U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1)"

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z pón. zm. 2) ) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Przedsibiorca wprowadzajcy towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowizany zapewni, aby na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji była zamieszczona lub dostarczona w inny, zwyczajowo przyjty sposób, pisemna informacja w jzyku polskim: 1) okrelajca firm producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczestwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z pón. zm. 3) ) i jego adres, a take nazw pastwa, jeeli towar jest produkowany przez wytwórc posiadajcego siedzib poza terytorium pastw członkowskich Unii Europejskiej i pastw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) umoliwiajca identyfikacj towaru, o ile w sposób oczywisty przeznaczenie towaru nie wynika z istoty towaru zapewniajcej nabywcy wiadomy wybór towaru. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy towarów, w stosunku do których przepisy odrbne szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania.. Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. 1) 2) 3) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu..., pod numerem..., zgodnie z 4 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraa postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajcej procedur udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczcych usług społeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z , str. 37, z pón. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z pón. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz /24rch

3 UZASADNIENIE Na podstawie art. 20 ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej, zwanej dalej ustaw SDG, przedsibiorca wprowadzajcy towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowizany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjty sposób, pisemnych informacji w jzyku polskim: 1) okrelajcych firm przedsibiorcy i jego adres; 2) umoliwiajcych identyfikacj towaru. Przepis nie dotyczy rodków spoywczych w rozumieniu rozporzdzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., wyrobów medycznych oraz innych towarów, dla których prawo wspólnotowe okrela szczegółowe oznakowanie. W zakresie identyfikacji towaru (umieszczenie nazwy, znaku) przepis nie dotyczy towarów, w stosunku do których odrbne przepisy szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania (kosmetyki, zabawki, produkty lecznicze itd.). Zatem co do zasady, przedsibiorca ma prawo wyboru sposobu realizacji obowizku oznaczania, a wic wyboru miejsca zamieszczenia przedmiotowych informacji: na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjty sposób. Jednake przepis nie dotyczy towarów, w stosunku do których odrbne przepisy szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania. Zgodnie z wczeniej stosowan interpretacj art. 20 ustawy SDG istniał obowizek umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzib w Polsce. Stosownie do ww. interpretacji przedsibiorcy, kontrolowani w zakresie oznaczania produktów, ponosili odpowiedzialno za nieumieszczenie na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Ponadto obowizek ten generuje nieuzasadniony koszt dla przedsibiorcy wynikajcy z koniecznoci zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku. Przedmiotowy obowizek moe by take uznany za rodek o skutku podobnym do ogranicze ilociowych, zakazany na podstawie art. 34 TFUE. Z uwagi na to, e przepis art. 20 nie moe by rozumiany jednoznacznie, zmiana ograniczajca si tylko do zmiany

4 interpretacji nie jest w wietle orzecznictwa TSUE wystarczajca dla zapewnienia zgodnoci z prawem UE. W przedmiotowym projekcie proponuje si złagodzenie obowizków wynikajcych z art. 20 ustawy SDG. Zmiana polega na wprowadzeniu do przepisu odesłania do oznaczenia producenta w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczestwie produktów. W ten sposób umoliwione zostanie fakultatywne oznaczenie produktu firm przedsibiorcy wystpujcego jako wytwórca lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsibiorca uczestniczcy w obrocie, jeeli jego działanie moe wpływa na właciwoci produktu zwizane z jego bezpieczestwem. Przedsibiorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) bdzie mógł oznaczy produkt adresem jego firmy znajdujcej si na tym terytorium. Przykładowo przedsibiorca unijny, kierujc partie towaru do kilku pastw EOG, nie bdzie musiał zmienia opakowania towaru, aby zamieci dane dystrybutora na rynek polski. Ponadto proponuje si wyłczenie obowizku oznaczania informacj umoliwiajc identyfikacj towaru w przypadku, gdy w sposób oczywisty przeznaczenie towaru bdzie wynikało z istoty towaru, zapewniajcej nabywcy wiadomy wybór towaru. Z uwagi na stale rozwijane i unowoczeniane róne systemy dystrybucji i oznaczania produktów, przyjto, e w szeroko rozumianym obrocie midzy dostawc a nabywc nie jest bezwzgldnie konieczne oznaczenie towaru pisemn informacj umoliwiajc identyfikacj towaru w kadym przypadku. Przedmiotowe wyłczenie ograniczone jest tylko do tego rodzaju informacji i nie obejmuje oznaczania firm przedsibiorcy. Ponadto takie rozwizanie bdzie dotyczyło tylko tych towarów, których nie obowizuj odrbne szczegółowe regulacje w zakresie oznaczania, oraz tylko w przypadku, gdy z istoty towaru wynika jego przeznaczenie. Rozwizanie odpowiada zasadzie, e obowizki nakładane na przedsibiorców powinny by proporcjonalne do celu, jakiemu słu. W przypadku sprzeday z udziałem konsumentów, nadal bd obowizywały regulacje oznaczania towarów okrelone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z pón. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy sprzedawca jest obowizany umieci w miejscu sprzeday towaru konsumentowi informacj co najmniej o nazwie towaru (ew. zrozumiały znak graficzny) oraz 2

5 informacj wskazujc producenta lub importera. Art. 3 ustawy stanowi, e w szczególnoci naley poda: nazw towaru, okrelenie producenta lub importera, znak zgodnoci wymagany przez odrbne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, okrelenie jego energochłonnoci, a take inne dane wskazane w odrbnych przepisach. Informacje te powinny znajdowa si na towarze konsumpcyjnym lub by z nim trwale połczone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowizany umieci w miejscu sprzeday towaru informacj, która moe zosta ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy uytkowej oraz wskazania producenta lub importera. Dodatkowo proponuje si sformułowanie ogólnej normy stanowicej o wyłczeniu spod regulacji art. 20 ustawy SDG tych produktów, w stosunku do których odrbne przepisy szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania. Odesłanie do przepisów odrbnych, które szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania, pozostaje okrelone na poziomie ogólnym, tak jak w obecnym stanie prawnym. Propozycja zmiany art. 20 ustawy SDG nie bdzie naruszała interesów konsumentów oraz zasad nadzoru rynku w zakresie bezpieczestwa produktów. Konsument moe w zakresie niezgodnoci towaru z umow i nienaleyt jakoci towaru dochodzi swych roszcze od sprzedawcy bd od gwaranta, zgodnie z ustaw z dnia 27 lipca z 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Natomiast w zakresie odszkodowania za wadliwy produkt zastosowanie bdzie miał art i 5 Kodeksu cywilnego. Projektowana regulacja przewiduje, e zmiana ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r., stosownie do 1 ust. 1 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zalece ujednolicenia terminów wejcia w ycie niektórych aktów prawnych (M.P. poz. 205). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoci lobbingowej procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pón. zm.) przedmiotowa propozycja zmiany art. 20 ustawy SDG, procedowana w ramach projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalnoci gospodarczej, została udostpniona w Biuletynie Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji. W trybie art. 7 ww. ustawy nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem zmiany ustawy SDG. 3

6 Projekt ustawy podlega notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projektowana zmiana jest zgodna z prawem UE i nie wykracza poza to, co jest cile niezbdne do osignicia zamierzonego celu w postaci ochrony konsumentów i kontroli rynku. 4

7 Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej Ministerstwo wiodce i ministerstwa współpracujce Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pan Piotr Tefelski, Zastpca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Gospodarki, tel. (22) Data sporzdzenia 6 lutego 2014 r. ródło: inne Nr w wykazie prac UC112 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwizywany? Obecne przepisy ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej (SDG) stanowi barier w prowadzeniu działalnoci gospodarczej. Istnieje potrzeba złagodzenia obowizków w zakresie oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu. Zgodnie z interpretacj art. 20 ustawy SDG istnieje obowizek umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzib w Polsce. Obowizek ten generuje nieuzasadniony koszt dla przedsibiorcy wynikajcy z koniecznoci zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku. Zmiana ustawy SDG ma na celu ograniczenie obcie przedsibiorców poprzez redukcj obowizków informacyjnych oraz zapewnienie realizacji wspólnotowej zasady swobody przepływu towarów. 2. Rekomendowane rozwizanie, w tym planowane narzdzia interwencji, i oczekiwany efekt W przedmiotowym projekcie proponuje si złagodzenie obowizków wynikajcych z art. 20 ustawy SDG w zakresie oznakowania towarów. Przedsibiorca wprowadzajcy towar do obrotu nie bdzie zobligowany do podania adresu dystrybutora z siedzib w Polsce. Zmiana polega na wprowadzeniu do przepisu odesłania do oznaczenia producenta w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczestwie produktów. W ten sposób umoliwione zostanie fakultatywne oznaczenie produktu firm przedsibiorcy wystpujcego jako wytwórca lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsibiorca uczestniczcy w obrocie, jeeli jego działanie moe wpływa na właciwoci produktu zwizane z jego bezpieczestwem. Przedsibiorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) bdzie mógł oznaczy produkt adresem jego firmy znajdujcej si na tym terytorium. Przykładowo przedsibiorca unijny, kierujc partie towaru do kilku pastw EOG, nie bdzie musiał zmienia opakowania towaru, aby zamieci dane dystrybutora na rynek polski. 3. Jak problem został rozwizany w innych krajach, w szczególnoci krajach członkowskich OECD/UE? Do oznaczania towarów zharmonizowanych zastosowanie maj przepisy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczcych wprowadzania produktów do obrotu, uchylajca decyzj Rady 93/465/EWG. Decyzja stanowi ogólne ramy o horyzontalnym charakterze dla przyszłego prawodawstwa harmonizujcego zasady wprowadzania do obrotu produktów oraz słuy jako wytyczna dla obowizujcego prawodawstwa. Zgodnie z art. R2 ust. 6 załcznika I do decyzji producenci s zobowizani opatrzy produkt swoim nazwiskiem, zarejestrowan nazw towarow lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieci swój adres kontaktowy na produkcie, a jeeli nie jest to moliwe na opakowaniu lub w dokumencie załczonym do produktu. Adres musi wskazywa pojedynczy punkt, w którym mona skontaktowa si z producentem. Analogiczne obowizki dotycz importera (art. R4 ust. 3). Przepisy decyzji nie wymagaj zamieszczania w oznakowaniu produktu danych krajowego 5

8 dystrybutora niebdcego producentem lub importerem. W odniesieniu do towarów nieobjtych harmonizacj w niektórych pastwach UE, np. Belgii, na produktach nie oznacza si adresu dystrybutora z siedzib w tym kraju. Na Wgrzech, w przypadku gdy istniej przepisy unijne dot. konkretnej grupy towarów (np. zabawki, art. elektryczne, urzdzenia, kosmetyki itd.), naley zastosowa przepisy unijne. Sposób oznaczenia towarów wprowadzanych na rynek wgierski nieobjtych harmonizacj wspólnotow objty jest ustaw, której przepisy odpowiadaj wymaganiom decyzji nr 768/2008/WE. Producent jest zobowizany równie umieci na produkcie swoj nazw, nazw handlow lub jego zarejestrowany znak towarowy oraz adres siedziby. Analogiczne obowizki dotycz importera. Oznaczenie naley umieci na opakowaniu produktu bd w towarzyszcej mu dokumentacji. Nie ma obowizku umieszczenia na produkcie danych dystrybutora. W Niemczech obowizuje ustawa, która odnosi si zarówno do towarów zharmonizowanych, jak i niezharmonizowanych, nie obejmuje produktów ywnociowych, medycznych, chemicznych i ochrony rolin, dla których istniej odrbne regulacje, w tym dotyczce ich oznakowania i jednoznacznego wymogu podania nazwy towaru w jzyku niemieckim. Na produkcie lub opakowaniu powinna by umieszczona nazwa producenta i dane kontaktowe do niego (a jeli producent ten nie jest z EOG, to nazwisko/nazw pełnomocnika producenta lub wprowadzajcego na rynek importera). Ponadto na produkcie lub opakowaniu musi by umieszczone jednoznacznie identyfikowalne oznaczenie produktu. Wymogi te mona na zasadzie wyjtku pomin, jeli informacje te s znane konsumentowi lub ich umieszczenie wizałoby si z nieproporcjonalnie wysokim kosztem. Nie ma w Niemczech, podobnej jak w Polsce, ustawy jzykowej i wymogu na jej podstawie nazewnictwa tylko w jzyku urzdowym. Istniej raczej wymogi porednie ujte w ustawie. Nie ma obowizku oznaczania adresu dystrybutora na towarze. W Czechach wprowadzanie do obrotu towarów nieobjtych harmonizacj wspólnotow reguluje ustawa nr 102/2001 o ogólnym bezpieczestwie wyrobów. Kady wyrób, zgodnie z przepisami szczegółowymi, powinien by zaopatrzony danymi niezbdnymi do identyfikacji producenta oraz produktu. Przepisy szczegółowe, na które si ustawa powołuje, to ustawy oraz rozporzdzenia regulujce wymogi techniczne i jakociowe danego rodzaju wyrobów, np. ustawa nr 110/1997 o artykułach spoywczych i wyrobach tytoniowych lub rozporzdzenie nr 163/2002 o wymogach technicznych wybranych wyrobów budowlanych. (Przykładowo, z ustawy o artykułach spoywczych wynika, e na opakowaniu naley umieci firm i adres siedziby producenta lub sprzedajcego /importera/ z siedzib w jednym z krajów członkowskich UE). Nazwa, pod któr dany towar jest wprowadzany do obrotu, musi by umieszczona na opakowaniu. Na opakowaniu wyrobu przeznaczonego do sprzeday na terytorium Republiki Czeskiej oznaczenie wyrobu (nazwa, przeznaczenie, opis, dane techniczne) musi by w jzyku czeskim. Nie wymaga si tłumaczenia marek handlowych oraz nazw, które nie maj odpowiednika w jzyku czeskim. Nie ma obowizku podania adresu dystrybutora z siedzib w Czechach. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielko ródło danych Oddziaływanie Podmioty wprowadzajce towar na terytorium RP* 165 tys. Obliczenia własne na podstawie danych GUS opracowanych na potrzeby publikacji Obowizek oznakowania PARP Raport o stanie sektora małych towarów zgodnie i rednich przedsibiorstw w Polsce z art. 20 ustawy w latach oraz publikacji Działalno przedsibiorstw niefinansowych w 2011 r. i wyda poprzednich. SDG. * Do oblicze przyjto liczb importerów w 2012 r. oraz szacunkowo cz przedsibiorstw z Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe, których mogłaby dotyczy regulacja art. 20 ustawy SDG. 6

9 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Zmiana ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej pocztkowo była procedowana przez Ministerstwo Gospodarki w ramach projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalnoci gospodarczej (art. 23). Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalnoci gospodarczej przekazany został równoczenie z uzgodnieniami midzyresortowymi do 70 organizacji w ramach konsultacji publicznych: organizacji przedsibiorców o zasigu ogólnokrajowym, izb gospodarczych stowarzysze branowych oraz konsumenckich, organizacji zwizków zawodowych itp. Projekt został take zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji oraz na stronie internetowej Nie zgłoszono uwag do art. 23 projektu dotyczcego zmiany ustawy SDG. Przedmiotowa propozycja podlegała take uzgodnieniom i konsultacjom w ramach Załoe projektu ustawy o redukcji niektórych obcie administracyjnych w gospodarce w okresie czerwiec wrzesie 2012 r. Dokument został wówczas przekazany do zaopiniowania do ponad 80 organizacji społecznych. Opinie były omawiane na konferencji uzgodnieniowej w dniach wrzenia 2012 r. oraz w dniach wrzenia 2012 r. z udziałem partnerów społecznych. Zgłoszone uwagi zostały wyjanione. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Dochody ogółem budet pastwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budet pastwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budet pastwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Skutki w okresie 10 lat od wejcia w ycie zmian [mln zł] Łcznie (0-10) ródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie ródeł danych i przyjtych do oblicze załoe Nie dotyczy Propozycja moe porednio pozytywnie wpłyn na sektor finansów publicznych, poniewa zaoszczdzony czas przez przedsibiorców z tytułu złagodzenia normy dotyczcej umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzib w Polsce powinien pozwoli im na lepsze alokowanie zasobów osobowych oraz logistyk dystrybucji, co z kolei moe przełoy si na efektywniejsze ich funkcjonowanie (wzrost dochodów przedsibiorstw), a co za tym idzie równie wzrost dochodów budetu pastwa z tytułu podatków. Gdyby przyj załoenie, e zaoszczdzone w ten sposób rodki (zgodnie z badaniem Pomiar obcie administracyjnych w przepisach prawa gospodarczego obowizek informacyjny U/C/07/155/1095/20/-/-/MG/01 został w 2009 r. wyceniony na ok. 50 mln PLN po waloryzacji o wskanik CPI i dynamik importu otrzymano kwot ok. 70 mln PLN w skali roku dla wszystkich 7

10 adresatów normy) bd stanowiły dochód przedsibiorcy mogłoby to oznacza potencjalnie ok. 13 mln PLN dodatkowych rocznych dochodów podatkowych do budetu pastwa (do kalkulacji przyjto 19% stawk opodatkowania). 7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym funkcjonowanie przedsibiorców oraz na rodzin, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejcia w ycie zmian Łcznie (0-10) W ujciu due przedsibiorstwa pieninym (w mln zł, ceny stałe z 2013 r.) sektor mikro-, małych i rednich przedsibiorstw rodzina, obywatele oraz W ujciu niepieninym gospodarstwa domowe due przedsibiorstwa sektor mikro-, małych i rednich przedsibiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Propozycja ma charakter powszechny. Zaproponowane rozwizania powinny ułatwi wykonywanie działalnoci gospodarczej poprzez złagodzenie dotychczasowego obowizku oraz ograniczenie kosztów działalnoci gospodarczej. Rozwój przedsibiorstw wpłynie z kolei pozytywnie na gospodark. Niemierzalne (dodaj/usu) Dodatkowe informacje, Zgodnie z badaniem Pomiar obcie administracyjnych w przepisach prawa w tym wskazanie gospodarczego obowizek informacyjny U/C/07/155/1095/20/-/-/MG/01 został ródeł danych i w 2009 r. wyceniony na ok. 50 mln PLN po waloryzacji o wskanik CPI i dynamiki przyjtych do oblicze importu otrzymano kwot ok. 70 mln PLN w skali roku dla wszystkich adresatów załoe normy. Zniesienie obowizku przełoy si zatem na redukcj obcie administracyjnych w tej kwocie. 8. Zmiana obcie regulacyjnych (w tym obowizków informacyjnych) wynikajcych z projektu nie dotyczy Wprowadzane s obcienia poza bezwzgldnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodnoci). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: redukcja obowizku zamieszczania na opakowaniu lub dołczanym dokumencie adresu dystrybutora z siedzib w kraju Wprowadzane obcienia s przystosowane do ich elektronizacji. Komentarz: tak x nie nie dotyczy zwikszenie liczby dokumentów zwikszenie liczby procedur wydłuenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie X nie dotyczy 9. Wpływ na rynek pracy Propozycja bdzie miała poredni wpływ na rynek pracy: zmniejszenie kosztów wykonywania działalnoci gospodarczej poprawi konkurencyjno przedsibiorstw, co powinno wpłyn pozytywnie na wielko 8

11 zatrudnienia. 10. Wpływ na pozostałe obszary rodowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu Nie dotyczy. demografia mienie pastwowe informatyzacja zdrowie 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Przewiduje si wejcie w ycie nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2015 r. 12. W jaki sposób i kiedy nastpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane? Ewaluacja efektów projektu oraz zastosowanie bezporednich mierników nie jest wprost moliwe. Celem projektu jest złagodzenie obowizków wynikajcych z art. 20 ustawy SDG. 13. Załczniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.) 9

12

13

14

- o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

- o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-28-13 Druk nr 2418 Warszawa, 12 maja 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2)

z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2) R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2) Na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia. 20l7r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia. 20l7r. finanse ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 23 stycznia 2017 r. MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1 zdnia 20l7r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. z dnia..

Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. z dnia.. Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu,

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Departament Prawny PR1.022.161.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia...

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... projekt z dnia 25 marca 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.219.2015.MJT NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 09 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.180.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra.. w sprawie zasad uznawania praktyki zawodowej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Osoba odpowiedzialna za

Bardziej szczegółowo