Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena"

Transkrypt

1 Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena Edukacja konsumencka 7 kwietnia 2014r.

2 Zagadnienia poruszone w prezentacji 2 1. Bezpieczeństwo produktu 2. Prawa konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów 3. Jakość produktu 4. Znakowanie produktów 5. Bezpieczeństwo żywnościobowiązkowe elementy produktów żywnościowych 6. GMO 7. Bezpieczeństwo detergentów i środków chemicznych

3 Bezpieczeństwo produktu Jest konsekwencją wielu działań polityki gospodarczej o charakterze organizacyjnym i prawnym. Są to przede wszystkim działania prewencyjne i kontrolujące jakie produkty i na jakim poziomie bezpieczeństwa znajdują się na rynku. 3

4 Bezpieczny produkt Nie stanowi żadnego zagrożenia lub tylko minimalne niebezpieczeństwo (np. nóż) dla naszego zdrowia podczas stosowania zgodnego z przeznaczeniem. Spełnia przepisy bezpieczeństwa przewidziane przez prawodawstwo europejskie. 4

5 Ocena bezpieczeństwa produktu Kryteria brane pod uwagę przy ocenie produktu: cechy produktu oddziaływanie na inne produkty wygląd produktu kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu 5 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215)

6 Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu Producent Jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi informacje na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem produktu oraz instrukcję obsługi. Dodatkowo musi podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć zagrożeń (np. wycofania produktu ze sprzedaży, ostrzegania konsumentów, przypominania posiadaczom produktów o zagrożeniach itp.). Jeśli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda decyzję o wycofaniu produktu od użytkowników, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy odkupienia produktu za taką cenę, za jaką go kupił. 6

7 Dystrybutor - sprzedawca Jego obowiązkiem jest działanie z należytą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności: przez niedostarczanie produktów, o których wie lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinien wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa przyjmowanie od konsumentów informacji o zagrożeniach powodowanych przez produkty i przekazywanie ich niezwłocznie producentom oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 7 Jeśli producent lub dystrybutor stwierdza, że produkt jest niebezpieczny, musi powiadomić o tym odpowiednie władze i z nimi współpracować.

8 Produkt niebezpieczny Produkt niezapewniający bezpieczeństwa jakiego można oczekiwać uwzględniając normalne użycie produktu Normalne użycie produktu zgodne z przeznaczeniem, załączoną instrukcją, którego można oczekiwać od zwykłego konsumenta. 8

9 NIE WYRZUCAĆ PRODUKTU Zdobyć zaświadczenie potwierdzające wyrządzoną szkodę Jeżeli NIE minął dwuletni okres dotyczący odpowiedzialności sprzedawcy za produkt Wystąpić do sprzedawcy z reklamacją Jeżeli minął dwuletni okres dotyczący odpowiedzialności sprzedawcy za produkt Co powinniśmy zrobić, kiedy podejrzewamy, że nabyliśmy Powiadomić UOKiK oraz Inspekcję Handlową produkt niebezpieczny? Sprzedawca powiadamia producenta Przeprowadzenie kontroli - IH Wszczęcie postępowania - UOKiK 9 Producent powiadamia UOKiK i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji

10 Co dzieje się z produktem uznanym za niebezpieczny? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może: żądać od producenta oznakowania produktu ostrzeżeniami o zagrożeniach z nim związanych, nakazać producentowi ostrzeżenie konsumentów lub powiadomienie opinii publicznej o zagrożeniu, nakazać wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt, nakazać producentowi wycofanie produktu z rynku, nakazać producentowi wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie, jeżeli jest to jedyny środek zapewniający usunięcie niebezpieczeństwa. 10

11 Rejestr produktów niebezpiecznych Od 2001 r. prowadzony jest w Polsce rejestr produktów niebezpiecznych. Jest on dostępny na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11

12 Europejski system wymiany informacji o produktach - RAPEX Powołany w 2001r. przez Komisję Europejską W systemie tym w każdy piątek publikowane są raporty obejmujące informacje o produktach niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. * 12

13 Prawa konsumenta Wystąpienie do producenta produktu o odszkodowanie (obejmuje rzecz osobistego użytku, zniszczoną lub uszkodzoną w wyniku użytkowania produktu niebezpiecznego. Przysługuje, gdy wartość zniszczonego mienia przekracza kwotę 500 EURO) Wystąpienie do producenta produktu o zwrot całej zapłaconej ceny Przekazanie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej informacji o niespełnianiu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów Zgłoszenie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku w sprawie kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów 13

14 Zasady bezpieczeństwa 1. Korzystaj z rejestrów 2. Czytaj instrukcje 3. Sprawdzaj oznaczenia 4. Gdy masz wątpliwości - pytaj sprzedawcę o produkt 5. W razie nieprawidłowości - zawiadom odpowiednie instytucje 6. Poznaj swoje prawa 14

15 Jakość produktów Poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np. zgodność z obowiązującą modą), które wpływają na stopień zaspokojenia określonych potrzeb konsumenta związanych z zakupem danego produktu. 15

16 Wymiary jakości produktów wg D.A Garlina 1. Funkcjonalność (performance) 2. Własności dodatkowe (features) 3. Niezawodność (reliability) 4. Zgodność z wymaganiami (conformance) 5. Trwałość (durability) 6. Serwis (serviceability) 7. Estetyka (aesthetics) 8. Jakość postrzegana (perceived quality) 16

17 Znakowanie produktów 17

18 Ustawa o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. nadaje obowiązek używania języka u polskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między podmiotami polskimi oraz wówczas, gdy jedną ze stron jest podmiot polski w informacjach o właściwościach towarów, gwarancjach, instrukcjach obsługi, fakturach, rachunkach i pokwitowaniach a także reklamach. Instrukcje obsługi i informacje o właściwościach towarów nie wymagają opisu w języku polskim jeżeli są wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Nad przestrzeganiem używania języka polskiego na towarach czuwają: -Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -Inspekcja Handlowa -powiatowy rzecznik konsumentów -Państwowa Inspekcja Pracy 18 Podmioty, które nie dostosują się do ustawy podlegają karze grzywny.

19 Informacje na temat produktu powinny być umieszczone na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone, jeśli towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca ma obowiązek zamieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może być ograniczona do: - Nazwy towaru - Jego głównej cechy użytkowej - Wskazania producenta lub importera 19

20 Zgodnie z ustawą o zasadach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca ma obowiązek udostępnić kupującemu cenę oferowanego towaru oraz cenę jednostkową chyba, że wyrażają się tą samą miarą. Na towarze sprzedawanym luzem wymagane jest podanie jedynie ceny jednostkowej. 20

21 Oznakowania CE nikt nie nadaje. Umieszczane jest ono na wyrobie na wyłączną odpowiedzialność producenta. 21 Znak CE Nie jest certyfikatem bezpieczeństwa ani znakiem jakości, ponieważ jego znaczenie jest szersze informuje nas, że producent wykonał produkt zgodnie z zasadniczymi wymaganiami, które dotyczą również na przykład emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu albo zużycia energii. Znak CE jest potrzebny do sprzedaży produktu na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej, jak również Turcji. Dotyczy to również produktów wykonanych w krajach trzeciego świata, sprzedawanych na terenie EEA i Turcji.

22 Certyfikat uprawniający do używania znaku B przyznawany jest na 5 lat przez niezależne kompetentne i obiektywne jednostki certyfikujące w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów. 22 Znak bezpieczeństwa B Przed wejściem Polski do UE był potwierdzeniem tego, że wyrób jest bezpieczny. Takiemu oznakowaniu obligatoryjnie podlegały wyroby określone odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów Po wejściu Polski do UE certyfikat na znak "B" przestał być dokumentem umożliwiającym wprowadzenie wyroby na rynek, jednak wielu odbiorców w dalszym ciągu preferuje potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu przez jednostkę niezależną.

23 Co powinno znaleźć się na zabawkach -Znak CE -Graficzny znak ostrzegawczy dotyczący wieku dziecka -Informacje zawierające nazwę i adres producenta (lub importera) -Informacje o przeznaczeniu zabawki Graficzny znak ostrzegawczy dotyczący wieku dziecka - umieszczając ten znak na zabawce lub na jej opakowaniu, producent informuje, że zabawka może być niebezpieczna dla dzieci poniżej 3 roku życia. 23

24 Ostrzeżenia, które mogą się znaleźć na zabawkach: Uwaga, do użytkowania wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej Do używania pod nadzorem osoby dorosłej" Uwaga, konieczność stosowania sprzętu ochronnego Uwaga, do używania jedynie w wodzie na głębokości bezpiecznej dla dziecka oraz pod nadzorem Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku ponad lat Wyłączenie do użytku domowego Ta zabawka nie zapewnia ochrony 24

25 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 25

26 Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Bezpieczeństwo żywności obowiązkowe elementy opakowania produktów żywnościowych Podstawowe kwestie dotyczące oznakowania produktów żywnościowych zostały określone w: ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. O jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 26

27 Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Bezpieczeństwo żywności obowiązkowe elementy opakowania produktów żywnościowych Oznakowanie produktów żywnościowych: musi być zrozumiałe dla konsumenta musi być wyraźne, czytelne i nieusuwalne nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do charakterystyki produktu nie może przypisywać produktowi działania lub właściwości, których nie posiada nie może sugerować, że produkt posiada szczególne właściwości 27

28 Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Bezpieczeństwo żywności obowiązkowe elementy opakowania produktów żywnościowych Informacje umieszczane na opakowaniach żywności OBLIGATORYJNE 28

29 1. Nazwa Umożliwiająca prawidłowe rozpoznanie rodzaju i właściwości produktu z towarzyszącymi informacjami dodatkowymi np. głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony 29

30 2. Wykaz składników wykorzystanych do wytworzenia produktu i obecnych w wyrobie gotowym Składniki wymienione w kolejności malejącej zawartości Ostrzeżenia dotyczące obecności substancji wykazujących specyficzne efekty fizjologiczne np. Wysoka zawartość kofeiny X mg/100 ml Zawiera lukrecję-nie może być spożywany w nadmiernych ilościach przez osoby cierpiące na nadciśnienie Informacje o składnikach alergennych Informacje o dozwolonych substancjach dodatkowych wraz z pełnioną przez nią funkcją 30

31 Składniki dodatkowe, czyli E110, E129, E-621 Aplikacja e-food -mobilny przewodnik po tym, co jesz 31

32 Serwis czytamyetykiety.pl 32 Na stronie serwisu znajdziemy wiele produktów różnych kategorii, których składy podane na etykietach zostały przeanalizowane przez dietetyka i wskazaniem, które z produktów są warte uwagi a które nie. Opis każdego produktu zawiera: Wykaz składników Producenta Kategorię Komentarz

33 Serwis czytamyetykiety.pl 33 Zdj. Przykładowy opis produktu.

34 3. Data minimalnej trwałości/ przydatności do spożycia Najlepiej spożyć przed Do podanej daty producent gwarantuje zachowanie swoich właściwości przez oznaczony produkt. Należy spożyć do Po upływie podanej daty produkt nie będzie przydatny do spożycia. 34

35 4. Warunki przechowywania Często od ich zachowania zależy zachowanie jakości produktu. 35

36 5. Dane identyfikujące producenta Dane firmy lub w przypadku osoby fizycznej jej imię i nazwisko wraz z nazwą, pod którą dana osoba wykonuje działalność + adres 6. Miejsce albo źródło pochodzenia Informacja obowiązkowo gdy niepodana mogłaby wprowadzić konsumenta w błąd oraz dla określonej gamy produktów. 36

37 7. Sposób przygotowania Obowiązkowe, jeżeli brak takiej informacji mógłby skutkować złym postępowaniem konsumenta z produktem 8. Zawartość netto lub liczba sztuk w opakowaniu. 37

38 9. Oznaczenie partii produkcyjnej 10. Klasa jakości handlowej Określanie jej odnosi się do produktów spożywczych, dla których zostały ustalone odrębne kryteria oceny jakości. Są to przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego a także owoce i warzywa. Jakość handlowa jest określana także dla konkretnych grup produktów, takich jak np.: napoje alkoholowe, fermentowane napoje winiarskie, cukier, pieczywo, miód, nektary owocowe. 38

39 Oznaczanie jaj 0 - chów ekologiczny (chów kur karmionych wolnowybiegowych karmionych jedynie naturalnymi produktami) 1 - chów wolnowybiegowy (chów kur żyjących na wybiegu) 2 - chów ściółkowy (chów zagrodowy ze znaczną swobodą ruchu kur) 3 - chów klatkowy 39

40 Informacje warunkowo obligatoryjne 11. Znakowanie wartością odżywczą Żywność specjalnego przeznaczenia np. dla niemowląt i dzieci w wieku od roku do 3 lat Suplementy diety Środki spożywcze wzbogacone o witaminy lub składniki mineralne Naturalne wody mineralne i źródlane Produkty oznaczane oświadczeniem żywnościowym lub zdrowotnym 40

41 Przedstawienie informacji o wartościach odżywczych produktu Sposób (grupa) pierwszy Wartość energetyczna produktu Zawartość białka Zawartość węglowodanów Zawartość tłuszczu Sposób (grupa) druga Wartość energetyczna produktu Zawartość: białka węglowodanów cukrów tłuszczów kwasów tłuszczowych nasyconych Błonnika sodu 41

42 Informacje umieszczane dobrowolnie 12. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne Oświadczenie żywieniowe ->stwierdza, sugeruje, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze. np. wysoka zawartość witamin źródło błonnika pokarmowego Oświadczenie zdrowotne ->sugeruje, daje do zrozumienia, istnienie związku pomiędzy danym produktem lub ich grupą a zdrowiem. np. wapń jest potrzebny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci 42

43 Informacje umieszczane dobrowolnie - inne informacje wchodzące w skład systemu poprawy komunikacji pomiędzy producentem a konsumentem Przykład: Dobrowolny System Znakowania Żywności Wartością Odżywczą GDA 43

44 GMO 44 Żywność modyfikowana genetycznie Nie istnieją niezaprzeczalne dowody na jej szkodliwość, jednak badania na zwierzętach pokazują, iż może prowadzić do wielu poważnych chorób W Polsce uprawa została zakazana uprawa 235 odmian kukurydzy modyfikowanej genetycznie [MON810] i ziemniaka Amfora. (od ) Na terenie Polski można handlować materiałem siewnym roślin modyfikowanych genetycznie, ale nie można robić z niego użytku. Nie chroni nas to jednak przed spożywaniem produktów w których obecne są organizmy GMO.

45 Bezpieczeństwo detergentów i środków chemicznych Środki chemiczne to mieszaniny substancji chemicznych posiadających swoiste cechy, które wpływają w pewien określony sposób na otoczenie. Do nich zaliczamy detergenty. Detergenty to wszelkie substancje lub mieszaniny zawierające mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczone do prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, granulki, itp.). Jest to najliczniejsza grupa środków chemicznych niebezpiecznych obecnych w każdym gospodarstwie domowym. 45

46 W środkach chemicznych przeznaczonych do prania, mycia i czyszczenia z reguły znajdują się bezpieczne środki powierzchniowo czynne, jak również substancje mające właściwości żrące czy drażniące (np. wodorotlenek sodu w płynie do dezynfekcji toalet), które przy niewłaściwym stosowaniu mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i środowiska. REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów. 46

47 DSD Dangerous Substances Directive (67/548/EWG) Dyrektywa w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych 47

48 Opakowania. Opakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu, a stwarzających zagrożenia: -powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się zawartości z opakowania w sposób przypadkowy, -powinny być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości -nie powinny mieć kształtu lub dekoracji graficznej, które mogą przyciągać uwagę i ciekawość dzieci lub wprowadzać konsumentów w błąd, -nie powinny mieć wyglądu lub oznaczenia stosowanego dla środków spożywczych lub pasz, leków lub kosmetyków. 48

49 Oznakowanie Wszystkie opakowania produktów chemii gospodarczej sklasyfikowane jako niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdej butelce, kartonie lub innym opakowaniu produktu zawierającego niebezpieczne składniki znajdują się piktogramy określające rodzaj stwarzanego zagrożenia. 49

50 Unia Europejska wdraża nowy, opracowany przez ONZ, system jednolitego na całym świecie klasyfikowania i oznakowania substancji chemicznych oraz zawierających je produktów. Wkrótce na opakowaniach środków czystości zaczną pojawiać się nowe znaki ostrzegawcze oraz wskazówki dotyczące stosowania. Nowe symbole muszą zostać wprowadzone do 2017r. 50

51 51

52 52

53 Jeżeli stosujemy środki chemiczne zgodnie ze swoim przeznaczeniem i przestrzegamy podstawowych zasad ostrożności przy ich użyciu, pozwala nam to na uniknięcie niebezpiecznych dla zdrowia i życia sytuacji, takich jak poparzenia, zatrucia czy zgony. 53

54 Jak stosować środki chemiczne? Wszystkie środki czystości powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci! Nie można przechowywać i stosować produktów, których termin ważności już minął. Nie wolno wykorzystywać w żadnym celu opakowań po zużytych środkach myjących, czyszczących lub dezynfekujących. Przy zastosowaniu w gospodarstwie domowym jakiegokolwiek środka chemicznego, należy ściśle przestrzegać sposobu użycia podanego na etykiecie lub opakowaniu. Szczególną ostrożność zaleca się w czasie stosowania osobom z alergiami, kobietom w ciąży i osobom starszym. Środków chemicznych nie wolno mieszać ze sobą. Konieczne jest zwracanie uwagi na przewiewność pomieszczeń, w których stosowane są środki chemiczne. 54

55 Bibliografia Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2005) Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej., Warszawa, PWE, rozdział 4 Kompendium wiedzy na temat znakowania produktów żywnościowych Polska Federacja Producentów Żywności <dostępne w Internecie: [dostęp r.] Podstawowe prawa konsumenta <dostępne w Internecie: [dostęp: r.] Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215) Znaki i symbole <dostępne w Internecie: [dostęp: r.] htm [dostęp: r.] bezpieczenstwo-produktu.html [dostęp: r.] [dostęp: r.] [dostęp: r.] [dostęp: r]

56 Dziękujemy za uwagę

4. Produkty niebezpieczne

4. Produkty niebezpieczne Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska 4. Produkty niebezpieczne Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. Cel Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaków ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. 18.1.2007 L 12/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie WYRÓB NIEZGODNY W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWA ORAZ NORMY ISO 9001:2000 Justyna Górna, Joanna Smoluk-Sikorska Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, marzec 2013 r. RAPORT OZNAKOWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP mgr inż. Jadwiga Mędelewska Kierownik Sekcji Higieny Pracy i Higieny Żywności Żywienia i PU PSSE Legionowo Dwa kierunki nadzoru dotyczące chemikaliów

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679. Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2)

Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679. Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2) Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679 Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2) Poprzednia zmiana: 2012-01-01 przez Dz.U.2011.113.657 art. 52 Następna zmiana: 2015-01-01

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji Karniowice 2013 Opracowanie: Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU Warszawa, marzec 2012 1 Opracowanie: Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Podstawy prawne kontroli i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Bądź świadomym konsumentem. Kampania dla konsumentów w wieku 60+

Bądź świadomym konsumentem. Kampania dla konsumentów w wieku 60+ Bądź świadomym konsumentem Kampania dla konsumentów w wieku 60+ Publikacja jest częścią kampanii edukacyjnej Bądź świadomym konsumentem realizowanej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo