Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460"

Transkrypt

1 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zidentyfikowane zastosowanie: Jednosk adnikowy klej cyjanoakrylanowy Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki: Henkel Polska Sp. z o.o Warszawa ul. Domaniewska 41 tel fax Adres osoby odpowiedzialnej za kart charakterystyki: 1.4. Numer telefonu alarmowego: (24h) 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: SEKCJA 2. Identyfikacja zagro Klasyfikacja wg rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP): Brak Klasyfikacja wg dyrektywy (DPD) (WE) nr 1999/45: Mieszanina nie zosta a zaklasyfikowana jako niebezpieczna wg obowi zuj cych przepisów prawnych Elementy oznakowania (CLP): Piktogram okre laj cy rodzaj zagro enia: Has o ostrzegawcze: Zwrot wskazuj cy rodzaj zagro enia: Zwrot o wskazuj cy rodki ostro no ci: Brak Brak Brak Brak Elementy oznakowania (DPD): Zagro enia: Brak. Wskazówki bezpiecznego stosowania: Dodatkowe informacje podawane na etykiecie: Cyjanoakrylany. Niebezpiecze stwo. Skleja skór i powieki w ci gu kilku sekund. Chroni przed dzie mi. Inne zagro enia: Brak przy w ciwym stosowaniu i przechowywaniu.

2 Ogólna charakterystyka chemiczna: Klej cyjanoakrylanowy. Sk adniki podstawowe: Strona 2/8 SEKCJA 3. Sk ad/informacja o sk adnikach 3.1. Substancje: Nie dotyczy 3.2. Mieszaniny: Klasyfikacja substancji w mieszaninie wg rozporz dzenia CLP (WE) nr 1272/2008 oraz dyrektywy DPD (WE) nr 1999/45: Mieszanina nie zawiera sk adników, które nale y uwzgl dni w tym punkcie karty, wed ug art. 31 rozporz dzenia REACH Opis rodków pierwszej pomocy: SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy Wskazówki ogólne: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. W szczególnych przypadkach, w przypadku wyst pienia jakichkolwiek niepokoj cych objawów wezwa natychmiast lekarza lub odwie poszkodowanego do szpitala, pokaza opakowanie preparatu lub etykiet. Poszkodowanego niezw ocznie wynie ze strefy ska onej. Cz ci garderoby zanieczyszczone produktem nale y niezw ocznie oczy ci. W przypadku utraty przytomno ci poszkodowanego u w pozycji bocznej ustalonej. Nara enie przez drogi oddechowe: W razie wyst pienia problemów z oddychaniem, zapewni poszkodowanemu oddychanie wie ym powietrzem. Chroni przed wych odzeniem organizmu. W przypadku utrzymywania si dolegliwo ci skonsultowa si z lekarzem. Nara enie przez kontakt ze skór : Sklejonych powierzchni skóry nie rozdziela przy u yciu si y. Po uprzednim namoczeniu w ciep ej wodzie z myd em delikatnie podwa sklejone miejsca t pym narz dziem (np. ). Cyjanoakrylany podczas utwardzania wydzielaj ciep o. Niekiedy zdarza si, e du a kropla mo e wytworzy dostateczn ilo ciep a, aby spowodowa oparzenie. W przypadku oparze klejem nale y stosowa typowe (takie jak w przypadku oparze termicznych) rodki lecznicze, po uprzednim usuni ciu kleju ze skóry. Przypadkowo sklejone usta nale y z zewn trz zwil ciep wod, a od wewn trz jak najwi ksza ilo ci liny. Nast pnie bez u ycia si y oddziela sklejone miejsca, Nara enie przez kontakt z oczami: W przypadku sklejenia powiek nale y przy tampon zwil ony ciep wod i w ten sposób doprowadzi do rozklejenia rz s. Cyjanoakrylan b dzie wi za bia ko, co spowoduje zawienie, a to z kolei u atwi rozklejenie powiek. Oko powinno by zakryte opatrunkiem a do ca kowitego rozklejenia powiek, zazwyczaj przez 1-3 dni. Nie nale y stosowa si y przy próbie rozklejania powiek. Je eli jakie cz stki zestalonego cyjanoakrylanu dosta y si pod powiek powoduj c uszkodzenie oka, nale y zasi gn porady lekarskiej, Nara enie przez przewód pokarmowy: Nale y upewni si, czy s dro ne drogi oddechowe. Produkt natychmiast polimeryzuje w ustach, tak e po kni cie go w stanie ciek ym jest prawie niemo liwe. lina b dzie powoli powodowa a oddzielanie od ust zestalonego produktu (w ci gu kilku godzin) Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia: Oczy: podra nienie, zapalenie spojówek. Skóra: zaczerwienienie, podra nienie. Uk ad oddechowy: podra nienie, kaszel, duszno ci, problemy z oddychaniem Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym: Uwagi dla lekarzy: zabieg oddzielaj cy sklejone tkanki jest niepotrzebny. Do wiadczenie pokaza o, e mo liwe jest rozdzielenie bez stosowania operacji chirurgicznej. Je eli gwa towne utwardzanie powoduje poparzenie tkanki, po usuni ciu kleju dalsze post powanie objawowe. SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aru Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako palna (temperatura zap onu 80 93,3 o C).

3 Strona 3/ rodki ga nicze: Odpowiednie rodki ga nicze: Stosowa tradycyjne rodki ga nicze w zale no ci od obszaru obj tego po arem i materia ów tam wyst puj cych (zalecane przez producenta: piana ga nicza, proszek ga niczy, dwutlenek w gla, rozpylony strumie wody w postaci mgie ki). Nie dopuszcza do przedostawania si ska onej wody i innych rodków ga niczych do systemu kanalizacyjnego. rodki ga nicze, które nie mog by u ywane ze wzgl dów bezpiecze stwa: Nieznane Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin : Produkt nie jest atwopalny (temperatura zap onu powy ej 80 C). Jednak e w trakcie po aru mog wydziela si ladowe ilo ci toksycznych i dra ni cych dymów: tlenki w gla, tlenki azotu, dra ni ce organiczne pary Informacje dla stra y po arnej: Nosi izoluj ce aparaty oddechowe z niezale nym ród em powietrza (SCBA) i kombinezony ochronne. Nie wdycha gazów powstaj cych przy spalaniu. Nie nale y przebywa w strefie zagro onej po arem bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezale nym obiegiem powietrza. Inne uwagi: 1 Zawiadomi otoczenie o po arze, usun z obszaru zagro enia wszystkie osoby niebior ce udzia u w likwidowaniu po aru. 2 Powiadomi Pa stwow Stra Po arn, a w razie konieczno ci tak e Policj Pa stwow i w adze terenowe. 3 Pojemniki zagro one po arem usun z zagro onego obszaru, je li jest to mo liwe bez nara ania ycia i zdrowia ratowników lub ch odzi wod z bezpiecznej odleg ci. 4 Pary rozcie cza pr dami wodnymi rozproszonymi. 5 Nie dopuszcza do przedostawania si ska onej wody i innych rodków ga niczych do systemu kanalizacyjnego. SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Zawiadomi otoczenie o awarii. Nie dopuszcza osób postronnych i nieupowa nionych. Unika zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewni odpowiedni wentylacj. Do prac zwi zanych z likwidacj skutków awarii skierowa osoby przeszkolone i wyposa one w odpowiednie rodki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry (patrz sekcja 8) rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska: Unika zrzutów do rodowiska. Nie dopuszcza do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie wprowadza produktu do kanalizacji. W przypadku uwolnienia do rodowiska du ych ilo ci produktu powiadomi odpowiednie terenowe w adze. Wod i inne rodki ga nicze u yte do usuwania produktu gromadzi oddzielnie, nie uwalnia do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s ce do usuwania ska enia: Nie stosowa szmat do wycierania rozlanego produktu. Spolimeryzowa przy pomocy wody i nast pnie zeskroba z powierzchni pod ogi. Usuwa zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. Produkt utwardzony mo e by utylizowany jako odpad nie niebezpieczny Odniesienia do innych sekcji: Patrz informacje w sekcji 8. SEKCJA 7. Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: Zalecenia ogólne: Unika kontaktu z oczami oraz skór. Podczas stosowania du ych ilo ci produktu zapewni odpowiedni wentylacj mechaniczn ogóln oraz miejscow (szczególnie dolnych poziomów pomieszczenia). Zaleca si stosowanie dozowników, aby zminimalizowa ryzyko kontaktu produktu ze skór lub oczami. U ywa rodków ochrony indywidualnej zgodnie z sekcj Zalecenia dotycz ce ogólnej higieny pracy: Unika zanieczyszczenia oczu i skóry. W trakcie stosowania nie je, nie pi napojów i nie pali tytoniu. My r ce po u yciu oraz zdj zanieczyszczon odzie i sprz t ochronny przed wej ciem do miejsc przeznaczonych do spo ywania posi ków. Przestrzega zasad i przepisów BHP dotycz cych pracy z chemikaliami. Post powa zgodnie z ogólnymi zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemys owej; ci le przestrzega opracowanych procedur post powania; podczas pracy z produktem nale y stosowa ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 poz.1650); przestrzega zalece producenta. Zak ada r kawice ochronne i okulary wskazane w sekcji 8 niniejszej karty.

4 Strona 4/ Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Magazynowa zgodnie z ogólnymi zasadami magazynowania substancji chemicznych, stosowa si do wszelkich zalece producenta podanych na etykiecie produktu czy te w dokumentacji technicznej. Dla uzyskania optymalnego czasu przydatno ci do u ycia, preparat w oryginalnie zamkni tych opakowaniach, nale y magazynowa w ch odni w temperaturze pomi dzy +2 C i +8 C. Nie przechowywa razem z jedzeniem ani adnymi produktami konsumpcyjnymi (kawa, herbata, tyto, itd.) Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe: Jednosk adnikowy klej cyjanoakrylanowy. SEKCJA 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotycz ce kontroli: Podstawa prawna Rozporz dzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych st i nat czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. z 2002r Nr 217, poz ze zmianami z 2011 r. (Dz.U. Nr 274, poz. 1621)) Kontrola nara enia: Stosowne techniczne rodki kontroli: Zapewni odpowiedni wentylacj mechaniczn nawiewno wyci gow w miejscu pracy. Indywidualne rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny: Ochrona dróg oddechowych: Zapewni odpowiedni wentylacj pomieszcze roboczych. Ochrona r k: Zak ada r kawice ochronne odporne na dzia anie chemikaliów (PN-EN 374). Odpowiedni materia przy krótkotrwa ym kontakcie z produktem lub zachlapaniu: kauczuk nitrylowy (IIR; grubo warstwy >= 0,4 mm). Podane informacje pochodz z dost pnej literatury i informacji podawanych przez producentów r kawic lub przez analogi do innych podobnych materia ów. Nale y pami ta, e na skutek dzia ania innych czynników (np. temperatury) okres ytkowania r kawic odpornych na przenikanie chemikaliów mo e si w praktyce okaza znacznie krótszy od czasu przenikania ustalonego wg PN-EN 374. W razie pierwszych objawów zu ycia r kawice wymieni. W przypadku stosowania wi kszych ilo ci produktu, producent zaleca stosowanie r kawic z polietylenu lub polipropylenu. Nie nale y stosowa r kawic z poli(chlorku winylu), gumy czy nylonu. Ochrona oczu i twarzy: Nosi odpowiednie okulary ochronne. Ochrona skóry: Odpowiednie ubranie ochronne, fartuch lub kombinezon ochronny, zakrywaj ce ramiona oraz nogi. SEKCJA 9. W ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych: Wygl d ciecz bezbarwny Zapach dra ni cy ph (20 o C; 100%) dane nieznane ph (10%) dane nieznane Pocz tkowa temperatura wrzenia >149 o C Temperatura zap onu 80 93,3 o C; Tagliabue closed cup Temperatura, w której dana mieszanina si dane nieznane rozk ada Pr no par ( ) 0,3 mbar sto ( ) 1,1 g/cm 3 sto nasypowa dane nieznane Lepko dynamiczna dane nieznane (Brookfield; 25 C; Cz stotl. rotacji: 6 min-1; Trzpie Nr: 3) Lepko (kinematyczna) dane nieznane ciwo ci wybuchowe dane nieznane Rozpuszczalno nierozpuszczalny; polimeryzuje w obecno ci wody

5 (Woda) Rozpuszczalno dane nieznane (Aceton) Temperatura krzepni cia dane nieznane Temperatura topnienia dane nieznane Palno dane nieznane Temperatura samozap onu dane nieznane Granica wybuchowo ci dane nieznane Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda dane nieznane Szybko parowania dane nieznane sto par dane nieznane ciwo ci utleniaj ce dane nieznane Strona 5/ Inne informacje: Brak danych SEKCJA 10. Stabilno i reaktywno Reaktywno : Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w sekcji 7 i 6 niniejszej karty. Unika reakcji polimeryzacji przebiegaj cej gwa townie w obecno ci wody, amin, alkaliów i alkoholi Stabilno chemiczna: Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w sekcji 7 i 6 niniejszej karty Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji: Patrz sekcja reaktywno Warunki, których nale y unika : Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania podanych w sekcji 7 i 6 niniejszej karty Materia y niezgodne: Nieznane Niebezpieczne produkty rozk adu: Produkt nie ulega rozk adowi, je li jest stosowany i przechowywany wed ug zalece. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a) Dyrektywy 1999/45/WE. Stosowne informacje dot. zdrowia/ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 s nast puj ce. Toksyczno ostra doustna: Cyjanoakrylany uwa a si za wzgl dnie niskotoksyczne. Doustna silna dawka miertelna (DL50) wynosi > 5000 mg/kg (szczury). Produkt natychmiast polimeryzuje w ustach, tak e po kni cie go jest prawie niemo liwe. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu. Toksyczno ostra inhalacyjna: Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia przy wdychaniu. Jednak e przed one nara enia na wysokie st enia par produktu mo e prowadzi u osób podatnych do chronicznych podra nie dróg oddechowych. W suchej atmosferze, przy wilgotno ci < 50%, pary mog dzia dra ni co na oczy i uk ad oddechowy. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu. Podra nienie skóry: Skleja skór w ci gu sekund. Produkt uwa any jest za niskotoksyczny: dawka miertelna DL50 (króliki dzia anie przez skór ) wynosi ponad 2000 mg/kg. Ze wzgl du na polimeryzacj na powierzchni skóry reakcj alergiczn uwa a si za niemo liw. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu. Podra nienie oczu: ynny produkt skleja powieki. W suchej atmosferze (wilg.< 50%), pary mog powodowa podra nienie oczu oraz zawienie. Nie wymaga to jednak podawania informacji na etykiecie produktu.

6 Strona 6/8 SEKCJA 12. Informacje ekologiczne Ogólne informacje na temat ekologii: Nie dopu ci do przedostania si do kanalizacji / wód powierzchniowych / gruntowych. Mieszanina nie zosta a zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla rodowiska. Warto ci ChZT i BZT utwardzonych produktów Loctite s nieistotne. W stanie utwardzonym zagro enie dla rodowiska stwarzane przez utwardzone produkty Loctite s nieznaczne w porównaniu z artyku ami, w których s stosowane. rodki ostro no ci, które nale y podj w zwi zku z zagro eniami dla rodowiska powinny uwzgl dnia zagro enia stwarzane przez artyku y, w których szczeliwo jest stosowane Toksyczno : Brak danych na temat toksyczno ci dla rodowiska dla mieszaniny jako takiej Trwa i zdolno do rozk adu: Patrz ni ej Zdolno do bioakumulacji: Brak danych Mobilno w glebie: Utwardzone kleje nie przenikaj do rodowiska Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vpvb: Nie jest wymagane Inne szkodliwe skutki dzia ania: Brak danych. SEKCJA 13. Post powanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów: Usuwanie produktu: * Odpadowe kleje i szczeliwa zawieraj ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Ze wzgl du na mo liwo ró norodnych zastosowa produktu przez u ytkownika, podana klasyfikacja jest jedynie propozycj producenta, w innych przypadkach nale y dokona w asnej klasyfikacji. Szczegó owy kod odpadu nale y przypisa bior c pod uwag miejsce i sposób powstawania odpadu. Zaleca si skontaktowanie z firm zajmuj si gospodark odpadów, w celu przekazania jej odpadów. Utwardzony klej jako odpad unieszkodliwia jako nietoksyczny i nierozpuszczalny w wodzie materia sta y chemiczny w uzgodnieniu z w ciwym terenowo wydzia em Ochrony rodowiska lub spala w warunkach kontrolowanych Opakowanie: Po zu yciu, opakowania, tubki, kartony i butelki zawieraj ce resztkowe ilo ci produktu, nale y traktowa jako odpad chemicznie ska ony i utylizowa metod spalania w warunkach kontrolowanych i w specjalnie do tego wyodr bnionym miejscu. SEKCJA 14. Informacje dotycz ce transportu Wskazówki ogólne: Produkt nie jest zaklasyfikowany jako towar niebezpieczny w my l obowi zuj cych przepisów o transporcie RID, ADR, ADNR, IMDG. Jako towar niebezpieczny jest zaklasyfikowany w transporcie lotniczym IATA, patrz poni ej.

7 Strona 7/ Numer UN (numer ONZ): Prawid owa nazwa przewozowa UN: Klasa(y) zagro enia w transporcie: Grupa pakowania: Zagro enia dla rodowiska: Brak danych Szczegó owe rodki ostro no ci dla u ytkownika: Brak Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodu IBC: Transport powietrzny IATA: Klasa: 9 Grupa pakowania: Przepisy odno nie opakowania (transport pasa erski) Przepisy odno nie opakowania (fracht) Nr UN: 3334 Naklejka: 9 ciwe oznaczenie wysy kowe Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) Opakowania zawieraj ce mniej ni 500 ml nie podlegaj regulacjom dotycz cym IATA, mog by przewo one bez stosowania przepisów. SEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla mieszaniny: Zawarto LZO (1999/13/EC) <3,00 % Ocena bezpiecze stwa chemicznego: Nie by a wykonywana dla mieszaniny Podstawy prawne: Uwagi Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporz dzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-technicznego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosownych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006.

8 Strona 8/8 SEKCJA 16. Inne informacje Oznakowanie produktu znajduje si w sekcji 2 karty charakterystyki. Inne informacje: Dane opieraj si na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosz si do produktu w stanie dostawy. Maj one za zadanie opisanie naszych produktów pod k tem wymogów bezpiecze stwa i nie maj tym samym za zadanie zapewnienie okre lonych cech. NDS Najwy sze Dopuszczalne St enie NDSCh Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe NDSP Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe C St enie Aktualizacja w odniesieniu do wersji nr 5 z dn : - aktualizacja wed ug obowi zuj cych przepisów prawnych (rozp. 453/2010). KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO: Hotmelt Cleaner Q 1924

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO: Hotmelt Cleaner Q 1924 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek czyszczący. Identyfikacja dystrybutora: Data wydania 13102006 Henkel Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Ceresit CT100 KC Numer : 486652 Aktualizacja: 08.06.2015 Data druku: 06.07.2015 Zastępuje wersje z: 01.08.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 10.03.2014 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: DF1518

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 107/2006 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Data wydania: 07/01/2016 Data weryfikacji: 07/01/2016 Zastępuje: 07/01/2016 Wersja: 4.2 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 10 LOCTITE 496 KC Numer : 153541 Aktualizacja: 16.07.2015 Data druku: 22.10.2015 Zastępuje wersje z: 24.03.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 500 KC Numer : 76984 Aktualizacja: 08.09.2015 Data druku: 20.05.2016 Zastępuje wersje z: 19.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP Nazwa preparatu: Papier dekoracyjny Data wydania: 04-08-2013 Data aktualizacji: - 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Papier

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Strona 1 z 6 SAV1 C400 5C 0.71MM 0.5KG AM Nr SDB : 320141 V001.1 przeredagowano w dniu: 26.03.2009 Data druku: 29.12.2011 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z dnia 3 lipca 2002) Dystrybutor: Andel Polska Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków Tel. 12

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 24.12.2014 Data wydania 07.06.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 20.11.2015 Data wydania 30.05.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Nr CAS Nr WE Oznaczenie [% wag.] Klasyfikacja

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Nr CAS Nr WE Oznaczenie [% wag.] Klasyfikacja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker IA25 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

DOKTOR ŚRUBA Data wydania 18.10.2010 Data aktualizacji: 12.01.2012 Wersja PL: 3.0

DOKTOR ŚRUBA Data wydania 18.10.2010 Data aktualizacji: 12.01.2012 Wersja PL: 3.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Pasta pielęgnacyjna WOCA

Bardziej szczegółowo

Henkel Polska Sp. z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska 41 tel. +48 22 5656200 fax. +48 22 5656222 tel. alarmowy 0801 111 222

Henkel Polska Sp. z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska 41 tel. +48 22 5656200 fax. +48 22 5656222 tel. alarmowy 0801 111 222 Strona 1/8 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Szczeliwo anaerobowe. Identyfikacja dystrybutora: Adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

DAN POL S.C. 01-707 Warszawa ul. Kiełpińska 6m36

DAN POL S.C. 01-707 Warszawa ul. Kiełpińska 6m36 strona1z5 Wydanie II Data wydania:06-12-2010 Data aktualizacji:18-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU (podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006r.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Brise Citrus Blossom

Karta charakterystyki Brise Citrus Blossom 1. Identyfikacja preparatu, identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Preparat do mycia /utrzymania czystości, do profesjonalnego stosowania. Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Odilat RC310. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Odilat RC310

Odilat RC310. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Odilat RC310 Data wydania: 26.06.2013 wersja 1 Odilat RC310 Preparat do usuwania kamienia kotłowego i odrdzewiania KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Podstawa: Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

Płyn do mycia i czyszczenia WC

Płyn do mycia i czyszczenia WC Data sporządzenia: 22.12.2003 Data aktualizacji: 15.01.2010 Wydanie: II Nazwa preparatu: 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

SIN-LUX Preparat do mycia lodówek

SIN-LUX Preparat do mycia lodówek Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15 Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o., ul. Siemońska 2, 42-503 Będzin, Polska Tel: / 032 / 763 20 80 Fax: / 032 / 763 20 87 www.amtra.pl, www.moje-auto.pl 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PICCOMAT AUTOMATEN TAB

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PICCOMAT AUTOMATEN TAB Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do mycia podłóg.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI Kod: 205201 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu: GLASIT Numer produktu: 205201 Opis produktu: środek do czyszczenia szkła, nie pozostawiający zacieków, jak równieŝ szyb, luster,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro Strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Klej do drewna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

BOLIX SA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOne LATEX

BOLIX SA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOne LATEX Strona 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA CHEMICZNEGO/ IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Tel. alarmowy: Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOneLATEX Farba służy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN W

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN W 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Toxan W Zastosowanie: rodentycyd Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl Telefon: (58)

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 08.10.2015 Data wydania 08.10.2015 Seite 1 von 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji Bis(di-tert-butyl)-4-dimethylaminophenylphosphine

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó n. zm. Pattex S.O.S. Super Klej do plastiku

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó n. zm. Pattex S.O.S. Super Klej do plastiku Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Klej cyjanoakrylowy

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Leak detection spray Code-Nr. Parker TS01

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Leak detection spray Code-Nr. Parker TS01 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TS01 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO NIEZAKLASYFIKOWANEGO JAKO NIEBEZPIECZNY Klej CR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO NIEZAKLASYFIKOWANEGO JAKO NIEBEZPIECZNY Klej CR Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Velox AF. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velox AF. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

V8 Płyn do naczyń. 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne);

V8 Płyn do naczyń. 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne); SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

weber.tec 915 komp.b

weber.tec 915 komp.b Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno pure W yd a n i e : 9. 0 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno pure W yd a n i e : 9. 0 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Forma produktu Kod produktu miesznina A91 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI Kod: 220201 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu : GRESLIM Numer produktu: 220201 Opis produktu: środek do czyszczenia fug, szczególnie do utrzymania czystości płytek ceramicznych

Bardziej szczegółowo

NABŁYSZCZACZ DO OPON I GUM

NABŁYSZCZACZ DO OPON I GUM SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu GIPSEL PLUS 603

Karta charakterystyki preparatu GIPSEL PLUS 603 Data aktualizacji: 1. Identyfikacja i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Zastosowanie Gładź szpachlowa przeznaczona do wygładzania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Produkt oznacza się bardzo

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 4.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 4. Data sporządzenia 05.06.2001 Data aktualizacji 30.03.2004 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu BEJCA WOOD 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. Profesjonalny płyn płuczący do pieców konwekcyjno-parowych

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. Profesjonalny płyn płuczący do pieców konwekcyjno-parowych KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

POKOST LNIANY. 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

POKOST LNIANY. 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Identyfikator produktu: 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Symbole niebezpieczeństwa wg Dyrektywy 1999/45/WE

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Symbole niebezpieczeństwa wg Dyrektywy 1999/45/WE Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny / przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator mieszaniny 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny oraz zastosowanie odradzane Zastosowanie ogólne: Klej Dewinol D3

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia: 26.05.1999 r DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO KONCENTRAT Strona 1 z 6 Karta Nr 059 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki WE według 91/155/EWG

Karta charakterystyki WE według 91/155/EWG 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU i NAZWA FIRMY NAZWA HANDLOWA: steinodur Styropian (EPS) według EN 13163 ZASTOSOWANIE: PRODUCENT / DOSTAWCA: DZIAŁ UDZIELAJĄCY INFORMACJI: INFORMACJA W RAZIE PO-

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie 4 Data sporządzenia: 07.02.2006r Data III aktualizacji: 16.09.2008r 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Preparat do czyszczenia i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI. rozwijamy. doskona e technologie

ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI. rozwijamy. doskona e technologie ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI 5 rozwijamy doskona e technologie AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO wg rozp. MZ, Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r. ASFALTY DROGOWE Producent:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data aktualizacji 4: 01.07.2004 r DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO KONCENTRAT Strona 1 z 5 Karta Nr 059 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA Spółka Akcyjna Adres:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja Składnik. Nr CAS (m/m)

Klasyfikacja Składnik. Nr CAS (m/m) Data sporządzenia 12.03.2003 Wydanie : 5 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia2006 r. w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Ul. Wyścigowa 56E 53-012 Wrocław. msdspl@selena.pl

Ul. Wyścigowa 56E 53-012 Wrocław. msdspl@selena.pl Data sporządzenia 30.05.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY Identyfikacja mieszaniny nazwa handlowa Zastosowanie mieszaniny zastosowanie Identyfikacja producenta nazwa/adres dystrybutora Komórka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa DOX-S Strona: 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu: Nazwa handlowa: DOX-S Nazwa chemiczna: Mieszanina N-(1,3-dimetylobutylo)-N

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami Pattex Hot Sticks

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami Pattex Hot Sticks Strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Klej termotopliwy

Bardziej szczegółowo

Smar zielona pszczoła GREEN BEE

Smar zielona pszczoła GREEN BEE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa POCHŁANIACZ WILGOCI HUMISTOP

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa POCHŁANIACZ WILGOCI HUMISTOP [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Strona 1 z 5 Loctite 406 Nr SDB : 153530 V001.0 przeredagowano w dniu: 23.07.2008 Data druku: 30.04.2009 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU

Bardziej szczegółowo

Metylan Spezial Liquid

Metylan Spezial Liquid Strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Klej do klejenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu Uszczelka poliuretanowa Producent/Dostawca: EFTEC AG Hofstrasse 31 CH-8590

Bardziej szczegółowo

BETONOPLAST Data wydania 12.02.2010 Data aktualizacji 17.11.2014 Wersja PL: 4.0

BETONOPLAST Data wydania 12.02.2010 Data aktualizacji 17.11.2014 Wersja PL: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia: 01.05.2013 r. Strona 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Q99 Nr 21 Sekcja 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta 1.1. Identyfikator produktu Q99 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Zgodna z 1907/2006/WE, Art. 31 Aktualizacja CT 64. Tynk akrylowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Zgodna z 1907/2006/WE, Art. 31 Aktualizacja CT 64. Tynk akrylowy Strona 1/5 1. Identyfikacja mieszaniny, Identyfikacja przedsi biorstwa: Nazwa mieszaniny:, kornik ziarno 2 mm Zastosowanie mieszaniny: Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewn trz i wewn

Bardziej szczegółowo

Pasta rozpuszczalnikowa do podłóg POPULARNA

Pasta rozpuszczalnikowa do podłóg POPULARNA Data aktualizacji: 30.07.2015 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia (UE) 1907/2006, z późniejszymi zmianami w brzmieniu (EU) 453/2010 (załącznik I.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia (UE) 1907/2006, z późniejszymi zmianami w brzmieniu (EU) 453/2010 (załącznik I.) Data sporządzenia: 18.4.2009 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania Zastosowanie: Płyn

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: BORNIT ES STANDARD (płynny komponent) Numer produktu: 43919 Numer karty charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami Pattex FIX Extreme Power

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami Pattex FIX Extreme Power Strona 1/7 SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/identyfikacja przedsi biorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Pattex FIX Extreme

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu ROKO ŻEL DO WC Zastosowanie preparatu: żel do czyszczenia WC Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakład Chemii Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsię biorstwa

1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsię biorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsię biorstwa Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: Gastro Star K 1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 GRANLEP

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 GRANLEP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Zawiera: Klinkier portlandzki 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1/8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Pojemność opakowania: Cat. No. 40100027, 40100028, 40100029, 40100030, 40100031, 40100060,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa : CF25 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

StoColor Maxicryl str 1/6

StoColor Maxicryl str 1/6 StoColor Maxicryl str 1/6 1 Identyfikacja preparatu Dane produktu Nazwa handlowa: StoColor Maxicryl Zastosowanie materiału: farba elewacyjna Producent/ Dostawca Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURGA WKV

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURGA WKV Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek wspomagający pranie.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Profesjonalny, silnie kwasowy preparat do odkamieniania zmywarek gastronomicznych 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data aktualizacji : 18.06.2003 LOTOS ODMRAŻACZ DO PALIWA ODPAL Strona 1 z 5 Karta Nr L 007 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 017132 Zastosowanie substancji / preparatu Smar stały Producent/Dostawca: KLÜBER LUBRICATION

Bardziej szczegółowo

: 4-EPITETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS

: 4-EPITETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS Data wydania: 27/06/2013 Data weryfikacji: 27/06/2013 Zastępuje: 10/12/2009 Wersja: 6.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: gryzoniobójczy środek ochrony roślin (gotowa przynęta w postaci ziarna) Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain Wersja: 2/CH/PL Utworzona: 30/06/05 Kod: : 204705 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu : VAS-LIMP AUTOMATICAS Numer produktu: : 204705 Opis produktu: Zrewolucjonizowany płyn

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1/9 Zastosowanie: Do zatapiania materiałograficznych próbek (*) Pojemność opakowania: 1; 7.5 kg Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 TOP GLAS W yd a n i e : 2. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 TOP GLAS W yd a n i e : 2. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 31 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 22.12.2015 Aktualizacja: 22.12.2015 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

OLE SANIT. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

OLE SANIT. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PRESTICID

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PRESTICID Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Kwaśny środek do gruntownego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie 5 Data sporządzenia: 24.03.2004r Data IV aktualizacji: 12.09.2008r 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Preparat do zmywania starych, polimerowych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 13.04.2015 Wersja 2.4 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Dla niniejszej substancji nie ma numeru

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

S 708 Corridor Power Stripper Data sporządzenia: 01.09.2013 strona 1 / 13

S 708 Corridor Power Stripper Data sporządzenia: 01.09.2013 strona 1 / 13 Data sporządzenia: 01.09.2013 strona 1 / 13 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.03.2013 r. (ver. 1) Data aktualizacji - KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Karta Charakterystyki Preparatu BOX Pasta BHP do rąk wg rozporządzenia WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. Data sporządzenia karty: 5.01.2009. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DYSPERBIT, DYSPERBIT K

KARTA CHARAKTERYSTYKI DYSPERBIT, DYSPERBIT K Karta zgodna z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo