Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia."

Transkrypt

1 Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel , lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego w subregionie płockim. CE- symbolizuje zgodność danego wyrobu z wszystkimi dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. Należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami. Naniesienie oznakowania przez wytwórcę jest deklaracją, że: Wyrób spełnia zasadnicze wymagania wszystkich dyrektyw Unii Europejskiej Odpowiednie procedury oceny zgodności zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym Osobą ponoszącą pełną odpowiedzialność za zgodność wyrobu jest producent (wytwórca) lub osoba przejmująca w całości lub w części jego obowiązki. Oznakowanie CE dotyczy produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej po raz pierwszy Oznakowanie CE od 1 maja 2004 roku, czyli od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ma zastosowanie do wyrobów wytwarzanych zarówno na rynek krajowy, jak i rynek pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Umieszczenie wyrobu na rynku w Polsce jest równoznaczne z umieszczeniem go na rynku europejskim, dlatego też nie ma wyjątków od wymagań dla wyrobów produkowanych wyłącznie na rynek krajowy. Państwa członkowskie powinny przyjąć, że wyroby noszące oznakowanie CE spełniają postanowienia wszystkich dyrektyw przewidujących tego typu oznakowanie i mających zastosowanie do danego wyrobu. Umieszczenie oznakowania CE na wyrobie stanowi deklarację osoby odpowiedzialnej (fizycznej lub prawnej), że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami technicznymi i że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

2 Przeanalizuj zagrożenia stwarzane przez wyrób. Ustal zagrożenia istotne, wspomagając się analizą ryzyka. Sprawdź, jakie dyrektywy odnoszą się do zidentyfikowanych zagrożeń. zapoznaj się z zakresem przedmiotowym poszczególnych dyrektyw. Może to być pomocne przy identyfikowaniu dyrektyw, które powinny zostać zastosowane. Pamiętaj jednak, że podpowiedź nie jest wiążąca - za zidentyfikowanie dyrektyw zawsze odpowiedzialny jest wytwórca. Zapoznaj się z tekstami dyrektyw - należy dokładnie przeanalizować teksty tych dyrektyw, które potencjalnie mogą mieć zastosowanie dla danego wyrobu. Należy zwrócić uwagę na definicję wyrobów podlegających dyrektywie oraz ewentualną listę wyjątków. Trzeba upewnić się, czy upłynął już zapisany w dyrektywie termin, od którego rozpoczyna się jej stosowanie. 2. Sprawdź, czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone w dyrektywie (lub dyrektywach), której podlega. Przeprowadź analizę ryzyka stwarzanego przez twój wyrób, a następnie przygotuj listę adekwatnych dla danego wyrobu zasadniczych wymagań, które odnoszą się do zidentyfikowanych zagrożeń. Pamiętaj: Zasadnicze wymagania - zawarte w załącznikach do dyrektyw - to najistotniejsze zasady bezpieczeństwa odnoszące się przede wszystkim do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników (konsumentów i pracowników), choć czasem obejmują także inne istotne zagadnienia (np. ochronę mienia lub środowiska). Wyrób może być wprowadzony na rynek tylko wtedy, gdy spełnia odnoszące się do niego zasadnicze wymagania.

3 Zasadnicze wymagania mają gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa wyrobu. Mogą one dotyczyć m.in. odporności mechanicznej, palności, właściwości chemicznych, elektrycznych lub biologicznych, higieny itp. Zasadnicze wymagania mają zastosowanie w związku z zagrożeniem, które może stwarzać określony wyrób. W związku z tym każdy producent musi przeprowadzić analizę ryzyka, mającą na celu stwierdzenie, które z zasadniczych wymagań stosuje się do danego wyrobu. Taka analiza powinna być zapisana i włączona do dokumentacji technicznej. Zasadnicze wymagania określają rezultaty, które należy osiągnąć, lub zagrożenia, którym trzeba zapobiegać, nie precyzują jednak ani nie przesądzają, jakich środków technicznych należy w tym celu użyć. To elastyczne podejście pozwala producentowi wybrać sposób spełnienia wymagań, pozwala również na dostosowywanie przyjętych rozwiązań do postępu technicznego. Konkretne rozwiązania techniczne zawarte są w odpowiednich normach zharmonizowanych, których stosowanie pozostaje jednakże dobrowolne. 3. Zapoznaj się z treścią odpowiednich dla danego wyrobu europejskich norm zharmonizowanych i ewentualnie dostosuj do nich wyrób. Normy zharmonizowane z poszczególnymi dyrektywami to techniczne normy europejskie (EN), przyjęte w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Są one opracowywane i ustanawiane przez trzy europejskie organizacje normalizacyjne (CENELEC - elektrotechnika, ETSI - telekomunikacja, CEN - pozostałe branże). Normy te zawierają konkretne rozwiązania i wymagania techniczne. Producent może skorzystać z domniemania zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy, jeśli wyrób został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej, której numer został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i która została przeniesiona do

4 systemu norm krajowych przynajmniej jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętaj: Domniemanie zgodności dotyczy tylko tych zasadniczych wymagań, które objęte są daną normą zharmonizowaną. Istotne jest, aby zastosowane normy zharmonizowane objęły wszystkie zasadnicze wymagania, jakie dotyczą danego wyrobu. Zastosowanie norm zharmonizowanych, które dają domniemanie zgodności, jest dobrowolne. Jeśli jednak producent zdecyduje się na niestosowanie norm zharmonizowanych, musi innymi środkami wykazać zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. W przypadku niektórych dyrektyw zgodność wyrobu z normami zharmonizowanymi otwiera drogę do uproszczonej procedury oceny zgodności, nie wymagającej udziału tzw. jednostki notyfikowanej, lub daje większy wybór dostępnych procedur. Wszystkie procedury oceny zgodności przedstawione są w schematach i zapoznaj się ze schematem właściwym dla twojego wyrobu. Zawsze wypełniaj procedury wskazane w dyrektywach, zarówno wtedy, gdy stosujesz normy zharmonizowane, jak i w przypadku ich całkowitego lub częściowego pominięcia. 4. Opracuj dokumentację techniczną zawierającą elementy wymagane przez daną dyrektywę/dyrektywy. Producent samodzielnie przygotowuje dokumentację techniczną zawierającą informacje, które umożliwią wykazanie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami; niektóre procedury zapisane w dyrektywach wymagają zbadania i zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez jednostkę notyfikowaną.

5 Pamiętaj: Dokumentacja techniczna może być częścią dokumentacji systemu jakości, jeżeli dana dyrektywa przewiduje procedurę oceny zgodności opartą na takim systemie. Dokumentacja musi być przechowywana przez producenta przez 10 lat od daty produkcji ostatniego wyrobu, chyba że konkretna dyrektywa przewiduje inny okres (np. 5 lat lub 3 lata). 5. Wypełnij procedurę oceny zgodności określoną dla danego wyrobu w dyrektywie/ dyrektywach Przeanalizuj odpowiedni fragment dyrektywy opisujący procedury oceny zgodności i ewentualnie dokonaj wyboru jednej ze ścieżek, jeśli jest taka możliwość. Pamiętaj: Zgodnie z wymaganiami dyrektyw Nowego Podejścia, przed wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej wyrób musi zostać poddany procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywie, której dany wyrób podlega. Zastosowanie procedur ma na celu ocenę zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Przewidziane w dyrektywach Nowego Podejścia ścieżki oceny zgodności oparte są głownie na systemie przyjętym w decyzji 93/465/EWG i zawierającym osiem modułów (od A do H), z których każdy opisuje pewną mniej lub bardziej rozbudowaną procedurę. Decyzja ta i opisane w niej moduły adresowane są do legislatorów Komisji Europejskiej, przygotowujących kolejne dyrektywy Nowego Podejścia. Spośród przewidzianych modułów mają oni wybrać te, które są

6 najbardziej odpowiednie dla wyrobów objętych dyrektywą oraz stwarzanych przez te wyroby zagrożeń. W praktyce każda z istniejących dyrektyw przewiduje procedury oceny zgodności oparte na kilku spośród dostępnych modułów, czasem dając producentowi możliwość wyboru pomiędzy niektórymi z nich. Często wyroby podlegające danej dyrektywie podzielone są na kategorie (np. w zależności od stopnia zagrożenia) i do poszczególnych kategorii przypisane są odrębne procedury. Przewidziane w niektórych dyrektywach procedury oceny zgodności odbiegają od ośmiu wzorcowych modułów, dlatego bardzo istotne jest dokładne zapoznanie się z tekstem danej dyrektywy i zawartymi w niej konkretnymi rozwiązaniami. Jeżeli stwierdzisz, że dyrektywa wymaga udziału jednostki notyfikowanej, nawiąż z nią kontakt: Po przeprowadzonych badaniach uzyskasz certyfikat lub wypełnisz inne przewidziane procedury. Pamiętaj, że niektóre procedury oceny zgodności wymagają regularnego nadzoru wykonywanego przez jednostkę notyfikowaną. 6. Sporządź i podpisz deklarację zgodności EC. Producent wystawia deklarację zgodności EC samodzielnie, we własnym imieniu. Może to również zrobić jego upoważniony przedstawiciel. Pamiętaj: Deklaracja zgodności EC jest to dokument wystawiony przez producenta (lub jego przedstawiciela) zaświadczający, że wyprodukowany wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej dyrektywy (lub kilku dyrektyw). Każda z dyrektyw określa treść deklaracji zgodności. W każdej deklaracji zgodności powinny się znaleźć następujące informacje:

7 nazwa i adres producenta (oraz jego upoważnionego przedstawiciela) wystawiającego deklarację, identyfikacja wyrobu (nazwa, typ, model, numer itp.), dyrektywy, z którymi wyrób jest zgodny, normy zharmonizowane (lub inne), z którymi wyrób jest zgodny, data wystawienia deklaracji, podpis osoby upoważnionej, oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela), nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli była zaangażowana w procedurę oceny zgodności. Deklaracja zgodności EC, podobnie jak dokumentacja techniczna, musi być przechowywana przez okres 10 lat, chyba że poszczególne dyrektywy przewidują inny okres (np. 5 lat lub 3 lata). Niektóre dyrektywy wymagają, aby deklaracja zgodności EC była dołączona do wyrobu. W pozostałych przypadkach musi być udostępniona organom nadzoru rynku na ich życzenie. Zasadniczo deklaracja powinna być sporządzona w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej; poszczególne dyrektywy zawierają też dodatkowe wymagania w tym względzie. 7. Umieść na wyrobie oznaczenie CE Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) samodzielnie umieszcza oznakowanie CE na wyrobie. Nie robi tego jednostka notyfikowana, nawet jeżeli uczestniczyła w procedurze oceny zgodności. Jeśli jednak jednostka notyfikowana

8 była zaangażowana w fazę produkcji, jej numer identyfikacyjny musi być umieszczony obok oznakowania CE. Podstawy Prawne W Unii Europejskiej w wielu istotnych dziedzinach istnieją przepisy wspólnotowe (zwane dyrektywami), które dotyczą wytwarzania i obrotu wyrobami - po wdrożeniu do prawa krajowego zastępują one prawo państw członkowskich. Znaczna część z nich została opracowana według przyjętych w 1985 roku nowych zasad w dziedzinie harmonizacji technicznej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obywateli. Zasady te - nazwane Nowym Podejściem - mają wiele ważnych właściwości, między innymi nie przewidują szczegółowych uregulowań, które musiałyby być często zmieniane w efekcie postępu technologicznego. Dyrektywy Nowego Podejścia zawierają zasadnicze wymagania stawiane wyrobom, natomiast przykładowe szczegółowe rozwiązania techniczne zawarte są w zharmonizowanych z dyrektywami normach europejskich EN, których stosowanie jest dobrowolne. Wyroby podlegające dyrektywom Nowego Podejścia i spełniające postawione w nich wymagania muszą być, z nielicznymi wyjątkami, oznakowane charakterystycznym symbolem CE Dlaczego "oznakowanie CE", a nie "znak CE"? Użycie tego wyrażenia ma swoje źródło w historii dyrektyw Nowego Podejścia i w zróżnicowaniach wyrażeń w tekstach oryginalnych. Do 1993 roku w dyrektywach Nowego Podejścia było stosowane wyrażenie "znak CE" (ang. CE mark). Forma graficzna tego znaku była określana indywidualnie w poszczególnych dyrektywach, bądź też nie była określana w ogóle. Dopiero Decyzja 93/465/EWG wprowadziła nową ujednoliconą formę graficzną tego znaku i jasno określiła jego rolę. Zmiana sformułowania "znak CE" na "oznakowanie CE" (ang. CE marking) została zainicjowana przez Parlament Europejski. Intencją wnioskodawców było wyraźne rozróżnienie pomiędzy wieloma istniejącymi znakami certyfikacji a europejskim symbolem

9 zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia, czyli oznakowaniem CE. Inicjatywa została przyjęta, a przesłanki towarzyszące jej zgłoszeniu są nadal aktualne, bowiem różnice między znakami certyfikacji a oznakowaniem CE w wielu przypadkach nadal nie są właściwie rozumiane. Rozróżnienie to dotyczy np. znaku "B", który jest właśnie znakiem obowiązkowej certyfikacji. Odpowiednie zmiany wprowadzone zostały we wszystkich istniejących dyrektywach Nowego Podejścia. Polska jest zobowiązana do przygotowania wiernych tłumaczeń tekstów pełnego zestawu aktów prawnych UE, tzw. acquis. Obejmuje to tłumaczenia zarówno pierwotnych wersji dyrektyw, jak i dyrektyw je zmieniających. Teksty po zmianach, tzw. teksty ujednolicone, nie są dokumentami prawnie obowiązującymi, chyba że są opublikowane jako oddzielna dyrektywa (np. dyrektywa maszynowa 98/37/WE). Tłumaczenia polskie muszą więc również odzwierciedlać zróżnicowania wyrażeń dotyczących znaku i oznakowania CE. W aktach prawnych wdrażających poszczególne dyrektywy Nowego Podejścia przyjęto więc konsekwentnie formę "oznakowanie CE". Wzajemne uznawanie przepisów technicznych w krajach Unii Europejskiej Swobodny przepływ towarów to, obok zasad swobodnego przepływu osób, kapitału i usług, fundament wspólnego rynku europejskiego. Prawodawstwo europejskie dąży do niwelowania barier w handlu oraz do wzajemnego uznawania i ujednolicenia procedur handlowych, technicznych i innych. W handlu takie ewentualne bariery i uciążliwości mogą powstać m.in. w efekcie przyjmowania różniących się od siebie krajowych norm i przepisów technicznych. Dlatego też jednym z głównych celów porozumień traktatowych była liberalizacja handlu (czyli eliminacja barier w swobodnym przepływie towarów między sygnatariuszami traktatów). W artykułach 28 i 29 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w 1957 roku czytamy, że w obrotach między państwami członkowskimi zakazane są ograniczenia ilościowe w przywozie (wywozie) oraz wszelkie podobne im w skutkach środki. Jest to więc zakaz nakładania ograniczeń ilościowych lub równoważnych w obrocie towarowym między państwami członkowskimi. Zasadą jest, że wyrób umieszczony na rynku zgodnie z prawem w jednym z państw UE nie może być kwestionowany przez pozostałe państwa członkowskie

10 UE. Wyroby legalnie wytworzone lub wprowadzone na rynek w jednym państwie korzystają ze swobody przepływu towarów w obrębie całej Wspólnoty. Pojęcie środków równoważnych odnosi się także do krajowych przepisów technicznych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. Jeden z kolejnych artykułów Traktatu (artykuł 30) dopuszcza jednak wyjątki od ogólnej zasady dotyczącej swobodnego przepływu towarów: Przewiduje on możliwość ustanowienia ograniczeń swobodnego przepływu towarów w postaci krajowych przepisów uzasadnionych m.in. względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego; ochroną zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt lub też ochroną własności przemysłowej i handlowej. Ustanowione zakazy i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środków samowolnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczania przepływu towarów między państwami członkowskimi. Powinny one również być proporcjonalne do wagi zagadnienia. Przepisy takie podlegają ocenie i akceptacji przez państwa członkowskie (według zasad określonych w dyrektywie 98/34/WE o wymianie informacji, zmienionej dyrektywą 98/48/WE). Zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie zobowiązane są do zgłaszania pozostałym krajom UE oraz Komisji Europejskiej projektów przepisów technicznych i norm. Od momentu powiadomienia Komisji o zamiarze wprowadzenia nowych przepisów technicznych obowiązuje trzymiesięczny okres moratorium, w czasie którego prace nad projektem powinny być wstrzymane. W okresie moratorium Komisja oraz państwa członkowskie mają możliwość zgłaszania zastrzeżeń. Jeżeli zastrzeżeń tych nie zgłoszą, wówczas przepisy krajowe mogą zostać przyjęte. Jeżeli jednak pojawiły się zastrzeżenia, okres moratorium przedłużony zostaje o kolejne trzy miesiące. W przypadku, gdy projekt przepisów dotyczy zagadnień, co do których przedstawiono już propozycję nowej dyrektywy, okres wstrzymania wynosi 12 miesięcy. W szczególnych przypadkach okres dwunastomiesięczny jest wydłużany do 18 miesięcy, a okresy trzymiesięczne do czterech miesięcy. Podobne zasady przyjęto w stosunku do projektów krajowych norm technicznych. Wyjątkiem od opisanych wyżej reguł jest natychmiastowe wprowadzanie nowych przepisów krajowych w sytuacjach wymagających pilnej reakcji oraz związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem. Podstawowym środkiem do eliminacji barier technicznych w handlu jest ujednolicenie

11 wymagań technicznych w skali Unii Europejskiej poprzez harmonizację prawa. Najczęściej stosowanymi do harmonizacji prawa w UE aktami prawnym są dyrektywy adresowane do państw członkowskich, które są zobowiązane do wprowadzenia ich postanowień do własnego prawa krajowego. Czym jest Stare Podejście Przed zapoznaniem się z zasadami Nowego Podejścia warto poświęcić nieco uwagi tzw. Staremu Podejściu, tym bardziej, że dyrektywy Starego Podejścia są wciąż obowiązujące w dziedzinie np. motoryzacji, produktów żywnościowych, produktów chemicznych i lekarstw. Zadaniem dyrektyw Starego Podejścia było określenie szczegółowych przepisów technicznych zastępujących przepisy poszczególnych krajów lub obowiązujących alternatywnie do tych przepisów. Miały one charakter zbliżony do norm technicznych i w znikomym stopniu uwzględniały dorobek normalizacji, zwłaszcza normalizacji europejskiej. Za pomocą dyrektyw Starego Podejścia Wspólnota starała się usuwać bariery techniczne poprzez ujednolicanie szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wytwarzania wyrobów. Doprowadziło to do tworzenia prawa o treści ściśle technicznej, odpowiadającej indywidualnym wymaganiom dla każdej kategorii wyrobów. Opracowanie takich dyrektyw na szczeblu Rady Unii Europejskiej było trudne i nieefektywne, tym bardziej że wymagało jednomyślności Rady. Cechą charakterystyczną większości dyrektyw Starego Podejścia była ich opcjonalność: chociaż państwa członkowskie miały obowiązek uznawania i dopuszczania na swój rynek wyrobów zgodnych z wymaganiami dyrektywy, nie miały jednak obowiązku wycofania własnych przepisów krajowych, nawet jeśli nie były one zgodne z dyrektywą. Kontrolę zgodności z przepisami dyrektywy sprawowały wyznaczone organy państwowe. Tym samym Stare Podejście nie przyniosło znaczącego postępu w dziedzinie harmonizacji technicznej. Istotny krok w tym zakresie dokonany został dopiero w ramach wprowadzenia zasad Nowego Podejścia. Nowe Podejście do harmonizacji i normalizacji technicznej

12 Uchwałą Rady z 1985 roku wprowadzona została nowa metoda i polityka tworzenia przepisów technicznych nazwana Nowym Podejściem do harmonizacji i normalizacji technicznej. Uchwała Rady wprowadziła następujące zasady: wymagania techniczne zawarte w zharmonizowanym prawie zostały ograniczone do wymagań zasadniczych; umieszczane na rynku UE i oddawane do użytku mogą być tylko wyroby spełniające wymagania zasadnicze; opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych zgodnych z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w prawie powierzone zostało europejskim organizacjom normalizacyjnym (w formie zlecenia opracowania norm zharmonizowanych); stosowanie norm zharmonizowanych lub innych norm pozostaje dobrowolne i wytwórca może zawsze zastosować inne specyfikacje techniczne w celu spełnienia wymagań zasadniczych; wyrobom wykonanym zgodnie z normami zharmonizowanymi przysługuje przywilej domniemania zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi. Nowe Podejście może być stosowane tylko wówczas, gdy istnieje realna możliwość spełnienia wymagań w formie wymagań zasadniczych. Niektóre wymagania, np. dotyczące substancji niebezpiecznych, nie mogą być sprecyzowane w sposób ogólny, tak więc do nich stosowane jest nadal Stare Podejście. Dla dyrektywy Nowego Podejścia musi być określona wystarczająco jednolita szeroka gama wyrobów lub identyfikowalne zagrożenie o charakterze horyzontalnym (ogólnym). Spójne zasady oceny zgodności (Globalne Podejście) Oprócz zasad Nowego Podejścia niezbędne są także warunki umożliwiające wiarygodną ocenę zgodności. Uchwała Rady Unii Europejskiej z 1989 roku w sprawie Globalnego

13 Podejścia do certyfikacji i badań daje wytyczne dla polityki wspólnotowej w sprawie oceny zgodności, uzupełniającej Nowe Podejście: w celu zapewnienia spójnego podejścia do oceny zgodności wyrobów w przepisach Wspólnoty, należy określić jednolite części składowe tej oceny (moduły), obejmujące fazy projektowania i wytwarzania; należy również określić kryteria stosowania określonych procedur, kryteria działalności jednostek wykonujących te procedury oraz kryteria stosowania oznakowania CE; uogólniono stosowanie norm dotyczących zapewnienia jakości (seria EN ISO 9000) i wymagań stawianych jednostkom oceniającym zgodność (seria EN 45000) promowane są systemy akredytacji, stosowanie technik porównawczych, porozumienia o wzajemnym uznawaniu; przewiduje się programy realizowane w celu zmniejszenia różnic między państwami członkowskimi w istniejących infrastrukturach zapewnienia jakości (takich jak systemy metrologiczne, systemy wzorcowania, laboratoria badawcze, jednostki certyfikujące i inspekcyjne, jednostki akredytujące); promowane jest zawieranie porozumień o wzajemnym uznawaniu, współpracy i pomocy technicznej między UE i krajami trzecimi. Globalne Podejście zostało uzupełnione Decyzją Rady 90/683/EWG, zastąpioną następnie przez Decyzję 93/465/EWG z 1993 roku. Decyzja ta ustala ujednolicone ścieżki i elementy składowe oceny zgodności w ramach Nowego Podejścia, czyli tzw. moduły, jak również zasady nanoszenia i stosowania oznakowania zgodności CE. System modułowy podzielił procedury oceny zgodności na szereg osobnych operacji (tzw. modułów). Moduły są różne w zależności od stopnia zaawansowania wytwarzania wyrobu (np. faza projektu, prototypu, produkcji), sposobu oceny zgodności (np. sprawdzenie dokumentacji, zatwierdzenie typu, zapewnienie jakości) oraz osoby, która przeprowadza ocenę (czyli producent albo strona trzecia). Tak więc ocena zgodności według Globalnego Podejścia może opierać się na:

14 wewnętrznej kontroli dokonywanej przez producenta podczas projektowania i produkcji; badaniach typu przeprowadzanych przez stronę trzecią w połączeniu z wewnętrzną kontrolą produkcji przeprowadzaną przez producenta; badaniach typu lub projektu przez stronę trzecią w połączeniu z zatwierdzeniem przez stronę trzecią wyrobu lub systemu zapewnienia jakości produkcji lub weryfikacją produkcji przez stronę trzecią; weryfikacji jednostkowej projektu i produkcji przez stronę trzecią, albo zatwierdzeniu pełnego systemu zapewnienia jakości przez stronę trzecią. Dyrektywy Nowego Podejścia przyjęte przed opublikowaniem zasad Globalnego Podejścia nie zawsze są zgodne, lub są zgodne częściowo z podejściem modułowym Obowiązek przeniesienia dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy Dyrektywy Nowego Podejścia powodują zbliżenie prawa państw członkowskich w celu usunięcia barier w handlu. Ponieważ dyrektywy Nowego Podejścia są dyrektywami całkowitej harmonizacji, państwa członkowskie muszą uchylić wszystkie sprzeczne z nimi przepisy krajowe. Co więcej, państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać bardziej restrykcyjnych unormowań niż przewidziane w dyrektywie, tak jak jest to możliwe w przypadku tzw. dyrektyw minimalnych, np. przyjętych zgodnie z artykułem 138 Traktatu o EWG (czyli dyrektyw mających na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, szczególnie w miejscu pracy). Dyrektywy Nowego Podejścia są dyrektywami całkowitej harmonizacji: postanowienia tych dyrektyw zastępują wszystkie odpowiednie przepisy krajowe. Dyrektywy Nowego Podejścia kierowane są do państw członkowskich, które są zobowiązane wdrożyć je do swego ustawodawstwa krajowego.

15 Krajowe ustawy, rozporządzenia lub przepisy administracyjne przenoszące dyrektywę muszą zawierać odniesienie do tej dyrektywy albo też odniesienie takie musi być dołączone do ich oficjalnej publikacji. Krajowe ustawy, rozporządzenia lub przepisy administracyjne przyjmowane i publikowane w celu wdrożenia dyrektywy, muszą być zgłoszone Komisji. Jeżeli w przewidzianym na to okresie nie zostaną podjęte kroki zmierzające do przeniesienia dyrektywy na poziom ustawodawstwa krajowego, lub też zostaną podjęte działania niewłaściwe, uzna się to uznane za naruszenie prawa Wspólnoty. Według artykułu 226 Traktatu, Komisja może podjąć działania przeciw państwu członkowskiemu, które nie wypełniło zobowiązań przewidzianych przez Traktat; mogą też być zgłoszone przeciw niemu roszczenia o odszkodowanie z tego tytułu. Główne elementy dyrektyw Nowego Podejścia Dyrektywy Nowego Podejścia opierają się na ograniczeniu harmonizacji technicznej wyłącznie do wymagań zasadniczych. Tylko wyroby spełniające wymagania zasadnicze mogą zostać wprowadzone na rynek i oddane do użytku. Wymagania dyrektyw Nowego Podejścia dotyczą fazy wytwarzania wyrobu, włącznie z projektowaniem, natomiast nie obejmują fazy eksploatacji. 1. Zakres dyrektywy Zakres dyrektywy określa rodzaje wyrobów regulowanych dyrektywą lub rodzaje zagrożeń, których dyrektywa ma dotyczyć. Zazwyczaj dyrektywa obejmuje zagrożenia związane z wyrobem lub określonym zjawiskiem. Dlatego też jeden wyrób może być objęty kilkoma dyrektywami. Dyrektywy Nowego Podejścia dotyczą tylko wyrobów, które mają być po raz pierwszy wprowadzone na rynek Wspólnoty lub po raz pierwszy oddane tam do użytku. Dyrektywy stosuje się więc do wyrobów nowych wytworzonych w krajach

16 członkowskich oraz do importowanych z krajów trzecich wyrobów nowych, używanych i z drugiej ręki. Wyroby poddane istotnym zmianom mogą być uznane za wyroby nowe, które muszą spełniać wymagania odpowiednich dyrektyw w chwili wprowadzenia na rynek lub oddania do użytku. Wyroby poddane naprawie bez zmiany ich oryginalnej charakterystyki, ich przeznaczenia oraz rodzaju nie podlegają procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywach Nowego Podejścia. Wyroby szczególnie lub wyłącznie przeznaczone dla celów wojskowych lub policyjnych są wyraźnie wyłączone z zakresu pewnych dyrektyw Nowego Podejścia. W przypadku dyrektyw państwo członkowskie - zgodnie z art. 296 Traktatu - może pod pewnymi warunkami wyłączyć spod stosowania wyroby szczególne, przeznaczone do celów wojskowych. 2. Jednoczesne stosowanie kilku dyrektyw Łączne stosowanie dyrektyw Nowego Podejścia Wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywach Nowego Podejścia mogą pokrywać się lub wzajemnie dopełniać w zależności od rodzaju zagrożeń uwzględnionych w wymaganiach zasadniczych odnoszących się do danego wyrobu. Wprowadzenie na rynek lub oddanie do użytku może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wyrób spełnia przepisy wszystkich mających zastosowanie dyrektyw oraz gdy poddany został ocenie zgodności przeprowadzonej zgodnie z wszystkimi tymi dyrektywami. Jeśli ten sam wyrób lub rodzaj ryzyka objęty jest dwoma lub więcej dyrektywami, zastosowanie innych dyrektyw może zostać czasami wyłączone na podstawie analizy ryzyka.

17 Dyrektywy Nowego Podejścia a dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu Dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu stosuje się do wyrobów konsumpcyjnych dostarczonych w ramach działalności handlowej pod warunkiem, że: wyrób nie jest objęty dyrektywami Nowego Podejścia lub innymi aktami prawnymi Wspólnoty, lub dyrektywy Nowego Podejścia lub inne akty prawne Wspólnoty nie regulują w pełni wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem lub rodzajami ryzyka. Dyrektywy Nowego Podejścia a dyrektywa o odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez wadliwy wyrób Dyrektywa o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wadliwy wyrób ma zastosowanie do wszystkich wyrobów objętych dyrektywami Nowego Podejścia. Nie dotyczy ona odpowiedzialności za sam wyrób, ale za szkody przezeń wyrządzone, jeżeli wyrób był wadliwy lub niebezpieczny. Należy podkreślić, że odpowiedzialność ta występuje nawet wtedy, jeżeli nie ma winy umyślnej producenta. W Polsce dyrektywa ta została wdrożona w postaci uzupełnień do kodeksu cywilnego. 3. Wprowadzanie na rynek i oddawanie do użytku Państwa członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek i oddawania do użytku wyrobów zgodnych ze wszystkimi mającymi zastosowanie dyrektywami Nowego Podejścia. Jednocześnie państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia niezbędnych kroków w celu zagwarantowania, że wyroby wprowadzane na rynek i oddawane do użytku (jeżeli będą odpowiednio zainstalowane, obsługiwane, a także używane

18 zgodnie z przeznaczeniem) nie będą zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu ludzkiemu lub innym interesom publicznym. Ponieważ bezpieczeństwo ma tu charakter nadrzędny, możliwe jest nawet zakwestionowanie produktu zgodnego z wymaganiami dyrektywy bądź normy zharmonizowanej. Pociąga to także za sobą obowiązek prowadzenia nadzoru rynku przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie mogą ustanawiać dodatkowe przepisy w celu ochrony pracowników, konsumentów lub środowiska naturalnego. Jednakże przepisy te nie mogą wymagać modyfikacji wyrobu zgodnego z dyrektywą, zwłaszcza w sposób z nią sprzeczny, ani też mieć wpływu na warunki wprowadzania wyrobu na rynek. Wprowadzenie na rynek to działanie, w efekcie którego dochodzi do udostępnienia wyrobu na rynku wspólnotowym po raz pierwszy, z zamiarem dalszej dystrybucji lub użytkowania na obszarze Wspólnoty. Udostępnianie produktu może zachodzić odpłatnie lub nieodpłatnie. W prawie polskim zastosowano formułę "wprowadzenie do obrotu", o zbliżonym znaczeniu, mieszczącą w sobie także oddawanie do użytku. Spotyka się również sformułowanie "umieszczanie na rynku". Oddawanie do użytku ma miejsce w chwili, gdy wyrób zostaje po raz pierwszy użyty na obszarze Wspólnoty przez użytkownika końcowego. Wyrób musi być zgodny z odpowiednimi dyrektywami Nowego Podejścia, kiedy jest po raz pierwszy wprowadzany na rynek i/lub wprowadzany do użytku na obszarze Wspólnoty. Jednakże konieczność weryfikacji, czy wyrób oddawany do użytku spełnia wymagania dyrektyw, jest ograniczona do szeregu okoliczności. 4. Wymagania zasadnicze Wymagania zasadnicze zawarte są w załącznikach do dyrektyw i obejmują wszystkie konieczne środki do osiągnięcia celu dyrektywy. Wyrób może być wprowadzony na rynek i oddany do użytku tylko wówczas, gdy jest zgodny z

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI (Wydanie III) Opracowanie: Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD)

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC 710 W IOSEK Od: Komisja Europejska Data: 2 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn

dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn KOMISJA EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn Wydanie drugie czerwiec 2010 r. Wstęp do wydania drugiego Dyrektywa 2006/42/WE jest

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL. Zamówienie Nr 082 Prawo Farmaceutyczne Import Równoległy

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL. Zamówienie Nr 082 Prawo Farmaceutyczne Import Równoległy Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

4. Produkty niebezpieczne

4. Produkty niebezpieczne Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska 4. Produkty niebezpieczne Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. Cel Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaków ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 27.5.2014 L 158/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo