Karta charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki Aktualizacja: (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta. Opis produktu Nazwa produktu Zastosowanie Producent: NEOSTIK SK-112 klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnika Belinka Kemostik d.o.o. Molkova pot 10, 1241 Kamnik, Słowenia tel (0) fax (0) Dodatkowych informacji udziela: Belinka Kemostik d.o.o. Molkova pot 10, 1241 Kamnik, Słowenia tel (0) fax (0) Możliwe zagrożenia Oznakowanie zagrożeń: Xn F szkodliwy dla zdrowia łatwopalny Szczególne wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska: Działa narkotyzująco. R 11 R 36 R 63 R 67 łatwopalny podrażnia oczy Może uszkadzać płód. Opary mogą spowodować sennośc lub odurzenie. System klasyfikacji: Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom EU, jest jednakże uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi firmy. 3. Skład / informacje o składnikach Charakterystyka chemiczna: Opis: klej na bazie rozpuszczalników organicznych, żywic i dodatków Składniki niebezpieczne: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: Nafta (ropa naftowa) Xn, R 65 Aceton Xi, F; R Toluen Xn, Xi, F; R / Xn F, N; R / % Xi, F; R % Xn F, R / ,5-10%

2 Informacje dodatkowe: Lista zagrożeń podana w punkcie Pierwsza pomoc Wskazówki ogólne: W razie wypadku sprowadzić natychmiast lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Kontakt wziewny: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Gdy objawy nie ustępują skontaktować się z lekarzem. Kontakt ze skórą: Przemyć niezwłocznie wodą i mydłem, dokładnie spłukać. Zdjąć zanieczyszczone ubranie i obuwie. Skontaktować się z lekarzem, jeżeli utrzymuje się podrażnienie skóry. Połknięcie: Przepłukać usta i wypić 1-2 szklanki wody. Natychmiast sprowadzić lekarza. 5. Postępowanie w przypadku pożaru. Środki gaśnicze: CO2, proszek lub mgła woda. Większe pożary gasić mgłą wodą lub pianą odporną na alkohol. Ze względów bezpieczeństwa nie stosować strumienia wody o dużym ciśnieniu. Podczas spalania uwalniają się następujące związki: Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO 2 ), tlenki azotu (NO x ), gazy zawierające chlor. Wyposażenie ochronne: Nie wdychać spalin i gazów powstałych po wybuchu. Założyć maseczkę dla ochrony dróg oddechowych. Założyć kombinezon ochronny. Informacje dodatkowe: Schłodzić narażone pojemniki wodą. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska naturalnego Zalecenia dla ochrony osób: Założyć sprzęt ochronny. Nie dopuszczać osób nie posiadających zabezpieczenia. Zapewnić należytą wentylację. Trzymać z dala od źródeł zapłonu zakaz palenia. Zalecenia dla ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W razie wycieku do wodociągu lub systemu kanalizacji należy powiadomić stosowne władze. Sposoby oczyszczania i usuwania preparatu: Zapewnić właściwą wentylację. Usunąć wszystkie źródła ognia. Zebrać za pomocą materiałów nasiąkliwych: (piasek, ziemia okrzemkowa, substancje wiążące kwasy, trociny) Używać narzędzi nieiskrzących. Umieścić usunięty preparat i użyte środki czyszczące w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Informacje dodatkowe: Bezpieczne przenoszenie patrz pkt.7. Środki ochrony osobistej patrz pkt. 8. Usuwanie patrz pkt. 13.

3 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie. Postępowanie z preparatem: Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania: Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu suchym i chłodnym. Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Unikać tworzenia się gazów. Informacje dotyczące ochrony przed pożarem i wybuchem: Trzymać z dala od źródeł ognia nie palić. Chronić przed nałaadowaniami elektrostatycznymi. Przechowywanie: Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia magazynowe i pojemniki: Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Dodatkowe informacje dotyczące warunków przechowywania: Przechowywać z daleka od produktów spożywczych, napojów i pasz. Zalecana temperatura przechowywania: +8 do +25 C Klasa przechowywania: Klasa dotycząca przechowywania cieczy palnych: A1 produkt łatwopalny 8. Kontrola narażenia na działanie / ochrona indywidualna Składniki z wartością graniczną, które wymagają kontroli w miejscu pracy: Nr.CAS przeznaczenie produktu, %, rodzaj, jednostka nafta (gaz ziemny) Xb aceton AGW 1200 mg/m 3, 500 ml/m3 2(I), DFG toluen AGW 190 mg/m 2, 50 ml/m3 4(II); DFG, H, Y Środki ochrony indywidualnej: Ogólne środki ochrony i higieny: Trzymać z daleka od produktów spożywczych, napojów i pasz. Niezwłocznie zdjąć poplamione ubranie. Myć ręce przed przerwami oraz po zakończeniu pracy. Nie wdychać gazów/oparów i rozpylonego preparatu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić oraz nie palić. Ochrona dróg oddechowych: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji używać wyposażenia do ochrony dróg oddechowych.

4 W przypadku krótkotrwałego i słabego zanieczyszczenia założyć filtr do ochrony dróg oddechowych; w przypadku intensywnego i dłuższego zanieczyszczenia zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych z osobnym dopływem tlenu. Ochrona rąk: stosować rękawice odporne na działanie rozpuszczalników. Materiał na rękawice: guma fluorowa (VITON) guma nitrylowa, NBR Ochrona oczu: szczelne gogle Ochrona ciała: ochronne ubranie robocze 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Informacje ogólne: stan skupienia: kolor: zapach: ciecz bezbarwny zapach rozpuszczalnika organicznego Zmiana stanu: Punkt topnienia/zakres topnienia: nieokreślony Temperatura wrzenia/zakres wrzenia: 55 C (aceton) Punkt zapłonu: -19 C (aceton) Temperatura zapłonu: 367 C Samozapłon: nie dotyczy Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest materiałem wybuchowym, jednakże możliwe jest tworzenie się oparów/mieszanki wybuchowej. Ciśnienie pary przy 20 C Gęstość: Rozpuszczalność w wodzie/mieszalność z wodą: Lepkość: Wartości wybuchowe: dolna: 1,0 Vol. % (nafta) górna: 13,0 Vol % (aceton) 233 hpa (aceton) nieokreślona nie mieszalna lub trudno mieszalna dynamiczna przy 20 C 2600 mpas 10. Stabilność i reaktywność Rozkład termiczny / warunki niepożądane: Nie przegrzewać celem uniknięcia rozkładu termicznego. Unikać kontaktu z materiałami: silne kwasy i utleniacze Reakcje niebezpieczne: nie są znane reakcje niebezpieczne. Niebezpieczne produkty rozpadu: patrz również pkt INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Silna toksyczność:

5 LD/LC50 wartości ważne do klasyfikacji: nafta (ropa naftowa) Doustnie: LD50 Skóra: LD50 Wziewnie: LC50/4godz toluen Doustnie: Skóra: Wziewnie: LD50 LD50 LC50/4godz mg/kg (szczur) 2000 mg/kg (szczur) 5 mg/l (szczur) 5000 mg/kg (szczur) mg/kg (królik) 5320 mg/l (mysz) Pierwsze objawy podrażnienia: na skórze: czynnik drażniący na skórze i błonach śluzowych na oczach: objaw podrażnienia uczulenie: nie są znane objawy uczulenia Dodatkowe informacje toksykologiczne: Środek wywołujący podrażnienia Produkt stwarza następujące zagrożenia zgodnie z Ogólną Klasyfikacją Preparatów Stosowanych w UE (General Classification guideline for preparations of the EU) w ostatniej wersji: 11. Informacje ekologiczne Toksyczność ostra: Wartości LD/LC50: nafta (ropa naftowa) doustnie LD50 >2000 mg/kg naskórnie LD50 > 2000 mg/kg wziewnie LC50/4 h > 5 mg/l toluen doustnie LD mg/kg naskórnie LD mg/kg wziewnie LC50/4 h 5320 mg/l Pierwotne działanie podrarżniające: na skórę: nie występuje na oczy: podrażnia uczulenie: nie jest znane Dodatkowe wskazówki dot. toksykologii: podrażnia 12.Dane dotyczące środowiska naturalnego: Działanie toksyczne: Oczyszczalnie ścieków: Nie dopuścić do spłynięcia produktu nierozcieńczonego i niezneutralizowanego do kanalizacji. Dodatkowe wskazówki ekologiczne: Klasa zagrożenia wody: 2 Oznaczenie: niebezpieczny dla wody Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, wodociągów lub sieci kanalizacyjnej. Produkt niebezpieczny dla wody pitnej, nawet w przypadku przedostania się niewielkich ilości do gruntu. 13. Zalecenia dotyczące usuwania Zalecenia dotyczące produktu:

6 Nie może być wyrzucany razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Nie dopuszczać do przedostania się do systemu kanalizacji. Musi być traktowany zgodnie ze specjalnymi oficjalnymi zaleceniami. Europejski katalog odpadów ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRODUKCJI, OBRÓBKI, DOSTAWY I WYKORZYSTANIA POWŁOK (FARB, LAKIERÓW I EMALII SZKLISTYCH), KLEJÓW, SZCZELIW I TUSZY DRUKARSKICH Odpady po MFSU klejów i uszczelnień (łącznie z produktami impregnacji przeciwwodnej) Odpady po klejach i szczeliwach zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Zanieczyszczone opakowanie: Zalecenia: opakowania nie podlegające czyszczeniu należy wyrzucać tak samo jak produkt. 12. Informacje dotyczące transportu Transport lądowy ADR/RID (międzynarodowy) Klasa ADR/RID: 3, ciecze palne Kod zagrożenia (Kemler): 33 Numer UN: 1133 Grupa pakowa: III Tabliczka zagrożenia: 3 Opis towarów: 1133 kleje, specjalne zabezpieczenie 640H Ilość ograniczona: LQ7 Kategoria przewozu: 3 Ograniczenia dotyczące tunelu: D/E Transport morski IMDG: Klasa IMDG: 3 Numer UN: 1133 Tabliczka: 3 Grupa pakowa: III Numer EMS: F-E.S-D Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie: NIE Nazwa ładunku: KLEJE Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR: Klasa ICAO/IATA: 3 Numer UN/ID: 1133 Tabliczka: 3 Grupa pakowa: III Nazwa ładunku: KLEJE 13. Informacje o przepisach Oznaczenie zgodnie z wytycznymi UE. Produkt został sklasyfikowany i oznaczony zgodnie z dyrektywami unijnego zarządzenia w sprawie materiałów niebezpiecznych. Kod i oznaczenie produktu: Xn szkodliwy F łatwopalny Składniki określające zagrożenie na etykiecie: Toluen Opis zagrożenia:

7 11 łatwopalny 36 podrażnia oczy 63 możliwe uszkodzenie płodu 67 opary mogą wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy Opis bezpiecznego stosowania: 16 trzymać z dala od ognia nie palić 23- Nie wdychać oparów i aerozoli 26 w przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 33 przedsięwziąć środki zapobiegające elektrostatycznym naładowaniom 36/37 podczas pracy nosić odzież ochronną i rękawice. 61 nie dopuszczać do przedostania się do środowiska naturalnego. Stosować się do zaleceń zawartych w karcie charakterystyki produktu. Oznaczenia specjalne niektórych preparatów: Zawiera żywicę. Może wywoływać odczyny alergiczne. Przepisy krajowe: Klasyfikacja wg. VbF: A1 Zagrożenie dla wody: klasa 2 (znaczenie): zagrożenie wód Obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1588) w sprawie karty charakterystyki. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. O przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U ) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671), (Dz.U ) Umowa ADR Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r., Dz. U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz z 2001r.) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367; z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz i Dz.U. Nr 142, poz.1187 oraz z 2003r. Dz.U. Nr 189 poz. 1852) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dn. 14.XII.2004 r. W sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 2 poz. 8 z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.IX.05r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz z 05r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r.. w sprawie kryterió i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz z 2003 r., zmiana Dz.U. Nr 243 poz z 2005r.) zmiany z 2007r. Dz.U. Nr. 174 poz. 1222) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. W sparwie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz z 2003r. Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 128, poz z 2004r.)

8 Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 28.IV.1998r. W sparwie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355 z 1998r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz z 2002r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substacji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 2, poz.8 z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 173, poz z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) Zastosowane przepisy unijne: Dyrektywa nr 1999/45/EC w sprawie klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych preparatów, Official Journal of the European Communities L200/ Dyrektywa nr 2001/60/EC w sprawie klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych preparatów, Official Journal of the European Communities L226/ /2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), zmieniając dyrektywę 199/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady nr 793/93 i rozporządzenie komisji nr 1488/94. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń z zakresie chemikaliów (REACH) Ustawa z 11 stycznia 2001r. O substancjach chemicznych i Dz.U. Z 2001 nr 11, poz. 84) z późniejszymi zmianami z 2006 roku (Dz.U. Z 2006r. Nr 1/1, poz. 1225) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Z 2004r. Nr 243 poz.2440) ze zmianami z dnia 4 września 2007 r. (Dz.U. Z 2007, nr 174, poz. 1222) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjąi oznakowaniem (Dz.U. Nr 201 poz.1674) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 11 lipca 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 260 poz. 2595) Rozporządzenie MpiPS z dnia 18 grudnia 2002r. W sprawie dopuszczalnych stężeń szkodliwych natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Z 2002r. Nr 217, poz ze zmianami z 6 września 2007r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jednolity; Dz. U. Nr 21 z 1998r. po.94) z późniejszymi zmianami z 2006 roku (Dz.U. Z 2006r. Nr 104 poz.711)

9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz.844)(tekst jednolity:dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. O zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2005r. Nr 141 poz.1184) Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2013(ośw.)Wejście w życie zmian do załączników A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. Nr 194, poz.1629) Rozporządzienie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1998r. W sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 86, poz.394), zmiany w Dz.U. Z 2003r. Nr 21 poz.180(r) Zmiana rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ustawa: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz. 627) zmiany w Dz.U. Z 2006r. Nr 129 poz. 902(U) Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 14. Pozostałe informacje Istotne ostrzeżenia mające zastosowanie do produktu: 11 łatwopalny 36 podrażnia oczy 38 podrażnia skórę 48/20 szkodliwy dla zdrowia: długotrwałe wdychanie powoduje poważne ubytki na zdrowiu. 63 możliwe ryzyko zagrożenia dla płodu. 65 szkodliwy dla zdrowia może prowadzić do uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. 66 powtarzający się kontakt może wywołać suchość i pękanie skóry. 67 opary mogą wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Karta opisuje produkt pod względem wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Informacje nie są zapewnieniem o właściwościach. Dystrybutor: KSM Sp. z o.o. ul. Ludźmierska Nowy Targ tel , fax

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: 1 Data: wrzesień 2009

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: 1 Data: wrzesień 2009 QUINORGAN International, S.L KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: 1 Data: wrzesień 2009 (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

strona: 1/5 Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego/chemicznego zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

strona: 1/5 Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego/chemicznego zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 0130 Zastosowanie substancji / preparatu Domieszka do betonu / zaprawy Producent/dostawca:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: A-028 Zastosowanie substancji / preparatu Klej do klejenia drewna Producent/Dostawca: Selena

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SILAN Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239 Strona 1 z 8 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: PRIMION 240 PURIF 1 851239/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka chemiczna Opis: Niska zawartosc chromianów. Zwiazek na bazie cementu i wypelniaczy mineralnych Składniki niebezpieczne: 25-50%

Charakterystyka chemiczna Opis: Niska zawartosc chromianów. Zwiazek na bazie cementu i wypelniaczy mineralnych Składniki niebezpieczne: 25-50% strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu Klej do płytek ceramicznych Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Numer artykułu: 11566/1 Zastosowanie substancji / preparatu Zaprawa do napraw Producent/ Dostawca MUREXIN AG Franz v. Furtenbachstr.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 16.07.2001 Data aktualizacji 15.03.2005 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.12.2008 Data kolejnej aktualizacji 04.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: LANTHANE TR 175 PART C 851452

Nazwa produktu: LANTHANE TR 175 PART C 851452 Strona 1 z 7 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: LANTHANE TR 175 PART C 851452/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu Środek do usuwania graffiti Producent/Dostawca: CARAMBA CHEMIE GMBH

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8041 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul.towarowa

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Kod wyrobu : 08935004 MSDS-Identcode : 10011419 Firma : Wurth Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Treść przytoczonych informacji dotyczących zagrożenia znajduje się w rozdziale 16

Treść przytoczonych informacji dotyczących zagrożenia znajduje się w rozdziale 16 data druku: 07.11.07. STR 1 Produkt HE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTWA - Informacje o produkcie - Nazwa handlowa: HE - emulsja szczepna - Zastosowanie: nie zawierająca rozpuszczalników

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Wersja z dn. 03.11.2011

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Wersja z dn. 03.11.2011 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o produkcie Nazwa handlowa: ACTOANID FLÄCHE Zastosowanie składników/ mieszanina środek do dezynfekcji powierzchni, bez

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: PFN Zastosowanie: Zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej i płyt Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (REACH)] Aktualizacja: 01.12.2010 r. 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator Produktu: Engine

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ. Zakłady Chemiczne GAMIX Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ. Zakłady Chemiczne GAMIX Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno Producent: Zakłady Chemiczne GAMIX Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno Wydział udzielający informacji: tel: (061)425-98-89, fax: (061)427-15-93 http: www.gamix.gniezno.pl e-mail: firma@gamix.gniezno.pl 1.

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: PROTECT LIGHT SEAL Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Roztwór podchlorynu sodu C, N; R 31-34-50

Roztwór podchlorynu sodu C, N; R 31-34-50 Strona 1 z 6 * 1. Oznaczenie materiału, preparatu, nazwa firmy - Dane dotyczące produktu: Nazwa handlowa: Zastosowanie materiału/ preparatu: odplamiacz Producent/ Dostawca: Finalit Komplett-Steinpflege

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FADHY 07W43 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania Producent

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE Nazwa handlowa: FORLUX NT 10 1) Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

2,4,6- tris(dimetyloaminometylo)fenol

2,4,6- tris(dimetyloaminometylo)fenol Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Utwardzacz żywicy epoksydowej. Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. z o.o. 02 672 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Informacje w przypadku sytuacji awaryjnej: (0 22) 639 86 35 lub 0 602 583 308

Informacje w przypadku sytuacji awaryjnej: (0 22) 639 86 35 lub 0 602 583 308 Strona 1 z 7 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: FINIDIP 12 830559/5 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

Adres ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław Poland Numer telefonu

Adres ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław Poland Numer telefonu 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Zastosowanie Środek myjący do użytkowników profesjonalnych Producent Nazwa/imię i nazwisko DeLaval Operation SP. z.o.o Adres

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

IOCID 30. roztwór wodny

IOCID 30. roztwór wodny 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera Nazwa handlowa Typ produktu preparat myjący Identyfikacja produktu roztwór wodny Zastosowanie przemysłowe Szczegółowe informacje w ofercie

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie substancji/ preparatu Środek dezynfekujący do skóry, błon śluzowych i ran. 1.2. Informacja o wytwórcy/ dostawcy Importer/dystrybutor

Zastosowanie substancji/ preparatu Środek dezynfekujący do skóry, błon śluzowych i ran. 1.2. Informacja o wytwórcy/ dostawcy Importer/dystrybutor Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SOLFA Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna.

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna. 1. Przeznaczenie / zastosowanie Stosowana jako chemikalia do syntez. 2. Identyfikacja substancji Wzór chemiczny: S Synonimy: brak Masa molowa : 32.06g/mol Numer CAS: 7704-34-9 Numer WE: 231-722-6 Określenie(a)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO APROL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO TEROSEPT Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: KH.HS.Dt35 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymywania higieny w kuchni, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FABJQ05W19 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymania czystości, do profesjonalnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETANOL 96% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Etanol

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Roztwór ISA siarczan glinu 0.9 mol/l (9912) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Roztwór buforowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Mozaikowy tynk dekoracyjny (Caparol-Buntstein-Sockelputz) Zastosowanie: Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnętrz i na elewacje.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka chemiczna (preparatu) Produkt jest mieszaniną wymienionych substancji w proporcjach niestwarzających zagrożenia

Charakterystyka chemiczna (preparatu) Produkt jest mieszaniną wymienionych substancji w proporcjach niestwarzających zagrożenia 1. Identyfikacja substancji/preparatu chemicznego i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu chemicznego Zastosowanie substancji/preparatu chemicznego Ciecz hydrauliczna Dane dotyczące producenta/dostawcy

Bardziej szczegółowo