U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1)"

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z pón. zm. 2) ) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Przedsibiorca wprowadzajcy towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowizany zapewni, aby na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji była zamieszczona lub dostarczona w inny, zwyczajowo przyjty sposób, pisemna informacja w jzyku polskim: 1) okrelajca firm producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczestwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z pón. zm. 3) ) i jego adres, a take nazw pastwa, jeeli towar jest produkowany przez wytwórc posiadajcego siedzib poza terytorium pastw członkowskich Unii Europejskiej i pastw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) umoliwiajca identyfikacj towaru, o ile w sposób oczywisty przeznaczenie towaru nie wynika z istoty towaru zapewniajcej nabywcy wiadomy wybór towaru. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy towarów, w stosunku do których przepisy odrbne szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania.. Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. 1) 2) 3) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu..., pod numerem..., zgodnie z 4 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraa postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajcej procedur udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczcych usług społeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z , str. 37, z pón. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z pón. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz /24rch

3 UZASADNIENIE Na podstawie art. 20 ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej, zwanej dalej ustaw SDG, przedsibiorca wprowadzajcy towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowizany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjty sposób, pisemnych informacji w jzyku polskim: 1) okrelajcych firm przedsibiorcy i jego adres; 2) umoliwiajcych identyfikacj towaru. Przepis nie dotyczy rodków spoywczych w rozumieniu rozporzdzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., wyrobów medycznych oraz innych towarów, dla których prawo wspólnotowe okrela szczegółowe oznakowanie. W zakresie identyfikacji towaru (umieszczenie nazwy, znaku) przepis nie dotyczy towarów, w stosunku do których odrbne przepisy szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania (kosmetyki, zabawki, produkty lecznicze itd.). Zatem co do zasady, przedsibiorca ma prawo wyboru sposobu realizacji obowizku oznaczania, a wic wyboru miejsca zamieszczenia przedmiotowych informacji: na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjty sposób. Jednake przepis nie dotyczy towarów, w stosunku do których odrbne przepisy szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania. Zgodnie z wczeniej stosowan interpretacj art. 20 ustawy SDG istniał obowizek umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzib w Polsce. Stosownie do ww. interpretacji przedsibiorcy, kontrolowani w zakresie oznaczania produktów, ponosili odpowiedzialno za nieumieszczenie na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Ponadto obowizek ten generuje nieuzasadniony koszt dla przedsibiorcy wynikajcy z koniecznoci zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku. Przedmiotowy obowizek moe by take uznany za rodek o skutku podobnym do ogranicze ilociowych, zakazany na podstawie art. 34 TFUE. Z uwagi na to, e przepis art. 20 nie moe by rozumiany jednoznacznie, zmiana ograniczajca si tylko do zmiany

4 interpretacji nie jest w wietle orzecznictwa TSUE wystarczajca dla zapewnienia zgodnoci z prawem UE. W przedmiotowym projekcie proponuje si złagodzenie obowizków wynikajcych z art. 20 ustawy SDG. Zmiana polega na wprowadzeniu do przepisu odesłania do oznaczenia producenta w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczestwie produktów. W ten sposób umoliwione zostanie fakultatywne oznaczenie produktu firm przedsibiorcy wystpujcego jako wytwórca lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsibiorca uczestniczcy w obrocie, jeeli jego działanie moe wpływa na właciwoci produktu zwizane z jego bezpieczestwem. Przedsibiorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) bdzie mógł oznaczy produkt adresem jego firmy znajdujcej si na tym terytorium. Przykładowo przedsibiorca unijny, kierujc partie towaru do kilku pastw EOG, nie bdzie musiał zmienia opakowania towaru, aby zamieci dane dystrybutora na rynek polski. Ponadto proponuje si wyłczenie obowizku oznaczania informacj umoliwiajc identyfikacj towaru w przypadku, gdy w sposób oczywisty przeznaczenie towaru bdzie wynikało z istoty towaru, zapewniajcej nabywcy wiadomy wybór towaru. Z uwagi na stale rozwijane i unowoczeniane róne systemy dystrybucji i oznaczania produktów, przyjto, e w szeroko rozumianym obrocie midzy dostawc a nabywc nie jest bezwzgldnie konieczne oznaczenie towaru pisemn informacj umoliwiajc identyfikacj towaru w kadym przypadku. Przedmiotowe wyłczenie ograniczone jest tylko do tego rodzaju informacji i nie obejmuje oznaczania firm przedsibiorcy. Ponadto takie rozwizanie bdzie dotyczyło tylko tych towarów, których nie obowizuj odrbne szczegółowe regulacje w zakresie oznaczania, oraz tylko w przypadku, gdy z istoty towaru wynika jego przeznaczenie. Rozwizanie odpowiada zasadzie, e obowizki nakładane na przedsibiorców powinny by proporcjonalne do celu, jakiemu słu. W przypadku sprzeday z udziałem konsumentów, nadal bd obowizywały regulacje oznaczania towarów okrelone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z pón. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy sprzedawca jest obowizany umieci w miejscu sprzeday towaru konsumentowi informacj co najmniej o nazwie towaru (ew. zrozumiały znak graficzny) oraz 2

5 informacj wskazujc producenta lub importera. Art. 3 ustawy stanowi, e w szczególnoci naley poda: nazw towaru, okrelenie producenta lub importera, znak zgodnoci wymagany przez odrbne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, okrelenie jego energochłonnoci, a take inne dane wskazane w odrbnych przepisach. Informacje te powinny znajdowa si na towarze konsumpcyjnym lub by z nim trwale połczone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowizany umieci w miejscu sprzeday towaru informacj, która moe zosta ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy uytkowej oraz wskazania producenta lub importera. Dodatkowo proponuje si sformułowanie ogólnej normy stanowicej o wyłczeniu spod regulacji art. 20 ustawy SDG tych produktów, w stosunku do których odrbne przepisy szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania. Odesłanie do przepisów odrbnych, które szczegółowo reguluj obowizki w zakresie oznakowania, pozostaje okrelone na poziomie ogólnym, tak jak w obecnym stanie prawnym. Propozycja zmiany art. 20 ustawy SDG nie bdzie naruszała interesów konsumentów oraz zasad nadzoru rynku w zakresie bezpieczestwa produktów. Konsument moe w zakresie niezgodnoci towaru z umow i nienaleyt jakoci towaru dochodzi swych roszcze od sprzedawcy bd od gwaranta, zgodnie z ustaw z dnia 27 lipca z 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Natomiast w zakresie odszkodowania za wadliwy produkt zastosowanie bdzie miał art i 5 Kodeksu cywilnego. Projektowana regulacja przewiduje, e zmiana ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r., stosownie do 1 ust. 1 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zalece ujednolicenia terminów wejcia w ycie niektórych aktów prawnych (M.P. poz. 205). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoci lobbingowej procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pón. zm.) przedmiotowa propozycja zmiany art. 20 ustawy SDG, procedowana w ramach projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalnoci gospodarczej, została udostpniona w Biuletynie Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji. W trybie art. 7 ww. ustawy nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem zmiany ustawy SDG. 3

6 Projekt ustawy podlega notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projektowana zmiana jest zgodna z prawem UE i nie wykracza poza to, co jest cile niezbdne do osignicia zamierzonego celu w postaci ochrony konsumentów i kontroli rynku. 4

7 Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej Ministerstwo wiodce i ministerstwa współpracujce Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pan Piotr Tefelski, Zastpca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Gospodarki, tel. (22) Data sporzdzenia 6 lutego 2014 r. ródło: inne Nr w wykazie prac UC112 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwizywany? Obecne przepisy ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej (SDG) stanowi barier w prowadzeniu działalnoci gospodarczej. Istnieje potrzeba złagodzenia obowizków w zakresie oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu. Zgodnie z interpretacj art. 20 ustawy SDG istnieje obowizek umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzib w Polsce. Obowizek ten generuje nieuzasadniony koszt dla przedsibiorcy wynikajcy z koniecznoci zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku. Zmiana ustawy SDG ma na celu ograniczenie obcie przedsibiorców poprzez redukcj obowizków informacyjnych oraz zapewnienie realizacji wspólnotowej zasady swobody przepływu towarów. 2. Rekomendowane rozwizanie, w tym planowane narzdzia interwencji, i oczekiwany efekt W przedmiotowym projekcie proponuje si złagodzenie obowizków wynikajcych z art. 20 ustawy SDG w zakresie oznakowania towarów. Przedsibiorca wprowadzajcy towar do obrotu nie bdzie zobligowany do podania adresu dystrybutora z siedzib w Polsce. Zmiana polega na wprowadzeniu do przepisu odesłania do oznaczenia producenta w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczestwie produktów. W ten sposób umoliwione zostanie fakultatywne oznaczenie produktu firm przedsibiorcy wystpujcego jako wytwórca lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsibiorca uczestniczcy w obrocie, jeeli jego działanie moe wpływa na właciwoci produktu zwizane z jego bezpieczestwem. Przedsibiorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) bdzie mógł oznaczy produkt adresem jego firmy znajdujcej si na tym terytorium. Przykładowo przedsibiorca unijny, kierujc partie towaru do kilku pastw EOG, nie bdzie musiał zmienia opakowania towaru, aby zamieci dane dystrybutora na rynek polski. 3. Jak problem został rozwizany w innych krajach, w szczególnoci krajach członkowskich OECD/UE? Do oznaczania towarów zharmonizowanych zastosowanie maj przepisy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczcych wprowadzania produktów do obrotu, uchylajca decyzj Rady 93/465/EWG. Decyzja stanowi ogólne ramy o horyzontalnym charakterze dla przyszłego prawodawstwa harmonizujcego zasady wprowadzania do obrotu produktów oraz słuy jako wytyczna dla obowizujcego prawodawstwa. Zgodnie z art. R2 ust. 6 załcznika I do decyzji producenci s zobowizani opatrzy produkt swoim nazwiskiem, zarejestrowan nazw towarow lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieci swój adres kontaktowy na produkcie, a jeeli nie jest to moliwe na opakowaniu lub w dokumencie załczonym do produktu. Adres musi wskazywa pojedynczy punkt, w którym mona skontaktowa si z producentem. Analogiczne obowizki dotycz importera (art. R4 ust. 3). Przepisy decyzji nie wymagaj zamieszczania w oznakowaniu produktu danych krajowego 5

8 dystrybutora niebdcego producentem lub importerem. W odniesieniu do towarów nieobjtych harmonizacj w niektórych pastwach UE, np. Belgii, na produktach nie oznacza si adresu dystrybutora z siedzib w tym kraju. Na Wgrzech, w przypadku gdy istniej przepisy unijne dot. konkretnej grupy towarów (np. zabawki, art. elektryczne, urzdzenia, kosmetyki itd.), naley zastosowa przepisy unijne. Sposób oznaczenia towarów wprowadzanych na rynek wgierski nieobjtych harmonizacj wspólnotow objty jest ustaw, której przepisy odpowiadaj wymaganiom decyzji nr 768/2008/WE. Producent jest zobowizany równie umieci na produkcie swoj nazw, nazw handlow lub jego zarejestrowany znak towarowy oraz adres siedziby. Analogiczne obowizki dotycz importera. Oznaczenie naley umieci na opakowaniu produktu bd w towarzyszcej mu dokumentacji. Nie ma obowizku umieszczenia na produkcie danych dystrybutora. W Niemczech obowizuje ustawa, która odnosi si zarówno do towarów zharmonizowanych, jak i niezharmonizowanych, nie obejmuje produktów ywnociowych, medycznych, chemicznych i ochrony rolin, dla których istniej odrbne regulacje, w tym dotyczce ich oznakowania i jednoznacznego wymogu podania nazwy towaru w jzyku niemieckim. Na produkcie lub opakowaniu powinna by umieszczona nazwa producenta i dane kontaktowe do niego (a jeli producent ten nie jest z EOG, to nazwisko/nazw pełnomocnika producenta lub wprowadzajcego na rynek importera). Ponadto na produkcie lub opakowaniu musi by umieszczone jednoznacznie identyfikowalne oznaczenie produktu. Wymogi te mona na zasadzie wyjtku pomin, jeli informacje te s znane konsumentowi lub ich umieszczenie wizałoby si z nieproporcjonalnie wysokim kosztem. Nie ma w Niemczech, podobnej jak w Polsce, ustawy jzykowej i wymogu na jej podstawie nazewnictwa tylko w jzyku urzdowym. Istniej raczej wymogi porednie ujte w ustawie. Nie ma obowizku oznaczania adresu dystrybutora na towarze. W Czechach wprowadzanie do obrotu towarów nieobjtych harmonizacj wspólnotow reguluje ustawa nr 102/2001 o ogólnym bezpieczestwie wyrobów. Kady wyrób, zgodnie z przepisami szczegółowymi, powinien by zaopatrzony danymi niezbdnymi do identyfikacji producenta oraz produktu. Przepisy szczegółowe, na które si ustawa powołuje, to ustawy oraz rozporzdzenia regulujce wymogi techniczne i jakociowe danego rodzaju wyrobów, np. ustawa nr 110/1997 o artykułach spoywczych i wyrobach tytoniowych lub rozporzdzenie nr 163/2002 o wymogach technicznych wybranych wyrobów budowlanych. (Przykładowo, z ustawy o artykułach spoywczych wynika, e na opakowaniu naley umieci firm i adres siedziby producenta lub sprzedajcego /importera/ z siedzib w jednym z krajów członkowskich UE). Nazwa, pod któr dany towar jest wprowadzany do obrotu, musi by umieszczona na opakowaniu. Na opakowaniu wyrobu przeznaczonego do sprzeday na terytorium Republiki Czeskiej oznaczenie wyrobu (nazwa, przeznaczenie, opis, dane techniczne) musi by w jzyku czeskim. Nie wymaga si tłumaczenia marek handlowych oraz nazw, które nie maj odpowiednika w jzyku czeskim. Nie ma obowizku podania adresu dystrybutora z siedzib w Czechach. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielko ródło danych Oddziaływanie Podmioty wprowadzajce towar na terytorium RP* 165 tys. Obliczenia własne na podstawie danych GUS opracowanych na potrzeby publikacji Obowizek oznakowania PARP Raport o stanie sektora małych towarów zgodnie i rednich przedsibiorstw w Polsce z art. 20 ustawy w latach oraz publikacji Działalno przedsibiorstw niefinansowych w 2011 r. i wyda poprzednich. SDG. * Do oblicze przyjto liczb importerów w 2012 r. oraz szacunkowo cz przedsibiorstw z Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe, których mogłaby dotyczy regulacja art. 20 ustawy SDG. 6

9 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Zmiana ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej pocztkowo była procedowana przez Ministerstwo Gospodarki w ramach projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalnoci gospodarczej (art. 23). Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalnoci gospodarczej przekazany został równoczenie z uzgodnieniami midzyresortowymi do 70 organizacji w ramach konsultacji publicznych: organizacji przedsibiorców o zasigu ogólnokrajowym, izb gospodarczych stowarzysze branowych oraz konsumenckich, organizacji zwizków zawodowych itp. Projekt został take zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji oraz na stronie internetowej Nie zgłoszono uwag do art. 23 projektu dotyczcego zmiany ustawy SDG. Przedmiotowa propozycja podlegała take uzgodnieniom i konsultacjom w ramach Załoe projektu ustawy o redukcji niektórych obcie administracyjnych w gospodarce w okresie czerwiec wrzesie 2012 r. Dokument został wówczas przekazany do zaopiniowania do ponad 80 organizacji społecznych. Opinie były omawiane na konferencji uzgodnieniowej w dniach wrzenia 2012 r. oraz w dniach wrzenia 2012 r. z udziałem partnerów społecznych. Zgłoszone uwagi zostały wyjanione. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Dochody ogółem budet pastwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budet pastwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budet pastwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Skutki w okresie 10 lat od wejcia w ycie zmian [mln zł] Łcznie (0-10) ródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie ródeł danych i przyjtych do oblicze załoe Nie dotyczy Propozycja moe porednio pozytywnie wpłyn na sektor finansów publicznych, poniewa zaoszczdzony czas przez przedsibiorców z tytułu złagodzenia normy dotyczcej umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzib w Polsce powinien pozwoli im na lepsze alokowanie zasobów osobowych oraz logistyk dystrybucji, co z kolei moe przełoy si na efektywniejsze ich funkcjonowanie (wzrost dochodów przedsibiorstw), a co za tym idzie równie wzrost dochodów budetu pastwa z tytułu podatków. Gdyby przyj załoenie, e zaoszczdzone w ten sposób rodki (zgodnie z badaniem Pomiar obcie administracyjnych w przepisach prawa gospodarczego obowizek informacyjny U/C/07/155/1095/20/-/-/MG/01 został w 2009 r. wyceniony na ok. 50 mln PLN po waloryzacji o wskanik CPI i dynamik importu otrzymano kwot ok. 70 mln PLN w skali roku dla wszystkich 7

10 adresatów normy) bd stanowiły dochód przedsibiorcy mogłoby to oznacza potencjalnie ok. 13 mln PLN dodatkowych rocznych dochodów podatkowych do budetu pastwa (do kalkulacji przyjto 19% stawk opodatkowania). 7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym funkcjonowanie przedsibiorców oraz na rodzin, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejcia w ycie zmian Łcznie (0-10) W ujciu due przedsibiorstwa pieninym (w mln zł, ceny stałe z 2013 r.) sektor mikro-, małych i rednich przedsibiorstw rodzina, obywatele oraz W ujciu niepieninym gospodarstwa domowe due przedsibiorstwa sektor mikro-, małych i rednich przedsibiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Propozycja ma charakter powszechny. Zaproponowane rozwizania powinny ułatwi wykonywanie działalnoci gospodarczej poprzez złagodzenie dotychczasowego obowizku oraz ograniczenie kosztów działalnoci gospodarczej. Rozwój przedsibiorstw wpłynie z kolei pozytywnie na gospodark. Niemierzalne (dodaj/usu) Dodatkowe informacje, Zgodnie z badaniem Pomiar obcie administracyjnych w przepisach prawa w tym wskazanie gospodarczego obowizek informacyjny U/C/07/155/1095/20/-/-/MG/01 został ródeł danych i w 2009 r. wyceniony na ok. 50 mln PLN po waloryzacji o wskanik CPI i dynamiki przyjtych do oblicze importu otrzymano kwot ok. 70 mln PLN w skali roku dla wszystkich adresatów załoe normy. Zniesienie obowizku przełoy si zatem na redukcj obcie administracyjnych w tej kwocie. 8. Zmiana obcie regulacyjnych (w tym obowizków informacyjnych) wynikajcych z projektu nie dotyczy Wprowadzane s obcienia poza bezwzgldnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodnoci). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: redukcja obowizku zamieszczania na opakowaniu lub dołczanym dokumencie adresu dystrybutora z siedzib w kraju Wprowadzane obcienia s przystosowane do ich elektronizacji. Komentarz: tak x nie nie dotyczy zwikszenie liczby dokumentów zwikszenie liczby procedur wydłuenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie X nie dotyczy 9. Wpływ na rynek pracy Propozycja bdzie miała poredni wpływ na rynek pracy: zmniejszenie kosztów wykonywania działalnoci gospodarczej poprawi konkurencyjno przedsibiorstw, co powinno wpłyn pozytywnie na wielko 8

11 zatrudnienia. 10. Wpływ na pozostałe obszary rodowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu Nie dotyczy. demografia mienie pastwowe informatyzacja zdrowie 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Przewiduje si wejcie w ycie nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2015 r. 12. W jaki sposób i kiedy nastpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane? Ewaluacja efektów projektu oraz zastosowanie bezporednich mierników nie jest wprost moliwe. Celem projektu jest złagodzenie obowizków wynikajcych z art. 20 ustawy SDG. 13. Załczniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.) 9

12

13

14

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r.

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-37-15 Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo