Biuletyn agrotechniczny KWS. Biuletyn agrotechniczny KWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn agrotechniczny KWS. Biuletyn agrotechniczny KWS"

Transkrypt

1 Biuletyn agrotechniczny KWS Biuletyn agrotechniczny KWS nr 2/2005 (7) Nowoczesne technologie uprawy buraka cukrowego - siew w mulcz Od nas wszystko się zaczyna.

2 Wprowadzenie Systemy uprawy Wprowadzenie W technologii produkcji buraka cukrowego jednym z nieodzownych elementów jest uprawa roli. Podstawowym jej celem jest kształtowanie optymalnych warunków dla wschodów, kiełkowania, wzrostu i rozwoju rośliny. Sposób uprawy, kolejność i liczba zabiegów zależą od rodzaju i stanu roli, wymagań buraka, stopnia zachwaszczenia, lokalnego agroklimatu, ukształtowania terenu i sposobu gospodarowania. Intensywna uprawa roli wywołuje zmiany w środowisku glebowym. Zakres jej oddziaływania wpływa na następujące obszary: GLEBA - właściwości fizyczne - struktura, stosunki powietrzno wodne, przewodnictwo wodne i cieplne, zwięzłość, porowatość, parowanie, zaskorupienie, - właściwości chemiczne - zawartość i mineralizacja substancji organicznej, dostępność i rozmieszczenie składników pokarmowych w profilu glebowym, - właściwości biologiczne - skład, rozwój i aktywność organizmów glebowych, - erozja wietrzna i wodna. GLEBA - ROŒLINA - efektywność nawożenia, - wielkość i kształt systemu korzeniowego, - gospodarka wodna, - współczynnik ulistnienia, - zachwaszczenie, - dokładność wymieszania z glebą resztek pożniwnych i nawozów, - wysokość plonu i jego opłacalność. GLEBA INTENSYWNE TECHNOLOGIE - pozostałości pestycydów w glebie, - mechaniczne ugniatanie roli. Tylko starannie wykonana uprawa roli umożliwia pełne wykorzystanie postępu hodowlanego i siły plonotwórczej intensywnych odmian buraka cukrowego, a także innych ważnych czynników plonotwórczych jakimi są nawożenie i ochrona roślin. Systemy uprawy Burak cukrowy jest jedną z ważnych roślin rolniczych. Historia jego uprawy liczy ponad 200 lat. Początkowo podstawowym celem uprawy buraka było uzyskanie wysokiego plonu korzeni. W drugiej połowie ubiegłego stulecia równorzędną rolę zaczęto przypisywać również jakości technologicznej. Pod koniec ubiegłego stulecia doszły dwa kolejne cele: ochrona środowiska glebowego i wód oraz ekonomiczna racjonalizacja kosztów prowadząca do obniżenia nakładów ponoszonych na produkcję. Powyższe cele można realizować stosując jeden z trzech systemów uprawy roli: 1. System płużny - podstawowym zabiegiem uprawowym w tym systemie jest orka wykonywana najczęściej pługiem odkładnicowym, uzupełniana szeregiem czynności doprawiających rolę (odwracanie, spulchnianie, zagęszczanie) przy pomocy narzędzi uprawowych czynnych lub biernych, materia organiczna zostaje całkowicie przykryta. 2. System bezorkowy (uproszczony) - praca pługa zostaje zastąpiona narzędziami i maszynami spulchniająco kruszącymi, np. kultywator o sztywnych łapach, głębosz, czynne agregaty uprawowe, resztki organiczne częściowo pozostają na powierzchni pola. 3. Siew bezpośredni - od momentu zbioru przedplonu do siewu buraka cukrowego nie wykonuje się zabiegów uprawowych. W tym okresie, ze względu na rezygnację z uprawek mechanicznych, prowadzi się chemiczną walkę z chwastami przy pomocy herbicydów o działaniu totalnym. Siew buraka wykonuje się specjalistycznymi siewnikami wyposażonymi w kroje tarczowe. Resztki organiczne w całości pokrywają powierzchnię pola. 2

3 System płużny System płużny Jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną w praktyce metodą uprawy roli. Podstawową czynnością w tym systemie uprawy jest orka wykonywana przy pomocy pługa. Jego praca polega na odcięciu od nie zaoranej jeszcze części pola warstwy roli, tzw. skiby, która następnie jest podnoszona na lemieszu i przy pomocy odkładnicy odwracana o pewien kąt (zawsze w prawo) i przesuwana w bok do bruzdy po uprzednio wyoranej skibie. W tym czasie dochodzi do kruszenia, spulchniania i mieszania poszczególnych warstw roli. W systemie płużnym bardzo istotną rolę przypisuje się głębokości wykonywanej orki. Dane prezentowane w tabeli 1 z doświadczenia zlokalizowanego na glebie ciężkiej zaliczanej do czarnych ziem wskazują na pozytywną reakcję buraka cukrowego, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego na wzrost miąższości gleby z 30 do 50 cm. Dalsze spulchnianie gleby przy pomocy głębosza do głębokości 70 cm spowodowało spadek plonu wszystkich analizowanych gatunków roślin. Orka przedzimowa pod burak cukrowy powinna być wykonana na taką głębokość, na jaką była wykonana pod przedplon. Należy pamiętać, iż stosowanie orki pogłębionej nie jest najlepszym sposobem na likwidowanie podeszwy płużnej, gdyż w takiej sytuacji dochodzi do wydobywania na powierzchnię silnie zagęszczonej warstwy podornej, ze szkodliwą dla roślin zawartością glinu i żelaza (gleby kwaśne) lub wapnia (gleby zasadowe). Zjawisko to ma negatywny wpływ na wschody i wzrost buraka cukrowego. Spulchnianie warstwy podornej najlepiej jest wykonywać przy pomocy głębosza. W przeciętnych warunkach klimatyczno glebowych naszego kraju, na glebach średnich i ciężkich, wykonywanie orki na głębokość powyżej 30 cm jest nieuzasadnione ekonomicznie. Należy podkreślić, iż zwiększenie głębokości orki o każdy 1 cm powyżej 15 cm powoduje wzrost zużycia paliwa od 0,48 do 0,55 dcm/ha (w zależności od składu mechanicznego gleby). Na glebach ciężkich (gliny, mady, iły), zlewnych oraz na terenach zagrożonych erozją, gleba po wykonaniu orki głębokiej powinna być pozostawiona na okres zimy w ostrej skibie. Na glebach średnich, ze względu na ryzyko umieszczenia nasion w przesuszonej warstwie gleby, zaleca się wyrównanie roli w czasie wykonywania orki przedzimowej, np. przy pomocy brony lub doprawiacza (Fot. 1). Na wyrównanie orki wpływ mają ponadto: kształt odkładnicy, wilgotność i stan gleby, prędkość, szerokość i głębokość wykonywanej orki oraz ukształtowanie terenu. Plon główny (t/ha) Uprawa buraki pszenica jęczmień rzepak pszenica cukrowe ozima ozimy ozimy ozima Orka 30 cm 54,52 4,84 3,68 2,53 5,82 Orka 50 cm 57,65 4,36 4,08 2,94 5,99 Spulchnianie 70 cm 55,21 4,23 3,82 2,63 5,90 NIR, LSD 2,58 0,22 0,18 0,19 0,40 Tabela 1. Wpływ orki głębokiej na plony roślin w zmianowaniu. Średnie z lat (Durkowski i Cieśliński 1988) 3

4 System płużny Fot. 1. Orka przedzimowa. Fot. KWS Agroservice. Przy niekorzystnym przebiegu pogody w okresie jesiennym istnieje konieczność wykonania orki pod burak w okresie wiosennym. Orkę tę należy wykonać możliwie wcześnie (jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne) na głębokość od 15 do 25 cm. Orka powinna być wykonana bardzo starannie, z małym wyskibieniem i najlepiej z zastosowaniem pogłbiębiacza. Ujemną cechą wiosennej orki jest silne przesuszenie gleby i przemieszczenie nasion chwastów do wierzchniej warstwy gleby. Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, iż w przypadku wykonania orki wiosennej na glebie średniej, w roku o korzystnym dla buraka cukrowego rozkładzie opadów atmosferycznych uzyskany plon może być czasami wyższy niż po wykonaniu orki przedzimowej. Należy to tłumaczyć naturalną reakcją buraka cukrowego na wzrost miąższości warstwy ornej. Zjawisko to zachodzi jednak tylko w roku o wysokich, korzystnie rozłożonych opadach deszczu. Ze względu na nierównomierne pokruszenie gleby w różnych poziomach skiby, w systemie płużnym orka wspomagana jest szeregiem zabiegów uzupełniająco - doprawiających wykonanych przy użyciu różnego rodzaju sprzętu mechanicznego. Orka, oprócz szeregu niezaprzeczalnych korzyści dobre rozkruszenie i spulchnienie gleby na określoną głębokość, dokładne przykrycie resztek pożniwnych, międzyplonów, nawozów organicznych i mineral- 4

5 System płużny nych, równomierne rozmieszczenie składników pokarmowych w warstwie ornej i ograniczenie ich przemieszczania do głębszych warstw gleby, redukcja zachwaszczenia, możliwość stosowania w każdych warunkach klimatyczno - glebowych, niesie za sobą również szereg wad. Do najczęściej wymienianych zaliczamy: - naruszenie, a nawet zniszczenie wierzchniej warstwy ochronnej gleby oraz jej struktury, - zakłócenie równowagi biologicznej gleby, - nadmierne przesuszenie warstwy ornej, - zbyt intensywne tempo spalania próchnicy, - zaburzenie obiegu składników pokarmowych, - narażenie gleby na silne oddziaływanie erozji wietrznej i wodnej, - obniżenie siły nośnej gleby, - tworzenie zagęszczonej warstwy podornej, tzw. podeszwy płużnej, - zmniejszenie populacji pożytecznej mikroflory i mikrofauny glebowej, - niska wydajność oraz wysoka energochłonność i pracochłonność. Ujemne strony systemy płużnego można częściowo eliminować poprzez siew w międzyplonie ścierniskowym roślin jarych przemarzających w okresie zimy (antymątwikowe odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej, facelia błękitna i inne) lub z roślin ozimych (żyto, pszenżyto, pszenica) desykowanych wiosną herbicydem zawierającym glifosat (np. Roundup 360 SL). W tym celu po zbiorze przedplonu, którym powinna być roślina odpowiednio wcześnie schodząca z pola np. pszenica ozima, należy pobrać próbki gleby w celu wykonania chemicznej analizy na zawartość przyswajalnych składników pokarmowych. Następnie, w oparciu o wyniki analizy gleby, stosuje się nawożenie organiczne i mineralne (P, K, Mg) przewidziane pod burak. Dodatkowo należy zastosować nawożenie azotem w dawce od 40 do 70 kg/ha (w zależności od ilości przyoranej słomy i resztek pożniwnych) i wykonuje się uprawki pożniwne (najlepiej do tego celu nadaje się kultywator ścierniskowy), następnie orkę siewną (na głębokość cm) i zespół uprawek przedsiewnych. Nie wskazana jest rezygnacja z uprawek pożniwnych. Przyoranie słomy bez wcześniejszego wymieszania z wierzchnią warstwą gleby powoduje nieprawidłowe, warstwowe ułożenie resztek pożniwnych (Fot. 2). Należy pamiętać, iż gleba po orce jest Fot. 2. Niewłaściwe, warstwowe umieszczenie resztek pożniwnych. Fot. KWS Agroservice. silnie spulchniona, zatem aby nie tworzyły się nie pożądane koleiny uprawki przedsiewne oraz siew należy wykonać ciągnikiem bez obciążników, wyposażonym dodatkowo w koła bliźniacze. W międzyplonie wysiewa się najczęściej antymątwikowe odmiany gorczycy białej. Siew wykonuje się siewnikiem zbożowym lub przy pomocy zestawu uprawowo siewnego w terminie od (Polska Centralna: niższe opady, wczesne przymrozki) do (Polska Południowo Zachodnia: wysokie opady, najdłuższy okres wegetacji). W przypadku starannego przykrycia resztek pożniwnych oraz w warunkach dodatniego bilansu wody w glebie wysiewa się od 15 do 18 kg/ha nasion antymątwikowej odmiany gorczycy białej. Przykładem takiej odmiany jest Sirola wyhodowana przez firmę KWS. Odmiana ta kiełkuje w warunkach niedoboru wilgoci, charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu, dobrym przykryciem gleby, krótkim okresem wegetacji (60 80 dni) bez wytwarzania nasion oraz niskimi wymaganiami agro- 5

6 System płużny technicznymi. Zastosowanie antymątwikowych odmian gorczycy białej i rzodkwi oleistej niesie szereg korzyści: - ograniczenie populację mątwika burakowego w glebie (o około 40 %), - przeciwdziałanie erozji powietrznej i wodnej, - ograniczenie przemieszczania się składników pokarmowych, - hamowanie rozwoju chwastów (działanie allelopatyczne), - zwiększanie siły nośnej gleby, - zmniejszenie parowania, - ochrona mikroorganizmów glebowych przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, - regulacja gospodarki wodnej gleby (poprawa infiltracji i podsiąkania kapilarnego), - zwiększenie aktywności biologicznej i żyzności gleby, Fot. 3. System korzeniowy gorczycy białej: głębokość korzenienia ok cm koniec listopada. Fot. KWS Agroservice. - ochrona gleby przed zaskorupieniem po siewie buraków, szczególnie na glebach ciężkich, - zmniejszenie zwięzłości gleby, - biodegradacja pozostałości środków ochrony roślin, - działanie strukturotwórcze, - ograniczenie zagęszczenia warstwy podornej w glebie naturalny głębosz (Fot. 3). Pod koniec wegetacji gorczyca osiąga około 1 metra wysokości. Wegetacja zostaje zahamowana z chwilą wystąpienia pierwszych przymrozków. Przy uprawie gorczycy białej należy unikać zbyt wczesnego siewu ze względu na możliwość zakwitnięcia roślin i osypania się nasion. W przypadku uprawy tradycyjnej gorczycę należy przyorać jesienią. W latach o sprzyjającym dla wzrostu roślin przebiegu pogody, gorczycę przed przyoraniem należy rozdrobnić w celu szybszej mineralizacji. W wielu rejonach uprawy buraka cukrowego co raz częściej spotyka się uprawę tej rośliny z siewu w mulcz. Mulczowanie polega na pozostawieniu na powierzchni pola materii organicznej lub wymieszaniu jej z wierzchnią warstwą gleby. Podstawową zasadą tej technologii jest ochrona środowiska glebowego gleba przez cały rok pokryta jest obumarłymi resztkami organicznymi lub roślinnością. W zależności od rodzaju materii organicznej, która pokrywa powierzchnię pola (konserwuje), wyróżniamy następujące systemy uprawy w mulcz: 1. Uprawa buraka z siewu w mulcz z międzyplonu (antymątwikowe odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej, facelia błękitna i inne), a. z orką siewną pod międzyplon, b. zamiast orki płytkie spulchnienie gleby kultywatorem ścierniskowym. 2. Uprawa buraka z siewu w mulcz ścierniskowy (rozdrobniona słoma). 3. Siew bezpośredni (ściernisko, rozdrobniona słoma). Systemy 1b, 2 i 3 to technologie bezorkowe. Przy uprawie buraka z siewu w mulcz z międzyplony, po zbiorze przedplonu należy zastosować całą przewidywaną pod burak dawkę nawozów organicznych oraz 1/2 do 2/3 dawki nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych oraz od 6

7 System płużny Fot. 4. Przemarznięty międzyplon z gorczycy wiosną. Fot. KWS Agroservice. 50 do 80 kg N/ha (należy uwzględnić ilość azotu wniesioną z nawozem naturalnym). Następnie w celu wymieszania nawozów należy wykonać uprawki pożniwne, orkę siewną, wysiać roślinę międzyplonową i pozostawić ją na polu przez okres zimy (Fot. 4). Wiosną zaleca się dwukrotne stosowanie herbicydu zawierającego glifosat w celu zniszczenia chwastów ozimych (np. przytulii czepnej, gwiazdnicy pospolitej, fiołka polnego), które znajdują się zaawansowanych fazach wzrostu. Pierwszy, wczesnowiosenny zabieg stosuje się przed siewem buraka, tuż po ruszeniu wiosennej wegetacji, drugi po siewie, jednak nie później niż 3 dni przed wschodami. Następnie stosuje się przedsiewną dawkę nawozów N oraz pozostałą część dawki nawozów fosforowych, potasowych oraz magnezowych i przy pomocy agregatu uprawowego (czynnego lub biernego) miesza się nawozy i przemarznięte resztki gorczycy z wierzchnią warstwą gleby. W celu właściwego rozdrobnienia gorczy- cy, uprawkę należy wykonać w czasie suchej, słonecznej pogody. Siew buraka wykonuje się siewnikiem konwencjonalnym lub w przypadku pozostawienia resztek roślinnych bez wymieszania z wierzchnią warstwą gleby przy pomocy siewnika wyposażonego w specjalne kroje tarczowe. Wyniki badań naukowych i praktyki rolniczej dowodzą, iż wyższe plony buraka cukrowego uzyskuje się wysiewając nasiona w warstwę gleby wymieszaną z przemarzniętymi resztkami gorczycy. Wynika to z faktu, iż burak cukrowy korzystnie reaguje na uprawę przedsiewną. Siew w warstwę gleby z pozostającymi na powierzchni pola resztkami międzyplonu zalecany jest w rejonach szczególnie narażonych na działanie erozji wietrznej. Obserwacje prowadzone w trakcie naszego doświadczenia wykazały że warstwa orna gleby na obiektach mulczowanych gorczycą charakteryzowała się w porównaniu do tradycyjnej uprawy większą wilgotnością i nieznacznie niższą temperaturą, zwłaszcza na początku wegetacji. 7

8 Systemy bezorkowe Systemy bezorkowe Fot. 5. Tensjometr pomiar wilgotności gleby. Fot. KWS Agroservice. W nowoczesnych technologiach uprawy buraka cukrowego zauważa się systematyczne przechodzenie z klasycznych metod uprawy do systemów uproszczonych, dostosowanych do określonych warunków przyrodniczno - produkcyjnych. Podstawą tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Aspekty ekonomiczne narzucają konieczność utrzymania właściwych proporcji pomiędzy kosztami ponoszonymi na uprawę roli, a uzyskiwanymi plonami. Względy przyrodnicze dążą natomiast do utrzymania równowagi w agroekosystemie poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy procesami powstawania i degradacji gleby przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego potencjału żyzności i urodzajności. W związku * Gruber - kultywator ścierniskowy Źródło: KWS Agroservice Tabela 2. Schemat doświadczenia Systemy uprawy. 8

9 Uprawa buraka cukrowego z siewu w mulcz z międzyplonu w warunkach systemu bezorkowego z tym pracownicy KWS Agroservice od kilkunastu lat w Niemczech, a od ubiegłego roku również w Polsce, prowadzą cieszące się dużym zainteresowaniem plantatorów badania dotyczące uprawy buraka cukrowego z zastosowaniem 10 wariantów uprawy. Interesujące dla nas jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jaka będzie reakcja buraka cukrowego na zintensyfikowaną w różnym stopniu uprawę w porównaniu do tradycyjnej, płużnej uprawy. W badaniach obserwuje się także zmiany właściwości fizycznych i biologicznych gleby zachodzące pod wpływem różnych metod uprawy (Fot. 5). Schemat doświadczenia przedstawiono w Tabeli 2. Uprawa buraka cukrowego z siewu w mulcz z międzyplonu w warunkach systemu bezorkowego W warunkach wysokiej kultury gleby i dobrej zasobności w składniki pokarmowe możliwe jest zastosowanie uproszczenia w uprawie pod miedzyplon poprzez zastąpienie orki siewnej zabiegiem spulchniającym wierzchnią warstwę gleby. Po zbiorze przedplonu należy pobrać próby gleby na zawartość składników pokarmowych, a następnie uwzględniając wynik analizy zastosować 2/3 dawki nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych przewidzianych pod burak. Dodatkowo należy zastosować kg N/ha. Następnie przy pomocy kultywatora ścierniskowego wykonać dwa zabiegi uprawowe pierwszy na głębokość 5 8 cm, drugi tuż przed siewem gorczycy na głębokość cm. Dobre wyniki w postaci równomiernej obsady gorczycy (Fot. 6, 8) daje zastosowanie w tej technologii do siewu międzyplonu agregatu czynnego wyposażonego w redlice tarczowe (Fot. 7). Fot.6. Udany międzyplon ścierniskowy z gorczycy białej (antymątwikowa odmiana Sirola). Fot. KWS Agroservice. Fot. 7. Zestaw uprawowo siewny z redlicami tarczowymi. Fot. KWS Agroservice. Gorczycę należy wysiać w dawce kg/ha (wyższą normę należy stosować w przypadku niedoborów wilgoci oraz dużej ilości resztek pożniwnych) i pozostawić przez zimę jako mulcz. Wiosną stosuje się przewidziane nawożenie mineralne i dwukrotne zwalczanie chwastów przy pomocy herbicydu zawierającego glifosat. Siew buraka wykonuje się w wierzchnią warstwę gleby wymieszaną z przemarzniętymi resztkami gorczycy lub bezpośrednio w mulcz przy pomocy siewnika wyposażonego w specjalne kroje tarczowe. Uprawa buraka cukrowego z siewu w mulcz z międzyplonu, 9

10 Uprawa buraka z siewu w mulcz ścierniskowy Fot. 8. Równomierna obsada gorczycy wynik zastosowania agregatu czynnego wyposażonego w redlice tarczowe. Fot. KWS Agroservice. w przypadku zastąpienia orki zabiegiem spulchniającym, ze względu na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych na uprawę roli (o 60 70%) pozwala zmniejszyć o 15% całkowite koszty produkcji przy zachowaniu plonu korzeni i jakości technologicznej na poziomie technologii tradycyjnej. Uprawa buraka z siewu w mulcz ścierniskowy Zbiór przedplonu, którym jest pszenica ozima, należy przeprowadzić tak, aby ściernisko pozostało krótkie, zaś słoma (pozostająca na polu) była starannie rozdrobniona i równomiernie rozrzucona. Następnie na podstawie wyniku analizy gleby na zasobność przyswajalnych składników pokarmowych stosuje się w pełnej dawce przewidzianej pod burak cukrowy nawozy P, K i Mg. W przypadku, gdy słoma pozostaje na ściernisku dodatkowo należy zastosować nawożenie azotem, które jest niezbędne do prawidłowej mineralizacji resztek pożniwnych (5 7 kg N/1 tonę słomy). Tuż po zbiorze przedplonu należy wykonać pierwszy zabieg uprawy pożniwnej, który ma na celu ograniczenie parowania, wymieszanie z glebą resztek pożniwnych (do 70%), wapna (w przypadku niskiego ph) i nawozów mineralnych oraz szybkie skiełkowanie nasion chwastów. Najlepiej do tego celu nadaje się kultywator ścierniskowy, którego zęby dokładnie podcinają ściernisko i przykrywają resztki pożniw- 10

11 Uprawa buraka z siewu w mulcz ścierniskowy ne, talerze wyrównują powierzchnię pola, a wał zagęszcza wierzchnią warstwę roli stwarzając doskonałe warunki do kiełkowania nasion chwastów. Najlepszy efekt uzyskujemy wykonując zabieg na głębokość 5 8 cm, przy prędkości roboczej około 10 km/h. Drugą uprawkę spulchniającą wykonuje się w październiku na głębokość cm. Celem tego zabiegu jest: głębsze spulchnienie wierzchniej warstwy gleby, dalsze wymieszanie i pokruszenie resztek pożniwnych oraz walka z chwastami. Ograniczenie uprawek pożniwnych tylko do jednego, głębszego (12 15 cm) zabiegu nie jest w praktyce polecane, ze względu na gorsze wyniki w zakresie przygotowania stanowiska i walki z chwastami (Fot. 9) W technologii siewu w mulcz ścierniskowy wiosną należy zwrócić szczególną uwagę na problem zachwaszczenia stanowiska. Zastosowanie uproszczeń polegające na wyeliminowaniu orki i braku międzyplonu (wpływa hamująco na rozwój chwastów), przyczynia się do intensywniejszego rozwoju chwastów w okresie wiosennym. W związku z tym, tuż po ruszeniu wegetacji, kiedy pole dostatecznie przeschnie, należy zastosować Roundup Energy 450 SL, który bardzo szybko przemieszcza się w roślinie, również przy niższych temperaturach. Drugą dawkę tego herbicydu można zastosować po siewie buraka cukrowego, do 3 dni przed jego wschodami. Następnie stosuje się przedsiewną dawkę nawozów azotowych i przy pomocy czynnego agregatu uprawowego przy jednym lub maksymalnie dwóch przejazdach przygotowuje się wierzchnią warstwę roli do wysiewu nasion (Fot.10). Siew buraka wykonuje się przy pomocy siewnika wyposażonego w specjalne kroje tarczowe (Fot. 11). W przypadku małej ilości resztek pożniwnych siew można wykonać siewnikiem tradycyjnym, wyposażonym w klasyczne redlice. Opisana technologia uprawy buraka zalecana jest do stosowania w rejonach o niskich opadach atmosferycznych, a więc wszędzie tam gdzie uprawa międzyplonu jest zawodna i istnieje zagrożenie erozją wietrzną i wodną. Fot. 9. Dwukrotna (po lewej) i jednokrotna (po prawej) uprawa kultywatorem ścierniskowym. Fot. KWS Agroservice. Rys. 1. Rozmieszczenie nasion chwastów w glebie w zależności od sposobu uprawy (Dzienia 1998). Ze względu na niskie wschody, niedostateczną obsadę, istotnie niższe plony, nie zaleca się siać buraka bezpośrednio w mulcz ścierniskowy. Uprawa buraka cukrowego z siewu w mulcz ścierniskowy jest pod względem ekonomicznym bardzo konkurencyjna w porównaniu do wcześniej omówionych technologii (niższa energochłonność i pracochłonność), zaś redukcja liczby zabiegów uprawowych przyczynia się do mniejszego ugniatania gleby. Szersze zastosowanie tej technologii w praktyce uniemożliwiają: - wzrost gęstości gleby w dolnym poziomie warstwy ornej, 11

12 Uprawa buraka z siewu w mulcz ścierniskowy Fot. 10. Wiosenna uprawa roli agregatem czynnym w technologii siewu buraka w mulcz ścierniskowy. Fot. KWS Agroservice. Fot. 11. Sekcja siewnika punktowego do wysiewu nasion buraka wyposażona w kroje tarczowe. Fot. KWS Agroservice 12

13 Siew bezpośredni - ujemny bilans gospodarki wodnej gleby, - niedostateczne wyposażenie gospodarstw w siewniki z krojami tarczowymi, - zachwaszczenie (duża liczebność nasion chwastów w wierzchniej warstwie gleby (Rys. 1), - niższe plony w przypadku niekorzystnych warunków klimatyczno glebowych. Siew bezpośredni W praktyce rolniczej istnieje duże zainteresowanie siewem bezpośrednim wielu gatunków roślin uprawnych w zmiennych warunkach klimatyczno glebowych. Zainteresowanie to wynika z bardzo dużych kosztów ponoszonych na tradycyjną uprawę roli. Siew bezpośredni polega na tym, że na polu po zbiorze przedplonu (pszenica ozima) do siewu buraka nie są wykonywane żadne zabiegi uprawowe. Siew nasion odbywa się w glebę pokrytą ścierniskiem i resztkami pożniwnymi (Fot. 12). W Polsce pierwsze doświadczenia nad siewem bezpośrednim roślin rolniczych rozpoczęto w 1965 roku. Wyniki dotychczasowych badań wykazały, że dobre rezultaty przy siewie bezpośrednim uzyskano przy uprawie: kukurydzy, pszenicy, żyta, jęczmienia. Zaniechanie wykonywania orki w ogniwie zmianowania lub w całym zmianowaniu i zastąpienie jej siewem bezpośrednim buraka cukrowego, prowadziło do wzrostu gęstości, zwięzłości, porowatości i kwasowości gleby. Buraki reagowały na to znacznym obniżeniem obsady oraz spadkiem plonu. Całkowite zaniechanie uprawy istotnie wpłynęło na wzrost zachwaszczenia. Ważnym aspektem w tej technologii jest sprawa resztek pożniwnych. W przypadku stosowania siewu bezpośredniego powinny one być starannie rozdrobnione i równomiernie rozmieszczone na polu, gdyż w przeciwnym razie zostaną wciśnięte przez krój lub redlicę talerzową na dno łoża siewnego stwarzając niekorzystne warunki do kiełkowania i wschodów rośliny uprawnej. W przypadku małej ilości resztek mulczujących dochodzi do znacznego pogorszenia gospodarki wodnej gleby. Wierzchnia warstwa roli pozostająca w stanie silniejszego zagęszczenia stwarza korzystne warunki wilgotnościowe tylko w krótkim okresie po wystąpieniu opadów deszczu i przede wszystkim w warstwie powierzchniowej. Przy dłuższym okresie bezdeszczowym woda zgromadzona w wierzchniej warstwie nie przesiąka do głębszych warstw gleby, lecz intensywnie paruje. Stosowanie tej technologii w praktyce wymaga spełnienia szeregu warunków: - posiadania siewnika przystosowanego do pracy w glebie niezaoranej, - stosowania zwiększonych dawek nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, Fot. 12. Siew bezpośredni. Fot. KWS Agroservice. 13

14 Metody i systemy uprawy Siew bezpośredni - przeznaczenia pod uprawę buraka gleby o najwyższej naturalnej żyzności, znajdującej się w wysokiej kulturze, - stosowania środków chemicznych zawierających glifosat. Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat systemów uprawy roli należy stwierdzić, iż ze stosowania orki nie należy całkowicie rezygnować, lecz uzupełniać ją racjonalnymi rozwiązaniami agrotechnicznymi i organizacyjnymi. Na glebach o wysokiej kulturze można okresowo spłycać orkę lub zastępować ją innymi zabiegami uprawowymi z wykorzystaniem kultywatora ścierniskowego czy głębosza. Uproszczenia w uprawie buraka można wprowadzać przede wszystkim na glebach średnio zwięzłych, w przeciwieństwie do gleb bardzo ciężkich. W wyborze stosowanych systemów uprawy należy kierować się specyfiką lokalnych warunków siedliskowych, znajomością wymagań rośliny uprawnej oraz stanem wyposażenia technicznego mając na względzie szeroko rozumiane środowisko glebowe. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z doświadczeniami prowadzonymi przez firmę KWS, w gospodarstwie Państwa Anny i Piotra Luber w Wybranowie, uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Marcinem Ładą z działu KWS Agroservice pod numerem telefonu lub adresem 14

15 Metody i systemy uprawy Materiały źródłowe MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE: 1. Biskupski A., Kaus A., Możliwość zastąpienia orek w zmianowaniu przez stosowanie kultywatorów o sztywnych łapach. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. t. 3/97: Dzienia S., Sosnowski A., Wpływ ugniatania gleby na właściwości fizyczne i plonowanie jęczmienia jarego i pszenicy jarej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 356: Dzienia S., Sosnowski A., Uproszczenia w podstawowej uprawie roli a wysokość nakładów energii. Fragmenta Agronomica 3: Gawrońska Kulesza A., Systemy i metody uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 439: Grzebisz W., Warunki wodno powietrzne gleby a rozwój systemu korzeniowego roślin uprawnych. Fragmenta Agronomica 3: Gutmański I., Produkcja buraka cukrowego. PWRiL Poznań. 7. Kordas L., Zimny L., Wpływ międzyplonów ścierniskowych stosowanych w systemie siewu bezpośredniego na strukturę roli. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. t. 4B/98: Kordas L., Wpływ siewu bezpośredniego na plonowanie i zachwaszczenie buraków cukrowych i pszenicy ozimej. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. t. 3/97: Kuś J., Nawrocki S., Współczesne rozwiązania w agrotechnice przeciwerozyjnej. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. t. 4B/98: Marks M., Buczyński G., Degradacja gleb spowodowana mechanizacją prac polowych oraz sposoby i możliwości jej zapobiegania. Postępy Nauk Rolniczych 4/2002: Orzech K., Nowicki J., Marks M. Znaczenie uprawy roli w kształtowaniu środowiska. Postępy Nauk Rolniczych. 1/2003; s Pabian J., Włodek S., Biskupski A., Plonowanie buraka cukrowego na czarnej ziemi w zależności od sposobu uprawy roli. Pamiętnik Puławski Materiały Konferencji. z. 120: Pabian J., Włodek S., Biskupski A., Oddziaływanie siewu bezpośredniego na wilgotność gleby. Postępy Nauk Rolniczych 4/2002: Roszak W., Radecki A., Opic J., Energochłonność orek wykonywanych w różnych warunkach. Fragmenta Agronomica 2:

16 Skontaktuj się z nami KWS AGROSERVICE dr inż. Wacław Wiśniewski mgr inż. Marcin Łada KWS Polska Sp. z o.o. ul. Pszczelna 9, Poznań tel fax Od nas wszystko się zaczyna.

Uproszczenia w uprawie buraków cukrowych

Uproszczenia w uprawie buraków cukrowych Uproszczenia w uprawie buraków cukrowych wyniki doświadczeń prowadzonych we współpracy z firmą KWS w rejonie plantacyjnym Nordzucker Polska S.A. Konferencja STC Postęp w uprawie buraków i w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Siew: agregat uprawowy i siewnik czy kombinacja uprawowosiewna?

Siew: agregat uprawowy i siewnik czy kombinacja uprawowosiewna? .pl https://www..pl Siew: agregat uprawowy i siewnik czy kombinacja uprawowosiewna? Autor: dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka Data: 28 grudnia 2015 Uprawa przedsiewna oraz siew to niewątpliwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Systemy uprawy buraka cukrowego

Systemy uprawy buraka cukrowego Systemy uprawy buraka cukrowego Wyniki doświadczenia polowego - BSO Polska 2007 Dariusz Grzenkowitz Systemy uprawy buraka Doświadczenie polowe BSO - 2007 WARUNKI METEOROLOGICZNE Opady za okres wegetacji:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie uprawowe w Pawłowicach

Doświadczenie uprawowe w Pawłowicach Doświadczenie uprawowe w Pawłowicach 23 kwietnia na terenie gospodarstwa należącego do Instytutu Zootechniki w Pawłowicach (powiat leszczyński) założono bardzo nietypowe doświadczenie uprawowe. Po raz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY UPRAWY BURAKA CUKROWEGO Z WYKORZYSTANIEM GORCZYCY

SYSTEMY UPRAWY BURAKA CUKROWEGO Z WYKORZYSTANIEM GORCZYCY SYSTEMY UPRAWY BURAKA CUKROWEGO Z WYKORZYSTANIEM GORCZYCY Dr hab. inż. Mirosław Nowakowski Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział Bydgoszcz m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W UPRAWIE BURAKA CUKROWEGO POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA KOSZTÓW UPRAWY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W UPRAWIE BURAKA CUKROWEGO POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA KOSZTÓW UPRAWY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W UPRAWIE BURAKA CUKROWEGO POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA KOSZTÓW UPRAWY prof. UP, dr hab. Jacek Przybył, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Nowoczesna technika rolnicza W

Bardziej szczegółowo

Zabiegi spulchniające i wyrównujące rolę wykonywane narzędziami biernymi Włókowanie

Zabiegi spulchniające i wyrównujące rolę wykonywane narzędziami biernymi Włókowanie Zabiegi spulchniające i wyrównujące rolę wykonywane narzędziami biernymi Włókowanie Włókowanie to uprawka wykonywana najpłycej za pomocą włóki. Ma za zadanie wyrównanie powierzchni roli, zmniejszenie parowania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii   Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii e-mail: jszukala@up.poznan.pl Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje opłacalności uprawy roślin strączkowych Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

Dni Pola - UTU. Uproszczona Technika Uprawy konserwacja gleb. 27 października 2010

Dni Pola - UTU. Uproszczona Technika Uprawy konserwacja gleb. 27 października 2010 A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 27 października 2010 Dni Pola - UTU Uproszczona Technika Uprawy konserwacja gleb Czynniki warunkujące dobre wyniki agronomiczne:

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Zabiegi ugniatające i kruszące rolę

Zabiegi ugniatające i kruszące rolę Zabiegi ugniatające i kruszące rolę Zabiegi ugniatające i kruszące rolę wykonuje się za pomocą wałów. Wałowanie ma za zadanie zagęszczenie powierzchniowej lub głębszej warstwy roli, rozkruszenie brył bądź

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenica jara. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenica jara Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Pszenica jara ma stosunkowo niewielkie wymagania termiczne. Kiełkowanie rozpoczyna się już w temperaturze 1-3 C. Jednakże w okresie krzewienia temperatura

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ORKI W PRAKTYCE

ZNACZENIE ORKI W PRAKTYCE 1 2 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ZNACZENIE ORKI W PRAKTYCE Dr inż. Marek Gugała Katedra Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

IDHA. Płynne nawozy doglebowe. B Mn. Specjalistyczne nawozy płynne. Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów

IDHA. Płynne nawozy doglebowe. B Mn. Specjalistyczne nawozy płynne. Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Płynne nawozy doglebowe Mg B Mn ADOB SB-2 ADOB Ma ADOB OR Fe ADOB PO ADOB O Cu Zn Ca Mo Specjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zboża rzekome. Gryka

Zboża rzekome. Gryka Zboża rzekome Grupę roślin rolniczych określanych jako zboża rzekome tworzą gatunki uprawne, które botanicznie nie są spokrewnione ze zbożami. Są to gatunki należące do klasy roślin dwuliściennych, jednak

Bardziej szczegółowo

Woda dostępna dla roślin - wszystko zależy od sposobu uprawy

Woda dostępna dla roślin - wszystko zależy od sposobu uprawy .pl https://www..pl Woda dostępna dla roślin - wszystko zależy od sposobu uprawy Autor: Tomasz Kodłubański Data: 25 maja 2017 1 / 13 .pl https://www..pl Obserwowany w ostatnich latach wzrost cen nośników

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TECHNICE UPRAWY ROLI I SIEWU. Janusz Smagacz Gdańsk,

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TECHNICE UPRAWY ROLI I SIEWU. Janusz Smagacz Gdańsk, INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TECHNICE UPRAWY ROLI I SIEWU Janusz Smagacz Gdańsk, 28.11.2016 Polski system uprawy stworzony przez prof. Świętochowskiego (lata 40 XX wieku) Pięć zespołów uprawek: uprawki pożniwne

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O.

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O. KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa handlowa: Produkt: Dostępne formy: Przeznaczenie: Rośliny: Szczególnie polecany: Dokumenty potwierdzające jakość: siarkomax agro nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące dobre wyniki agronomiczne: warunki klimatyczne ziemia rolnik (system uprawy)

Czynniki warunkujące dobre wyniki agronomiczne: warunki klimatyczne ziemia rolnik (system uprawy) Czynniki warunkujące dobre wyniki agronomiczne: warunki klimatyczne ziemia rolnik (system uprawy) System orkowy jest na dzień dzisiejszy systemem najbardziej znanym i najbardziej bezpiecznym. System bezorkowy

Bardziej szczegółowo

Płynne nawozy doglebowe

Płynne nawozy doglebowe Płynne nawozy doglebowe Mg ADO -2 ADO MA Zn ADO OR Cu ADO PO ADO O Ca Mn Mo Fe pecjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji podczas

Bardziej szczegółowo

wymaga średniej długości dnia poniżej 14 godzin. W Europie Środkowej odmiany wczesne są zaliczane do odmian obojętnych pod względem długości dnia.

wymaga średniej długości dnia poniżej 14 godzin. W Europie Środkowej odmiany wczesne są zaliczane do odmian obojętnych pod względem długości dnia. wymaga średniej długości dnia poniżej 14 godzin. W Europie Środkowej odmiany wczesne są zaliczane do odmian obojętnych pod względem długości dnia. typową dla roślin dnia krótkiego. Kwiaty fioletowe Dojrzewa

Bardziej szczegółowo

Zespoły zabiegów uprawowych

Zespoły zabiegów uprawowych Zespoły zabiegów uprawowych Zarówno orka, jak i każdy pojedynczy zabieg doprawiający rolę nie spełniają wszystkich zadań, jakie stawia się uprawie roli. Dlatego wykonuje się kilka uprawek następujących

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

3 lipca gościliśmy w naszym gospodarstwie w Ryczeniu plantatorów buraka cukrowego koncernu Pfeifer & Langen.

3 lipca gościliśmy w naszym gospodarstwie w Ryczeniu plantatorów buraka cukrowego koncernu Pfeifer & Langen. 3 lipca gościliśmy w naszym gospodarstwie w Ryczeniu plantatorów buraka cukrowego koncernu Pfeifer & Langen. Łącznie odwiedziło nas około 100 osób, dla których wizyta w naszym gospodarstwie była jednym

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Upraszczanie uprawy płużnej Upraszczanie uprawy płużnej polega głównie na: przez agregatowanie narzędzi,

Upraszczanie uprawy płużnej Upraszczanie uprawy płużnej polega głównie na: przez agregatowanie narzędzi, Upraszczanie uprawy płużnej Upraszczanie uprawy płużnej polega głównie na: 1) scalaniu poszczególnych zabiegów uprawowych w jeden zabieg (uprawa scalona) przez agregatowanie narzędzi, 2) spłycaniu niektórych

Bardziej szczegółowo

Głębokość siewu nasion zbóż ma znaczenie

Głębokość siewu nasion zbóż ma znaczenie .pl https://www..pl Głębokość siewu nasion zbóż ma znaczenie Autor: Sylwia Krupiak Data: 5 sierpnia 2016 Każdego roku przed zasiewami jesiennymi rolnicy stają przed bardzo ważnym wyborem. Muszą dobrać

Bardziej szczegółowo

Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej

Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W POZNANIU INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN Państwowy Instytut Badawczy prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Iwona Jaskulska Współczesne

Bardziej szczegółowo

Resztki pożniwne: co robić, żeby nie tracić wody z gleby?

Resztki pożniwne: co robić, żeby nie tracić wody z gleby? .pl https://www..pl Resztki pożniwne: co robić, żeby nie tracić wody z gleby? Autor: Anita Musialska Data: 11 lipca 2016 Resztki pożniwne są wciąż mało docenianym nawozem i źródłem próchnicy. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska Spis treści 1. Wiadomości wstępne 1.1. Zadania i zakres przedmiotu 1.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej 2. Klimatyczne czynniki siedliska 2.1. Atmosfera i siedlisko roślin 2.2. Czynniki meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

Uprawa grochu siewnego może się opłacić!

Uprawa grochu siewnego może się opłacić! .pl https://www..pl Uprawa grochu siewnego może się opłacić! Autor: Małgorzata Srebro Data: 25 stycznia 2018 Uprawa grochu siewnego w Polsce wbrew krążącej wśród rolników opinii wcale nie jest trudna i

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn agrotechniczny KWS. Biuletyn agrotechniczny KWS

Biuletyn agrotechniczny KWS. Biuletyn agrotechniczny KWS Biuletyn agrotechniczny KWS Biuletyn agrotechniczny KWS nr 3/2003 (4) Przygotowanie stanowiska pod buraki www.kws.pl Od nas wszystko się zaczyna. Wprowadzenie Wprowadzenie Jakby wielkim nie było znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymarzanie zbóż i rzepaku może być realnym zagrożeniem

Wymarzanie zbóż i rzepaku może być realnym zagrożeniem .pl https://www..pl Wymarzanie zbóż i rzepaku może być realnym zagrożeniem Autor: Małgorzata Srebro Data: 24 stycznia 2018 Zasiewy ozimin są mniejsze. Bezśnieżna i ciepła zima buduje niepokój, gdyż rośliny

Bardziej szczegółowo

Uprawa bezorkowa: czy warto?

Uprawa bezorkowa: czy warto? .pl https://www..pl Uprawa bezorkowa: czy warto? Autor: Tomasz Kodłubański Data: 1 września 2016 Od wielu lat uważa się, że rzepak jako roślina głęboko korzeniąca się wymaga bardzo starannej uprawy najlepiej

Bardziej szczegółowo

Funkcje i zadania uprawy roli do lat 60-tych XX wieku (rolnictwo bez agrochemii) Zadania uprawy roli: redukcja zachwaszczenia; zwiększenie dostępności

Funkcje i zadania uprawy roli do lat 60-tych XX wieku (rolnictwo bez agrochemii) Zadania uprawy roli: redukcja zachwaszczenia; zwiększenie dostępności UPRAWA BEZPŁUŻNA KORZYŚCI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE Janusz Smagacz Plan prezentacji 1. Zadania uprawy roli w przeszłości. 2. Przesłanki do wprowadzenia modyfikacji w uprawie roli. 3. Plonowanie roślin

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze!

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! .pl https://www..pl Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! Autor: Małgorzata Srebro Data: 26 lutego 2018 Jęczmień jary browarny to jedna z najchętniej wybieranych przez rolników uprawa w Polsce. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe Żyto Wymagania klimatyczno - glebowe Temperatura Żyto w porównaniu z innymi zbożami ma najmniejsze wymagania termiczne. Na terenie całego kraju występują korzystne warunki do jego uprawy. Zarówno kiełkuje,

Bardziej szczegółowo

Rzepak- gęstości siewu

Rzepak- gęstości siewu Rzepak- gęstości siewu Technologia uprawy rzepaku ze Strip-till, ma w Polsce zaledwie kilkuletnią tradycję. Nie ustalono jak dotąd optymalnych gęstości siewu w tym systemie. Jednakże o samym siewie punktowym

Bardziej szczegółowo

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Uprawa zbóŝ jarych Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Wymagania wodne Owies>pszenica jara>pszenŝyto jare>jęczmień Wymagania klimatyczne owsa Owies jest zaliczany do roślin klimatu umiarkowanego i

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP. Seminarium STC Toruń, r.

Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP. Seminarium STC Toruń, r. Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP Seminarium STC Toruń, 25.06.2015r. Doświadczenia ścisłe 2014 Lokalizacja doświadczeń 1 Ćmachowo Huby 2 Wierzchocin 3 4 L 5 6 Karolin Uścięcice Trzcianka

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści SPIS TREŚCI

Spis tre ści SPIS TREŚCI Spis tre ści ROZDZIAŁ I WIADOMOŚCI WSTĘPNE...9 1. Wymagania wobec absolwenta szkoły rolniczej...9 2. Produkcja roślinna...11 2.1. Rys historyczny...11 2.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej...12

Bardziej szczegółowo

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Dow AgroSciences Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa tel: +48 22 8540320 Fax: +48 22 8540329 Email: fwrpols@dow.com www.dowagro.pl N-Lock TM Stabilizator azotu Zawiera 200 g substancji

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu

Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady i dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych oraz na terenie o dużym nachyleniu Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Katarzyna Mizak Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO NA WSKAŹNIKI STRUKTURY ROLI

DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO NA WSKAŹNIKI STRUKTURY ROLI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Roman Wacławowicz, Ewa Tendziagolska Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW

ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW 1 Agrotechnika i mechanizacja ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl Nawozy

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Specjaliści od uprawy pasowej

Specjaliści od uprawy pasowej Specjaliści od uprawy pasowej Strip Till-Drill Specialist Olbrzymie oszczędności bez kompromisów 16,5 l ON/ha Martin Lole Mzuri Ltd. właściciel NAKŁADY PALIWA 100% 80% 60% 40% 20% 0% TALERZOWANIE+MZURI

Bardziej szczegółowo

O czym pamiętać przed siewem marchwi?

O czym pamiętać przed siewem marchwi? O czym pamiętać przed siewem marchwi? Kwiecień i maj to optymalny termin siewu marchwi. Z reguły w pierwszej kolejności wysiewane są odmiany przeznaczone do przetwórstwa i świeżorynkowe, a następnie odmiany

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju

Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju STC 26.06.2015 Toruń dr. Henryk Ławiński Sustainability = Nachhaltigkeit =? Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku nawóz siarkowo-wapniowy Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku 46% SO3 31% CaO 18,40% S 22,14% Ca Na wieś z nami! Rosnące niedobory siarki Ze względu na ograniczenie emisji tlenków

Bardziej szczegółowo

Wały. - w celu dopasowania ciężaru do warunków i potrzeb zabiegu mogą być napełniane wodą:

Wały. - w celu dopasowania ciężaru do warunków i potrzeb zabiegu mogą być napełniane wodą: Wały Wałowanie ma na celu zagęszczenie warstw gleby, wyrównanie powierzchni pola, kruszenie brył, zwiększenie podsiąkania wody czy dociśnięcie uniesionej warstwy darni na glebach torfowych wiosną. W zależności

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

Siejemy rzepak. Czynniki mające wpływ na plonowanie rzepaku: - siedliskowe (warunki glebowe oraz klimatyczne),

Siejemy rzepak. Czynniki mające wpływ na plonowanie rzepaku: - siedliskowe (warunki glebowe oraz klimatyczne), Siejemy rzepak Rzepak jest rośliną, której uprawa daje duże możliwości wykorzystania. Najważniejsze z całej rośliny są nasiona, z których pozyskiwany jest olej i śruta poekstrakcyjna lub makuch. Pozostała

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

KOMBI. agregaty uprawowe.

KOMBI. agregaty uprawowe. KOMBI PŁUGI UŻYTKÓW ZIELONYCH TRANSPORT SIEWNIKI KOMBI oś zawieszenia kat. II wał przedni strunowy ø320 mm cztery rzędy zębów sprężynowych SU (32 12 mm) podwójny wał strunowy zębaty ø320 / 280 mm z regulacją

Bardziej szczegółowo

" WPŁYW ZRÓśNICOWANEJ UPRAWY PRZEDZIMOWEJ POD BURAKI CUKROWE NA RESPIRACJĘ GLEBY "

 WPŁYW ZRÓśNICOWANEJ UPRAWY PRZEDZIMOWEJ POD BURAKI CUKROWE NA RESPIRACJĘ GLEBY " WPŁYW ZRÓśNICOWANEJ UPRAWY PRZEDZIMOWEJ POD BURAKI CUKROWE NA RESPIRACJĘ GLEBY " Mgr inŝ. Tymoteusz Bolewski Dr hab. inŝ. Zygmunt Miatkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Preparat RECULTIV wprowadzony do gleby powoduje: Doświadczalnictwo prowadzone przez KSC SA w latach 2011 i 2012 aplikacja doglebowa

Preparat RECULTIV wprowadzony do gleby powoduje: Doświadczalnictwo prowadzone przez KSC SA w latach 2011 i 2012 aplikacja doglebowa Preparat ReCultiv jest formą swoistej szczepionki doglebowej, przewidziany jest do zastosowania w okresie przedsiewnym lub pożniwnym. Przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby. Preparat RECULTIV wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie r.

Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie r. Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl W tym

Bardziej szczegółowo

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp.

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Rola azotu w roślinach: materiał budulcowy białek i kwasów nukleinowych większy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ROLNICZA W ŁAGODZENIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH

TECHNIKA ROLNICZA W ŁAGODZENIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH TECHNIKA ROLNICZA W ŁAGODZENIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH Dr hab. inż. Zbigniew Kogut prof. ITP Cel prezentacji Przedstawienie przykładów w technice rolniczej, gdzie innowacje mogą przyczynić się do poprawy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mgr inż. Dorota Paczyńska Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice

Opracowanie: Mgr inż. Dorota Paczyńska Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice Opracowanie: Mgr inż. Dorota Paczyńska Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice Wstęp W Polsce obserwuje się degradację gleb związaną z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi oraz

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Płodozmiany we współczesnym rolnictwie

Płodozmiany we współczesnym rolnictwie Kod przedmiotu Rok akad. /semestr (zimowy, letni) Nazwa przedmiotu Kierunek Typ studiów Rodzaj przedmiotu Semestr studiów 6 Punkty ECTS 2 Formy kształcenia (wykłady/ćwiczenia/in ne) - liczba godz. Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Burak. Dobry plon zasługą nasion

Burak. Dobry plon zasługą nasion Burak Dobry plon zasługą nasion Katalog odmian 2009 Dlaczego hodowla i rejestracja nowych odmian buraka cukrowego mają tak duże znaczenie? Postęp w technologii i agrotechnice roślin uprawnych to najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: JĘCZMIEŃ Odmiany: JARE I OZIME Producent: KWS Polska 2 SPIS Odmiany jare: 1. KWS OLOF Odmiany

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY MIĘDZYPLONU ŚCIERNISKOWEGO NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO

WPŁYW UPRAWY MIĘDZYPLONU ŚCIERNISKOWEGO NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO Inżynieria Rolnicza 8(133)/2011 WPŁYW UPRAWY MIĘDZYPLONU ŚCIERNISKOWEGO NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO Karol Garbiak, Marek Rynkiewicz Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO Skład chemiczny i cechy fizykochemiczne nawozu: Azot całkowity (N) - 4,5 %; Fosfor (P) w przeliczeniu na P 2O 5-4,7 %; Potas (K) w przeliczeniu na K 2O - 0,6 %;

Bardziej szczegółowo

Poplon: jaką roślinę poplonową wybrać?

Poplon: jaką roślinę poplonową wybrać? .pl https://www..pl Poplon: jaką roślinę poplonową wybrać? Autor: Karol Bogacz Data: 4 czerwca 2017 Siew poplonów jest już w Polsce standardem. Przyczyniły się do tego wprowadzone kilka lat temu przepisy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU cz. 4 ROŚLINY OZDOBNE

Spis treści. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU cz. 4 ROŚLINY OZDOBNE Spis treści ROZDZIAŁ I ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH... 9 1. Funkcje roślinności...10 2. Walory dekoracyjne roślin... 12 3. Podstawowe grupy roślin stosowanych w architekturze krajobrazu...16, ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Facelia na nasiona: co warto wiedzieć?

Facelia na nasiona: co warto wiedzieć? .pl https://www..pl Facelia na nasiona: co warto wiedzieć? Autor: Karol Bogacz Data: 3 czerwca 2017 Uprawa facelii w plonie głównym nie jest w Polsce zbyt popularna na roślinę tę stawiamy zazwyczaj w przypadku

Bardziej szczegółowo

Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych

Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych prof. dr hab. inż. Jan SIUTA Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Puławy 26.11.2014 Wprowadzenie Gleby bardzo kwaśne

Bardziej szczegółowo

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Główne treści wykładu:

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK Gospodarstwo rolne planuje uprawę bobiku z przeznaczeniem na a. Powierzchnia wynosi 3 ha. Bobik będzie uprawiany na polu o klasie bonitacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Uproszczona Technika Uprawy pod Wrocławiem

Uproszczona Technika Uprawy pod Wrocławiem Uproszczona Technika Uprawy pod Wrocławiem Uproszczona Technika Uprawy (UTU) zyskuje coraz to nowych zwolenników. Jest to sposób uprawy w którym gleba jest możliwie jak najmniej wywracana. Bardzo ważnym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA KOMPAKTOWEGO AGREGATU UPRAWOWEGO

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA KOMPAKTOWEGO AGREGATU UPRAWOWEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2009 Włodzimierz Talarczyk, Zbyszek Zbytek Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu UNIWERSALNA KONSTRUKCJA KOMPAKTOWEGO AGREGATU UPRAWOWEGO Streszczenie Omówiono

Bardziej szczegółowo

Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie. Łatwe stosowanie. Intensywne przyswajanie. Szerokie zastosowanie

Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie. Łatwe stosowanie. Intensywne przyswajanie. Szerokie zastosowanie Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie Łatwe stosowanie Intensywne przyswajanie Szerokie zastosowanie EFEKTYWNE ŹRÓDŁO SIARKI siarka elementarna nie ulega wymywaniu do głębszych warstw gleby,

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju w technikach nawożenia

Tendencje rozwoju w technikach nawożenia III Konferencja NAUKA BIZNES ROLNICTWO Tendencje rozwoju w technikach nawożenia Tomasz Szulc Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań Puławy, 21.11.2013 Podział nawozów mineralnych Nawozy mineralne

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody pozimowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, w którym na powierzchni 6 ha uprawiana jest

Bardziej szczegółowo

Ochrona jęczmienia ozimego od siewu

Ochrona jęczmienia ozimego od siewu .pl https://www..pl Ochrona jęczmienia ozimego od siewu Autor: Karol Bogacz Data: 8 września 2017 Przed nami siew jęczmienia ozimego. To najdelikatniejsze zboże uprawiane w naszym kraju na szeroką skalę.

Bardziej szczegółowo

Presentation Przygotowanie stanowiska pod uprawę jagody kamczackiej. Mariusz Podymniak jagodnik.pl

Presentation Przygotowanie stanowiska pod uprawę jagody kamczackiej. Mariusz Podymniak jagodnik.pl Presentation Przygotowanie stanowiska pod uprawę jagody kamczackiej Mariusz Podymniak jagodnik.pl Od czego zacząć? Od czego zacząć? Stanowisko Przygotowanie Sadzenie Plony Przyszłość Od czego zacząć? Przygotowanie

Bardziej szczegółowo