KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska"

Transkrypt

1 Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 1/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska R-12 Substancja skrajnie atwopalna R-38 Dzia a dra ni co na skór R-45 Mo e by przyczyn raka R-46 Mo e powodowa dziedziczne wady- genetyczne R-51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym R-63 Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki R-65 Dzia a szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia R-67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy S-2 Chroni przed dzie mi S-16 Nie przechowywa w pobli u róde ognia- nie pali tytoniu S-23 Nie wdycha par S-24 Unika zanieczyszczenia skóry S-29 Nie wylewa do kanalizacji S-45 W przypadku awarii lub z ego samopoczucia skonsultowa si z lekarzem (je eli mo liwe pokaza etykiet ) S-53 Unika nara enia- przed zastosowaniem zapozna si z instrukcj S-61 Unika zrzutów do rodowiska. Przeczyta instrukcje/ kart charakterystyki Oznakowanie transportowe: Wymagane (patrz p.14) 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsi biorstwa 1.1. Identyfikacja substancji/preparatu: Nazwa handlowa: Paliwo rajdowe bezo owiowe WRF, Atmo Max, Turbo Max, Atmo Rally, Perfo Rally, Moto 4T-2M Zastosowanie: Paliwo stosowane do silników benzynowych 1.2. Identyfikacja przedsi biorstwa: Producent: TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX Place du Bassin Givors tel: + 33(0)

2 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 2/10 Dostawca: TOTAL Polska Sp. z o.o. Al. Jana Paw a II Warszawa 1.3. Wydzia udzielaj cy informacji: Dzia techniczny tel.(0-22) dni robocze w godz: Identyfikacja zagro e Ujemne skutki zdrowotne Wp yw na rodowisko Zagro enia fizyczne i chemiczne Klasyfikacja produktu Powtarzaj ce si wdychanie du ych ilo ci par jest nara eniem si na kontakt z benzenem. Powtarzaj cy si kontakt z du ymi st eniami benzenu mo e prowadzi do leukemii. Du e st enia maj DZIA ANIE NARKOTYCZNE NA CENTRALNY UK AD NERWOWY, co mo e prowadzi do lekkiego bólu g owy, zawrotów, senno ci lub powa nego os abienia, któremu czasem towarzysz konwulsje, w takim przypadku niezw ocznie jest potrzebna pierwsza pomoc. Pary lub mg y dzia aj dra ni co na b ony luzowe, szczególnie oczne. Ze wzgl du na nisk lepko, przy niezamierzonym po kni ciu, produkt mo e przedosta si do p uc powoduj c szybkie rozwini cie si ich stanu zapalnego (konieczna jest pomoc medyczna w ci gu 48 h) Toksyczny dla organizmów wodnych, mo e powodowa d ugotrwa e niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym PRODUKT SKRAJNIE ATWO PALNY. Pary, które s ci sze od powietrza mog przemieszcza si nad ziemi stwarzaj c powa ne ryzyko wybuchu. Tarcie powstaj ce podczas wy adunku produktu mo e prowadzi do powstania adunków statycznych wystarczaj cych do powstania ISKIER, KTÓRE MOG SPOWODOWA PO AR LUB EKSPLOZJ Skrajnie atwopalny Kancerogenny, kategoria 2 Mutagenny, kategoria 2 Szkodliwy i dra ni cy Niebezpieczny dla rodowiska 3. Sk ad/informacja o sk adnikach Charakterystyka chemiczna: Produkt sk ada si z w glowodorów parafinowych, naftenowych, aromatycznych ( 35 %) i w glowodorów olefinowych ( 18 %), z zawarto ci przede wszystkim w glowodorów C4 do C12 w tym benzenu, toluenu i n-heksanu. Mo e zawiera : nast puj ce zwi zki tlenowe: Metanol 3 %(v/v), etanol (F-T-R11, R 45, R46, R 48/23/24/25, R65, R 67, R 51/53 - (v/v), alkohol izopropylowy 10 % (v/v), alkohol izobutylowy 10 % (v/v), alkohol terbutylowy 7 %(v/v), etery (o 5 atomach C lub wi cej) w tym ETBE/MTBE 15 %, - (MTBE: Eter metylo tert butylowy, TBA alkohol tert butylowy, ETBE- eter etylo tert butylowy) - dodatki wielofunkcyjne, poprawiaj ce w a ciwo ci eksploatacyjne Substancje zagra aj ce Nr WE Nr CAS Zawarto Symbole Zwroty R zdrowiu Benzyna > % T,F+,N R-12, 45, 46, 63,65,38, 67, 51/53

3 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 3/10 Obja nienia zwrotów R patrz p. 16 Komentarz o sk adnikach: Benzen, (F-T-R11, R 45, R46, R 48/23/24/25, R65, R 36/38)... 1 %(v/v), n- heksan (F-Xn-N-R11,R 38- R 48/20, R62, R65, R 67, R 51/53)... 5 %(v/v), Toluen (CAS: , F, Xn, Xi, Rep.Kat 3, R-11, R 48/20, R 65, R38, R 67, R 63) %(v/v), 4. Pierwsza pomoc W PRZYPADKU POWA NYCH OBJAWÓW, WEZWA LEKARZA LUB POGOTOWIE RATUNKOWE DROGI NARA ENIA SI : WDYCHANIE Wdychanie du ych st e par, dymów lub mg y mo e prowadzi do podra nienia dróg oddechowych i b on luzowych, bólu g owy, md o ci, wymiotów i omdlenia. Wynie poszkodowanego na wie e powietrze, okry i pozwoli odpocz. SPO YCIE Skonsultowa si z lekarzem. Nie wywo ywa wymiotów aby unikn ryzyka przedostania si do dróg oddechowych. Pozostawi poszkodowanego w spokoju. Inne objawy: md o ci, wymioty, ból brzucha. KONTAKT ZE SKÓR Zdj niezw ocznie zabrudzone ubranie. Powierzchnie zabrudzone zmy niezw ocznie du ilo ci wody z myd em. Je li skora jest nara ona na dzia anie spraju pod wysokim ci nieniem, produkt mo e przedosta si do wn trza organizmu. W takich przypadkach osoba poszkodowana musi by odwieziona do szpitala, nawet je li nie s widoczne adne obra enia. Istniej mo liwo podra nienia skóry. KONTAKT Z OCZAMI Dok adnie p uka du ilo ci czystej, bie cej wody przez co najmniej 15 minut. Objawy: pieczenie i czasowe zaczerwienienie. ZACH Y NI CIE SI Je li zachodzi podejrzenie przedostania si produktu do p uc (np. przy wymiotach), natychmiast zawie poszkodowanego do szpitala. 5. Post powanie w przypadku po aru TEMPERATURA ZAP ONU ODPOWIEDNIE RODKI GA NICZE NIEODPOWIEDNIE RODKI SECJANE METODY WALKI Z PO AREM SZCZEGÓLNE ZAGRO ENIA: SPECJALNE WYPOSA ENIE OCHRONNE DLA STRA AKÓW: Patrz p.9 Ditlenek w gla, piana, proszek ga niczy, mg a wodna (najlepiej z rodkiem zwil aj cym) Nie u ywa strumieni wody, mog sprzyja rozprzestrzenianiu si po aru Nale y unika równoczesnego stosowania piany i wody na te same powierzchnie, gdy woda niszczy pian. Zbiorniki i powierzchnie nara one na po ar sch adza stosuj c obfite polewanie wod. Izolowa powierzchnie zbiorników z produktami palnymi; spalanie dopuszcza jedynie pod nadzorem lub stosuj c odpowiednie rodki do gaszenia. W przypadku niekompletnego spalania i pirolizy mog powsta toksyczne gazy takie jak CO, CO 2, ró ne w glowodory, aldehydy i sadza. Zwi zki te przy wdychaniu mog by bardzo niebezpieczne. Zachowa szczególn ostro no aby unikn ryzyka wybuchu. Gdy temperatura jest bliska temperatury zap onu, ci nienie par jest tak wysokie, e mo e ono spowodowa powstanie mieszaniny wybuchowej nad powierzchni magazynowanego produktu. Do ochrony personelu stosowa kurtyny wodne. W zamkni tych pomieszczeniach o du ym st eniu dymów i gazów nosi aparat izoluj cy drogi oddechowe

4 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 4/10 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska Patrz równie p.8 i 13 OCHRONA OSOBISTA Odpowiednio do potrzeb nosi odporne na w glowodory ubranie ochronne, okulary, gogle, buty i aparat do oddychania z POST POWANIE PRZY ROZLANIU/PRZECIEKU METODY CZYSZCZENIA WYCIEKU ZAPOBIEGANIE ZAGRO ENIU WTÓRNEMU: 7. Post powanie z substancj i jej magazynowanie POST POWANIE Zabezpieczenie techniczne/ rodki ostro no ci Zapobieganie po arowi i wybuchom: poch aniaczem(je li istnieje ryzyko kontaktu z oparami) Nie dopuszcza do przedostania si go gruntu, cieków wodnych i oczyszczalni. Odzyskiwa metodami fizycznymi. Przy wi kszym rozlaniu, je li sytuacji nie mo na szybko opanowa, powiadomi odpowiednie w adze. Do mechanicznego zbierania stosowa pompy, skimery i materia y absorpcyjne. Nie wolno stosowa rodków dysperguj cych. Ograniczy i zebra wyciek przy u yciu piasku lub innego materia u absorpcyjnego. Odpady przechowywa w zamkni tym i szczelnym pojemniku. Utylizacja: Nie wylewa do cieków wodnych. Odda produkt do uprawnionego zbieracza odpadów. Je li rodki te przedostan si do strumieni lub cieków, poinformowa w adze o mo liwo ci obecno ci p ywaj cych materia ów. Odci dop yw pr du elektrycznego, je li ta operacja nie zagra a powstaniem iskier w miejscu gromadzenia par produktu. Przy powstawaniu par/aerozoli/produktów rozk adu zapewni odpowiedni wentylacj. Przechowywa z dala od materia ów palnych oraz ywno ci i napojów. Podczas kontroli, czyszczenia i zabiegów konserwuj cych w zbiornikach magazynowych wymagane jest dok adne przestrzeganie procedura czynno ci te powinny by wykonywane przez wykwalifikowany personel. NIE PALI. UNIKA WDYCHANIA PAR UNIKA KONTAKTU ZE SKÓR I B ONAMI LUZOWYMI NIE WOLNO SYFONOWA ZBIORNIKA POPRZEZ ZASYSANIE USTAMI. Buty ochronne i ubranie nie powinny wytwarza elektryczno ci statycznej. U ycie paliwa jako rozpuszczalnika lub rozcie czalnika jest niedozwolone. Maszyny i wyposa enie nale y tak ustawia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu pal cego si produktu (zbiorniki retencyjne i baseny, syfony w systemie kanalizacji). Stosowa materia y w wykonaniu przeciwwybuchowym. trzyma z dala od róde zap onu (otwarte p omienie i iskry) oraz ciep o (gor ce uk ady wydechowe i obudowy). Nie stosowa spr onego tlenu lub powietrza podczas przesy ania lub rozlewania produktów. PRACOWA TYLKO Z CH ODNYMI I ODGAZOWANYMI ZBIORNIKAMI W MIEJSCACH Z WENTYLACJ (Aby unikn ryzyka wybuchu). rodki ostro no ci STOSOWA ZGODNIE Z ZALECENIEM PUNKTU 1. Podczas manipulacji produktem nie u ywa telefonów komórkowych.

5 MAGAZYNOWANIE Zabezpieczenie techniczne rodki bezpiecze stwa podczas magazynowania Produkty niekompatybilne: Materia y opakowaniowe: KARTA CHARAKTERYSTYKI 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej Post powa zgodnie z kodeksem pracy. PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 5/10 Podczas stosowania nie je, nie pi i nie pali. Unika wdychania par, dymów i mgie. PODCZAS PRZEMIESZCZANIA PRODUKTU: zapobiega ryzyku zwi zanym z elektryczno ci statyczn, upewni si, e maszyny, wyposa enie i zbiorniki s odpowiednio uziemione, nie nalewa podczas deszczu i zapewni, e produkt jest powoli nalewany, szczególnie na pocz tku operacji. Unika przed u aj cego si i powtarzaj cego si kontaktu ze skór, produkt mo e dra ni skór, szczególnie w miejscach skalecze lub ocierania si z zabrudzonym ubraniem. Unika kontaktu z mocnymi utleniaczami Natychmiast zdejmowa zabrudzone lub zalane ubranie. W przypadku kontaktu ze skór, zmy natychmiast du ilo ci wody z myd em. Stosowa tylko opakowania, rury, z cza, itp. wykonane z materia ów odpowiednich do stosowania z aromatycznymi w glowodorami. Stosowa nie wybuchowe materia y, spe niaj ce odpowiednie przepisy. Instalacje powinny by zaprojektowane tak, aby zapobiega zanieczyszczaniu gruntu i wody. Instalacje elektryczne powinny spe nia wymagane przepisy. Odpowiednie: Produkt zapakowany przechowywa (beczki, próbki, kanistry..) w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. PRZECHOWYWA W TEMPERATURZE POKOJOWEJ, Z DALA OD WODY, WILLGOCI, GOR CA I WSZELKICH RÓDE ZAP ONU. Unika : Nie przechowywa w miejscach nara onych na dzia anie si przyrody. Niebezpieczne reakcje przy kontakcie z mocnymi utleniaczami (herbicydy, itp..) Stosowa tylko opakowania, rury, z cza itp.. wykonane z materia ów odpowiednich do stosowania z aromatycznymi w glowodorami. Wskazówki dodatkowe odno nie wymogów stawianych urz dzeniom technicznym: Graniczne dawki w miejscu pracy: Ochrona uk adu oddechowego: Ochrona r k: Stosowa produkt w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wyposa onych w sprz t z zabezpieczeniem antywybuchowym. Przy pracy w przestrzeniach zamkni tych (zbiorniki) upewni si, e rodowisko nie jest dusz ce i/lub nosi zalecane wyposa enie. W Polsce: dla benzyny ekstrakcyjnej: NDS : 500 mg/m 3 NDSCH: 1500 mg/m 3 NDS dla benzenu: 1,6 mg/m 3 NDS dla n- heksanu: 72 mg/m 3 NDS dla toluenu: 100 mg/m 3, NDSCH: 350 mg/m 3 W przypadku ryzyka przekroczenia rednich dawek ekspozycji ka dy osobnik musi by wyposa ony w aparaty do oddychania dostosowane do par organicznych i aerozoli. Je li zachodzi potrzeba stosowa r kawice ochronne, odporne na w glowodory aromatyczne. Zalecane materia y: Kauczuk nitrylowy: >0, 3 mm/>60 minut (EN 374-3)

6 Ochrona oczu: Ochrona cia a: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 6/10 Przy przed u onym kontakcie lub przy powtarzaj cym si : Fluoro polimer i PVA> 480 minut (EN 374-3), ka da grubo, Nitryl 0, 5 mm/>480 minuty (EN 374-3). Bardziej szczegó owe dane mo na uzyska u producenta r kawic. Okulary o szczelnej obudowie lub os ona na twarz w przypadku ryzyka ochlapania. Gdy zachodzi potrzeba nosi mask ochronn, odporn na w glowodory odzie, buty robocze. Higiena przemys owa: Unika przed u onego i powtarzaj cego si kontaktu ze skór. W przypadku kontaktu produktu ze skór, ska ona powierzchni umy dok adnie wod z myd em. 9. W a ciwo ci fizykochemiczne Przy kontakcie z oczami, umy natychmiast du trzymaj c uniesiona powiek, p uka co najmniej 15 minut, skonsultowa ze specjalist. ilo ci wody, Posta : Ciecz w 20 C Barwa: Jasno ó ta Zapach: Charakterystyczny ph: Nie ma zastosowania Temperatury zmiany stanu skupienia Temperatura p yni cia - Temperatura zap onu <-40 C (ASTM D 93 ) Temperatura autozap onu: > 300 C (ASTM E 659). Temperatura ta mo e si znacznie obni y w specyficznych warunkach (utlenianie na gor cych powierzchniach) G sto w temp. 15 o C: kg/m 3 Granica palno ci : - dolna (%) - górna (%) 1,4 8,7 Sk ad frakcyjny: Temperatura pocz tku destylacji: Zakres destylacji: 27 C C G sto par: 3-4 (powietrze =1) Pr no par (NF EN ) <100 kpa w temperaturze 35 C Rozpuszczalno : w wodzie: Praktycznie nierozpuszczalny, ok. 25 mg/l w 20 C, ale jest to cecha zale na od struktury i zawarto ci organicznych zwi zków tlenowych w rozpuszczalnikach organicznych: Rozpuszczalny w wielu typowych rozpuszczalnikach Lepko kinematyczna w 20 C: 0,5 0,75 mm 2 /s Wspó czynnik podzia u (log Pow): 2, Stabilno i reaktywno Stabilno : Produkt jest stabilny w typowych warunkach magazynowania i stosowania Niebezpieczne reakcje: Nie s znane adne niebezpieczne reakcje w typowych warunkach stosowania Substancje, których nale y unika : Warunki, których nale y unika : 11. Informacje toksykologiczne Toksyczno ostra/skutki miejscowe Unika kontaktu z silnymi utleniaczami Gor co (temperatury powy ej temperatury zap onu), iskry, punkty zap onu, p omienie, elektryczno statyczna

7 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 7/10 - Wdychanie: LC 50 4h, szczury 5,2 mg/l/uclid Pary wdychane w du ych st eniach maj dzia anie narkotyczne na centralny uk ad nerwowy, mo e to prowadzi do bólu g owy, senno ci lub os abni, co mo e wymaga szybkiej pierwszej pomocy. Pary i spray mog dzia a dra ni co na uk ad oddechowy i b ony luzowe. - Kontakt ze skór : DL 50(królik) 3750 mg/kg/uclid Dzia a dra ni co - Kontakt z oczami: Nie jest klasyfikowany jako dra ni cy, ale mo e powodowa pieczenie i okresowe zaczerwienie. - Spo ycie: DL 50 (szczury) >5000 mg/kg Szkodliwy: W przypadku niezamierzonego spo ycia, produkt mo e przedosta si do p uc ze wzgl du na niska lepko mo e doprowadzi do powa nego urazu (konieczna opieka medyczna w ci gu 48 h). TOKSYCZNO CHRONICZNA LUB D UGOTERMINOWA Wdychanie: Pary i mg a mog dzia a dra ni co na uk ad oddechowy i na b ony luzowe. Nadmierne wdychanie mo e dzia a neurotoksycznie. Kontakt ze skór : Przed u aj cy si lub cz sty kontakt mo e prowadzi do uszkodzenia warstwy lipidowej na skórze co mo e powodowa podra nienie i ryzyko wyst pienia wtórnej alergii. Uczulenie: Brak informacji o uczulaniu. Kancerogenno : Produkt zawiera benzen, znany jako KANCEROGEN kat.1. Mutagenno : Mutagen. Produkt zawiera benzen, znany jako MUTAGEN kat.2. Dzia anie na reprodukcj : Ryzyko upo ledzenia p odno ci. Produkt zawiera TOLUEN klasyfikowany jako toksyczny, REPRODUKCJA kategoria Informacje ekologiczne Ekotoksyczno : Toksyczny dla organizmów wodnych, mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym(zalecenia CONCAWE). Ruchliwo : - Powietrze: Produkt odparowuje i rozprasza si w powietrzu w stopniu zale nym od lokalnych warunków. Mo e zalega w ni ej po o onych cz ciach. W glowodory w powietrzu podlegaj fotodegradacji poprzez reakcj z rodnikami hydroksylowymi. Ich czas pó rozpadu zmienia si od 0, 5 dnia (n- dodekan) do 6, 5 dnia (benzen). - Gleba: Produkt mo e przenika przez gleb. - Woda: Produkt unosi si na powierzchni wody, jest rozpuszczalny w ma ych ilo ciach. Bioakumulacja Podlega bioakumulacji. Sk adniki w glowodorowe w tym produkcie maja warto ci log Pow od 2,1 do 6. Trwa o i degradowalno Brak danych do wiadczalnych dla produktu gotowego. Prawdopodobnie produkt nie jest atwo biodegradowalny. Niemniej wszystkie sk adniki tego produktu s biodegradowalne Post powanie z odpadami Produkt zu yty: Przy stosowaniu tego produktu odpady powstaj sporadycznie. W przypadku powstania, nale y je poddawa recyklingowi lub spala. Utylizowa w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi/krajowymi

8 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 8/10 przepisami. Zbiórka powinna by wykonywana przez upowa nion firm a regeneracja lub spalanie nale y wykonywa w dopuszczonej do tego celu instalacji. W Polsce: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz Opakowania: Post powa zgodnie z lokalnymi przepisami. Ustawa z dn 11 maja 2001 r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 ze zmianami) Kod odpadu: Opakowania zawieraj ce pozosta o ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Zu yte opakowania odda do producenta lub uprawnionego odbiorcy odpadów Obowi zuje kaucja na opakowania. Kod odpadu WE: Informacje o transporcie Etykieta transportowa Numer UN: 1203 Nazwa mi dzynarodowa: MOTOR SPIRIT (GASOLINE) W a ciwa nazwa przy za adunku: Benzyna samochodowa Drogowy (ADR)/Kolejowy(RID): Klasa 3: Ciecze atwo palne Kod klasyfikacji: F1 Etykiety zagro enia:3 Numer identyfikacyjny zagro enia: 33 Skrajnie atwo palna ciecz (temperatura zap onu poni ej 23 C) Grupa opakowania: II Rzeczny (ADNR): Klasa: 3 Kod klasyfikacji : F1 Etykiety zagro enia:3 Grupa opakowania: II Morski (IMO-IMDG): Klasa: 3 Etykiety zagro enia:3 Karty bezpiecze stwa: F-E, S-E Zanieczyszczanie rodowiska morskiego: Nie Grupa opakowania: II Powietrzny (ICAO/IATA): Klasa: 3 Etykiety zagro enia:3 Grupa opakowania: II Specjalne przepisy: ADR/RID/ADNR

9 15. Informacje dotycz ce uregulowa prawnych Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 9/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: Przepisy Wspólnoty Europejskiej: Przepisy krajowe: T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska R-12 Substancja skrajnie atwopalna R-38 Dzia a dra ni co na skór R-45 Mo e by przyczyn raka R-46 Mo e powodowa dziedziczne wady- genetyczne R-51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym R-63 Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki R-65 Dzia a szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia R-67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy S-2 Chroni przed dzie mi S-16 Nie przechowywa w pobli u róde ognia- nie pali tytoniu S-23 Nie wdycha par S-24 Unika zanieczyszczenia skóry S-29 Nie wylewa do kanalizacji S-45 W przypadku awarii lub z ego samopoczucia skonsultowa si z lekarzem (je eli mo liwe pokaza etykiet ) S-53 Unika nara enia- przed zastosowaniem zapozna si z instrukcj S-61 Unika zrzutów do rodowiska. Przeczyta instrukcje/ kart charakterystyki Karta ta spe nia wymagania podane w dyrektywie: 1999/45/EC modyfikowanej dyrektyw 2001/60/EC Karta ta spe nia wymagania rozporz dzenia WE nr 1907/2006 Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach chemicznych i preparatach chemicznych (Dz.U.nr. 11/ 2001,poz.84 ) z pó niej szym i zm ianam i Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 1 3 list opada r w spraw ie karty charakterystyki ( Dz.U. nr. 215/2007 poz.1588) Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 2 w rze nia r. w spraw ie oznakow ania opakow ania subst ancj i niebezpiecznej i preparat ów niebezpiecznych (Dz.U.nr. 173/2003 poz. 1679) Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 2 w rze nia r. w spraw ie w ykazu subst ancj i niebezpiecznych w raz z ich klasyfikacj i oznakow aniem (Dz.U.nr. 199/2003 poz. 1948) Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 4 w rze nia r. zm ieniaj ce rozporz dzenie w spraw ie kryt eriów i sposobu klasyfikacj i subst ancj i niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.nr. 174/2007 poz. 1222) Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 1 7 st ycznia r. w spraw ie inform acj i o preparat ach niebezpiecznych, dla których nie j est w ym agane dostarczenie kart charakterystyki (Dz.U.nr. 19/2003 poz. 170) Rozporz dzenie Minist ra Gospodarki i Pracy z dn. 5 lipca r. w spraw ie ogranicze, zakazów lub w arunków produkcj i, obrot u lub st osow ania subst ancj i niebezpiecznej i preparat ów niebezpiecznych oraz zaw ieraj cych ich produktów (Dz.U.nr. 168/2004 poz. 1762) Rozporz dzenie Minist ra Pracy i Polit yki Spo ecznej z dnia 1 1 czerw ca r. w spraw ie ogólnych przepisów bezpiecze st w a i higieny pracy ( Dz.U.nr. 91/2002 poz. 811) Rozporz dzenie Minist ra Pracy i Polit yki Socj alnej z dnia 1 grudnia r. w spraw ie obow i zku st osow ania Polskich N orm dot ycz cych bezpiecze st w a i higieny pracy ( Dz.U.nr. 148/ 1998 poz. 974) z pó niejszym i zm ianam i Rozporz dzenie Minist ra Pracy i Polit yki Spo ecznej z dnia 2 9 list opada r.

10 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 10/10 w spraw ie naj w y szych dopuszczalnych st e i nat e czynników szkodliw ych dla zdrow ia w rodow isku pracy ( Dz.U.nr. 217/2002 poz. 1833) Rozporz dzenie Minist ra Ochrony rodow iska, Zasobów N at uralnych i Le nict w a z dnia 6 list opada r. w spraw ie klasyfikacj i w ód oraz w arunków, j akim pow inny odpow iada cieki w prow adzane do w ód lub ziem i ( Dz.U.nr. 166/1991 poz 503) Ust aw a z dnia 1 1 m aj a o opakow aniach i odpadach opakow aniow ych ( Dz.U.nr. 63/ 2001) z pó niejszym i zm ianam i Umowa Europej ska dot ycz ca m i dzynarodow ego przew ozu drogow ego towarów niebezpiecznych ADR Ust aw a z dnia 2 8 pa dziernika o przew ozie drogow ym t ow arów niebezpiecznych ( D.U.nr. 119/2002 poz.1671 ) 16. Inne informacje Obja nienie zwrotów z p. 2: R-12 Substancja skrajnie atwopalna R-45 Mo e by przyczyn raka R-46 Mo e powodowa dziedziczne wady- genetyczne R-63 Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki R-38 Dzia a dra ni co na skór R-65 Dzia a szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia R-67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy R-51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym Niniejsza karta charakterystyki produktu stanowi uzupe nienie karty danych technicznych, ale w aden sposób jej nie zast puje. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu udzielane s w dobrej wierze. U ytkownik zobowi zany jest pami ta o ryzyku zwi zanym z zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza karta nie zwalnia u ytkownika z konieczno ci zasi gni cia informacji i zastosowania wszelkich przepisów i uregulowa prawnych dotycz cych zakresu jego dzia alno ci. U ytkownik bierze na siebie ca kowit odpowiedzialno za dzia ania podj te w celu zapewnienia bezpiecze stwa pracy z produktem. Powy sze informacje udzielone zostaj u ytkownikowi w celu pomocy w realizacji zobowi za nak adanych na niego przez przepisy i uregulowania prawne. O rodki toksykologiczne w Polsce: Gda sk, I Klinika Chorób Wewn trznych i Ostrych Zatru Akademia Medyczna w Gda sku, ul. D binki, GDA SK, Telefon "na ratunek":(058) Kraków, Klinika Toksykologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego, Os. Z otej Jesieni, KRAKÓW, Telefon "na ratunek":(012) Lublin, Regionalny O rodek Toksykologii Klinicznej Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bo ego, Oddzia Internistyczno-Kardiologiczny, ul. Biernackiego, LUBLIN, Telefon "na ratunek":(081) ód, Klinika Ostrych Zatru, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, ul. w. Teresy, ÓD, Telefon "na ratunek":(042) Pozna, Oddzia Toksykologii i Chorób Wewn trznych, im. dr Wandy B e skiej, Zespó Opieki Zdrowotnej Pozna - Je yce, Szpital im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza, POZNA, Telefon "na ratunek":(061) Rzeszów, Oddzia Intensywnej Terapii i Anestezjologii z O rodkiem Toksykologicznym Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, ul. Lwowska, RZESZÓW, Telefon "na ratunek":(017) Sosnowiec, Regionalny O rodek Toksykologii Klinicznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego, Regionalny O rodek Ostrych Zatru z Oddzia em Toksykologii Klinicznej, ul. Ko cielna, SOSNOWIEC, Telefon "na ratunek":(032) Warszawa, Wojewódzki O rodek Toksykologiczny, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pa skiego, Al. Solidarno ci 67, WARSZAWA, Telefon "na ratunek":(022) Wroc aw, Oddzia Ostrych Zatru, Centrum Medycyny Ratunkowej, Dolno l ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, ul. Traugutta 116, WROC AW, Telefon "na ratunek":(071) Wszystkie dane opieraj si na aktualnym stanie naszej wiedzy. Data polskiego wydania: 28 czerwca 2004 r. Aktualizacja polskiego wydania: pa dziernik 2005 Aktualizacja: kwiecie 2006 Aktualizacja: marzec 2008 hal

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Nie jest wymagane

Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Nie jest wymagane Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Nie jest wymagane Zwroty R: Zwroty S: Oznakowanie transportowe: Nie jest wymagane 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji/preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU. POWER NAUTIC Strona 1/5 Wersja 3.00 Data: 2004/03/17

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU. POWER NAUTIC Strona 1/5 Wersja 3.00 Data: 2004/03/17 POWER NAUTIC Strona 1/5 ETYKIETA PRODUKTU Oznakowanie (UE): Nie jest wymagane Zwroty R: brak Zwroty S: brak Oznakowanie transportowe: Nie jest wymagane 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z dnia 3 lipca 2002) Dystrybutor: Andel Polska Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków Tel. 12

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU ARGES LP 1022 Strona: 1/7 ETYKIETA Oznakowanie wg EU: Nie dotyczy Zwroty R: Zwroty S: Oznakowanie transportowe: Nie dotyczy 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO: Hotmelt Cleaner Q 1924

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO: Hotmelt Cleaner Q 1924 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek czyszczący. Identyfikacja dystrybutora: Data wydania 13102006 Henkel Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 10.03.2014 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: DF1518

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15 Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o., ul. Siemońska 2, 42-503 Będzin, Polska Tel: / 032 / 763 20 80 Fax: / 032 / 763 20 87 www.amtra.pl, www.moje-auto.pl 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Nie jest wymagane

Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Nie jest wymagane Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Nie jest wymagane Zwroty R: Zwroty S: Oznakowanie transportowe: Nie jest wymagane FINA KAPPA TURBO DIESEL 15W40 Strona: 1/6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Pasta pielęgnacyjna WOCA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU MARTOL EP 235 CF Strona: 1/7 ETYKIETA Oznakowanie wg EU: Nie dotyczy Zwroty R: Zwroty S: Oznakowanie transportowe: Nie dotyczy 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu:

Bardziej szczegółowo

Płyn do mycia i czyszczenia WC

Płyn do mycia i czyszczenia WC Data sporządzenia: 22.12.2003 Data aktualizacji: 15.01.2010 Wydanie: II Nazwa preparatu: 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO NIEZAKLASYFIKOWANEGO JAKO NIEBEZPIECZNY Klej CR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO NIEZAKLASYFIKOWANEGO JAKO NIEBEZPIECZNY Klej CR Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 20.11.2015 Data wydania 30.05.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 08.10.2015 Data wydania 08.10.2015 Seite 1 von 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji Bis(di-tert-butyl)-4-dimethylaminophenylphosphine

Bardziej szczegółowo

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP Nazwa preparatu: Papier dekoracyjny Data wydania: 04-08-2013 Data aktualizacji: - 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Papier

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 24.12.2014 Data wydania 07.06.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU. LHM PLUS Strona 1/5 Wersja 4 Data: 2003/10/29

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU. LHM PLUS Strona 1/5 Wersja 4 Data: 2003/10/29 LHM PLUS Strona 1/5 ETYKIETA PRODUKTU Oznakowanie (UE): Nie jest wymagane Zwroty R: brak Zwroty S: brak Oznakowanie transportowe: Nie jest wymagane 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

DAN POL S.C. 01-707 Warszawa ul. Kiełpińska 6m36

DAN POL S.C. 01-707 Warszawa ul. Kiełpińska 6m36 strona1z5 Wydanie II Data wydania:06-12-2010 Data aktualizacji:18-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU (podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006r.

Bardziej szczegółowo

BOLIX SA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOne LATEX

BOLIX SA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOne LATEX Strona 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA CHEMICZNEGO/ IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Tel. alarmowy: Lateksowa farba do ścian i sufitów BOLIX CamertOneLATEX Farba służy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN W

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN W 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Toxan W Zastosowanie: rodentycyd Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl Telefon: (58)

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data aktualizacji 4: 01.07.2004 r DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO KONCENTRAT Strona 1 z 5 Karta Nr 059 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA Spółka Akcyjna Adres:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia: 26.05.1999 r DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO KONCENTRAT Strona 1 z 6 Karta Nr 059 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 107/2006 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Brise Citrus Blossom

Karta charakterystyki Brise Citrus Blossom 1. Identyfikacja preparatu, identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Preparat do mycia /utrzymania czystości, do profesjonalnego stosowania. Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 4.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 4. Data sporządzenia 05.06.2001 Data aktualizacji 30.03.2004 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Nr CAS Nr WE Oznaczenie [% wag.] Klasyfikacja

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Nr CAS Nr WE Oznaczenie [% wag.] Klasyfikacja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker IA25 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Strona 1 z 6 SAV1 C400 5C 0.71MM 0.5KG AM Nr SDB : 320141 V001.1 przeredagowano w dniu: 26.03.2009 Data druku: 29.12.2011 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu ROKO ŻEL DO WC Zastosowanie preparatu: żel do czyszczenia WC Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakład Chemii Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Leak detection spray Code-Nr. Parker TS01

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Leak detection spray Code-Nr. Parker TS01 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TS01 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PICCOMAT AUTOMATEN TAB

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PICCOMAT AUTOMATEN TAB Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do mycia podłóg.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data aktualizacji : 18.06.2003 LOTOS ODMRAŻACZ DO PALIWA ODPAL Strona 1 z 5 Karta Nr L 007 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno pure W yd a n i e : 9. 0 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno pure W yd a n i e : 9. 0 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Forma produktu Kod produktu miesznina A91 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI Kod: 205201 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu: GLASIT Numer produktu: 205201 Opis produktu: środek do czyszczenia szkła, nie pozostawiający zacieków, jak równieŝ szyb, luster,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja Składnik. Nr CAS (m/m)

Klasyfikacja Składnik. Nr CAS (m/m) Data sporządzenia 12.03.2003 Wydanie : 5 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia2006 r. w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa DOX-S Strona: 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu: Nazwa handlowa: DOX-S Nazwa chemiczna: Mieszanina N-(1,3-dimetylobutylo)-N

Bardziej szczegółowo

Według 2001/58/EG Nazwa handlowa: Combi Clean Strona 1 z 8 UBA 32770030 Utworzono 24.08.04. Combi Clean

Według 2001/58/EG Nazwa handlowa: Combi Clean Strona 1 z 8 UBA 32770030 Utworzono 24.08.04. Combi Clean Nazwa handlowa: Combi Clean Strona 1 z 8 1. Określenie substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Combi Clean UBA 32770030 Zastosowanie preparatu: Specjalny wysokozasadowy koncentrat czyszczący

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie 4 Data sporządzenia: 07.02.2006r Data III aktualizacji: 16.09.2008r 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Preparat do czyszczenia i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Henkel Polska Sp. z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska 41 tel. +48 22 5656200 fax. +48 22 5656222 tel. alarmowy 0801 111 222

Henkel Polska Sp. z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska 41 tel. +48 22 5656200 fax. +48 22 5656222 tel. alarmowy 0801 111 222 Strona 1/8 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Szczeliwo anaerobowe. Identyfikacja dystrybutora: Adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1/9 Zastosowanie: Do zatapiania materiałograficznych próbek (*) Pojemność opakowania: 1; 7.5 kg Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Karta Charakterystyki Preparatu BOX Pasta BHP do rąk wg rozporządzenia WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. Data sporządzenia karty: 5.01.2009. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Bardziej szczegółowo

Odilat RC310. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Odilat RC310

Odilat RC310. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Odilat RC310 Data wydania: 26.06.2013 wersja 1 Odilat RC310 Preparat do usuwania kamienia kotłowego i odrdzewiania KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Podstawa: Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa : CF25 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia: 01.05.2013 r. Strona 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Q99 Nr 21 Sekcja 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta 1.1. Identyfikator produktu Q99 1.2.

Bardziej szczegółowo

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków Wyd. nr 1 Strona 1 z 6 Egz. nr Producent LOTOS OIL S.A ul. Elbl¹ska 135 80-718 GDAÑSK Telefon centrala (0-58) 3087111, (058) 3088114 Fax (058) 3016063, 3017356 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

DOKTOR ŚRUBA Data wydania 18.10.2010 Data aktualizacji: 12.01.2012 Wersja PL: 3.0

DOKTOR ŚRUBA Data wydania 18.10.2010 Data aktualizacji: 12.01.2012 Wersja PL: 3.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE INSTRUKCJA DLA UN1263 FARBA, UN1263 MATERIA POKREWNY DO FARBY, UN1866 YWICA W ROZTWORZE, zapalna, UN1120 BUTANOLE, UN1993 MATERIA ZAPALNY CIEK Y I.N.O., klasa 3 - bezbarwna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym;

Bardziej szczegółowo

Składniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska obecne w preparacie: Nazwa składnika Nr WE Nr CAS Klasyfikacja Stężenie

Składniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska obecne w preparacie: Nazwa składnika Nr WE Nr CAS Klasyfikacja Stężenie 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / PRODUCENTA Nazwa preparatu: Zastosowanie: Producent: Telefon alarmowy Środek ochrony roślin, insektycyd. ZPUH BEST-PEST Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka

Bardziej szczegółowo

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Data wydania: 07/01/2016 Data weryfikacji: 07/01/2016 Zastępuje: 07/01/2016 Wersja: 4.2 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI Kod: 220201 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu : GRESLIM Numer produktu: 220201 Opis produktu: środek do czyszczenia fug, szczególnie do utrzymania czystości płytek ceramicznych

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: ROKO CLASIC PŁYN DO MYCIA NACZYŃ ROMIKOL Zastosowanie preparatu: płyn do mycia naczyń Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie 5 Data sporządzenia: 24.03.2004r Data IV aktualizacji: 12.09.2008r 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Preparat do zmywania starych, polimerowych

Bardziej szczegółowo

PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA ZDERZAKÓW

PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA ZDERZAKÓW Data sporządzenia: 14.02.2008 Data aktualizacji:18.05.2009 Ilość stron: 1/5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Nazwa handlowa produktu: - aerozol KTM 19-021 1.2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Produkt nie rozpuszczalny w wodzie, trudno ulegający biodegradacji.

Produkt nie rozpuszczalny w wodzie, trudno ulegający biodegradacji. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006. Nr karty: KCH-P-065/09, Data

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu Uszczelka poliuretanowa Producent/Dostawca: EFTEC AG Hofstrasse 31 CH-8590

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: gryzoniobójczy środek ochrony roślin (gotowa przynęta w postaci ziarna) Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia (UE) 1907/2006, z późniejszymi zmianami w brzmieniu (EU) 453/2010 (załącznik I.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia (UE) 1907/2006, z późniejszymi zmianami w brzmieniu (EU) 453/2010 (załącznik I.) Data sporządzenia: 18.4.2009 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania Zastosowanie: Płyn

Bardziej szczegółowo

ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI. rozwijamy. doskona e technologie

ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI. rozwijamy. doskona e technologie ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI 5 rozwijamy doskona e technologie AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO wg rozp. MZ, Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r. ASFALTY DROGOWE Producent:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Ceresit CT100 KC Numer : 486652 Aktualizacja: 08.06.2015 Data druku: 06.07.2015 Zastępuje wersje z: 01.08.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SIN-LUX Preparat do mycia lodówek

SIN-LUX Preparat do mycia lodówek Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Symbole niebezpieczeństwa wg Dyrektywy 1999/45/WE

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Symbole niebezpieczeństwa wg Dyrektywy 1999/45/WE Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny / przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator mieszaniny 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny oraz zastosowanie odradzane Zastosowanie ogólne: Klej Dewinol D3

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu GIPSEL PLUS 603

Karta charakterystyki preparatu GIPSEL PLUS 603 Data aktualizacji: 1. Identyfikacja i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Zastosowanie Gładź szpachlowa przeznaczona do wygładzania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Produkt oznacza się bardzo

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 017132 Zastosowanie substancji / preparatu Smar stały Producent/Dostawca: KLÜBER LUBRICATION

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Fluroherb 200 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI Fluroherb 200 EC Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

NABŁYSZCZACZ DO OPON I GUM

NABŁYSZCZACZ DO OPON I GUM SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU FINATUROL HT Strona: 1/5 ETYKIETA Oznakowanie wg EU: Nie dotyczy Zwroty R: Zwroty S: Oznakowanie transportowe: Nie dotyczy 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji/preparatu:

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURGA WKV

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURGA WKV Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek wspomagający pranie.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Nazwa preparatu Sopro MEG 666 megaflex S2 turbo - składnik B Opis Wodna dyspersja polimeru syntetycznego. Zastosowanie Super elastyczna zaprawa klejowa szybkowiążąca. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ INFORMACJE PODANE DO Strona 1 z 6 INFORMACJE PODANE DO PROWADZ CEGO ZAK AD O WYST PIENIA POWA NEJ AWARII zgodnie z Art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 672) JANKOWO

Bardziej szczegółowo

1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s t w a

1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s t w a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s t w a Identyfikacja preparatu Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain Wersja: 2/CH/PL Utworzona: 30/06/05 Kod: : 204705 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu : VAS-LIMP AUTOMATICAS Numer produktu: : 204705 Opis produktu: Zrewolucjonizowany płyn

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia: 18.02.2004 Data aktualizacji: 15.01.2010 Wydanie I 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: należy stosować w zmywarkach

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ 1 Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa: Typ produktu: Rozcieńczalnik Producent / dostawca: FFiL MALCHEM" Sułkowice 4, 05-650 Chynów tel/fax: (048) 661 43 30, 661 43 32, 661 43 33 tel:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodna z 1907/2006/EG zał. II (rozporządzenie REACH) : FETTEX

Karta charakterystyki preparatu zgodna z 1907/2006/EG zał. II (rozporządzenie REACH) : FETTEX Strona 1 z 5 Data wydruku 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Środek gaśniczy do zwalczania pożarów tłuszczów i żywności Fabrik

Bardziej szczegółowo

StoColor Maxicryl str 1/6

StoColor Maxicryl str 1/6 StoColor Maxicryl str 1/6 1 Identyfikacja preparatu Dane produktu Nazwa handlowa: StoColor Maxicryl Zastosowanie materiału: farba elewacyjna Producent/ Dostawca Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872

Bardziej szczegółowo

GRAFIKUS-SYSTEMY GRAFICZNE Sp. z O.O.

GRAFIKUS-SYSTEMY GRAFICZNE Sp. z O.O. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU wg rozp. MZ z dnia 13 Listopada 2007r (Dz.U. Nr 215, poz. 1587) zgodna z załącznikiem II rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

: POLYSECT DŁUGO DZIAŁAJĄCY 005 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI

: POLYSECT DŁUGO DZIAŁAJĄCY 005 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Zastosowanie produktu : Insektycyd Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Firma/Producent

Bardziej szczegółowo

Telefony alarmowe: Krajowe Centrum Toksykologiczne 042 631 47 24 Informacja Toksykologiczna 022 618 77 10 Ogólnopolski telefon alarmowy 112

Telefony alarmowe: Krajowe Centrum Toksykologiczne 042 631 47 24 Informacja Toksykologiczna 022 618 77 10 Ogólnopolski telefon alarmowy 112 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu VARIOL Opis Wysokorafinowane oleje mineralne, roślinne Zastosowanie Środek antyadhezyjny, który może być stosowany do szalunków drewnianych,

Bardziej szczegółowo

Ul. Wyścigowa 56E 53-012 Wrocław. msdspl@selena.pl

Ul. Wyścigowa 56E 53-012 Wrocław. msdspl@selena.pl Data sporządzenia 30.05.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY Identyfikacja mieszaniny nazwa handlowa Zastosowanie mieszaniny zastosowanie Identyfikacja producenta nazwa/adres dystrybutora Komórka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole :

Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole : PALIWO RAJDOWE Strona: 1/9 Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole: Symbole : Zawiera: benzynę Zwroty R: Zwroty S: T- Toksyczny, F+- Skrajnie łatwopalny, N- Niebezpieczny

Bardziej szczegółowo

POKOST LNIANY. 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

POKOST LNIANY. 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Identyfikator produktu: 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PRESTICID

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PRESTICID Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Kwaśny środek do gruntownego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1907/2006 (REACH) STRONA 1 z 5 DATA AKTUALIZACJI: 06.02.2012 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa mieszaniny: Zastosowanie: Producent: Adres elektroniczny: Telefon alarmowy: 2. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 BUDICH INTERNATIONAL GmbH. ludwik - Tabletki do zmywarek all in one 00625-0025

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 BUDICH INTERNATIONAL GmbH. ludwik - Tabletki do zmywarek all in one 00625-0025 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Wykorzystanie substancji/preparatów Tabletki do zmywarek, trójfazowe do powszechnego użytku

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Aktualizacja: 29-04-2008/ HN Zastosowanie produktu: Do szybkiego czyszczenia elemantów Artykuł nr 11535 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: 10.01.2009 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Ściereczki do szyb 19-057 Skład chemiczny: mieszanina związków

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Telefon awaryjny: (042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Telefon awaryjny: (042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce) Strona /stron 1/9 Producent: ALPOL GIPS Sp. z o.o. Fidor k/końskich, 26-200 Końskie Tel. (41) 372 11 00, fax: (41) 372 12 84 Telefon awaryjny: (042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

PASTA DO RĄK SUPER 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY. Pasta do mycia rąk

PASTA DO RĄK SUPER 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY. Pasta do mycia rąk Strona 1 / 7 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY Nazwa handlowa: PASTA DO RĄK SUPER Numer artykułu 593 0436; 593 0443; 593 0481 Zastosowanie Pasta do mycia rąk Producent

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 22.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM RENOVATING POLISH - BLACK

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM RENOVATING POLISH - BLACK Aktualizacja 09/09/2013 Weryfikacja 14 Data zastępuje 19/07/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo