NORMA BRANtOWA. Kauczuk. Ke~ się do oznakowania literę c Przykład oznaczenia. aminą odmiany A, w gatunku l:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMA BRANtOWA. Kauczuk. Ke~ 1500. się do oznakowania literę c. 2.2.2. Przykład oznaczenia. aminą odmiany A, w gatunku l:"

Transkrypt

1 UKD : KAUCZUKI SYNTETYCZNE NORMA BRANtOWA Kauczuk Ke~ BN Grupa katalogowa l. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest kauczuk syntetyczny butadienowo-styrenowy Ker 1500 zawierający stabilizator plamiący otrzymywany w procesie kopolimeryzacji emulsyjnej koagulowany za pomocą soli l kwasu. l. 2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Kauczuk Ker 1500 jest kauc zukiem ogólnego zastosowania a w szczególności stosowany jest do produkcji opon samochodowych ' artykułów technicznych itp. Stosowany jest do sporządzania mieszanek gumowych przy uż yciu sadzy jako wypełniacza. l. 3. Określenia. Partia produktu - produkt otr:zymany z jednej szarży produkcyjnej w produkcji ciągłej z jednego miesiąca pod z iał 2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 2.1. l. Odmiany. W zależności od lepkości wg Mooneya rozróżnia się w kauczuku Ker 1500 dwie odmiany: A i B Gaturiki. W każdej odmianie kauczuku Ker 1500 w zależności od jakości rozróżnia się gatunek I i gatunek II Oznaczenie produktu 2.2. l. Oznakowanie kauczuku Ker 1500 ze wzglsdu na rodzaj stosowanego stabilizatora al w przypadku zastosowania fenylo- fj -naftyloaminy nie wprowadza się dodatkowego oznakowania bl w przypadku zastosowania stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy podaje się dodatkowo do oznakowania literę W cl w przypadku zastosowania innych stabilizatorów podaje się do oznakowania literę c Przykład oznaczenia a) kauczuku Ker 1500 stabilizowanego fenylo-b -naftylc> aminą odmiany A w gatunku l: KER 1500 bl kauczuku Ker 1500 stabilizowanego' stabilizatorem typu p-fenylenodwuaminy odmiany B w gatunku I: 'KER ls()() W c l kauczuku Ker 1500 stabilizowanego stabilizatoilem innym odmiany B w gatunku II: KER 1500 C Symbol kauczuku KER 1500 powinien być wykonany w kolorze czerwonym. Odmianę B oznacza się kropką w kolorze niebieskim. G.atunki oznacza się tylko na spaletyzowanych jednostkach ładunkowych. 3. WYMAGANIA 3.1. Właściwości fizykochemiczne - wg tab1. 1. Zgłoszona przez Zjeanoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA Ustanowiona przez Nac:z:elneoo OY)rektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemiczl'lego PETROCHEMIA dnia 10 sierpnia 1978 (. lako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1979 r. (Dz. Norm. I Miar nr '9}'978 poz. 88) Wydanie 2 WYDAWNICTWA NORMALIZACyJNE "ALFA" Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 010 Nak! ~ Zam.4033/86 CenoS zł 4800

2 2 BN-78/ Tablica l Odmiany Wymagania A Gatunki B l II l II a) Wygląd kostki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu bez. zanieczyszczeń widocznych gołym okiem b) Wolnych kwasów organicznych % 5O t t t c ) Mydeł % najwyżej d) Substancji lotnych w temperaturze 105 C % najwyżej J e ) Stabilizatora 1) - feny 10- fj -naftyloaminy % l t t 20 1 t t 20 - typu p-fenylehodwuaminy % 05 t f) Popiołu % najwyżej 2) g) Lepkość wg Mooneya 3) t 65 1) Kauczuk Ker 1500 otrzymywany przy zmianie typu stabilizatora może zawierać śladowe ilości stabilizatora poprzednio stosowanego. 2) Dla przemysłu kablowego najwyżej 03%. 3) Dopuszcza się kauczuk Ker 1500 o innej lepkości ni ż określono w tabl. 1 po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą Właściwości fizykomechaniczne wulkanizatu wg tabl. 2. Tablica 2 Odmiana Odmiana Wymagania AiB AiB w gatunku I w gatunku II a) Wytrzymałość na rozciąganie MPa co najmniej b) Wydłużenie w chwili zerwania % co najmniej c) Naprę ż enie przy 300"-b wydłużenia względnego MPa 15Ot210 13Ot220 d) Elastyczność metodą Schoba % co najmniej e) TwardośćoSh 70 ±3 70 ±3 Do przeliczenia prz:yjęto że 1 MPa ~ kg/cm 2 4. PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie. Kauczuk Ker 1500 należy pakować i znakować wg PN-78/C p. 2.1 i Przechowywanie. Kauczuk Ker 1500 należy przechowywać wg PN-78/C p Transport. Kauczuk Ker 1500 należy przewozić wg PN-78/ C p BADANIA Program badań Badania wykonywane dla każdej partii wysyłkowej produktu a) sprawdzenie wyglądu ( 3.la) b) oznaczanie wolnych kwasów organicznych (3. lb) c) oznaczanie zawartości mydeł (3.lc) d) oznaczanie zawartości substancji lotnych (3.ld). e) oznaczanie zawartości stabilizatora (3. le) f) oznaczanie lepkości wg Mooneya (3.lg). g) oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie (3. 2a). h) oznaczanie wydłużenia w chwili zerwania (3. 2b) i) oznaczanie naprężenia przy 300% wydłużenia względnego ( 3. 2c) j) oznaczanie twardości (3. 2e) Badania wykonywane dodatkowo tylko na żądanie odbiorcy zgłoszone przy zamówieniu a) oznaczanie elastyczności ( 3.2d) b) oznaczanie zawartości popiołu (3.lf) Wielkość i skład partii wysyłkowej. Partię wysyłkową stanowi kauczuk jednej odmiany i gatunku zawarty w jednym wagonie kolejowym lub innym środku transportowym Pobieranie i przygotowanie próbek do badań Pobieranie próbek u producenta kauczuku. Próbki pobierać zgodnie z PN-81/C p. 2.1.

3 BN-78/603l-0l 3 Próbkę do analizy rozjemczej przechowywać w 3 miesięcy od daty wysyłki. ciągu Pobieranie próbek u odbiorcy kauczuku. Próbki pobierać zgodnie z PN-8l/C p W przypadku konieczności wykonania analizy rozjerilczej próbki należy pobierać w obecności przedstawicieli obu stron Przygotowywanie próbek do badań. Próbki do badań przygotowywać wg PN-8l/C p Opis badań Oznaczanie zawartości wolnych kwasów organicznych wykonać wg PN-82/C stosując korektę rozcieńczenia oraz współczynnik przeliczeniowy C =00334 (ilość gramów kwasów organicznych w przeliczeniu na kwasy żywiczne i tłuszczowe odpowiadające 1 cm 3 ściśle OlN roztworu wodorotlenku sodowego) Oznaczanie zawartości mydeł "'Ykonać wg PN-8:!/ C stosując korektę rozcieńczenia oraz współczynnik przeliczeniowy C 2 = ( ilość gramów kwasćw organicznych w przeliczeniu na sól sodową kwasu abietynowego i stearynowego odpowiadającą 1 cm 3 ściśle 005N roztworu kwasu solnego) Oznaczanie zawartości substancji lotnych wykonać ";'g PN-81 /C z tym że za wynik końcowy przyjąć średnią arytmetyczną wyników oznaczań próbek jed- nostkowych pobranych wg i Oznaczanie zawartości stabilizatora fenylo- P -naftyloaminy - wg PN-62/ C z tym że zamiast alkoholu etylowego stosować mieszaninę alkoholowo-toluenową przygotowaną w następujący sposób: 70 cz. obj. alkoholu etylowego 95-procentowego rektyfikowanego zmieszać z 30 cz. obi". 'toluenu c z. d. a Oznaczanie zawartości stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy Zasada metody polega na ekstrakcji stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy z kauczuku za pomocą mieszaniny alkoholowo-toluenowej i kolorymetrycznym oznaczaniu ilości barwnego związku powstałego w wyniku reakcji wyekstrahowanego stabilizatora z octanem miedzi Odczynniki i roztwory a) Alkohol etylowy rektyfikowany 95-procentowy. b) Aceton cz.d.a. c) Benzen cz.d.a. d) Chlorek potasowy cz. d. a. e) Kwas solny roztwór 05N. f) Mieszanina alkoholowo-toluenowa jak w g) Octan miedziowy. uwodniony cz.d.a. h) Roztwór wzorcowy stabilizatora: odwa żyć 0025 g czystego stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy z dokładnością do g przenieść do kolby pomiarowej pojemności 250 cm 3 rozpuścić w acetonie a następnie nić acetonem do kreski. 1 cm 3 tak przygotowanego ru zawiera g stabilizatora. W przypadku braku stabilizatora czystego wzorcowy przygotować z produktu technicznego oczyszczonego w następujący sposób: odważyć 5 g uzupeł- roztwo- roztwór stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy przenieść do kolby płaskodei:mej "50 3 hłd ' 'ć 30 3 po)emnosci cm z c o nicą zwrotną l rozpusci w cm benzenu podgrzewając zawartość kolby na łaźni wodnej. Gorący roztwór przesączyć przez lejek z dnem porowatym przelać do zlewki- następnie zlewkę z zawartością umieścić w zimnej wodzie. Po wypadnięciu osadu zawartość zlewki przesączyć ponownie przez lejek z dnem porowatym zlewkę i osad przemyć czterokrotnie alkoholem etylowym porcjami po 15 cm 3. Osad stabilizatora' przenieść na bibułę do sączenia i wysuszyć na powietrzu. i) Roztwór utleniający: odważyć 05 g octanu miedzi i 466 g 'chlorku potasowego z dokładnością do O 0002 g przenieść do kolby pomiarowej pojemności 1000 cm 3 dodać 10 cm 3 kwasu solnego i 250 cm 3 wody wymieszać. Następnie powoli niewielkimi porcjami dopełnić objętość kolby do kreski alkoholem etylowym silnie mieszając jej zawartość. Otrzymany ro~twór powinien być przezroczysty. przygotować raz na dobę. Roztwór Sporządzanie krzywej kalibracji. Do ośmiu kolb pomiarowych pojemności 25 cm 3 odmierzyć kolejno: 3 05; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 cm rozt'm:lru wzorcowego stabilizatora i dopełnić do kreski roztworem Po dokładnym wymieszaniu przeprowadzić kolorymetrowanie na fotokolorymetrze przy długości fali 440 nm utleniającym. (niebieski filtr) 'w kuwetach o grubości warstwy cieczy lomm. Jako roztwór odniesienia stosować wodę destylowaną Na podstawie uzyskanych wartości sporządzić kalibracji odkładając na osi odciętych zawartości krzywą stabilizatora w gramach a na osi rzędnych wskazania aparatu Wykonanie oznaczania. Odwa żyć l g drobno pociętego kauczuku z dokładnością do g przenieść do kolby płaskodennej pojemności 50 cm 3 dodać 30 cm 3 mieszaniny alkoholowo-toluenowej następnie do kolby podłączyć chłodnicę wodnej w ciągu 30 min. zwrotną i gotować zawartość kolby na łaźni Po tym czasie odłączyć chłodnicę ekstmkt zlać do kolby pomiarowej pojemności 100 cm 3. Ekstrakcję prowadzić jeszcze dwukrotnie porcjami po 30 cm 3 mieszaniny alkoholowo-toluenowej zlewając ekstrakty do kolby pomiarowej. Czas każdej ekstrakcji powinien wynosić 30 min. Następnie kauczuk przemyć dwukrotnie mieszaniną alkoholowo-toluenową porcjami po 5 cm 3 zlewając do tej' samej kolby pomiarowej.

4 4 BN-78/ Zawartość kolby dopełnić do kreski mieszaniną alkoholowo-toluenową kolbę zatkać korkiem i dokładnie wymieszać. Odmierzyć 2 cm 3 ekstraktu przenieść do kolby pomiarowej pojemności 25 cm 3 dodać do kreski odczynnika utleniające~o wymieszać i kolorymetrować w warunkach wg Jeżeli zabarwienie roztworu do kolorymetrowania oka- 3 że się zbyt słabe do oznaczania należy odmierzyć 5 cm ekstraktu. ' Obliczenie wxuik6w. Zawartość stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy (X) obliczyć w procentach wg wzo- ru w którym: X :...;a=-- _ ' 1;:.:00:.::...--=1.:;:.00::.. V'm ' a - zawartoś ć stabilizatora odczytana z krzywej kalibracji S V - objętość ekstraktu pobrana do kolorymetrowania cm m - odważka badanego kauczuku g Wynik. Za wynik oznaczania przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmni. j dwóch równoległych oznaczań nie różniących się więcej niż 0004 bezwzględnej. wartości Oznaczanie zawartości popiołu - wg PN-81/ C Oznaczanie lepkości - wg PN-71/C lTól>- kę pnygotować wg PN-Bl/C p Za wynik przyjąć średnią arytmetyczną wynik6w oznaczań jednostkowych pobranych wg i Opis badań wulkanizatu próbek Przygotowanie próbek do badań - skład sposób sporządzania mieszan.fi oraz wulkanizacja. Z pr6bek pobranych wg 5. 3 przygotować mieszankę o składzie wg tabl. 3. Przy sporządzaniu mieszanki stosować postanowienia BN-n/ 'og6lne wytyczne - wg p. 2.3 do p kolejne czynności przy wykonywaniu mieszanki p przyrządy i wulkanizacja - wg p. 5.1 do p. 5.3 z tym że stosować czas wulkanizacji 50 min i temperaturę 145 C. wg Składniki Tablica 3 Ilość części wagowych Ker Biel cynkowa wg PN-n/c gatunek III Stearyna techniczna wg.. BN -84/ gatunek l Sadza lrb Siarka wg PN-70/C M 175 gatunek 11 Przyspieszacz TBBS (N-Ill-rz '. 10 buty lo benzotizo lilo sulfonamid) ) Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie wydłużenie w chwili zerwania i naprężenia przy 3000;. wydłużenia należy wykonać wg PN-82/C Stosować próbkę typu l grubości 2 ± 02" mm. Pr6bkę wyciąć z 'płyty przygotowanej wg p Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku l h a w przypadku analizy rozjemczej 16 h Oznaczanie e~astyczności - wg PN-71/C na próbce przygotowanej wg Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku l h a w przypadku analizy rozjemczej 16 h Oznaczanie twardości - wgpn-80/c twardościomierzem typu A na próbce przygotowanej wg Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku 1 h przypadku analizy rozjemczej 16 h Interpretacja wyników. Wielkości liczbowe występujące w normie oraz wyniki obliczeń należy interpretować wg PN-70/N"02120 p (metoda Z). a w 5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej wysyłki uznanej za zgodną z wymaganiami normy należy dołączyć świadectwo w którym między innymi należy podać wyniki z przeprowadzonych badań typ stosowanego stabilizatora odmianę i gatunek kauczuku oraz numer obowiązującej normy. 6. POSTANOWlENl-A PRZEJŚCIOWE Do 'czasu przejścia na dostawę kauczuku Ker 1500 spaletyzowanych jednostkach ładunkowych określenie gatunku dostarczanego kauczuku będzie podawane tyłko w zaświadczeniu wg 5.7. w KONIEC Informacje dodatkowe

5 Informacje dodatkowe do BN-78/ Instytucja opracowująca normę - ne OŚWIĘCIM w Oświęcimiu. INFORMACJE DODATKOWE gotowywanie próbek 2. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma ZN-77 /MPCh/P Normy związane PN-82/C uma. Oznaczanie właściwości małościowych przy rozciąganiu zastępuje Zakłady Chemicz- PN- 81/C Kauczuki syntetyczne. Pobieranie i przy- wytrzy- PN-62/C Oznaczanie zawartości fenylo-jł-naftyloaminy w kauczuku butadienowo-styrenowym metodą fotokolorymetryczną PN-80/C Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore'a PN-71/C Guma. Oznaczanie ' elastyczności Schoba metodą PN-71/C Guma. Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza wg Mooneya PN-81/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości substancji lotnych PN-81/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości popiołu i jego części rozpuszczalnych w wodzie PN-82/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości organicznych kwasów i mydeł PN-78/C Kauczuki syntetyczne. Pakowanie przechowywanie i transport PN-72/C Biel cynkowa PN-70/C Siarka PN -70/N Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb BN-72/ Skład przygotowanie i badanie wzorcowych mieszanek gumowych BN-84/ Produkty tłuszczopochodne naturalne.stearyna techniczna 4. Symbol wg SWW Informacje ogólne dotyczące charakterystyki kauc'zuku Ker 1500 a) kauczuk Ker 1500 zawiera styrenu związanego 23S %15% oznaczonego metodą wg PN-82/C b) kauczuk Ker 1500 ma barwę od beżowej do ciemnobrą:;: owej c) kauczuk Ker 1500 może zawierdć równocześnie dwa stabilizatory. 6. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1966; uaktualniono normy związane oraz zmieniono treść p i 5.5~2.

Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora dnia 19 marca 2009 r. (Zarządzenie nr 6/2009 r.)

Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora dnia 19 marca 2009 r. (Zarządzenie nr 6/2009 r.) ZAŁĄCZNIK NR 1 NORMA ZAKŁADOWA Sól wypadowa ZN-ANWIL SA-12:2009 Zamiast: ZN-ANWIL SA-12:2006 PRZEDMOWA Niniejsze wydanie jest trzecim wydaniem normy zakładowej na sól wypadową i zastępuje ZN-ANWIL SA-12:2006.

Bardziej szczegółowo

ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY

ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest wodny roztwór saletrzano-mocznikowy (typ nawozu C.1.2. wg załącznika I do Rozporządzenia 2003/2003), w którym stosunek molowy azotanu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu ĆWICZENIE 4 Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu 1. Wprowadzenie Zbyt wysokie stężenia fosforu w wodach powierzchniowych stojących, spiętrzonych lub wolno płynących prowadzą do zwiększonego przyrostu

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO Badania fizykochemiczne wyrobów chemii gospodarczej.

PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO Badania fizykochemiczne wyrobów chemii gospodarczej. PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO Badania fizykochemiczne wyrobów chemii gospodarczej. 1. Organizator Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja POLLAB-CHEM/ EURACHEM-PL. 2. Koordynator Specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. Szkło wodne sodowe 1. WSTĘP.

NORMA ZAKŁADOWA. Szkło wodne sodowe 1. WSTĘP. ZAKŁADY CHEMICZNE RUDNIKI S.A. NORMA ZAKŁADOWA Szkło wodne sodowe ZN - 02/Z.Ch. Rudniki SA/ 257 PKWiU 20.13.62.0 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest szkło wodne sodowe będące roztworem

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Trichlorek fosforu. metoda oznaczania dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul.

Trichlorek fosforu. metoda oznaczania dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 1(71), s. 135 139 Trichlorek fosforu metoda oznaczania dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO ĆWICZENIE 3a Analiza pierwiastkowa podstawowego składu próbek z wykorzystaniem techniki ASA na przykładzie fosforanów paszowych 1 I. CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych ĆWICZENIE 2 Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych Część doświadczalna 1. Metody jonowymienne Do usuwania chromu (VI) można stosować między innymi wymieniacze jonowe. W wyniku przepuszczania

Bardziej szczegółowo

Benzen metoda oznaczania

Benzen metoda oznaczania Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, R. 16, nr 3(25), s. 41-45. mgr MARIA MADEJ mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Benzen metoda oznaczania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH METODY BIOTECHNOLOGICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA BADANIE AKTYWNOŚCI DEHYDROGENAZ MIKROORGANIZMÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej I. Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej Zagadnienia Regulamin bezpieczeństwa i higiena pracy w laboratorium chemicznym Organizacja stanowiska pracy Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Wymagania Wartość

Lp. Wymagania Wartość 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest siarczan amonu otrzymywany podczas produkcji: kaprolaktamu, kwasu siarkowego i oleum z instalacji odsiarczania gazów wylotowych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. Ćwiczenie 2a. Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. Ćwiczenie 2a. Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO Ćwiczenie 2a Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych WSTĘP TEORETYCZNY I Ogólne zasady pobierania próbek do badań Przy pobieraniu

Bardziej szczegółowo

Metody badań. rozpuścić w wodzie z dodatkiem 5 mi stężonego kwasu azotowego i rozcieńczyć roztwór wodą w kolbie pomiarowej

Metody badań. rozpuścić w wodzie z dodatkiem 5 mi stężonego kwasu azotowego i rozcieńczyć roztwór wodą w kolbie pomiarowej UKD 667 622 001 4.NORMA BRANŻOWA BN-91 PIGMENTY Pigmenty ceramiczne ' 7013-02/30 CERAMICZNE Metody badań Zamiast1 1 Grupa kętalogowa 0809 l. WSTĘł' 1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy

Bardziej szczegółowo

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia:

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia: II. ODŻELAZIANIE LITERATURA 1. Akty prawne: Aktualne rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 2. Chojnacki A.: Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa 1972. 3. Hermanowicz

Bardziej szczegółowo

Tlenek magnezu. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE

Tlenek magnezu. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2010, nr 1(63), s. 221 226 dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Tlenek magnezu metoda

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Roztwory i ich właściwości

ĆWICZENIE 4. Roztwory i ich właściwości I. Roztwory rzeczywiste ĆWICZENIE 4 Roztwory i ich właściwości 1. Sporządzanie roztworu CuSO 4 o określonym stężeniu procentowym - wykonać w zespołach 2-osobowych W celu sporządzenia 25 lub 50 ml 10% m/v

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych

Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych ĆWICZENIE 3 Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą otrzymywania polikwasów na przykładzie procesu kondensacji kwasu ortokrzemowego

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH

OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH WPROWADZENIE Utlenialność wody jest to umowny wskaźnik określający zdolność wody do pobierania tlenu z nadmanganianu potasowego (KMnO4) w roztworze kwaśnym lub

Bardziej szczegółowo

6. Wykorzystanie tyrozynazy otrzymywanej z pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus Bisporus) do produkcji L-DOPA

6. Wykorzystanie tyrozynazy otrzymywanej z pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus Bisporus) do produkcji L-DOPA 6. Wykorzystanie tyrozynazy otrzymywanej z pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus Bisporus) do produkcji L-DOPA L-DOPA (L-3,4-dihydroksyfenyloalanina) jest naturalnym prekursorem dopaminy, jednego z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

REDOKSYMETRIA ZADANIA

REDOKSYMETRIA ZADANIA REDOKSYMETRIA ZADANIA 1. Na zmiareczkowanie 0,1952 g kwasu szczawiowego H 2 C 2 O 4 2H 2 O zużyto 31,24 cm 3 mianowanego roztworu KMnO 4. Oblicz miano KMnO 4. m.m. H 2 C 2 O 4 2H 2 O=126,068 g/mol Odp.

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Ćwiczenie 8 Semestr 2 STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Obowiązujące zagadnienia: Stężenie jonów wodorowych: ph, poh, iloczyn jonowy wody, obliczenia rachunkowe, wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PREPARATYKA NIEORGANICZNA. Przykład 1 Ile kilogramów siarczanu(vi) żelaza (II) można otrzymać z 336 kg metalicznego żelaza?

PREPARATYKA NIEORGANICZNA. Przykład 1 Ile kilogramów siarczanu(vi) żelaza (II) można otrzymać z 336 kg metalicznego żelaza? PREPARATYKA NIEORGANICZNA W laboratorium chemicznym jedną z podstawowych czynności jest synteza i analiza. Każda z nich wymaga specyficznych umiejętności, które można przyswoić w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Bardziej szczegółowo

Płyty gumowe wulkanizowane i niewulkanizowane

Płyty gumowe wulkanizowane i niewulkanizowane FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM S.A. Płyty gumowe wulkanizowane i niewulkanizowane Rodzaje płyt gumowych: Wulkanizowane: bez przekładek tkaninowych (W), z przekładkami tkaninowymi (W p ). jako przekładki

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g 30% roztworu azotanu (V) sodu z 500 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g 30% roztworu azotanu (V) sodu z 500 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu. Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz rozpuszczalność chlorowodoru (HCl) w wodzie, jeśli wiesz, że stężony kwas solny, czyli nasycony wodny roztwór chlorowodoru ma stężenie 36%. Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA

ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA Grażyna Gryglewicz ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA l. Wiadomości ogólne Analiza miareczkowa jest jedną z ważniejszych metod analizy ilościowej. Metody analizy miareczkowej polegają na oznaczeniu ilości

Bardziej szczegółowo

DWUTLENEK WĘGLA SKROPLONY SCHŁODZONY

DWUTLENEK WĘGLA SKROPLONY SCHŁODZONY 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest dwutlenek węgla skroplony schłodzony otrzymywany w procesie skraplania i oczyszczania gazowego CO 2, przeznaczony do celów spożywczych

Bardziej szczegółowo

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych UKD 621.885.7'621643412 N O R M A BRANŻOWA BN-83 ~RODKI Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08 TRANSPORTU POWIETRZNEGO do połączeń kołn ierzowych stożkowych Grupa katalogowa 0515 l. WSTĘP Przedmiotem normy są

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopad 2010 90 minut Informacje dla ucznia:

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WPROWADZENIE Ostatnim etapem uzdatniania wody w procesie technologicznym dla potrzeb ludności i przemysłu jest dezynfekcja. Proces ten jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji. test nr 2 Termin zaliczenia zadań: IIIa - 29 października 2015 III b - 28 października 2015 zad.1 Reakcja rozkładu tlenku rtęci(ii) 1. Narysuj schemat doświadczenia, sporządź spis użytych odczynników,

Bardziej szczegółowo

ZN CIECH PIANKI Sp. z o.o. 1999:2011

ZN CIECH PIANKI Sp. z o.o. 1999:2011 NORMA ZAKŁADOWA Ciech Pianki Sp. z o.o. ZN CIECH PIANKI Sp. z o.o. 1999:2011 Luty 2014 Zastępuje: ZN-ZACHEM S.A-1999:2010 ZN- ZACHEM S.A.-2174:2010 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate pianka poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY SPOSOBEM WARTHA - PFEIFERA

OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY SPOSOBEM WARTHA - PFEIFERA OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY SPOSOBEM WARTHA - PFEIFERA WSTĘP RODZAJE TWARDOŚCI WODY Twardość wody jest jej właściwością wynikającą z obecności rozpuszczonych w niej związków, głównie wapnia i magnezu. Pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Obserwacje: Wnioski:

Obserwacje: Wnioski: Doświadczenie: Badanie różnicy między mieszaniną a związkiem chemicznym. Tytuł: Reakcja siarki z cynkiem. Badanie różnicy między mieszaniną a związkiem chemicznym. Reakcja syntezy. Wiązanie jonowe. Otrzymywanie

Bardziej szczegółowo

ZN CIECH PIANKI 2000:2011

ZN CIECH PIANKI 2000:2011 NORMA ZAKŁADOWA ZN CIECH PIANKI 2000:2011 Czerwiec 2011 Zastępuje: ZN-ZACHEM S.A-2000:2010 ZN-ZACHEM S.A.-2133:2010 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate płyty z pianki poliuretanowej z naskórkiem i płyty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6. Przygotowanie próbki do analizy: Ekstrakcja jednokrotna i wielokrotna. Wysalanie.

Ćwiczenie nr 6. Przygotowanie próbki do analizy: Ekstrakcja jednokrotna i wielokrotna. Wysalanie. Ćwiczenie nr 6 Przygotowanie próbki do analizy: Ekstrakcja jednokrotna i wielokrotna. Wysalanie. Zanieczyszczenie środowiska węglowodorami Rozwój cywilizacji ludzkiej w ciągu ostatnich dziesiątków lat

Bardziej szczegółowo

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria 5. STECHIOMETRIA 25 5. Stechiometria 5.1. Ile gramów magnezu wzięło udział w reakcji z tlenem, jeśli otrzymano 6,0 g tlenku magnezu? Odp. 3,60 g 5.2. Do 50 cm 3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA BIOCHEMICZNE

OBLICZENIA BIOCHEMICZNE OBLICZENIA BIOCHEMICZNE Praca w laboratorium biochemicznym wymaga umiejętności obliczania stężeń i rozcieńczeń odczynników stosowanych do doświadczeń. W podstawowym kursie biochemii nie ma czasu na przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy 1

Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy 1 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2013, nr 1(75), s. 165 172 Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy 1 dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy

Bardziej szczegółowo

chrom, związki chromu, metoda analityczna, narażenie zawodowe. chromium, chromium compounds, analytical method, occupational exposure.

chrom, związki chromu, metoda analityczna, narażenie zawodowe. chromium, chromium compounds, analytical method, occupational exposure. mgr JOLANTA SURGIEWICZ Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2009, nr 1(59), s. 113 118 Chrom i jego

Bardziej szczegółowo

NORMA BRANZOWA. Sruby ustalające złączy. falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03. l. WSTĘP

NORMA BRANZOWA. Sruby ustalające złączy. falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03. l. WSTĘP UKD 821.372.831.12 :821.882.2 URZĄDZENIA MIKROFALOWE NORMA BRANZOWA BN-75 3393-03 Sruby ustalające złączy Zamiast falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03 Grupa katalogowa XIX 34 l. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA 29/21 Podręczniki: 1) A. Jarczewski - Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii - skrypt

Bardziej szczegółowo

Obliczanie wydajności reakcji

Obliczanie wydajności reakcji bliczanie wydajności reakcji Wydajność reakcji chemicznej (W) jest to stosunek masy produktu (m p ) otrzymanej w wyniku przeprowadzenia reakcji chemicznej do masy tego produktu (m t ) wynikającej z równania

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenek potasu. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE

Wodorotlenek potasu. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2010, nr 1(63), s. 237 242 Wodorotlenek potasu jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle mydlarskim do wytwarzania mydeł miękkich, w przemyśle włókienniczym

Bardziej szczegółowo

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wg Tablicy 1. Tablica 1. Rodzaj Lp. Wymagania Jednostka A1. Pt-Co 20 30 (1)

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wg Tablicy 1. Tablica 1. Rodzaj Lp. Wymagania Jednostka A1. Pt-Co 20 30 (1) 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przediote Warunków Technicznych jest elaina C 3H 6N 6 otrzyywana w wyniku tericznego rozkładu ocznika. RozróŜnia się dwa rodzaje elainy oznaczone sybolai literowyi A1,

Bardziej szczegółowo

Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego

Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego Nanotechnologia jest nową, interdyscyplinarną dziedziną nauki łączącą osiągnięcia różnych nauk (m. in. chemii, biologii, fizyki, mechaniki, inżynierii)

Bardziej szczegółowo

Wrocław dnia 16 stycznia 2006 roku

Wrocław dnia 16 stycznia 2006 roku Piotr Chojnacki IV rok informatyki chemicznej Grupa 4, poniedziałek 17 15 Wrocław dnia 16 stycznia 2006 roku Badanie podłoża dokumentu (papier, tworzywo sztuczne itp.) ćwiczenie 4 Wprowadzenie: Zabezpieczono

Bardziej szczegółowo

NH 2 CH 3. Numer CAS: 106-49-0

NH 2 CH 3. Numer CAS: 106-49-0 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s. 155 160 dr SŁAWOMIR BRZEŹNICKI mgr MARZENA BONCZAROWSKA dr JAN GROMIEC Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera 91-348 Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. Podchloryn S PRZEDMOWA. Niniejsze wydanie jest pierwszym wydaniem zakładowej normy na podchloryn S.

NORMA ZAKŁADOWA. Podchloryn S PRZEDMOWA. Niniejsze wydanie jest pierwszym wydaniem zakładowej normy na podchloryn S. Załącznik Nr 1 NORMA ZAKŁADOWA Podchloryn S Wymagania i badania Zamiast: PRZEDMOWA Niniejsze wydanie jest pierwszym wydaniem zakładowej normy na podchloryn S. W niniejszej normie przedstawiono właściwości,

Bardziej szczegółowo

Kwas trichlorooctowy

Kwas trichlorooctowy Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 1(71), s. 105 109 Kwas trichlorooctowy metoda oznaczania dr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Agregaty pompowe 2324-01

Agregaty pompowe 2324-01 UKD 621.651.001.33:621.689.1 N O R M A BRANŻOWA BN86 MASZYNY Agregaty pompowe 232401 l URZĄDZENIA Zamiast CHEMICZNE nurnikowe dozujące BN77/ 232401 Podział i główne wymiary Grupa katalogowa 0447 l. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

ZN CIECH PIANKI 2001:2011

ZN CIECH PIANKI 2001:2011 NORMA ZAKŁADOWA. ZN CIECH PIANKI 2001:2011 Czerwiec 2011 Zastępuje: ZN-ZACHEM S.A-2177:2010 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate wyroby z pianki poliuretanowej Copyright by Ciech Pianki Sp. z o. o., Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

SurTec 716 C. alkaliczna bezcyjankowa kąpiel cynk/nikiel

SurTec 716 C. alkaliczna bezcyjankowa kąpiel cynk/nikiel SurTec 716 alkaliczna bezcyjankowa kąpiel cynk/nikiel Właściwości alkaliczna kąpiel Zn/Ni trzeciej generacji z jeszcze lepszą wgłębnością i poprawioną odpornością na wahania temperatury w zakresie gęstości

Bardziej szczegółowo

SurTec 684 Chromiting HP

SurTec 684 Chromiting HP SurTec 684 Chromiting HP Grubowarstwowa pasywacja dla powłok cynkowych i cynk/żelazo Właściwości Nie zawierająca chromu VI pasywacja grubo powłokowa, Temperatura pracy 20 30 C Na bazie chromu III Do zastosowania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3. I. Analiza miareczkowa mocnych i słabych elektrolitów

ĆWICZENIE 3. I. Analiza miareczkowa mocnych i słabych elektrolitów ĆWICZENIE 3 I. Analiza miareczkowa mocnych i słabych elektrolitów Alkacymetria jest metodą opartą na reakcji zobojętniania jonów hydroniowych jonami wodorotlenowymi lub odwrotnie. H 3 O+ _ + OH 2 O Metody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 78 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 79 D.04.05.01. PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ

5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ 5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ Proces rozpuszczania trudno rozpuszczalnych elektrolitów można przedstawić ogólnie w postaci równania A m B n (stały) m A n+ + n B m-

Bardziej szczegółowo

2 E Jodan(VII) potasu

2 E Jodan(VII) potasu 2 E Jodan(VII) potasu Wprowadzenie Jodan(VII) potasu (KIO 4 ) to białe ciało stałe, trudno rozpuszczalna w wodzie sól mocnego kwasu jodowego(vii) (HIO 4 ) oraz mocnej zasady wodorotlenku potasu (KOH).

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Ekstrakcja

Ćwiczenie 2. Ekstrakcja Ćwiczenie 2 Ekstrakcja Ekstrakcja (z łaciny: extraho = wyciągam) jest to metoda wyodrębniania z mieszaniny ciał stałych lub cieczy jakiegoś składnika przy pomocy rozpuszczalnika tak dobranego, aby rozpuszczał

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp.

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp. ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp. Uwaga: Ze względu na laboratoryjny charakter zajęć oraz kontakt z materiałem biologicznym,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY ZASADA OZNACZENIA Glukoza pod wpływem oksydazy glukozowej utlenia się do kwasu glukonowego z wytworzeniem nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Bar i jego związki rozpuszczalne

Bar i jego związki rozpuszczalne Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s. 29 34 dr JOLANTA SURGIEWICZ Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Bar i jego związki

Bardziej szczegółowo

Usuwanie jonów żelaza i manganu z wody

Usuwanie jonów żelaza i manganu z wody Usuwanie jonów żelaza i manganu z wody Miejsce wykonywania ćwiczenia: Zakład Chemii Środowiska, Wydział Chemii UJ ul. Gronostajowa 3 (III Kampus UJ), pok. 015. Prowadzący: Dr Paweł Miśkowiec Wstęp Jony

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY SPRZEDAŻY Z DNIA...12.06.2011r... - ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY SPRZEDAŻY Z DNIA...12.06.2011r... - ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY SPRZEDAŻY Z DNIA...12.06.2011r... - ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY 1. SPRZEDAWCA FIRMA BAMAR Ul. Grobla 9 Żywiec KOD POCZTOWY 34-300 TELEFON ( 0 33 ) 860 23 74 FAKS ( 0 33 ) 860 23 74 KONTAKTY

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń

Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Rozcieńczanie i zatężanie roztworów

Bardziej szczegółowo

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak Opracował dr inż. Tadeusz Janiak 1 Uwagi dla wykonujących ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi 3. 3.1. Ilościowe oznaczanie w metodach spektrofotometrycznych Ilościowe określenie zawartości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Wstępne przygotowanie próbek gleby do badań oraz ustalenie wybranych właściwości fizykochemicznych. 1. Wstęp

Ćwiczenie 4 Wstępne przygotowanie próbek gleby do badań oraz ustalenie wybranych właściwości fizykochemicznych. 1. Wstęp Pracownia specjalizacyjna I rok OŚ II Ćwiczenie 4 Wstępne przygotowanie próbek gleby do badań oraz ustalenie wybranych właściwości fizykochemicznych 1. Wstęp Gleba jest złożonym, dynamicznym tworem przyrody,

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli

Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Miareczkowanie jest jedną z podstawowych czynności laboratoryjnych. Polega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV 15800000-6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV 15800000-6 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 226 0-70 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Pakiet żywnościowy przeżyciowy dla załóg statków

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

NORMA 8RANlOWA. T worzywa sztuczne. polipropylenowe. f) symbol SWW. 2.2.2. Przykład o znaczenia - płyty polipropylenowe j s a -

NORMA 8RANlOWA. T worzywa sztuczne. polipropylenowe. f) symbol SWW. 2.2.2. Przykład o znaczenia - płyty polipropylenowe j s a - UKD 678.743-41 SWW 1361 374 TWORZYWA SZTUCZNE Płyty NORMA 8RANlOWA T worzywa sztuczne polipropylenowe BN-77 6366-05 Grupa katalogowa X 6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmi otem normy s ą płyty polipropylenow:e

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w technikum z działu Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów ( 1 godz.) Temat: Estry pachnąca chemia.

Scenariusz lekcji w technikum z działu Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów ( 1 godz.) Temat: Estry pachnąca chemia. Scenariusz lekcji w technikum z działu Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów ( 1 godz.) Temat: Estry pachnąca chemia. Cele dydaktyczno- wychowawcze: Wyjaśnienie mechanizmu reakcji estryfikacji Poznanie

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wnioski: Wnioski: Równanie reakcji chemicznej: Ca 2+ Mg 2+ Komentarz metodyczny:

Wnioski: Wnioski: Równanie reakcji chemicznej: Ca 2+ Mg 2+ Komentarz metodyczny: Tytuł: Woda - badanie właściwości - woda jako mieszanina. Wykazanie, że woda występująca w przyrodzie jest mieszaniną. Woda destylowana, mineralna, z kranu 3 zlewki, 3 palniki, 3 trójnogi, 3 siatki Do

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Wyrażanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Stężenie procentowe Stężenie procentowe (procent wagowy, procent masowy) wyraża stosunek

Bardziej szczegółowo

Metody rozdziału substancji, czyli śladami Kopciuszka.

Metody rozdziału substancji, czyli śladami Kopciuszka. 1 Metody rozdziału substancji, czyli śladami Kopciuszka. Czas trwania zajęć: 45 minut Pojęcia kluczowe: - ekstrakcja, - chromatografia, - adsorpcja, - sedymentacja, - dekantacja, - odparowywanie oraz z

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI)

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI) 1. (2pkt) Uzupełnij zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H, tak aby zdania były prawdziwe. Po rozpuszczeniu w wodzie tlenku fosforu (V) powstanie A/B. Roztwór tej substancji zabarwi oranż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie witaminy E w oleju metodą HPLC ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

Hydrazyna. Numer CAS: 302-01-2 H 2 N NH 2

Hydrazyna. Numer CAS: 302-01-2 H 2 N NH 2 mgr ELŻBIETA DOBRZYŃSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 4(54), s. 63 68 Hydrazyna metoda

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.sqlmedia.pl

pobrano z www.sqlmedia.pl ODPOWIEDZI Zadanie 1. (2 pkt) 1. masy atomowej, ładunku jądra atomowego 2. elektroujemności, masy atomowej, ładunku jądra atomowego Zadanie 2. (1 pkt) 1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Reaguje z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY BADANIA METODĄ SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ VIS Przepływ. Przepływ Maksymalna

WARUNKI POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY BADANIA METODĄ SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ VIS Przepływ. Przepływ Maksymalna BADANIA METODĄ SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ VIS Amoniak Chlor Cyjanowodór Dekatlenek tetrafosforu (pentatlenek difosforu), kwas fosforowy Metylenobis(fenyloizocyjanian) MDI Diizocyjanian tolueno-2,4- diylu i 2,6-diylu

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów

Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów SPOSOBY WYRAŻANIA STĘŻEŃ ROZTWORÓW Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów Opracowała dr Anna Wisła-Świder STĘŻENIA ROZTWORÓW Roztwory są to układy jednofazowe (fizycznie jednorodne) dwu- lub

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo