MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16"

Transkrypt

1 Włocławek, dnia 8. kwietnia 2015 r. ZC/03/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (o wartości poniżej ,00 EURO netto) Dotyczy: zapytania ofertowego z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej ,00 euro do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) nie stosuje się przepisów ww. ustawy na: Sukcesywny zakup i dostawę pieluchomajtek oraz majtek chłonnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Żeromskiego 28a we Włocławku. W wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający kieruje się wewnętrznym regulaminem dotyczącym Procedur postępowania przy zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej ,00 euro netto, wprowadzonym Uchwałą Zarządu MZOZ Sp. z o. o. nr 70/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku. I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą pieluchomajtek i majtek chłonnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Żeromskiego 28a we Włocławku refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 70 % wartości. Wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia (obejmujący wymagane przez Zamawiającego cechy asortymentu) 1. W zakresie pieluchomajtek: a) System mocowania: podwójne elastyczne przylepco-rzepy (umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej), dwa elastyczne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. b) Standardowy i podwyższony poziom chłonności. c) Anatomiczne dopasowanie do kształtu ciała, podwójny wkład chłonny, wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające wyciekom. d) Miękka warstwa zewnętrzna. e) Oddychające na całej powierzchni wykonane z materiałów paro-przepuszczalnych, f) Brak elementów lateksowych w produkcie. g) Podwójny wkład chłonny zawierający superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach. h) Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności dokonania zmiany wyrobu. i) Właściwości hipoalergiczne produkt nie powodujący odczynów alergicznych i odparzeń skórnych. 1 S t r o n a

2 j) Czytelne oznakowanie produktu produkt musi być tak oznakowany, aby po wyjęciu z opakowania bez konieczności rozkładania go, było możliwe szybkie odczytanie rozmiaru produktu. k) Pakowane po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym. l) Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosić powinien minimum 6 miesięcy licząc o dnia dostawy do Zamawiającego. Pieluchomajtki Obwód pasa w Chłonność standardowa Chłonność standardowa cm (na dzień) w ml. (na noc) w ml. Pieluchomajtki M /medium/ nie mniejsza niż nie mniejsza niż Pieluchomajtki L /large/ nie mniejsza niż nie mniejsza niż Pieluchomajtki XL /extra large/ nie mniejsza niż nie mniejsza niż W zakresie majtek chłonnych: a) Oddychające na całej powierzchni, wykonane z materiałów paro przepuszczalnych. b) Wkład chłonny zawierający superabsorbent, neutralizujący nieprzyjemny zapach. c) Brak elementów lateksowych w produkcie. d) Wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające wyciekom. e) Rozrywane szwy boczne. f) Zakładane jak zwykła bielizna, elastyczne na całym obwodzie. g) Czytelne oznakowanie produktu, rozmiar produktu widoczny po wyjęciu z opakowania. m) Pakowane po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym, n) Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosić powinien minimum 6 miesięcy licząc o dnia dostawy do Zamawiającego. Majtki chłonne - rozmiar Obwód pasa w cm Chłonność w ml. Majtki chłonne L /large/ nie mniejsza niż W celu oceny zgodności oferowanego asortymentu z wymogami stawianymi przez Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dostarczenie próbek pieluchomajtek i majtek chłonnych wymienionych w formularzu ofertowym. II. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiąże się do systematycznych dostaw pieluchomajtek i majtek chłonnych dla mieszkańców DPS w asortymencie, ilościach i cenach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym dołączonym oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 2. Przedstawione w formularzu ofertowym ilości stanowią ilość szacunkową, a faktyczna ilość i zakres dostaw poszczególnych asortymentów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, określonych w zamówieniach pisemnych udzielanych Wykonawcy - rzeczywiste wielkości dostaw mogą ulegać wahaniom z powodu zmieniającej się ilości mieszkańców DPS. 2 S t r o n a

3 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych artykułów (w granicach do 20 %) w czasie obowiązywania umowy. W przypadku ograniczenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 4. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający w celu prawidłowego określenia poziomu i zakresu zamówienia, obarczonego jak najmniejszym błędem porównał wielkości przedmiotowego zamówienia do analogicznych kontraktów i wyników ich realizacji z poprzedniego roku, przyjmując jako punkt wyjścia zbliżoną sytuację w okresie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jednakże w przypadku jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż wymagane jest zapewnienia dodatkowych produktów objętych niniejszym zamówieniem, niezbędnych do realizacji świadczonych przez Zamawiającego w ramach prowadzonego Domu Pomocy Społecznej - usług na poziomie obowiązującego standardu, wynikającego i uzasadnionego liczbą i specyfiką przebywających w DPS mieszkańców, których ostateczna liczba, w czasie obowiązywania umowy związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, nie jest w dniu rozpisania postępowania - jak i zawarcia umowy - Zamawiającemu znana, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych produktów, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowej ilości produktów wskazanych w zapytaniu ofertowym, rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Natomiast w przypadku zamówienia produktu, o funkcjonalności tożsamej z przedmiotem zamówienia, nieujętego w zapytaniu ofertowym, rozliczenie będzie następowało na podstawie średnich cen rynkowych. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczenie (zapewnienie) i obsługę dodatkowego sprzętu objętego prawem opcji nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu, tj. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych objętych realizacją przedmiotu zamówienia. Zmiany te mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości jednego asortymentu, kosztem odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia ilości innego asortymentu objętego przedmiotem umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe zmiany nie mogą przekroczyć 5% ilości poszczególnych asortymentów i nie mogą doprowadzić do zwiększenia wartości zawartej w celu realizacji przedmiotu zamówienia umowy. 6. Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia przedmiotu umowy transportem własnym i na własny koszt do magazynu Zamawiającego znajdującego się w budynku DPS przy ul. Stefana Żeromskiego 28a we Włocławku. 7. Wykonawca dostarczy towar oznakowany znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach, w tym spełniający normy ISO w zakresie chłonności. 8. Zamawiający wymaga aby wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem nie było powierzone podwykonawcom. 9. Wykonawca odbiera od Zamawiającego indywidualne dokumenty mieszkańca (zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz kartę zaopatrzenia comiesięcznego). 3 S t r o n a

4 10. O refundację Wykonawca stara się we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wraz z zamówionym towarem: a) faktury VAT wystawione imiennie na poszczególnych mieszkańców DPS w/g zleceń lekarskich z wyszczególnioną kwotą refundacji NFZ oraz dopłatą DPS, b) zbiorcze zestawienie całej dostawy ( specyfikacji miesięcznej) ze wskazaniem osób, kwot, ilości i numeru faktury. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz ze wskazanymi ilościami poszczególnych asortymentów składających się na przedmiot zamówienia, przez został określony w załączniku nr 2 formularz asortymentowo-cenowy do niniejszego zapytania. 12. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy sukcesywnie przez okres 12 miesięcy. 13. Dostawa zamówionych artykułów realizowana będzie w formie dostaw częściowych dokonywanych sukcesywnie. 14. Dostawy częściowe będą realizowane na podstawie zamówienia skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy pismem, faxem lub drogą elektroniczną. 15. W zamówieniu zostanie określona ilość oraz asortyment dostawy częściowej. 16. Termin realizacji dostawy częściowej wynosi 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. 17. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt, w dni robocze, w godzinach od , łącznie ze zniesieniem do magazynu usytuowanego w budynku Zamawiającego, znajdującego się w obiekcie DPS przy ul. Stefana Żeromskiego 28a we Włocławku. 18. Zapłata za dostawę zostanie dokonana przelewem, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dnia od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. II. Kryterium wyboru oferty. 1. Kryterium wyboru oferty stanowi łączna cena ryczałtowa brutto, wyliczona w sposób określony na Formularzu oferty. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, oraz łączną cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Sposób obliczenia ceny: cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość brutto oferty to podana w formularzu asortymentowo - cenowym cena do zapłaty przez DPS. 2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. III. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami. a) w zakresie spraw formalnoprawnym: Specjalista ds. zamówień i analiz p. Rafał Krygier, tel b) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia Kierownik Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego DPS p. Małgorzata Pytko, tel S t r o n a

5

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe) Radzice Duże, 19 sierpnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dodatkowe) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica NIP: 7681833531, w imieniu której działa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r. SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69, e-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl; www.sws-swarzewo.pl Znak sprawy: MW/01/S/12/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec, dn. 01.07. 2015r. SOSW.AG.26. 15. 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgorzelec, dn. 01.07. 2015r. SOSW.AG.26. 15. 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zgorzelec, dn. 01.07. 2015r. SOSW.AG.26. 15. 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, NIP 615-17-76-606, w imieniu którego działa: Aneta Szostak-Sulewska

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09211100-2, 09211000-1,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132197-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: SP.22.230.2.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2014r. Wspólny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo