Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1"

Transkrypt

1 Podrêcznik programowania PL12PL-1300 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja Dokumentacja dodatkowa: PL Wykaz czêœci zamiennych NORTH AMERICA EUROPE P.O. Box 1410 Lexington, SC Postfach 30 D Westhausen 08/05

2 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME PL12PL /05 pl00d141.fm,

3 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Spis treœci Strona 1 Pierwsze kroki Symbole BHP Sprawdzanie przyrz¹du Oprogramowanie Instalacja przyrz¹du Informacje ogólne Monta Wymagania dotycz¹ce miejsca monta u Zasilanie pr¹dem Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Œrodki zaradcze w zakresie EMC Pod³¹czenie przyrz¹du Informacje ogólne W³¹czenie przyrz¹du Dane uk³adu sterowania Klawiatura Dane techniczne Obudowa Wyœwietlacz Oznaczenia przycisków WskaŸniki œwietlne CPU z PC Zasilanie pr¹dem zmiennym Wewnêtrzne zasilanie pr¹dem sta³ym Z³¹cza wejœcia/wyjœcia Programowanie Menu Nawigator Podstawowe instrukcje nawigacji Stacja skrêcania (komórka robocza) Funkcja has³a Wydruk ekranu Funkcje dwukanalowe: Opis ogólny (tylko w wersji 2-kanalowej V2.XXxx C2) Menu Nawigator Programowanie proste Podstawowe parametry sterowania momentem / Kontroli k¹ta Podstawowe parametry sterowania k¹tem / Kontroli momentu Parametry w programowaniu prostym Wartoœci domyœlne dalszych parametrów Programowanie proste / Kopiowanie pl00d141ivz.fm, PL12PL /05 3

4 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Programowanie standardowe Programowanie standardowe / Przegl¹d faz Programowanie standardowe / Przeglad faz / Kopiowanie Programowanie standardowe / Wybór wykresu Parametry w programowaniu standardowym Programowanie standardowe / Rozszerzone wyœwietlenie parametrów Rozszerzone Programowanie rozszerzone / Matryca Programowanie rozszerzone / Wejœcia Programowanie rozszerzone / Wyjœcia Programowanie rozszerzone / Fieldbus Programowanie rozszerzone / Takty Programowanie rozszerzone / Ustawienia systemowe Podgl¹d procesu Podglad procesu / Narzedzie Podglad procesu / Ekran dzielony Podglad procesu / Konfigurowanie Krzywa skrêcania Komunikacja Komunikacja/Transmisja danych Komunikacja / ID przedm Komunikacja / Drukarka Komunikacja/Komórka robocza Ustawienia narzêdzia Biblioteka Biblioteka Statystyka Statystyka / Archiwum wartoœci pomiarowych Statystyka / Wykresy Statystyka / Parametry Diagnoza Wejœcia / Wyjœcia Diagnoza / Fieldbus Narzêdzie / Kalibracja momentu obrotowego Narzêdzie / Przetwornik k¹ta Narzêdzie / Napiêcia Narzêdzie / Pomiar M obr Narzêdzie / Prêdkoœæ obrotowa Narzêdzie / Pamiêæ narzêdzia Arcnet Map Arcnet / Statystyka Szeregowe Zdarzenia Us³ugi (utility) Us³ugi / Aktualizacja software Us³ugi / Ustawienia systemowe PL12PL /05 pl00d141ivz.fm,

5 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Zarz¹dzanie Zarz¹dzanie / adowanie/zapisywanie Zarz¹dzanie / Wydruk Zarz¹dzanie / Has³o Zarz¹dzanie / Data/Godzina Zarz¹dzanie / Jêzyk Zarzadzanie / Licznik Statystyka Wprowadzenie do Statystyki Istota wariancji Krzywa rozk³adu normalnego Procedura Udoskonalenie systemu Symbole u ywane w statystycznym sterowaniu procesem S³ownik 103 pl00d141ivz.fm, PL12PL /05 5

6 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME PL12PL /05 pl00d141ivz.fm,

7 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Pierwsze kroki 1.1 Symbole BHP! UWAGA! Sygna³ "Ostrze enie" odnosi siê w dokumentacji do wszystkich wskazówek zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pracy i zwraca uwagê na zagro enia ycia i zdrowia ludzkiego. Nale y przestrzegaæ tych wskazówek i w opisanych przypadkach postêpowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹. Wszystkie wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy nale y przekazaæ pozosta³ym operatorom. Poza wskazówkami na temat bezpieczeñstwa pracy opisanymi w tej dokumentacji nale y koniecznie przestrzegaæ podstawowych lokalnych zasad dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. Sygna³ "Uwaga!" odnosi siê w wszystkich czêœci instrukcji obs³ugi, które wymagaj¹ szczególnej uwagi w celu prawid³owego stosowania siê do zasad, regu³ i procedur pracy i w ten sposób unikniêcia uszkodzenia lub zniszczenia maszyny i/lub jej czêœci. 1.2 Sprawdzanie przyrz¹du Nale y przeznaczyæ odpowiedni czas na upewnienie siê, i posiadaj¹ Pañstwo wymagane urz¹dzenia peryferyjne oraz przewody do ustawienia i eksploatacji przyrz¹du. Jeœli nie posiadaj¹ Pañstwo wszystkich wymaganych czêœci, to nale y skontaktowaæ siê z odpowiednim dystrybutorem. Za³¹cznik A.1 na stronie 12 zawiera ilustracjê przyrz¹du. 1.3 Oprogramowanie W przyrz¹dzie zainstalowano wersjê oprogramowania i aby rozpocz¹æ proces skrêcania nie jest wymagane adne inne oprogramowanie. Jeœli chc¹ Pañstwo utworzyæ z³¹cze pomiêdzy zewnêtrznym komputerem i przyrz¹dem wymagane jest odpowiednie oprogramowanie do z³¹cza. W celu nabycia oprogramowania obs³uguj¹cego z³¹cze nale y nawi¹zaæ kontakt z dystrybutorem. 1.4 Instalacja przyrz¹du Informacje ogólne! Podczas instalacji bezwzglêdnie wymaga siê przestrzegania krajowych, miejscowych i lokalnych norm dotycz¹cych bezpieczeñstwa i okablowania. Przestrzeganie tych norm ma pierwszeñstwo w stosunku do informacji zawartych w tym rozdziale. W celu unikniêcia zagro enia pora enia pr¹dem lub oparzenia nale y koniecznie przestrzegaæ poni szych zasad. Nieprzestrzeganie tych zasad mo e spowodowaæ uszkodzenie przyrz¹du i utratê œwiadczeñ z tytu³u gwarancji. Nie w³¹czaæ zasilania przyrz¹du pr¹dem elektrycznym, a nie zostan¹ w³aœciwie wykonane wszystkie przy³¹czenia. Przed w³¹czeniem zasilania energi¹ elektryczn¹ wyposa enie musi byæ odpowiednio uziemione. Przyrz¹dy, które s¹ przy³¹czane za pomoc¹ przewodu doprowadzaj¹cego i wtyczki, mog¹ byæ pod³¹czone wy³¹cznie do certyfikowanego i prawid³owo uziemionego gniazdka wtykowego. Wszystkie przyrz¹dy musz¹ byæ zasilane przez izolowane przewody. Zawsze przed w³¹czeniem zasilania nale y zamkn¹æ drzwiczki i zabezpieczyæ je przed otwarciem. pl01d141.fm, PL12PL /05 7

8 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Przed pod³¹czeniem przewodu doprowadzaj¹cego nale y upewniæ siê, i wy³¹cznik sieciowy znajduje siê w pozycji "wy³". UWAGA! Przestrzeganie poni szych instrukcji nie jest to koniecznie wymagane, jednak zalecamy stosowanie siê do nich, poniewa zwiêkszaj¹ one bezpieczeñstwo pracy. Nale y zastosowaæ transformator separuj¹cy oraz ochronnik przepiêciowy w izolowanym przewodzie doprowadzaj¹cym. Nale y u yæ nadwymiarowych œrednic przewodów w celu redukcji zak³óceñ i spadku napiêcia Monta Zasadniczo ka dy przyrz¹d u ywany jest jako pojedyncze urz¹dzenie steruj¹ce i kontroluj¹ce narzêdzie w miejscu pracy lub obszarze roboczym. Przyrz¹d mo na zamontowaæ na œcianie, stole, wsporniku, zawiesiæ u góry, a tak e mo na go u ywaæ go nie dokonuj¹c monta u. Nale y zawsze wybraæ stabilne pod³o e w celu zabezpieczenia przyrz¹du przed uszkodzeniem oraz obra eniem operatora w wyniku przemieszczania siê i upadku przyrz¹du spowodowanego wibracjami i niekorzystnym umiejscowieniem. Wszystkie przewody, które pod³¹czone s¹ do przyrz¹du powinny byæ tak umiejscowione i zamocowane, aby nie spowodowa³y obra eñ operatora i innych osób znajduj¹cych siê w pobli u. Uk³ad sterowania podobnie jak wszystkie przyrz¹dy elektryczne emituje pewn¹ iloœæ ciep³a. Dlatego powinien byæ on umiejscowiony tak, aby otaczaj¹ce go powietrze mog³o swobodnie cyrkulowaæ wokó³ obudowy. Ryc. Q w Wykazie czêœci zamiennych PL przedstawia wymiary otworów monta owych Wymagania dotycz¹ce miejsca monta u Przyrz¹d powinien byæ zamontowany tak, aby panel czo³owy oraz z³¹cza by³y dostêpne. Przyrz¹d ma byæ tak zainstalowany, aby operator móg³ wygodnie i bez problemów odczytaæ informacje na wyœwietlaczu LCD i LED. Ekran LCD, klawiatura oraz z³¹cza pod bocznymi drzwiczkami musz¹ byæ ³atwo dostêpne w celu dokonania ustawieñ. W zale noœci od nabytych urz¹dzeñ peryferyjnych przyrz¹d mo na zainstalowaæ poza obszarem roboczym, ale mimo to powinien byæ on ³atwo dostêpny. Podczas wyboru miejsca instalacji przyrz¹du nale y uwzglêdniæ pod³¹czenie osprzêtu i narzêdzia. Nale y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce punkty: Miejsce drukarki (maksymalna d³ugoœæ przewodu do portu równoleg³ego 3 m). Przy³¹czenie zespo³u do rejestracji danych, jeœli jest on po ¹dany. Przy³¹czenie wzorcowego czujnika nadmiarowego (po ¹dana odleg³oœæ mniej ni 15 m). Przy³¹cze zdalnych wskaÿników, gniazd, zdalnego wyboru parametrów. Przy³¹cze przyrz¹du do sieci lub komputera. Wygodna/bezpieczna praca - kable nie powinny le eæ na pod³odze ani zwisaæ w obszarze poruszania siê operatora Zasilanie pr¹dem Urz¹dzenie s³u y jako uk³ad sterowania procesem i Ÿród³o zasilania elektrycznej wkrêtaki Cleco oraz wymaga zasilania sieciowego o natê eniu 10 A i napiêciu VAC (50/60 Hz), model TME Model TME wymaga zasilania o natê eniu 15 A i napiêciu VAC (50/ 60 Hz). 8 PL12PL /05 pl01d141.fm,

9 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem System skrêcania Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 mo e byæ eksploatowany tylko wtedy, gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki: Œrodowisko przemys³owe, EMC klasy A. Jako kabli wolno u ywaæ tylko typów kabli dopuszczonych przez. Wolno u ywaæ tylko osprzêtu dopuszczonego przez. Samowolne przebudowy, naprawy i modyfikacje ze wzglêdów bezpieczeñstwa i zagwarantowania jakoœci wyrobu s¹ zabronione Œrodki zaradcze w zakresie EMC Z komponentami systemu zintegrowane s¹ filtry niezbêdne do spe³nienia przepisów dotycz¹cych EMC (kompatybilnoœæ elektromagnetyczna). Zamkniêta szafa sterownicza i ekranowane kable stanowi¹ bardzo dobr¹ ochronê przeciw emisji zak³óceñ oraz interferencji. Spe³nione s¹ wymogi nastêpuj¹cych przepisów dotycz¹cych EMC: - - EN : EN : EN : EN : 1995 To jest urz¹dzenie klasy A. Tego typu urz¹dzenie w œrodowisku mieszkalnym mo e spowodowaæ zak³ócenia radiowe; w tym przypadku eksploatator mo e byæ zobligowany do podjêcia i zagwarantowania odpowiednich œrodków zaradczych w zakresie EMC. Eksploatacja bez zamkniêtej szafy sterowniczej jest zabroniona. Zmieniaj¹ siê bowiem wtedy w³aœciwoœci ekranowania i zwiêksza siê emisja zak³óceñ. 1.5 Pod³¹czenie przyrz¹du Informacje ogólne Wszystkie czêœci wyposa enia nale y pod³¹czyæ do odpowiednich z³¹czy wejœcia / wyjœcia. W³aœciw¹ lokalizacjê ilustruje Za³¹cznik A.1 na stronie 12.! W celu unikniêcia zagro enia pora enia pr¹dem lub oparzenia nale y koniecznie przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad. Nieprzestrzeganie tych zasad mo e spowodowaæ uszkodzenie przyrz¹du i utratê œwiadczeñ z tytu³u gwarancji. Przed pod³¹czeniem przewodu zasilaj¹cego nale y siê upewniæ, e wy³¹cznik sieciowy znajduje siê w pozycji "wy³" oraz e obudowa jest w³aœciwie umocowana. Przed w³¹czeniem zasilania nale y zabezpieczyæ prawid³owe uziemienie przyrz¹du. pl01d141.fm, PL12PL /05 9

10 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME W³¹czenie przyrz¹du! W celu unikniêcia zagro enia pora enia pr¹dem lub oparzenia nale y koniecznie przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad. Nieprzestrzeganie tych zasad mo e spowodowaæ uszkodzenie przyrz¹du i utratê œwiadczeñ z tytu³u gwarancji. Po w³¹czeniu zasilania przyrz¹d wykonuje w³asny test. Inicjalizacja trwa ok. 45 sekund. Podstawiony poni ej obraz wstêpny wyœwietlany jest ok. 10 sekund i nastêpnie pojawia siê Podgl¹d procesu. c00276pl.bmp Rys. 1-1: Obraz wstêpny c00407pl.bmp Rys. 1-2: Podgl¹d procesu 10 PL12PL /05 pl01d141.fm,

11 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Aby wyœwietliæ menu Nawigatora nale y kliknaæ ko³o sterowe. Po wyœwietleniu siê menu Nawigatora wywo³uj¹ Pañstwo obraz ustawieñ narzêdzia, aby sprawdziæ pamiêæ narzêdzia. Jeœli pamiêæ narzêdzia jest nieaktywna, nale wybraæ w bibliotece narzêdzie. Aby powróciæ do menu Nawigatora nale y nacisn¹æ przycisk nawigatora. Po dokonaniu ustawieñ narzêdzia nale y zaprogramowaæ zastosowanie. W tym celu wywo³uj¹ Pañstwo programowanie proste. Do wybranego zastosowania podaj¹ Pañstwo w tej masce parametry momentu obrotowego, k¹ta obrotu i prêdkoœci obrotowej. Aby powróciæ do menu Nawigatora nale y nacisn¹æ przycisk nawigatora. Uk³ad sterowania jest teraz gotowy do rozpoczêcia pierwszego cyklu skrêcania. Za pomoc¹ przycisku Podgl¹d procesu mog¹ Pañstwo odczytaæ wartoœci momentu obrotowego oraz k¹ta. Lampki wskaÿnikowe na narzêdziu i uk³adzie sterowania sygnalizuj¹ odpowiedni wynik. pl01d141.fm, PL12PL /05 11

12 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Za³¹cznik A.1 Uchwyt monta owy Wyœwietlacz LCD Lampki wskaÿnikowe Drzwiczki boczne Skrzynka przy³¹czowa (szczegó³y patrz poni ej) Klawiatura Klucz z podwójn¹ bródk¹ Rys. 1-3: Kontroler Wy³¹cznik sieciowy I/O Wyjœcia Z³¹cze wtykowe narzêdzia I/O Wejœcia Porty szeregowe (2).1.1 Napêd dyskietki Zasilanie drukarki Port drukarki Z³¹cze wtykowe sieci Z³¹cze wtykowe do zewn. klawiatury Klucz z podwójn¹ bródk¹ Rys. 1-4: Widok szczegó³owy skrzynki przy³¹czowej 12 PL12PL /05 pl01d141.fm,

13 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Dane uk³adu sterowania 2.1 Klawiatura Poni ej znajduj¹ siê krótkie objaœnienia do przycisków klawiatury. Aby swobodnie obs³ugiwaæ uk³ad sterowania powinni siê Pañstwo oswoiæ z t¹ klawiatur¹. Przyciski wielofunkcyjne (F1-F4) Przycisk ESC Przycisk DEL Przyciski ze strza³kami (kursor) Przycisk ENTER Ko³o sterowe (przycisk nawigatora) Przycisk Run - do wyboru odnoœnych funkcji wyœwietlanych na ekranie. - do powrotu do ostatnio wyœwietlanego obrazu lub do wyjœcia z trybu edycji. - do kasowania wartoœci liczbowej na ekranie. - do poruszania pomarañczowego kursora na ekranie. - do zatwierdzenia odpowiedzi/wartoœci na ekranie. - do wywo³ania menu Nawigatora z dowolnego miejsca. - do wywo³ania Podgl¹du procesu z dowolnego miejsca. Przyciski wielofunkcyjne Przycisk nawigatora pl02d141.fm, PL12PL /05 13

14 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Dane techniczne Obudowa Model Ciê ar* Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ lb kg cal mm cal mm cal mm TME ,4 16,5 419,1 17,5 444,5 12,3 312,4 * P³yta monta owa podwy sza ciê ar o 3,2 kg (7 lbs.) oraz g³êbokoœæ o 41,1 mm (1,62 cala) Stopieñ ochrony NEMA 13/IP54 Drzwiczki przednie mo liwe do zamkniêcia na klucz, klucz na zamówienie klienta Wy³¹cznik zasilania pr¹dem trójfazowym zamykany na klucz Drzwiczki boczne do ochrony z³¹czy/przewodów Demontowana p³yta monta owa Demontowana, w pe³ni funkcjonalna podstawa monta owa Przewodz¹ca uszczelka drzwiczek przednich, spe³niaj¹ca wymogi EMI Pomarañczowa pow³oka proszkowa Wyœwietlacz 19,5 cm (7,7 cali) kolorowy modu³ LCD z pasywn¹ matryc¹ Rozdzielczoœæ 640 x 480 Przeciwoœwietlenie CCFT Regulacja kontrastu i jasnoœci 14 PL12PL /05 pl02d141.fm,

15 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Oznaczenia przycisków Funkcje przycisków Przycisk Opis 0..9 Cyfry Kropka dziesiêtna DEL Usuwanie ESC Wychodzenie (Escape) Menu Nawigator RUN Podgl¹d procesu Strza³ka w górê Strza³ka w dó³ ENTER Pole pomarañczowe Strza³ka w lewo Strza³ka w prawo Wprowadzanie danych 4 przyciski wielofunkcyjne WskaŸniki œwietlne 5 jasno œwiec¹cych wskaÿników œwietlnych 2 rzêdy czerwonych 1 rz¹d zielonych 2 rzêdy ó³tych Ka dy rz¹d obejmuje 12 jasno œwiec¹cych diod LED, ka da z 30 mcd CPU z PC104 Wymagania minimalne Pentium 166 Mhz 32 MB DRAM 32 MB DiskonChip 2 porty szeregowe 1 port równoleg³y Ethernet 100-Base T Wprowadzanie za pomoc¹ klawiatury PC PC/104 Bus Port napêdu dyskietek Kontroler LCD/p³askiego ekranu pl02d141.fm, PL12PL /05 15

16 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Karta Arcnet PC/104 Komunikacja ARCNET Wejœcia V Wyjœcia V Dekoder klawiatury 24-pozycyjny Bateria buforowa SRAM, 1 MB Zewnêtrzna karta I/O PC/104 8 optycznie odsprzê onych wejœæ 8 wyjœæ przekaÿnikowych Zasilanie pr¹dem zmiennym Do wyboru 115 VAC, 15 A lub 230 VAC, 10 A; +/-5% przy wszystkich napiêciach. Zewnêtrzny bezpiecznik musi byæ bezpiecznikiem zw³ocznym. Bezpiecznik wewnêtrzny Wy³¹cznik ochronny pr¹dowy (10 ma) Transformator separuj¹cy 4,5 kva szczyt, zgodnie z VDA 0570 Uwaga: Jeœli zajdzie potrzeba do jednego zasilania 230 V mo na pod³¹czyæ dwa przyrz¹dy, które zabezpieczone s¹ bezpiecznikiem zw³ocznym 16 A (zabezpieczenie typu C) Wewnêtrzne zasilanie pr¹dem sta³ym Pierwotne: 85 VAC-264 VAC Wtórne: +5 VDC, 5 A; +12 VDC, 1 A; +24 VDC, 3 A; +/-5% przy wszystkich napiêciach Moc 110 W bez przewietrzania obcego Œredni czas miêdzyawaryjny (MTBF) > godzin Z³¹cza wejœcia/wyjœcia Z³¹cze wtykowe narzêdzia Porty szeregowe (2) Port równoleg³y Klawiatura Matryca MS83723R/2028N Wtyk 9-stykowy D-SUB Gniazdo 25-stykowe D-SUB Mini 6-DIN Wejœcia (+24 V) Phoenix MSTBV 2,5/12-GF-5,08 Nr art Wyjœcia Phoenix ICV 2,5/12-GF-5,08 Nr art Napêd dyskietki Zasilanie pr¹dem zmiennym Wyjœcie pr¹du zmiennego 3,5 cali 1,44 MB Wtyk standardowy Gniazdo standardowe 16 PL12PL /05 pl02d141.fm,

17 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Z³¹cze wtykowe narzêdzia Nr styku Opis Wartoœæ 1 Zasilanie V +/- 0,05 V 2 Zasilanie 0 V 0 V 3 Sygna³ momentu obrotowego V 4 Sygna³ momentu obrotowego SIG 0 V 0 V 5 Pamiêæ narzêdzia TXD - -3 V.. +3 V 6 Pamiêæ narzêdzia TXD + -3 V.. +3 V 7 Pamiêæ narzêdzia RXD - -3 V.. +3 V 8 Pamiêæ narzêdzia RXD + -3 V.. +3 V 9 Przebieg noœny resolvera R1 7 V AC 10 Przebieg noœny resolvera R2 0 V AC 11 Cosinus resolvera S1 7 V AC 12 Dioda czerwona V 13 Sygna³ GND 0 V 14 Dioda ó³ta V 15 Silnik PE 0 V 16 W³¹cznik rozruchowy V 17 W³¹cznik zmiany kierunku V V +24 V 19 Faza silnika C V 20 Kalibracja czujnika V 21 Czujnik termometryczny V 22 Czujnik termometryczny V 23 Faza silnika B V 24 Sinus resolvera + S2 7 V AC 25 Cosinus resolvera S3 0 V AC 26 Sinus resolvera + S4 0 V AC 27 Faza silnika A V 28 Dioda zielona V Obudowa PE 0 V Porty szeregowe Nr styku Opis Wartoœæ 1 DCD -25 V V 2 RxD -25 V V 3 TxD -25 V V 4 DTR -25 V V 5 GND 0 V 6 DSR -25 V V 7 RTS -25 V V pl02d141.fm, PL12PL /05 17

18 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Porty szeregowe 8 CTS -25 V V 9 RI -25 V V Port równoleg³y Nr styku Opis Wartoœæ 1 Strob V 2 Dane V 3 Dane V 4 Dane V 5 Dane V 6 Dane V 7 Dane V 8 Dane V 9 Dane V 10 Potwierdzenie V 11 Zajête V 12 Brak papieru V 13 SELOUT V 14 Posuw V 15 B³¹d V 16 Inicjalizacja V 17 SELIN V 18 GND 0 V 19 GND 0 V 20 GND 0 V 21 GND 0 V 22 GND 0 V 23 GND 0 V 24 GND 0 V 25 GND 0 V Klawiatura Nr styku Opis Wartoœæ 1 Dane V 2 nc na 3 GND 0 V 4 Zasilanie V 5 Zegar V 18 PL12PL /05 pl02d141.fm,

19 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Wejœcia Nr styku Opis Wartoœæ V (wyjœcie) +24 VDC 2 Wejœcie V 3 Wejœcie V 4 Wejœcie V 5 Wejœcie V 6 Wejœcie V 7 Wejœcie V 8 Wejœcie V 9 Wejœcie V 10 Masa wszystkich wejœæ (wejœcie) 0 V 11 Sygna³ GND (wyjœcie) 0 V 12 Rezerwa na Opis sygna³ów patrz Rozdzia³ 3.4.2Programowanie rozszerzone / Wejœcia42. Czujnika k¹ta Nr styku Opis Wartoœæ V (wyjœcie) +24 VDC 2 Masa wszystkich wyjœæ (wyjœcie) V 3 Wyjœcie V 4 Wyjœcie V 5 Wyjœcie V 6 Wyjœcie V 7 Wyjœcie V 8 Wyjœcie V 9 Wyjœcie V 10 Wyjœcie V 11 Sygna³ GND (wyjœcie) 0 V 12 Rezerwa na Opis sygna³ów patrz Rozdzia³ 3.4.3Programowanie rozszerzone / Wyjœcia45. pl02d141.fm, PL12PL /05 19

20 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME PL12PL /05 pl02d141.fm,

21 3 Programowanie 3.1 Menu Nawigator c00277pl.bmp Rys. 3-1: Menu Nawigator nav.txts Podstawowe instrukcje nawigacji Każde pole na ekranie można wybrać przy pomocy pomarańczowego kursora, czterech przycisków ze strzałką oraz przycisku Enter. Podczas wywołania maski kursor znajduje się zawsze w górnym lewym polu. Przycisk nawigatora (koło sterowe) zawsze wywołuje Menu Nawigatora. U dołu ekranu znajdują się cztery przyciski wielofunkcyjne. Ich funkcja zmienia się w zależności do wyświetlanej maski. Niekiedy dla jednego przycisku pojawia się na ekranie znak ">>"; wtedy przyciskiem tym można wywołać dalsze funkcje. W celu edycji pola tekstowego mogą Państwo używać przycisków 0..9 lub DEL. Aby opuścić tryb edytowania należy nacisnąć jeden z przycisków ze strzałką (zmiana pozycji kursora) lub przycisk ESC. Jeśli nacisną Państwo ESC, pojawi się z powrotem dotychczas zapisana wartość. Przyciski wielofunkcyjne przyporządkowane są w ten sposób, iż F1 odwołuje się do przycisku z lewej strony, F2 do środkowego przycisku z lewej strony, F3 do środkowego z prawej strony i F4 do przycisku prawego. Znajdują się one na pomarańczowym obramowaniu wyświetlacza. F4 zawsze wywołuje pomoc do wyświetlanej maski. Wybierane zastosowania to Przy wprowadzeniu numeru zastosowania za pomocą 1 lub 2 cyfr (1-99) kursor miga w polu przetwarzania. Numer zostaje przejęty po naciśnięciu przycisku <ENTER> lub automatycznie po 3 sekundach. Trzycyfrowy numer zastosowania ( ) zostaje przyjęty bezpośrednio po wprowadzeniu trzeciej cyfry. Odnośnie faz możliwy jest wybór pl03d141.fm, PL12PL /05 21

22 3.1.2 Stacja skręcania (komórka robocza) Wybierając stację skręcania (F3) oraz adres IP użytkownik może połączyć się ze zdalnie sterowaną stacją skręcania. Powrót odbywa się poprzez wybranie z listy stacji lokalnej. Aby uzupełnić listę o kolejne stacje skręcania należy skorzystać z ekranu Stacja skręcania w module komunikacji Funkcja hasła Hasła można skonfigurować dla jednego z dwóch trybów: Z zabezpieczeniem przed odczytem lub bez. Informacje na temat konfiguracji patrz Zarządzenie/Hasło Z zabezpieczeniem przed odczytem: Chcąc wybrać obszar z menu nawigacji należy podać hasło. Hasło wolno podać tylko raz. Jeśli użytkownik opuści dany obszar po zmianie danych parametrycznych (Proste, Standard, Rozszerzone, Komunikacja, Narzędzie), w polu dialogowym hasła pojawi się tylko wpis do potwierdzenia. Bez zabezpieczenia przed odczytem: Chcąc wybrać obszar z menu nawigacji nie trzeba podać hasła. Gdy opuszczają Państwo obszar danych programowalnych (programowanie proste, standardowe, rozszerzone, komunikacja, ustawienia narzędzia) i dokonali zmian, pojawia się okno dialogowe pytające o hasło. Jeśli hasło nie zostało aktywowane, to zamiast pytania o hasło pojawia się polecenie potwierdzenia danych. Jeśli hasło zostało aktywowane, to musi być ono za każdym razem podane, aby opuścić określoną maskę Wydruk ekranu Wszystkie maski mogą być kopiowane na dyskietkę. W przypadku niektórych masek funkcja ta wywoływana jest przyciskiem funkcyjnym, który umożliwia zapis bitmapy na dyskietkę lub twardy dysk, względnie jej bezpośredni wydruk (laserowy, atramentowy). Poprzez naciśnięcie przycisku "0" funkcja ta może być wywołana również przy maskach, które nie posiadają przycisku wielofunkcyjnego. Podczas wywołania pojawia się okno dialogowe, w którym można wpisać nazwę pliku. Za pomocą przycisków kursora należy wybrać pole Nazwa pliku i wpisać nazwę zawierającą maksymalnie 8 znaków i następnie nacisnąć Akceptacja, aby wykonać zapis na dyskietce Funkcje dwukanalowe: Opis ogólny (tylko w wersji 2-kanalowej V2.XXxx C2) Interfejs uzytkownika jest taki sam jak w konfiguracji jednokanalowej. We wszystkich wskazaniach wyswietlane sa dane aktualnie wybranego narzedzia. Aktualne narzedzie wybiera sie przez wprowadzenie 1 lub 2 w polu edycyjnym "Narzedzie". Narzedzie mozna wybrac z podgladu procesu, programowania prostego, programowania standardowego lub widoku statystyki. W obrazach, w których nie istnieje mozliwosc zmiany wybranego narzedzia, aktualnie wybrane narzedzie wyswietlane jest na niebieskim pasku tytulu w górnej czesci obrazu. Zawsze moga byc uzywane oba narzedzia, niezaleznie od tego, które narzedzie jest aktualnie wybrane przez interfejs uzytkownika. Wszystkie edytowane parametry sa ustawiane i zapisywane dla kazdego narzedzia oddzielnie z wyjatkiem nastepujacych parametrów: Jezyk Data/Godzina Haslo Parametry fieldbus 22 PL12PL /05 pl03d141.fm,

23 Jednostka momentu obrotowego Podglad procesu - podglad dwukanalowy (przelaczenie automatyczne) Protokól Ethernet, adresy IP i numer portu Ustawienia systemowe/ogólne opcja "Jednakowe dla obu narzedzi" (patrz "Rozszerzone / Ustawienia systemowe") W trybie 2-kanalowym maja miejsce nastepujace ograniczenia: Fieldbus (DeviceNet/Profibus): jest aktywowany, to wszystkie wejscia i wyjscia dotycza tylko pracy narzedzia 1. Protokól komunikacyjny PFCS uzywa jednakowego ID stacji (MID) dla obu narzedzi. Funkcja automatycznego wyboru nie dotyczy obrazu oscyloskopu Menu Nawigator Programowanie proste Programowanie proste umożliwia Państwu wybór i ustawienie dla 255 zastosowań dwufazowej sekwencji ze sterowaniem momentem/kontrolą kąta (wykres 11/wykres 30) lub z wyłączeniem kąta/sterowaniem momentem (wykres 11/wykres 50). Wprowadzają Państwo do maski na ekranie jedynie wartości zadane momentu obrotowego, kąta obrotu i prędkości obrotowej. Dla innych parametrów jak np. czasy itp. zostaną użyte automatycznie wartości domyślne. Programowanie standardowe Programowanie standardowe umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie 6-fazowego skręcenia dla każdego dowolnego z 255 zastosowań. Bezpośrednio po wybraniu sekwencji skręcania dla każdej fazy, można zaprogramować odpowiednie moment obrotowy, kąt, prędkość obrotową i parametry rozszerzone. Programowanie rozszerzone Programowanie rozszerzone umożliwia użytkownikowi wyświetlanie wszystkich konfiguracji zastosowań, przyporządkowanie wejść i wyjść, konfigurację interfejsu fieldbus, konfigurację sekwencji skręcania (licznik taktów) oraz zmianę parametrów ustawień systemowych, które definiują kontrolę realizacji zadań. Podgląd procesu Za pomocą przycisku Podgląd procesu wywołują Państwo bezpośrednio maskę pokazującą moment obrotowy, kąt obrotu oraz nazwy wyświetlanych stanów. W Podglądzie procesu zawarta jest również funkcja krzywej skręcania służącej do diagnozy przebiegów momentu obrotowego. Komunikacja Ustawienie komunikacji umożliwia użytkownikowi konfigurację całej komunikacji dla drukarki i szeregowego przesyłania danych. W oknie tym można określić odpowiednie ustawienia komunikacji dla protokółu, portu, szybkości transmisji itp. Ustawienia narzędzia Maska Ustawienia narzędzia wyświetla zapisane dane o narzędziu. Mogą Państwo te dane zmieniać lub wybrać ustawienia z biblioteki narzędzi. Statystyka Maska ta umożliwia wywoływanie chronologicznej historii oraz związanych z nią statystyk. Dane te mogą być usuwane lub drukowane. pl03d141.fm, PL12PL /05 23

24 Diagnoza Diagnoza zawiera maski umożliwiające ustalenie poprawności funkcjonowania systemu. Maski diagnozy dotyczą I/O, Arcnet, narzędzia oraz modułu skręcania, komunikacji szeregowej oraz kalibracji czujnika. Usługi (utility) Maska Usługi obejmuje funkcje do aktualizacji lub zmiany oprogramowania systemowego. Z maski Usługi mogą Państwo uruchomić aktualizację oprogramowania użytkowego TME-100 z dyskietki, zainstalować w module skręcania nową wersję oprogramowania sprzętowego. Zarządzanie Maska Zarządzanie umożliwia Państwu ładowanie, zapisywanie i konfigurację informacji systemowych. Funkcje zarządzania obejmują wczytywanie i zapisywanie na dyskietce konfiguracji systemowej, ustawianie daty i godziny, ustawianie zabezpieczenia hasłem, jak również wydruk konfiguracji systemowej oraz wybór wersji językowej dla oprogramowania użytkowego (angielska, niemiecka, włoska, hiszpańska, czeska, portugalska, francuska, polska, holenderska). nav.txte Komórka robocza Chcąc ustanowić połączenie z jednostką zdalną skonfigurowaną w komórce roboczej, w menu nawigacji wybrać przycisk <F3> "Komórka robocza". W polu dialogowym "Lista komórek roboczych" nacisnąć <ENTER>, aby wyświetlić listę skonfigurowanych jednostek. Za pomocą przycisków-strzałek w górę i w dół wybrać żądaną jednostkę i ponownie nacisnąć <ENTER>. Naciskać przycisk-strzałkę w dół, aby podświetlić przycisk "OK". Następnie ponownie nacisnąć <ENTER>. Interfejs użytkownika przełącza się na wybraną jednostkę. Jeśli zostanie wybrana jednostka zdalna, w pasku tytułu pojawią się adres IP, nazwa stacji i numer stacji danej jednostki. Jeśli sterowanie ma zostać przekazane ponownie do jednostki lokalnej, należy wrócić do menu nawigacji jak opisano powyżej. W polu dialogowym listy komórek roboczych wybrać jednak "Stacja lokalna". 24 PL12PL /05 pl03d141.fm,

25 3.2 Programowanie proste c00278pl.bmp Rys. 3-2: Sterowanie momentem / Kontrola kąta c00279pl.bmp Rys. 3-3: Sterowanie kątem / Kontrola momentu Basic.txtS Programowanie proste umożliwia Państwu stworzenie typowej sekwencji dwufazowej. Pierwsza faza steruje wkręcaniem z dużą prędkością obrotową a druga faza końcowym dociągnięciem przy niskiej prędkości obrotowej z wyłączeniem momentu obrotowego lub kąta. Sposób skręcania Sterowanie momentem/kontrola kąta (wykres 11/wykres 30) lub Sterowanie kątem/kontrola momentu (wykres 11/wykres 50) wybiera się za pomocą menu spuszczanego w prawym górnym rogu maski. Po wybraniu przez użytkownika sposobu skręcania, następuje wyświetlenie parametrów do zaprogramowania. pl03d141.fm, PL12PL /05 25

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Modem i sieci lokalne

Modem i sieci lokalne i sieci lokalne Numer katalogowy dokumentu: 383057-242 Pa dziernik 2005 r. Spis tre ci 1 Modem Używanie kabla modemowego...................... 2 Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla modemowego...................

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej Opis funkcjonalności OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje: - działać pod systemem operacyjnych Win 7, 64 bit - odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie,

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

SONEL ANALIZA MOBILNA

SONEL ANALIZA MOBILNA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID SONEL ANALIZA MOBILNA SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polska Wersja 1.0, 23.12.2016 1 Informacje podstawowe Aplikacja Sonel Analiza

Bardziej szczegółowo