Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460"

Transkrypt

1 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zidentyfikowane zastosowanie: Jednosk adnikowy klej cyjanoakrylanowy Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki: Henkel Polska Sp. z o.o Warszawa ul. Domaniewska 41 tel fax Adres osoby odpowiedzialnej za kart charakterystyki: 1.4. Numer telefonu alarmowego: (24h) 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: SEKCJA 2. Identyfikacja zagro Klasyfikacja wg rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP): Brak Klasyfikacja wg dyrektywy (DPD) (WE) nr 1999/45: Mieszanina nie zosta a zaklasyfikowana jako niebezpieczna wg obowi zuj cych przepisów prawnych Elementy oznakowania (CLP): Piktogram okre laj cy rodzaj zagro enia: Has o ostrzegawcze: Zwrot wskazuj cy rodzaj zagro enia: Zwrot o wskazuj cy rodki ostro no ci: Brak Brak Brak Brak Elementy oznakowania (DPD): Zagro enia: Brak. Wskazówki bezpiecznego stosowania: Dodatkowe informacje podawane na etykiecie: Cyjanoakrylany. Niebezpiecze stwo. Skleja skór i powieki w ci gu kilku sekund. Chroni przed dzie mi. Inne zagro enia: Brak przy w ciwym stosowaniu i przechowywaniu.

2 Ogólna charakterystyka chemiczna: Klej cyjanoakrylanowy. Sk adniki podstawowe: Strona 2/8 SEKCJA 3. Sk ad/informacja o sk adnikach 3.1. Substancje: Nie dotyczy 3.2. Mieszaniny: Klasyfikacja substancji w mieszaninie wg rozporz dzenia CLP (WE) nr 1272/2008 oraz dyrektywy DPD (WE) nr 1999/45: Mieszanina nie zawiera sk adników, które nale y uwzgl dni w tym punkcie karty, wed ug art. 31 rozporz dzenia REACH Opis rodków pierwszej pomocy: SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy Wskazówki ogólne: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. W szczególnych przypadkach, w przypadku wyst pienia jakichkolwiek niepokoj cych objawów wezwa natychmiast lekarza lub odwie poszkodowanego do szpitala, pokaza opakowanie preparatu lub etykiet. Poszkodowanego niezw ocznie wynie ze strefy ska onej. Cz ci garderoby zanieczyszczone produktem nale y niezw ocznie oczy ci. W przypadku utraty przytomno ci poszkodowanego u w pozycji bocznej ustalonej. Nara enie przez drogi oddechowe: W razie wyst pienia problemów z oddychaniem, zapewni poszkodowanemu oddychanie wie ym powietrzem. Chroni przed wych odzeniem organizmu. W przypadku utrzymywania si dolegliwo ci skonsultowa si z lekarzem. Nara enie przez kontakt ze skór : Sklejonych powierzchni skóry nie rozdziela przy u yciu si y. Po uprzednim namoczeniu w ciep ej wodzie z myd em delikatnie podwa sklejone miejsca t pym narz dziem (np. ). Cyjanoakrylany podczas utwardzania wydzielaj ciep o. Niekiedy zdarza si, e du a kropla mo e wytworzy dostateczn ilo ciep a, aby spowodowa oparzenie. W przypadku oparze klejem nale y stosowa typowe (takie jak w przypadku oparze termicznych) rodki lecznicze, po uprzednim usuni ciu kleju ze skóry. Przypadkowo sklejone usta nale y z zewn trz zwil ciep wod, a od wewn trz jak najwi ksza ilo ci liny. Nast pnie bez u ycia si y oddziela sklejone miejsca, Nara enie przez kontakt z oczami: W przypadku sklejenia powiek nale y przy tampon zwil ony ciep wod i w ten sposób doprowadzi do rozklejenia rz s. Cyjanoakrylan b dzie wi za bia ko, co spowoduje zawienie, a to z kolei u atwi rozklejenie powiek. Oko powinno by zakryte opatrunkiem a do ca kowitego rozklejenia powiek, zazwyczaj przez 1-3 dni. Nie nale y stosowa si y przy próbie rozklejania powiek. Je eli jakie cz stki zestalonego cyjanoakrylanu dosta y si pod powiek powoduj c uszkodzenie oka, nale y zasi gn porady lekarskiej, Nara enie przez przewód pokarmowy: Nale y upewni si, czy s dro ne drogi oddechowe. Produkt natychmiast polimeryzuje w ustach, tak e po kni cie go w stanie ciek ym jest prawie niemo liwe. lina b dzie powoli powodowa a oddzielanie od ust zestalonego produktu (w ci gu kilku godzin) Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia: Oczy: podra nienie, zapalenie spojówek. Skóra: zaczerwienienie, podra nienie. Uk ad oddechowy: podra nienie, kaszel, duszno ci, problemy z oddychaniem Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym: Uwagi dla lekarzy: zabieg oddzielaj cy sklejone tkanki jest niepotrzebny. Do wiadczenie pokaza o, e mo liwe jest rozdzielenie bez stosowania operacji chirurgicznej. Je eli gwa towne utwardzanie powoduje poparzenie tkanki, po usuni ciu kleju dalsze post powanie objawowe. SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aru Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako palna (temperatura zap onu 80 93,3 o C).

3 Strona 3/ rodki ga nicze: Odpowiednie rodki ga nicze: Stosowa tradycyjne rodki ga nicze w zale no ci od obszaru obj tego po arem i materia ów tam wyst puj cych (zalecane przez producenta: piana ga nicza, proszek ga niczy, dwutlenek w gla, rozpylony strumie wody w postaci mgie ki). Nie dopuszcza do przedostawania si ska onej wody i innych rodków ga niczych do systemu kanalizacyjnego. rodki ga nicze, które nie mog by u ywane ze wzgl dów bezpiecze stwa: Nieznane Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin : Produkt nie jest atwopalny (temperatura zap onu powy ej 80 C). Jednak e w trakcie po aru mog wydziela si ladowe ilo ci toksycznych i dra ni cych dymów: tlenki w gla, tlenki azotu, dra ni ce organiczne pary Informacje dla stra y po arnej: Nosi izoluj ce aparaty oddechowe z niezale nym ród em powietrza (SCBA) i kombinezony ochronne. Nie wdycha gazów powstaj cych przy spalaniu. Nie nale y przebywa w strefie zagro onej po arem bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezale nym obiegiem powietrza. Inne uwagi: 1 Zawiadomi otoczenie o po arze, usun z obszaru zagro enia wszystkie osoby niebior ce udzia u w likwidowaniu po aru. 2 Powiadomi Pa stwow Stra Po arn, a w razie konieczno ci tak e Policj Pa stwow i w adze terenowe. 3 Pojemniki zagro one po arem usun z zagro onego obszaru, je li jest to mo liwe bez nara ania ycia i zdrowia ratowników lub ch odzi wod z bezpiecznej odleg ci. 4 Pary rozcie cza pr dami wodnymi rozproszonymi. 5 Nie dopuszcza do przedostawania si ska onej wody i innych rodków ga niczych do systemu kanalizacyjnego. SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Zawiadomi otoczenie o awarii. Nie dopuszcza osób postronnych i nieupowa nionych. Unika zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewni odpowiedni wentylacj. Do prac zwi zanych z likwidacj skutków awarii skierowa osoby przeszkolone i wyposa one w odpowiednie rodki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry (patrz sekcja 8) rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska: Unika zrzutów do rodowiska. Nie dopuszcza do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie wprowadza produktu do kanalizacji. W przypadku uwolnienia do rodowiska du ych ilo ci produktu powiadomi odpowiednie terenowe w adze. Wod i inne rodki ga nicze u yte do usuwania produktu gromadzi oddzielnie, nie uwalnia do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s ce do usuwania ska enia: Nie stosowa szmat do wycierania rozlanego produktu. Spolimeryzowa przy pomocy wody i nast pnie zeskroba z powierzchni pod ogi. Usuwa zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. Produkt utwardzony mo e by utylizowany jako odpad nie niebezpieczny Odniesienia do innych sekcji: Patrz informacje w sekcji 8. SEKCJA 7. Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: Zalecenia ogólne: Unika kontaktu z oczami oraz skór. Podczas stosowania du ych ilo ci produktu zapewni odpowiedni wentylacj mechaniczn ogóln oraz miejscow (szczególnie dolnych poziomów pomieszczenia). Zaleca si stosowanie dozowników, aby zminimalizowa ryzyko kontaktu produktu ze skór lub oczami. U ywa rodków ochrony indywidualnej zgodnie z sekcj Zalecenia dotycz ce ogólnej higieny pracy: Unika zanieczyszczenia oczu i skóry. W trakcie stosowania nie je, nie pi napojów i nie pali tytoniu. My r ce po u yciu oraz zdj zanieczyszczon odzie i sprz t ochronny przed wej ciem do miejsc przeznaczonych do spo ywania posi ków. Przestrzega zasad i przepisów BHP dotycz cych pracy z chemikaliami. Post powa zgodnie z ogólnymi zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemys owej; ci le przestrzega opracowanych procedur post powania; podczas pracy z produktem nale y stosowa ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 poz.1650); przestrzega zalece producenta. Zak ada r kawice ochronne i okulary wskazane w sekcji 8 niniejszej karty.

4 Strona 4/ Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Magazynowa zgodnie z ogólnymi zasadami magazynowania substancji chemicznych, stosowa si do wszelkich zalece producenta podanych na etykiecie produktu czy te w dokumentacji technicznej. Dla uzyskania optymalnego czasu przydatno ci do u ycia, preparat w oryginalnie zamkni tych opakowaniach, nale y magazynowa w ch odni w temperaturze pomi dzy +2 C i +8 C. Nie przechowywa razem z jedzeniem ani adnymi produktami konsumpcyjnymi (kawa, herbata, tyto, itd.) Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe: Jednosk adnikowy klej cyjanoakrylanowy. SEKCJA 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotycz ce kontroli: Podstawa prawna Rozporz dzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych st i nat czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. z 2002r Nr 217, poz ze zmianami z 2011 r. (Dz.U. Nr 274, poz. 1621)) Kontrola nara enia: Stosowne techniczne rodki kontroli: Zapewni odpowiedni wentylacj mechaniczn nawiewno wyci gow w miejscu pracy. Indywidualne rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny: Ochrona dróg oddechowych: Zapewni odpowiedni wentylacj pomieszcze roboczych. Ochrona r k: Zak ada r kawice ochronne odporne na dzia anie chemikaliów (PN-EN 374). Odpowiedni materia przy krótkotrwa ym kontakcie z produktem lub zachlapaniu: kauczuk nitrylowy (IIR; grubo warstwy >= 0,4 mm). Podane informacje pochodz z dost pnej literatury i informacji podawanych przez producentów r kawic lub przez analogi do innych podobnych materia ów. Nale y pami ta, e na skutek dzia ania innych czynników (np. temperatury) okres ytkowania r kawic odpornych na przenikanie chemikaliów mo e si w praktyce okaza znacznie krótszy od czasu przenikania ustalonego wg PN-EN 374. W razie pierwszych objawów zu ycia r kawice wymieni. W przypadku stosowania wi kszych ilo ci produktu, producent zaleca stosowanie r kawic z polietylenu lub polipropylenu. Nie nale y stosowa r kawic z poli(chlorku winylu), gumy czy nylonu. Ochrona oczu i twarzy: Nosi odpowiednie okulary ochronne. Ochrona skóry: Odpowiednie ubranie ochronne, fartuch lub kombinezon ochronny, zakrywaj ce ramiona oraz nogi. SEKCJA 9. W ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych: Wygl d ciecz bezbarwny Zapach dra ni cy ph (20 o C; 100%) dane nieznane ph (10%) dane nieznane Pocz tkowa temperatura wrzenia >149 o C Temperatura zap onu 80 93,3 o C; Tagliabue closed cup Temperatura, w której dana mieszanina si dane nieznane rozk ada Pr no par ( ) 0,3 mbar sto ( ) 1,1 g/cm 3 sto nasypowa dane nieznane Lepko dynamiczna dane nieznane (Brookfield; 25 C; Cz stotl. rotacji: 6 min-1; Trzpie Nr: 3) Lepko (kinematyczna) dane nieznane ciwo ci wybuchowe dane nieznane Rozpuszczalno nierozpuszczalny; polimeryzuje w obecno ci wody

5 (Woda) Rozpuszczalno dane nieznane (Aceton) Temperatura krzepni cia dane nieznane Temperatura topnienia dane nieznane Palno dane nieznane Temperatura samozap onu dane nieznane Granica wybuchowo ci dane nieznane Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda dane nieznane Szybko parowania dane nieznane sto par dane nieznane ciwo ci utleniaj ce dane nieznane Strona 5/ Inne informacje: Brak danych SEKCJA 10. Stabilno i reaktywno Reaktywno : Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w sekcji 7 i 6 niniejszej karty. Unika reakcji polimeryzacji przebiegaj cej gwa townie w obecno ci wody, amin, alkaliów i alkoholi Stabilno chemiczna: Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w sekcji 7 i 6 niniejszej karty Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji: Patrz sekcja reaktywno Warunki, których nale y unika : Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w sekcji 7 i 6 niniejszej karty Materia y niezgodne: Nieznane Niebezpieczne produkty rozk adu: Produkt nie ulega rozk adowi, je li jest stosowany i przechowywany wed ug zalece. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a) Dyrektywy 1999/45/WE. Stosowne informacje dot. zdrowia/ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 s nast puj ce. Toksyczno ostra doustna: Cyjanoakrylany uwa a si za wzgl dnie niskotoksyczne. Doustna silna dawka miertelna (DL50) wynosi > 5000 mg/kg (szczury). Produkt natychmiast polimeryzuje w ustach, tak e po kni cie go jest prawie niemo liwe. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu. Toksyczno ostra inhalacyjna: Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia przy wdychaniu. Jednak e przed one nara enia na wysokie st enia par produktu mo e prowadzi u osób podatnych do chronicznych podra nie dróg oddechowych. W suchej atmosferze, przy wilgotno ci < 50%, pary mog dzia dra ni co na oczy i uk ad oddechowy. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu. Podra nienie skóry: Skleja skór w ci gu sekund. Produkt uwa any jest za niskotoksyczny: dawka miertelna DL50 (króliki dzia anie przez skór ) wynosi ponad 2000 mg/kg. Ze wzgl du na polimeryzacj na powierzchni skóry reakcj alergiczn uwa a si za niemo liw. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu. Podra nienie oczu: ynny produkt skleja powieki. W suchej atmosferze (wilg.< 50%), pary mog powodowa podra nienie oczu oraz zawienie. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu.

6 Strona 6/8 SEKCJA 12. Informacje ekologiczne Ogólne informacje na temat ekologii: Nie dopu ci do przedostania si do kanalizacji / wód powierzchniowych / gruntowych. Mieszanina nie zosta a zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla rodowiska. Warto ci ChZT i BZT utwardzonych produktów Loctite s nieistotne. W stanie utwardzonym zagro enie dla rodowiska stwarzane przez utwardzone produkty Loctite s nieznaczne w porównaniu z artyku ami, w których s stosowane. rodki ostro no ci, które nale y podj w zwi zku z zagro eniami dla rodowiska powinny uwzgl dnia zagro enia stwarzane przez artyku y, w których szczeliwo jest stosowane Toksyczno : Brak danych na temat toksyczno ci dla rodowiska dla mieszaniny jako takiej Trwa i zdolno do rozk adu: Patrz ni ej Zdolno do bioakumulacji: Brak danych Mobilno w glebie: Utwardzone kleje nie przenikaj do rodowiska Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vpvb: Nie jest wymagane Inne szkodliwe skutki dzia ania: Brak danych. SEKCJA 13. Post powanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów: Usuwanie produktu: * Odpadowe kleje i szczeliwa zawieraj ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Ze wzgl du na mo liwo ró norodnych zastosowa produktu przez u ytkownika, podana klasyfikacja jest jedynie propozycj producenta, w innych przypadkach nale y dokona w asnej klasyfikacji. Szczegó owy kod odpadu nale y przypisa bior c pod uwag miejsce i sposób powstawania odpadu. Zaleca si skontaktowanie z firm zajmuj si gospodark odpadów, w celu przekazania jej odpadów. Utwardzony klej jako odpad unieszkodliwia jako nietoksyczny i nierozpuszczalny w wodzie materia sta y chemiczny w uzgodnieniu z w ciwym terenowo wydzia em Ochrony rodowiska lub spala w warunkach kontrolowanych Opakowanie: Po zu yciu, opakowania, tubki, kartony i butelki zawieraj ce resztkowe ilo ci produktu, nale y traktowa jako odpad chemicznie ska ony i utylizowa metod spalania w warunkach kontrolowanych i w specjalnie do tego wyodr bnionym miejscu. SEKCJA 14. Informacje dotycz ce transportu Wskazówki ogólne: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako towar niebezpieczny w my l obowi zuj cych przepisów o transporcie RID, ADR, ADNR, IMDG. Jako towar niebezpieczny jest zaklasyfikowany w transporcie lotniczym IATA, patrz poni ej.

7 Strona 7/ Numer UN (numer ONZ): Prawid owa nazwa przewozowa UN: Klasa(y) zagro enia w transporcie: Grupa pakowania: Zagro enia dla rodowiska: Brak danych Szczegó owe rodki ostro no ci dla u ytkownika: Brak Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodu IBC: Transport powietrzny IATA: Klasa: 9 Grupa pakowania: Przepisy odno nie opakowania (transport pasa erski) Przepisy odno nie opakowania (fracht) Nr UN: 3334 Naklejka: 9 ciwe oznaczenie wysy kowe Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) Opakowania zawieraj ce mniej ni 500 ml nie podlegaj regulacjom dotycz cym IATA, mog by przewo one bez stosowania przepisów. SEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla mieszaniny: Zawarto LZO (1999/13/EC) <3,00 % Ocena bezpiecze stwa chemicznego: Nie by a wykonywana dla mieszaniny Podstawy prawne: Uwagi Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporz dzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-technicznego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosownych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006.

8 Strona 8/8 SEKCJA 16. Inne informacje Oznakowanie produktu znajduje si w sekcji 2 karty charakterystyki. Inne informacje: Dane opieraj si na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosz si do produktu w stanie dostawy. Maj one za zadanie opisanie naszych produktów pod k tem wymogów bezpiecze stwa i nie maj tym samym za zadanie zapewnienie okre lonych cech. NDS Najwy sze Dopuszczalne St enie NDSCh Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe NDSP Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe C St enie Aktualizacja w odniesieniu do wersji nr 5 z dn : - aktualizacja wed ug obowi zuj cych przepisów prawnych (rozp. 453/2010). KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI.

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur Strona 1 z 9 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu - DIX.ŻEL do udrażniania rur 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo