KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska"

Transkrypt

1 Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 1/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska R-12 Substancja skrajnie atwopalna R-38 Dzia a dra ni co na skór R-45 Mo e by przyczyn raka R-46 Mo e powodowa dziedziczne wady- genetyczne R-51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym R-63 Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki R-65 Dzia a szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia R-67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy S-2 Chroni przed dzie mi S-16 Nie przechowywa w pobli u róde ognia- nie pali tytoniu S-23 Nie wdycha par S-24 Unika zanieczyszczenia skóry S-29 Nie wylewa do kanalizacji S-45 W przypadku awarii lub z ego samopoczucia skonsultowa si z lekarzem (je eli mo liwe pokaza etykiet ) S-53 Unika nara enia- przed zastosowaniem zapozna si z instrukcj S-61 Unika zrzutów do rodowiska. Przeczyta instrukcje/ kart charakterystyki Oznakowanie transportowe: Wymagane (patrz p.14) 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsi biorstwa 1.1. Identyfikacja substancji/preparatu: Nazwa handlowa: Paliwo rajdowe bezo owiowe WRF, Atmo Max, Turbo Max, Atmo Rally, Perfo Rally, Moto 4T-2M Zastosowanie: Paliwo stosowane do silników benzynowych 1.2. Identyfikacja przedsi biorstwa: Producent: TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX Place du Bassin Givors tel: + 33(0)

2 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 2/10 Dostawca: TOTAL Polska Sp. z o.o. Al. Jana Paw a II Warszawa 1.3. Wydzia udzielaj cy informacji: Dzia techniczny tel.(0-22) dni robocze w godz: Identyfikacja zagro e Ujemne skutki zdrowotne Wp yw na rodowisko Zagro enia fizyczne i chemiczne Klasyfikacja produktu Powtarzaj ce si wdychanie du ych ilo ci par jest nara eniem si na kontakt z benzenem. Powtarzaj cy si kontakt z du ymi st eniami benzenu mo e prowadzi do leukemii. Du e st enia maj DZIA ANIE NARKOTYCZNE NA CENTRALNY UK AD NERWOWY, co mo e prowadzi do lekkiego bólu g owy, zawrotów, senno ci lub powa nego os abienia, któremu czasem towarzysz konwulsje, w takim przypadku niezw ocznie jest potrzebna pierwsza pomoc. Pary lub mg y dzia aj dra ni co na b ony luzowe, szczególnie oczne. Ze wzgl du na nisk lepko, przy niezamierzonym po kni ciu, produkt mo e przedosta si do p uc powoduj c szybkie rozwini cie si ich stanu zapalnego (konieczna jest pomoc medyczna w ci gu 48 h) Toksyczny dla organizmów wodnych, mo e powodowa d ugotrwa e niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym PRODUKT SKRAJNIE ATWO PALNY. Pary, które s ci sze od powietrza mog przemieszcza si nad ziemi stwarzaj c powa ne ryzyko wybuchu. Tarcie powstaj ce podczas wy adunku produktu mo e prowadzi do powstania adunków statycznych wystarczaj cych do powstania ISKIER, KTÓRE MOG SPOWODOWA PO AR LUB EKSPLOZJ Skrajnie atwopalny Kancerogenny, kategoria 2 Mutagenny, kategoria 2 Szkodliwy i dra ni cy Niebezpieczny dla rodowiska 3. Sk ad/informacja o sk adnikach Charakterystyka chemiczna: Produkt sk ada si z w glowodorów parafinowych, naftenowych, aromatycznych ( 35 %) i w glowodorów olefinowych ( 18 %), z zawarto ci przede wszystkim w glowodorów C4 do C12 w tym benzenu, toluenu i n-heksanu. Mo e zawiera : nast puj ce zwi zki tlenowe: Metanol 3 %(v/v), etanol (F-T-R11, R 45, R46, R 48/23/24/25, R65, R 67, R 51/53 - (v/v), alkohol izopropylowy 10 % (v/v), alkohol izobutylowy 10 % (v/v), alkohol terbutylowy 7 %(v/v), etery (o 5 atomach C lub wi cej) w tym ETBE/MTBE 15 %, - (MTBE: Eter metylo tert butylowy, TBA alkohol tert butylowy, ETBE- eter etylo tert butylowy) - dodatki wielofunkcyjne, poprawiaj ce w a ciwo ci eksploatacyjne Substancje zagra aj ce Nr WE Nr CAS Zawarto Symbole Zwroty R zdrowiu Benzyna > % T,F+,N R-12, 45, 46, 63,65,38, 67, 51/53

3 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 3/10 Obja nienia zwrotów R patrz p. 16 Komentarz o sk adnikach: Benzen, (F-T-R11, R 45, R46, R 48/23/24/25, R65, R 36/38)... 1 %(v/v), n- heksan (F-Xn-N-R11,R 38- R 48/20, R62, R65, R 67, R 51/53)... 5 %(v/v), Toluen (CAS: , F, Xn, Xi, Rep.Kat 3, R-11, R 48/20, R 65, R38, R 67, R 63) %(v/v), 4. Pierwsza pomoc W PRZYPADKU POWA NYCH OBJAWÓW, WEZWA LEKARZA LUB POGOTOWIE RATUNKOWE DROGI NARA ENIA SI : WDYCHANIE Wdychanie du ych st e par, dymów lub mg y mo e prowadzi do podra nienia dróg oddechowych i b on luzowych, bólu g owy, md o ci, wymiotów i omdlenia. Wynie poszkodowanego na wie e powietrze, okry i pozwoli odpocz. SPO YCIE Skonsultowa si z lekarzem. Nie wywo ywa wymiotów aby unikn ryzyka przedostania si do dróg oddechowych. Pozostawi poszkodowanego w spokoju. Inne objawy: md o ci, wymioty, ból brzucha. KONTAKT ZE SKÓR Zdj niezw ocznie zabrudzone ubranie. Powierzchnie zabrudzone zmy niezw ocznie du ilo ci wody z myd em. Je li skora jest nara ona na dzia anie spraju pod wysokim ci nieniem, produkt mo e przedosta si do wn trza organizmu. W takich przypadkach osoba poszkodowana musi by odwieziona do szpitala, nawet je li nie s widoczne adne obra enia. Istniej mo liwo podra nienia skóry. KONTAKT Z OCZAMI Dok adnie p uka du ilo ci czystej, bie cej wody przez co najmniej 15 minut. Objawy: pieczenie i czasowe zaczerwienienie. ZACH Y NI CIE SI Je li zachodzi podejrzenie przedostania si produktu do p uc (np. przy wymiotach), natychmiast zawie poszkodowanego do szpitala. 5. Post powanie w przypadku po aru TEMPERATURA ZAP ONU ODPOWIEDNIE RODKI GA NICZE NIEODPOWIEDNIE RODKI SECJANE METODY WALKI Z PO AREM SZCZEGÓLNE ZAGRO ENIA: SPECJALNE WYPOSA ENIE OCHRONNE DLA STRA AKÓW: Patrz p.9 Ditlenek w gla, piana, proszek ga niczy, mg a wodna (najlepiej z rodkiem zwil aj cym) Nie u ywa strumieni wody, mog sprzyja rozprzestrzenianiu si po aru Nale y unika równoczesnego stosowania piany i wody na te same powierzchnie, gdy woda niszczy pian. Zbiorniki i powierzchnie nara one na po ar sch adza stosuj c obfite polewanie wod. Izolowa powierzchnie zbiorników z produktami palnymi; spalanie dopuszcza jedynie pod nadzorem lub stosuj c odpowiednie rodki do gaszenia. W przypadku niekompletnego spalania i pirolizy mog powsta toksyczne gazy takie jak CO, CO 2, ró ne w glowodory, aldehydy i sadza. Zwi zki te przy wdychaniu mog by bardzo niebezpieczne. Zachowa szczególn ostro no aby unikn ryzyka wybuchu. Gdy temperatura jest bliska temperatury zap onu, ci nienie par jest tak wysokie, e mo e ono spowodowa powstanie mieszaniny wybuchowej nad powierzchni magazynowanego produktu. Do ochrony personelu stosowa kurtyny wodne. W zamkni tych pomieszczeniach o du ym st eniu dymów i gazów nosi aparat izoluj cy drogi oddechowe

4 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 4/10 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska Patrz równie p.8 i 13 OCHRONA OSOBISTA Odpowiednio do potrzeb nosi odporne na w glowodory ubranie ochronne, okulary, gogle, buty i aparat do oddychania z POST POWANIE PRZY ROZLANIU/PRZECIEKU METODY CZYSZCZENIA WYCIEKU ZAPOBIEGANIE ZAGRO ENIU WTÓRNEMU: 7. Post powanie z substancj i jej magazynowanie POST POWANIE Zabezpieczenie techniczne/ rodki ostro no ci Zapobieganie po arowi i wybuchom: poch aniaczem(je li istnieje ryzyko kontaktu z oparami) Nie dopuszcza do przedostania si go gruntu, cieków wodnych i oczyszczalni. Odzyskiwa metodami fizycznymi. Przy wi kszym rozlaniu, je li sytuacji nie mo na szybko opanowa, powiadomi odpowiednie w adze. Do mechanicznego zbierania stosowa pompy, skimery i materia y absorpcyjne. Nie wolno stosowa rodków dysperguj cych. Ograniczy i zebra wyciek przy u yciu piasku lub innego materia u absorpcyjnego. Odpady przechowywa w zamkni tym i szczelnym pojemniku. Utylizacja: Nie wylewa do cieków wodnych. Odda produkt do uprawnionego zbieracza odpadów. Je li rodki te przedostan si do strumieni lub cieków, poinformowa w adze o mo liwo ci obecno ci p ywaj cych materia ów. Odci dop yw pr du elektrycznego, je li ta operacja nie zagra a powstaniem iskier w miejscu gromadzenia par produktu. Przy powstawaniu par/aerozoli/produktów rozk adu zapewni odpowiedni wentylacj. Przechowywa z dala od materia ów palnych oraz ywno ci i napojów. Podczas kontroli, czyszczenia i zabiegów konserwuj cych w zbiornikach magazynowych wymagane jest dok adne przestrzeganie procedura czynno ci te powinny by wykonywane przez wykwalifikowany personel. NIE PALI. UNIKA WDYCHANIA PAR UNIKA KONTAKTU ZE SKÓR I B ONAMI LUZOWYMI NIE WOLNO SYFONOWA ZBIORNIKA POPRZEZ ZASYSANIE USTAMI. Buty ochronne i ubranie nie powinny wytwarza elektryczno ci statycznej. U ycie paliwa jako rozpuszczalnika lub rozcie czalnika jest niedozwolone. Maszyny i wyposa enie nale y tak ustawia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu pal cego si produktu (zbiorniki retencyjne i baseny, syfony w systemie kanalizacji). Stosowa materia y w wykonaniu przeciwwybuchowym. trzyma z dala od róde zap onu (otwarte p omienie i iskry) oraz ciep o (gor ce uk ady wydechowe i obudowy). Nie stosowa spr onego tlenu lub powietrza podczas przesy ania lub rozlewania produktów. PRACOWA TYLKO Z CH ODNYMI I ODGAZOWANYMI ZBIORNIKAMI W MIEJSCACH Z WENTYLACJ (Aby unikn ryzyka wybuchu). rodki ostro no ci STOSOWA ZGODNIE Z ZALECENIEM PUNKTU 1. Podczas manipulacji produktem nie u ywa telefonów komórkowych.

5 MAGAZYNOWANIE Zabezpieczenie techniczne rodki bezpiecze stwa podczas magazynowania Produkty niekompatybilne: Materia y opakowaniowe: KARTA CHARAKTERYSTYKI 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej Post powa zgodnie z kodeksem pracy. PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 5/10 Podczas stosowania nie je, nie pi i nie pali. Unika wdychania par, dymów i mgie. PODCZAS PRZEMIESZCZANIA PRODUKTU: zapobiega ryzyku zwi zanym z elektryczno ci statyczn, upewni si, e maszyny, wyposa enie i zbiorniki s odpowiednio uziemione, nie nalewa podczas deszczu i zapewni, e produkt jest powoli nalewany, szczególnie na pocz tku operacji. Unika przed u aj cego si i powtarzaj cego si kontaktu ze skór, produkt mo e dra ni skór, szczególnie w miejscach skalecze lub ocierania si z zabrudzonym ubraniem. Unika kontaktu z mocnymi utleniaczami Natychmiast zdejmowa zabrudzone lub zalane ubranie. W przypadku kontaktu ze skór, zmy natychmiast du ilo ci wody z myd em. Stosowa tylko opakowania, rury, z cza, itp. wykonane z materia ów odpowiednich do stosowania z aromatycznymi w glowodorami. Stosowa nie wybuchowe materia y, spe niaj ce odpowiednie przepisy. Instalacje powinny by zaprojektowane tak, aby zapobiega zanieczyszczaniu gruntu i wody. Instalacje elektryczne powinny spe nia wymagane przepisy. Odpowiednie: Produkt zapakowany przechowywa (beczki, próbki, kanistry..) w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. PRZECHOWYWA W TEMPERATURZE POKOJOWEJ, Z DALA OD WODY, WILLGOCI, GOR CA I WSZELKICH RÓDE ZAP ONU. Unika : Nie przechowywa w miejscach nara onych na dzia anie si przyrody. Niebezpieczne reakcje przy kontakcie z mocnymi utleniaczami (herbicydy, itp..) Stosowa tylko opakowania, rury, z cza itp.. wykonane z materia ów odpowiednich do stosowania z aromatycznymi w glowodorami. Wskazówki dodatkowe odno nie wymogów stawianych urz dzeniom technicznym: Graniczne dawki w miejscu pracy: Ochrona uk adu oddechowego: Ochrona r k: Stosowa produkt w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wyposa onych w sprz t z zabezpieczeniem antywybuchowym. Przy pracy w przestrzeniach zamkni tych (zbiorniki) upewni si, e rodowisko nie jest dusz ce i/lub nosi zalecane wyposa enie. W Polsce: dla benzyny ekstrakcyjnej: NDS : 500 mg/m 3 NDSCH: 1500 mg/m 3 NDS dla benzenu: 1,6 mg/m 3 NDS dla n- heksanu: 72 mg/m 3 NDS dla toluenu: 100 mg/m 3, NDSCH: 350 mg/m 3 W przypadku ryzyka przekroczenia rednich dawek ekspozycji ka dy osobnik musi by wyposa ony w aparaty do oddychania dostosowane do par organicznych i aerozoli. Je li zachodzi potrzeba stosowa r kawice ochronne, odporne na w glowodory aromatyczne. Zalecane materia y: Kauczuk nitrylowy: >0, 3 mm/>60 minut (EN 374-3)

6 Ochrona oczu: Ochrona cia a: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 6/10 Przy przed u onym kontakcie lub przy powtarzaj cym si : Fluoro polimer i PVA> 480 minut (EN 374-3), ka da grubo, Nitryl 0, 5 mm/>480 minuty (EN 374-3). Bardziej szczegó owe dane mo na uzyska u producenta r kawic. Okulary o szczelnej obudowie lub os ona na twarz w przypadku ryzyka ochlapania. Gdy zachodzi potrzeba nosi mask ochronn, odporn na w glowodory odzie, buty robocze. Higiena przemys owa: Unika przed u onego i powtarzaj cego si kontaktu ze skór. W przypadku kontaktu produktu ze skór, ska ona powierzchni umy dok adnie wod z myd em. 9. W a ciwo ci fizykochemiczne Przy kontakcie z oczami, umy natychmiast du trzymaj c uniesiona powiek, p uka co najmniej 15 minut, skonsultowa ze specjalist. ilo ci wody, Posta : Ciecz w 20 C Barwa: Jasno ó ta Zapach: Charakterystyczny ph: Nie ma zastosowania Temperatury zmiany stanu skupienia Temperatura p yni cia - Temperatura zap onu <-40 C (ASTM D 93 ) Temperatura autozap onu: > 300 C (ASTM E 659). Temperatura ta mo e si znacznie obni y w specyficznych warunkach (utlenianie na gor cych powierzchniach) G sto w temp. 15 o C: kg/m 3 Granica palno ci : - dolna (%) - górna (%) 1,4 8,7 Sk ad frakcyjny: Temperatura pocz tku destylacji: Zakres destylacji: 27 C C G sto par: 3-4 (powietrze =1) Pr no par (NF EN ) <100 kpa w temperaturze 35 C Rozpuszczalno : w wodzie: Praktycznie nierozpuszczalny, ok. 25 mg/l w 20 C, ale jest to cecha zale na od struktury i zawarto ci organicznych zwi zków tlenowych w rozpuszczalnikach organicznych: Rozpuszczalny w wielu typowych rozpuszczalnikach Lepko kinematyczna w 20 C: 0,5 0,75 mm 2 /s Wspó czynnik podzia u (log Pow): 2, Stabilno i reaktywno Stabilno : Produkt jest stabilny w typowych warunkach magazynowania i stosowania Niebezpieczne reakcje: Nie s znane adne niebezpieczne reakcje w typowych warunkach stosowania Substancje, których nale y unika : Warunki, których nale y unika : 11. Informacje toksykologiczne Toksyczno ostra/skutki miejscowe Unika kontaktu z silnymi utleniaczami Gor co (temperatury powy ej temperatury zap onu), iskry, punkty zap onu, p omienie, elektryczno statyczna

7 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 7/10 - Wdychanie: LC 50 4h, szczury 5,2 mg/l/uclid Pary wdychane w du ych st eniach maj dzia anie narkotyczne na centralny uk ad nerwowy, mo e to prowadzi do bólu g owy, senno ci lub os abni, co mo e wymaga szybkiej pierwszej pomocy. Pary i spray mog dzia a dra ni co na uk ad oddechowy i b ony luzowe. - Kontakt ze skór : DL 50(królik) 3750 mg/kg/uclid Dzia a dra ni co - Kontakt z oczami: Nie jest klasyfikowany jako dra ni cy, ale mo e powodowa pieczenie i okresowe zaczerwienie. - Spo ycie: DL 50 (szczury) >5000 mg/kg Szkodliwy: W przypadku niezamierzonego spo ycia, produkt mo e przedosta si do p uc ze wzgl du na niska lepko mo e doprowadzi do powa nego urazu (konieczna opieka medyczna w ci gu 48 h). TOKSYCZNO CHRONICZNA LUB D UGOTERMINOWA Wdychanie: Pary i mg a mog dzia a dra ni co na uk ad oddechowy i na b ony luzowe. Nadmierne wdychanie mo e dzia a neurotoksycznie. Kontakt ze skór : Przed u aj cy si lub cz sty kontakt mo e prowadzi do uszkodzenia warstwy lipidowej na skórze co mo e powodowa podra nienie i ryzyko wyst pienia wtórnej alergii. Uczulenie: Brak informacji o uczulaniu. Kancerogenno : Produkt zawiera benzen, znany jako KANCEROGEN kat.1. Mutagenno : Mutagen. Produkt zawiera benzen, znany jako MUTAGEN kat.2. Dzia anie na reprodukcj : Ryzyko upo ledzenia p odno ci. Produkt zawiera TOLUEN klasyfikowany jako toksyczny, REPRODUKCJA kategoria Informacje ekologiczne Ekotoksyczno : Toksyczny dla organizmów wodnych, mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym(zalecenia CONCAWE). Ruchliwo : - Powietrze: Produkt odparowuje i rozprasza si w powietrzu w stopniu zale nym od lokalnych warunków. Mo e zalega w ni ej po o onych cz ciach. W glowodory w powietrzu podlegaj fotodegradacji poprzez reakcj z rodnikami hydroksylowymi. Ich czas pó rozpadu zmienia si od 0, 5 dnia (n- dodekan) do 6, 5 dnia (benzen). - Gleba: Produkt mo e przenika przez gleb. - Woda: Produkt unosi si na powierzchni wody, jest rozpuszczalny w ma ych ilo ciach. Bioakumulacja Podlega bioakumulacji. Sk adniki w glowodorowe w tym produkcie maja warto ci log Pow od 2,1 do 6. Trwa o i degradowalno Brak danych do wiadczalnych dla produktu gotowego. Prawdopodobnie produkt nie jest atwo biodegradowalny. Niemniej wszystkie sk adniki tego produktu s biodegradowalne Post powanie z odpadami Produkt zu yty: Przy stosowaniu tego produktu odpady powstaj sporadycznie. W przypadku powstania, nale y je poddawa recyklingowi lub spala. Utylizowa w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi/krajowymi

8 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 8/10 przepisami. Zbiórka powinna by wykonywana przez upowa nion firm a regeneracja lub spalanie nale y wykonywa w dopuszczonej do tego celu instalacji. W Polsce: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz Opakowania: Post powa zgodnie z lokalnymi przepisami. Ustawa z dn 11 maja 2001 r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 ze zmianami) Kod odpadu: Opakowania zawieraj ce pozosta o ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Zu yte opakowania odda do producenta lub uprawnionego odbiorcy odpadów Obowi zuje kaucja na opakowania. Kod odpadu WE: Informacje o transporcie Etykieta transportowa Numer UN: 1203 Nazwa mi dzynarodowa: MOTOR SPIRIT (GASOLINE) W a ciwa nazwa przy za adunku: Benzyna samochodowa Drogowy (ADR)/Kolejowy(RID): Klasa 3: Ciecze atwo palne Kod klasyfikacji: F1 Etykiety zagro enia:3 Numer identyfikacyjny zagro enia: 33 Skrajnie atwo palna ciecz (temperatura zap onu poni ej 23 C) Grupa opakowania: II Rzeczny (ADNR): Klasa: 3 Kod klasyfikacji : F1 Etykiety zagro enia:3 Grupa opakowania: II Morski (IMO-IMDG): Klasa: 3 Etykiety zagro enia:3 Karty bezpiecze stwa: F-E, S-E Zanieczyszczanie rodowiska morskiego: Nie Grupa opakowania: II Powietrzny (ICAO/IATA): Klasa: 3 Etykiety zagro enia:3 Grupa opakowania: II Specjalne przepisy: ADR/RID/ADNR

9 15. Informacje dotycz ce uregulowa prawnych Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 9/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: Przepisy Wspólnoty Europejskiej: Przepisy krajowe: T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska R-12 Substancja skrajnie atwopalna R-38 Dzia a dra ni co na skór R-45 Mo e by przyczyn raka R-46 Mo e powodowa dziedziczne wady- genetyczne R-51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym R-63 Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki R-65 Dzia a szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia R-67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy S-2 Chroni przed dzie mi S-16 Nie przechowywa w pobli u róde ognia- nie pali tytoniu S-23 Nie wdycha par S-24 Unika zanieczyszczenia skóry S-29 Nie wylewa do kanalizacji S-45 W przypadku awarii lub z ego samopoczucia skonsultowa si z lekarzem (je eli mo liwe pokaza etykiet ) S-53 Unika nara enia- przed zastosowaniem zapozna si z instrukcj S-61 Unika zrzutów do rodowiska. Przeczyta instrukcje/ kart charakterystyki Karta ta spe nia wymagania podane w dyrektywie: 1999/45/EC modyfikowanej dyrektyw 2001/60/EC Karta ta spe nia wymagania rozporz dzenia WE nr 1907/2006 Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach chemicznych i preparatach chemicznych (Dz.U.nr. 11/ 2001,poz.84 ) z pó niej szym i zm ianam i Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 1 3 list opada r w spraw ie karty charakterystyki ( Dz.U. nr. 215/2007 poz.1588) Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 2 w rze nia r. w spraw ie oznakow ania opakow ania subst ancj i niebezpiecznej i preparat ów niebezpiecznych (Dz.U.nr. 173/2003 poz. 1679) Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 2 w rze nia r. w spraw ie w ykazu subst ancj i niebezpiecznych w raz z ich klasyfikacj i oznakow aniem (Dz.U.nr. 199/2003 poz. 1948) Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 4 w rze nia r. zm ieniaj ce rozporz dzenie w spraw ie kryt eriów i sposobu klasyfikacj i subst ancj i niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.nr. 174/2007 poz. 1222) Rozporz dzenie Minist ra Zdrow ia z dn. 1 7 st ycznia r. w spraw ie inform acj i o preparat ach niebezpiecznych, dla których nie j est w ym agane dostarczenie kart charakterystyki (Dz.U.nr. 19/2003 poz. 170) Rozporz dzenie Minist ra Gospodarki i Pracy z dn. 5 lipca r. w spraw ie ogranicze, zakazów lub w arunków produkcj i, obrot u lub st osow ania subst ancj i niebezpiecznej i preparat ów niebezpiecznych oraz zaw ieraj cych ich produktów (Dz.U.nr. 168/2004 poz. 1762) Rozporz dzenie Minist ra Pracy i Polit yki Spo ecznej z dnia 1 1 czerw ca r. w spraw ie ogólnych przepisów bezpiecze st w a i higieny pracy ( Dz.U.nr. 91/2002 poz. 811) Rozporz dzenie Minist ra Pracy i Polit yki Socj alnej z dnia 1 grudnia r. w spraw ie obow i zku st osow ania Polskich N orm dot ycz cych bezpiecze st w a i higieny pracy ( Dz.U.nr. 148/ 1998 poz. 974) z pó niejszym i zm ianam i Rozporz dzenie Minist ra Pracy i Polit yki Spo ecznej z dnia 2 9 list opada r.

10 PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 10/10 w spraw ie naj w y szych dopuszczalnych st e i nat e czynników szkodliw ych dla zdrow ia w rodow isku pracy ( Dz.U.nr. 217/2002 poz. 1833) Rozporz dzenie Minist ra Ochrony rodow iska, Zasobów N at uralnych i Le nict w a z dnia 6 list opada r. w spraw ie klasyfikacj i w ód oraz w arunków, j akim pow inny odpow iada cieki w prow adzane do w ód lub ziem i ( Dz.U.nr. 166/1991 poz 503) Ust aw a z dnia 1 1 m aj a o opakow aniach i odpadach opakow aniow ych ( Dz.U.nr. 63/ 2001) z pó niejszym i zm ianam i Umowa Europej ska dot ycz ca m i dzynarodow ego przew ozu drogow ego towarów niebezpiecznych ADR Ust aw a z dnia 2 8 pa dziernika o przew ozie drogow ym t ow arów niebezpiecznych ( D.U.nr. 119/2002 poz.1671 ) 16. Inne informacje Obja nienie zwrotów z p. 2: R-12 Substancja skrajnie atwopalna R-45 Mo e by przyczyn raka R-46 Mo e powodowa dziedziczne wady- genetyczne R-63 Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki R-38 Dzia a dra ni co na skór R-65 Dzia a szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia R-67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy R-51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym Niniejsza karta charakterystyki produktu stanowi uzupe nienie karty danych technicznych, ale w aden sposób jej nie zast puje. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu udzielane s w dobrej wierze. U ytkownik zobowi zany jest pami ta o ryzyku zwi zanym z zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza karta nie zwalnia u ytkownika z konieczno ci zasi gni cia informacji i zastosowania wszelkich przepisów i uregulowa prawnych dotycz cych zakresu jego dzia alno ci. U ytkownik bierze na siebie ca kowit odpowiedzialno za dzia ania podj te w celu zapewnienia bezpiecze stwa pracy z produktem. Powy sze informacje udzielone zostaj u ytkownikowi w celu pomocy w realizacji zobowi za nak adanych na niego przez przepisy i uregulowania prawne. O rodki toksykologiczne w Polsce: Gda sk, I Klinika Chorób Wewn trznych i Ostrych Zatru Akademia Medyczna w Gda sku, ul. D binki, GDA SK, Telefon "na ratunek":(058) Kraków, Klinika Toksykologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego, Os. Z otej Jesieni, KRAKÓW, Telefon "na ratunek":(012) Lublin, Regionalny O rodek Toksykologii Klinicznej Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bo ego, Oddzia Internistyczno-Kardiologiczny, ul. Biernackiego, LUBLIN, Telefon "na ratunek":(081) ód, Klinika Ostrych Zatru, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, ul. w. Teresy, ÓD, Telefon "na ratunek":(042) Pozna, Oddzia Toksykologii i Chorób Wewn trznych, im. dr Wandy B e skiej, Zespó Opieki Zdrowotnej Pozna - Je yce, Szpital im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza, POZNA, Telefon "na ratunek":(061) Rzeszów, Oddzia Intensywnej Terapii i Anestezjologii z O rodkiem Toksykologicznym Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, ul. Lwowska, RZESZÓW, Telefon "na ratunek":(017) Sosnowiec, Regionalny O rodek Toksykologii Klinicznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego, Regionalny O rodek Ostrych Zatru z Oddzia em Toksykologii Klinicznej, ul. Ko cielna, SOSNOWIEC, Telefon "na ratunek":(032) Warszawa, Wojewódzki O rodek Toksykologiczny, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pa skiego, Al. Solidarno ci 67, WARSZAWA, Telefon "na ratunek":(022) Wroc aw, Oddzia Ostrych Zatru, Centrum Medycyny Ratunkowej, Dolno l ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, ul. Traugutta 116, WROC AW, Telefon "na ratunek":(071) Wszystkie dane opieraj si na aktualnym stanie naszej wiedzy. Data polskiego wydania: 28 czerwca 2004 r. Aktualizacja polskiego wydania: pa dziernik 2005 Aktualizacja: kwiecie 2006 Aktualizacja: marzec 2008 hal

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) . ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) Nazwa produktu: UNIVEX 3-3 Numer arkusza danych: 677229 1. 0. 0 Wykorzystanie substancji/preparatu: Pianotwórczy koncentrat gaœniczy Numer

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo