KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka angielskiego B2 English language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów Filologia polska 1.2. Forma studiów studia stacjonarne /studia niestacjonarne 1.3. Poziom studiów - studia pierwszego stopnia licencjackie 1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 1.5. Specjalność 1.6. Jednostka prowadząca przedmiot SJO UJK Filia Piotrków Trybunalski 1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu mgr Magdalena Pietrusiewicz 1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot mgr Marcin Gliszczyński, mgr Agnieszka Łaska, mgr Waldemar Paraszewski, mgr Magdalena Pietrusiewicz, mgr Dorota Stefańska 1.9. Kontakt 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 2.1. Przynależność do modułu K kierunkowy 2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 2.3. Język wykładowy Język angielski 2.4. Semestry, na których 1, 2, 3, 4 realizowany jest przedmiot 2.5. Wymagania wstępne Wyniki procentowe części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Kwalifikacja studentów do grup dokonywana jest zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK Filia Piotrków Trybunalski (Zarządzenie nr 75/2013 Rektora UJK w Kielcach) - 3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 3.1. Formy zajęć Nazwa grupy Forma zajęć Liczba studentów w grupie W-wykładowa wykłady inne niż wymienione poniżej C-ćwiczeniowa ćwiczenia audytoryjne K-konwersatoryjna konwersatorium, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia metodyczne, warsztaty, lektoraty języków obcych, ćwiczenia z wychowania fizycznego Lektorat języka angielskiego 3.2. Sposób realizacji zajęć zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną po każdym semestrze. Po zakończeniu cyklu zajęć uczelniany egzamin certyfikacyjny., Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda bezpośrednio-eklektyczna 3.4. Metody dydaktyczne 3.5. Wykaz podstawowa New English File Upper-Intermediate, Oxford University Press. Oxford literatury uzupełniająca Total English Upper-Intermediate, Longman; Murphy R. English Grammar in Use, Cambridge University Press; Thomas B.,J., Intermediate Vocabulary, Longman; Misztal M. Test in English- Thematic Vocabulary, WSiP 4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 4.1. Cele przedmiotu CO1 student rozwija i doskonali wszystkie sprawności językowe. C02 rozwija kompetencje komunikacyjne. C03 rozwija kompetencje językowe dla potrzeb akademickich i zawodowych.

2 C04 poszerza świadomość aktualizowania kompetencji językowych (przez całe życie) 1.1. Treści programowe Treści gramatyczne: Konstruowanie pytań z użyciem czasowników posiłkowych Konstruowanie pytań o podmiot Stopień wyższy przymiotnika - konstrukcja the the Czasowniki posiłkowe krótkie odpowiedzi, emfaza, pytania ogonkowe, zastępowanie frazy czasownikowej Czasy Present Perfect i Present Continuous Przymiotniki w funkcji rzeczowników, kolejność przymiotników, przymiotniki z wyrażeniami so/such Wyrażenia przysłówkowe i przymiotnikowe Czasy narracyjne Czas Past Perfect Continuous Strona bierna (wszystkie czasy) Konstrukcje it is said that..., he is thought to, etc. Czasy przyszłe future perfect i future continuous Przysłówki modyfikujące (really, incredibly...) Zdania warunkowe typu I, II, III Wyrażenia z likely i probably Zdania warunkowe typu mieszanego Wyrażenia would rather, had better Formy bezokolicznikowe i imiesłowowe czasowników Wyrażenia used to, be used to, get used to Mowa zależna: czasowniki raportujące Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Wyrażenie have something done Wyrażenia ilościowe: all/every etc. Zaimki nieokreślone, np. anybody, nothing, somewhere Przedimki Wyrażenia ilościowe Konstrukcja I wish Przymiotniki z końcówką ed / -ing Zdania z zaimkami względnymi: which, who, whose, that Zaimki względne Przedrostki Wyrażenie I wish Czasowniki modalne wyrażające prawdopodobieństwo (teraźniejszość i przyszłość) Struktury wyrażające nakaz i obowiązek (should, must, have to, be supposed to) Czasowniki modalne wyrażające przypuszczenie must / might / can t have done (przeszłość) Treści leksykalne: Sława: życie sławnych ludzi, pułapki i konsekwencje bycia sławnym; spotkania towarzyskie Astrologia: zjawiska paranormalne; horoskopy; telepatia; określanie osobowości na podstawie pisma, znaku urodzenia; przymiotniki osobowości Zdrowie: problemy zdrowotne; choroby i sposoby ich leczenia; wpływ stresu na stan zdrowia; kolokacje typu: food poisoning, feel dizzy, lose consciousness Stereotypy: narodowości i stereotypy; znaczenie tolerancji; przezwyciężanie uprzedzeń Moda: ofiary mody; dyskryminacja ze względy na wygląd; ubrania: opis, komunikacja poprzez ubiór; wyrażenia czasownikowe: get dressed, dress up ; idiomy tematyczne: be dressed to kill, pull your socks up Podróżowanie: podróż samolotem; opis doświadczeń z podróży; katastrofy lotnicze; wyrażenia typu: terminal, hand

3 luggage,flight attendant ;przysłówki typu: hard/hardy, late/ lately Przestępczość: rodzaje przestępstw; rodzaje kar; adekwatność kary do przestępstwa; słowotwórstwo typu: blackmail blackmailer to blackmail, vandalism vandal to vandalise; proces sądowy Pogoda: rodzaje pogody; ekstremalne warunki pogodowe; zmiany klimatyczne Podejmowanie ryzyka: sytuacje ryzykowne; sporty ekstremalne; konsekwencje ryzyka w różnych dziedzinach życia Uczucia: rodzaje uczuć, przymiotniki opisujące uczucia typu: amazed, homesick, devastated ; wyrażenia idiomatyczne: scared stiff, over the moon, down in the dumps; uczucia w relacjach z bliskimi; kolokacje typu: lose your temper, take a deep breath Komunikacja: język ciała; części ciała; wyrażenia idiomatyczne: on the tip of my tongue, get cold feet Muzyka: rodzaje muzyki; instrumenty muzyczne; przymiotniki opisujące muzykę: incomprehensible, monotonous, moving ; wyrażenia idiomatyczne: face the music, blow your own trumpet Sen: zaburzenia snu; higiena snu; wyrażenia tematyczne typu: keep you awake, sleeping tablets, sleepwalk Media: rodzaje mediów; zawody związane z mediami: paparazzi, freelance journalist ; części gazety; przymiotniki opisujące media: sensational, accurate, biased; język tytułów Miejsce zamieszkania: części miasta; problemy związane z życiem w mieście: overcrowding, vandalism, pollution ; przymiotniki opisujące miasto: cosmopolitan, vibrant,; tworzenie rzeczowników od czasowników i przymiotników: entertain entertainment, homeless - homelessness Nauka: twórcze myślenie; stosunek do nauki; nauki humanistyczne i ścisłe; rodziny wyrazów typu: scientist scientific science Biznes: rodzaje biznesu; ludzie w biznesie: the managing director, the CEO ; własna firma, wyrażenia typu: set up a company, become the market leader, go bankrupt ; przyszłość biznesu Reklama: rodzaje reklam: outdoor/ indoor advertising, product placement, TV commercial ; strategie marketingowe Elementy słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów Funkcje językowe: Uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat życia prywatnego Wyrażanie opinii na temat życia sławnych osób Opisywanie wydarzeń np. ze spotkań towarzyskich Opisywanie charakteru różnych osób Wyrażanie opinii na temat osobowości Określanie problemów zdrowotnych, wyrażanie opinii na temat możliwych środków zaradczych, relacjonowanie wydarzeń z wizyty u lekarza Określanie stereotypów różnych narodowości w odniesieniu do sposobu ubierania się i mody Opowiadanie historii związanych z podróżowaniem Wyrażanie opinii na temat podróżowania różnymi środkami transportu Układanie krótkich opowiadań na temat różnych wydarzeń w życiu Wyrażanie opinii temat przestępstw i sposobów karania przestępców Relacjonowanie wydarzeń na temat podejmowania ryzyka w ekstremalnych sytuacjach pogodowych Wyrażanie przypuszczeń na temat podejmowania ryzyka w różnych sytuacjach Wypowiadanie się na temat uczuć i ich przyczyn Interpretowanie zachowania osób na ilustracjach z wykorzystaniem znajomości mowy ciała Udzielanie rad dotyczących sposobów rozwiązywania problemów Wypowiedź pisemna artykuł do szkolnej gazetki na temat bezpieczeństwa dzieci w domu Udzielanie/uzyskiwanie informacji na temat muzyki, emocji z nią związanych, imprez muzycznych Wyrażanie i uzasadnianie opinii temat zwyczajów i problemów związanych ze spaniem Wypowiada się na temat roli mediów i dziennikarstwa Wypowiedź pisemna - list reklamacyjny Wypowiadanie się, w formie publicznej prezentacji, na tematy związane z różnymi wydarzeniami życia codziennego Opis walorów turystycznych swojego miejsca zamieszkania Wypowiadanie się na temat różnych zagadnień związanych z nauką i twórczym myśleniem Uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych ulubionych miast

4 Wypowiedź pisemna - raport na temat Londynu Wyrażanie emocji Wypowiadanie się na temat roli reklamy Uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat pochodzenia i znaczenia popularnych wyrazów Wypowiedź pisemna rozprawka - argumenty za i przeciw 4.2. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) kod W01 W02 W03 W04 U01 U02 U03 U04 Student, który zaliczył przedmiot w zakresie WIEDZY: rozpoznaje struktury gramatyczno-leksykalne, umożliwiające porozumiewanie się z użytkownikami języka w sposób zbliżony do naturalnego ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz z zakresu studiowanego kierunku, pozwalającą na porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym wskazuje znaczenie głównych wątków w różnych komunikatach językowych rozróżnia język formalny i nieformalny w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: formułuje w szerokim zakresie tematów spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne potrafi wyrazić dość swobodnie swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji o tematyce ogólnej oraz związanych z tematyką studiów, oraz uzasadnić je porozumiewa się w miarę płynnie z innymi użytkownikami języka, nawiązuje, prowadzi i podtrzymuje rozmowę. Potrafi argumentować, wyrażać opinie w sytuacjach formalnych i nieformalnych przedstawia prezentacje na tematy zawodowe (kierunkowe) i ogólne Stopień nasycenia efektu przedmiotowego [+] [++] [+++] Odniesienie do efektów kształcenia dla dla kierunku obszaru +++ FP_W17 H1A_W FP_W01 FP_W19 FP_W20 FP_U02 FP_U11 FP_U14 FP_U02 FP_U14 FP_U02 FP_U14 FP_U18 FP_U19 H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W03 H1A_W06 H1a_U02 U04 K01 K02 K03 umie wychwycić sens zróżnicowanych komunikatów językowych i publikacji, dokonuje ich syntezy w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: jest świadomy znaczenia języka obcego, jako narzędzia szeroko rozumianej komunikacji społecznej wykazuje chęć i aktywność w samodzielnym nawiązywaniu kontaktów społecznych, jest zdolny do współdziałania w grupie i porozumiewania się z nią jest świadomy potrzeby uczenia się języka obcego przez całe życie FP_U13 FP_K01 FP_K20 FP_K01 FP_19 H1A_U02 H1A_K01 H1A_K02 S1A_K01 H1A_K02 H1A_K04 H1A_K01 H1A_K02 S1A_K01 H1A_K01

5

6 4.3. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 W - zaliczenie 61%-70% oceny 71%-80% oceny 81%-90% oceny 91%-100% oceny Ć- wykonanie zadań ciągłej ciągłej ciągłej ciągłej domowych semestralnej semestralnej semestralnej semestralnej - Udział w dyskusji - Zaliczone kolokwium: 51%-60% E zaliczenie 51%-60% 4.4. Metody oceny dla każdej formy zajęć Egzamin Egzamin Projekt Kolokwium Zadania Referat Dyskusje Inne ustny pisemny domowe Sprawozdania X(W) X X(ćw) X(ćw) X(ćw) X bieżące przygotowa nie do zajęć -systematy czne uczęszcza nie na zajęcia, -aktywność na zajęciach 5. BILANS PUNKTÓW ECTS NAKŁAD PRACY STUDENTA Kategoria Obciążenie studenta Studia stacjonarne LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd Udział w konsultacjach Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp Inne SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ Przygotowanie do wykładu Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp Przygotowanie do egzaminu/kolokwium Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa Opracowanie prezentacji multimedialnej Przygotowanie hasła do wikipedii Inne ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS za przedmiot 9 9 Studia niestacjonarne Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim)...

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik nr do Uchwały Rady Wydziału Nr 3/000/0 z dnia 9 września 0 r. Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: - Semestr:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo