Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. wrzesie grudzie 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. wrzesie grudzie 2013 r."

Transkrypt

1 Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wrzesie grudzie 2013 r.

2 Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytuł Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 Wrzesień Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw MF 2 Wrzesień Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw MPiPS 3 Wrzesień Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR 4 Wrzesień Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw MS 5 Wrzesień Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych MŚ 6 II połowa Września Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. (art. 79c ust. 3 Prawo telekomunikacyjne) 7 Wrzesień/Październik Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne GUGiK 8 Wrzesień/Październik Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw MNiSW 9 Październik Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencji maszynisty 10 Październik Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa maszynisty 11 Październik Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym MSW 12 Październik Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw MZ 13 Październik Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych MS 14 Październik Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym MS 15 Październik Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw MS 16 Październik Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych (art. 126 ust. 12 pkt 1 Prawo telekomunikacyjne) Strona 1 z 7

3 17 Październik 18 Październik 19 Październik 20 Październik 21 Październik 22 Październik 23 Październik 24 Październik 25 Październik 26 Październik Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (art. 126 ust. 12 pkt 2 Prawo telekomunikacyjne) Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych. (art. 144 ust. 3 Prawo telekomunikacyjne) Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (art. 150 ust. 4 Prawo telekomunikacyjne) Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację, a także informacji o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu (art. 29 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (art. 184 ust. 4 Prawo telekomunikacyjne) Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu przeprowadzania konkursu oraz kryteriów, sposobu i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (art. 148 ust. 4 Prawo telekomunikacyjne) Strona 2 z 7

4 27 Październik Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw MS 28 Październik Projekt założeń projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne MS 29 II połowa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów dokumentów Października elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenienie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych MPiPS 30 II połowa Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień Października w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (art. 73 ustawy Prawo telekomunikacyjne) 31 II połowa Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych Października innych ustaw MPiPS 32 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie II połowa warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (art. 7 ust. 2 Października pkt 2 Pb) 33 Październik/Listopad Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący wzorów dokumentów DPO i DPR MŚ 34 Październik/Listopad Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący raportu o funkcjonowaniu porozumień MŚ 35 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący dokumentów potwierdzających eksport odpadów Październik/Listopad opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych MŚ 36 Październik/Listopad Projekt ustawy o zamienia ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach MKiDN 37 Listopad Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw MS 38 Listopad Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa MRR 39 Listopad Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne GUGiK 40 Listopad Projekt rozporządzeniaministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej (art. 82 ust. 5 Prawo telekomunikacyjne) 41 Listopad/Grudzień Projekt rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) 42 Listopad/Grudzień Projekt rozporządzenia ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) 43 Listopad/Grudzień Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegajacych temu obowiązkowi (art. 179 ust. 12 Prawo telekomunikacyjne) 44 Listopad/Grudzień Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej GUS 45 Listopad/Grudzień Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Strona 3 z 7

5 46 Grudzień Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rejestru infrastruktury 47 Grudzień Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw MS 48 Grudzień Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw MS 49 Grudzień Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226, poz. 2291), art. 106 ust. 4 Pt. 50 Grudzień Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój MRR 51 Grudzień Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji MF Podatników 52 Grudzień Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji MF 53 Grudzień Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, w sprawie planu numeracji krajowej dla sieci publicznych innych niż publiczne sieci telekomunikacyjne, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, (art. 126 ust. 13 Prawo telekomunikacyjne) 54 Grudzień Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań lub informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z MRiRW wykorzystaniem aplikacji 55 Grudzień 2013/ Styczeń 2014 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw MZ 56 III/IV kwartał 2013 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz o zmianie niektórych innych ustaw MNiSW 57 IV kwartał 2013 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 58 IV kwartał 2013 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej MPiPS 59 IV kwartał 2013 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa MF 60 IV kwartał 2013 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru transakcji oraz trybu przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej MF 61 Brak terminu Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Strona 4 z 7

6 62 Brak terminu Projekt Stanowiska Rządu w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dokończenia budowy jednolitego europejskiego rynku cyfrowego. Dokumenty pozalegislacyjne/inne działania 1 Wrzesień Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła. MEN 2 Wrzesień Kryteria wyboru projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (zatwierdzenie przygotowanych kryteriów wyboru) 3 Wrzesień Zmiany legislacyjne niezbędne dla zrealizowania i funkcjonowania projektów 7. Osi PO IG 4 Wrzesień Architektura SIG- Systemów Informatycznych GUGiK (SIG wyznacza ramy realizacyjne dla projektów GUGiK oraz zawiera dobre praktyki i rozwiązania, które odnoszą się do całości systemu informacyjnego GUGiK w GUGiK) 5 Październik Umowa partnerstwa. Programowanie perspektwy finansowej UE na lata MRR 6 Październik Zatwierdzenie wstępnej listy indykatywnej projektów zgłoszonych do realizacji w ramach PO PC 7 Październik Informacja nt. utrzymania systemów informatycznych w przypadku projektów 7. osi PO IG 8 Październik Działania w zakresie informacji i promocji projektów 7. osi PO IG 9 13 listopada Informacja nt. projektu Polski System Informacji Turystycznej e-turysta MSiT 10 Listopad Uruchomienie priorytetu pn. Edukacja medialna (tytuł roboczy), w którym dofinansowywane będą przedsięwzięcia związane z przedmiotowym zakresem MKiDN 11 Grudzień Monitorowanie losów absolwentów uczelni artystycznych w Polsce (obowiązek/potrzeba prowadzenia rejestru/e-usługi wynika z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 roku MKiDN [Dz. U. nr 84, poz. 455, art. 13a]) 12 Grudzień Informacja nt. budowy systemu informatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących organizacji kształcenia artystycznego w Polsce MKiDN Grudzień 13 (termin może zostać Projekt Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 przesunięty na I MRR półrocze 2014 r.) 14 IV kwartał 2013 Uregulowanie przepisów prawnych związanych z dokumentem (w szczególności dokumentem elektronicznym) w polskim systemie prawa ABW Realizacja zaleceń KRMC 1 Zalecenie stałe Przegląd projektów realizowanych w ramach 7 i 8. osi priorytetowej PO IG Strona 5 z 7

7 2 Zalecenie stałe Informacja o postępie prac nad projektem pilotażu transgranicznych procedur podstawowych - Projekt e-sens Electronic Simple European Networked Services ILiM 3 Zalecenie stałe, co miesiąc Informacja nt. prac nad projektem pl.id MSW 4 Zalecenie stałe, co dwa tygodnie Informacja nt. prac nad projektem P1 MZ/CSIOZ 5 Zalecenie stałe, Infomacja nt. przebiegu realizacji projektu Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji co kwartał publicznej narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji 6 Wrzesień Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (informacyjnie) 7 Wrzesień 8 9 Wrzesień/ Październik Wrzesień/ Październik 10 Październik 11 Październik 12 Październik 13 Październik 14 Październik Przegląd projektów teleinformatycznych, których wartość przekracza zł, realizowanych w 2013 r. w ramach środków własnych przez właściwe podmioty Informacji na temat stanu zaawansowania prac RUM II elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Powołanie grupy roboczej do spraw przygotowania planu wdrożenia KUZ Informacja nt. stanu prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (GDPR) Przedstawienie przez Przewodniczącego Zespołu zadaniowego ds. metod uwierzytelnienia informacji nt. rejestrów publicznych oraz zintensyfikowanie prac nad tematyką uwierzytelniania. Analiza metod uwierzytelnienia w systemach administracji publicznej Informacja nt. postępów prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eidas) Informacja nt. wyników dyskusji przeprowadzonej przez Zespół Zadaniowy do spraw metod uwierzytelnienia zawierającej polskie oczekiwania wobec rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eidas) Informacja nt. stanu prac nad wdrożeniem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w procesie ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami KRUS, MSW, MON, GUGiK, ZUS, MZ/NFZ NFZ NFZ/MZ MSW MG MSW Strona 6 z 7

8 15 Listopad Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) funkcjonowanie i perspektywy rozwoju MSW 16 Nieustalony 17 Nieustalony 18 Nieustalony 19 Nieustalony 20 Nieustalony 21 Nieustalony 22 Nieustalony 23 Nieustalony 24 Nieustalony Informacja nt. potencjalnych korzyści dla organów i instytucji, wynikających z propozycji GUGiK dot. przedsięwzięć wspomagających działania we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE Dyskucja nt. przeglądu prawa pod kątem ujednolicenia terminologii informatycznej, inicjująca prace w przedmiotowym zakresie Propozycja przygotowania mapy zagrożeń związanych z dostępnością energii oraz omówienie tej tematyki na KRMC Przegląd stanu udostepnienia e-usług dla przedsiębiorców związanych z realizacją przepisów rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dokonanie przez resorty i urzędy centralne (oraz instytucje podległe) analizy wpływu projektu rozporządzenia eidas na własne akty prawne i systemy informatyczne (koordynacja zadania przez Ministerstwo Gospodarki) Przeprowadzenie dyskusji nt. upraszczania, uporządkowania procedur administracyjnych oraz możliwości ich realizacji drogą elektroniczną Przeprowadzenie pilotażu dotyczącego wprowadzenia obowiązku stosowania przez zamawiających platformy elektronicznych katalogów na poziomie administracji centralnej, w celu weryfikacji możliwych realnych efektów przedsięwzięcia Raport z działalności Międzyinstytucjo-nalnego Zespołu Wykonawczego do spraw wdrożenia w Polsce Single Window w obrocie towarowym z zagranicą Przygotowanie, na etapie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, informacji nt. wykorzystania narzędzi i systemów informatycznych do poprawy funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz koniecznych zmian legislacyjnych wzmacniających te działania. GUGiK MG MG,, MS, MRiRW, MŚ, MPiPS,, MZ, MNiSW, MSiT, MF, MEN, MKiDN MG UZP MF MPiPS Strona 7 z 7

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji styczeń czerwiec 2013 r. Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytu Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 stycze 2 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo