Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31"

Transkrypt

1 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ALTO ProWash P Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny: Środek myjący (Detergent) Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Schulz & Sohn GmbH Chemie-Erzeugnisse Hoeherweg 327 DE Duesseldorf Tel.: Faks: Telefony alarmowe w Polsce: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ; Pogotowie Ratunkowe 999 (24h) Straż Pożarna 998 (24h) Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 (24h) Pogotowie Energetyczne 991 (24h) Komórkowy telefon alarmowy 112 (24h) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (godz. urzędowania: ) SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Oznaczenie zagrożeń: Xi Drażniący Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko: R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. System klasyfikacji Klasyfikacja jest zgodna z aktualnymi wykazami WE. Tym niemniej klasyfikację rozszerzono o informacje pochodzące z literatury technicznej oraz dostarczone przez dostawców. SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakterystyka chemiczna Opis: Mieszanina substancji wymienionych poniżej z nieszkodliwymi dodatkami. Niebezpieczne składniki: % Nazwa Nr CAS/Numer WE (EINECS) Zwroty R Klasyfikacja % Węglan sodu 36 Xi 5-15% Metakrzemian disodu, pięciowodny C <5% Anionowe środki powierzchniowo czynne 41 Xi Dodatkowe informacje: Pełny tekst zwrotów R podano w sekcji 16. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY Informacje ogólne: Natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną produktem. W przypadku narażenia przez drogi oddechowe: W przypadku utraty przytomności położyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej w celu przetransportowania. W przypadku narażenia przez kontakt ze skórą: Niezwłocznie zmyć wodą i mydłem i dokładnie spłukać. W przypadku narażenia przez kontakt z oczami: Przemywać oczy przez kilka minut bieżącą wodą, trzymając otwarte powieki. Następnie skonsultować się z lekarzem. W przypadku narażenia przez przewód pokarmowy: Wypić dużą ilość wody i zapewnić dopływ świeżego powietrza. Niezwłocznie wezwać lekarza.

2 Strona 2/5 SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Odpowiednie środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub rozpylony strumień wody z dodatkami zmiękczającymi, ewentualnie piana odporna na działanie alkoholu. Informacje dla straży pożarnej: SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Nosić sprzęt ochronny. Nie dopuszczać osób bez sprzętu ochronnego. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Użyć środka zobojętniającego. Zebrany materiał usuwać jak odpady zgodnie z sekcją 13. Zapewnić odpowiednią wentylację. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Dokładne odpylanie. Informacje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej: Magazynowanie: Wymagania wobec pomieszczeń magazynowych i pojemników: Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Informacje dotyczące wspólnego magazynowania (materiały niezgodne): Nie dotyczy. Dodatkowe informacje dotyczące warunków magazynowania: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Klasa składowania Klasa zgodnie z uregulowaniem dotyczącym cieczy zapalnych: brak. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Indywidualny sprzęt ochronny: Ogólne środki ochrony i higieny (BHP): Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Natychmiast zdjąć wszelką zanieczyszczoną odzież. Myć ręce przed przerwami oraz po zakończeniu pracy. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Ochrona dróg oddechowych: Nie są wymagane. Ochrona rąk: Odpowiednie rękawice odporne na działanie środków chemicznych (EN 374), nawet przy długotrwałym i bezpośrednim kontakcie z materiałem. (Zalecane: poziom 6 - szybkość przenikania > 480 min zgodnie z EN 374) Materiał rękawic ochronnych powinien być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Ze względu na brak badań nie przygotowano zaleceń dotyczących materiału rękawic ochronnych. Dobór materiału rękawic z uwzględnieniem czasu przesiąkania, szybkości dyfuzji oraz degradacji. Materiał rękawic: Dobór odpowiednich rękawic ochronnych nie zależy jedynie od materiału, ale również od innych wskazań jakościowych i różni się w zależności od producenta. Ponieważ produkt jest mieszaniną kilku substancji, nie można z wyprzedzeniem oszacować odporności materiału rękawic i dlatego odporność należy sprawdzić przed zastosowaniem. Czas przesiąkania materiału rękawic: Dokładny czas przebicia (którego należy przestrzegać) wyznacza producent rękawic ochronnych. Ochrona oczu: Szczelnie przylegające okulary ochronne.

3 Strona 3/5 SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Wygląd: Kolor: Zapach: Zmiana stanu skupienia: Temperatura topnienia i zakres temperatur topnienia: Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: proszek niebieski lawendowy nie oznaczono nie oznaczono Temperatura zapłonu: nie dotyczy Temperatura samozapłonu: 200,0 C Samozapłon: Niebezpieczeństwo wybuchu: Gęstość nasypowa w 20 C: Rozpuszczalność w wodzie/mieszalność z wodą w 20 C: produkt nie jest samozapalny produkt nie jest wybuchowy 800 g/cm³ 100 g/l ph 10 g/litr H2O w 20 C (68 F): 10,7 SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Rozkład termiczny / Warunki, których należy unikać: Jeśli produkt jest stosowany zgodnie z wymaganiami, rozkład nie występuje. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie są znane reakcje niebezpieczne. Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Toksyczność ostra: Pierwotne działanie drażniące: na skórę: na oczy: Działanie uczulające: Działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Powoduje podrażnienie, długotrwały kontakt może prowadzić do oparzeń. Powoduje podrażnienie Nie jest znane działanie uczulające. Dodatkowe informacje toksykologiczne: Niniejszy produkt wykazuje następujące zagrożenia zgodnie z metodą obliczeniową Ogólnych wytycznych WE dotyczących klasyfikacji mieszanin" w ostatniej obowiązującej wersji: Drażniący SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE Uwagi ogólne: Zgodnie z Dyrektywą 648/2004/EWG środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Niniejszy produkt nie zawiera adsorbowalnych organicznych związków halogenowych (AOX). Automatyczne oddzielanie od oleju w ściekach zbadano przy zastosowaniu oddzielacza lekkich płynów zgodnie z normą Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego (5105). Klasa szkodliwości dla wody Klasa szkodliwości dla wody: WGK 1 (Przepisy niemieckie) (klasyfikacja własna): niska szkodliwość dla wody. Nie dopuścić do przedostania się nierozcieńczonego produktu lub jego dużych ilości do wód gruntowych i zbiorników wodnych. Rozcieńczony produkt można usuwać w oczyszczalniach ścieków.

4 Strona 4/5 SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania odpadów - Produkt: Zalecenie: Nie należy usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuścić do przedostania się produktu do systemu kanalizacyjnego. Metody unieszkodliwiania odpadów - Nieoczyszczone opakowania: Zalecenie: Usuwać zgodnie z oficjalnymi przepisami. Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie potrzeby z dodatkiem środku czyszczącego. SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Klasa ADR/RID: 8 (C10) substancje żrące Liczba Kemlera: 80 Numer UN (ONZ): 1759 Grupa pakowania: III Oznaczenie towarów: 1759 MATERIAŁ STAŁY, ŻRĄCY, I.N.O. (metakrzemian sodu) Transport morski IMDG: Klasa IMDG 8 Numer UN (ONZ): 1759 Grupa pakowania: III Numer EMS 8-15 Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza: nie dotyczy Prawidłowa nazwa przewozowa MATERIAŁ STAŁY, ŻRĄCY, I.N.O. Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR: Klasa ICAO/IATA 8 Numer UN (ONZ)/ID: 1759 Prawidłowa nazwa przewozowa MATERIAŁ STAŁY, ŻRĄCY, I.N.O. SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Oznakowanie zgodne z wytycznymi WE: Produkt został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z Dyrektywami WE / Rozporządzeniem w sprawie materiałów niebezpiecznych (GefStoffV). Symbol literowy i oznaczenie zagrożeń produktu: Xi Drażniący Zwroty R: 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. Zwroty S: S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przepisy/informacje krajowe (Niemcy): Klasyfikacja zgodnie z VbF: Klasa szkodliwości dla wody: brak WGK 1 (klasyfikacja własna): niska szkodliwość dla wody.

5 Strona 5/5 Wykaz przepisów obowiązujących w Polsce: Niniejszą kartę charakterystyki przygotowano z uwzględnieniem: - Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/ Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - Normy PN ISO :1998 Bezpieczeństwo chemiczne bezpieczeństwa produktów chemicznych - Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U nr 11, poz. 84) - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010, Nr 185, poz z późn. zmianami) - Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63 poz. 638 z późn. zmianami) - Ustawy z dnia Prawo wodne (Dz.U. z 2005, Nr 239, poz z późniejszymi zmianami) - Ustawy z dnia o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz z późniejszymi zmianami) - Ustawy z dnia o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. nr 96 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) - Ustawy z dnia 28 października 2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U nr 199 poz z późn. zmianami) - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206) - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz z późn. zmianami) - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47, poz. 281 wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171 poz z późn. zmianami) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73 poz. 645) - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 53, poz. 439 wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. nr 53 poz. 439) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 27, poz. 140 wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 86) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004 w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. nr 280 poz z późn. zmianami) - Oświadczenia Rządowego z dnia 16 stycznia 2009 w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 (Dz.U. nr 27, poz. 162) - Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 169 poz. 1650) - Karty charakterystyki w języku angielskim SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Pełny tekst zwrotów R wskazanych w sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki. (Oznakowanie produktu przedstawiono w sekcji 15.) 34 Powoduje oparzenia. 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Niniejsze informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i dotyczą produktu w momencie dostawy. Informacje te mają stanowić opis naszych produktów w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa, nie gwarantują żadnych określonych właściwości. Odbiorca naszego produktu jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów i uregulowań. przygotowana przez: Osoba kontaktowa: Dział Bezpieczeństwa Produktów Stephan Saurbier

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2012-03-19 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur Strona 1 z 9 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu - DIX.ŻEL do udrażniania rur 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo