NORMA BRANtOWA. Kauczuk. Ke~ się do oznakowania literę c Przykład oznaczenia. aminą odmiany A, w gatunku l:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMA BRANtOWA. Kauczuk. Ke~ 1500. się do oznakowania literę c. 2.2.2. Przykład oznaczenia. aminą odmiany A, w gatunku l:"

Transkrypt

1 UKD : KAUCZUKI SYNTETYCZNE NORMA BRANtOWA Kauczuk Ke~ BN Grupa katalogowa l. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest kauczuk syntetyczny butadienowo-styrenowy Ker 1500 zawierający stabilizator plamiący otrzymywany w procesie kopolimeryzacji emulsyjnej koagulowany za pomocą soli l kwasu. l. 2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Kauczuk Ker 1500 jest kauc zukiem ogólnego zastosowania a w szczególności stosowany jest do produkcji opon samochodowych ' artykułów technicznych itp. Stosowany jest do sporządzania mieszanek gumowych przy uż yciu sadzy jako wypełniacza. l. 3. Określenia. Partia produktu - produkt otr:zymany z jednej szarży produkcyjnej w produkcji ciągłej z jednego miesiąca pod z iał 2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 2.1. l. Odmiany. W zależności od lepkości wg Mooneya rozróżnia się w kauczuku Ker 1500 dwie odmiany: A i B Gaturiki. W każdej odmianie kauczuku Ker 1500 w zależności od jakości rozróżnia się gatunek I i gatunek II Oznaczenie produktu 2.2. l. Oznakowanie kauczuku Ker 1500 ze wzglsdu na rodzaj stosowanego stabilizatora al w przypadku zastosowania fenylo- fj -naftyloaminy nie wprowadza się dodatkowego oznakowania bl w przypadku zastosowania stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy podaje się dodatkowo do oznakowania literę W cl w przypadku zastosowania innych stabilizatorów podaje się do oznakowania literę c Przykład oznaczenia a) kauczuku Ker 1500 stabilizowanego fenylo-b -naftylc> aminą odmiany A w gatunku l: KER 1500 bl kauczuku Ker 1500 stabilizowanego' stabilizatorem typu p-fenylenodwuaminy odmiany B w gatunku I: 'KER ls()() W c l kauczuku Ker 1500 stabilizowanego stabilizatoilem innym odmiany B w gatunku II: KER 1500 C Symbol kauczuku KER 1500 powinien być wykonany w kolorze czerwonym. Odmianę B oznacza się kropką w kolorze niebieskim. G.atunki oznacza się tylko na spaletyzowanych jednostkach ładunkowych. 3. WYMAGANIA 3.1. Właściwości fizykochemiczne - wg tab1. 1. Zgłoszona przez Zjeanoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA Ustanowiona przez Nac:z:elneoo OY)rektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemiczl'lego PETROCHEMIA dnia 10 sierpnia 1978 (. lako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1979 r. (Dz. Norm. I Miar nr '9}'978 poz. 88) Wydanie 2 WYDAWNICTWA NORMALIZACyJNE "ALFA" Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 010 Nak! ~ Zam.4033/86 CenoS zł 4800

2 2 BN-78/ Tablica l Odmiany Wymagania A Gatunki B l II l II a) Wygląd kostki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu bez. zanieczyszczeń widocznych gołym okiem b) Wolnych kwasów organicznych % 5O t t t c ) Mydeł % najwyżej d) Substancji lotnych w temperaturze 105 C % najwyżej J e ) Stabilizatora 1) - feny 10- fj -naftyloaminy % l t t 20 1 t t 20 - typu p-fenylehodwuaminy % 05 t f) Popiołu % najwyżej 2) g) Lepkość wg Mooneya 3) t 65 1) Kauczuk Ker 1500 otrzymywany przy zmianie typu stabilizatora może zawierać śladowe ilości stabilizatora poprzednio stosowanego. 2) Dla przemysłu kablowego najwyżej 03%. 3) Dopuszcza się kauczuk Ker 1500 o innej lepkości ni ż określono w tabl. 1 po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą Właściwości fizykomechaniczne wulkanizatu wg tabl. 2. Tablica 2 Odmiana Odmiana Wymagania AiB AiB w gatunku I w gatunku II a) Wytrzymałość na rozciąganie MPa co najmniej b) Wydłużenie w chwili zerwania % co najmniej c) Naprę ż enie przy 300"-b wydłużenia względnego MPa 15Ot210 13Ot220 d) Elastyczność metodą Schoba % co najmniej e) TwardośćoSh 70 ±3 70 ±3 Do przeliczenia prz:yjęto że 1 MPa ~ kg/cm 2 4. PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie. Kauczuk Ker 1500 należy pakować i znakować wg PN-78/C p. 2.1 i Przechowywanie. Kauczuk Ker 1500 należy przechowywać wg PN-78/C p Transport. Kauczuk Ker 1500 należy przewozić wg PN-78/ C p BADANIA Program badań Badania wykonywane dla każdej partii wysyłkowej produktu a) sprawdzenie wyglądu ( 3.la) b) oznaczanie wolnych kwasów organicznych (3. lb) c) oznaczanie zawartości mydeł (3.lc) d) oznaczanie zawartości substancji lotnych (3.ld). e) oznaczanie zawartości stabilizatora (3. le) f) oznaczanie lepkości wg Mooneya (3.lg). g) oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie (3. 2a). h) oznaczanie wydłużenia w chwili zerwania (3. 2b) i) oznaczanie naprężenia przy 300% wydłużenia względnego ( 3. 2c) j) oznaczanie twardości (3. 2e) Badania wykonywane dodatkowo tylko na żądanie odbiorcy zgłoszone przy zamówieniu a) oznaczanie elastyczności ( 3.2d) b) oznaczanie zawartości popiołu (3.lf) Wielkość i skład partii wysyłkowej. Partię wysyłkową stanowi kauczuk jednej odmiany i gatunku zawarty w jednym wagonie kolejowym lub innym środku transportowym Pobieranie i przygotowanie próbek do badań Pobieranie próbek u producenta kauczuku. Próbki pobierać zgodnie z PN-81/C p. 2.1.

3 BN-78/603l-0l 3 Próbkę do analizy rozjemczej przechowywać w 3 miesięcy od daty wysyłki. ciągu Pobieranie próbek u odbiorcy kauczuku. Próbki pobierać zgodnie z PN-8l/C p W przypadku konieczności wykonania analizy rozjerilczej próbki należy pobierać w obecności przedstawicieli obu stron Przygotowywanie próbek do badań. Próbki do badań przygotowywać wg PN-8l/C p Opis badań Oznaczanie zawartości wolnych kwasów organicznych wykonać wg PN-82/C stosując korektę rozcieńczenia oraz współczynnik przeliczeniowy C =00334 (ilość gramów kwasów organicznych w przeliczeniu na kwasy żywiczne i tłuszczowe odpowiadające 1 cm 3 ściśle OlN roztworu wodorotlenku sodowego) Oznaczanie zawartości mydeł "'Ykonać wg PN-8:!/ C stosując korektę rozcieńczenia oraz współczynnik przeliczeniowy C 2 = ( ilość gramów kwasćw organicznych w przeliczeniu na sól sodową kwasu abietynowego i stearynowego odpowiadającą 1 cm 3 ściśle 005N roztworu kwasu solnego) Oznaczanie zawartości substancji lotnych wykonać ";'g PN-81 /C z tym że za wynik końcowy przyjąć średnią arytmetyczną wyników oznaczań próbek jed- nostkowych pobranych wg i Oznaczanie zawartości stabilizatora fenylo- P -naftyloaminy - wg PN-62/ C z tym że zamiast alkoholu etylowego stosować mieszaninę alkoholowo-toluenową przygotowaną w następujący sposób: 70 cz. obj. alkoholu etylowego 95-procentowego rektyfikowanego zmieszać z 30 cz. obi". 'toluenu c z. d. a Oznaczanie zawartości stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy Zasada metody polega na ekstrakcji stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy z kauczuku za pomocą mieszaniny alkoholowo-toluenowej i kolorymetrycznym oznaczaniu ilości barwnego związku powstałego w wyniku reakcji wyekstrahowanego stabilizatora z octanem miedzi Odczynniki i roztwory a) Alkohol etylowy rektyfikowany 95-procentowy. b) Aceton cz.d.a. c) Benzen cz.d.a. d) Chlorek potasowy cz. d. a. e) Kwas solny roztwór 05N. f) Mieszanina alkoholowo-toluenowa jak w g) Octan miedziowy. uwodniony cz.d.a. h) Roztwór wzorcowy stabilizatora: odwa żyć 0025 g czystego stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy z dokładnością do g przenieść do kolby pomiarowej pojemności 250 cm 3 rozpuścić w acetonie a następnie nić acetonem do kreski. 1 cm 3 tak przygotowanego ru zawiera g stabilizatora. W przypadku braku stabilizatora czystego wzorcowy przygotować z produktu technicznego oczyszczonego w następujący sposób: odważyć 5 g uzupeł- roztwo- roztwór stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy przenieść do kolby płaskodei:mej "50 3 hłd ' 'ć 30 3 po)emnosci cm z c o nicą zwrotną l rozpusci w cm benzenu podgrzewając zawartość kolby na łaźni wodnej. Gorący roztwór przesączyć przez lejek z dnem porowatym przelać do zlewki- następnie zlewkę z zawartością umieścić w zimnej wodzie. Po wypadnięciu osadu zawartość zlewki przesączyć ponownie przez lejek z dnem porowatym zlewkę i osad przemyć czterokrotnie alkoholem etylowym porcjami po 15 cm 3. Osad stabilizatora' przenieść na bibułę do sączenia i wysuszyć na powietrzu. i) Roztwór utleniający: odważyć 05 g octanu miedzi i 466 g 'chlorku potasowego z dokładnością do O 0002 g przenieść do kolby pomiarowej pojemności 1000 cm 3 dodać 10 cm 3 kwasu solnego i 250 cm 3 wody wymieszać. Następnie powoli niewielkimi porcjami dopełnić objętość kolby do kreski alkoholem etylowym silnie mieszając jej zawartość. Otrzymany ro~twór powinien być przezroczysty. przygotować raz na dobę. Roztwór Sporządzanie krzywej kalibracji. Do ośmiu kolb pomiarowych pojemności 25 cm 3 odmierzyć kolejno: 3 05; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 cm rozt'm:lru wzorcowego stabilizatora i dopełnić do kreski roztworem Po dokładnym wymieszaniu przeprowadzić kolorymetrowanie na fotokolorymetrze przy długości fali 440 nm utleniającym. (niebieski filtr) 'w kuwetach o grubości warstwy cieczy lomm. Jako roztwór odniesienia stosować wodę destylowaną Na podstawie uzyskanych wartości sporządzić kalibracji odkładając na osi odciętych zawartości krzywą stabilizatora w gramach a na osi rzędnych wskazania aparatu Wykonanie oznaczania. Odwa żyć l g drobno pociętego kauczuku z dokładnością do g przenieść do kolby płaskodennej pojemności 50 cm 3 dodać 30 cm 3 mieszaniny alkoholowo-toluenowej następnie do kolby podłączyć chłodnicę wodnej w ciągu 30 min. zwrotną i gotować zawartość kolby na łaźni Po tym czasie odłączyć chłodnicę ekstmkt zlać do kolby pomiarowej pojemności 100 cm 3. Ekstrakcję prowadzić jeszcze dwukrotnie porcjami po 30 cm 3 mieszaniny alkoholowo-toluenowej zlewając ekstrakty do kolby pomiarowej. Czas każdej ekstrakcji powinien wynosić 30 min. Następnie kauczuk przemyć dwukrotnie mieszaniną alkoholowo-toluenową porcjami po 5 cm 3 zlewając do tej' samej kolby pomiarowej.

4 4 BN-78/ Zawartość kolby dopełnić do kreski mieszaniną alkoholowo-toluenową kolbę zatkać korkiem i dokładnie wymieszać. Odmierzyć 2 cm 3 ekstraktu przenieść do kolby pomiarowej pojemności 25 cm 3 dodać do kreski odczynnika utleniające~o wymieszać i kolorymetrować w warunkach wg Jeżeli zabarwienie roztworu do kolorymetrowania oka- 3 że się zbyt słabe do oznaczania należy odmierzyć 5 cm ekstraktu. ' Obliczenie wxuik6w. Zawartość stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy (X) obliczyć w procentach wg wzo- ru w którym: X :...;a=-- _ ' 1;:.:00:.::...--=1.:;:.00::.. V'm ' a - zawartoś ć stabilizatora odczytana z krzywej kalibracji S V - objętość ekstraktu pobrana do kolorymetrowania cm m - odważka badanego kauczuku g Wynik. Za wynik oznaczania przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmni. j dwóch równoległych oznaczań nie różniących się więcej niż 0004 bezwzględnej. wartości Oznaczanie zawartości popiołu - wg PN-81/ C Oznaczanie lepkości - wg PN-71/C lTól>- kę pnygotować wg PN-Bl/C p Za wynik przyjąć średnią arytmetyczną wynik6w oznaczań jednostkowych pobranych wg i Opis badań wulkanizatu próbek Przygotowanie próbek do badań - skład sposób sporządzania mieszan.fi oraz wulkanizacja. Z pr6bek pobranych wg 5. 3 przygotować mieszankę o składzie wg tabl. 3. Przy sporządzaniu mieszanki stosować postanowienia BN-n/ 'og6lne wytyczne - wg p. 2.3 do p kolejne czynności przy wykonywaniu mieszanki p przyrządy i wulkanizacja - wg p. 5.1 do p. 5.3 z tym że stosować czas wulkanizacji 50 min i temperaturę 145 C. wg Składniki Tablica 3 Ilość części wagowych Ker Biel cynkowa wg PN-n/c gatunek III Stearyna techniczna wg.. BN -84/ gatunek l Sadza lrb Siarka wg PN-70/C M 175 gatunek 11 Przyspieszacz TBBS (N-Ill-rz '. 10 buty lo benzotizo lilo sulfonamid) ) Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie wydłużenie w chwili zerwania i naprężenia przy 3000;. wydłużenia należy wykonać wg PN-82/C Stosować próbkę typu l grubości 2 ± 02" mm. Pr6bkę wyciąć z 'płyty przygotowanej wg p Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku l h a w przypadku analizy rozjemczej 16 h Oznaczanie e~astyczności - wg PN-71/C na próbce przygotowanej wg Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku l h a w przypadku analizy rozjemczej 16 h Oznaczanie twardości - wgpn-80/c twardościomierzem typu A na próbce przygotowanej wg Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku 1 h przypadku analizy rozjemczej 16 h Interpretacja wyników. Wielkości liczbowe występujące w normie oraz wyniki obliczeń należy interpretować wg PN-70/N"02120 p (metoda Z). a w 5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej wysyłki uznanej za zgodną z wymaganiami normy należy dołączyć świadectwo w którym między innymi należy podać wyniki z przeprowadzonych badań typ stosowanego stabilizatora odmianę i gatunek kauczuku oraz numer obowiązującej normy. 6. POSTANOWlENl-A PRZEJŚCIOWE Do 'czasu przejścia na dostawę kauczuku Ker 1500 spaletyzowanych jednostkach ładunkowych określenie gatunku dostarczanego kauczuku będzie podawane tyłko w zaświadczeniu wg 5.7. w KONIEC Informacje dodatkowe

5 Informacje dodatkowe do BN-78/ Instytucja opracowująca normę - ne OŚWIĘCIM w Oświęcimiu. INFORMACJE DODATKOWE gotowywanie próbek 2. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma ZN-77 /MPCh/P Normy związane PN-82/C uma. Oznaczanie właściwości małościowych przy rozciąganiu zastępuje Zakłady Chemicz- PN- 81/C Kauczuki syntetyczne. Pobieranie i przy- wytrzy- PN-62/C Oznaczanie zawartości fenylo-jł-naftyloaminy w kauczuku butadienowo-styrenowym metodą fotokolorymetryczną PN-80/C Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore'a PN-71/C Guma. Oznaczanie ' elastyczności Schoba metodą PN-71/C Guma. Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza wg Mooneya PN-81/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości substancji lotnych PN-81/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości popiołu i jego części rozpuszczalnych w wodzie PN-82/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości organicznych kwasów i mydeł PN-78/C Kauczuki syntetyczne. Pakowanie przechowywanie i transport PN-72/C Biel cynkowa PN-70/C Siarka PN -70/N Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb BN-72/ Skład przygotowanie i badanie wzorcowych mieszanek gumowych BN-84/ Produkty tłuszczopochodne naturalne.stearyna techniczna 4. Symbol wg SWW Informacje ogólne dotyczące charakterystyki kauc'zuku Ker 1500 a) kauczuk Ker 1500 zawiera styrenu związanego 23S %15% oznaczonego metodą wg PN-82/C b) kauczuk Ker 1500 ma barwę od beżowej do ciemnobrą:;: owej c) kauczuk Ker 1500 może zawierdć równocześnie dwa stabilizatory. 6. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1966; uaktualniono normy związane oraz zmieniono treść p i 5.5~2.

Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora dnia 19 marca 2009 r. (Zarządzenie nr 6/2009 r.)

Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora dnia 19 marca 2009 r. (Zarządzenie nr 6/2009 r.) ZAŁĄCZNIK NR 1 NORMA ZAKŁADOWA Sól wypadowa ZN-ANWIL SA-12:2009 Zamiast: ZN-ANWIL SA-12:2006 PRZEDMOWA Niniejsze wydanie jest trzecim wydaniem normy zakładowej na sól wypadową i zastępuje ZN-ANWIL SA-12:2006.

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych fosforowych różne formy P 2 O 5

Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych fosforowych różne formy P 2 O 5 ZAKŁAD TECHNOLOGII I PROCESÓW CHEMICZNYCH Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłu nieorganicznego Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie SO 2 w powietrzu atmosferycznym

Oznaczanie SO 2 w powietrzu atmosferycznym Ćwiczenie 6 Oznaczanie SO w powietrzu atmosferycznym Dwutlenek siarki bezwodnik kwasu siarkowego jest najbardziej rozpowszechnionym zanieczyszczeniem gazowym, występującym w powietrzu atmosferycznym. Głównym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Technika ważenia oraz wyznaczanie błędów pomiarowych. Ćwiczenie 2. Sprawdzanie pojemności pipety

Ćwiczenie 1. Technika ważenia oraz wyznaczanie błędów pomiarowych. Ćwiczenie 2. Sprawdzanie pojemności pipety II. Wagi i ważenie. Roztwory. Emulsje i koloidy Zagadnienia Rodzaje wag laboratoryjnych i technika ważenia Niepewność pomiarowa. Błąd względny i bezwzględny Roztwory właściwe Stężenie procentowe i molowe.

Bardziej szczegółowo

ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY

ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest wodny roztwór saletrzano-mocznikowy (typ nawozu C.1.2. wg załącznika I do Rozporządzenia 2003/2003), w którym stosunek molowy azotanu

Bardziej szczegółowo

III A. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

III A. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych III A. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych III-A Przygotowywanie roztworów o różnym stężeniu III-A.1. Przygotowanie naważki substancji III-A.2. Przygotowanie 70 g 10% roztworu NaCl III-A.3.

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) soli Mohra (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2 6H 2 O

Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) soli Mohra (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2 6H 2 O Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) soli Mohra (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2 6H 2 O Odczynniki: stały Fe(SO) 4 7H 2 O, stały (NH 4 ) 2 SO 4, H 2 O dest. Sprzęt laboratoryjny: elektryczna płyta grzewcza,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Toksykologia żywności

Laboratorium 3 Toksykologia żywności Laboratorium 3 Toksykologia żywności Literatura zalecana: Orzeł D., Biernat J. (red.) 2012. Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław. Str.:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE: Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu ĆWICZENIE 4 Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu 1. Wprowadzenie Zbyt wysokie stężenia fosforu w wodach powierzchniowych stojących, spiętrzonych lub wolno płynących prowadzą do zwiększonego przyrostu

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Ćwiczenie 1 Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Stężenie roztworu określa ilość substancji (wyrażoną w jednostkach masy lub objętości) zawartą w określonej jednostce objętości lub

Bardziej szczegółowo

PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO Badania fizykochemiczne wyrobów chemii gospodarczej.

PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO Badania fizykochemiczne wyrobów chemii gospodarczej. PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO Badania fizykochemiczne wyrobów chemii gospodarczej. 1. Organizator Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja POLLAB-CHEM/ EURACHEM-PL. 2. Koordynator Specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

KAPROLAKTAM WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wg Tablicy 1 Tablica Liczba nadmanganianowa, co najmniej s

KAPROLAKTAM WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wg Tablicy 1 Tablica Liczba nadmanganianowa, co najmniej s 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest kaprolaktam otrzymywany z benzenu i sprzedawany przez Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. w postaci ciekłej lub jako kaprolaktam stały

Bardziej szczegółowo

Potencjometryczna metoda oznaczania chlorków w wodach i ściekach z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej

Potencjometryczna metoda oznaczania chlorków w wodach i ściekach z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej Potencjometryczna metoda oznaczania chlorków w wodach i ściekach z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej opracowanie: dr Jadwiga Zawada Cel ćwiczenia: poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych metody

Bardziej szczegółowo

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Instrukcja do Ćwiczenia 14 Zastosowanie metod membranowych w oczyszczaniu ścieków Opracowała dr Elżbieta Megiel Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WAGI I WAŻENIE. ROZTWORY

WAGI I WAŻENIE. ROZTWORY Ćwiczenie 2 WAGI I WAŻENIE. ROZTWORY Obowiązujące zagadnienia: Dokładność, precyzja, odtwarzalność, powtarzalność pomiaru; Rzetelność, czułość wagi; Rodzaje błędów pomiarowych, błąd względny, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria 8. MANGANOMETRIA 5 8. Manganometria 8.1. Oblicz ile gramów KMnO 4 zawiera 5 dm 3 roztworu o stężeniu 0,0285 mol dm 3. Odp. 22,5207 g 8.2. W jakiej objętości 0,0205 molowego roztworu KMnO 4 znajduje się

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych

Laboratorium. Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych Laboratorium Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych Regulamin pracowni Technologii i Analizy Aromatów Spożywczych...3 Ćw. 1. Mikrokapsułkowanie olejków eterycznych z wykorzystaniem drożdży piwnych...4

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. Szkło wodne sodowe 1. WSTĘP.

NORMA ZAKŁADOWA. Szkło wodne sodowe 1. WSTĘP. ZAKŁADY CHEMICZNE RUDNIKI S.A. NORMA ZAKŁADOWA Szkło wodne sodowe ZN - 02/Z.Ch. Rudniki SA/ 257 PKWiU 20.13.62.0 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest szkło wodne sodowe będące roztworem

Bardziej szczegółowo

MIANOWANE ROZTWORY KWASÓW I ZASAD, MIARECZKOWANIE JEDNA Z PODSTAWOWYCH TECHNIK W CHEMII ANALITYCZNEJ

MIANOWANE ROZTWORY KWASÓW I ZASAD, MIARECZKOWANIE JEDNA Z PODSTAWOWYCH TECHNIK W CHEMII ANALITYCZNEJ 4 MIANOWANE ROZTWORY KWASÓW I ZASAD, MIARECZKOWANIE JEDNA Z PODSTAWOWYCH TECHNIK W CHEMII ANALITYCZNEJ CEL ĆWICZENIA Poznanie podstawowego sprzętu stosowanego w miareczkowaniu, sposoby przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Trichlorek fosforu. metoda oznaczania dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul.

Trichlorek fosforu. metoda oznaczania dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 1(71), s. 135 139 Trichlorek fosforu metoda oznaczania dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE B: Oznaczenie zawartości chlorków i chromu (VI) w spoiwach mineralnych

ĆWICZENIE B: Oznaczenie zawartości chlorków i chromu (VI) w spoiwach mineralnych ĆWICZEIE B: znaczenie zawartości chlorków i chromu (VI) w spoiwach mineralnych Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) w próbce cementu korzystając

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Badanie właściwości chemicznych aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych. Synteza kwasu sulfanilowego.

Ćwiczenie 5. Badanie właściwości chemicznych aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych. Synteza kwasu sulfanilowego. Ćwiczenie 5. Badanie właściwości chemicznych aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych. Synteza kwasu sulfanilowego. Wprowadzenie teoretyczne Cel ćwiczeń: Zapoznanie studentów z właściwościami chemicznymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO ĆWICZENIE 3a Analiza pierwiastkowa podstawowego składu próbek z wykorzystaniem techniki ASA na przykładzie fosforanów paszowych 1 I. CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu)

Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu) Laboratorium: Powstawanie i utylizacja zanieczyszczeń i odpadów Makrokierunek Zarządzanie Środowiskiem INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 24 Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu) 1 I. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych ĆWICZENIE 2 Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych Część doświadczalna 1. Metody jonowymienne Do usuwania chromu (VI) można stosować między innymi wymieniacze jonowe. W wyniku przepuszczania

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE NADTLENEK WODORU WT-2012/ZA-3 STABILIZOWANE ROZTWORY WODNE 35; 49,5; 50 i 60%

WARUNKI TECHNICZNE NADTLENEK WODORU WT-2012/ZA-3 STABILIZOWANE ROZTWORY WODNE 35; 49,5; 50 i 60% 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest nadtlenek wodoru w postaci stabilizowanych 35; 9,5; 50 i 60% roztworów wodnych, otrzymywany w procesie antrachinonowym, a następnie

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE INDEKSU FENOLOWEGO W WODZIE

OZNACZANIE INDEKSU FENOLOWEGO W WODZIE OZNACZANIE INDEKSU FENOLOWEGO W WODZIE WPROWADZENIE Fenole lotne są to wodorotlenowe pochodne benzenu i inne aromatyczne hydroksyzwiązki, które destylują z parą wodną z roztworu kwaśnego i w określonych

Bardziej szczegółowo

KAPROLAKTAM WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wg Tablicy 1 Tablica Liczba nadmanganianowa, co najmniej s

KAPROLAKTAM WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wg Tablicy 1 Tablica Liczba nadmanganianowa, co najmniej s 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest kaprolaktam otrzymywany z benzenu i sprzedawany w postaci ciekłej lub jako kaprolaktam stały w formie płatków. 2. WYMAGANIA 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenek sodu. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE

Wodorotlenek sodu. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE mgr JOLANTA SURGIEWICZ Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2009, nr 1(59), s. 189 194 Wodorotlenek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH METODY BIOTECHNOLOGICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA BADANIE AKTYWNOŚCI DEHYDROGENAZ MIKROORGANIZMÓW

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi.

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi. ĆWICZENIE I - BIAŁKA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi. Odczynniki: - wodny 1% roztwór siarczanu(vi) miedzi(ii), - 10% wodny

Bardziej szczegółowo

Fenol, o-, m- i p-krezol metoda oznaczania

Fenol, o-, m- i p-krezol metoda oznaczania mgr MAŁGORZATA POŚNIAK Centralny Instytut Ochrony Pracy Fenol, o-, m- i p-krezol metoda oznaczania Numery CAS: 108-95-2, 95-48-7, 108-39-4, 106-44-5 Fenol, o- i p-krezol są to bezbarwne, krystaliczne ciała

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) woda (1/6) soli Mohra (NH4)2Fe(SO4)2 6H2O

Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) woda (1/6) soli Mohra (NH4)2Fe(SO4)2 6H2O Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) woda (1/6) soli Mohra (NH4)2Fe(SO4)2 6H2O Odczynniki: stały Fe(SO) 4 7H 2O, stały (NH 4) 2SO 4, H 2O dest. Sprzęt laboratoryjny: zlewki (50, 100 cm 3 ), cylinder

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie potencjometryczne

Miareczkowanie potencjometryczne Miareczkowanie potencjometryczne Miareczkowanie potencjometryczne polega na mierzeniu za pomocą pehametru zmian ph zachodzących w badanym roztworze pod wpływem dodawania do niego mol ściśle odmierzonych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW Wstęp W przypadku trudno rozpuszczalnej soli, mimo osiągnięcia stanu nasycenia, jej stężenie w roztworze jest bardzo małe i przyjmuje się, że ta

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Ćwiczenie 9 semestr 2 HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Obowiązujące zagadnienia: Hydroliza soli-anionowa, kationowa, teoria jonowa Arrheniusa, moc kwasów i zasad, równania hydrolizy soli, hydroliza wieloetapowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej

Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej I. Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej Zagadnienia Regulamin bezpieczeństwa i higiena pracy w laboratorium chemicznym Organizacja stanowiska pracy Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru ćwiczenie nr 25 opracowała dr B. Nowicka, aktualizacja D. Waliszewski Zakres zagadnień obowiązujących do

Bardziej szczegółowo

Benzen metoda oznaczania

Benzen metoda oznaczania Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, R. 16, nr 3(25), s. 41-45. mgr MARIA MADEJ mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Benzen metoda oznaczania

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FOSFORU (OZNACZANIE FOSFORU OGÓLNEGO).

BADANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FOSFORU (OZNACZANIE FOSFORU OGÓLNEGO). BADANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FOSFORU (OZNACZANIE FOSFORU OGÓLNEGO). Wprowadzenie: Fosfor w skorupie ziemskiej nie występuje w postaci pierwiastkowej. Najczęściej spotyka się związki fosforu w postaci apatytów

Bardziej szczegółowo

Środki klarujące stosowane w analityce cukrowniczej w Nordzucker Polska S.A.

Środki klarujące stosowane w analityce cukrowniczej w Nordzucker Polska S.A. Środki klarujące stosowane w analityce cukrowniczej w Nordzucker Polska S.A. Opalenica, 25.06.2013r. Nazwa pliku 20130614 Środki klarujące w analityce cukrowniczej.ppt Odpowiedzialny : dr Eugeniusz Rychter

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie dwóch kationów obok siebie metodą miareczkowania spektrofotometrycznego (bez maskowania) jest możliwe, gdy spełnione są

Bardziej szczegółowo

Analiza miareczkowa. Alkalimetryczne oznaczenie kwasu siarkowego (VI) H 2 SO 4 mianowanym roztworem wodorotlenku sodu NaOH

Analiza miareczkowa. Alkalimetryczne oznaczenie kwasu siarkowego (VI) H 2 SO 4 mianowanym roztworem wodorotlenku sodu NaOH ĆWICZENIE 8 Analiza miareczkowa. Alkalimetryczne oznaczenie kwasu siarkowego (VI) H 2 SO 4 mianowanym roztworem wodorotlenku sodu NaOH 1. Zakres materiału Pojęcia: miareczkowanie alkacymetryczne, krzywa

Bardziej szczegółowo

Lp. Wymagania Wartość

Lp. Wymagania Wartość 1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest siarczan amonu otrzymywany podczas produkcji: kaprolaktamu, kwasu siarkowego i oleum z instalacji odsiarczania gazów wylotowych.

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH: PREPARATYKA TLENKÓW MIEDZI

OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH: PREPARATYKA TLENKÓW MIEDZI 15 OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH: PREPARATYKA TLENKÓW MIEDZI CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z prostymi metodami syntezy związków chemicznych i chemią związków miedzi Zakres obowiązującego materiału

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. Ćwiczenie 2a. Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. Ćwiczenie 2a. Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO Ćwiczenie 2a Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych WSTĘP TEORETYCZNY I Ogólne zasady pobierania próbek do badań Przy pobieraniu

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie chlorowodoru w powietrzu atmosferycznym

Oznaczanie chlorowodoru w powietrzu atmosferycznym Ćwiczenie 4 Oznaczanie chlorowodoru w powietrzu atmosferycznym Chlorowodór jest bezbarwnym gazem, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. StęŜony roztwór tego gazu w wodzie (kwas solny) dymi na powietrzu. Dymiący

Bardziej szczegółowo

Winiarstwo część praktyczna. Cel ćwiczenia Poznanie metod badań i oceny moszczów owocowych, win i miodów pitnych

Winiarstwo część praktyczna. Cel ćwiczenia Poznanie metod badań i oceny moszczów owocowych, win i miodów pitnych ĆWICZENIE NR 4 Winiarstwo część praktyczna Cel ćwiczenia Poznanie metod badań i oceny moszczów owocowych, win i miodów pitnych Wykonanie:. Oznaczanie mocy Metoda piknometryczna Do kolby destylacyjnej odmierzyć

Bardziej szczegółowo

Odczynniki Chlorek sodowy. cd. tablicy. f) Azotu całkowitego (N), 0/0, nie więcej niż 0,001 0,001 0,002. %, nie więcej niż 0,0005 0,0005 0,001

Odczynniki Chlorek sodowy. cd. tablicy. f) Azotu całkowitego (N), 0/0, nie więcej niż 0,001 0,001 0,002. %, nie więcej niż 0,0005 0,0005 0,001 UKD 546.33' 131-41 SWW ch.cz. 1331-435; cz.d.a. 1331-111 ; cz. 1331-425 NORMA BRANŻOWA BN-74 WYROBY 6191-129 PRZEMYSŁU CHEMCZNEGO Odczynniki Chlorek sodowy Grupa katalogowa X 51 1. WSTĘP Przedmiotem normy

Bardziej szczegółowo

XLVII Olimpiada Chemiczna

XLVII Olimpiada Chemiczna M P IA O L I D A 47 1954 2000 CH N A E M Z I C XLVII Olimpiada Chemiczna Etap III KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY CHEMICZNEJ Zadania laboratoryjne Zadanie 1 Analiza miareczkowa jest użyteczną metodą ilościową,

Bardziej szczegółowo

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia:

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia: II. ODŻELAZIANIE LITERATURA 1. Akty prawne: Aktualne rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 2. Chojnacki A.: Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa 1972. 3. Hermanowicz

Bardziej szczegółowo

KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY

KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY Ćwiczenie nr 2 KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY I. Kinetyka hydrolizy sacharozy reakcja chemiczna Zasada: Sacharoza w środowisku kwaśnym ulega hydrolizie z wytworzeniem -D-glukozy i -D-fruktozy. Jest to reakcja

Bardziej szczegółowo

Chemia Organiczna Syntezy

Chemia Organiczna Syntezy Chemia rganiczna Syntezy Warsztaty dla uczestników Forum Młodych Chemików Gdańsk 2016 Dr hab. Sławomir Makowiec Mgr inż. Ewelina Najada-Mocarska Mgr inż. Anna Zakaszewska Wydział Chemiczny Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Zależność szybkości reakcji chemicznych od stężenia reagujących substancji.

Ćwiczenie 1. Zależność szybkości reakcji chemicznych od stężenia reagujących substancji. VIII. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych Zagadnienia Czynniki wpływające na szybkość reakcji Rzędowość i cząsteczkowość reakcji Stała szybkości reakcji Teoria zderzeń Teoria stanu przejściowego Reakcje

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW UTYLIZACJA OSADÓW Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU A. Grawitacyjne zagęszczanie osadów: Zagęszczać osady można na wiele różnych sposobów. Miedzy innymi grawitacyjnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy zawodu: 311[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Tlenek magnezu. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE

Tlenek magnezu. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2010, nr 1(63), s. 221 226 dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Tlenek magnezu metoda

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy Autor Andrzej Uzarczyk 1. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym... 11 1.1. Kontrola metrologiczna wyposażenia pomiarowego...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Roztwory i ich właściwości

ĆWICZENIE 4. Roztwory i ich właściwości I. Roztwory rzeczywiste ĆWICZENIE 4 Roztwory i ich właściwości 1. Sporządzanie roztworu CuSO 4 o określonym stężeniu procentowym - wykonać w zespołach 2-osobowych W celu sporządzenia 25 lub 50 ml 10% m/v

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Miedź i jej związki. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE

Miedź i jej związki. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s. 149 153 Miedź należy do metali szlachetnych. Ma barwę łososioworóżową, która na powietrzu zmienia się na czerwonawą wskutek tworzenia się cienkiej

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI SYNTETYCZNYCH ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH (OZNACZANIE ANIONOWYCH SYNTETYCZNYCH ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH).

BADANIE ZAWARTOŚCI SYNTETYCZNYCH ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH (OZNACZANIE ANIONOWYCH SYNTETYCZNYCH ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH). BADANIE ZAWARTOŚCI SYNTETYCZNYCH ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH (OZNACZANIE ANIONOWYCH SYNTETYCZNYCH ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH). Wprowadzenie: Związki powierzchniowo czynne (ZPC), zwane również

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

1.1 Reakcja trójchlorkiem antymonu

1.1 Reakcja trójchlorkiem antymonu ĆWICZENIE IV - WYKRYWANIE WITAMIN Odczynniki: - chloroform bezwodny, - bezwodnik kwasu octowego, - trójchlorek antymonu roztwór nasycony w chloroformie, - 1,3-dichlorohydryna gliceryny - żelazicyjanek

Bardziej szczegółowo

Metody badań. rozpuścić w wodzie z dodatkiem 5 mi stężonego kwasu azotowego i rozcieńczyć roztwór wodą w kolbie pomiarowej

Metody badań. rozpuścić w wodzie z dodatkiem 5 mi stężonego kwasu azotowego i rozcieńczyć roztwór wodą w kolbie pomiarowej UKD 667 622 001 4.NORMA BRANŻOWA BN-91 PIGMENTY Pigmenty ceramiczne ' 7013-02/30 CERAMICZNE Metody badań Zamiast1 1 Grupa kętalogowa 0809 l. WSTĘł' 1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy

Bardziej szczegółowo

Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych

Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych ĆWICZENIE 3 Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą otrzymywania polikwasów na przykładzie procesu kondensacji kwasu ortokrzemowego

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH

OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH WPROWADZENIE Utlenialność wody jest to umowny wskaźnik określający zdolność wody do pobierania tlenu z nadmanganianu potasowego (KMnO4) w roztworze kwaśnym lub

Bardziej szczegółowo

Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu

Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu, wyznaczenie równania izotermy Freundlicha oraz wpływu

Bardziej szczegółowo

Tlenek cynku. metoda oznaczania

Tlenek cynku. metoda oznaczania Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2009, nr 1(59), s. 175 180 dr EWA GAWĘDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Tlenek cynku metoda oznaczania

Bardziej szczegółowo

2-Metyloazirydyna. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE

2-Metyloazirydyna. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s. 143 147 mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 2-Metyloazirydyna

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW PRZERÓBKA I UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Proces zagęszczania osadów, który polega na rozdziale fazy stałej od ciekłej przy

Bardziej szczegółowo

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej Metoda: Spektrofotometria UV-Vis Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z fotometryczną metodą badania stanów równowagi

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników.

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Stężenie procentowe wyrażone w jednostkach wagowych określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej znajdującej się w 0 gramach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA INSTRUMENTALNA

ANALIZA INSTRUMENTALNA ANALIZA INSTRUMENTALNA TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA NIESTACJONARNE Sala 522 ul. Piotrowo 3 Studenci podzieleni są na cztery zespoły laboratoryjne. Zjazd 5 przeznaczony jest na ewentualne poprawy! Możliwe

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH: PREPARATYKA TLENKÓW MIEDZI

OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH: PREPARATYKA TLENKÓW MIEDZI 15 OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH: PREPARATYKA TLENKÓW MIEDZI CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z prostymi metodami syntezy związków chemicznych i chemią związków miedzi Zakres obowiązującego materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. Zagadnienia: Zjawisko dysocjacji: stała i stopień dysocjacji Elektrolity słabe i mocne Efekt wspólnego jonu Reakcje strącania osadów Iloczyn rozpuszczalności Odczynnik

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/7 20.2.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 162/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy zawodu: 311[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Ćwiczenie 8 Semestr 2 STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Obowiązujące zagadnienia: Stężenie jonów wodorowych: ph, poh, iloczyn jonowy wody, obliczenia rachunkowe, wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu)

Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu) Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 24 Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu) Opracowała: dr Elżbieta Megiel 1 I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej W analizie ilościowej z zastosowaniem techniki HPLC wykorzystuje się dwa możliwe schematy postępowania: kalibracja zewnętrzna sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g 30% roztworu azotanu (V) sodu z 500 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g 30% roztworu azotanu (V) sodu z 500 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu. Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz rozpuszczalność chlorowodoru (HCl) w wodzie, jeśli wiesz, że stężony kwas solny, czyli nasycony wodny roztwór chlorowodoru ma stężenie 36%. Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie wytrąceniowe

Miareczkowanie wytrąceniowe Miareczkowanie wytrąceniowe Analiza miareczkowa wytrąceniowa jest oparta na reakcjach tworzenia się trudno rozpuszczalnych związków o ściśle określonym składzie. Muszą one powstawać szybko i łatwo opadać

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam do stosowania od dnia

Zatwierdzam do stosowania od dnia 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciwutleniające 4.1.2. Dodatki antyelektrostatyczne 4.1.3. Wygląd

Bardziej szczegółowo

REDOKSYMETRIA ZADANIA

REDOKSYMETRIA ZADANIA REDOKSYMETRIA ZADANIA 1. Na zmiareczkowanie 0,1952 g kwasu szczawiowego H 2 C 2 O 4 2H 2 O zużyto 31,24 cm 3 mianowanego roztworu KMnO 4. Oblicz miano KMnO 4. m.m. H 2 C 2 O 4 2H 2 O=126,068 g/mol Odp.

Bardziej szczegółowo

Pomiar zawartości krzemionki w pyle w środowisku miejsca pracy

Pomiar zawartości krzemionki w pyle w środowisku miejsca pracy Pomiar zawartości krzemionki w pyle w środowisku miejsca pracy Prowadzący: Dr Paweł Miśkowiec Miejsce wykonywania ćwiczenia: Zakład Chemii Środowiska, Wydział Chemii UJ ul. Gronostajowa 3 (III Kampus UJ),

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pedagogiczna dla kształcenia zawodowego

Koncepcja pedagogiczna dla kształcenia zawodowego Koncepcja pedagogiczna dla kształcenia zawodowego Szkoła Zespół Szkół Chemicznych Włocławek (PL) Obszar Kształcenie zawodowe Kierunki kształcenia zawodowego Technik ochrony środowiska Obszar działań Praca

Bardziej szczegółowo