub BC), piana, dwutlenek węgla. Nie używać wody! W przypadku pożaru mogą powstawać niebezpieczne gazy: tlenki węgla i inne szkodliwe opary. Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: ubranie gazoszczelne, aparaty oddechowe SCBA. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Małe ilości należy zebrać czyściwem (papier, ścierka) lub innym materiałem absorbującym i usunąć. Preparat nie może dostać się do kanalizacji! Niebezpieczeństwo poślizgu! Przy dużych ilościach powiadomić straż pożarną. Chronić przed ogniem i otwartym źródłem światła. Należy zadbać o odpowiednią wentylację w zamkniętych pomieszczeniach. Absolutny zakaz palenia. 7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach wentylowanych, maksymalna temperatura przechowywania nie może przekroczyć 50 o C. Należy przestrzegać środków bezpieczeństwa do ochrony przed pożarem. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wentylacja w miejscu pracy niezbędna. Nie palić. Przy manipulowaniu środkiem unikać tworzenia się aerozoli nie wdychać oparów. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Nie są znane wartości parametrów kontroli (NDS, NDSCh, NDSP) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU.nr217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami. Stosować odpowiednia wentylacje wywiewną miejscową i ogólną. Ochrona rąk: Przy dłuższym, nadmiernym lub powtarzającym się kontakcie ze skórą należy nosić rękawice ochronne (np. nitrylowe, neoprenowe) Ochrona dróg oddechowych: Przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu nie jest konieczna. Unikać wdychania aerozolu. Ochrona oczu: Unikać kontaktu z oczami. Trzymać z daleka od środków spożywczych i używek. Przed przerwami i po zakończeniu pracy umyć ręce i twarz. Odzież roboczą przechowywać oddzielnie. Zabrudzoną i przesiąkniętą odzież należy zmieniać.

3 Produkt Thermoplex 2 TML Strona 3 z 5 9. Właściwości fizykochemiczne Forma pasta Zapach słaby Kolor żółtobrązowy Punkt kroplenia > 190 o C Temperatura wrzenia > 240 o C Gęstość 0,98 g/cm 3 przy 20 C Ciśnienie pary < 1,0 mbar przy 20 C Lepkość oleju bazowego 55mm 2 /s przy 40 o C Rozpuszczalność w wodzie praktycznie nierozpuszczalna Wartość ph nie oznaczono Punkt zapłonu > 270 o C Temperatura zapłonu > 350 C Granice wybuchowości nie oznaczono 10. Stabilność i reaktywność Rozkład termiczny: > 250 C Niebezpieczne produkty rozkładu - nie są znane przy odpowiednim przechowywaniu i stosowaniu. Przy niezgodnym z przeznaczeniem użyciu (np. wysoka temperatura) lub w przypadku pożaru mogą się z substancji czynnej uwalniać szkodliwe dla zdrowia opary (tlenek węgla, dwutlenek siarki). Niebezpieczne reakcje - z silnymi środkami utleniającymi (np. ciekły i sprężony tlen), silnymi kwasami i zasadami. 11. Informacje toksykologiczne Toksyczność doustna: Toksyczność skórna: LD 50 > 3000 mg / kg LD 50 > 3000 mg / kg Przy zgodnym z przeznaczeniem stosowaniu, nie ma zagrożenia dla zdrowia. 12. Informacje ekologiczne Brak danych dotyczących tego preparatu Produkt działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Środek smarny jest klasyfikowany jako bardzo niebezpieczny dla wód. Produkt nie może się przedostać do wód powierzchniowych, gruntowych ani do kanalizacji.

4 Produkt Thermoplex 2 TML Strona 4 z Postępowanie z odpadami Produkt należy odprowadzać do przystosowanego urządzenia służącego do spalania odpadów specjalnych, z zachowaniem przepisów o odpadach specjalnych Nie zawiera organicznych związków chlorkowych ani metali ciężkich. Kod odpadów EAK zużyte woski i tłuszcze D1 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (15 02) D1 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (17 02) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 14. Informacje o transporcie Nie wymaga specjalnego oznakowania podczas transportu (wg. ADR, RID, ADN, ADNR, IDMG-Code) 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Symbole i oznaczenia produktu Symbol; N Zwrot S: (2-)61 Produkt niebezpieczny dla środowiska Chronić przed dziećmi Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki Klasyfikację i oznakowanie produktu podano zgodnie z przepisami: 1. Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11 z 2001 r., poz. 84), z późniejszymi zmianami 2. Ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 189, poz. 1852) 3. Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666), z późniejszymi zmianami. Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska: 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. O substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84), z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171) z późniejszymi zmianami 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666), z późniejszymi zmianami. 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679), z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 260, poz. 2595). 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Z nr 201, poz załącznik).

5 Produkt Thermoplex 2 TML Strona 5 z Informacje dotyczące przepisów prawnych (ciąg dalszy) 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U. nr 16, poz.138). 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73, poz. 645). 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. nr 169, poz. 1650). 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U. Nr 61, poz. 552). 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628), z późniejszymi zmianami. 11. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 z 2001 r., poz.638), z późniejszymi zmianami. 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217,poz. 1833) z późniejszymi zmianami. 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz.U. nr 12, poz. 111). 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. Nr 168, poz. 1762) z późniejszymi zmianami. 15. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dnia r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1997 r.) z późniejszymi zmianami. 16. Inne informacje Pełne treści zwrotów R zastosowanych w punkcie 2: Zwrot R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Dane opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy i doświadczeń. Informacyjna karta charakterystyki opisuje produkty ze względu na wymagania bezpieczeństwa. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Karta charakterystyki została utworzona na podstawie karty niemieckiej (EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58 EG) z dnia r przesłanej od producenta.

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Garden Furniture Cleaner

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Garden Furniture Cleaner 1 Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa. Nazwa handlowa: Zastosowa preparatu: Środek do czyszczenia drewnianych mebli ogrodowych Producent: Dystrybutor: Bona AB Bona-Polska Sp. z.o.o.

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2012-03-19 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DIX - Żel do udrażniania rur DIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

DIX - Żel do udrażniania rur DIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy Data aktualizacji : 19.11.2009 Numer: IB_9_24_01_A Strona: 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: OPTIC EMALIA AKRYLOWA

Bardziej szczegółowo