RU-70,FB-500,FP-47,FZ-80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RU-70,FB-500,FP-47,FZ-80"

Transkrypt

1 -----.l. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Data sporządzenia: 1S październik 2004 Data aktualizacji: 14 luty 2012 oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU- 70, FB- 500, FP- 47, FZ Identyfikacja produktu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent) Nazwa preparatu Opis Tlenki żelaza o różnych barwach. Zastosowanie RU-70,FB-500,FP-47,FZ-80 Barwnik oraz wypełniacz- barwienie betonów technicznych. Identyfikacja przedsiębiorstwa Producent: Telefony alarmowe: Krajowe Centrum Toksykologiczne Informacja Toksykologiczna Straż pożarna Pogotowie ratunkowe Ogólnopolski telefon alarmowy FERRO- PIGMENT Aleksandrówka Kozienice Tel.: (48) Karta charakterystyki: została opracowana przez: ITS- Usługi; Toruń tel/fax: (O-56) tel. Kom. (0-604) Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja i oznakowanie produktu W świetle obowiązujących przepisów (pkt. 15) produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Zagrożenie pożarowe: Produkt nie stwarza zagrożenia pożarowego Zagrożenie toksykologiczne: Produkt nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Zagrożenie dla środowiska: Produkt nie stwarza zagrożenia dla środowiska, jednak należy unikac zrzutów do środowiska. Strona

2 ---li KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego irady z dnia 18grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załqcznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ Skład i informacja o składnikach Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją Według danych producenta produkt nie zawiera składników stwarzających zagrożenie dla zdrowia lud i i środowiska. Produkt zawiera tlenki żelaza (domieszkowane sadzą)- pigmenty nieorganiczne, otrzymane przez przerób fizyczny tlenków żelaza (II) i żelaza (III). 4. Pierwsza pomoc Instrukcje postępowania w zależności od drogi narażenia Ogólnie: specjalnych wskazówek. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niepokojących objawów skontaktowac się z lekarzem. Nigdy nie podawac niczego doustnie osoba nieprzytomny. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, do czasu przybycia lekarza ułożyc go w pozycji bocznej bezpiecznej. Wdychanie: Wynieśc poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewic spokój, okryc kocem. Jeżeli występują jakieś niepokojące objawy wezwac lekarza. Kontakt z oczami Wyjac szkła kontaktowe. Płukac oczy dużą ilości wody przez co najmniej 15 minut. Nie stosowac rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Jeżeli wystąpią podrażnienia skontaktowac się z lekarzem. Połknięcie: Nie prowokowac wymiotów, ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia się i przedostania się treści żołądka do płuc. Przepłukac jamę ustna dużą ilością wody, nie połyckac. Wezwac lekarza i pokazac mu opakowanie i etykietę. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Zalecane środki gaśnicze specjalnych zaleceń. Stosowane środki gaśnicze (np. proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, rozproszone strumienie wody) dostosowac do pożaru otoczenia. Nie dopuścić, aby woda gaśnicza przedostała się do kanalizacji. Zabronione środki gaśnicze NiebezDieczne Droduktv rozkładu Szkodliwe i drażniące gazy i dymy. Wdychanie niebezpiecznych produktów rozkładu może powodowac uszkodzenia zdrowia. Specjalny sprzęt przeciwpożarowy Nakładac gazoszczelną odzież oraz aparaty oddechowe niezależnie od powietrza z otoczenia. Należy oczyścić teren w pobliżu pożary i zastosowac środki uniemożliwiające rozprzestrzenienie się pożaru. Należy postępować zgodnie z miejscowym planem działania w sytuacjach niebezpiecznych Strona 2

3 ----"1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności Unikac bezpośredniego kontaktu z oczami i skóra. Zakładac ubranie ochronne i okulary. Osoby nieposiadające odzieży ochronnej ewakuowac z miejsca narażenia. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zabezpieczyc przed wprowadzeniem produktu do miejskiego systemu wodno- kanalizacyjnego oraz do wód powierzchniowych i gruntowych. Metody oczyszczania Produkt zebrac mechanicznie do oznakowanego, zamykanego pojemnika i przekazac uprawnionemu odbiorcy odpadów do dalszej utylizacji. Nie są uwalniane żadne szkodliwe substancje. 7. Postępowanie z produktem i jego magazynowanie Postępowanie z produktem Zastosowac odpowiednią wentylacje ogólna pomieszczenia i miejscową przy stanowisku pracy. Podczas pracy nie jeśc, nie pic i nie palic. Myc ręce przed przerwami i po zakończonej pracy. Unikac kontaktu ze skóra i oczami. Zakładac odzież ochronna. Zanieczyszczoną odzież zdjac i uprac przed ponownym założeniem. Magazynowanie Produkt przechowywac w chlodnym miejscu. Produkt może być magazynowany luzem lub w opakowaniach. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy (najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m 3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej: NOS- najwyższe dopuszczalne stężenie, NOSCh- najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, NOSP- najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe). Składnik NrCAS NOS NOSCh NOSP [mg/m"] Inne nietrujące pyły przemysłowe- w tym 10 zawierające wolną (krystaliczna) krzemionkę poniżej 2% Pyły sadzy technicznej pył całpwitv' pył respirabilny 2,. 1- Pył całkowity- zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określone] objętości powietrza. 2- Pył respirabilny- zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności według wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno- normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnia wartością średnicy aerodynamicznej 3,5 +/- 0,3 urn i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 +/- 0,1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Politvki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.nr 217, poz z 2002r, Dz.U. nr 212, poz z 2005r) Strona 3

4 ----'.KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ- BO Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 114 z 1996r., poz. 545) kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń. Zalecane procedury monitoringu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 86 z 1996r. poz PN-91/Z-04030/0S - Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno- wagową. PN-Z-D4008-7:2002/ Az1: Ochrona czystości powietrza- Pobieranie próbek- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników. PN-EN 689:2002- Powietrze na stanowiskach pracy- Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. PN-EN 481:1998- Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu. PN-91/Z-04030/06- Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczenie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metoda filtracyjno- wagową. PN-91/Z-04018/02- Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczenie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowiskach pracy metoda spektometrii absorpcyjnej w podczerwieni. PN-91/Z-04018/03- Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle respirabilnym na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni. PN-91/Z-4018/04- Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczenie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i respirabilnym w obecności krzemianów na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczna. Środki ochrony indywidualnej Ogólne: W miejscu pracy należy zadba o miejsce do umycia ciała oraz płukania oczu (prysznice bezpieczeństwa i fontanny do płukania oczy). Należy dbac o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń. Wybór sprzętu ochronnego zależy od natężenia narażenia na produkt. Układu oddechowego: Podczas normalnej pracy nie jest konieczna, w przypadku niewystarczającej wentylacji lub przy pracy 2 duiymi ilościami zalgcam~ jsst zakładania odpowiedniej osłon u drg oddechowych. Rąk: Należy nosie rękawice zapewniające ochronę przed chemikaliami przy powtarzającym się lub długotrwałym kontakcie produktu ze skóra. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji nie jest możliwe oszacowanie odporności materiału rękawic i dlatego konieczne jest wcześniejsze ich przetestowanie. Oczu itwarzy: stosowac szczelnie przylegające okulary ochronne typu gogle lub osłonę całej twarzy. Skóry: stosowac odzież ochronną (fartuch, kombinezon). Strona 4

5 ~KARTACHARAKTERySTyKIPRODUKTU oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załqcznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FBJ 500, FP- 47, FZ- BO 9. Właściwość fizyczne i chemiczne Postac fizyczna Stan skupienia: bardzo drobny pył Barwa: specyficzna dla produktu (czarna, czerwona, brązowa lub żółta) Zapach: bezwonny ph 5-8 (zawiesina wodna nad osadem). Charakterystyczne temperatury Wrzenia: brak danych. Topnienia: 3000 C. Punkt zapłonu: - produkt nie jest palny. Temperatura zapłonu: - produkt nie jest palny. Samozapłonu: - produkt nie samozapalny. Granice wybuchowości Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem. Górna: Dolna: Prężnośc par Gęstośc 1,9-2,5 g/cm 3 (w 20 e) Gęstośc nasypowa kg/m 3 Lepkośc dynamiczna Rozpuszczalnośc W wodzie: nierozpuszczalny 10. Stabilnośc i reaktywnośc Warunki, których należy unikac Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. Materiały, Nie są znane. których należy unikac Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. Sadza przemysłowa nie posiada właściwości wybuchowych w zalecanych warunkach stosowania. Z tego też względu, brak jest zagrożeń. Jednak podczas prowadzenia badań w warunkach specjalnych (ekstremalnych) stworzone zostały warunki, w których nastąpiła eksplozja sadzy przemysłowej w mieszaninie z powietrzem. Strona 5

6 ~~~~--,IKARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ Informacje dotyczące przepisów prawnych Oznakowanie opakowań (etykieta): RU-70,FB-500,FP-47,FZ-80 Znak: Składniki niebezpieczeństwa: Zwroty zagrożenia: Zwroty bezpieczeństwa: Inne napisy: chronic przed dziecmi nie wprowadza c do klimatyzacji w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokarz opakowanie lub etykietę stosowac wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalnośc zawodową. Przypisy prawne, na podstawie których została sporządzona niniejsza karta charakterystyki: Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH, Art. 31.; Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84. Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz z 2001 r., Dz.U. Nr 135, poz.1145 z 2002 r., Dz.U. Nr 142, poz z 2002 r., Dz.U. Nr 189, poz z 2003 r., Dz.U. Nr 11, poz. 94 z 2004 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., OZ.U. Nr 121, poz z 2004r., OZ.U. Nr 179, poz. 1485z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U nr 215 poz ); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U nr 174 poz. 1222) Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nrl71, poz z 2003r., Dz.U. 243, poz. 2440); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz z 2003 r., Dz.U. Nr 260, poz z 2004r.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnie 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz z 2005 r); ROlporlądzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych, których opakowaniem zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 128, poz z 2004 r.) Strona

7 ' KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowania oaraniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ-80 Dyrektywa Komisji 2006/8/WE dotycząca klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji (poprawka Dyrektywy I999/4S/WE) Dyrektywa Parlamentu i Rady 1999/4S/WE i 2001/60/WE dotycząca niebezpiecznych preparatów Dangerous Substances Directive, Directive 67/S84/EEC i the version of Directive 2004/73/EC (29 th ATP) Restrictios on the marketing ad use Directive, Directive 76/769/EEC in its current version. 16. Inne informacje Niniejsza karta charakterystyki została uaktualniona na podstawie danych uzyskanych od producenta (karta charakterystyki z dnia OS.01.20I2r.) Źródło dodatkowych informacji: The European Chemicals Bureau (http://ecb.jrc.itl); ECHA- Europejska Agencja Chemikaliów (http://ec.europa.eu/echa/home_pl.html) Oryginalna karta charakterystyki- do wglądu w siedzibie producenta; Przepisy wymienione w p.is. Produkt ten powinien być stosowany i używany zgodnie z dobra praktyką w przemyśle i według oficjalnych przepisów. Informacje zawarte w tej karcie zgodne są z aktualnym stanem wiedzy i mają na celu opisanie produktu z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa. Nie stanowią one gwarancji, co do specyficznych właściwości tego produktu. Zwracamy uwagę użytkownika na możliwośc wystąpienia ryzyka przy stosowaniu produktu do innych celów niż ten, do którego jest przeznaczony. Na użytkownika ciąży wyłączna odpowiedzialnośc za stosowanie wszystkich środków ostrożności przy używaniu tego produktu. Zwroty. zagrożenia: Zgodnie z wymogami przepisów Art. 23 ustawy z dnia 11 stycznia substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami) wprowadzenie preparatu do obrotu rynkowego na terytorium Rzeczypospolitej nie wymaga poinformowania Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalnośc zawodową. p F~.~ro-Pigrnent rzed$fę.u/ors~o Produkcyjno-Hand Jhcr(mITlV'fuguslyn;ak Kozienice - Aleksandr. Nip _72 Reg tel. (48) ;- -: Strona

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. illbruck Taśma butyl vlies duo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. illbruck Taśma butyl vlies duo 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu Opis Samoprzylepna taśma butylowa. Zastosowanie Uszczelnianie połączeń. Identyfikacja dystrybutora: Dystrybutor: Tremco illbruck Sp.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 10 marca 2003 Data aktualizacji: 15 października 2007

Data sporządzenia: 10 marca 2003 Data aktualizacji: 15 października 2007 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa preparatu WYPEŁNIACZE DOLOMITOWE Opis Preparat na bazie surowca dolomitowego (kopalina) z dodatkiem aktywatora. Zastosowanie Wypełniacz mineralny.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. illbruck Taśma butylowa

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. illbruck Taśma butylowa 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa ( dystrybutor) Nazwa preparatu Opis Samoprzylepna taśma butylowa. Zastosowanie Uszczelniacz. Identyfikacja dystrybutora: Dystrybutor: Tremco illbruck

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia : 06.10.2003 Data aktualizacji : 03.11.2008. ANTIPOR 52 (St)

Data sporządzenia : 06.10.2003 Data aktualizacji : 03.11.2008. ANTIPOR 52 (St) 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu ANTIPOR 52 (St) Opis Wodny roztwór niejonowych srodków powierzchniowo czynnych Zastosowanie Do domieszek betonowych Identyfikacja dystrybutora

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent i dystrybutor) Nazwa preparatu Opis Pianka poliuretanowa zawierająca zmodyfikowany impregnat polimerowy i wodorotlenek glinu. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja produktu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent i dystrybutor) Nazwa preparatu Sopro FDP 558 Płyta izolacyjna

1. Identyfikacja produktu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent i dystrybutor) Nazwa preparatu Sopro FDP 558 Płyta izolacyjna 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent i dystrybutor) Nazwa preparatu Sopro FDP 558 Płyta izolacyjna Opis Gruba folia na bazie tworzyw sztucznych (poliestry). Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Nazwa preparatu PERENNATOR LD 702 Akryl do spoin łączących Opis Mieszanina składników niestwarzających zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu MISCHERSCHUTZ Opis Oleje mineralne i kwasy tłuszczowe Zastosowanie Do pielęgnacji maszyn i urządzeń budowlanych Identyfikacja dystrybutora

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU TLENEK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Technobond. Technobond

Technobond. Technobond 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Nazwa Opis Mieszanina niżej wymienionych substancji. Zastosowanie Konstrukcyjna maska uszczelniająca (metal, szkło, plastik, kamień,

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa preparatu Sopro DSF 423 Zaprawa uszczelniająca elastyczna dwuskładnikowa składnik B

Nazwa preparatu Sopro DSF 423 Zaprawa uszczelniająca elastyczna dwuskładnikowa składnik B 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent i dystrybutor) Nazwa preparatu Sopro DSF 423 Zaprawa uszczelniająca elastyczna dwuskładnikowa składnik B Opis Modyfikowana wodna dyspersja

Bardziej szczegółowo

Silikon wysokotemperaturowy

Silikon wysokotemperaturowy 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Opis Żywica polidimetyloksanowa, wypełniacz krzemianowy. Zastosowanie Preparat do uszczelnienia i klejenia miejsc narażonych na działanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Warstwa izolująca i ochronna do betonu, tynku, muru z cegieł wg DIN cz. 4. Do izolacji przeciw wilgoci gruntowej.

Zastosowanie Warstwa izolująca i ochronna do betonu, tynku, muru z cegieł wg DIN cz. 4. Do izolacji przeciw wilgoci gruntowej. 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent i dystrybutor) Nazwa preparatu Sopro BE 755 Emulsja bitumiczna Opis Emulsja bitumiczna. Zastosowanie Warstwa izolująca i ochronna do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

SOLBET TRADYCYJNA ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA Data aktualizacji Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI

SOLBET TRADYCYJNA ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA Data aktualizacji Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: Strona 1/5 SOLBET Sp. z o.o. ul. Toruńska 71 86-050 Solec Kujawski tel: (0-52) 387 41 00; 387 41 80 fax:(0-52) 387 42 00; 387 41 83 Zakład : ul. Halinowo 3 Aleksandrów Kujawski tel: (0-54) 282

Bardziej szczegółowo

MAGNEZYT KALCYNOWANY AKTYWNY TLENEK MAGNEZU KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MAGNEZYT KALCYNOWANY AKTYWNY TLENEK MAGNEZU KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Strona 1/9 PRODUCENT Magnezyty GROCHÓW" S.A. Grochowa 3, 57-257 Brzeźnica, gmina Bardo tel: 0-74 81-70-907, fax: 0-74 81-70-908 www.magnezyty.com.pl 1 IDENTYFIKACJA PRODUKTU 1.1 Nazwa produktu: MAGNEZYT

Bardziej szczegółowo

KNAUF STUCKGIPS Gips budowlany

KNAUF STUCKGIPS Gips budowlany 1a. Identyfikacja preparatu 1 b. Identyfikacja dystrybutora KNAUF Jaworzno Sp. z o.o. ul.promienna 51 43-603 Jaworzno Tel.: +48 32 754 99 00 Telefax: +48 32 754 99 02 Telefon alarmowy: Tel.: +48 32 754

Bardziej szczegółowo

(Cytryna, grapefruit, bryza morska, jabłko mięta)

(Cytryna, grapefruit, bryza morska, jabłko mięta) (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH) Data wydania karty: 05.09.2008 r strona 1/5 Aktualizacja karty:10.06.2009 r 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NORGIPS Bonding Fix Klej gipsowy

NORGIPS Bonding Fix Klej gipsowy 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Zastosowanie Stosowany w budownictwie. Producent Norgips Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sobieszyńska 4 00-764 Warszawa Tel.: +48 22 369 63 30 Fax: +48 22 369 63

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLOREK MAGNEZU sześciowodny

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLOREK MAGNEZU sześciowodny I. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1. Identyfikacja substancji: Nazwa: CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY, MAGNESIUM CHLORIDE Wzór chemiczny: MgCl 2 * 6H 2 O Nr CAS: 7791-18-6 Synonimy: chlorek magnezu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Plastyfikator do betonu. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Qmar Probostwo Górne 13 87-732 Lubanie tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Nazwa preparatu Opis Mieszanina składników niestwarzających zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Zastosowanie Klej, uszczelniacz.

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AG 705 - grunt pod tynki akrylowe. Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul.śląska 88, 40-742

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Masa natryskowa MS Polymer

Masa natryskowa MS Polymer 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Opis Mieszanina substancji aktywnych. Zastosowanie Masa natryskowa. Dystrybutor: Agencja Handlowa "BOLL" Wojciech Dalewski Spółka

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa: Żel do mycia rąk 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Opis Mieszanina substancji aktywnych.

Nazwa handlowa: Żel do mycia rąk 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Opis Mieszanina substancji aktywnych. 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Opis Mieszanina substancji aktywnych. Zastosowanie. Dystrybutor: Agencja Handlowa "BOLL" Wojciech Dalewski Spółka Jawna ul. Chemiczna

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AG 706 grunt pod tynki polikrzemianowe Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul.śląska 88,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent) Nazwa preparatu Opis Preparat na bazie surowca wapiennego (kopalina). Zastosowanie Mączka wapienna jako kruszywo wypełniające do mieszanek

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Dystrybutor: NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA REFLEX EXTRA. Strona 1 z 6 Aktualizacja: - 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora

AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA REFLEX EXTRA. Strona 1 z 6 Aktualizacja: - 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie: Do ochronnego i dekoracyjnego malowania nawierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wyrób stosować

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AT 360, AT 361, AT 362 Tynk polikrzemianowy baranek 1,0; 1,5; 2,0 mm AT 366, AT 367, AT 368 Tynk

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 25 lutego 2009 Data aktualizacji: 25 lutego 2009 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data sporządzenia: 25 lutego 2009 Data aktualizacji: 25 lutego 2009 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent i upoważniony przedstawiciel producenta) Nazwa preparatu Opis Preparat na bazie wodnego roztworu stearynianów. Zastosowanie Napowietrzający

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Sopro MEG 666 megaflex S2 turbo - składnik B

Sopro MEG 666 megaflex S2 turbo - składnik B 1. Identyfikacja produktu Sopro MEG 666 megaflex S2 turbo - składnik B Opis: Wodna dyspersja polimeru syntetycznego. Zastosowanie: Super elastyczna zaprawa klejowa szybkowiążąca. Dystrybutor: Sopro Polska

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR Data sporządzenia 14.03.2016 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Pigment antykorozyjny POLYCOR 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/ Strona 1/6 Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/017152550 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 Straż pożarna

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: PFN Zastosowanie: Zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej i płyt Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS BOROWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kwas borowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania oraz wzmacniania podłoży przed nanoszeniem ostatecznej

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KNAUF Rotband Gipsowa zaprawa tynkarska o wysokiej przyczepności

KNAUF Rotband Gipsowa zaprawa tynkarska o wysokiej przyczepności 1a. Identyfikacja preparatu 1 b. Identyfikacja producenta Wydanie 5 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 23.02.2009 KNAUF Rotband Gipsowa zaprawa tynkarska o wysokiej przyczepności KNAUF Jaworzno Sp. z

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Copper Grease. Copper Grease

Copper Grease. Copper Grease 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (dystrybutor) Nazwa Opis Produkt na bazie miedzi i oleju mineralnego. Zastosowanie Środek do smarowania powierzchni, odporny na wysokie temperatury.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Taśma klejąca zamykająca aluminiowa.

Taśma klejąca zamykająca aluminiowa. 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent i dystrybutor) Nazwa preparatu Taśma klejąca zamykająca aluminiowa Opis Taśma klejąca zamykająca aluminiowa. Zastosowanie Samoprzylepna,

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

PROFIT KLEJ GIPSOWY. Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wersja: 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

PROFIT KLEJ GIPSOWY. Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wersja: 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 30.09.2004 Data aktualizacji: - 06.08.2008 Wersja: 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa NAZWA PROFIT KLEJ GIPSOWY ZASTOSOWANIE:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

CEKOL GS-150 GIPS SZPACHLOWY EXTRA

CEKOL GS-150 GIPS SZPACHLOWY EXTRA Data sporządzenia: 29.10.2010 Data aktualizacji: - Wersja: 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa NAZWA CEKOL GS-150 GIPS SZPACHLOWY EXTRA ZASTOSOWANIE:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Chromol Edelstahlpfleger- środek czyszczący do powierzchni ze stali Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego

Chromol Edelstahlpfleger- środek czyszczący do powierzchni ze stali Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: +49/2119893-0 Tel. Awaryjny: +49/2117973350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu 1.Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja producenta: Nazwa produktu: Zestaw enzym VivaTaq DNA Polimerase stężenie (5u/µl) z buforem reakcyjnym Aplikacja: Produkt został zaprojektowany i wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego AMPUR MP składnik C

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego AMPUR MP składnik C 1. Identyfikacja Substancji/Preparatu i Producenta Inne nazwy handlowe: Ampur MP - składnik C ( Part III ), reaktywny wypełniacz ( Grunt, Szpachlówka, Posadzka, Wylewka, Powłoka ) 1.1 Zastosowanie: składnik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo