NORMA BRANtOWA. Kauczuk. Ke~ się do oznakowania literę c Przykład oznaczenia. aminą odmiany A, w gatunku l:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMA BRANtOWA. Kauczuk. Ke~ 1500. się do oznakowania literę c. 2.2.2. Przykład oznaczenia. aminą odmiany A, w gatunku l:"

Transkrypt

1 UKD : KAUCZUKI SYNTETYCZNE NORMA BRANtOWA Kauczuk Ke~ BN Grupa katalogowa l. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest kauczuk syntetyczny butadienowo-styrenowy Ker 1500 zawierający stabilizator plamiący otrzymywany w procesie kopolimeryzacji emulsyjnej koagulowany za pomocą soli l kwasu. l. 2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Kauczuk Ker 1500 jest kauc zukiem ogólnego zastosowania a w szczególności stosowany jest do produkcji opon samochodowych ' artykułów technicznych itp. Stosowany jest do sporządzania mieszanek gumowych przy uż yciu sadzy jako wypełniacza. l. 3. Określenia. Partia produktu - produkt otr:zymany z jednej szarży produkcyjnej w produkcji ciągłej z jednego miesiąca pod z iał 2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 2.1. l. Odmiany. W zależności od lepkości wg Mooneya rozróżnia się w kauczuku Ker 1500 dwie odmiany: A i B Gaturiki. W każdej odmianie kauczuku Ker 1500 w zależności od jakości rozróżnia się gatunek I i gatunek II Oznaczenie produktu 2.2. l. Oznakowanie kauczuku Ker 1500 ze wzglsdu na rodzaj stosowanego stabilizatora al w przypadku zastosowania fenylo- fj -naftyloaminy nie wprowadza się dodatkowego oznakowania bl w przypadku zastosowania stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy podaje się dodatkowo do oznakowania literę W cl w przypadku zastosowania innych stabilizatorów podaje się do oznakowania literę c Przykład oznaczenia a) kauczuku Ker 1500 stabilizowanego fenylo-b -naftylc> aminą odmiany A w gatunku l: KER 1500 bl kauczuku Ker 1500 stabilizowanego' stabilizatorem typu p-fenylenodwuaminy odmiany B w gatunku I: 'KER ls()() W c l kauczuku Ker 1500 stabilizowanego stabilizatoilem innym odmiany B w gatunku II: KER 1500 C Symbol kauczuku KER 1500 powinien być wykonany w kolorze czerwonym. Odmianę B oznacza się kropką w kolorze niebieskim. G.atunki oznacza się tylko na spaletyzowanych jednostkach ładunkowych. 3. WYMAGANIA 3.1. Właściwości fizykochemiczne - wg tab1. 1. Zgłoszona przez Zjeanoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA Ustanowiona przez Nac:z:elneoo OY)rektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemiczl'lego PETROCHEMIA dnia 10 sierpnia 1978 (. lako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1979 r. (Dz. Norm. I Miar nr '9}'978 poz. 88) Wydanie 2 WYDAWNICTWA NORMALIZACyJNE "ALFA" Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 010 Nak! ~ Zam.4033/86 CenoS zł 4800

2 2 BN-78/ Tablica l Odmiany Wymagania A Gatunki B l II l II a) Wygląd kostki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu bez. zanieczyszczeń widocznych gołym okiem b) Wolnych kwasów organicznych % 5O t t t c ) Mydeł % najwyżej d) Substancji lotnych w temperaturze 105 C % najwyżej J e ) Stabilizatora 1) - feny 10- fj -naftyloaminy % l t t 20 1 t t 20 - typu p-fenylehodwuaminy % 05 t f) Popiołu % najwyżej 2) g) Lepkość wg Mooneya 3) t 65 1) Kauczuk Ker 1500 otrzymywany przy zmianie typu stabilizatora może zawierać śladowe ilości stabilizatora poprzednio stosowanego. 2) Dla przemysłu kablowego najwyżej 03%. 3) Dopuszcza się kauczuk Ker 1500 o innej lepkości ni ż określono w tabl. 1 po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą Właściwości fizykomechaniczne wulkanizatu wg tabl. 2. Tablica 2 Odmiana Odmiana Wymagania AiB AiB w gatunku I w gatunku II a) Wytrzymałość na rozciąganie MPa co najmniej b) Wydłużenie w chwili zerwania % co najmniej c) Naprę ż enie przy 300"-b wydłużenia względnego MPa 15Ot210 13Ot220 d) Elastyczność metodą Schoba % co najmniej e) TwardośćoSh 70 ±3 70 ±3 Do przeliczenia prz:yjęto że 1 MPa ~ kg/cm 2 4. PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie. Kauczuk Ker 1500 należy pakować i znakować wg PN-78/C p. 2.1 i Przechowywanie. Kauczuk Ker 1500 należy przechowywać wg PN-78/C p Transport. Kauczuk Ker 1500 należy przewozić wg PN-78/ C p BADANIA Program badań Badania wykonywane dla każdej partii wysyłkowej produktu a) sprawdzenie wyglądu ( 3.la) b) oznaczanie wolnych kwasów organicznych (3. lb) c) oznaczanie zawartości mydeł (3.lc) d) oznaczanie zawartości substancji lotnych (3.ld). e) oznaczanie zawartości stabilizatora (3. le) f) oznaczanie lepkości wg Mooneya (3.lg). g) oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie (3. 2a). h) oznaczanie wydłużenia w chwili zerwania (3. 2b) i) oznaczanie naprężenia przy 300% wydłużenia względnego ( 3. 2c) j) oznaczanie twardości (3. 2e) Badania wykonywane dodatkowo tylko na żądanie odbiorcy zgłoszone przy zamówieniu a) oznaczanie elastyczności ( 3.2d) b) oznaczanie zawartości popiołu (3.lf) Wielkość i skład partii wysyłkowej. Partię wysyłkową stanowi kauczuk jednej odmiany i gatunku zawarty w jednym wagonie kolejowym lub innym środku transportowym Pobieranie i przygotowanie próbek do badań Pobieranie próbek u producenta kauczuku. Próbki pobierać zgodnie z PN-81/C p. 2.1.

3 BN-78/603l-0l 3 Próbkę do analizy rozjemczej przechowywać w 3 miesięcy od daty wysyłki. ciągu Pobieranie próbek u odbiorcy kauczuku. Próbki pobierać zgodnie z PN-8l/C p W przypadku konieczności wykonania analizy rozjerilczej próbki należy pobierać w obecności przedstawicieli obu stron Przygotowywanie próbek do badań. Próbki do badań przygotowywać wg PN-8l/C p Opis badań Oznaczanie zawartości wolnych kwasów organicznych wykonać wg PN-82/C stosując korektę rozcieńczenia oraz współczynnik przeliczeniowy C =00334 (ilość gramów kwasów organicznych w przeliczeniu na kwasy żywiczne i tłuszczowe odpowiadające 1 cm 3 ściśle OlN roztworu wodorotlenku sodowego) Oznaczanie zawartości mydeł "'Ykonać wg PN-8:!/ C stosując korektę rozcieńczenia oraz współczynnik przeliczeniowy C 2 = ( ilość gramów kwasćw organicznych w przeliczeniu na sól sodową kwasu abietynowego i stearynowego odpowiadającą 1 cm 3 ściśle 005N roztworu kwasu solnego) Oznaczanie zawartości substancji lotnych wykonać ";'g PN-81 /C z tym że za wynik końcowy przyjąć średnią arytmetyczną wyników oznaczań próbek jed- nostkowych pobranych wg i Oznaczanie zawartości stabilizatora fenylo- P -naftyloaminy - wg PN-62/ C z tym że zamiast alkoholu etylowego stosować mieszaninę alkoholowo-toluenową przygotowaną w następujący sposób: 70 cz. obj. alkoholu etylowego 95-procentowego rektyfikowanego zmieszać z 30 cz. obi". 'toluenu c z. d. a Oznaczanie zawartości stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy Zasada metody polega na ekstrakcji stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy z kauczuku za pomocą mieszaniny alkoholowo-toluenowej i kolorymetrycznym oznaczaniu ilości barwnego związku powstałego w wyniku reakcji wyekstrahowanego stabilizatora z octanem miedzi Odczynniki i roztwory a) Alkohol etylowy rektyfikowany 95-procentowy. b) Aceton cz.d.a. c) Benzen cz.d.a. d) Chlorek potasowy cz. d. a. e) Kwas solny roztwór 05N. f) Mieszanina alkoholowo-toluenowa jak w g) Octan miedziowy. uwodniony cz.d.a. h) Roztwór wzorcowy stabilizatora: odwa żyć 0025 g czystego stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy z dokładnością do g przenieść do kolby pomiarowej pojemności 250 cm 3 rozpuścić w acetonie a następnie nić acetonem do kreski. 1 cm 3 tak przygotowanego ru zawiera g stabilizatora. W przypadku braku stabilizatora czystego wzorcowy przygotować z produktu technicznego oczyszczonego w następujący sposób: odważyć 5 g uzupeł- roztwo- roztwór stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy przenieść do kolby płaskodei:mej "50 3 hłd ' 'ć 30 3 po)emnosci cm z c o nicą zwrotną l rozpusci w cm benzenu podgrzewając zawartość kolby na łaźni wodnej. Gorący roztwór przesączyć przez lejek z dnem porowatym przelać do zlewki- następnie zlewkę z zawartością umieścić w zimnej wodzie. Po wypadnięciu osadu zawartość zlewki przesączyć ponownie przez lejek z dnem porowatym zlewkę i osad przemyć czterokrotnie alkoholem etylowym porcjami po 15 cm 3. Osad stabilizatora' przenieść na bibułę do sączenia i wysuszyć na powietrzu. i) Roztwór utleniający: odważyć 05 g octanu miedzi i 466 g 'chlorku potasowego z dokładnością do O 0002 g przenieść do kolby pomiarowej pojemności 1000 cm 3 dodać 10 cm 3 kwasu solnego i 250 cm 3 wody wymieszać. Następnie powoli niewielkimi porcjami dopełnić objętość kolby do kreski alkoholem etylowym silnie mieszając jej zawartość. Otrzymany ro~twór powinien być przezroczysty. przygotować raz na dobę. Roztwór Sporządzanie krzywej kalibracji. Do ośmiu kolb pomiarowych pojemności 25 cm 3 odmierzyć kolejno: 3 05; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 cm rozt'm:lru wzorcowego stabilizatora i dopełnić do kreski roztworem Po dokładnym wymieszaniu przeprowadzić kolorymetrowanie na fotokolorymetrze przy długości fali 440 nm utleniającym. (niebieski filtr) 'w kuwetach o grubości warstwy cieczy lomm. Jako roztwór odniesienia stosować wodę destylowaną Na podstawie uzyskanych wartości sporządzić kalibracji odkładając na osi odciętych zawartości krzywą stabilizatora w gramach a na osi rzędnych wskazania aparatu Wykonanie oznaczania. Odwa żyć l g drobno pociętego kauczuku z dokładnością do g przenieść do kolby płaskodennej pojemności 50 cm 3 dodać 30 cm 3 mieszaniny alkoholowo-toluenowej następnie do kolby podłączyć chłodnicę wodnej w ciągu 30 min. zwrotną i gotować zawartość kolby na łaźni Po tym czasie odłączyć chłodnicę ekstmkt zlać do kolby pomiarowej pojemności 100 cm 3. Ekstrakcję prowadzić jeszcze dwukrotnie porcjami po 30 cm 3 mieszaniny alkoholowo-toluenowej zlewając ekstrakty do kolby pomiarowej. Czas każdej ekstrakcji powinien wynosić 30 min. Następnie kauczuk przemyć dwukrotnie mieszaniną alkoholowo-toluenową porcjami po 5 cm 3 zlewając do tej' samej kolby pomiarowej.

4 4 BN-78/ Zawartość kolby dopełnić do kreski mieszaniną alkoholowo-toluenową kolbę zatkać korkiem i dokładnie wymieszać. Odmierzyć 2 cm 3 ekstraktu przenieść do kolby pomiarowej pojemności 25 cm 3 dodać do kreski odczynnika utleniające~o wymieszać i kolorymetrować w warunkach wg Jeżeli zabarwienie roztworu do kolorymetrowania oka- 3 że się zbyt słabe do oznaczania należy odmierzyć 5 cm ekstraktu. ' Obliczenie wxuik6w. Zawartość stabilizatora typu p-fenylenodwuaminy (X) obliczyć w procentach wg wzo- ru w którym: X :...;a=-- _ ' 1;:.:00:.::...--=1.:;:.00::.. V'm ' a - zawartoś ć stabilizatora odczytana z krzywej kalibracji S V - objętość ekstraktu pobrana do kolorymetrowania cm m - odważka badanego kauczuku g Wynik. Za wynik oznaczania przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmni. j dwóch równoległych oznaczań nie różniących się więcej niż 0004 bezwzględnej. wartości Oznaczanie zawartości popiołu - wg PN-81/ C Oznaczanie lepkości - wg PN-71/C lTól>- kę pnygotować wg PN-Bl/C p Za wynik przyjąć średnią arytmetyczną wynik6w oznaczań jednostkowych pobranych wg i Opis badań wulkanizatu próbek Przygotowanie próbek do badań - skład sposób sporządzania mieszan.fi oraz wulkanizacja. Z pr6bek pobranych wg 5. 3 przygotować mieszankę o składzie wg tabl. 3. Przy sporządzaniu mieszanki stosować postanowienia BN-n/ 'og6lne wytyczne - wg p. 2.3 do p kolejne czynności przy wykonywaniu mieszanki p przyrządy i wulkanizacja - wg p. 5.1 do p. 5.3 z tym że stosować czas wulkanizacji 50 min i temperaturę 145 C. wg Składniki Tablica 3 Ilość części wagowych Ker Biel cynkowa wg PN-n/c gatunek III Stearyna techniczna wg.. BN -84/ gatunek l Sadza lrb Siarka wg PN-70/C M 175 gatunek 11 Przyspieszacz TBBS (N-Ill-rz '. 10 buty lo benzotizo lilo sulfonamid) ) Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie wydłużenie w chwili zerwania i naprężenia przy 3000;. wydłużenia należy wykonać wg PN-82/C Stosować próbkę typu l grubości 2 ± 02" mm. Pr6bkę wyciąć z 'płyty przygotowanej wg p Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku l h a w przypadku analizy rozjemczej 16 h Oznaczanie e~astyczności - wg PN-71/C na próbce przygotowanej wg Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku l h a w przypadku analizy rozjemczej 16 h Oznaczanie twardości - wgpn-80/c twardościomierzem typu A na próbce przygotowanej wg Po wulkanizacji stosować czas odpoczynku 1 h przypadku analizy rozjemczej 16 h Interpretacja wyników. Wielkości liczbowe występujące w normie oraz wyniki obliczeń należy interpretować wg PN-70/N"02120 p (metoda Z). a w 5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej wysyłki uznanej za zgodną z wymaganiami normy należy dołączyć świadectwo w którym między innymi należy podać wyniki z przeprowadzonych badań typ stosowanego stabilizatora odmianę i gatunek kauczuku oraz numer obowiązującej normy. 6. POSTANOWlENl-A PRZEJŚCIOWE Do 'czasu przejścia na dostawę kauczuku Ker 1500 spaletyzowanych jednostkach ładunkowych określenie gatunku dostarczanego kauczuku będzie podawane tyłko w zaświadczeniu wg 5.7. w KONIEC Informacje dodatkowe

5 Informacje dodatkowe do BN-78/ Instytucja opracowująca normę - ne OŚWIĘCIM w Oświęcimiu. INFORMACJE DODATKOWE gotowywanie próbek 2. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma ZN-77 /MPCh/P Normy związane PN-82/C uma. Oznaczanie właściwości małościowych przy rozciąganiu zastępuje Zakłady Chemicz- PN- 81/C Kauczuki syntetyczne. Pobieranie i przy- wytrzy- PN-62/C Oznaczanie zawartości fenylo-jł-naftyloaminy w kauczuku butadienowo-styrenowym metodą fotokolorymetryczną PN-80/C Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore'a PN-71/C Guma. Oznaczanie ' elastyczności Schoba metodą PN-71/C Guma. Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza wg Mooneya PN-81/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości substancji lotnych PN-81/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości popiołu i jego części rozpuszczalnych w wodzie PN-82/C Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości organicznych kwasów i mydeł PN-78/C Kauczuki syntetyczne. Pakowanie przechowywanie i transport PN-72/C Biel cynkowa PN-70/C Siarka PN -70/N Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb BN-72/ Skład przygotowanie i badanie wzorcowych mieszanek gumowych BN-84/ Produkty tłuszczopochodne naturalne.stearyna techniczna 4. Symbol wg SWW Informacje ogólne dotyczące charakterystyki kauc'zuku Ker 1500 a) kauczuk Ker 1500 zawiera styrenu związanego 23S %15% oznaczonego metodą wg PN-82/C b) kauczuk Ker 1500 ma barwę od beżowej do ciemnobrą:;: owej c) kauczuk Ker 1500 może zawierdć równocześnie dwa stabilizatory. 6. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1966; uaktualniono normy związane oraz zmieniono treść p i 5.5~2.

Ćwiczenie 6. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z przedmiotu Technologia mleka, napojów i koncentratów. Studia stacjonarne Rok III

Ćwiczenie 6. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z przedmiotu Technologia mleka, napojów i koncentratów. Studia stacjonarne Rok III Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Ćwiczenie 6 Technologia proszku mlecznego produkcja oraz ocena jakości CZĘŚĆ I Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Substancje pomocnicze pod względem jakościowym muszą odpowiadać kryteriom określonym w odpowiedniej monografii opisanej w Farmakopei

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA ĆWICZENIE nr 1 Podstawy pracy laboratoryjnej LITERATURA 1. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna. T.1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Wyd. 10. PWN, Warszawa 2009. 2. Modzelewski M.,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych OZNACZANIE ODCZYNU GLEBY (ph) Do dwóch zlewek na 100 ml naważkami po 10 g gleby do każdej wlewamy po 25

Bardziej szczegółowo

Beryl i jego związki. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE

Beryl i jego związki. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s. 45 49 Beryl należy do tzw. pierwiastków deficytowych, czyli występujących w globie ziemskim w bardzo małych ilościach. Beryl jest kruchym, stalowoszarym

Bardziej szczegółowo

BADANIA JAKOŚCI ŚRODKA NAWANIAJĄCEGO GASODOR S-FREE

BADANIA JAKOŚCI ŚRODKA NAWANIAJĄCEGO GASODOR S-FREE I N S T Y T U T N A F T Y I G A Z U PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A Telefon: (012) 421 00 33 Fax: (012) 421 00 50 ZAKŁAD NAWANIANIA PALIW GAZOWYCH ODDZIAŁ WARSZAWA PL 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ Aktualizacja 02.03.2012r. 1. Ogólna charakterystyka procesu. Jonity (wymieniacze jonowe, sorbenty jonowymienne) to wielkocząsteczkowe ciała stałe

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie kwasowości

Oznaczanie kwasowości ĆWICZENIE 8. Oznaczanie kwasowości Na kwasowość surowców i produktów spożywczych mają wpływ przede wszystkim naturalne kwasy organiczne (kwas jabłkowy, cytrynowy, mlekowy), oraz kwasy celowo dodawane w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

2. Ekstrakcja cieczy = C1 C2

2. Ekstrakcja cieczy = C1 C2 ĆWICZENIE 10 SUBLIMACJA I EKSTRAKCJA 1. Sublimacja Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą sublimacji, za pomocą której można rozdzielić i oczyścić niewielkie ilości stałych substancji organicznych.

Bardziej szczegółowo

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek.

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Notatki laboratoryjne są jednym z elementów pracy doświadczalnej. Powinny składać się z dwóch głównych części: - planu przeprowadzenia eksperymentów,

Bardziej szczegółowo

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Informacje techniczne Zarządzanie jakością... s. 318 Certyfikaty... s. 320 Kontrola nad przyrządami pomiarowymi... s. 321 System łatwej kalibracji... s. 324

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH PPRRZZEEWODNIKK DO ZZAJ JĘĘĆĆ LLABBORRATTORRYYJ JNYYCCH DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, DR INŻ. SYLWESTER CZAPLICKI, DR INŻ. JUSTYNA BOJARSKA, MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności enzymów

Oznaczanie aktywności enzymów Oznaczanie aktywności enzymów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Enzymatyczna Prowadzący: mgr inż. Anna Byczek CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest oznaczanie aktywności enzymu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych

Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych ĆWICZENIE 3 Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą otrzymywania polikwasów na przykładzie procesu kondensacji kwasu ortokrzemowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH Wydanie 13 Zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee) QUALICOAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 07.01.01 OZNAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych ĆWICZENIE 2 Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych Część doświadczalna 1. Metody jonowymienne Do usuwania chromu (VI) można stosować między innymi wymieniacze jonowe. W wyniku przepuszczania

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MCH 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo