Karta charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer artykulu: Grupa substancji: Calciumverbindungen Nr CAS: Nr WE: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/mieszaniny klasa: 2 Gips modelowy o krótkim czasie wiązania do wykonywania modeli czynnościowych, modeli do planowania i modeli diagnostycznych. Zastosowawnia, których się nie zaleca 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa firmy: Ulica: Mangelsfeld 18 Miejscowość: D Bad Bocklet Telefon: Telefaks: Osoba do kontaktu: Joachim Mahlmeister Telefon: Internet: SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Nie wymagający oznaczenia według wytycznych 1999/45/WE Elementy oznakowania Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie Odpada Specjalne oznakowanie niektórych preparatów Informacje dodatkowe Produkt, wg dyrektyw unijnych i obecnych przepisów krajowych, nie podlega obowiązkowi oznakowania. po: Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP] 2.3. Inne zagrożenia Brak wartych do wymienienia zagrożeń. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1. Substancje Charakterystyka chemiczna Siarczan wapnia o rósnym stopniu uwodnienia z dodatkami lub bez dodatków. CaCO4 x xh2o (x = 0,1 / 2,2) Wzór chemiczny: CaSO4; CaO4S Masa cząsteczkowa: 136,11 g/mol Siarczan wapnia nie wymaga oznakowania zgodnie z wytycznymi UE i rozporzadzeniu o materialach niebezpiecznych. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Wskazówki ogólne Nie wymaga się specjalnych środków. W przypadku wdychania Należy zadbać o należytą wentylację. W razie długotrwałego występowania dolegliwości sprowadzić lekarza.

2 Strona 2 z 6 W przypadku kontaktu ze skórą Produkt nie jest w zasadzie drażniący. W przypadku kontaktu z oczami W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je przez około 10 do 15 minut pod bieżącą wodą nie zamykając powiek. W przypadku połknięcia Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. W razie długotrwałego występowania dolegliwości sprowadzić lekarza Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia. Produkt nie jest palny. Niewłaściwe środki gaśnicze Brak danych Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 5.3. Informacje dla straży pożarnej Nie wymaga się specjalnych środków. Produkt utwardza się przy zetknięciu z wodą. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie są wymagane dodatkowe środki ostrożności Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zebrać mechanicznie Odniesienia do innych sekcji Nie wydzielają się substancje niebezpieczne. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją Nie są wymagane dodatkowe środki ostrożności. Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu Nie są wymagane dodatkowe urządzenia. Nie są wymagane dodatkowe instrukcje na temat użytkowania Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych Brak szczególnych wymagań. Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania Nie konieczne. Inne informacje o warunkach przechowywania Przechowywać w normalnych w suchych warunkach. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Szczególne zastosowanie(-a) końcowe SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Inne informacje dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia Nie zawiera żadnych substancji w żołądku powyżej dopuszczalnej granicy, dla których ustalone są dopuszczalne wartości na stanowisku pracy. Przestrzegac wytyczne obowiazujace przy pracy z chemikaliami.

3 Strona 3 z Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Patrz rozdział 7. Nie są konieczne wykraczające ponad to środki. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Przestrzegać ogólne środki ostrożności obowiązujące przy pracy z chemikaliami. Ochronę oczu lub twarzy Ochrona wzroku: nie wymagany. Ochrona rąk Materiał rękawic ochronnych powinien być nieprzepuszczalny i odporny na produkt / materiał / przygotowanie. Ponieważ nie posiadamy testów nie możemy zalecić rękawic ochronnych z konkretnego materiału. Przy doborze rękawic należy uwzględnić czas używalności, stopień przepuszczalności i degradację. Wybór odpowiednich rękawic jest zależny nie tylko od materiału, lecz również od jakości tego materiału, która jest różna w zależności od producenta. Ponieważ produkt stanowi mieszaninę kilku materiałów nie można z góry określić odporności rękawic i dlatego przed ich zastosowaniem należy je sprawdzić. Dokładny czas przepuszczalności i używalności należy uzyskać od producenta rękawic. Ochrona skóry Ochrona ciała: nie wymagany. Ochrona dróg oddechowych Ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. Kontrola narażenia środowiska SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny: Kolor: Zapach: ph: Proszek Zmiana stanu Temperatura topnienia: Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatu Temperatura mięknięcia: Temperatura zapłonu: Palność ciała stałego: Właściwości wybuchowe nie produkt wybuchowy. Granice wybuchowości - dolna: Granice wybuchowości - górna: Samozapalność: Temperatura samozapłonu ciała stałego: Właściwości utleniające biały bez zapachu Produkt nie jest samozapalny. Nie są obecne funkjonalne grupy z właściwościami wybuchowymi/w moleukule/molekulach. Prężność par: Gęstość względna: 2,31-2,97 g/cm³ Gęstość usypowa: 800 kg/m³ Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny Lepkość dynamiczna: Gęstość par: Szybkość odparowywania względna: Metoda testu

4 Strona 4 z 6 Badanie na oddzielenie rozpuszczalnika: Zawartość rozpuszczalnika: 9.2. Inne informacje SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Brak danych Stabilność chemiczna Nie posiadamy dodatkowych danych Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane Warunki, których należy unikać Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przzeznaczeniem Materiały niezgodne Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty rozładu nie są znane. Informacje uzupełniające SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Proszek jest higroskopijny, absorbuje wode i utwardza sie z wydzieleniem ciepla. rozpuszczalniki organiczne: 0,0 % Toksyczność ostra Nie są znane informacje toksykologiczne. Działanie drażniące i żrące Brak dalszych danych. Działanie uczulające Nieznane jest odziaływanie uczulające. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe brak klasyfikacji Ekstrapolowana wartość bez specyficznej kinetycznej informacji. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne Przy prawidłowym postępowaniu i zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, z naszego doświadczenia i posiadanych przez nas informacji wynika, że brak szkodliwego oddziaływania na zdrowie. Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość Nie są znane informacje o działaniu rakotwórczym, powodowaniu zmian genetycznych oraz zagrożeniu utraty płodności. Specyficzne działanie w próbie na zwierzętach Nie są znane eksperymentalne dane na genotoksyczność in-vitro. do badań Istotne obserwacje kwalifikacyjne Nieznane są inne obserwacje. Inne obserwacje Nieznane są inne warunki. Na podstawie metod obliczeniowych ogólne wytyczne klasyfikacji dla przygotowania EG ostatnie ważne wydanie nie ma obowiązku oznakowania produktu. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność PoniewaS produkt minimalnie rozpuszcza sie w wodzie nie wystepuje zagrosenie dla srodowiska Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt nieorganiczny,trudno rozpuszczalny w wodzie. Może zostać mechanicznie rozdrobniony w znacznym stopniu w biologicznej oczyszczalni Zdolność do bioakumulacji Brak wskazówek na potencjał bioakumulacyjny Mobilność w glebie

5 Strona 5 z Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Substancja nie spełnia kryteriów zaklasyfikowania jako substancja PBT lub vpvb Inne szkodliwe skutki działania nie jest znane działanie drażniące. Klasa zagrożenia wód (WGK) niewielkie zagrożenie wodne (WGK 1) Nie rozcieńczony, w większych ilościach odprowadzić do wody gruntowej, zbiorników wodnych lub kanalizacji. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Zalecenia Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewielkie ilości mozną usuwac razem z odpadami gospodarczymi. Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt ODPADY Z BUDOWY I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (W TYM ZIEMIA WYROBISKOWA Z OBSZARU ZANIECZYSZCZONEGO) Kod odpadów - wykorzystany produkt ODPADY Z BUDOWY I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (W TYM ZIEMIA WYROBISKOWA Z OBSZARU ZANIECZYSZCZONEGO); materiały budowlane zawierające gips; materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące Skażone opakowania należy całkowicie opróżnić i po odpowiednim wyczyszczeniu mogą one być wtórnie wykorzystane. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Transport lądowy (ADR/RID) Inne istotne informacje (Transport lądowy) Transport wodny śródlądowy (ADN) Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy) Transport morski (IMDG) Inne istotne informacje (Transport morski) Transport lotniczy (ICAO) Inne istotne informacje (Transport lotniczy) Zagrożenia dla środowiska ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie są wymagane dodatkowe środki ostrożności. No dangerous good in sense of this transport regulation. No dangerous good in sense of this transport regulation. Not a hazardous material with respect to these transportation regulations. Not a hazardous material with respect to these transportation regulations Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nieznane są inne warunki. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych nie Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

6 Strona 6 z 6 Informacje dotyczące przepisów UE Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE: Produkt, wg dyrektyw unijnych i obecnych przepisów krajowych, nie podlega obowiązkowi oznakowania. Przepisy narodowe Klasa zagrożenia wód (D): Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) --- Brak dalszych danych. - - niezagrażający wodom Ocena bezpieczeństwa chemicznego Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa. SEKCJA 16: Inne informacje Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie uzasadniają stosunku prawnego.

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays 02/11/2015 Product code 171v50025m 171v50031m 171v50032m 171v50033m 171v50034m 171v50035m 171v50036m 171v50037m 171v50038m 171v50039m 171v50040m 171v50041m 171v50026m 171v50027m 171v50028m 171v50029m 171v50030m

Bardziej szczegółowo

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Datę sporządzenia karty charakterystyki: 06.01.2003 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 0922 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Wydanie: IV Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MASTER płyn do mycia naczyń 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur Strona 1 z 9 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu - DIX.ŻEL do udrażniania rur 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo