Karta charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki Aktualizacja: (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta. Opis produktu Nazwa produktu Zastosowanie Producent: NEOSTIK SK-112 klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnika Belinka Kemostik d.o.o. Molkova pot 10, 1241 Kamnik, Słowenia tel (0) fax (0) Dodatkowych informacji udziela: Belinka Kemostik d.o.o. Molkova pot 10, 1241 Kamnik, Słowenia tel (0) fax (0) Możliwe zagrożenia Oznakowanie zagrożeń: Xn F szkodliwy dla zdrowia łatwopalny Szczególne wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska: Działa narkotyzująco. R 11 R 36 R 63 R 67 łatwopalny podrażnia oczy Może uszkadzać płód. Opary mogą spowodować sennośc lub odurzenie. System klasyfikacji: Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom EU, jest jednakże uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi firmy. 3. Skład / informacje o składnikach Charakterystyka chemiczna: Opis: klej na bazie rozpuszczalników organicznych, żywic i dodatków Składniki niebezpieczne: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: Nafta (ropa naftowa) Xn, R 65 Aceton Xi, F; R Toluen Xn, Xi, F; R / Xn F, N; R / % Xi, F; R % Xn F, R / ,5-10%

2 Informacje dodatkowe: Lista zagrożeń podana w punkcie Pierwsza pomoc Wskazówki ogólne: W razie wypadku sprowadzić natychmiast lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Kontakt wziewny: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Gdy objawy nie ustępują skontaktować się z lekarzem. Kontakt ze skórą: Przemyć niezwłocznie wodą i mydłem, dokładnie spłukać. Zdjąć zanieczyszczone ubranie i obuwie. Skontaktować się z lekarzem, jeżeli utrzymuje się podrażnienie skóry. Połknięcie: Przepłukać usta i wypić 1-2 szklanki wody. Natychmiast sprowadzić lekarza. 5. Postępowanie w przypadku pożaru. Środki gaśnicze: CO2, proszek lub mgła woda. Większe pożary gasić mgłą wodą lub pianą odporną na alkohol. Ze względów bezpieczeństwa nie stosować strumienia wody o dużym ciśnieniu. Podczas spalania uwalniają się następujące związki: Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO 2 ), tlenki azotu (NO x ), gazy zawierające chlor. Wyposażenie ochronne: Nie wdychać spalin i gazów powstałych po wybuchu. Założyć maseczkę dla ochrony dróg oddechowych. Założyć kombinezon ochronny. Informacje dodatkowe: Schłodzić narażone pojemniki wodą. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska naturalnego Zalecenia dla ochrony osób: Założyć sprzęt ochronny. Nie dopuszczać osób nie posiadających zabezpieczenia. Zapewnić należytą wentylację. Trzymać z dala od źródeł zapłonu zakaz palenia. Zalecenia dla ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W razie wycieku do wodociągu lub systemu kanalizacji należy powiadomić stosowne władze. Sposoby oczyszczania i usuwania preparatu: Zapewnić właściwą wentylację. Usunąć wszystkie źródła ognia. Zebrać za pomocą materiałów nasiąkliwych: (piasek, ziemia okrzemkowa, substancje wiążące kwasy, trociny) Używać narzędzi nieiskrzących. Umieścić usunięty preparat i użyte środki czyszczące w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Informacje dodatkowe: Bezpieczne przenoszenie patrz pkt.7. Środki ochrony osobistej patrz pkt. 8. Usuwanie patrz pkt. 13.

3 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie. Postępowanie z preparatem: Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania: Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu suchym i chłodnym. Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Unikać tworzenia się gazów. Informacje dotyczące ochrony przed pożarem i wybuchem: Trzymać z dala od źródeł ognia nie palić. Chronić przed nałaadowaniami elektrostatycznymi. Przechowywanie: Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia magazynowe i pojemniki: Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Dodatkowe informacje dotyczące warunków przechowywania: Przechowywać z daleka od produktów spożywczych, napojów i pasz. Zalecana temperatura przechowywania: +8 do +25 C Klasa przechowywania: Klasa dotycząca przechowywania cieczy palnych: A1 produkt łatwopalny 8. Kontrola narażenia na działanie / ochrona indywidualna Składniki z wartością graniczną, które wymagają kontroli w miejscu pracy: Nr.CAS przeznaczenie produktu, %, rodzaj, jednostka nafta (gaz ziemny) Xb aceton AGW 1200 mg/m 3, 500 ml/m3 2(I), DFG toluen AGW 190 mg/m 2, 50 ml/m3 4(II); DFG, H, Y Środki ochrony indywidualnej: Ogólne środki ochrony i higieny: Trzymać z daleka od produktów spożywczych, napojów i pasz. Niezwłocznie zdjąć poplamione ubranie. Myć ręce przed przerwami oraz po zakończeniu pracy. Nie wdychać gazów/oparów i rozpylonego preparatu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić oraz nie palić. Ochrona dróg oddechowych: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji używać wyposażenia do ochrony dróg oddechowych.

4 W przypadku krótkotrwałego i słabego zanieczyszczenia założyć filtr do ochrony dróg oddechowych; w przypadku intensywnego i dłuższego zanieczyszczenia zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych z osobnym dopływem tlenu. Ochrona rąk: stosować rękawice odporne na działanie rozpuszczalników. Materiał na rękawice: guma fluorowa (VITON) guma nitrylowa, NBR Ochrona oczu: szczelne gogle Ochrona ciała: ochronne ubranie robocze 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Informacje ogólne: stan skupienia: kolor: zapach: ciecz bezbarwny zapach rozpuszczalnika organicznego Zmiana stanu: Punkt topnienia/zakres topnienia: nieokreślony Temperatura wrzenia/zakres wrzenia: 55 C (aceton) Punkt zapłonu: -19 C (aceton) Temperatura zapłonu: 367 C Samozapłon: nie dotyczy Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest materiałem wybuchowym, jednakże możliwe jest tworzenie się oparów/mieszanki wybuchowej. Ciśnienie pary przy 20 C Gęstość: Rozpuszczalność w wodzie/mieszalność z wodą: Lepkość: Wartości wybuchowe: dolna: 1,0 Vol. % (nafta) górna: 13,0 Vol % (aceton) 233 hpa (aceton) nieokreślona nie mieszalna lub trudno mieszalna dynamiczna przy 20 C 2600 mpas 10. Stabilność i reaktywność Rozkład termiczny / warunki niepożądane: Nie przegrzewać celem uniknięcia rozkładu termicznego. Unikać kontaktu z materiałami: silne kwasy i utleniacze Reakcje niebezpieczne: nie są znane reakcje niebezpieczne. Niebezpieczne produkty rozpadu: patrz również pkt INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Silna toksyczność:

5 LD/LC50 wartości ważne do klasyfikacji: nafta (ropa naftowa) Doustnie: LD50 Skóra: LD50 Wziewnie: LC50/4godz toluen Doustnie: Skóra: Wziewnie: LD50 LD50 LC50/4godz mg/kg (szczur) 2000 mg/kg (szczur) 5 mg/l (szczur) 5000 mg/kg (szczur) mg/kg (królik) 5320 mg/l (mysz) Pierwsze objawy podrażnienia: na skórze: czynnik drażniący na skórze i błonach śluzowych na oczach: objaw podrażnienia uczulenie: nie są znane objawy uczulenia Dodatkowe informacje toksykologiczne: Środek wywołujący podrażnienia Produkt stwarza następujące zagrożenia zgodnie z Ogólną Klasyfikacją Preparatów Stosowanych w UE (General Classification guideline for preparations of the EU) w ostatniej wersji: 11. Informacje ekologiczne Toksyczność ostra: Wartości LD/LC50: nafta (ropa naftowa) doustnie LD50 >2000 mg/kg naskórnie LD50 > 2000 mg/kg wziewnie LC50/4 h > 5 mg/l toluen doustnie LD mg/kg naskórnie LD mg/kg wziewnie LC50/4 h 5320 mg/l Pierwotne działanie podrarżniające: na skórę: nie występuje na oczy: podrażnia uczulenie: nie jest znane Dodatkowe wskazówki dot. toksykologii: podrażnia 12.Dane dotyczące środowiska naturalnego: Działanie toksyczne: Oczyszczalnie ścieków: Nie dopuścić do spłynięcia produktu nierozcieńczonego i niezneutralizowanego do kanalizacji. Dodatkowe wskazówki ekologiczne: Klasa zagrożenia wody: 2 Oznaczenie: niebezpieczny dla wody Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, wodociągów lub sieci kanalizacyjnej. Produkt niebezpieczny dla wody pitnej, nawet w przypadku przedostania się niewielkich ilości do gruntu. 13. Zalecenia dotyczące usuwania Zalecenia dotyczące produktu:

6 Nie może być wyrzucany razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Nie dopuszczać do przedostania się do systemu kanalizacji. Musi być traktowany zgodnie ze specjalnymi oficjalnymi zaleceniami. Europejski katalog odpadów ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRODUKCJI, OBRÓBKI, DOSTAWY I WYKORZYSTANIA POWŁOK (FARB, LAKIERÓW I EMALII SZKLISTYCH), KLEJÓW, SZCZELIW I TUSZY DRUKARSKICH Odpady po MFSU klejów i uszczelnień (łącznie z produktami impregnacji przeciwwodnej) Odpady po klejach i szczeliwach zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Zanieczyszczone opakowanie: Zalecenia: opakowania nie podlegające czyszczeniu należy wyrzucać tak samo jak produkt. 12. Informacje dotyczące transportu Transport lądowy ADR/RID (międzynarodowy) Klasa ADR/RID: 3, ciecze palne Kod zagrożenia (Kemler): 33 Numer UN: 1133 Grupa pakowa: III Tabliczka zagrożenia: 3 Opis towarów: 1133 kleje, specjalne zabezpieczenie 640H Ilość ograniczona: LQ7 Kategoria przewozu: 3 Ograniczenia dotyczące tunelu: D/E Transport morski IMDG: Klasa IMDG: 3 Numer UN: 1133 Tabliczka: 3 Grupa pakowa: III Numer EMS: F-E.S-D Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie: NIE Nazwa ładunku: KLEJE Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR: Klasa ICAO/IATA: 3 Numer UN/ID: 1133 Tabliczka: 3 Grupa pakowa: III Nazwa ładunku: KLEJE 13. Informacje o przepisach Oznaczenie zgodnie z wytycznymi UE. Produkt został sklasyfikowany i oznaczony zgodnie z dyrektywami unijnego zarządzenia w sprawie materiałów niebezpiecznych. Kod i oznaczenie produktu: Xn szkodliwy F łatwopalny Składniki określające zagrożenie na etykiecie: Toluen Opis zagrożenia:

7 11 łatwopalny 36 podrażnia oczy 63 możliwe uszkodzenie płodu 67 opary mogą wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy Opis bezpiecznego stosowania: 16 trzymać z dala od ognia nie palić 23- Nie wdychać oparów i aerozoli 26 w przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 33 przedsięwziąć środki zapobiegające elektrostatycznym naładowaniom 36/37 podczas pracy nosić odzież ochronną i rękawice. 61 nie dopuszczać do przedostania się do środowiska naturalnego. Stosować się do zaleceń zawartych w karcie charakterystyki produktu. Oznaczenia specjalne niektórych preparatów: Zawiera żywicę. Może wywoływać odczyny alergiczne. Przepisy krajowe: Klasyfikacja wg. VbF: A1 Zagrożenie dla wody: klasa 2 (znaczenie): zagrożenie wód Obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1588) w sprawie karty charakterystyki. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. O przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U ) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671), (Dz.U ) Umowa ADR Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r., Dz. U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz z 2001r.) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367; z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz i Dz.U. Nr 142, poz.1187 oraz z 2003r. Dz.U. Nr 189 poz. 1852) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dn. 14.XII.2004 r. W sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 2 poz. 8 z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.IX.05r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz z 05r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r.. w sprawie kryterió i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz z 2003 r., zmiana Dz.U. Nr 243 poz z 2005r.) zmiany z 2007r. Dz.U. Nr. 174 poz. 1222) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. W sparwie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz z 2003r. Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 128, poz z 2004r.)

8 Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 28.IV.1998r. W sparwie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355 z 1998r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz z 2002r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substacji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 2, poz.8 z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 173, poz z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) Zastosowane przepisy unijne: Dyrektywa nr 1999/45/EC w sprawie klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych preparatów, Official Journal of the European Communities L200/ Dyrektywa nr 2001/60/EC w sprawie klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych preparatów, Official Journal of the European Communities L226/ /2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), zmieniając dyrektywę 199/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady nr 793/93 i rozporządzenie komisji nr 1488/94. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń z zakresie chemikaliów (REACH) Ustawa z 11 stycznia 2001r. O substancjach chemicznych i Dz.U. Z 2001 nr 11, poz. 84) z późniejszymi zmianami z 2006 roku (Dz.U. Z 2006r. Nr 1/1, poz. 1225) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Z 2004r. Nr 243 poz.2440) ze zmianami z dnia 4 września 2007 r. (Dz.U. Z 2007, nr 174, poz. 1222) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjąi oznakowaniem (Dz.U. Nr 201 poz.1674) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 11 lipca 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 260 poz. 2595) Rozporządzenie MpiPS z dnia 18 grudnia 2002r. W sprawie dopuszczalnych stężeń szkodliwych natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Z 2002r. Nr 217, poz ze zmianami z 6 września 2007r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jednolity; Dz. U. Nr 21 z 1998r. po.94) z późniejszymi zmianami z 2006 roku (Dz.U. Z 2006r. Nr 104 poz.711)

9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz.844)(tekst jednolity:dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. O zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2005r. Nr 141 poz.1184) Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2013(ośw.)Wejście w życie zmian do załączników A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. Nr 194, poz.1629) Rozporządzienie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1998r. W sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 86, poz.394), zmiany w Dz.U. Z 2003r. Nr 21 poz.180(r) Zmiana rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ustawa: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz. 627) zmiany w Dz.U. Z 2006r. Nr 129 poz. 902(U) Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 14. Pozostałe informacje Istotne ostrzeżenia mające zastosowanie do produktu: 11 łatwopalny 36 podrażnia oczy 38 podrażnia skórę 48/20 szkodliwy dla zdrowia: długotrwałe wdychanie powoduje poważne ubytki na zdrowiu. 63 możliwe ryzyko zagrożenia dla płodu. 65 szkodliwy dla zdrowia może prowadzić do uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. 66 powtarzający się kontakt może wywołać suchość i pękanie skóry. 67 opary mogą wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Karta opisuje produkt pod względem wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Informacje nie są zapewnieniem o właściwościach. Dystrybutor: KSM Sp. z o.o. ul. Ludźmierska Nowy Targ tel , fax

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy Data aktualizacji : 19.11.2009 Numer: IB_9_24_01_A Strona: 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: OPTIC EMALIA AKRYLOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2012-03-19 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Tytan Klej montaŝowy SBS CSX 320 Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo