Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych"

Transkrypt

1 dr Tomasz Gendek Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych Przewodnik po symbolach i oznaczeniach chemikaliów Przemysł

2

3 VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, Warszawa tel.: , faks: , Fachowa Książka Tomasz Gendek OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH Warszawa a

4 Co py ri ght 2011 ISBN: Wy daw nic two Ver lag Da sho fersp. zo.o. al. Kra kow ska 271, War sza wa tel.: , , faks: , sho fer.pl 2

5 OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH Spis treści 1. Wstęp Oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z kryteriami klasyfikacji CLP Podstawa prawna Zakres zastosowania rozporządzenia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Informacje obowiązkowe na etykiecie Identyfikator produktu Piktogramy określające rodzaj zagrożenia Zasady pierwszeństwa piktogramów określających rodzaj zagrożenia Język oznakowania na etykiecie Hasła ostrzegawcze Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty wskazujące środki ostrożności Informacje uzupełniające na etykiecie Wielkość i wygląd elementów etykiety Przykładowe oznakowanie bezpieczeństwa Oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z kryteriami klasyfikacji według dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE Podstawa prawna Zakres zastosowania rozporządzenia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Wzory znaków ostrzegawczych Informacje obowiązkowe na etykiecie Wygląd i wielkość etykiety i oznakowania Znaki ostrzegawcze i treść Inne dodatkowe informacje Przykładowe oznakowanie bezpieczeństwa Oznakowanie substancji i mieszanin przeznaczone dla osób niewidomych lub niedowidzących ostrzeżenia wyczuwalne przez dotyk Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania i okresy przejściowe Kryteria wyboru zgodnie z rozporządzeniem Kryteria wyboru przy klasyfikacji zgodnej z CLP Odstępstwa Wygląd oznakowania Umieszczenie i trwałość oznakowania Oznakowanie kosmetyków Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania Elementy oznakowania produktów kosmetycznych Odstępstwa w oznakowaniu kosmetyku Elementy graficzne Dodatkowe elementy graficzne

6 Wstęp OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH 6. Oznakowanie produktów biobójczych Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania Elementy oznakowania produktu biobójczego Ulotka informacyjna Dodatkowe wymagania Elementy graficzne Oznakowanie wyrobów aerozolowych Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania Elementy oznakowania wyrobu aerozolowego Ulotka informacyjna Dodatkowe wymagania i ograniczenia Oznakowanie towarów paczkowanych Wprowadzenie 8.2. Podstawa prawna Zakres zastosowania Zasady oznakowania towarów paczkowanych Odstępstwa wyroby aerozolowe Oznakowanie detergentów Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania Elementy oznakowania detergentu Oznakowanie dotyczące zawartości Oznakowanie dotyczące stężeń Oznakowanie detergentów przeznaczonych do prania Elementy graficzne Oznakowanie wyrobów zawierających azbest Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania Oznakowanie Wyjątki Oznakowanie wyrobów zawierających lotne związki organiczne Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania Oznakowanie Elementy graficzne Oznakowanie środków ochrony roślin Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania Ulotka informacyjna Oznakowanie Odstępstwa i zakazy Oznakowanie rurociągów, pojemników i zbiorników do składowania chemikaliów Wprowadzenie Podstawa prawna

7 Wstęp OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH Zakres zastosowania Wygląd oznakowania Oznakowanie produktów chemicznych w transporcie Wprowadzenie Podstawa prawna Zakres zastosowania Elementy oznakowania sztuk przesyłki Elementy graficzne oznakowania ADR klasy zagrożenia Przepisy szczególne dotyczące oznakowania Odstępstwa w oznakowaniu Inne oznakowania...68 Załącznik 1. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia...69 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych...69 Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia dla zdrowia...69 Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia dla środowiska...71 Załącznik 2. Zwroty wskazujące środki ostrożności...72 Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne...72 Zwroty wskazujące środki ostrożności zapobieganie...72 Zwroty wskazujące środki ostrożności reagowanie...73 Zwroty wskazujące środki ostrożności przechowywanie...75 Zwroty wskazujące środki ostrożności usuwanie...76 Załącznik 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R)...77 Załącznik 4. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (zwroty S)...82 Dodatkowe zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin...83 Załącznik 5A. Informacje uzupełniające o zagrożeniach...85 Właściwości fizyczne...85 Wpływ na zdrowie...85 Szczególne zasady dotyczące uzupełniających elementów etykiety dla niektórych mieszanin...85 Mieszaniny nieprzeznaczone dla ogółu społeczeństwa...86 Załącznik 5B. Szczególny sposób oznakowania niektórych preparatów chemicznych...87 Preparaty dostępne dla konsumentów...87 Preparaty przeznaczone do stosowania w postaci rozpylonej...87 Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R Preparaty zawierające ołów...87 Preparaty zawierające związki cyjanoakrylowe...88 Preparaty zawierające składniki epoksydowe o średniej masie cząsteczkowej Ł Preparaty zawierające aktywny chlor dostępne dla konsumentów...88 Preparaty zawierające kadm (stopy) i przeznaczone do użycia przy lutowaniu lub spawaniu...88 Preparaty niezaklasyfikowane jako uczulające, zawierające przynajmniej jedną substancję uczulającą...89 Ciekłe preparaty zawierające chlorowcowe pochodne węglowodorów...89 Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R Cementy i preparaty zawierające cement...89 Preparaty niezaklasyfikowane jako niebezpieczne i które nie są przeznaczone dla konsumentów...90 Załącznik 6. Substancje pochodzące z kompozycji zapachowych mogące wywołać alergie...91 Załącznik 7. Kody form użytkowych środka ochrony roślin

8 Wstęp OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH 1. Wstęp Oznakowanie substancji i mieszanin, ogólnie rzecz ujmując: wszelkiego rodzaju pro duk tów che micz nych, to ob szer ne i wie lo wąt ko we za gad nie nie. Nie wąt pli wie ró żno rod ność pro duk tów che micz nych i ich wła sno ści ma zwią zek z ró żno rod - no ścią prze pi sów za rów no pra wa unij ne go, jak i pol skie go. Trzeba ta kże pa mię - tać, że ozna ko wu jąc pro dukt che micz ny, cho cia żby po przez przy go to wa nie je go ety kie ty, na le ży do brać nie tyl ko ozna ko wa nie (np. pik to gra my), ale również do - brać wła ści we zwro ty i opi sy cha rak te ry zu ją ce wła sno ści bądź za gro że nia stwa - rza ne przez da ny pro dukt, zgod nie z wy tycz ny mi za war ty mi w od po wied nich prze pi sach. Dlatego też niniejszy poradnik ma na celu przedstawienie nie tylko najważniejszych oznakowań (piktogramów, znaków lub symboli graficznych), jakie powinny znaleźć się na etykiecie produktu chemicznego, ale także wskazanie najważniejszych zwrotów, opisów oraz innych wymogów, m.in. ograniczeń, zakazów i możliwych wyłączen w oznakowaniu lub opisach produktów chemicznych, które powinny być zamieszczone na opakowaniach produktów chemicznych. Obecnie w UE obowiązują jednocześnie dwa różne systemy oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oparte na różnych przepisach. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia CLP (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) ustanowiono nowy system oznakowywania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych (patrz rozdz. 2), który stopniowo zastąpi dotychczas obowiązujące zasady klasyfikacji i oznakowania oparte na wymaganiach dyrektywy UE nr 67/548 zwanej potocznie dyrektywą substancjową oraz dyrektywie 1999/45 zwanej potocznie dyrektywą preparatową (patrz rozdział 2). Okre sy przej ścio we Aby zmiany zasad klasyfikacji i oznakowania opakowań produktów chemicznych mogły odbywać się płynnie i nie pociągały za sobą zbyt dużych kosztów dla przedsiębiorstw, zastosowano wiele okresów przejściowych. Umownie, na potrzeby niniejszego poradnika, przyjęto nazywać zasady oznakowania i klasyfikacji produktów chemicznych, sporządzone zgodnie z wytycznymi rozporządzenia CLP, jako nowe, a wcześniej obowiązujące wg dyrektywy substancjowej i dyrektywy preparatowej, jako stare. Jeśli przed 1 grudnia 2010 roku dana substancja była już obecna w obrocie (była sprzedawana), to oznakowanie opakowań tej substancji sporządzone zgodnie ze starymi zasa dami nadal obowiązuje, ale tylko w odniesieniu do tych opakowań. Każda następna partia takiej substancji wprowadzana do obrotu musi być sklasyfikowana i oznakowana według nowych zasad (zgodnie z rozporządzeniem CLP). Należy jednak pamiętać, że substancje wprowadzone do obrotu przed 1 grudnia 2010 r. i oznakowane według starych zasad mogą pozostawać w obrocie tyl- 6

9 Wstęp OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH ko do 30 listopada 2012 roku. Po tej dacie należy je albo z rynku wycofać, albo zmienić ich oznakowanie na nowe. Na to miast ka żda sub stan cja wpro wa dza na po raz pierw szy do ob ro tu po 1 XII 2010 r. musi być oznakowywana wyłącznie zgodnie z nowymi zasadami. Mieszaniny mogą być oznakowane obecnie zgodnie ze starymi albo nowymi (wg oznakowania CLP patrz rozdz. 2) zasadami. Ta dwojaka możliwość oznakowania obowiązuje dla mieszanin do 1 czerwca 2015 roku. Dopiero po tej dacie analogicznie jak dla substancji każda nowo wprowadzana mieszanina lub partia mieszaniny będącej już w obrocie będzie musiała być oznakowana zgodnie z nowymi zasadami (CLP). Analogicznie też obowiązuje okres przejściowy dla mieszanin będących w obrocie przed dniem 1. VI r. i oznakowanych według starych zasad ; mieszaniny takie mogą pozostawać na rynku ze starym oznakowaniem do 1 czerwca 2017 r. Jak łatwo zauważyć, dopiero po 1 VI 2017 r. na rynku UE będą obecne substancje i mieszaniny oznakowany wyłącznie wg zasad CLP. W kontekście zmian, jakie wprowadziło rozporządzenie CLP, krótkiego wyjaśnienia wymaga stosowana podwójna nomenklatura w odniesieniu do nazwy preparat lub mieszanina. No men kla tu ra Po wejściu w życie rozporządzenia CLP (1272/2008/WE) słowo preparat zostało zastąpione słowem mieszanina : Termin «mieszanina» zdefiniowany w niniejszym rozporządzeniu powinien mieć takie samo znaczenie jak termin «preparat» stosowany uprzednio w prawodawstwie wspólnotowym 1272/2008/WE, pkt 14. Konsekwentnie także ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mie sza ni nach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 z 2011 r.) sto su je już no wą no - menklaturę, natomiast jednak do dnia dzisiejszego ( r.) rozporządzenie o ozna ko wa niu (Dz.U. Nr 53, poz. 439 z 2009 r.) nie zo sta ło w tym za kre sie zmienione. Stąd nadal występują różnice terminologiczne pomiędzy obowiązującą ustawą a obowiązującym, choć nieznowelizowanym, rozporządzeniem. Merytorycznie zmiana terminologii nie wprowadza żadnych istotnych zmian, niemniej należy pamiętać o tych różnicach. W niniejszym rozdziale stosowany będzie termin mieszanina, chyba że cytowane będą fragmenty przepisów zawierających jeszcze starą nomenklaturę. 7

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

4. Produkty niebezpieczne

4. Produkty niebezpieczne Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska 4. Produkty niebezpieczne Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. Cel Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaków ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP mgr inż. Jadwiga Mędelewska Kierownik Sekcji Higieny Pracy i Higieny Żywności Żywienia i PU PSSE Legionowo Dwa kierunki nadzoru dotyczące chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI

PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI Poradnik przetłumaczony w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie wersji 1 opublikowanej przez ECHA 24 marca 2010 r. 1

Bardziej szczegółowo

ISO Serwis. Nr 3/2015 Marzec KWALIFIKACJA ZAKŁADÓW SPAWALNICZYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-M-69009. Spis treści: Nr 3/2015

ISO Serwis. Nr 3/2015 Marzec KWALIFIKACJA ZAKŁADÓW SPAWALNICZYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-M-69009. Spis treści: Nr 3/2015 ISO Serwis ISSN 1731-5026 Marzec Szanowni Państwo! Narzędzia zarządzania jakością pomagają w udoskonaleniu procesów zachodzących w firmie. Co ma zasadniczy wpływ na oferowane produkty i usługi, co z kolei

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona : 1 ón óñj 2.2 : Gazy niepalne i 5.1 : Materiały utleniające nietrujące Niebezpieczeństwo MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 20 stycznia 2009 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo