Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Piekary Śląskie: Dstawa artykułów żywnściwych dla Miejskieg Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich w 2014 r. Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Marii Skłdwskiej-Curie 108, Piekary Śląskie, wj. śląskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkła publiczna dla dzieci i młdzieży prwadzna przez Gminę Piekary Śląskie.. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Dstawa artykułów żywnściwych dla Miejskieg Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich w 2014 r.. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa artykułów żywnściwych dla Miejskieg Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich w następujących 5 częściach: częśd I: ryby przetwrzne i knserwwane częśd II: wce i warzywa mrżne częśd III: prdukty zwierzęce, mięs i prdukty mięsne częśd IV: artykuły gólnspżywcze: leje i tłuszcze zwierzęce lub rślinne prdukty mleczarskie jaja prdukty przemiału ziarna, skrbi i prduktów skrbiwych różne prdukty spżywcze częśd V: warzywa i wce Wyspecyfikwane załącznikiem d wzru ferty. Dstarczne prdukty pwinny spełniad następujące warunki: prdukty muszą mied ważny termin spżycia, częsttliwśd dstaw - dwa razy w tygdniu (w tym w pierwszy rbczy dzie tygdnia d gdz. 9.00), termin realizacji dstawy d daty zgłszenia - 24 gdziny, zapis prdukt równważny znacza, iż gramatura ferwaneg prduktu równważneg nie mże byd niższa niż gramatura prduktu wskazaneg w frmularzu. Zaferwane prdukty równważne muszą psiadad te same walry rganleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, knsystencja) raz zawierad w swim składzie te same surwce użyte d prdukcji c prdukt kreślny przez zamawiająceg, pakwania pwinny zabezpieczad prdukt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, pwinny byd

2 czyste, bez bcych zapachów i uszkdze mechanicznych, mięs - pwinn mied pwierzchnię suchą, matwą, barwę bladróżwą d czerwnej, knsystencję elastyczną, jędrną, wędliny - pwinny byd świeże, czyste, gładkie, plasterki grubści 2 mm nie pwinny się rzpadad, zapach pwinien byd charakterystyczny dla asrtymentu, warzywa i wce pwinny byd świeże, w I gatunku, bez znak zaparzenia, zamarznięcia, zepsucia i pleśni, nieuszkdzne przez chrby lub szkdniki, bez silnych uszkdze mechanicznych raz pzbawine bcych smaków i zapachów, a także pzstałści śrdków chrny rślin, w szczególnści: ziemniaki: średnicy min 5 cm, bez kłączy i zanieczyszcze, jedneg gatunku, niemieszane, buraki czerwne - bez liści, średniej wielkści, tzn. średnicy d 6 cm d 10 cm, marchew - bez liści, świeża, czyszczna, niebrana, średniej długści i grubści, tzn. średnicy d 3 cm d 4 cm i długści d 12 cm d 15 cm, pietruszka krze, świeża, bez naci, czyszczna, niebrana, średniej długści i grubści, tzn. średnicy d 3 cm d 4 cm i długści d 12 cm d 15 cm, seler krze: świeży, duży, tzn. przeciętnej średnicy d 10 cm d 12 cm, czyszczny, bez liści, górki zielne - pzbawine grzkieg smaku, twarde, sałata zielna - bez znak zwiędnięcia i grzkieg smaku, kapusta biała, świeża w główkach, wadze główki d 1,0 kg d 4,0 kg bez liści bcznych, kapusta czerwna- świeża, w główkach, wadze główki d 1 kg, kapusta włska, świeża w główkach, wadze główki d 1,0 kg- 4,0 kg, kapusta pekiska - świeża w główkach, minimalnej średnicy 9 cm i minimalnej długści 20 cm, kalafir - w I gatunku, bez znak zaparzenia, zamarznięcia, zepsucia i pleśni, nieuszkdzny przez chrby, kapusta kiszna - bez znak zepsucia, bez knserwantów, górek kiszny, górek knserwwy - bez znak zepsucia, twardy, pmidr - świeży, twardy, niepbijany, czerwny, cały, średniej wielkści, tzn. średnicy d 5cm d 8cm, cebula - świeża, twarda, średniej wielkści, tzn. średnicy d 6 cm d 8 cm, rzdkiewka - świeża, bez znak zepsucia, papryka czerwna - świeża, twarda, bez znak zepsucia, czsnek główki - bez znak zepsucia, prdukcja plska, pr świeży - bez wyrastających pędów kwiatstanu, natka pietruszki - świeża, bez pżółkłych i zeschniętych części, czysta bez zanieczyszcze, w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatstanwych, kper świeży - świeży, bez pżółkłych i zeschniętych części, czysty bez zanieczyszcze, w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatstanwych, szczypirek - świeży, bez pżółkłych i zeschniętych części, czysty bez zanieczyszcze, w tym części traw i chwastów, bez pędów kwiatstanwych, pieczarki - wcniki świeże, średniej wielkści, tzn. zamknięte kapelusze średnicy d 3 cm d 5cm, jabłka, świeże, średniej wielkści, tzn. średnicy d 6 cm d 8 cm, gruszki: sczyste, słdkie, twarde, banany: żółte, twarde, bez brązwych plam, pmaracze: słdkie, sczyste, nektaryny: jędrne, sczyste, słdkie, mandarynki: słdkie, bezpestkwe, skórę łatw się biera, dla pzycji, gdzie jednstką miary jest pęczek uznaje się bukiet masie 0,05 kg z wyjątkiem rzdkiewki w której pęczek t bukiet masie c najmniej 180g (rzdkiewki pzbawine części niejadalnych ważą c najmniej 115g). warunki dbiru twaru, spsób zgłaszania ewentualnych reklamacji - wyknawca zbwiązany jest dstarczyd twar d wyznaczneg pmieszczenia, przy dbirze nastąpi ptwierdzenie zgdnści dstarczneg asrtymentu ze złżnym zamówieniem; w przypadku ewentualnych niezgdnści lub niedpwiedniej jakści dstarczneg twaru zamawiający w trybie natychmiastwym (telefn fax) pinfrmuje wyknawcę zaistniałych niezgdnściach, warunki transprtu (zgdne z ustawą bezpieczestwie żywnści i żywienia - Dz.U. z 2006 r. nr 171, pz raz rzprządzeniem w sprawie wymaga sanitarnych dtyczących śrdków transprtu żywnści - Dz.U. z 2003 r. nr 21, pz. 179), znakwanie prduktu zgdnie z wymaganiami rzprządzenia w sprawie znakwania śrdków spżywczych (Dz.U. z 2007 r. nr 137, pz. 966); zgdnie z przepisami teg rzprządzenia znakwanie musi zawierad: nazwę, pd którą śrdek jest wprwadzny d brtu; wykaz i ilśd składników lub kategrii składników; zawartśd nett w pakwaniu; datę minimalnej trwałści lub termin przydatnści d spżycia; warunki przechwywania; firmę i adres

3 prducenta lub przedsiębircy paczkująceg śrdek spżywczy; nazwę i adres prducenta. dstawy mięsa pwinny dbywad się w zamkniętych pakwaniach lub pjemnikach plastikwych z pkrywami, psiadającymi stswne atesty, pjemnikach plmbwanych lub metkwanych, czystych, nieuszkdznych; przy każdej dstawie dstawca ma bwiązek przedstawid Handlwy dkument identyfikacyjny zgdnie z ustawą prduktach pchdzenia zwierzęceg (Dz.U. z 2006 r. nr 17, pz. 127) raz rzprządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Eurpejskieg i Rady z 29 kwietnia 2004 r., ustanawiająceg szczególne przepisy dtyczące higieny w dniesieniu d żywnści pchdzenia zwierzęceg (Dz.Urz. UE L139 z 30 kwietnia 2004 r.). II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): , , , , , , , , , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rzpczęcie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: nie dtyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku III.3.2) Wiedza i dświadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku

4 III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyd: III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyd: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada:

5 III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) Wypełniny frmularz ferty (załącznik nr 1 d SIWZ) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwie zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwie umwy raz kreślenie warunków zmian Zamawiający zastrzega mżliwśd wprwadzenia zmian pstanwie zawartej umwy w pstaci aneksu d umwy, w niżej pdanych sytuacjach: znacząca zmiana ilści uczniów krzystających ze stłówki; w przypadku zmiany stawki pdatku VAT - różnicę wynikającą z jej dtychczaswej wielkści a wprwadzną zmianą; jednak nie wcześniej niż p dacie rzpczęcia jej bwiązywania (zmiana umwy w tym zakresie mże byd wprwadzna tylk na wnisek Wyknawcy); w przypadku wstrzymania lub zakczenia prdukcji twarów będących przedmitem dstawy, mżliwśd dstarczania dpwiedników twarów bjętych umwą, parametrach nie grszych niż twary bjęte fertą, przy zachwaniu ceny fertwej dla daneg twaru na pdstawie pisemneg wnisku Wyknawcy, pd warunkiem uzyskania zgdy przez Zamawiająceg; w przypadku zmian przepisów gólnie bwiązujących, które mają wpływ na treśd umwy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1)Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia:

6 Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskad pd adresem: Miejskie Gimnazjum nr 4 ul. Marii Skłdwskiej-Curie Piekary Śląskie- sekretariat. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 08:30, miejsce: Miejskie Gimnazjum nr 4 ul. Marii Skłdwskiej-Curie Piekary Śląskie- sekretariat. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez pastwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały byd przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚD Nr: 1 NAZWA: ryby przetwrzne i knserwwane. załącznikiem d wzru ferty. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): ) Czas trwania lub termin wyknania: Rzpczęcie: CZĘŚD Nr: 2 NAZWA: wce i warzywa mrżne. załącznikiem d wzru ferty. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): ) Czas trwania lub termin wyknania: Rzpczęcie: CZĘŚD Nr: 3 NAZWA: prdukty zwierzęce, mięs i prdukty mięsne. załącznikiem d wzru ferty. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV):

7 3) Czas trwania lub termin wyknania: Rzpczęcie: CZĘŚD Nr: 4 NAZWA: artykuły gólnspżywcze: leje i tłuszcze zwierzęce lub rślinne prdukty mleczarskie jaja prdukty przemiału ziarna, skrbi i prduktów skrbiwych różne prdukty spżywcze. załącznikiem d wzru ferty.. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): , , , , , ) Czas trwania lub termin wyknania: Rzpczęcie: CZĘŚD Nr: 5 NAZWA: warzywa i wce. załącznikiem d wzru ferty.. 2) Wspólny Słwnik Zamówie (CPV): , ) Czas trwania lub termin wyknania: Rzpczęcie:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Dstawa dczynników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo