Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1"

Transkrypt

1 Podrêcznik programowania PL12PL-1300 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja Dokumentacja dodatkowa: PL Wykaz czêœci zamiennych NORTH AMERICA EUROPE P.O. Box 1410 Lexington, SC Postfach 30 D Westhausen 08/05

2 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME PL12PL /05 pl00d141.fm,

3 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Spis treœci Strona 1 Pierwsze kroki Symbole BHP Sprawdzanie przyrz¹du Oprogramowanie Instalacja przyrz¹du Informacje ogólne Monta Wymagania dotycz¹ce miejsca monta u Zasilanie pr¹dem Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Œrodki zaradcze w zakresie EMC Pod³¹czenie przyrz¹du Informacje ogólne W³¹czenie przyrz¹du Dane uk³adu sterowania Klawiatura Dane techniczne Obudowa Wyœwietlacz Oznaczenia przycisków WskaŸniki œwietlne CPU z PC Zasilanie pr¹dem zmiennym Wewnêtrzne zasilanie pr¹dem sta³ym Z³¹cza wejœcia/wyjœcia Programowanie Menu Nawigator Podstawowe instrukcje nawigacji Stacja skrêcania (komórka robocza) Funkcja has³a Wydruk ekranu Funkcje dwukanalowe: Opis ogólny (tylko w wersji 2-kanalowej V2.XXxx C2) Menu Nawigator Programowanie proste Podstawowe parametry sterowania momentem / Kontroli k¹ta Podstawowe parametry sterowania k¹tem / Kontroli momentu Parametry w programowaniu prostym Wartoœci domyœlne dalszych parametrów Programowanie proste / Kopiowanie pl00d141ivz.fm, PL12PL /05 3

4 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Programowanie standardowe Programowanie standardowe / Przegl¹d faz Programowanie standardowe / Przeglad faz / Kopiowanie Programowanie standardowe / Wybór wykresu Parametry w programowaniu standardowym Programowanie standardowe / Rozszerzone wyœwietlenie parametrów Rozszerzone Programowanie rozszerzone / Matryca Programowanie rozszerzone / Wejœcia Programowanie rozszerzone / Wyjœcia Programowanie rozszerzone / Fieldbus Programowanie rozszerzone / Takty Programowanie rozszerzone / Ustawienia systemowe Podgl¹d procesu Podglad procesu / Narzedzie Podglad procesu / Ekran dzielony Podglad procesu / Konfigurowanie Krzywa skrêcania Komunikacja Komunikacja/Transmisja danych Komunikacja / ID przedm Komunikacja / Drukarka Komunikacja/Komórka robocza Ustawienia narzêdzia Biblioteka Biblioteka Statystyka Statystyka / Archiwum wartoœci pomiarowych Statystyka / Wykresy Statystyka / Parametry Diagnoza Wejœcia / Wyjœcia Diagnoza / Fieldbus Narzêdzie / Kalibracja momentu obrotowego Narzêdzie / Przetwornik k¹ta Narzêdzie / Napiêcia Narzêdzie / Pomiar M obr Narzêdzie / Prêdkoœæ obrotowa Narzêdzie / Pamiêæ narzêdzia Arcnet Map Arcnet / Statystyka Szeregowe Zdarzenia Us³ugi (utility) Us³ugi / Aktualizacja software Us³ugi / Ustawienia systemowe PL12PL /05 pl00d141ivz.fm,

5 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Zarz¹dzanie Zarz¹dzanie / adowanie/zapisywanie Zarz¹dzanie / Wydruk Zarz¹dzanie / Has³o Zarz¹dzanie / Data/Godzina Zarz¹dzanie / Jêzyk Zarzadzanie / Licznik Statystyka Wprowadzenie do Statystyki Istota wariancji Krzywa rozk³adu normalnego Procedura Udoskonalenie systemu Symbole u ywane w statystycznym sterowaniu procesem S³ownik 103 pl00d141ivz.fm, PL12PL /05 5

6 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME PL12PL /05 pl00d141ivz.fm,

7 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Pierwsze kroki 1.1 Symbole BHP! UWAGA! Sygna³ "Ostrze enie" odnosi siê w dokumentacji do wszystkich wskazówek zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pracy i zwraca uwagê na zagro enia ycia i zdrowia ludzkiego. Nale y przestrzegaæ tych wskazówek i w opisanych przypadkach postêpowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹. Wszystkie wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy nale y przekazaæ pozosta³ym operatorom. Poza wskazówkami na temat bezpieczeñstwa pracy opisanymi w tej dokumentacji nale y koniecznie przestrzegaæ podstawowych lokalnych zasad dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. Sygna³ "Uwaga!" odnosi siê w wszystkich czêœci instrukcji obs³ugi, które wymagaj¹ szczególnej uwagi w celu prawid³owego stosowania siê do zasad, regu³ i procedur pracy i w ten sposób unikniêcia uszkodzenia lub zniszczenia maszyny i/lub jej czêœci. 1.2 Sprawdzanie przyrz¹du Nale y przeznaczyæ odpowiedni czas na upewnienie siê, i posiadaj¹ Pañstwo wymagane urz¹dzenia peryferyjne oraz przewody do ustawienia i eksploatacji przyrz¹du. Jeœli nie posiadaj¹ Pañstwo wszystkich wymaganych czêœci, to nale y skontaktowaæ siê z odpowiednim dystrybutorem. Za³¹cznik A.1 na stronie 12 zawiera ilustracjê przyrz¹du. 1.3 Oprogramowanie W przyrz¹dzie zainstalowano wersjê oprogramowania i aby rozpocz¹æ proces skrêcania nie jest wymagane adne inne oprogramowanie. Jeœli chc¹ Pañstwo utworzyæ z³¹cze pomiêdzy zewnêtrznym komputerem i przyrz¹dem wymagane jest odpowiednie oprogramowanie do z³¹cza. W celu nabycia oprogramowania obs³uguj¹cego z³¹cze nale y nawi¹zaæ kontakt z dystrybutorem. 1.4 Instalacja przyrz¹du Informacje ogólne! Podczas instalacji bezwzglêdnie wymaga siê przestrzegania krajowych, miejscowych i lokalnych norm dotycz¹cych bezpieczeñstwa i okablowania. Przestrzeganie tych norm ma pierwszeñstwo w stosunku do informacji zawartych w tym rozdziale. W celu unikniêcia zagro enia pora enia pr¹dem lub oparzenia nale y koniecznie przestrzegaæ poni szych zasad. Nieprzestrzeganie tych zasad mo e spowodowaæ uszkodzenie przyrz¹du i utratê œwiadczeñ z tytu³u gwarancji. Nie w³¹czaæ zasilania przyrz¹du pr¹dem elektrycznym, a nie zostan¹ w³aœciwie wykonane wszystkie przy³¹czenia. Przed w³¹czeniem zasilania energi¹ elektryczn¹ wyposa enie musi byæ odpowiednio uziemione. Przyrz¹dy, które s¹ przy³¹czane za pomoc¹ przewodu doprowadzaj¹cego i wtyczki, mog¹ byæ pod³¹czone wy³¹cznie do certyfikowanego i prawid³owo uziemionego gniazdka wtykowego. Wszystkie przyrz¹dy musz¹ byæ zasilane przez izolowane przewody. Zawsze przed w³¹czeniem zasilania nale y zamkn¹æ drzwiczki i zabezpieczyæ je przed otwarciem. pl01d141.fm, PL12PL /05 7

8 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Przed pod³¹czeniem przewodu doprowadzaj¹cego nale y upewniæ siê, i wy³¹cznik sieciowy znajduje siê w pozycji "wy³". UWAGA! Przestrzeganie poni szych instrukcji nie jest to koniecznie wymagane, jednak zalecamy stosowanie siê do nich, poniewa zwiêkszaj¹ one bezpieczeñstwo pracy. Nale y zastosowaæ transformator separuj¹cy oraz ochronnik przepiêciowy w izolowanym przewodzie doprowadzaj¹cym. Nale y u yæ nadwymiarowych œrednic przewodów w celu redukcji zak³óceñ i spadku napiêcia Monta Zasadniczo ka dy przyrz¹d u ywany jest jako pojedyncze urz¹dzenie steruj¹ce i kontroluj¹ce narzêdzie w miejscu pracy lub obszarze roboczym. Przyrz¹d mo na zamontowaæ na œcianie, stole, wsporniku, zawiesiæ u góry, a tak e mo na go u ywaæ go nie dokonuj¹c monta u. Nale y zawsze wybraæ stabilne pod³o e w celu zabezpieczenia przyrz¹du przed uszkodzeniem oraz obra eniem operatora w wyniku przemieszczania siê i upadku przyrz¹du spowodowanego wibracjami i niekorzystnym umiejscowieniem. Wszystkie przewody, które pod³¹czone s¹ do przyrz¹du powinny byæ tak umiejscowione i zamocowane, aby nie spowodowa³y obra eñ operatora i innych osób znajduj¹cych siê w pobli u. Uk³ad sterowania podobnie jak wszystkie przyrz¹dy elektryczne emituje pewn¹ iloœæ ciep³a. Dlatego powinien byæ on umiejscowiony tak, aby otaczaj¹ce go powietrze mog³o swobodnie cyrkulowaæ wokó³ obudowy. Ryc. Q w Wykazie czêœci zamiennych PL przedstawia wymiary otworów monta owych Wymagania dotycz¹ce miejsca monta u Przyrz¹d powinien byæ zamontowany tak, aby panel czo³owy oraz z³¹cza by³y dostêpne. Przyrz¹d ma byæ tak zainstalowany, aby operator móg³ wygodnie i bez problemów odczytaæ informacje na wyœwietlaczu LCD i LED. Ekran LCD, klawiatura oraz z³¹cza pod bocznymi drzwiczkami musz¹ byæ ³atwo dostêpne w celu dokonania ustawieñ. W zale noœci od nabytych urz¹dzeñ peryferyjnych przyrz¹d mo na zainstalowaæ poza obszarem roboczym, ale mimo to powinien byæ on ³atwo dostêpny. Podczas wyboru miejsca instalacji przyrz¹du nale y uwzglêdniæ pod³¹czenie osprzêtu i narzêdzia. Nale y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce punkty: Miejsce drukarki (maksymalna d³ugoœæ przewodu do portu równoleg³ego 3 m). Przy³¹czenie zespo³u do rejestracji danych, jeœli jest on po ¹dany. Przy³¹czenie wzorcowego czujnika nadmiarowego (po ¹dana odleg³oœæ mniej ni 15 m). Przy³¹cze zdalnych wskaÿników, gniazd, zdalnego wyboru parametrów. Przy³¹cze przyrz¹du do sieci lub komputera. Wygodna/bezpieczna praca - kable nie powinny le eæ na pod³odze ani zwisaæ w obszarze poruszania siê operatora Zasilanie pr¹dem Urz¹dzenie s³u y jako uk³ad sterowania procesem i Ÿród³o zasilania elektrycznej wkrêtaki Cleco oraz wymaga zasilania sieciowego o natê eniu 10 A i napiêciu VAC (50/60 Hz), model TME Model TME wymaga zasilania o natê eniu 15 A i napiêciu VAC (50/ 60 Hz). 8 PL12PL /05 pl01d141.fm,

9 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem System skrêcania Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 mo e byæ eksploatowany tylko wtedy, gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki: Œrodowisko przemys³owe, EMC klasy A. Jako kabli wolno u ywaæ tylko typów kabli dopuszczonych przez. Wolno u ywaæ tylko osprzêtu dopuszczonego przez. Samowolne przebudowy, naprawy i modyfikacje ze wzglêdów bezpieczeñstwa i zagwarantowania jakoœci wyrobu s¹ zabronione Œrodki zaradcze w zakresie EMC Z komponentami systemu zintegrowane s¹ filtry niezbêdne do spe³nienia przepisów dotycz¹cych EMC (kompatybilnoœæ elektromagnetyczna). Zamkniêta szafa sterownicza i ekranowane kable stanowi¹ bardzo dobr¹ ochronê przeciw emisji zak³óceñ oraz interferencji. Spe³nione s¹ wymogi nastêpuj¹cych przepisów dotycz¹cych EMC: - - EN : EN : EN : EN : 1995 To jest urz¹dzenie klasy A. Tego typu urz¹dzenie w œrodowisku mieszkalnym mo e spowodowaæ zak³ócenia radiowe; w tym przypadku eksploatator mo e byæ zobligowany do podjêcia i zagwarantowania odpowiednich œrodków zaradczych w zakresie EMC. Eksploatacja bez zamkniêtej szafy sterowniczej jest zabroniona. Zmieniaj¹ siê bowiem wtedy w³aœciwoœci ekranowania i zwiêksza siê emisja zak³óceñ. 1.5 Pod³¹czenie przyrz¹du Informacje ogólne Wszystkie czêœci wyposa enia nale y pod³¹czyæ do odpowiednich z³¹czy wejœcia / wyjœcia. W³aœciw¹ lokalizacjê ilustruje Za³¹cznik A.1 na stronie 12.! W celu unikniêcia zagro enia pora enia pr¹dem lub oparzenia nale y koniecznie przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad. Nieprzestrzeganie tych zasad mo e spowodowaæ uszkodzenie przyrz¹du i utratê œwiadczeñ z tytu³u gwarancji. Przed pod³¹czeniem przewodu zasilaj¹cego nale y siê upewniæ, e wy³¹cznik sieciowy znajduje siê w pozycji "wy³" oraz e obudowa jest w³aœciwie umocowana. Przed w³¹czeniem zasilania nale y zabezpieczyæ prawid³owe uziemienie przyrz¹du. pl01d141.fm, PL12PL /05 9

10 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME W³¹czenie przyrz¹du! W celu unikniêcia zagro enia pora enia pr¹dem lub oparzenia nale y koniecznie przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad. Nieprzestrzeganie tych zasad mo e spowodowaæ uszkodzenie przyrz¹du i utratê œwiadczeñ z tytu³u gwarancji. Po w³¹czeniu zasilania przyrz¹d wykonuje w³asny test. Inicjalizacja trwa ok. 45 sekund. Podstawiony poni ej obraz wstêpny wyœwietlany jest ok. 10 sekund i nastêpnie pojawia siê Podgl¹d procesu. c00276pl.bmp Rys. 1-1: Obraz wstêpny c00407pl.bmp Rys. 1-2: Podgl¹d procesu 10 PL12PL /05 pl01d141.fm,

11 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Aby wyœwietliæ menu Nawigatora nale y kliknaæ ko³o sterowe. Po wyœwietleniu siê menu Nawigatora wywo³uj¹ Pañstwo obraz ustawieñ narzêdzia, aby sprawdziæ pamiêæ narzêdzia. Jeœli pamiêæ narzêdzia jest nieaktywna, nale wybraæ w bibliotece narzêdzie. Aby powróciæ do menu Nawigatora nale y nacisn¹æ przycisk nawigatora. Po dokonaniu ustawieñ narzêdzia nale y zaprogramowaæ zastosowanie. W tym celu wywo³uj¹ Pañstwo programowanie proste. Do wybranego zastosowania podaj¹ Pañstwo w tej masce parametry momentu obrotowego, k¹ta obrotu i prêdkoœci obrotowej. Aby powróciæ do menu Nawigatora nale y nacisn¹æ przycisk nawigatora. Uk³ad sterowania jest teraz gotowy do rozpoczêcia pierwszego cyklu skrêcania. Za pomoc¹ przycisku Podgl¹d procesu mog¹ Pañstwo odczytaæ wartoœci momentu obrotowego oraz k¹ta. Lampki wskaÿnikowe na narzêdziu i uk³adzie sterowania sygnalizuj¹ odpowiedni wynik. pl01d141.fm, PL12PL /05 11

12 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Za³¹cznik A.1 Uchwyt monta owy Wyœwietlacz LCD Lampki wskaÿnikowe Drzwiczki boczne Skrzynka przy³¹czowa (szczegó³y patrz poni ej) Klawiatura Klucz z podwójn¹ bródk¹ Rys. 1-3: Kontroler Wy³¹cznik sieciowy I/O Wyjœcia Z³¹cze wtykowe narzêdzia I/O Wejœcia Porty szeregowe (2).1.1 Napêd dyskietki Zasilanie drukarki Port drukarki Z³¹cze wtykowe sieci Z³¹cze wtykowe do zewn. klawiatury Klucz z podwójn¹ bródk¹ Rys. 1-4: Widok szczegó³owy skrzynki przy³¹czowej 12 PL12PL /05 pl01d141.fm,

13 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Dane uk³adu sterowania 2.1 Klawiatura Poni ej znajduj¹ siê krótkie objaœnienia do przycisków klawiatury. Aby swobodnie obs³ugiwaæ uk³ad sterowania powinni siê Pañstwo oswoiæ z t¹ klawiatur¹. Przyciski wielofunkcyjne (F1-F4) Przycisk ESC Przycisk DEL Przyciski ze strza³kami (kursor) Przycisk ENTER Ko³o sterowe (przycisk nawigatora) Przycisk Run - do wyboru odnoœnych funkcji wyœwietlanych na ekranie. - do powrotu do ostatnio wyœwietlanego obrazu lub do wyjœcia z trybu edycji. - do kasowania wartoœci liczbowej na ekranie. - do poruszania pomarañczowego kursora na ekranie. - do zatwierdzenia odpowiedzi/wartoœci na ekranie. - do wywo³ania menu Nawigatora z dowolnego miejsca. - do wywo³ania Podgl¹du procesu z dowolnego miejsca. Przyciski wielofunkcyjne Przycisk nawigatora pl02d141.fm, PL12PL /05 13

14 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Dane techniczne Obudowa Model Ciê ar* Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ lb kg cal mm cal mm cal mm TME ,4 16,5 419,1 17,5 444,5 12,3 312,4 * P³yta monta owa podwy sza ciê ar o 3,2 kg (7 lbs.) oraz g³êbokoœæ o 41,1 mm (1,62 cala) Stopieñ ochrony NEMA 13/IP54 Drzwiczki przednie mo liwe do zamkniêcia na klucz, klucz na zamówienie klienta Wy³¹cznik zasilania pr¹dem trójfazowym zamykany na klucz Drzwiczki boczne do ochrony z³¹czy/przewodów Demontowana p³yta monta owa Demontowana, w pe³ni funkcjonalna podstawa monta owa Przewodz¹ca uszczelka drzwiczek przednich, spe³niaj¹ca wymogi EMI Pomarañczowa pow³oka proszkowa Wyœwietlacz 19,5 cm (7,7 cali) kolorowy modu³ LCD z pasywn¹ matryc¹ Rozdzielczoœæ 640 x 480 Przeciwoœwietlenie CCFT Regulacja kontrastu i jasnoœci 14 PL12PL /05 pl02d141.fm,

15 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME Oznaczenia przycisków Funkcje przycisków Przycisk Opis 0..9 Cyfry Kropka dziesiêtna DEL Usuwanie ESC Wychodzenie (Escape) Menu Nawigator RUN Podgl¹d procesu Strza³ka w górê Strza³ka w dó³ ENTER Pole pomarañczowe Strza³ka w lewo Strza³ka w prawo Wprowadzanie danych 4 przyciski wielofunkcyjne WskaŸniki œwietlne 5 jasno œwiec¹cych wskaÿników œwietlnych 2 rzêdy czerwonych 1 rz¹d zielonych 2 rzêdy ó³tych Ka dy rz¹d obejmuje 12 jasno œwiec¹cych diod LED, ka da z 30 mcd CPU z PC104 Wymagania minimalne Pentium 166 Mhz 32 MB DRAM 32 MB DiskonChip 2 porty szeregowe 1 port równoleg³y Ethernet 100-Base T Wprowadzanie za pomoc¹ klawiatury PC PC/104 Bus Port napêdu dyskietek Kontroler LCD/p³askiego ekranu pl02d141.fm, PL12PL /05 15

16 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Karta Arcnet PC/104 Komunikacja ARCNET Wejœcia V Wyjœcia V Dekoder klawiatury 24-pozycyjny Bateria buforowa SRAM, 1 MB Zewnêtrzna karta I/O PC/104 8 optycznie odsprzê onych wejœæ 8 wyjœæ przekaÿnikowych Zasilanie pr¹dem zmiennym Do wyboru 115 VAC, 15 A lub 230 VAC, 10 A; +/-5% przy wszystkich napiêciach. Zewnêtrzny bezpiecznik musi byæ bezpiecznikiem zw³ocznym. Bezpiecznik wewnêtrzny Wy³¹cznik ochronny pr¹dowy (10 ma) Transformator separuj¹cy 4,5 kva szczyt, zgodnie z VDA 0570 Uwaga: Jeœli zajdzie potrzeba do jednego zasilania 230 V mo na pod³¹czyæ dwa przyrz¹dy, które zabezpieczone s¹ bezpiecznikiem zw³ocznym 16 A (zabezpieczenie typu C) Wewnêtrzne zasilanie pr¹dem sta³ym Pierwotne: 85 VAC-264 VAC Wtórne: +5 VDC, 5 A; +12 VDC, 1 A; +24 VDC, 3 A; +/-5% przy wszystkich napiêciach Moc 110 W bez przewietrzania obcego Œredni czas miêdzyawaryjny (MTBF) > godzin Z³¹cza wejœcia/wyjœcia Z³¹cze wtykowe narzêdzia Porty szeregowe (2) Port równoleg³y Klawiatura Matryca MS83723R/2028N Wtyk 9-stykowy D-SUB Gniazdo 25-stykowe D-SUB Mini 6-DIN Wejœcia (+24 V) Phoenix MSTBV 2,5/12-GF-5,08 Nr art Wyjœcia Phoenix ICV 2,5/12-GF-5,08 Nr art Napêd dyskietki Zasilanie pr¹dem zmiennym Wyjœcie pr¹du zmiennego 3,5 cali 1,44 MB Wtyk standardowy Gniazdo standardowe 16 PL12PL /05 pl02d141.fm,

17 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Z³¹cze wtykowe narzêdzia Nr styku Opis Wartoœæ 1 Zasilanie V +/- 0,05 V 2 Zasilanie 0 V 0 V 3 Sygna³ momentu obrotowego V 4 Sygna³ momentu obrotowego SIG 0 V 0 V 5 Pamiêæ narzêdzia TXD - -3 V.. +3 V 6 Pamiêæ narzêdzia TXD + -3 V.. +3 V 7 Pamiêæ narzêdzia RXD - -3 V.. +3 V 8 Pamiêæ narzêdzia RXD + -3 V.. +3 V 9 Przebieg noœny resolvera R1 7 V AC 10 Przebieg noœny resolvera R2 0 V AC 11 Cosinus resolvera S1 7 V AC 12 Dioda czerwona V 13 Sygna³ GND 0 V 14 Dioda ó³ta V 15 Silnik PE 0 V 16 W³¹cznik rozruchowy V 17 W³¹cznik zmiany kierunku V V +24 V 19 Faza silnika C V 20 Kalibracja czujnika V 21 Czujnik termometryczny V 22 Czujnik termometryczny V 23 Faza silnika B V 24 Sinus resolvera + S2 7 V AC 25 Cosinus resolvera S3 0 V AC 26 Sinus resolvera + S4 0 V AC 27 Faza silnika A V 28 Dioda zielona V Obudowa PE 0 V Porty szeregowe Nr styku Opis Wartoœæ 1 DCD -25 V V 2 RxD -25 V V 3 TxD -25 V V 4 DTR -25 V V 5 GND 0 V 6 DSR -25 V V 7 RTS -25 V V pl02d141.fm, PL12PL /05 17

18 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Porty szeregowe 8 CTS -25 V V 9 RI -25 V V Port równoleg³y Nr styku Opis Wartoœæ 1 Strob V 2 Dane V 3 Dane V 4 Dane V 5 Dane V 6 Dane V 7 Dane V 8 Dane V 9 Dane V 10 Potwierdzenie V 11 Zajête V 12 Brak papieru V 13 SELOUT V 14 Posuw V 15 B³¹d V 16 Inicjalizacja V 17 SELIN V 18 GND 0 V 19 GND 0 V 20 GND 0 V 21 GND 0 V 22 GND 0 V 23 GND 0 V 24 GND 0 V 25 GND 0 V Klawiatura Nr styku Opis Wartoœæ 1 Dane V 2 nc na 3 GND 0 V 4 Zasilanie V 5 Zegar V 18 PL12PL /05 pl02d141.fm,

19 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 Wejœcia Nr styku Opis Wartoœæ V (wyjœcie) +24 VDC 2 Wejœcie V 3 Wejœcie V 4 Wejœcie V 5 Wejœcie V 6 Wejœcie V 7 Wejœcie V 8 Wejœcie V 9 Wejœcie V 10 Masa wszystkich wejœæ (wejœcie) 0 V 11 Sygna³ GND (wyjœcie) 0 V 12 Rezerwa na Opis sygna³ów patrz Rozdzia³ 3.4.2Programowanie rozszerzone / Wejœcia42. Czujnika k¹ta Nr styku Opis Wartoœæ V (wyjœcie) +24 VDC 2 Masa wszystkich wyjœæ (wyjœcie) V 3 Wyjœcie V 4 Wyjœcie V 5 Wyjœcie V 6 Wyjœcie V 7 Wyjœcie V 8 Wyjœcie V 9 Wyjœcie V 10 Wyjœcie V 11 Sygna³ GND (wyjœcie) 0 V 12 Rezerwa na Opis sygna³ów patrz Rozdzia³ 3.4.3Programowanie rozszerzone / Wyjœcia45. pl02d141.fm, PL12PL /05 19

20 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME PL12PL /05 pl02d141.fm,

21 3 Programowanie 3.1 Menu Nawigator c00277pl.bmp Rys. 3-1: Menu Nawigator nav.txts Podstawowe instrukcje nawigacji Każde pole na ekranie można wybrać przy pomocy pomarańczowego kursora, czterech przycisków ze strzałką oraz przycisku Enter. Podczas wywołania maski kursor znajduje się zawsze w górnym lewym polu. Przycisk nawigatora (koło sterowe) zawsze wywołuje Menu Nawigatora. U dołu ekranu znajdują się cztery przyciski wielofunkcyjne. Ich funkcja zmienia się w zależności do wyświetlanej maski. Niekiedy dla jednego przycisku pojawia się na ekranie znak ">>"; wtedy przyciskiem tym można wywołać dalsze funkcje. W celu edycji pola tekstowego mogą Państwo używać przycisków 0..9 lub DEL. Aby opuścić tryb edytowania należy nacisnąć jeden z przycisków ze strzałką (zmiana pozycji kursora) lub przycisk ESC. Jeśli nacisną Państwo ESC, pojawi się z powrotem dotychczas zapisana wartość. Przyciski wielofunkcyjne przyporządkowane są w ten sposób, iż F1 odwołuje się do przycisku z lewej strony, F2 do środkowego przycisku z lewej strony, F3 do środkowego z prawej strony i F4 do przycisku prawego. Znajdują się one na pomarańczowym obramowaniu wyświetlacza. F4 zawsze wywołuje pomoc do wyświetlanej maski. Wybierane zastosowania to Przy wprowadzeniu numeru zastosowania za pomocą 1 lub 2 cyfr (1-99) kursor miga w polu przetwarzania. Numer zostaje przejęty po naciśnięciu przycisku <ENTER> lub automatycznie po 3 sekundach. Trzycyfrowy numer zastosowania ( ) zostaje przyjęty bezpośrednio po wprowadzeniu trzeciej cyfry. Odnośnie faz możliwy jest wybór pl03d141.fm, PL12PL /05 21

22 3.1.2 Stacja skręcania (komórka robocza) Wybierając stację skręcania (F3) oraz adres IP użytkownik może połączyć się ze zdalnie sterowaną stacją skręcania. Powrót odbywa się poprzez wybranie z listy stacji lokalnej. Aby uzupełnić listę o kolejne stacje skręcania należy skorzystać z ekranu Stacja skręcania w module komunikacji Funkcja hasła Hasła można skonfigurować dla jednego z dwóch trybów: Z zabezpieczeniem przed odczytem lub bez. Informacje na temat konfiguracji patrz Zarządzenie/Hasło Z zabezpieczeniem przed odczytem: Chcąc wybrać obszar z menu nawigacji należy podać hasło. Hasło wolno podać tylko raz. Jeśli użytkownik opuści dany obszar po zmianie danych parametrycznych (Proste, Standard, Rozszerzone, Komunikacja, Narzędzie), w polu dialogowym hasła pojawi się tylko wpis do potwierdzenia. Bez zabezpieczenia przed odczytem: Chcąc wybrać obszar z menu nawigacji nie trzeba podać hasła. Gdy opuszczają Państwo obszar danych programowalnych (programowanie proste, standardowe, rozszerzone, komunikacja, ustawienia narzędzia) i dokonali zmian, pojawia się okno dialogowe pytające o hasło. Jeśli hasło nie zostało aktywowane, to zamiast pytania o hasło pojawia się polecenie potwierdzenia danych. Jeśli hasło zostało aktywowane, to musi być ono za każdym razem podane, aby opuścić określoną maskę Wydruk ekranu Wszystkie maski mogą być kopiowane na dyskietkę. W przypadku niektórych masek funkcja ta wywoływana jest przyciskiem funkcyjnym, który umożliwia zapis bitmapy na dyskietkę lub twardy dysk, względnie jej bezpośredni wydruk (laserowy, atramentowy). Poprzez naciśnięcie przycisku "0" funkcja ta może być wywołana również przy maskach, które nie posiadają przycisku wielofunkcyjnego. Podczas wywołania pojawia się okno dialogowe, w którym można wpisać nazwę pliku. Za pomocą przycisków kursora należy wybrać pole Nazwa pliku i wpisać nazwę zawierającą maksymalnie 8 znaków i następnie nacisnąć Akceptacja, aby wykonać zapis na dyskietce Funkcje dwukanalowe: Opis ogólny (tylko w wersji 2-kanalowej V2.XXxx C2) Interfejs uzytkownika jest taki sam jak w konfiguracji jednokanalowej. We wszystkich wskazaniach wyswietlane sa dane aktualnie wybranego narzedzia. Aktualne narzedzie wybiera sie przez wprowadzenie 1 lub 2 w polu edycyjnym "Narzedzie". Narzedzie mozna wybrac z podgladu procesu, programowania prostego, programowania standardowego lub widoku statystyki. W obrazach, w których nie istnieje mozliwosc zmiany wybranego narzedzia, aktualnie wybrane narzedzie wyswietlane jest na niebieskim pasku tytulu w górnej czesci obrazu. Zawsze moga byc uzywane oba narzedzia, niezaleznie od tego, które narzedzie jest aktualnie wybrane przez interfejs uzytkownika. Wszystkie edytowane parametry sa ustawiane i zapisywane dla kazdego narzedzia oddzielnie z wyjatkiem nastepujacych parametrów: Jezyk Data/Godzina Haslo Parametry fieldbus 22 PL12PL /05 pl03d141.fm,

23 Jednostka momentu obrotowego Podglad procesu - podglad dwukanalowy (przelaczenie automatyczne) Protokól Ethernet, adresy IP i numer portu Ustawienia systemowe/ogólne opcja "Jednakowe dla obu narzedzi" (patrz "Rozszerzone / Ustawienia systemowe") W trybie 2-kanalowym maja miejsce nastepujace ograniczenia: Fieldbus (DeviceNet/Profibus): jest aktywowany, to wszystkie wejscia i wyjscia dotycza tylko pracy narzedzia 1. Protokól komunikacyjny PFCS uzywa jednakowego ID stacji (MID) dla obu narzedzi. Funkcja automatycznego wyboru nie dotyczy obrazu oscyloskopu Menu Nawigator Programowanie proste Programowanie proste umożliwia Państwu wybór i ustawienie dla 255 zastosowań dwufazowej sekwencji ze sterowaniem momentem/kontrolą kąta (wykres 11/wykres 30) lub z wyłączeniem kąta/sterowaniem momentem (wykres 11/wykres 50). Wprowadzają Państwo do maski na ekranie jedynie wartości zadane momentu obrotowego, kąta obrotu i prędkości obrotowej. Dla innych parametrów jak np. czasy itp. zostaną użyte automatycznie wartości domyślne. Programowanie standardowe Programowanie standardowe umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie 6-fazowego skręcenia dla każdego dowolnego z 255 zastosowań. Bezpośrednio po wybraniu sekwencji skręcania dla każdej fazy, można zaprogramować odpowiednie moment obrotowy, kąt, prędkość obrotową i parametry rozszerzone. Programowanie rozszerzone Programowanie rozszerzone umożliwia użytkownikowi wyświetlanie wszystkich konfiguracji zastosowań, przyporządkowanie wejść i wyjść, konfigurację interfejsu fieldbus, konfigurację sekwencji skręcania (licznik taktów) oraz zmianę parametrów ustawień systemowych, które definiują kontrolę realizacji zadań. Podgląd procesu Za pomocą przycisku Podgląd procesu wywołują Państwo bezpośrednio maskę pokazującą moment obrotowy, kąt obrotu oraz nazwy wyświetlanych stanów. W Podglądzie procesu zawarta jest również funkcja krzywej skręcania służącej do diagnozy przebiegów momentu obrotowego. Komunikacja Ustawienie komunikacji umożliwia użytkownikowi konfigurację całej komunikacji dla drukarki i szeregowego przesyłania danych. W oknie tym można określić odpowiednie ustawienia komunikacji dla protokółu, portu, szybkości transmisji itp. Ustawienia narzędzia Maska Ustawienia narzędzia wyświetla zapisane dane o narzędziu. Mogą Państwo te dane zmieniać lub wybrać ustawienia z biblioteki narzędzi. Statystyka Maska ta umożliwia wywoływanie chronologicznej historii oraz związanych z nią statystyk. Dane te mogą być usuwane lub drukowane. pl03d141.fm, PL12PL /05 23

24 Diagnoza Diagnoza zawiera maski umożliwiające ustalenie poprawności funkcjonowania systemu. Maski diagnozy dotyczą I/O, Arcnet, narzędzia oraz modułu skręcania, komunikacji szeregowej oraz kalibracji czujnika. Usługi (utility) Maska Usługi obejmuje funkcje do aktualizacji lub zmiany oprogramowania systemowego. Z maski Usługi mogą Państwo uruchomić aktualizację oprogramowania użytkowego TME-100 z dyskietki, zainstalować w module skręcania nową wersję oprogramowania sprzętowego. Zarządzanie Maska Zarządzanie umożliwia Państwu ładowanie, zapisywanie i konfigurację informacji systemowych. Funkcje zarządzania obejmują wczytywanie i zapisywanie na dyskietce konfiguracji systemowej, ustawianie daty i godziny, ustawianie zabezpieczenia hasłem, jak również wydruk konfiguracji systemowej oraz wybór wersji językowej dla oprogramowania użytkowego (angielska, niemiecka, włoska, hiszpańska, czeska, portugalska, francuska, polska, holenderska). nav.txte Komórka robocza Chcąc ustanowić połączenie z jednostką zdalną skonfigurowaną w komórce roboczej, w menu nawigacji wybrać przycisk <F3> "Komórka robocza". W polu dialogowym "Lista komórek roboczych" nacisnąć <ENTER>, aby wyświetlić listę skonfigurowanych jednostek. Za pomocą przycisków-strzałek w górę i w dół wybrać żądaną jednostkę i ponownie nacisnąć <ENTER>. Naciskać przycisk-strzałkę w dół, aby podświetlić przycisk "OK". Następnie ponownie nacisnąć <ENTER>. Interfejs użytkownika przełącza się na wybraną jednostkę. Jeśli zostanie wybrana jednostka zdalna, w pasku tytułu pojawią się adres IP, nazwa stacji i numer stacji danej jednostki. Jeśli sterowanie ma zostać przekazane ponownie do jednostki lokalnej, należy wrócić do menu nawigacji jak opisano powyżej. W polu dialogowym listy komórek roboczych wybrać jednak "Stacja lokalna". 24 PL12PL /05 pl03d141.fm,

25 3.2 Programowanie proste c00278pl.bmp Rys. 3-2: Sterowanie momentem / Kontrola kąta c00279pl.bmp Rys. 3-3: Sterowanie kątem / Kontrola momentu Basic.txtS Programowanie proste umożliwia Państwu stworzenie typowej sekwencji dwufazowej. Pierwsza faza steruje wkręcaniem z dużą prędkością obrotową a druga faza końcowym dociągnięciem przy niskiej prędkości obrotowej z wyłączeniem momentu obrotowego lub kąta. Sposób skręcania Sterowanie momentem/kontrola kąta (wykres 11/wykres 30) lub Sterowanie kątem/kontrola momentu (wykres 11/wykres 50) wybiera się za pomocą menu spuszczanego w prawym górnym rogu maski. Po wybraniu przez użytkownika sposobu skręcania, następuje wyświetlenie parametrów do zaprogramowania. pl03d141.fm, PL12PL /05 25

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Terminal BASIC TOP Terminal traktora z obsługą ISOBUS według normy ISO 11783 Obowiązuje od wersji oprogramowania: 2.80 Stan: 03 / 2008 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

MOVIDRIVE Falownik programowalny

MOVIDRIVE Falownik programowalny MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L 0919 174 7/ 1099 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo