INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do. obrotu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do. obrotu."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do obrotu. Niniejsza instrukcja została wydana na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.). I. CEL INSTRUKCJI Celem instrukcji jest ujednolicenie trybu postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad oznakowaniem pasz wprowadzanych do obrotu. II. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045). 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie oznakowania pasz (Dz. U. Nr 102, poz. 703). 3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 roku zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt. 4. Rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 roku ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 5. Rozporządzenie (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 roku w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. III. OZNAKOWANIE MATERIAŁÓW PASZOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU Informacje obowiązkowe o materiałach paszowych wprowadzanych do obrotu zawierają: 1. określenie o treści "materiał paszowy"; 2. nazwę materiału paszowego; 3. masę netto, a w przypadku materiałów paszowych płynnych objętość lub masę netto;

2 4. deklarację o zawartości składników pokarmowych w materiale paszowym, w zależności od rodzaju tego materiału (załącznik nr 1, 2 ); 5. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy materiału paszowego, a przypadku materiałów paszowych takich jak białko uzyskiwane z mikroorganizmów należących do grup bakterii, drożdży, glonów i grzybów oraz niebiałkowe związki azotowe, również imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu wprowadzającego te materiały paszowe do obrotu, jeżeli nie jest on ich wytwórcą; 6. numer zezwolenia na wytwarzanie materiałów paszowych takich jak białko uzyskiwane z mikroorganizmów należących do grup bakterii, drożdży, glonów i grzybów oraz niebiałkowe związki azotowe; 7. w przypadku materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy materiału paszowego; imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie materiału paszowego do obrotu, jeżeli nie jest on ich wytwórcą; numer zezwolenia na wytwarzanie materiałów paszowych; 8. w przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, innych niż siara, mleko, jaja oraz produkty jajeczne i produkty mleczne lub żelatyna pochodząca od zwierząt innych niż przeżuwacze oznakowanie zawiera napis o treści "Ten materiał paszowy zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione"; 9. numer serii; 10. w przypadku zawartości wody w materiale paszowym większej niż 14% określenia zawartości wody wyrażonej w stosunku do masy materiału paszowego oraz oznaczenie trwałości materiału paszowego; 11. w przypadku zawartości zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym powyżej 2,2% określenie zawartości tych zanieczyszczeń jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym w suchej masie materiału paszowego; 12. w przypadku materiałów paszowych poddanych działaniu dodatków technologicznych z grupy spoiwa lub denaturaty określenie:

3 rodzaju i ilości zastosowanego dodatku paszowego w przypadku denaturatów rodzaju użytego dodatku paszowego w przypadku spoiw. 13. W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, innych niż siara, mleko, jaja oraz produkty jajeczne i produkty mleczne lub żelatyna pochodząca od zwierząt innych niż przeżuwacze, hydrolizaty białkowe pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymane ze skór i skórek z przeżuwaczy, oznakowanie materiałów paszowych oprócz w/w informacji, zawiera napis o treści: zawiera mączki rybne nie może być stosowany do karmienia przeżuwaczy ; zawiera fosforan dwuwapniowy/trójwapniowy nie może być stosowany do karmienia przeżuwaczy ; zawiera produkty z krwi do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze zawiera mączki z krwi tylko do karmienia ryb III. OZNAKOWANIE MIESZANEK PASZOWYCH DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WPROWADZANYCH DO OBROTU Informacje obowiązkowe o mieszankach paszowych dla zwierząt gospodarskich wprowadzanych do obrotu zawierają: 1. wskazanie materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej; 2. określenie rodzaju mieszanki (mieszanka paszowa pełnoporcjowa, mieszanka paszowa uzupełniająca, mieszanka paszowa mineralna, mieszanka paszowa melasowana, pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy itd.); 3. określenie gatunku lub kategorii zwierząt3256_instrukcja GLW w sprawie oznakowania pasz.doc, dla których mieszanka jest przeznaczona; 4. sposób stosowania uwzględniający jej przeznaczenie; 5. określenie zawartości wody: w przypadku mieszanek mineralnych niezawierających substancji organicznych, jeśli zawartość wody przekracza 5%; w przypadku preparatów mlekozastępczych i mieszanek paszowych zawierających więcej niż 40% składników w procesie wytwarzania mleka, jeśli zawartość wody przekracza 7%;

4 w przypadku mieszanek mineralnych zawierających substancje organiczne, jeśli zawartość wody przekracza 10%; w przypadku pozostałych mieszanek paszowych, jeśli zawartość wody przekracza 14%; 6. w przypadku zawartości zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym w materiale paszowym powyżej 2,2% (w mieszankach paszowych zawierających mineralne substancje wiążące, mieszankach mineralnych, mieszankach zawierających więcej niż 50% suszu buraczanego lub wysłodków buraczanych, mieszankach przeznaczonych dla ryb i zawierających więcej niż 15% maczki rybnej) określenie zawartości tych zanieczyszczeń jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym; 7.deklarację o zawartości składników pokarmowych w mieszance paszowej, w zależności od jej rodzaju oraz gatunku lub kategorii zwierząt (załącznik nr 3); 8. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy, podmiotu dokonującego pakowania albo innego podmiotu wprowadzającego mieszankę paszowa do obrotu; 9. masę netto, a w przypadku mieszanki paszowej płynnej objętość lub masę netto; 10. wskazanie okresu przechowywania poprzez umieszczenie: określenia "użyć przed", dzień, miesiąc i rok w przypadku mieszanek paszowych podatnych na działanie mikroorganizmów; określenia "najlepsze przed", miesiąc i rok w przypadku pozostałych mieszanek paszowych; daty wskazującej najkrótszy termin trwałości w przypadku, gdy jest wymagany minimalny okres przechowywania lub upływu terminu trwałości; 11. numer serii; 12. numer zezwolenia lub zgłoszenia na wytwarzanie mieszanki paszowej; 13. w przypadku mieszanek paszowych zawierających materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego, inne niż siara, mleko, jaja oraz produkty jajeczne i produkty mleczne lub żelatyna pochodząca od zwierząt innych niż przeżuwacze oznakowanie mieszanek paszowych napis o treści "Ta mieszanka paszowa zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione";

5 14. oprócz w/w informacji w przypadku mieszanek paszowych zawierających dodatki paszowe takie jak: a) antybiotyki, stymulatory wzrostu, kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne: numer zezwolenia na wytwarzanie mieszanek paszowych z udziałem antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych; zawartość substancji czynnej; b) przeciwutleniacze: c) barwniki i pigmenty użyte w celu zabarwienia pasz lub produktów pochodzenia zwierzęcego: d) witamina E: zawartość alfa tokoferolu; e) witamina A lub D: zawartość substancji czynnej; f) miedź: zawartość substancji czynnej wyrażonej jako miedź (Cu); g) konserwanty: h) enzymy: nazwy składników czynnych zgodna z wpisem do Wspólnotowego Rejestru Dodatków z podaniem ich aktywności enzymatycznej; numer identyfikacyjny nadany przez Międzynarodowy Związek Biochemii (International Union of Biochemistry); jednostki aktywności; numer wpisu do Wspólnotowego Rejestru Dodatków;

6 i) mikroorganizmy: informacje o identyfikacji szczepów mikroorganizmów zgodne z treścią wpisu do Wspólnotowego Rejestru Dodatków (numer ewidencyjny szczepu i liczba jednostek tworzących kolonie CFU na 1 g); numer wpisu do Wspólnotowego Rejestru Dodatków; 15. w przypadku materiałów paszowych takich jak białko uzyskiwane z mikroorganizmów należących do grup bakterii, drożdży, glonów i grzybów oraz niebiałkowe związki azotowe informacje określone w załączniku nr 4; 16. materiały paszowe wchodzące w skład mieszanki paszowej wymienia się podając nazwę rodzaju materiału paszowego, a obok jego zawartość procentową uporządkowaną od największej do najmniejszej; 17. etykieta i dokument towarzyszący paszom zawierającym mączki rybne muszą posiadać wyraźny napis zawiera mączki rybne nie może być stosowany do karmienia przeżuwaczy ; 18. etykieta i dokument towarzyszący paszom zawierającym fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy muszą posiadać wyraźny napis zawiera fosforan dwuwapniowy/trójwapniowy nie może być stosowany do karmienia przeżuwaczy ; 19. etykieta, towarzyszący dokument handlowy lub świadectwo zdrowia, w stosownym przypadku, pasz zawierających produkty z krwi lub mączek z krwi posiadają wyraźny napis zawiera produkty z krwi do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze lub zawiera mączki z krwi tylko do karmienia ryb, tam gdzie to właściwe; IV. OZNAKOWANIE MIESZANEK PASZOWYCH (KARM) DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU Informacje obowiązkowe o mieszankach paszowych (karmach) dla zwierząt towarzyszących wprowadzanych do obrotu zawierają: 1. wskazanie materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej (karmy); 2. określenie rodzaju mieszanki (mieszanka paszowa pełnoporcjowa albo karma pełnoporcjowa, mieszanka paszowa uzupełniająca albo karma uzupełniająca, mieszanka paszowa w przypadku mieszanki pełnoporcjowej lub uzupełniającej dla

7 zwierząt innych niż psy i koty, mieszanka paszowa mineralna, mieszanka paszowa, pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy itd. ); 3. określenie gatunku lub kategorii zwierząt3256_instrukcja GLW w sprawie oznakowania pasz.doc, dla których mieszanka (karma) jest przeznaczona; 4. sposób stosowania uwzględniający jej przeznaczenie; 5. określenie zawartości wody: w przypadku mieszanek mineralnych niezawierających substancji organicznych, jeśli zawartość wody przekracza 5%; w przypadku preparatów mlekozastępczych i mieszanek paszowych zawierających więcej niż 40% składników w procesie wytwarzania mleka, jeśli zawartość wody przekracza 7%; w przypadku mieszanek mineralnych zawierających substancje organiczne, jeśli zawartość wody przekracza 10%; w przypadku pozostałych mieszanek paszowych, jeśli zawartość wody przekracza 14%; 6. w przypadku zawartości zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym w materiale paszowym powyżej 2,2% (w mieszankach paszowych zawierających mineralne substancje wiążące, mieszankach mineralnych, mieszankach przeznaczonych dla ryb i zawierających więcej niż 15% maczki rybnej) określenie zawartości tych zanieczyszczeń jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym; 7.deklarację o zawartości składników pokarmowych w mieszance paszowej (karmie), w zależności od jej rodzaju oraz gatunku lub kategorii zwierząt (załącznik nr 3); 8. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy, podmiotu dokonującego pakowania albo innego podmiotu wprowadzającego mieszankę paszową (karmę) do obrotu; 9. masę netto, a w przypadku mieszanki paszowej płynnej objętość lub masę netto; 10. wskazanie okresu przechowywania poprzez umieszczenie: określenia "użyć przed", dzień, miesiąc i rok w przypadku mieszanek paszowych (karm) podatnych na działanie mikroorganizmów; określenia "najlepsze przed", miesiąc i rok w przypadku pozostałych mieszanek paszowych (karm);

8 daty wskazującej najkrótszy termin trwałości w przypadku, gdy jest wymagany minimalny okres przechowywania lub upływu terminu trwałości; 11. numer serii; 12. numer zezwolenia lub zgłoszenia na wytwarzanie mieszanki paszowej (karmy); 13. w przypadku mieszanek paszowych zawierających materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego, inne niż siara, mleko, jaja oraz produkty jajeczne i produkty mleczne lub żelatyna pochodząca od zwierząt innych niż przeżuwacze oznakowanie mieszanek paszowych napis o treści "Ta mieszanka paszowa zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione"; 14. oprócz w/w informacji w przypadku mieszanek paszowych (karm) zawierających dodatki paszowe takie jak: a) antybiotyki, stymulatory wzrostu, kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne: numer zezwolenia na wytwarzanie mieszanek paszowych z udziałem antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych; zawartość substancji czynnej; b) przeciwutleniacze: określenie o treści "z przeciwutleniaczem", a następnie nazwa dodatku paszowego zgodna z wpisem do Wspólnotowego Rejestru Dodatków; c) barwniki i pigmenty użyte w celu zabarwienia pasz lub produktów pochodzenia zwierzęcego: określenie o treści "barwnik" albo "zabarwione", a następnie nazwa dodatku paszowego zgodna z wpisem do Wspólnotowego Rejestru Dodatków; d) witamina E: zawartość alfa tokoferolu; e) witamina A lub D: zawartość substancji czynnej;

9 f) miedź: zawartość substancji czynnej wyrażonej jako miedź (Cu); g) konserwanty: określenie o treści "konserwant" albo "konserwowane przy użyciu", a następnie nazwa dodatku paszowego zgodna z wpisem do Wspólnotowego Rejestru Dodatków; h) enzymy: nazwy składników czynnych zgodna z wpisem do Wspólnotowego Rejestru Dodatków z podaniem ich aktywności enzymatycznej; numer identyfikacyjny nadany przez Międzynarodowy Związek Biochemii (International Union of Biochemistry); jednostki aktywności; numer wpisu do Wspólnotowego Rejestru Dodatków; i) mikroorganizmy: informacje o identyfikacji szczepów mikroorganizmów zgodne z treścią wpisu do Wspólnotowego Rejestru Dodatków (numer ewidencyjny szczepu i liczba jednostek tworzących kolonie CFU na 1 g); numer wpisu do Wspólnotowego Rejestru Dodatków; 15. w przypadku pasz w opakowaniach o masie netto nie większej niż 10 kg, zawierających dodatki paszowe wpisane do Wspólnotowego Rejestru Dodatków i należących do grup barwników, konserwantów lub przeciwutleniaczy, może być określenie o treści "z przeciwutleniaczem" albo "zabarwione barwnikiem" albo "z barwnikiem" albo "konserwowane przy użyciu" albo "z konserwantem", a następnie napis o treści "dodatki UE", jeśli jednocześnie będą umieszczone informacje o numerze serii wytworzonej karmy i nazwie zastosowanych dodatków paszowych (na prośbę nabywcy); 16. w przypadku materiałów paszowych takich jak białko uzyskiwane z mikroorganizmów należących do grup bakterii, drożdży, glonów i grzybów oraz niebiałkowe związki azotowe informacje określone w załączniku nr 4;

10 17. materiały paszowe wchodzące w skład mieszanki paszowej (karmy) wymienia się podając nazwę rodzaju materiału paszowego, a obok zawartość procentową tego materiału albo jego wagę uporządkowaną od największej do najmniejszej (zamiast nazwy rodzaju materiału paszowego można wskazać kategorię materiałów paszowych charakteryzujących się jednakowym źródłem pochodzenia); 18. w przypadku surowych karm dla zwierząt towarzyszących na opakowaniu musi być umieszczony czytelny i dobrze widoczny napis "Karma jedynie dla zwierząt domowych". V. OZNAKOWANIE DODATKÓW PASZOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU Informacje obowiązkowe o dodatkach paszowych wprowadzanych do obrotu zawierają: 1. specyficzną nazwę nadana dodatkowi na mocy zezwolenia, poprzedzoną nazwą grupy funkcjonalnej; 2. nazwisko lub firma oraz adres lub zarejestrowana siedziba osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie do obrotu; 3. masa netto, a w przypadku dodatków paszowych płynnych objętość netto albo masa netto; 4. numer identyfikacyjny zakładu produkującego dodatek paszowy lub pośrednika; 5. sposób użycia, zalecenia bezpieczeństwa dotyczące stosowania; 6. gatunki i kategorie zwierząt, dla których przeznaczony jest dodatek lub premiks; 7. numer identyfikacyjny dodatku paszowego; 8. numer serii i data wytworzenia; 9. w przypadku substancji aromatyzujących, które nie podlegają ograniczeniu ilościowemu w przypadku stosowania w paszy, wykaz dodatków może zostać zastąpiony wyrazami "mieszanka substancji aromatyzujących"; 10. w przypadku premiksów na etykiecie musi być widoczny napis "PREMIKS" (wielkimi literami) oraz misi być wskazana substancja będąca nośnikiem.

11 Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji stanowi załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie oznakowania pasz (Dz. U. Nr 133, poz. 1123) DEKLARACJA O ZAWARTOSCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W MATERIAŁACH PASZOWYCH. Załącznik nr 2 ZAKRES INFORMACJI UMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIU LUB ETYKIECIE DOLĄCZONEJ DO OPAKOWANIA ALBO DOLĄCZONYCH DO DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH MATERIAŁÓW PASZOWYCH Z GRUP BIAŁKA UZYSKIWANEGO Z MIKROORGANIZMÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY BAKTERII, DROŻDŻY, GLONÓW I GRZYBÓW ORAZ NIEBIAŁKOWYCH ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH. Lp Rodzaj materiału paszowego 1) Określenie materiału paszowego Deklarowana zawartość składników pokarmowych Wskazania szczególne BIAŁKO UZYSKIWANE Z MIKROORGANIZMÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY BAKTERII, DROŻDŻY, GLONÓW I GRZYBÓW 1 Białkowy produkt uzyskany w procesie fermentacji kultury Methylophilus methylotrophus wyhodowanej na metanolu 2 Białkowy produkt uzyskany w procesie fermentacji kultury: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Białkowy produkt uzyskany w procesie fermentacji kultury Methylophilus methylotrophus wyhodowanej na metanolu Białkowy produkt uzyskany w procesie fermentacji kultury: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes białko ogólne, popiół surowy, tłuszcz surowy, zawartość wody białko ogólne, popiół surowy, tłuszcz surowy, zawartość wody wskazania dotyczące stosowania produktu, Informacja UNIKAĆ WDYCHANIA wskazania dotyczące stosowania produktu, maksymalna zawartość w paszy: a) 8% tuczniki,

12 Bacillus brevis i Bacillus firmuj wyhodowanych na Azie ziemnym, których komórki zostały unieczynnione acidovorans, Bacillus brevis i Bacillus firmuj wyhodowanych na Azie ziemnym 3 Drożdże uzyskane z Drożdże mikroorganizmów: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Candida guilliermondii I substratów: melasy, pozostałości po przetwórstwie gorzelnianym, zboża i produktów zawierających skrobię, soków owocowych, serwatki, kwasu mlekowego, hydrolizowanych włókien roślinnych których komórki zostały unieczynnionei 4 Glony Glony b) 8% cielęta, c) 19% łosoś (słodkowodny), d) 33% losoś (morski), Informacja UNIKAĆ WDYCHANIA 5 Grzybnia, wilgotny produkt uboczny uzyskany w wyniku wytwarzania penicyliny, zakiszony za pomocą Lactobacillus brevis, plantarun, sake, solenoid i Streptococcus lactis w celu inaktywowania penicyliny oraz poddana obróbce cieplnej NIEBIAŁKOWE ZWIĄZKI AZOTOWE 6 Mleczan amonu wytworzony przez fermentację Lactobacillus bulgaricus Zakiszona grzybnia uzyskana podczas produkcji penicyliny Mleczan amonu wytworzony przez fermentację zawartość azotu, wyrażona jako białko ogólne, popiół surowy, zawartość wody azot, wyrażony jako białko ogólne, popiół surowy, zawartość wody gatunek lub kategoria zwierząt gatunek lub kategoria zwierząt Octan amonu w roztworze wodnym Octan amonu azot, zawartość wody gatunek lub kategoria zwierząt Siarczan amonu w roztworze wodnym Siarczan amonu azot, zawartość wody gatunek zwierząt w przypadku młodych przeżuwaczy zawartość produktu w racji dziennej nie może przekroczyć 0,5% 7 Płynne żatężone produkty uboczne uzyskane w wyniku wytwarzania kwasu L glutaminowego w procesie fermentacji Corynebacterium melassecola Produkty uboczne uzyskane przy produkcji kwasu L glutaminowego azot, wyrażony jako białko ogólne, popiół surowy, zawartość wody gatunek lub kategoria zwierząt Płynne zatężone produkty uboczne uzyskane w wyniku wytwarzania chlorowodorku L lizyny w procesie fermentacji Brevibacterium lactofermentum Produkty uboczne uzyskane przy produkcji chlorowodorku L lizyny azot, wyrażony jako białko ogólne, popiół surowy, zawartość wody gatunek lub kategoria zwierząt

13 Załącznik nr 3 DEKLARACJA O ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W MIESZANCE PASZOWEJ Lp. Rodzaj mieszanki paszowej Deklarowana zawartość Gatunek lub kategoria zwierząt składników pokarmowych Mieszanka paszowa pełnoporcjowa białko ogólne, oleje i tłuszcz surowy, włókno surowe, popiół surowy zwierzęta z wyłączeniem zwierząt towarzyszących, innych niż psy i koty lizyna, metioniny świnie, drób 2 Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna fosfor wapń, fosfor, sód ryby z wyłączeniem ryb ozdobnych wszystkie zwierzęta magnez przeżuwacze 3 Mieszanka paszowa uzupełniająca melasowana białko ogólne, włókno surowe, cukier całkowity (jako sacharoza), popiół surowy wszystkie zwierzęta magnez 0,5% przeżuwacze 4 Mieszanka paszowa uzupełniająca inna białko ogólny, olej i tłuszcz surowy, włókno surowe, popiół surowy, wapń 5%, fosfor 2%, magnez 0,5% zwierzęta z wyłączeniem zwierząt towarzyszących, innych niż psy i koty; zwierzęta inne niż zwierzęta towarzyszące; zwierzęta inne niż zwierzęta towarzyszące; przeżuwacze lizyna, metionina świnie, drób Załącznik nr 4 ZAKRES INFORMACJI OBOWIĄZKOWYCH O MATERIAŁACH PASZOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZANEK PASZOWYCH Z GRUP BIAŁKA UZYSKIWANEGO Z MIKROORGANIZMÓW

14 NALEŻĄCYCH DO GRUPY BAKTERII, DROŻDŻY, GLONÓW, GRZYBÓW ORAZ NIEBIAŁKOWYCH ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH Lp. Rodzaj produktu 1) Określenie produktu Wskazania szczególne BIAŁKO UZYSKIWANE Z MIKROORGANIZMÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY BAKTERII, DROŻDŻY, GLONÓW I GRZYBÓW 1 Białkowy produkt uzyskany w procesie fermentacji kultury Methylophilus methylotrophus wyhodowanej na metanolu 2 Białkowy produkt uzyskany w procesie fermentacji kultury: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis i Bacillus firmuj wyhodowanych na Azie ziemnym, których komórki zostały unieczynnione 3 Wszystkie drożdże otrzymane z mikroorganizmów: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Candida guilliermondii i substratów: melasy, pozostałości po przetwórstwie gorzelnianym, zboża i produktów zawierających skrobię, soków owocowych, serwatki, kwasu mlekowego, hydrolizowanych włókien roślinnych których komórki zostały unieczynnione ilość produktu zawartego w mieszance paszowej Białkowy produkt uzyskany z bakteryjnej fermentacji gazu ziemnego Drożdże 4 Glony Glony 5 Grzybnia, wilgotny produkt uboczny uzyskany w wyniku wytwarzania penicyliny, zakiszony za pomocą Lactobacillus brevis, plantarun, sake, kolenoid i Streptococcus lactis w celu inaktywowania penicyliny oraz poddana obróbce cieplnej Zakiszona grzybnia uzyskana podczas produkcji penicyliny NIEBIAŁKOWE ZWIĄZKI AZOTOWE 1 Mleczan amonu wytworzony przez fermentację Lactobacillus bulgaricus Mleczan amonu wytworzony przez fermentację ilość produktu zawartego w mieszance paszowej ilość produktu zawartego w mieszance paszowej, % całkowitej ilości białka ogólnego dostarczonego przez azot niebiałkowy, wskazanie w instrukcjach użycia poziomu całkowitej ilości azotu niebiałkowego, której nie powinno się przekraczać w dziennej porcji dla każdego gatunku lub kategorii zwierząt Octan amonu w roztworze wodnym Octan amonu ilość produktu zawartego w mieszance paszowej, % całkowitej ilości białka ogólnego dostarczonego przez azot niebiałkowy, wskazanie w instrukcjach użycia poziomu całkowitej ilości azotu niebiałkowego, której nie powinno się przekraczać w dziennej porcji dla każdego gatunku lub kategorii zwierząt Siarczan amonu w roztworze wodnym Siarczan amonu ilość produktu zawartego w mieszance paszowej, % całkowitej ilości białka ogólnego dostarczonego przez azot niebiałkowy,

15 2 Płynne zatężone produkty uboczne uzyskane w wyniku wytwarzania kwasu L glutaminowego w procesie fermentacji Corynebacterium melassecola Produkty uboczne uzyskane przy produkcji kwasu L glutaminowego wskazanie w instrukcjach użycia poziomu całkowitej ilości azotu niebiałkowego, której nie powinno się przekraczać w dziennej porcji dla każdego gatunku lub kategorii zwierząt, w przypadku młodych przeżuwaczy dzienna dawka nie może przekroczyć 0,5% % całkowitej ilości białka ogólnego dostarczonego przez azot niebiałkowy, wskazanie w instrukcjach użycia poziomu całkowitej ilości azotu niebiałkowego, której nie powinno się przekraczać w dziennej porcji dla każdego gatunku lub kategorii zwierząt. Płynne zatężone produkty uboczne uzyskane w wyniku wytwarzania chlorowodorku L lizyny w procesie fermentacji Brevibacterium lactofermentum Produkty uboczne uzyskane przy produkcji chlorowodorku L lizyny % całkowitej ilości białka ogólnego dostarczonego przez azot niebiałkowy, wskazanie w instrukcjach użycia poziomu całkowitej ilości azotu niebiałkowego, której nie powinno się przekraczać w dziennej porcji dla każdego gatunku lub kategorii zwierząt.

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, marzec 2013 r. RAPORT OZNAKOWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu żywności regionalnej i tradycyjnej (POLAGRA-Smaki Regionów 2012) Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek

Wprowadzenie do obrotu żywności regionalnej i tradycyjnej (POLAGRA-Smaki Regionów 2012) Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek Wprowadzenie do obrotu żywności regionalnej i tradycyjnej (POLAGRA-Smaki Regionów 2012) Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek Podział zakładów produkujących na małą skalę Sprzedaż bezpośrednia produkty

Bardziej szczegółowo

1 z 42 2010-09-23 23:51

1 z 42 2010-09-23 23:51 1 z 42 2010-09-23 23:51 Uwaga: Uprzejmie informujemy, że dostępny w tym miejscu tekst aktu prawnego jest nieaktualny. Od czasu jego opublikowania pojawił się już inny akt prawny (lub kilka aktów), zmieniający

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE ustawa z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

PRAWO FARMACEUTYCZNE ustawa z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne PRAWO FARMACEUTYCZNE ustawa z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.04.53.533 2004-04-30 zm. Dz.U.04.92.882 art.1, art.9 2004-05-01 zm. Dz.U.04.69.625 art.87 zm. Dz.U.04.91.877 art.2 zm. Dz.U.04.92.882 art.1, art.9 zm. Dz.U.04.93.896 art.89 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.08.45.271 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.234.1570 art. 59 2009-03-07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 35 2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 173 2009-04-01 zm. Dz.U.2009.31.206 art. 73 2009-07-10 zm. Dz.U.2009.98.817

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.04.53.533 2004.04.30 zm. Dz.U.04.92.882 art. 1, art. 9 2004.05.01 zm. Dz.U.04.69.625 art. 87 zm. Dz.U.04.91.877 art. 2 zm. Dz.U.04.92.882 art. 1, art. 9 zm. Dz.U.04.93.896 art. 89 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570,

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

Przyprawy - wymagania i nadzór. Łomża, 09-03-2012r.

Przyprawy - wymagania i nadzór. Łomża, 09-03-2012r. Przyprawy - wymagania i nadzór Łomża, 09-03-2012r. Przyprawy - Rys historyczny Stosowanie przypraw ma swój początek wraz z pojawieniem się ludzkości Dowody używania przypraw pochodzą z młodszej epoki kamiennej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 224 13249 Poz. 1347 1347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2008.45.271 ze zm.)

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo