Karta charakterystyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki Aktualizacja: (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta. Opis produktu Nazwa produktu Zastosowanie Producent: NEOSTIK SK-112 klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnika Belinka Kemostik d.o.o. Molkova pot 10, 1241 Kamnik, Słowenia tel (0) fax (0) Dodatkowych informacji udziela: Belinka Kemostik d.o.o. Molkova pot 10, 1241 Kamnik, Słowenia tel (0) fax (0) Możliwe zagrożenia Oznakowanie zagrożeń: Xn F szkodliwy dla zdrowia łatwopalny Szczególne wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska: Działa narkotyzująco. R 11 R 36 R 63 R 67 łatwopalny podrażnia oczy Może uszkadzać płód. Opary mogą spowodować sennośc lub odurzenie. System klasyfikacji: Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom EU, jest jednakże uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi firmy. 3. Skład / informacje o składnikach Charakterystyka chemiczna: Opis: klej na bazie rozpuszczalników organicznych, żywic i dodatków Składniki niebezpieczne: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: Nafta (ropa naftowa) Xn, R 65 Aceton Xi, F; R Toluen Xn, Xi, F; R / Xn F, N; R / % Xi, F; R % Xn F, R / ,5-10%

2 Informacje dodatkowe: Lista zagrożeń podana w punkcie Pierwsza pomoc Wskazówki ogólne: W razie wypadku sprowadzić natychmiast lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Kontakt wziewny: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Gdy objawy nie ustępują skontaktować się z lekarzem. Kontakt ze skórą: Przemyć niezwłocznie wodą i mydłem, dokładnie spłukać. Zdjąć zanieczyszczone ubranie i obuwie. Skontaktować się z lekarzem, jeżeli utrzymuje się podrażnienie skóry. Połknięcie: Przepłukać usta i wypić 1-2 szklanki wody. Natychmiast sprowadzić lekarza. 5. Postępowanie w przypadku pożaru. Środki gaśnicze: CO2, proszek lub mgła woda. Większe pożary gasić mgłą wodą lub pianą odporną na alkohol. Ze względów bezpieczeństwa nie stosować strumienia wody o dużym ciśnieniu. Podczas spalania uwalniają się następujące związki: Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO 2 ), tlenki azotu (NO x ), gazy zawierające chlor. Wyposażenie ochronne: Nie wdychać spalin i gazów powstałych po wybuchu. Założyć maseczkę dla ochrony dróg oddechowych. Założyć kombinezon ochronny. Informacje dodatkowe: Schłodzić narażone pojemniki wodą. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska naturalnego Zalecenia dla ochrony osób: Założyć sprzęt ochronny. Nie dopuszczać osób nie posiadających zabezpieczenia. Zapewnić należytą wentylację. Trzymać z dala od źródeł zapłonu zakaz palenia. Zalecenia dla ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W razie wycieku do wodociągu lub systemu kanalizacji należy powiadomić stosowne władze. Sposoby oczyszczania i usuwania preparatu: Zapewnić właściwą wentylację. Usunąć wszystkie źródła ognia. Zebrać za pomocą materiałów nasiąkliwych: (piasek, ziemia okrzemkowa, substancje wiążące kwasy, trociny) Używać narzędzi nieiskrzących. Umieścić usunięty preparat i użyte środki czyszczące w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Informacje dodatkowe: Bezpieczne przenoszenie patrz pkt.7. Środki ochrony osobistej patrz pkt. 8. Usuwanie patrz pkt. 13.

3 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie. Postępowanie z preparatem: Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania: Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu suchym i chłodnym. Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Unikać tworzenia się gazów. Informacje dotyczące ochrony przed pożarem i wybuchem: Trzymać z dala od źródeł ognia nie palić. Chronić przed nałaadowaniami elektrostatycznymi. Przechowywanie: Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia magazynowe i pojemniki: Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Dodatkowe informacje dotyczące warunków przechowywania: Przechowywać z daleka od produktów spożywczych, napojów i pasz. Zalecana temperatura przechowywania: +8 do +25 C Klasa przechowywania: Klasa dotycząca przechowywania cieczy palnych: A1 produkt łatwopalny 8. Kontrola narażenia na działanie / ochrona indywidualna Składniki z wartością graniczną, które wymagają kontroli w miejscu pracy: Nr.CAS przeznaczenie produktu, %, rodzaj, jednostka nafta (gaz ziemny) Xb aceton AGW 1200 mg/m 3, 500 ml/m3 2(I), DFG toluen AGW 190 mg/m 2, 50 ml/m3 4(II); DFG, H, Y Środki ochrony indywidualnej: Ogólne środki ochrony i higieny: Trzymać z daleka od produktów spożywczych, napojów i pasz. Niezwłocznie zdjąć poplamione ubranie. Myć ręce przed przerwami oraz po zakończeniu pracy. Nie wdychać gazów/oparów i rozpylonego preparatu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić oraz nie palić. Ochrona dróg oddechowych: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji używać wyposażenia do ochrony dróg oddechowych.

4 W przypadku krótkotrwałego i słabego zanieczyszczenia założyć filtr do ochrony dróg oddechowych; w przypadku intensywnego i dłuższego zanieczyszczenia zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych z osobnym dopływem tlenu. Ochrona rąk: stosować rękawice odporne na działanie rozpuszczalników. Materiał na rękawice: guma fluorowa (VITON) guma nitrylowa, NBR Ochrona oczu: szczelne gogle Ochrona ciała: ochronne ubranie robocze 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Informacje ogólne: stan skupienia: kolor: zapach: ciecz bezbarwny zapach rozpuszczalnika organicznego Zmiana stanu: Punkt topnienia/zakres topnienia: nieokreślony Temperatura wrzenia/zakres wrzenia: 55 C (aceton) Punkt zapłonu: -19 C (aceton) Temperatura zapłonu: 367 C Samozapłon: nie dotyczy Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest materiałem wybuchowym, jednakże możliwe jest tworzenie się oparów/mieszanki wybuchowej. Ciśnienie pary przy 20 C Gęstość: Rozpuszczalność w wodzie/mieszalność z wodą: Lepkość: Wartości wybuchowe: dolna: 1,0 Vol. % (nafta) górna: 13,0 Vol % (aceton) 233 hpa (aceton) nieokreślona nie mieszalna lub trudno mieszalna dynamiczna przy 20 C 2600 mpas 10. Stabilność i reaktywność Rozkład termiczny / warunki niepożądane: Nie przegrzewać celem uniknięcia rozkładu termicznego. Unikać kontaktu z materiałami: silne kwasy i utleniacze Reakcje niebezpieczne: nie są znane reakcje niebezpieczne. Niebezpieczne produkty rozpadu: patrz również pkt INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Silna toksyczność:

5 LD/LC50 wartości ważne do klasyfikacji: nafta (ropa naftowa) Doustnie: LD50 Skóra: LD50 Wziewnie: LC50/4godz toluen Doustnie: Skóra: Wziewnie: LD50 LD50 LC50/4godz mg/kg (szczur) 2000 mg/kg (szczur) 5 mg/l (szczur) 5000 mg/kg (szczur) mg/kg (królik) 5320 mg/l (mysz) Pierwsze objawy podrażnienia: na skórze: czynnik drażniący na skórze i błonach śluzowych na oczach: objaw podrażnienia uczulenie: nie są znane objawy uczulenia Dodatkowe informacje toksykologiczne: Środek wywołujący podrażnienia Produkt stwarza następujące zagrożenia zgodnie z Ogólną Klasyfikacją Preparatów Stosowanych w UE (General Classification guideline for preparations of the EU) w ostatniej wersji: 11. Informacje ekologiczne Toksyczność ostra: Wartości LD/LC50: nafta (ropa naftowa) doustnie LD50 >2000 mg/kg naskórnie LD50 > 2000 mg/kg wziewnie LC50/4 h > 5 mg/l toluen doustnie LD mg/kg naskórnie LD mg/kg wziewnie LC50/4 h 5320 mg/l Pierwotne działanie podrarżniające: na skórę: nie występuje na oczy: podrażnia uczulenie: nie jest znane Dodatkowe wskazówki dot. toksykologii: podrażnia 12.Dane dotyczące środowiska naturalnego: Działanie toksyczne: Oczyszczalnie ścieków: Nie dopuścić do spłynięcia produktu nierozcieńczonego i niezneutralizowanego do kanalizacji. Dodatkowe wskazówki ekologiczne: Klasa zagrożenia wody: 2 Oznaczenie: niebezpieczny dla wody Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, wodociągów lub sieci kanalizacyjnej. Produkt niebezpieczny dla wody pitnej, nawet w przypadku przedostania się niewielkich ilości do gruntu. 13. Zalecenia dotyczące usuwania Zalecenia dotyczące produktu:

6 Nie może być wyrzucany razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Nie dopuszczać do przedostania się do systemu kanalizacji. Musi być traktowany zgodnie ze specjalnymi oficjalnymi zaleceniami. Europejski katalog odpadów ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRODUKCJI, OBRÓBKI, DOSTAWY I WYKORZYSTANIA POWŁOK (FARB, LAKIERÓW I EMALII SZKLISTYCH), KLEJÓW, SZCZELIW I TUSZY DRUKARSKICH Odpady po MFSU klejów i uszczelnień (łącznie z produktami impregnacji przeciwwodnej) Odpady po klejach i szczeliwach zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Zanieczyszczone opakowanie: Zalecenia: opakowania nie podlegające czyszczeniu należy wyrzucać tak samo jak produkt. 12. Informacje dotyczące transportu Transport lądowy ADR/RID (międzynarodowy) Klasa ADR/RID: 3, ciecze palne Kod zagrożenia (Kemler): 33 Numer UN: 1133 Grupa pakowa: III Tabliczka zagrożenia: 3 Opis towarów: 1133 kleje, specjalne zabezpieczenie 640H Ilość ograniczona: LQ7 Kategoria przewozu: 3 Ograniczenia dotyczące tunelu: D/E Transport morski IMDG: Klasa IMDG: 3 Numer UN: 1133 Tabliczka: 3 Grupa pakowa: III Numer EMS: F-E.S-D Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie: NIE Nazwa ładunku: KLEJE Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR: Klasa ICAO/IATA: 3 Numer UN/ID: 1133 Tabliczka: 3 Grupa pakowa: III Nazwa ładunku: KLEJE 13. Informacje o przepisach Oznaczenie zgodnie z wytycznymi UE. Produkt został sklasyfikowany i oznaczony zgodnie z dyrektywami unijnego zarządzenia w sprawie materiałów niebezpiecznych. Kod i oznaczenie produktu: Xn szkodliwy F łatwopalny Składniki określające zagrożenie na etykiecie: Toluen Opis zagrożenia:

7 11 łatwopalny 36 podrażnia oczy 63 możliwe uszkodzenie płodu 67 opary mogą wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy Opis bezpiecznego stosowania: 16 trzymać z dala od ognia nie palić 23- Nie wdychać oparów i aerozoli 26 w przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 33 przedsięwziąć środki zapobiegające elektrostatycznym naładowaniom 36/37 podczas pracy nosić odzież ochronną i rękawice. 61 nie dopuszczać do przedostania się do środowiska naturalnego. Stosować się do zaleceń zawartych w karcie charakterystyki produktu. Oznaczenia specjalne niektórych preparatów: Zawiera żywicę. Może wywoływać odczyny alergiczne. Przepisy krajowe: Klasyfikacja wg. VbF: A1 Zagrożenie dla wody: klasa 2 (znaczenie): zagrożenie wód Obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1588) w sprawie karty charakterystyki. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. O przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U ) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671), (Dz.U ) Umowa ADR Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r., Dz. U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz z 2001r.) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz.1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367; z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz i Dz.U. Nr 142, poz.1187 oraz z 2003r. Dz.U. Nr 189 poz. 1852) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dn. 14.XII.2004 r. W sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 2 poz. 8 z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.IX.05r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz z 05r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r.. w sprawie kryterió i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz z 2003 r., zmiana Dz.U. Nr 243 poz z 2005r.) zmiany z 2007r. Dz.U. Nr. 174 poz. 1222) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. W sparwie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz z 2003r. Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 128, poz z 2004r.)

8 Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 28.IV.1998r. W sparwie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355 z 1998r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz z 2002r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substacji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 2, poz.8 z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U. Nr 173, poz z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 z późniejszymi zmianami) Zastosowane przepisy unijne: Dyrektywa nr 1999/45/EC w sprawie klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych preparatów, Official Journal of the European Communities L200/ Dyrektywa nr 2001/60/EC w sprawie klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych preparatów, Official Journal of the European Communities L226/ /2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), zmieniając dyrektywę 199/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady nr 793/93 i rozporządzenie komisji nr 1488/94. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń z zakresie chemikaliów (REACH) Ustawa z 11 stycznia 2001r. O substancjach chemicznych i Dz.U. Z 2001 nr 11, poz. 84) z późniejszymi zmianami z 2006 roku (Dz.U. Z 2006r. Nr 1/1, poz. 1225) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Z 2004r. Nr 243 poz.2440) ze zmianami z dnia 4 września 2007 r. (Dz.U. Z 2007, nr 174, poz. 1222) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjąi oznakowaniem (Dz.U. Nr 201 poz.1674) Rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 11 lipca 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 260 poz. 2595) Rozporządzenie MpiPS z dnia 18 grudnia 2002r. W sprawie dopuszczalnych stężeń szkodliwych natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Z 2002r. Nr 217, poz ze zmianami z 6 września 2007r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jednolity; Dz. U. Nr 21 z 1998r. po.94) z późniejszymi zmianami z 2006 roku (Dz.U. Z 2006r. Nr 104 poz.711)

9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz.844)(tekst jednolity:dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. O zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2005r. Nr 141 poz.1184) Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2013(ośw.)Wejście w życie zmian do załączników A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. Nr 194, poz.1629) Rozporządzienie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1998r. W sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 86, poz.394), zmiany w Dz.U. Z 2003r. Nr 21 poz.180(r) Zmiana rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ustawa: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz. 627) zmiany w Dz.U. Z 2006r. Nr 129 poz. 902(U) Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 14. Pozostałe informacje Istotne ostrzeżenia mające zastosowanie do produktu: 11 łatwopalny 36 podrażnia oczy 38 podrażnia skórę 48/20 szkodliwy dla zdrowia: długotrwałe wdychanie powoduje poważne ubytki na zdrowiu. 63 możliwe ryzyko zagrożenia dla płodu. 65 szkodliwy dla zdrowia może prowadzić do uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. 66 powtarzający się kontakt może wywołać suchość i pękanie skóry. 67 opary mogą wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Karta opisuje produkt pod względem wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Informacje nie są zapewnieniem o właściwościach. Dystrybutor: KSM Sp. z o.o. ul. Ludźmierska Nowy Targ tel , fax

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: 1 Data: wrzesień 2009

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: 1 Data: wrzesień 2009 QUINORGAN International, S.L KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: 1 Data: wrzesień 2009 (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 91/155 EEC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 91/155 EEC QUINORGAN International, S.L KARTA CHARAKTERYSTYKI ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 91/155 EEC Data: 01.12. 2009 (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

ZINC-PYRION P 48% (BA) ZINC-PYRION P 48% (CA) ZINC-PYRION P 48% (DA) ZINC-PYRION NF 48% (EA) ZINC-PYRION NF 48% (FA) ZINC-PYRION MICRO (GA)

ZINC-PYRION P 48% (BA) ZINC-PYRION P 48% (CA) ZINC-PYRION P 48% (DA) ZINC-PYRION NF 48% (EA) ZINC-PYRION NF 48% (FA) ZINC-PYRION MICRO (GA) Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium 1. Identyfikacja produktu i firmy Nazwa produktu Identyfikacja produktu Kod identyfikacyjn y produktu (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) ZINC-PYRION 48%MICRO 01 (KA)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

strona: 1/5 Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego/chemicznego zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

strona: 1/5 Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego/chemicznego zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 0130 Zastosowanie substancji / preparatu Domieszka do betonu / zaprawy Producent/dostawca:

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu Informacje o preparacie Kod formuły: VT29-01 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania Producent / Dystrybutor: JohnsonDiversey

Bardziej szczegółowo

BT 21. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE, Art. 31

BT 21. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE, Art. 31 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: membrana izolacyjna Zastosowanie preparatu: Samoprzylepna izolacja bitumiczna. Producent: Henkel Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych tekst jednolity oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: A-028 Zastosowanie substancji / preparatu Klej do klejenia drewna Producent/Dostawca: Selena

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu Informacje o preparacie Kod formuły: 675216/002 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymywania higieny w kuchni, do profesjonalnego stosowania Producent

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239 Strona 1 z 8 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: PRIMION 240 PURIF 1 851239/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/ Strona 1/6 Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/017152550 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 Straż pożarna

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej SILAN Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZESIĘBIORSTWA NAZWA HANDLOWA: VENOL SUPER koncentrat płynu do chłodnic PRODUCENT: VENOL GMBH DYSTRYBUTOR:

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Numer artykułu: 11566/1 Zastosowanie substancji / preparatu Zaprawa do napraw Producent/ Dostawca MUREXIN AG Franz v. Furtenbachstr.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka chemiczna Opis: Niska zawartosc chromianów. Zwiazek na bazie cementu i wypelniaczy mineralnych Składniki niebezpieczne: 25-50%

Charakterystyka chemiczna Opis: Niska zawartosc chromianów. Zwiazek na bazie cementu i wypelniaczy mineralnych Składniki niebezpieczne: 25-50% strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu Klej do płytek ceramicznych Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu Środek do usuwania graffiti Producent/Dostawca: CARAMBA CHEMIE GMBH

Bardziej szczegółowo

Wydanie: Strona: 1 z 6

Wydanie: Strona: 1 z 6 Strona: 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa handlowa Zastosowanie Środek czyszczący Identyfikacja producenta EMAG AG Gerauer Strasse 34 D-64526 Mörfelden Tel : +49-6105-406700 / Fax : +49-6105-406750

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 356-4754 Zastosowanie substancji / preparatu Odczynnik do diagnostyki medycznej in vitro

Bardziej szczegółowo

MONOLITH (baza)

MONOLITH (baza) Data sporządzenia: 31.03.2000 Data aktualizacji: 01.06.2010 Strona 1/6 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Charakterystyka produktu: Zastosowanie: Dwuskładnikowy, konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Wykorzystanie substancji/preparatów środek czyszczący Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22 Zakład

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: LANTHANE TR 175 PART C 851452

Nazwa produktu: LANTHANE TR 175 PART C 851452 Strona 1 z 7 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: LANTHANE TR 175 PART C 851452/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 16.07.2001 Data aktualizacji 15.03.2005 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.12.2008 Data kolejnej aktualizacji 04.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: MULTI SPRAY PRF 5-99 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY101011, SY101010, SY101000, SY103000 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13 Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Dr. Starke Scheibenklar Sommer 1:10 Zastosowanie: Identyfikacja producenta: MITAN Mineralöl

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa preparatu: FETLOS Preparat do usuwania smaru, oleju i tłuszczu.

Nazwa handlowa preparatu: FETLOS Preparat do usuwania smaru, oleju i tłuszczu. Preparat do usuwania smaru, oleju i tłuszczu KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. identyfikacja preparatu/ identyfikacja producenta Nazwa handlowa preparatu: Preparat do usuwania smaru, oleju i tłuszczu. Producent:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Kod wyrobu : 08935004 MSDS-Identcode : 10011419 Firma : Wurth Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul.towarowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji :11.01.2008 Wydanie : 8 Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 6.8030.1000 Zastosowanie substancji / preparatu Środek polerski Producent/Dostawca: 4CR GmbH

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Treść przytoczonych informacji dotyczących zagrożenia znajduje się w rozdziale 16

Treść przytoczonych informacji dotyczących zagrożenia znajduje się w rozdziale 16 data druku: 07.11.07. STR 1 Produkt HE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTWA - Informacje o produkcie - Nazwa handlowa: HE - emulsja szczepna - Zastosowanie: nie zawierająca rozpuszczalników

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8041 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: BUP Zastosowanie: Gotowy do uŝytku tynk dekoracyjny na bazie tworzyw sztucznych o strukturze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: P 625 Klej do parkietu i paneli laminowanych

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: P 625 Klej do parkietu i paneli laminowanych Strona 1/10 Producent: Henkel Central Eastern Europe GmbH Erdbergstr. 29 1031 Wiedeń tel. +431711040 Dystrybutor: Henkel Polska S. A. Ul. Domaniewska 41 02-672 WARSZAWA tel. +48 (prefix) 22 56-56-300 fax

Bardziej szczegółowo