Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena"

Transkrypt

1 Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena Edukacja konsumencka 7 kwietnia 2014r.

2 Zagadnienia poruszone w prezentacji 2 1. Bezpieczeństwo produktu 2. Prawa konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów 3. Jakość produktu 4. Znakowanie produktów 5. Bezpieczeństwo żywnościobowiązkowe elementy produktów żywnościowych 6. GMO 7. Bezpieczeństwo detergentów i środków chemicznych

3 Bezpieczeństwo produktu Jest konsekwencją wielu działań polityki gospodarczej o charakterze organizacyjnym i prawnym. Są to przede wszystkim działania prewencyjne i kontrolujące jakie produkty i na jakim poziomie bezpieczeństwa znajdują się na rynku. 3

4 Bezpieczny produkt Nie stanowi żadnego zagrożenia lub tylko minimalne niebezpieczeństwo (np. nóż) dla naszego zdrowia podczas stosowania zgodnego z przeznaczeniem. Spełnia przepisy bezpieczeństwa przewidziane przez prawodawstwo europejskie. 4

5 Ocena bezpieczeństwa produktu Kryteria brane pod uwagę przy ocenie produktu: cechy produktu oddziaływanie na inne produkty wygląd produktu kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu 5 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215)

6 Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu Producent Jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi informacje na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem produktu oraz instrukcję obsługi. Dodatkowo musi podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć zagrożeń (np. wycofania produktu ze sprzedaży, ostrzegania konsumentów, przypominania posiadaczom produktów o zagrożeniach itp.). Jeśli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda decyzję o wycofaniu produktu od użytkowników, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy odkupienia produktu za taką cenę, za jaką go kupił. 6

7 Dystrybutor - sprzedawca Jego obowiązkiem jest działanie z należytą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności: przez niedostarczanie produktów, o których wie lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinien wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa przyjmowanie od konsumentów informacji o zagrożeniach powodowanych przez produkty i przekazywanie ich niezwłocznie producentom oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 7 Jeśli producent lub dystrybutor stwierdza, że produkt jest niebezpieczny, musi powiadomić o tym odpowiednie władze i z nimi współpracować.

8 Produkt niebezpieczny Produkt niezapewniający bezpieczeństwa jakiego można oczekiwać uwzględniając normalne użycie produktu Normalne użycie produktu zgodne z przeznaczeniem, załączoną instrukcją, którego można oczekiwać od zwykłego konsumenta. 8

9 NIE WYRZUCAĆ PRODUKTU Zdobyć zaświadczenie potwierdzające wyrządzoną szkodę Jeżeli NIE minął dwuletni okres dotyczący odpowiedzialności sprzedawcy za produkt Wystąpić do sprzedawcy z reklamacją Jeżeli minął dwuletni okres dotyczący odpowiedzialności sprzedawcy za produkt Co powinniśmy zrobić, kiedy podejrzewamy, że nabyliśmy Powiadomić UOKiK oraz Inspekcję Handlową produkt niebezpieczny? Sprzedawca powiadamia producenta Przeprowadzenie kontroli - IH Wszczęcie postępowania - UOKiK 9 Producent powiadamia UOKiK i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji

10 Co dzieje się z produktem uznanym za niebezpieczny? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może: żądać od producenta oznakowania produktu ostrzeżeniami o zagrożeniach z nim związanych, nakazać producentowi ostrzeżenie konsumentów lub powiadomienie opinii publicznej o zagrożeniu, nakazać wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt, nakazać producentowi wycofanie produktu z rynku, nakazać producentowi wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie, jeżeli jest to jedyny środek zapewniający usunięcie niebezpieczeństwa. 10

11 Rejestr produktów niebezpiecznych Od 2001 r. prowadzony jest w Polsce rejestr produktów niebezpiecznych. Jest on dostępny na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11

12 Europejski system wymiany informacji o produktach - RAPEX Powołany w 2001r. przez Komisję Europejską W systemie tym w każdy piątek publikowane są raporty obejmujące informacje o produktach niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. * 12

13 Prawa konsumenta Wystąpienie do producenta produktu o odszkodowanie (obejmuje rzecz osobistego użytku, zniszczoną lub uszkodzoną w wyniku użytkowania produktu niebezpiecznego. Przysługuje, gdy wartość zniszczonego mienia przekracza kwotę 500 EURO) Wystąpienie do producenta produktu o zwrot całej zapłaconej ceny Przekazanie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej informacji o niespełnianiu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów Zgłoszenie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku w sprawie kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów 13

14 Zasady bezpieczeństwa 1. Korzystaj z rejestrów 2. Czytaj instrukcje 3. Sprawdzaj oznaczenia 4. Gdy masz wątpliwości - pytaj sprzedawcę o produkt 5. W razie nieprawidłowości - zawiadom odpowiednie instytucje 6. Poznaj swoje prawa 14

15 Jakość produktów Poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np. zgodność z obowiązującą modą), które wpływają na stopień zaspokojenia określonych potrzeb konsumenta związanych z zakupem danego produktu. 15

16 Wymiary jakości produktów wg D.A Garlina 1. Funkcjonalność (performance) 2. Własności dodatkowe (features) 3. Niezawodność (reliability) 4. Zgodność z wymaganiami (conformance) 5. Trwałość (durability) 6. Serwis (serviceability) 7. Estetyka (aesthetics) 8. Jakość postrzegana (perceived quality) 16

17 Znakowanie produktów 17

18 Ustawa o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. nadaje obowiązek używania języka u polskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między podmiotami polskimi oraz wówczas, gdy jedną ze stron jest podmiot polski w informacjach o właściwościach towarów, gwarancjach, instrukcjach obsługi, fakturach, rachunkach i pokwitowaniach a także reklamach. Instrukcje obsługi i informacje o właściwościach towarów nie wymagają opisu w języku polskim jeżeli są wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Nad przestrzeganiem używania języka polskiego na towarach czuwają: -Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -Inspekcja Handlowa -powiatowy rzecznik konsumentów -Państwowa Inspekcja Pracy 18 Podmioty, które nie dostosują się do ustawy podlegają karze grzywny.

19 Informacje na temat produktu powinny być umieszczone na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone, jeśli towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca ma obowiązek zamieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może być ograniczona do: - Nazwy towaru - Jego głównej cechy użytkowej - Wskazania producenta lub importera 19

20 Zgodnie z ustawą o zasadach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca ma obowiązek udostępnić kupującemu cenę oferowanego towaru oraz cenę jednostkową chyba, że wyrażają się tą samą miarą. Na towarze sprzedawanym luzem wymagane jest podanie jedynie ceny jednostkowej. 20

21 Oznakowania CE nikt nie nadaje. Umieszczane jest ono na wyrobie na wyłączną odpowiedzialność producenta. 21 Znak CE Nie jest certyfikatem bezpieczeństwa ani znakiem jakości, ponieważ jego znaczenie jest szersze informuje nas, że producent wykonał produkt zgodnie z zasadniczymi wymaganiami, które dotyczą również na przykład emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu albo zużycia energii. Znak CE jest potrzebny do sprzedaży produktu na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej, jak również Turcji. Dotyczy to również produktów wykonanych w krajach trzeciego świata, sprzedawanych na terenie EEA i Turcji.

22 Certyfikat uprawniający do używania znaku B przyznawany jest na 5 lat przez niezależne kompetentne i obiektywne jednostki certyfikujące w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów. 22 Znak bezpieczeństwa B Przed wejściem Polski do UE był potwierdzeniem tego, że wyrób jest bezpieczny. Takiemu oznakowaniu obligatoryjnie podlegały wyroby określone odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów Po wejściu Polski do UE certyfikat na znak "B" przestał być dokumentem umożliwiającym wprowadzenie wyroby na rynek, jednak wielu odbiorców w dalszym ciągu preferuje potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu przez jednostkę niezależną.

23 Co powinno znaleźć się na zabawkach -Znak CE -Graficzny znak ostrzegawczy dotyczący wieku dziecka -Informacje zawierające nazwę i adres producenta (lub importera) -Informacje o przeznaczeniu zabawki Graficzny znak ostrzegawczy dotyczący wieku dziecka - umieszczając ten znak na zabawce lub na jej opakowaniu, producent informuje, że zabawka może być niebezpieczna dla dzieci poniżej 3 roku życia. 23

24 Ostrzeżenia, które mogą się znaleźć na zabawkach: Uwaga, do użytkowania wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej Do używania pod nadzorem osoby dorosłej" Uwaga, konieczność stosowania sprzętu ochronnego Uwaga, do używania jedynie w wodzie na głębokości bezpiecznej dla dziecka oraz pod nadzorem Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku ponad lat Wyłączenie do użytku domowego Ta zabawka nie zapewnia ochrony 24

25 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 25

26 Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Bezpieczeństwo żywności obowiązkowe elementy opakowania produktów żywnościowych Podstawowe kwestie dotyczące oznakowania produktów żywnościowych zostały określone w: ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. O jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 26

27 Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Bezpieczeństwo żywności obowiązkowe elementy opakowania produktów żywnościowych Oznakowanie produktów żywnościowych: musi być zrozumiałe dla konsumenta musi być wyraźne, czytelne i nieusuwalne nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do charakterystyki produktu nie może przypisywać produktowi działania lub właściwości, których nie posiada nie może sugerować, że produkt posiada szczególne właściwości 27

28 Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Bezpieczeństwo żywności obowiązkowe elementy opakowania produktów żywnościowych Informacje umieszczane na opakowaniach żywności OBLIGATORYJNE 28

29 1. Nazwa Umożliwiająca prawidłowe rozpoznanie rodzaju i właściwości produktu z towarzyszącymi informacjami dodatkowymi np. głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony 29

30 2. Wykaz składników wykorzystanych do wytworzenia produktu i obecnych w wyrobie gotowym Składniki wymienione w kolejności malejącej zawartości Ostrzeżenia dotyczące obecności substancji wykazujących specyficzne efekty fizjologiczne np. Wysoka zawartość kofeiny X mg/100 ml Zawiera lukrecję-nie może być spożywany w nadmiernych ilościach przez osoby cierpiące na nadciśnienie Informacje o składnikach alergennych Informacje o dozwolonych substancjach dodatkowych wraz z pełnioną przez nią funkcją 30

31 Składniki dodatkowe, czyli E110, E129, E-621 Aplikacja e-food -mobilny przewodnik po tym, co jesz 31

32 Serwis czytamyetykiety.pl 32 Na stronie serwisu znajdziemy wiele produktów różnych kategorii, których składy podane na etykietach zostały przeanalizowane przez dietetyka i wskazaniem, które z produktów są warte uwagi a które nie. Opis każdego produktu zawiera: Wykaz składników Producenta Kategorię Komentarz

33 Serwis czytamyetykiety.pl 33 Zdj. Przykładowy opis produktu.

34 3. Data minimalnej trwałości/ przydatności do spożycia Najlepiej spożyć przed Do podanej daty producent gwarantuje zachowanie swoich właściwości przez oznaczony produkt. Należy spożyć do Po upływie podanej daty produkt nie będzie przydatny do spożycia. 34

35 4. Warunki przechowywania Często od ich zachowania zależy zachowanie jakości produktu. 35

36 5. Dane identyfikujące producenta Dane firmy lub w przypadku osoby fizycznej jej imię i nazwisko wraz z nazwą, pod którą dana osoba wykonuje działalność + adres 6. Miejsce albo źródło pochodzenia Informacja obowiązkowo gdy niepodana mogłaby wprowadzić konsumenta w błąd oraz dla określonej gamy produktów. 36

37 7. Sposób przygotowania Obowiązkowe, jeżeli brak takiej informacji mógłby skutkować złym postępowaniem konsumenta z produktem 8. Zawartość netto lub liczba sztuk w opakowaniu. 37

38 9. Oznaczenie partii produkcyjnej 10. Klasa jakości handlowej Określanie jej odnosi się do produktów spożywczych, dla których zostały ustalone odrębne kryteria oceny jakości. Są to przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego a także owoce i warzywa. Jakość handlowa jest określana także dla konkretnych grup produktów, takich jak np.: napoje alkoholowe, fermentowane napoje winiarskie, cukier, pieczywo, miód, nektary owocowe. 38

39 Oznaczanie jaj 0 - chów ekologiczny (chów kur karmionych wolnowybiegowych karmionych jedynie naturalnymi produktami) 1 - chów wolnowybiegowy (chów kur żyjących na wybiegu) 2 - chów ściółkowy (chów zagrodowy ze znaczną swobodą ruchu kur) 3 - chów klatkowy 39

40 Informacje warunkowo obligatoryjne 11. Znakowanie wartością odżywczą Żywność specjalnego przeznaczenia np. dla niemowląt i dzieci w wieku od roku do 3 lat Suplementy diety Środki spożywcze wzbogacone o witaminy lub składniki mineralne Naturalne wody mineralne i źródlane Produkty oznaczane oświadczeniem żywnościowym lub zdrowotnym 40

41 Przedstawienie informacji o wartościach odżywczych produktu Sposób (grupa) pierwszy Wartość energetyczna produktu Zawartość białka Zawartość węglowodanów Zawartość tłuszczu Sposób (grupa) druga Wartość energetyczna produktu Zawartość: białka węglowodanów cukrów tłuszczów kwasów tłuszczowych nasyconych Błonnika sodu 41

42 Informacje umieszczane dobrowolnie 12. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne Oświadczenie żywieniowe ->stwierdza, sugeruje, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze. np. wysoka zawartość witamin źródło błonnika pokarmowego Oświadczenie zdrowotne ->sugeruje, daje do zrozumienia, istnienie związku pomiędzy danym produktem lub ich grupą a zdrowiem. np. wapń jest potrzebny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci 42

43 Informacje umieszczane dobrowolnie - inne informacje wchodzące w skład systemu poprawy komunikacji pomiędzy producentem a konsumentem Przykład: Dobrowolny System Znakowania Żywności Wartością Odżywczą GDA 43

44 GMO 44 Żywność modyfikowana genetycznie Nie istnieją niezaprzeczalne dowody na jej szkodliwość, jednak badania na zwierzętach pokazują, iż może prowadzić do wielu poważnych chorób W Polsce uprawa została zakazana uprawa 235 odmian kukurydzy modyfikowanej genetycznie [MON810] i ziemniaka Amfora. (od ) Na terenie Polski można handlować materiałem siewnym roślin modyfikowanych genetycznie, ale nie można robić z niego użytku. Nie chroni nas to jednak przed spożywaniem produktów w których obecne są organizmy GMO.

45 Bezpieczeństwo detergentów i środków chemicznych Środki chemiczne to mieszaniny substancji chemicznych posiadających swoiste cechy, które wpływają w pewien określony sposób na otoczenie. Do nich zaliczamy detergenty. Detergenty to wszelkie substancje lub mieszaniny zawierające mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczone do prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, granulki, itp.). Jest to najliczniejsza grupa środków chemicznych niebezpiecznych obecnych w każdym gospodarstwie domowym. 45

46 W środkach chemicznych przeznaczonych do prania, mycia i czyszczenia z reguły znajdują się bezpieczne środki powierzchniowo czynne, jak również substancje mające właściwości żrące czy drażniące (np. wodorotlenek sodu w płynie do dezynfekcji toalet), które przy niewłaściwym stosowaniu mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i środowiska. REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów. 46

47 DSD Dangerous Substances Directive (67/548/EWG) Dyrektywa w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych 47

48 Opakowania. Opakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu, a stwarzających zagrożenia: -powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się zawartości z opakowania w sposób przypadkowy, -powinny być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości -nie powinny mieć kształtu lub dekoracji graficznej, które mogą przyciągać uwagę i ciekawość dzieci lub wprowadzać konsumentów w błąd, -nie powinny mieć wyglądu lub oznaczenia stosowanego dla środków spożywczych lub pasz, leków lub kosmetyków. 48

49 Oznakowanie Wszystkie opakowania produktów chemii gospodarczej sklasyfikowane jako niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdej butelce, kartonie lub innym opakowaniu produktu zawierającego niebezpieczne składniki znajdują się piktogramy określające rodzaj stwarzanego zagrożenia. 49

50 Unia Europejska wdraża nowy, opracowany przez ONZ, system jednolitego na całym świecie klasyfikowania i oznakowania substancji chemicznych oraz zawierających je produktów. Wkrótce na opakowaniach środków czystości zaczną pojawiać się nowe znaki ostrzegawcze oraz wskazówki dotyczące stosowania. Nowe symbole muszą zostać wprowadzone do 2017r. 50

51 51

52 52

53 Jeżeli stosujemy środki chemiczne zgodnie ze swoim przeznaczeniem i przestrzegamy podstawowych zasad ostrożności przy ich użyciu, pozwala nam to na uniknięcie niebezpiecznych dla zdrowia i życia sytuacji, takich jak poparzenia, zatrucia czy zgony. 53

54 Jak stosować środki chemiczne? Wszystkie środki czystości powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci! Nie można przechowywać i stosować produktów, których termin ważności już minął. Nie wolno wykorzystywać w żadnym celu opakowań po zużytych środkach myjących, czyszczących lub dezynfekujących. Przy zastosowaniu w gospodarstwie domowym jakiegokolwiek środka chemicznego, należy ściśle przestrzegać sposobu użycia podanego na etykiecie lub opakowaniu. Szczególną ostrożność zaleca się w czasie stosowania osobom z alergiami, kobietom w ciąży i osobom starszym. Środków chemicznych nie wolno mieszać ze sobą. Konieczne jest zwracanie uwagi na przewiewność pomieszczeń, w których stosowane są środki chemiczne. 54

55 Bibliografia Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2005) Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej., Warszawa, PWE, rozdział 4 Kompendium wiedzy na temat znakowania produktów żywnościowych Polska Federacja Producentów Żywności <dostępne w Internecie: [dostęp r.] Podstawowe prawa konsumenta <dostępne w Internecie: [dostęp: r.] Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215) Znaki i symbole <dostępne w Internecie: [dostęp: r.] htm [dostęp: r.] bezpieczenstwo-produktu.html [dostęp: r.] [dostęp: r.] [dostęp: r.] [dostęp: r]

56 Dziękujemy za uwagę

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż,

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów

Bardziej szczegółowo

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA Przydatne informacje przy zakupie żywności OPAKOWANIE OZNAKOWANIE Na opakowaniu środka spożywczego szukaj obowiązkowych informacji o: nazwie środka spożywczego, wykazie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Wiedza o tym, jak prawidłowo znakować żywność, jest coraz bardziej potrzebna producentom żywności. Potencjalny klient produktów spożywczych nie

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy: 1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Po kilku latach dyskusji na poziomie europejskim oraz wielu konsultacji z organizacjami producentów

Bardziej szczegółowo

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Analiza rejestru powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych Środki spożywcze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej.

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych

Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych Marian Jaworski Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Podstawy prawne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Dobrowolny System Znakowania Wartością Odżywczą GDA ZASADY

Dobrowolny System Znakowania Wartością Odżywczą GDA ZASADY Dobrowolny System Znakowania Wartością Odżywczą GDA ZASADY Dorota Kozłowska Polska Federacja Producentów Żywności Warszawa, 27.03.2008 1 Główne cele znakowania wartością odżywczą Znakowanie produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie)

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) 1. Czym jest GDA? GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) to wartości poziomu spożycia poszczególnych składników odżywczych w codziennej diecie zostały wyznaczone przez naukowców dla przeciętnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4944 Poz. 437 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.25.2013 ZPO Poznań, dnia października 2013 r. AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności Kryteria wyboru żywności Plan prezentacji: Podstawowe definicje Rady dla kupującego Etykiety produktów żywnościowych Substancje dodatkowe Wzbogacanie żywności Znakowanie żywności ekologicznej Znakowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011 Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011? Dorota Balińska-Hajduk Biuro Kontroli Jakości Handlowej Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt

Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt 20 lipca 2016 Marta Gadomska-Gołąb Senior Associate Błażej Grochowski Prawnik Data obowiązywania nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości Informacja za I kwartał 2011 r. z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych, mieszanin chemicznych i produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

Rynek Produktów Ekologicznych

Rynek Produktów Ekologicznych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ EKONOMICZNO-ROLNICZY Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rynek Produktów w Ekologicznych WYKŁAD 3 ZNAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce

Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE

SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE KONIECZNIE MUSISZ O TYM WIEDZIEĆ!!! Suplement diety zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DIH-83-6/15/JK Warszawa, 6.11.2015 r. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH [Podtytuł dokumentu] [DATA] GIIH [Adres firmy] INFORMACJA Z WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego 9 61-695 Poznań

Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego 9 61-695 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.142.2012/14 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego

Bardziej szczegółowo

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.148.2012/36 ZPO Poznań, dnia marca 2013 r. MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń. Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE

Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń. Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE Unijne rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych CLP (Classification, Labeling

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 15, poz. 179, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360. Rozdział

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Zawsze czytaj etykietę!

Zawsze czytaj etykietę! Zawsze czytaj etykietę! Informacje na temat bezpiecznego używania środków czystości Zmianie ulegną znane symbole i brzmienie niektórych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany oznakowania nie oznaczają

Bardziej szczegółowo

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT

WNIOSKI STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT 14 grudnia 2007 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ROZPORZĄDZENIA NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 ROKU W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH ŻYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ NAD OBROTEM SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI CHEMICZNYMI.

NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ NAD OBROTEM SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI CHEMICZNYMI. NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ NAD OBROTEM SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI CHEMICZNYMI. PRAWIDŁOWOŚĆ WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH mgr inż. Agnieszka Dziurbacz-Wenta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. Pani Urszula Marciniak SKLEP SPOŻYWCZO- MONOPOLOWY ul.

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi W poradniku: Co należy wiedzieć przy zawarciu umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, komisu, czyli SPRZEDAŻ KONSUMECKA Jakie rodzaje sprzedaży konsumenckiej sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty Mazurek w sprawie obniżenia stawki podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał r.

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał r. Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał 201 2 r. Zgodnie z programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej miodów pitnych (GI- BKJ-403-10/12) kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 675 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran Poznań

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.58.2013/60 ZPO Poznań, dnia czerwca 2013 r. Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul.

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 55 z , str. 22)

(Dz.U. L 55 z , str. 22) 1996L0008 PL 20.06.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1722 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Soki i napoje bezalkoholowe - III kwartał 2009 r. 19/2009 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto 11 placówek w tym: - 5 placówek

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności - przepisy

Bezpieczeństwo żywności - przepisy Bezpieczeństwo żywności - przepisy Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono szereg norm prawnych w

Bardziej szczegółowo

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ KRAJOWY SYMBOL JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW Czy wiesz, że producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wprowadzający wyrób do obrotu na wspólnotowy rynek europejski odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15 454 31996L0008 L 55/22 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 6.3.1996 DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

Bardziej szczegółowo

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA D/KA.ŻG.8361.18.2014 ZPO Poznań, dnia...kwietnia 2014r. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014 Ważne! Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej IGI FC). Informacje te IGI FC przekazuje wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z prawem konsumenta do informacji i edukacji, działania związane z dostarczaniem

Zgodnie z prawem konsumenta do informacji i edukacji, działania związane z dostarczaniem Dr hab. inż. Marzena Ucherek Katedra Opakowalnictwa Towarów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zakres uregulowań prawnych, dotyczących obligatoryjnego znakowania produktów spożywczych prawo Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo