RU-70,FB-500,FP-47,FZ-80

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RU-70,FB-500,FP-47,FZ-80"

Transkrypt

1 -----.l. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Data sporządzenia: 1S październik 2004 Data aktualizacji: 14 luty 2012 oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU- 70, FB- 500, FP- 47, FZ Identyfikacja produktu Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent) Nazwa preparatu Opis Tlenki żelaza o różnych barwach. Zastosowanie RU-70,FB-500,FP-47,FZ-80 Barwnik oraz wypełniacz- barwienie betonów technicznych. Identyfikacja przedsiębiorstwa Producent: Telefony alarmowe: Krajowe Centrum Toksykologiczne Informacja Toksykologiczna Straż pożarna Pogotowie ratunkowe Ogólnopolski telefon alarmowy FERRO- PIGMENT Aleksandrówka Kozienice Tel.: (48) Karta charakterystyki: została opracowana przez: ITS- Usługi; Toruń tel/fax: (O-56) tel. Kom. (0-604) Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja i oznakowanie produktu W świetle obowiązujących przepisów (pkt. 15) produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Zagrożenie pożarowe: Produkt nie stwarza zagrożenia pożarowego Zagrożenie toksykologiczne: Produkt nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Zagrożenie dla środowiska: Produkt nie stwarza zagrożenia dla środowiska, jednak należy unikac zrzutów do środowiska. Strona

2 ---li KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego irady z dnia 18grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załqcznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ Skład i informacja o składnikach Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją Według danych producenta produkt nie zawiera składników stwarzających zagrożenie dla zdrowia lud i i środowiska. Produkt zawiera tlenki żelaza (domieszkowane sadzą)- pigmenty nieorganiczne, otrzymane przez przerób fizyczny tlenków żelaza (II) i żelaza (III). 4. Pierwsza pomoc Instrukcje postępowania w zależności od drogi narażenia Ogólnie: specjalnych wskazówek. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niepokojących objawów skontaktowac się z lekarzem. Nigdy nie podawac niczego doustnie osoba nieprzytomny. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, do czasu przybycia lekarza ułożyc go w pozycji bocznej bezpiecznej. Wdychanie: Wynieśc poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewic spokój, okryc kocem. Jeżeli występują jakieś niepokojące objawy wezwac lekarza. Kontakt z oczami Wyjac szkła kontaktowe. Płukac oczy dużą ilości wody przez co najmniej 15 minut. Nie stosowac rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Jeżeli wystąpią podrażnienia skontaktowac się z lekarzem. Połknięcie: Nie prowokowac wymiotów, ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia się i przedostania się treści żołądka do płuc. Przepłukac jamę ustna dużą ilością wody, nie połyckac. Wezwac lekarza i pokazac mu opakowanie i etykietę. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Zalecane środki gaśnicze specjalnych zaleceń. Stosowane środki gaśnicze (np. proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, rozproszone strumienie wody) dostosowac do pożaru otoczenia. Nie dopuścić, aby woda gaśnicza przedostała się do kanalizacji. Zabronione środki gaśnicze NiebezDieczne Droduktv rozkładu Szkodliwe i drażniące gazy i dymy. Wdychanie niebezpiecznych produktów rozkładu może powodowac uszkodzenia zdrowia. Specjalny sprzęt przeciwpożarowy Nakładac gazoszczelną odzież oraz aparaty oddechowe niezależnie od powietrza z otoczenia. Należy oczyścić teren w pobliżu pożary i zastosowac środki uniemożliwiające rozprzestrzenienie się pożaru. Należy postępować zgodnie z miejscowym planem działania w sytuacjach niebezpiecznych Strona 2

3 ----"1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności Unikac bezpośredniego kontaktu z oczami i skóra. Zakładac ubranie ochronne i okulary. Osoby nieposiadające odzieży ochronnej ewakuowac z miejsca narażenia. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zabezpieczyc przed wprowadzeniem produktu do miejskiego systemu wodno- kanalizacyjnego oraz do wód powierzchniowych i gruntowych. Metody oczyszczania Produkt zebrac mechanicznie do oznakowanego, zamykanego pojemnika i przekazac uprawnionemu odbiorcy odpadów do dalszej utylizacji. Nie są uwalniane żadne szkodliwe substancje. 7. Postępowanie z produktem i jego magazynowanie Postępowanie z produktem Zastosowac odpowiednią wentylacje ogólna pomieszczenia i miejscową przy stanowisku pracy. Podczas pracy nie jeśc, nie pic i nie palic. Myc ręce przed przerwami i po zakończonej pracy. Unikac kontaktu ze skóra i oczami. Zakładac odzież ochronna. Zanieczyszczoną odzież zdjac i uprac przed ponownym założeniem. Magazynowanie Produkt przechowywac w chlodnym miejscu. Produkt może być magazynowany luzem lub w opakowaniach. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy (najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m 3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej: NOS- najwyższe dopuszczalne stężenie, NOSCh- najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, NOSP- najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe). Składnik NrCAS NOS NOSCh NOSP [mg/m"] Inne nietrujące pyły przemysłowe- w tym 10 zawierające wolną (krystaliczna) krzemionkę poniżej 2% Pyły sadzy technicznej pył całpwitv' pył respirabilny 2,. 1- Pył całkowity- zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określone] objętości powietrza. 2- Pył respirabilny- zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności według wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno- normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnia wartością średnicy aerodynamicznej 3,5 +/- 0,3 urn i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 +/- 0,1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Politvki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.nr 217, poz z 2002r, Dz.U. nr 212, poz z 2005r) Strona 3

4 ----'.KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ- BO Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 114 z 1996r., poz. 545) kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń. Zalecane procedury monitoringu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 86 z 1996r. poz PN-91/Z-04030/0S - Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno- wagową. PN-Z-D4008-7:2002/ Az1: Ochrona czystości powietrza- Pobieranie próbek- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników. PN-EN 689:2002- Powietrze na stanowiskach pracy- Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. PN-EN 481:1998- Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu. PN-91/Z-04030/06- Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczenie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metoda filtracyjno- wagową. PN-91/Z-04018/02- Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczenie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowiskach pracy metoda spektometrii absorpcyjnej w podczerwieni. PN-91/Z-04018/03- Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle respirabilnym na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni. PN-91/Z-4018/04- Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczenie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i respirabilnym w obecności krzemianów na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczna. Środki ochrony indywidualnej Ogólne: W miejscu pracy należy zadba o miejsce do umycia ciała oraz płukania oczu (prysznice bezpieczeństwa i fontanny do płukania oczy). Należy dbac o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń. Wybór sprzętu ochronnego zależy od natężenia narażenia na produkt. Układu oddechowego: Podczas normalnej pracy nie jest konieczna, w przypadku niewystarczającej wentylacji lub przy pracy 2 duiymi ilościami zalgcam~ jsst zakładania odpowiedniej osłon u drg oddechowych. Rąk: Należy nosie rękawice zapewniające ochronę przed chemikaliami przy powtarzającym się lub długotrwałym kontakcie produktu ze skóra. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji nie jest możliwe oszacowanie odporności materiału rękawic i dlatego konieczne jest wcześniejsze ich przetestowanie. Oczu itwarzy: stosowac szczelnie przylegające okulary ochronne typu gogle lub osłonę całej twarzy. Skóry: stosowac odzież ochronną (fartuch, kombinezon). Strona 4

5 ~KARTACHARAKTERySTyKIPRODUKTU oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załqcznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FBJ 500, FP- 47, FZ- BO 9. Właściwość fizyczne i chemiczne Postac fizyczna Stan skupienia: bardzo drobny pył Barwa: specyficzna dla produktu (czarna, czerwona, brązowa lub żółta) Zapach: bezwonny ph 5-8 (zawiesina wodna nad osadem). Charakterystyczne temperatury Wrzenia: brak danych. Topnienia: 3000 C. Punkt zapłonu: - produkt nie jest palny. Temperatura zapłonu: - produkt nie jest palny. Samozapłonu: - produkt nie samozapalny. Granice wybuchowości Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem. Górna: Dolna: Prężnośc par Gęstośc 1,9-2,5 g/cm 3 (w 20 e) Gęstośc nasypowa kg/m 3 Lepkośc dynamiczna Rozpuszczalnośc W wodzie: nierozpuszczalny 10. Stabilnośc i reaktywnośc Warunki, których należy unikac Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. Materiały, Nie są znane. których należy unikac Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. Sadza przemysłowa nie posiada właściwości wybuchowych w zalecanych warunkach stosowania. Z tego też względu, brak jest zagrożeń. Jednak podczas prowadzenia badań w warunkach specjalnych (ekstremalnych) stworzone zostały warunki, w których nastąpiła eksplozja sadzy przemysłowej w mieszaninie z powietrzem. Strona 5

6 ~~~~--,IKARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ Informacje dotyczące przepisów prawnych Oznakowanie opakowań (etykieta): RU-70,FB-500,FP-47,FZ-80 Znak: Składniki niebezpieczeństwa: Zwroty zagrożenia: Zwroty bezpieczeństwa: Inne napisy: chronic przed dziecmi nie wprowadza c do klimatyzacji w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokarz opakowanie lub etykietę stosowac wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalnośc zawodową. Przypisy prawne, na podstawie których została sporządzona niniejsza karta charakterystyki: Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH, Art. 31.; Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84. Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz z 2001 r., Dz.U. Nr 135, poz.1145 z 2002 r., Dz.U. Nr 142, poz z 2002 r., Dz.U. Nr 189, poz z 2003 r., Dz.U. Nr 11, poz. 94 z 2004 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., OZ.U. Nr 121, poz z 2004r., OZ.U. Nr 179, poz. 1485z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U nr 215 poz ); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U nr 174 poz. 1222) Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nrl71, poz z 2003r., Dz.U. 243, poz. 2440); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz z 2003 r., Dz.U. Nr 260, poz z 2004r.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnie 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz z 2005 r); ROlporlądzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych, których opakowaniem zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 128, poz z 2004 r.) Strona

7 ' KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowania oaraniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art 31, załącznik II) Nazwa handlowa: RU-70, FB- 500, FP- 47, FZ-80 Dyrektywa Komisji 2006/8/WE dotycząca klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji (poprawka Dyrektywy I999/4S/WE) Dyrektywa Parlamentu i Rady 1999/4S/WE i 2001/60/WE dotycząca niebezpiecznych preparatów Dangerous Substances Directive, Directive 67/S84/EEC i the version of Directive 2004/73/EC (29 th ATP) Restrictios on the marketing ad use Directive, Directive 76/769/EEC in its current version. 16. Inne informacje Niniejsza karta charakterystyki została uaktualniona na podstawie danych uzyskanych od producenta (karta charakterystyki z dnia OS.01.20I2r.) Źródło dodatkowych informacji: The European Chemicals Bureau (http://ecb.jrc.itl); ECHA- Europejska Agencja Chemikaliów (http://ec.europa.eu/echa/home_pl.html) Oryginalna karta charakterystyki- do wglądu w siedzibie producenta; Przepisy wymienione w p.is. Produkt ten powinien być stosowany i używany zgodnie z dobra praktyką w przemyśle i według oficjalnych przepisów. Informacje zawarte w tej karcie zgodne są z aktualnym stanem wiedzy i mają na celu opisanie produktu z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa. Nie stanowią one gwarancji, co do specyficznych właściwości tego produktu. Zwracamy uwagę użytkownika na możliwośc wystąpienia ryzyka przy stosowaniu produktu do innych celów niż ten, do którego jest przeznaczony. Na użytkownika ciąży wyłączna odpowiedzialnośc za stosowanie wszystkich środków ostrożności przy używaniu tego produktu. Zwroty. zagrożenia: Zgodnie z wymogami przepisów Art. 23 ustawy z dnia 11 stycznia substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami) wprowadzenie preparatu do obrotu rynkowego na terytorium Rzeczypospolitej nie wymaga poinformowania Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalnośc zawodową. p F~.~ro-Pigrnent rzed$fę.u/ors~o Produkcyjno-Hand Jhcr(mITlV'fuguslyn;ak Kozienice - Aleksandr. Nip _72 Reg tel. (48) ;- -: Strona

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia Data aktualizacji 21 12 2009 21 04 2011 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia Data aktualizacji 20 05 2010 21 04 2011 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: Optotherm

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO - Wylewka samopoziomująca IZOLBET WS

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO - Wylewka samopoziomująca IZOLBET WS Data sporządzenia 21.12 2009 Data aktualizacji 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu: Izolbet WS 1.2. Zastosowanie substancji/preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo