TOKSYCZNYCH NA ŚRODKACH TRANSPORTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOKSYCZNYCH NA ŚRODKACH TRANSPORTU"

Transkrypt

1 Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA POSTĘPOWANIE W WYPADKU SKAŻEŃ I ZAKAŻEŃ Temat: OZNAKOWANIE SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH NA ŚRODKACH TRANSPORTU I W MAGAZYNACH. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 30 LISTOPADA 2011

2 LITERATURA 1. Edukacja dla bezpieczeństwa cz.2 / linia pierwsza/ M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal, Z. Smutek. 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 173, poz. 1679). 3. ADR 2011 porozumienie międzynarodowe o oznakowaniu, przewozie i składowaniu materiałów i substancji niebezpiecznych ; 4. Kompendium wiedzy na temat systemów GHS i CLP. 5. Vortal młodego Chemika - Oznaczanie odczynników Etykiety. 6. CSPSP / Wydział Doskonalenia Pedagogicznego znakowanie pojazdów. 7. Internet: /?q=node/257

3 ZAGADNIENIA 1. Definicja i podział TŚP. 2. Zasady oznakowania substancji niebezpiecznych. 3. Zasady oznakowania środków transportu drogowego i kolejowego.

4 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELOM JEST PIERWSZYM I NAJPOWAŻNIEJSZYM OBOWIĄZKIEM PAŃSTWA

5 AB HOMINE HOMINI COTIDIANUM PERICULUM Seneka: Od człowieka człowiekowi grozi codzienne niebezpieczeństwo

6 Toksyczne środki przemysłowe (TŚP) - używane w gospodarce, przemysłowe związki chemiczne, materiały promieniotwórcze, substancje biologiczne oraz ich odpady zatruwające środowisko naturalne człowieka.

7 Ze względu na ich wpływ na organizm człowieka i objawy TŚP dzieli się na: Substancje drażniące podrażniają skórę i błonę śluzową; Uczulające powodują wypryski lub stany zapalne, np. formalina. Duszące powodują uszkodzenia płuc, np. chlor. Ogólno trujące przenikają przez drogi oddechowe i zakażają krew, np. cyjanowodór. Neurotropowe paraliżują układ nerwowy, Rakotwórcze np. di siarczek węgla. np. arsen, chrom. Mutagenne powodują zmiany w genach następnych pokoleń, np. kwas azotowy.

8 Bardzo rzadko zastanawiamy się, czy używane przez nas w domu substancje są szkodliwe. Jednak trzeba pamiętać, że w farbach i środkach czystości mogą pojawiać się substancje rakotwórcze i źle wpływające na samopoczucie nasze i pozostałych domowników, w szczególności dzieci. Na szczęście coraz częściej w sklepach można znaleźć różne farby, kleje oraz środki czystości, które nie są szkodliwe dla środowiska człowieka i dla nas samych. Niestety ich cena jest nieco wyższa, ale kupując je, inwestujemy przecież w swoje zdrowie, ponieważ unikniemy ryzyka odkładania się szkodliwych chemikaliów w naszym organizmie. Dla wyróżnienia produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego, zwierząt czy samego człowieka zaczęto stosować symbolikę piktogramy.

9 PIKTOGRAMY Piktogram jest najczęściej znakiem umownym i stosuje się go w celu oznaczenia niebezpieczeństwa.

10 PIKTOGRAMY CZARNY PIKTOGRAM + = OZNACZENIE ZAGROŻENIA

11 SYMBOLE I OZNACZENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA

12 NOWE PIKTOGRAMY Od 1 grudnia 2010 r. produkty chemiczne wprowadzane na rynek UE muszą być oznakowane zgodnie z GHS. Obowiązkowymi elementami są znaki ostrzegawcze i piktogramy w kształcie kwadratu postawionego na jednym z rogów. Symbole oznaczające substancje niebezpieczne, widoczne są w czerwonej obwódce na białym tle. Wszystkie opakowania, skrzynie, kontenery do transportu takich produktów muszą posiadać takie właśnie oznaczenie.

13 Na wielu etykietach na produktach chemii gospodarczej, środków czystości, kosmetykach oprócz informacji o produkcie i o producencie znajdują się niepozorne, małe znaczki. Są dodatkowymi wizytówkami rzeczy i firmy, która je wytworzyła. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, czy produkt jest bezpieczny dla nas - konsumentów lub dla środowiska. Mogą wskazywać, że żywność, którą właśnie zamierzamy umieścić w koszyku, pochodzi z upraw ekologicznych, a krem nie był testowany na zwierzętach. Część symboli nas o czymś informuje, inne natomiast ostrzegają o swej szkodliwości.

14 Kolor i wygląd oznakowania opakowania powinny być tak dobrane, aby znak ostrzegawczy odróżniał się od tła oznakowania. Informacje zamieszczone na oznakowaniu opakowania powinny wyraźnie odróżniać się od tła i mieć takie wymiary i liternictwo, żeby były łatwo czytelne. Opakowania, które zawierają preparaty niebezpieczne przeznaczone do sprzedaży dla konsumentów, nie mogą mieć: kształtu lub dekoracji graficznej, które mogą przyciągać uwagę i ciekawość dzieci lub wprowadzać konsumentów w błąd; wyglądu lub oznaczenia stosowanego dla środków spożywczych lub środków żywienia zwierząt, leków lub kosmetyków.

15 Wielkość znaku ostrzegawczego jest ściśle określona. Musi on być na tyle duży, aby nie "ginął" wśród innych napisów na etykiecie. Zachowana musi być również kolorystyka tzn: czarny rysunek na żółto-pomarańczowym tle. Oprócz znaku ostrzegawczego na etykiecie musi być umieszczony symbol i napis określający znaczenie znaku ostrzegawczego: T+ produkt bardzo toksyczny T produkt toksyczny Xn produkt szkodliwy C Xi N E O produkt żrący produkt drażniący produkt niebezpieczny dla środowiska produkt wybuchowy produkt utleniający F+ produkt skrajnie łatwopalny F produkt wysoce łatwopalny

16 Na opakowaniu umieszczone są również tzw. zwroty R, które precyzują rodzaj zagrożenia np.: ostrzegają przed poważnymi oparzeniami skóry, możliwością wystąpienia uczuleń czy szkodliwego działania na organizm kobiety czy płód ludzki itp. Przykłady: R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. R22 - Działa szkodliwie po połknięciu. R23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe. R24 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. R25 - Działa toksycznie po połknięciu. R42/43 - Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. R68/20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

17 Ponadto, na etykiecie umieszcza się tzw. zwroty S, których rolą jest określenie prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją lub preparatem. Przykłady: S1 Przechowywać pod zamknięciem. S2 Chronić przed dziećmi. S18 Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. S20 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S50 Nie mieszać z... (określi producent). S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

18 Elementy oznakowania Litera w oznaczeniu i określenie niebezpieczeństwa produktu: Xi Produkt drażniący N Produkt niebezpieczny dla środowiska Zestawy R: 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zestawy S: 2 Chronić przed dziećmi. 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Szczególne oznaczenia określonych preparatów: Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Nie może przeniknąć w postaci nierozcieńczonej lub niezneutralizowanej do ścieków lub systemów odwadniających. Zapobiegać przenikaniu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.

19 PRZYKŁADOWA ETYKIETA ODCZYNNIKA CHEMICZNEGO Z PIKTOGRAMEM

20 PRZYKŁADOWA ETYKIETA ODCZYNNIKA CHEMICZNEGO Z PIKTOGRAMEM

21 ADR RID 2011 Jest to podstawowy i obowiązujący praktycznie w całej Europie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) system oznaczeń kodowych stosowany w transporcie materiałów niebezpiecznych. Ujednolicone zasady oznakowania substancji niebezpiecznych zawarte są w postanowieniu międzynarodowej konwencji ADR (dla środków transportu kołowego) i RID (dla środków transportu kolejowego).

22 Przewidziane jest ujednolicone oznakowanie środków transportu materiałów niebezpiecznych pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi o wymiarach 30 x 40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej otoczonymi dookoła czarnym nie odblaskowym paskiem. Tablica taka w górnej swej części zawiera numer rozpoznawczy zagrożenia a w dolnej numer porządkowy substancji zgodnie z kodem ONZ. obowiązującym międzynarodowym

23 Numery rozpoznawcze na tablicach ostrzegawczych (substancje niebezpieczne) Każdemu z materiałów szczególnie niebezpiecznych nadane zostały dwa odpowiednie numery rozpoznawcze tj. numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa składający się z dwóch lub trzech cyfr i numer rozpoznawczy materiału (zgodny z katalogiem) składający się z czterech cyfr.

24 Pierwsza cyfra numeru rozpoznawczego rodzaju niebezpieczeństwa określa zasadniczą właściwość niebezpieczną materiału, rodzaj niebezpiecznego materiału, przy czym: 2 - oznacza gaz, 3 - materiał ciekły zapalny, 4 - materiał stały zapalny 5 - materiał utleniający, podtrzymujący palenie lub nadtlenek organiczny, 6 - materiał trujący, 8 - materiał żrący, Druga i trzecia cyfra numeru precyzują: a) rodzaj niebezpieczeństwa, b) stopień zagrożenia, c) dodatkowe cechy niebezpieczne.

25 Znaczenie oznaczeń cyfrowych drugiej i trzeciej cyfry numeru: 0 - brak dodatkowego zagrożenia (zagrożenie jest dostatecznie scharakteryzowane pierwszą cyfrą), 1 - wybuchowość, 2 - zdolność wytwarzania gazu, 3 łatwo-zapalność, 5 - właściwości utleniające, 6 - toksyczność, 7 - promieniotwórczość, 8 - działanie żrące, 9 - niebezpieczeństwo gwałtownej reakcji w wyniku samoczynnego rozpadu lub polimeryzacji.

26 Powtórzenie cyfry w numerze oznaczającym niebezpieczeństwo (pierwsza i druga cyfra są takie same) oznacza nasilenie niebezpieczeństwa głównego. Do oznaczeń cyfrowych poziomu i rodzaju niebezpieczeństwa wprowadzono dodatkowo znak "X". Znak ten podstawiony przed numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa oznacza absolutny zakaz kontaktu tego materiału z wodą.

27 Przykładowe oznaczenie numerów niebezpieczeństwa 20 - gaz obojętny, 22 - gaz schłodzony, gaz schłodzony palny, gaz schłodzony utleniający (podtrzymuje palenie), 23 - gaz palny, gaz palny i trujący, dla grupy gazów gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję, 25 - gaz utleniający, 26 - gaz trujący, gaz trujący i utleniający (podtrzymuje palenie), gaz silnie trujący, gaz trujący i żrący, gaz żrący i trujący.

28 Przykładowe oznaczenie numerów niebezpieczeństwa dla grupy cieczy ciecz zapalna (temperatura zapłonu od 21 do 100 C), 33 - ciecz łatwo-zapalna (temperatura zapłonu niższa niż 21 C), X333 - ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą, ciecz łatwo-zapalna i trująca, ciecz łatwo-zapalna i żrąca, X338 - ciecz łatwo-zapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą, ciecz łatwo-zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję, 39 - ciecz zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję.

29 Przykładowe oznaczenie numerów niebezpieczeństwa dla grupy materiałów stałych zapalnych materiał stały zapalny, X423 - materiał stały zapalny reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy zapalne, 44 - materiał stały zapalny, w podwyższonej temperaturze znajdujący się w stanie stopionym, materiał stały zapalny i trujący, w podwyższonej temperaturze znajdujący się w stanie stopionym, 46 - materiał stały zapalny i trujący.

30 Przykładowe oznaczenie numerów niebezpieczeństwa dla grupy materiałów utleniających, podtrzymujących palenie lub nadtlenek organiczny materiał utleniający (podtrzymujący palenie), nadtlenek organiczny zapalny, materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący, materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie), mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję, materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący, mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję,

31 Przykładowe oznaczenie numerów niebezpieczeństwa dla grupy materiałów trujących materiał trujący lub szkodliwy, 63 - materiał trujący lub szkodliwy i zapalny ( o temperaturze zapłonu od 21 do 55 C), materiał trujący lub szkodliwy oraz zapalny ( o temperaturze zapłonu od 21 do 55 C) i żrący, 66 - materiał silnie trujący, materiał silnie trujący lub szkodliwy oraz zapalny ( o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 55 C), 68 - materiał trujący lub szkodliwy i żrący, 69 - materiał trujący lub szkodliwy, mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję.

32 Przykładowe oznaczenie numerów niebezpieczeństwa dla grupy materiałów żrących materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, 83 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55 C), materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55 C) mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję, 85 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie), materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący, 86 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz trujący, 88 - materiał silnie żrący, X88 - materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą, materiał silnie żrący i zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55 C), materiał silnie żrący i utleniający (podtrzymujący palenie), materiał silnie żrący i trujący, X886 - materiał silnie żrący i trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą, 89 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję.

33 OZNAKOWANIE SUBSTANCJI W SIECI BAZY DANYCH: - kluczowe miejsce w celu poszukiwania informacji odnośnie procedury oceny niebezpiecznych chemikaliów; - największa na świecie baza danych rejestrująca zawiązki chemiczne; - baza danych dotycząca właściwości toksykologicznych, chemikaliów niebezpiecznych.

34 Diament niebezpieczeństwa Jest on umieszczany na większości przesyłek pochodzących z USA. Tworzy on ujednolicony przez Fire Protection Association (NFPA) system umożliwiający szybki rozpoznanie trzech głównych rodzajów zagrożenia: a) radioaktywności; b) niebezpieczeństwa gwałtownej reakcji chemicznej; c) zagrożenia pożarowego i zdrowia.

35 W polach umieszczone są liczby które wyrażają skalę opisującą intensywność zagrożenia oraz (w przypadku sektora-1) oznaczenie graficzne i literowe. Wadą tego systemu jest brak informacji o toksyczności i żrącym działaniu substancji.

36 SEKTOR 1 - BIAŁY Puste pole w środku - woda dopuszczalna jako środek gaśniczy. - nie używać wody jako środka gaśniczego. - przy uwolnieniu materiału niebezpieczeństwo promieniowania.

37 SEKTOR 2 -ŻÓŁTY 4 - Duże niebezpieczeństwo eksplozji 3 - Niebezpieczeństwo eksplozji pod wpływem działania ciepła lub silnego wstrząśnięcia (np. przy uderzeniach ). Wydzielić strefę zagrożenia. Gasić tylko zza osłony. 2 - Możliwe silne reakcje chemiczne. Konieczne podjęcie wzmożonych środków ostrożności. Gaszenie z zachowaniem bezpiecznego dystansu. 1 - Przy ogrzaniu materiał niestabilny. Konieczne zachowanie środków ostrożności. 0 - Brak niebezpieczeństwa w normalnych warunkach.

38 SEKTOR 3 - CZERWONY 4 - Materiał ekstremalnie łatwopalny przy każdej temperaturze. 3 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy normalnej temperaturze. 2 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy ogrzaniu. 1 - Niebezpieczeństwo zapalenia przy kontakcie z ogniem (płomieniem). 0 - Nie występuje niebezpieczeństwo zapalenia w normalnych warunkach.

39 SEKTOR 4 - NIEBIESKI (ZAGROŻENIE ZDROWIA) 4 - Bardzo niebezpieczny, unikać kontaktu z płynem lub parami bez pełnej ochrony. Unikać obecności w strefie zagrożenia. 3 - Bardzo niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w pełnym ubraniu ochronnym i aparacie izolującym. 2 - Niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w aparacie ochrony dróg oddechowych. 1 - Małe niebezpieczeństwo, zalecane maski z wkładami filtrującymi. 0 - Brak zagrożenia

40 Oznaczenie ADR 2011 Olej napędowy ( ), Benzyna ( ), Nafta ( ). Alkohol skażony (denaturat)

41

42 Substancje i materiały niebezpieczne Klasy zagrożeń zgodnie z normą ADR Kl. zagrożeń wg.ggvs Opis Substancje i przedmioty wybuchowe sprężone,płynne lub rozpuszczone gazy przykłady, spostrzeżenia i szczególne zagrożenia 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6,zdolność do wybuchu mróz,palność,łatwość rozchodzenia się 3 płynne substancje palne rozprzestrzenianie, punkt palności 4.1 stałe substancje palne 4.2 samowybuchowe substancje 4.3 substancje, które po zetknięciu z wodą wytwarzają gaz wybuch. 5.1 subst.wzmacniające pożar uwalnianie tlenu 5.2 organiczne nadtlenki trujące, palne 6.1 trujące substancje 6.2 subst. Zakaźne budzące wstręt wirusy,bakterie,padlina, odpady szpitalne 7 substancje radioaktywne 8 substancje drażniące kwasy, zasady, wartość-ph 9 rozmaite niebezpiecz.substancje i przedmioty PCB, azbest, płynne metale

43 Substancje i materiały niebezpieczne Klasa Oznaczenie Zagrożenie Dodatkowe zagrożenia/wskazówki 1 Substancje wybuchowe 1.1 do do 1.6 Niebezpieczeństwo wybuchu i detonacji gazów palnych Główne zagrożenia: Klasse 1.1Ciśnienie detonacyjne Klasse 1.2 Tworzenie odłamków Klasse 1.3 Ogień 2 Substancje gazowe Alternatywnie białe lub czarne Niebezpieczeństwo wybuchu mieszanki powietrze/gaz; Rozerwanie butli, odmrożenia; Dodatkowe oznaczenie w połączeniu z toksycznością i palnością 3 Substancje płynne Niebezpieczeństwo wybuchu mieszanki powietrze/gaz; rozprzestrzenianie; trujące gazy palne; Przeważnie w postaci oparów Gazy trujące, ochrona dróg oddechowych; otwarte powierzchnie pokryć pianą.

44 Substancje i materiały niebezpieczne Klasa 4.1 Stałe substancje palne 4.2 Samozapalające substancje stałe 4.3 Substancje, które przy kontakcie z wodą tworzą palne gazy Oznaczenie Zagrożenie Dodatkowe zagrożenia / wskazówki Niebezpieczeństwo wybuchu w postaci pyłów; trujące gazy spalania Możliwa gwałtowna reakcja z wodą; trujące gazy spalania; Wszystkie klasy można także transportować jako gorące szkliwo. 5.1 Substancje silnie (utleniające) palne 5.2 Organiczne nadtlenki Płomień żgący i wyfuknięcia; trujące i drażniące opary i spaliny; Niebezpieczeństwo wybuchu; uwolnienia tlenu;reakcja powolna; Możliwe dodatkowe oznaczenia

45 Substancje i materiały niebezpieczne Klasa 6.1 Substancje trujące 6.2 Możliwość zakażenia Oznaczenie Zagrożenie Dodatkowe zagrożenia / wskazówki Opary i spaliny są toksyczne ; Niebezpieczeństwo infekcji poprzez wirusy, bakterie i inne; możliwość rozprzestrzenienia przez wodę gaśniczą Możliwe dodatkowe oznaczenie 7 Substancje radioaktywne Szkodliwe promieniowanie Przesyłka-oznaczenie kategorii, wg. Aktywności i rodzaju promieniowania Oznakowanie pojazdów

46 Substancje i materiały niebezpieczne Klasa 8 Drażniące substancje Oznaczenie Zagrożenie Dodatkowe zagrożenia / wskazówki Niebezpieczeństwo podrażnienia, skóry, płuc, oczu; rozprzestrzenianie się; niebezpieczne reakcje z wodą 9 Różne substancje niebezpieczne Rozmaite zagrożenia; możliwe szkody dla środowiska naturalnego. Długotrwałe oddziaływanie Możliwe dodatkowe znakowanie dla podgrzanych substancji Przykłady: Azbest, Subst. tworzące dioksyny, stary olej

47 Substancje i materiały niebezpieczne Znakowanie śr.. transportu zgodnie z ADR-2011 Naklejka na Przesyłka Zbiornik zbiorniki pojazdów zbiorniki nasadzane min. 10cm x 10cm Pomarańczowa tablica ostrzegawcza znakowanie śr. transportujących co najmniej w kier. jazdy z przodu i z tyłu zawsze substancje radioaktywne waga netto > 50 kg Klasy 6.2, waga netto > 1000 kg Klasy 2, 3, 4, 5, 6.1, 8 i 9 szczególnie niebezpieczne substancje 40cm x 30cm (osobowe 30cm x 12cm) Tylko w ruchu drogowym Zbior. od 1000 l w ruchu drogowym Zbior. od 3000 l w ruchu szynowym Subst. które są wyszczególnione w załącz. B5 der GGVS Nr. zagrożenia. Nr.substancji X

48 Substancje i materiały niebezpieczne Numeracja zagrożeń 2 Ulatnianie się gazu na skutek ciśnienia lub reakcji chemicznej 3 Możliwość zapalenia się gazów,płynów lub oparów lub substancji płynnych samo nagrzewających się 4 Możliwość zapalenia się lub zdolność do samo rozgrzania się substancji stałych 5 Utleniające (działanie wspomagające pożar) 6 Niebezpieczeństwo otrucia lub zakażenia 7 Radioaktywność Zagrożenie można opisać przy pomocy cyfr, dlatego zawieszamy 0 Podwójna ilość cyfr oznacza zwiększenie zagrożenia Jeżeli substancja reaguje w sposób niebezpieczny z wodą wówczas stawiamy z przodu X 8 Działanie drażniące 9 Niebezpieczeństwo spontanicznej, gwałtownej reakcji

49 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu drogowym Przykład: Transport substancji płynnych

50 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu drogowym Przykład: Samochód cysterna z dwoma substancjami płynnymi rozmieszczonymi w trzech zbiornikach

51 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu drogowym Przykład: Transportsubstancji wybuchowych

52 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu drogowym Przykład: Transport stałych substancji palnych

53 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu drogowym Przykład: Transport materiałów wybuchowych

54 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu drogowym Przykład: Benzyna

55 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu drogowym Przykład:Kwas solny

56 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu drogowym Przykład: Ciągnik i naczepa mają załadowany niebezpieczny ładunek.

57 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie śr. transportowych w ruchu drogowym Przykład:Ciecze palne. CSPSP / Wydział Doskonalenia Pedagogicznego

58 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie śr. transportowych w ruchu drogowym Przykład:Trująca substancja. CSPSP / Wydział Doskonalenia Pedagogicznego

59 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu kolejowym Przykład:Oznaczenie wagonu kolejowego. CSPSP / Wydział Doskonalenia Pedagogicznego

60 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu kolejowym Przykład:dwutlenek azotu NO UN-Numer: dwutlenek azotu NO2 CSPSP / Wydział Doskonalenia Pedagogicznego

61 Substancje i materiały niebezpieczne Oznakowanie środków transportowych w ruchu kolejowym Przykład: Formaldehyd CSPSP / Wydział Doskonalenia Pedagogicznego

62 Zadanie domowe Przygotować na kartce papieru formatu A4 minimum 4 etykiety od środków chemii gospodarczej z piktogramami substancji niebezpiecznych i opisać jakie czynniki szkodliwe zawierają.

63 CZY SĄ PYTANIA? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ROZPOZNAWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W TRANSPORCIE

ROZPOZNAWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W TRANSPORCIE ROZPOZNAWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W TRANSPORCIE UWAGA!!! PRZED PODJĘCIEM DECYZJI I ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ROZPOZNAJ PRZEWOŻONĄ SUBSTANCJĘ. UWAGA!!! Numer rozpoznawczy właściwości niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Oznaczenie zagrożenia chemicznego czarny piktogram + = oznaczenie zagrożenia Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP)

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) PLAN PREZENTACJI Podstawowe zasady oznakowania Piktogramy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem Piktogramy CLP Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Od dnia 1 grudnia 2010 roku firma POCH S.A. wprowadziła: 1. Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami

Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Opracował: mgr Jarosław Kot Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Szkolenie dla nauczycieli chemii. 1. Podstawowe przepisy dotyczące gospodarki substancjami chemicznymi.

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku gdy substancja lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Zawsze czytaj etykietę!

Zawsze czytaj etykietę! Zawsze czytaj etykietę! Informacje na temat bezpiecznego używania środków czystości Zmianie ulegną znane symbole i brzmienie niektórych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany oznakowania nie oznaczają

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20 INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20 Wykaz substancji: 1. KMnO 4 2. 10% roztwór H 2 O 2 3. acetyloaceton 4. etanol 5. CH 3 COONa 6. Fe(NO 3 ) 3 9H 2 O 7. Co(NO 3 ) 2 6H 2 O 8.

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu. Znak góra ładunku. Znak chronić przed wilgocią. Znak ładunek łatwotłukący. Znak chronić przed upadkiem

Nazwa produktu. Znak góra ładunku. Znak chronić przed wilgocią. Znak ładunek łatwotłukący. Znak chronić przed upadkiem Sklep internetowy allebhp.pl ul. Piłsudskiego 20 67-100 Nowa Sól e-mail: biuro@allebhp.pl www: www.allebhp.pl telefon: +48 737 797 355 TRANSPORT SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Znak góra ładunku Z-MA001 Znak

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 6 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych Dane statystyczne Struktura zdarzeń ze względu na

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

6,10 2372-82-9 219-145-8 C 22-34 0,60 68424-85-1 270-325-2 C 22-34-50

6,10 2372-82-9 219-145-8 C 22-34 0,60 68424-85-1 270-325-2 C 22-34-50 data aktualizacji: 02.12.2005 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu, producenta i dystrybutora Identyfikacja substancji lub preparatu: DESRESON AF Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAL Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10 85-875 Bydgoszcz Tel. O52 345-05-49 Fax 052 3464275 e-mail:kamal@kamal.com.pl NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA przy magazynowaniu i stosowaniu materiałów stwarzających zagrożenie do

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH OZNAKOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH REGULAMIN PRZEPISY BHP Oznakowania substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Dr. Starke Scheibenklar Sommer 1:10 Zastosowanie: Identyfikacja producenta: MITAN Mineralöl

Bardziej szczegółowo

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Mariusz Godala Biuro ds. Substancji Chemicznych Klasyfikacja mieszaniny przeklasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5.

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TL60 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: LANTHANE TR 175 PART C 851452

Nazwa produktu: LANTHANE TR 175 PART C 851452 Strona 1 z 7 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: LANTHANE TR 175 PART C 851452/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239 Strona 1 z 8 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: PRIMION 240 PURIF 1 851239/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.10.1999 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Nazwa handlowa: TOXAN W Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5 Data wydania 02022010 Żel kolorowy 3D Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel kolorowy 3D 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema Trimethylhexyl Dicavrbamate

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Produkt: Kompozycja Cytryna D841/B Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej

Produkt: Kompozycja Cytryna D841/B Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej Strona 1/8 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Produkt: Kompozycja Cytryna D841/B Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie w transporcie materiałów niebezpiecznych

Oznakowanie w transporcie materiałów niebezpiecznych Oznakowanie w transporcie materiałów niebezpiecznych Nalepki Szczecin 2012 Klasa 1 Nalepka nr 1 ostrzega przed materiałem skłonnym do wybuchu. Służy do oznaczania sztuk przesyłek i pojazdów z materiałami

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu Informacje o preparacie Kod formuły: VT29-01 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania Producent / Dystrybutor: JohnsonDiversey

Bardziej szczegółowo

BT 21. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE, Art. 31

BT 21. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE, Art. 31 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: membrana izolacyjna Zastosowanie preparatu: Samoprzylepna izolacja bitumiczna. Producent: Henkel Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka SYGOS VII

Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka SYGOS VII Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka Danuta Gillner Politechnika Śląska SYGOS VII Ustroń, 07-09.05.2009 Plan prezentacji System GHS nowe zasady klasyfikacji i oznakowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

Informacje w przypadku sytuacji awaryjnej: (0 22) 639 86 35 lub 0 602 583 308

Informacje w przypadku sytuacji awaryjnej: (0 22) 639 86 35 lub 0 602 583 308 Strona 1 z 7 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: FINIDIP 12 830559/5 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Międzynarodowy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR Międzynarodowy przewóz kolejami towarów niebezpiecznych RID 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22 Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Produkt: Kompozycja Las R5350 Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej

Produkt: Kompozycja Las R5350 Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej Strona 1/8 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Produkt: Kompozycja Las R5350 Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1.IDENTYFIKACJA PRODUKTU.

1.IDENTYFIKACJA PRODUKTU. Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. Data powstania karty: 2005-02-07 Data aktualizacji karty: 2009-04-27

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu DERUSTIT Roztwór do pasywacji 2016 (CV1020) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.12.2001 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN GRANULAT Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DESOL Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

zgodnie z 1907/2006/EC artykuł 31, załącznik II

zgodnie z 1907/2006/EC artykuł 31, załącznik II zgodnie z 1907/2006/EC artykuł 31, załącznik II Data wydruku: 19.12.2007 Kontrola: 18.12.2007! "#$ %$#! %! #!#J.M. Kvart K V47142 &#Środek czystości $%$#! Fosfa Spółka Akcyjna Hraniční 268 691 41 Břeclav

Bardziej szczegółowo

UN 10. 5 200 1202, III

UN 10. 5 200 1202, III 1. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową 1.1.3.6 dotyczy: A) Przewozu towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: CT 99 Środek grzybobójczy

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: CT 99 Środek grzybobójczy Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: CT 99 środek grzybobójczy Zastosowanie preparatu: Koncentrat-płyn do zwalczania pleśni, mchów, porostów i glonów Producent:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: MULTI SPRAY PRF 5-99 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej MIKROLIPOSOMY DLA CERY DOJRZAŁEJ - KOENZYM Q10 + TETRAPEPTYD

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej MIKROLIPOSOMY DLA CERY DOJRZAŁEJ - KOENZYM Q10 + TETRAPEPTYD 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Mikroliposomy dla cery dojrzałej - koenzym Q10 + tetrapeptyd Zastosowanie:przemysł kosmetyczny, DYSTRYBUTOR Zrób

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY101011, SY101010, SY101000, SY103000 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13 Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r)

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) Zatwierdził: Opracowała: Specjalista ds. BHP Bogumiła Filipiuk Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia numer 1907/2006/WE Nazwa handlowa: FORLUX NT 10 1) Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo