Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia"

Transkrypt

1 Rok I

2 Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów) Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok Od 2010/2011, sem. I, sem. II akad/semestr) Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu wykład po I i II semestrze egzamin pisemny testowy oraz ustny, ćwiczenia po I semestrzezaliczenie z oceną, laboratorium po II semestrze zaliczenie z oceną Terminy zaliczenia: po I i II semestrze Polski Program wykładów z fizyki dla studentów kierunku Elektrotechnika. Rola fizyki na tle nauk przyrodniczych, matematyka w fizyce, podstawowe wielkości fizyczne, podstawowe jednostki. 1. Ruch mechaniczny, względność ruchu, ruch punktu materialnego, układy współrzędnych, wektor położenia, wektor przemieszczenia, prędkość średnia, prędkość chwilowa, składowe prędkości, ruch prostoliniowy oraz ruch krzywoliniowy. 2. Przyśpieszenie, definicja przyśpieszenia stycznego i normalnego, definicja przyśpieszenia radialnego i transwersalnego. Kinematyka ruchu obrotowego, prędkość i przyśpieszenie kątowe. 3. Dynamika punktu materialnego, zasady dynamiki Newtona, pęd cząstki, definicja momentu siły oraz momentu pędu, dynamiczne równania ruchu, siła sprężysta w równaniach ruchu, inercyjność układu odniesienia. 4. Dynamika w układach nieinercyjnych, nieinercyjne układy odniesienia, translacja układu, rotacja układu, siły w układach nieinercyjnych. Ziemia jako układ odniesienia. 5. Formy energii, definicja pracy oraz mocy, energia kinetyczna i potencjalna, zachowawczość sił centralnych, różne postacie energii. 6. Grawitacja, podstawy grawitacji, masa ciężka i bezwładna, prawa Keplera, ważenie ciał niebieskich, zmiany ziemskiego przyśpieszenia grawitacyjnego z odległością od środka Ziemi, prędkości kosmiczne, zależność pola grawitacyjnego od rozkładu masy. 7. Układy punktów materialnych, środek masy układu punktów materialnych, prędkość środka masy, układ laboratoryjny oraz układ środka masy.

3 8. Ruch bryły sztywnej, model bryły sztywnej, moment bezwładności bryły sztywnej, równanie ruchu bryły sztywnej, główne osie obrotu, zjawisko precesji. 9. Zderzenia, zderzenia i ich klasyfikacja, centralne zderzenia sprężyste, niecentralne zderzenia sprężyste, zderzenia niesprężyste. 10. Ruch drgający, prosty ruch harmoniczny, drgania tłumione, drgania wymuszone i rezonans mechaniczny, tłumione drgania wymuszone, składanie prostych ruchów harmonicznych. 11. Elementy teorii względności, względność ruchu i dodawanie prędkości, pomiary prędkości światła, pojęcie równoczesności zdarzeń, transformacje Lorenza, konsekwencje wynikające z transformacji Lorenza- dylatacja czasu, kontrakcja odległości. 12. Dynamika relatywistyczna, pęd relatywistyczny, energia całkowita, związek energii i pęd, zderzenia w przypadku relatywistycznym. 13. Ruch cieczy i gazów, ruch laminarny i turbulentny, równanie ciągłości strugi, równanie Bernoulliego, przykłady zjawisk wynikających z równania Bernoulliego. Elektryczność i magnetyzm, zjawiska falowe, elementy fizyki atomowej, elementy fizyki jądrowej 1. Pole elektrostatyczne, ładunki elektryczne, wielkości i prawa opisujące pole elektrostatyczne, analogie z polem grawitacyjnym, elektryczne własności materii( przewodniki i dielektryki), pole w dielektrykach, energia pola elektrostatycznego, pojemność elektryczna-kondensatory. 2. Prąd elektryczny, natężenie prądu, gęstość prądu, prąd stały, prąd zmienny, prąd przemienny, zjawiska towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego. 3. Prawo Ohma, opór elektryczny, przewodnictwo elektryczne, zależność oporu elektrycznego od temperatury, związek przewodnictwa cieplnego z przewodnictwem elektrycznym, zjawisko nadprzewodnictwa. 4. Źródła prądu siła elektromotoryczna, przykłady różnych źródeł prądu, praca oraz moc prądu elektrycznego, obwody elektryczne, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa. 5. Ruch ładunku elektrycznego w polu elektrycznym i magnetycznym, siła Lorenza, trajektorie ruchu, przykłady ruchów naładowanych cząstek w polu magnetycznym, ruch cząstki naładowanej w skrzyżowanym polu elektrycznym i magnetycznym, spektrometry mas, cyklotron, zjawisko Halla. 6. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym, siły działające na przewodnik z prądem, moment obrotowy, silnik elektryczny. Pole magnetyczne wytworzone przez przewodnik z prądem, prawo Biota-Savarta, śiły działające pomiędzy

4 przewodnikami z prądem, definicja jednostki natężenia prądu, pole magnetyczne od poruszającego się ładunku, związek pola elektrycznego z polem magnetycznym. 7. Prawo Ampere a, przykłady zastosowania prawa Ampere a do wyznaczenia wektora indukcji magnetycznej. 8. Magnetyczne własności materii, diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm, wektor namagnesowania, wektor natężenia pola magnetycznego, przenikalność magnetyczna, podatność magnetyczna, zjawisko histerezy magnetycznej. 9. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo indukcji Faraday a, prądnice prądu, prawo Lenza, zjawisko samoindukcji, zjawisko indukcji wzajemnej, transformatory. 10. Energia pola magnetycznego i elektrycznego, obwody sprzężone, Prawo Ampera Maxwella, równania Maxwella. 11. Obwody prądu zmiennego, drgania elektryczne, drgania harmoniczne, drgania tłumione, drgania wymuszone, zjawisko rezonansu elektrycznego, analogię pomiędzy elektrycznym obwodem drgającym a mechanicznymi drganiami. 12. Ruch falowy, fala harmoniczna, fala podłużna i poprzeczna, fala płaska, fala kulista, wielkości charakteryzujące fale, źródła fal, różniczkowe równanie fali. 13. Zjawiska związane z falami, superpozycja fal, interferencja fal, dudnienia, fale stojące, fale dźwiękowe, fala dźwiękowa w różnych ośrodkach, prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w różnych ośrodkach, zjawisko dyspersji, barwa dźwięku, natężenie dźwięku, prawo Webera-Fechnera. 14. Fale elektromagnetyczne, promieniujący obwód drgający, doświadczenie Hertza, wielkości charakteryzujące falę elektromagnetyczne, polaryzacja fali elektromagnetycznej, energia oraz pęd fali elektromagnetycznej, promieniowanie elektromagnetyczne od przyśpieszanych ładunków. 15. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w różnych ośrodkach, zjawisko dyspersji, zjawisko Dopplera i jego wykorzystanie. Widma promieniowania elektromagnetycznego. 16. Odbicie i załamanie się fal elektromagnetycznych na granicy dwóch ośrodków, polaryzacja przy odbiciu i załamaniu. 17. Zjawisko interferencji dla fal elektromagnetycznych, spójne źródła światła, doświadczenie Younga, interferencja fal z wielu źródeł, zjawisko dyfrakcji dla fal elektromagnetycznych, zasada Huygensa, dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, dyfrakcja na wielu szczelinach, siatka dyfrakcyjna. 18. Różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego, widmo liniowe, widmo pasmowe, widmo promieniowania ciała doskonale czarnego, widmo emisyjne i absorpcyjne,

5 Literatura Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią, kolor nieba, zjawisko fotoelektryczne, rozproszenie komptonowskie. 19. Modele atomu, model Thomsona, model planetarny, model Bohra, postulaty Bohra, wyjaśnienie widm atomowych, serie widmowe, stany energetyczne, atomy wodoropodobne, doświadczenie Francka-Hertza, promieniowanie X, doświadczenie Moseley a, klasyfikacja orbit atomowych, liczby kwantowe, postulaty Pauliego. 20. Elementy fizyki ciała stałego, stany elektronowe w kryształach, mikroskopowe wyjaśnienie różnego przewodnictwa ciał stałych. Elementy fizyki jądrowej, budowa jądra atomowego, rozmiary jąder, energia wiązania, masy jąder, rozpady promieniotwórcze, szeregi promieniotwórcze, reakcje jądrowe, zjawisko rozszczepienia jąder atomowych, budowa i działanie reaktora jądrowego. Podstawowa: C.R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, Tom 1, 2 Pomocnicza: A. Januszajtis, Fizyka dla politechnik, Tom.1, 2 M. Alonso, E.J. Finn, Fundamental University Physics, Tom.1, 2 Kursy fizyki w internecie

6 Nazwa kursu Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Kier/spec/rok Punkty ECTS Rodzaj kursu Okres (rok akad/semestr) Typ zajęć/liczba godzin W/15, L/30 Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Geometria i Grafika Inżynierska Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Elektrotechnika I rok 3 punkty ECTS Obowiazkowy Od 2010/2011, sem. I Wykład zaliczenie, laboratorium zaliczenie z oceną Polski Podstawowe wiadomości z aksonometrii. Rodzaje aksonometrii. Aksonometria prostokątna izometria. Aksonometria ukośna: dimetryczna, aksonometria ukośna. Widoki rysunkowe brył (płaskościennych i obrotowych), przekroje, kłady, zasady wymiarowania. Ogólne zasady odwzorowania elementów przestrzeni na płaszczyźnie. Rodzaje rzutni. Metody rzutowania rzut cechowany. Moduł i nachylenie prostej oraz płaszczyzny. Krawędź dwóch płaszczyzn. Metoda rzutowania rzut prostokątny równoległy. Położenie i ślady prostych oraz płaszczyzn. Przynależność i elementy wspólne. Transformacja położenia. Podstawowe wiadomości o wielościanach. Przekroje wielościanów płaszczyznami rzutującymi i dowolnymi. Podstawowe wiadomości o powierzchniach (walcowa, stożkowa, sfera). Przekroje powierzchni płaszczyznami rzutującymi i dowolnymi. Podstawy programu AutoCAD. Zasady wymiarowania w programie AutoCAD. Techniki szybkiego rysowania, praktyczne wykorzystanie narzędzi typu: kopiuj, lustro, itp. Nauka pracy z plikami rastrowymi w programie AutoCAD -praktyczna wektoryzacja fragmentu obrazu rastrowego. Materiały konstrukcyjne, ich własności charakterystyczne i zastosowanie. Wytrzymałość prosta, naprężenia dopuszczalne, warunki stateczności konstrukcji. Systemy grafiki komputerowej, modelowanie w grafice komputerowej. Wykład 1. Rysunek techniczny jako język porozumiewania pomiędzy konstruktorami, a wykonawcami. Wykład 2. Metody odwzorowywania struktur graficznych. Arkusze, grubości i rodzaje linii rysunkowych, pismo techniczne, skale rysunkowe. Wykład 3. Rysowanie figur płaskich. Zasady odwzorowań brył. Wykład 4. Metoda rzutowania rzut prostokątny równoległy. Położenie i ślady prostych oraz płaszczyzn. Przynależność i elementy wspólne. Transformacja położenia. Wykład 5. Podstawowe wiadomości z aksonometrii.

7 Rodzaje aksonometrii. Aksonometria prostokątna izometria. Wykład 6. Aksonometria ukośna: dimetryczna, aksonometria ukośna izometryczna. Wykład 7. Widoki rysunkowe brył (płaskościennych i obrotowych). Przekroje i półprzekroje, kłady, półwidoki, wyrwania. Wykład 8. Podstawy programu AutoCAD. Interfejs programu i dostępne biblioteki. Użycie szybkiej pomocy w Palecie informacji. Sterowanie opcjami wyświetlania. Wykład 9. Widok, jego zmiana, wyświetlanie nowych fragmentów przez przemieszczanie wskaźnika. Rozpoczęcie rysunku, jednostki, warstwy, sterowanie warstwami. Rysowanie obiektów, ich właściwości. Wykład 10. Rysowanie linii, okręgów, łuków. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i skoku, granice siatki. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie kątów i odległości. Wykład 11. Wybieranie obiektów do edycji. Wymazywanie, wydłużanie i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów. Korzystanie z pomocy rysunkowych, analizowanie rysunków. Wykład 12. Dodawanie symboli i kreskowań, przegląd i wstawianie bloków oraz kreskowań. Dodawanie tekstu do rysunku. Tworzenie i modyfikacja tekstu, style modyfikacja. Wykład 13. Zasady wymiarowania w programie AutoCAD. Wymiary zespolone i linie odniesień, korzystanie z opcji wymiarowania, style wymiarowania. Wykład 14. Tworzenie arkuszy i wydruków. Praca z arkuszami. Wybór i konfiguracja ploterów. Ustawienia stron. Wykład 15. Techniki szybkiego rysowania (praktyczne wykorzystanie narzędzi typu: kopiuj, lustro itp.). 1. Rodzaj i zakres ćwiczeń: Część I Geometria wykreślna: ćwiczenia projektowe o Wykorzystanie programów rastrowych do przedstawiania pomysłów konstrukcyjnych w rysunku technicznym. o Arkusze, grubości linii, pismo techniczne. o Rzuty aksonometryczne: izometria i dimetria ukośna o Rzutowanie prostokątne metodą europejską i amerykańską o Widoki, półwidoki, przekroje proste i złożone stopniowe i łamane, przekroje cząstkowe o Wymiarowanie, zasady wymiarowania: linie i liczby wymiarowe, wymiarowanie kątów, znaki wymiarowe o Rzuty Monge`a ślady prostej, ślady płaszczyzny, rzuty wielokątów, części wspólne prostej i wielokątów, części wspólne wielokątów. o Rzuty Monge`a transformacja rzutni,

8 rzuty wielościanów w transformacji, przekroje wielościanów płaszczyzną rzutującą i dowolną. o Rzuty Monge`a rzuty powierzchni (walcowa, stożkowa, sfera) na dwie i więcej rzutni, przekroje płaszczyzną rzutującą i dowolną. Część II Grafika Inżynierska: ćwiczenia projektowe o Zarządzanie oknami rysunkowymi (interfejs użytkownika), zarządzanie warstwami rysunkowymi (ich tworzenie, usuwanie, modyfikacja), o przygotowanie obszaru roboczego (granice rysunku, skale, skok siatki, itp.), poznanie narzędzi edycyjnych (wymaż, przedłuż utnij, itp.), o współrzędne punktów biegunowe (ćwicz. średnic. łuków, okręgów, wymiarowanie bazy), szeregowe, np. liniowe, wymiarowania: ( typów podstawowych Zastosowanie lokalizacji). chwilowe i stałe (tryby precyzyjnego rysowania narzędzi. o Wykorzystanie narzędzi szybkiego rysowania przy wykonywaniu rysunku technicznego. o Wykonanie przykładowego schematu ideowego instalacji elektrycznej w programie AutoCad. Literatura Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 Podstawowa: 1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa Januszewski B., Bieniasz J.: Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej Cz. I, Cz. II. Wyd. Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2005, Kosma. Z.: Wstęp do grafiki komputerowej. Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, Radom Suseł M., Makowski K.: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Pikoń A.: AutoCAD 2008 i 2008 PL. Wyd. Helion, 2008 Pomocnicza: 1. Mazur J., Koniński K.: Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998 Pikoń A.: AutoCAD Pierwsze kroki. Wyd. Helion, 2008

9 Nazwa kursu Lektorat Języka Angielskiego Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok I rok Elektrotechnika II rok Elektrotechnika III rok Elektrotechnika Punkty ECTS 5 punktów ECTS ( ) Rodzaj kursu* Obowiązkowy Okres (rok akad/ Od 2010/2011, sem. II do sem. V semestr) Typ zajęć/ liczba ** Ćwiczenia, 150 godzin, ( godzin) godzin Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia *** Zaliczenie z oceną po każdym semestrze Egzamin po zakończeniu kursu Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Język angielski i język polski Cele dydaktyczne/ Cele dydaktyczne: efekty kształcenia uświadomienie funkcji języka i komunikacji w życiu społecznym stopniowe wprowadzanie słownictwa z określonych tematów i zagadnień gramatycznych zwrócenie uwagi na funkcje językowe i typowe sytuacje z życia codziennego, wymagające użycia konkretnych zwrotów szczególne zaakcentowanie kwestii kulturowych (różnice między kulturami) pogłębienie wiedzy uczniów na temat innych społeczeństw i przygotowanie ich do zetknięcia się z wielością i różnorodnością kultur rozwijanie umiejętności skutecznego używania języka angielskiego dla celów komunikacyjnych, w różnorodnych sytuacjach językowych Efekty kształcenia: Student potrafi wykazać się znajomością: różnorodnych środków językowych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem leksykalnym i gramatycznym rutynowych zachowań językowych oraz właściwego użycia zwrotów i innych wprowadzanych struktur językowych wyszukiwania i przedstawiania w tekście czytanym lub wysłuchanym szczegółowych informacji Student potrafi wykazać się umiejętnością: budowania spójnych wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich form, zwrotów językowych posługiwania się strukturami leksykalnogramatycznymi, pozwalającymi na osiągnięcie wskazanych celów komunikacyjnych formułowania własnych opinii oraz

10 Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Literatura Uwagi 1 prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego Kurs na poziomie zaawansowanym. Treści nauczania zawierają: - struktury gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości - funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w sytuacjach dnia codziennego - zasady wymowy i ortografii - proste projekty indywidualne i grupowe - podstawowe wiadomości o obszarze nauczanego języka Sprawności językowe rozwijane są poprzez systematycznie wzbogacany materiał leksykalny i gramatyczny. 1. Sprawność mówienia rozwijana jest przez: liczne ćwiczenia o charakterze dialogowym i monologowym oparte na materiale ilustracyjnym, służącym jako bodziec wywołujący wypowiedzi pracę w parach i grupach językowych w celu intensyfikacji interakcji werbalnych, m.in. poprzez wykorzystanie ćwiczeń na zasadzie luki informacyjnej. prowadzenie dyskusji, argumentowanie i obrona własnych wypowiedzi. 2. Sprawność rozumienia ze słuchu trenowana jest na materiale audialnym. Nagrany materiał prowadzi do rozumienia wypowiedzi ludzi o różnym wykształceniu, pochodzących z różnych obszarów geograficznych, co pozwala przygotować studenta do rozumienia różnych akcentów angielskich. 3. Sprawność czytania trenuje się poprzez wiele ćwiczeń, których celem jest: wydobywanie głównej myśli tekstu wyszukiwanie potrzebnej informacji domyślanie się znaczenia nieznanych wyrazów odróżnianie faktu od opinii 4. Sprawność pisania rozwija się w toku ćwiczeń, które utrwalają poznany materiał leksykalny i gramatyczny w postaci jego zapisu. Do ćwiczeń tych należą np. ćwiczenia: trenujące pisanie kartek, listów, pism urzędowych prowadzące do samodzielnych wypowiedzi pisemnych, zawierających różnorodne struktury językowe. New English File intermediate Autorzy: Clive Oxenden, Christina Latam-Koenig

11 Nazwa kursu Matematyka I (sem. 1) Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 9 punktów ECTS Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok Od 2010/2011, sem. I akad/semestr) Typ zajęć/liczba godzin W/60, C/60 Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie z oceną, egzamin Znajomość przedmiotu w zakresie zagadnień obowiązujących na maturze poziom podstawowy Polski Umiejętność stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych 1.Wstęp. Elementy logiki matematycznej i teorii zbiorów. Relacje. Funkcje. Funkcje elementarne. 2.Ciągi, granice ciągów. Granice funkcji rzeczywistych. Ciągłość funkcji. 3.Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Pochodna funkcji, własności pochodnych. Funkcje monotoniczne, funkcje wypukłe i wklęsłe, asymptoty. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 4. Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności. Szeregi funkcyjne, szeregi potęgowe i ich zbieżność. 5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Całka nieoznaczona, własności. Całkowanie przez podstawianie, przez części, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona i jej zastosowania. 6. Algebra. Półgrupy, grupy, pierścienie, ciała. Ciało liczb zespolonych. Przestrzeń wektorowa. Odwzorowania liniowe. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 7. Elementy geometrii analitycznej w R^3. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Płaszczyzna, prosta i ich wzajemne położenie. Odległości pomiędzy obiektami geometrycznymi R^3. 1.Wstęp. Elementy logiki matematycznej i teorii zbiorów. Relacje. Funkcje. Funkcje elementarne. 2.Ciągi, granice ciągów. Granice funkcji rzeczywistych. Ciągłość funkcji. 3.Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Pochodna funkcji, własności pochodnych. Funkcje monotoniczne, funkcje wypukłe i wklęsłe, asymptoty. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

12 Literatura Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 4. Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności. Szeregi funkcyjne, szeregi potęgowe i ich zbieżność. 5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Całka nieoznaczona, własności. Całkowanie przez podstawianie, przez części, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona i jej zastosowania. 6. Algebra. Półgrupy, grupy, pierścienie, ciała. Ciało liczb zespolonych. Przestrzeń wektorowa. Odwzorowania liniowe. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 7. Elementy geometrii analitycznej w R^3. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Płaszczyzna, prosta i ich wzajemne położenie. Odległości pomiędzy obiektami geometrycznymi R^3. Podstawowa: 1.W. Żakowski i in., Matematyka. Seria: Podręczniki Akademickie-Elektronika, t. I-IV. 2.W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I i II. 3.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I Pomocnicza: 1. L. Maurin, W. Mączyński, T. Traczyk, Matematyka, t. I. 2. W. Żakowski, Matematyka, podręcznik podstawowy dla WST. t. I 3. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. E. Otto, Matematyka t. I

13 Nazwa kursu Matematyka II (sem. 2) Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 8 punktów ECTS Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok Od 2010/2011, sem. II akad/semestr) Typ zajęć/liczba godzin W/60, C/60 Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie z oceną, egzamin Zaliczony przedmiot Matematyka I Polski Umiejętność stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych 1.Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Granice funkcji. Różniczkowalność funkcji. Pochodne cząstkowe i kierunkowe. Extrema funkcji: lokalne, globalne i warunkowe. Funkcje uwikłane, ekstrema lokalne funkcji uwikłanych. 2.Elementy równań różniczkowych zwyczajnych. Definicja równań różniczkowych. Problem Cauchy'ego. Równania o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe rzędu I i Bernoulliego. Równania liniowe rzędu II o stałych współczynnikach. Układy równań różniczkowych o stałych współczynnikach. 3. Elementy teorii funkcji wektorowych. Różniczkowanie i całkowanie funkcji wektorowych. Gradient, Dywergencja, rotacja i ich własności. Pole potencjalne strumień. 4. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Całka podwójna i potrójna: własności i zastosowania. Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Greena. Całka powierzchniowa niezorientowana i zorientowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Gaussa-Ostrogradzkiego, twierdzenie Stokesa. 5. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego. 6..Szeregi trygonometryczne, szeregi Fouriera. Transformata Fouriera i Laplace a 1.Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Granice funkcji. Różniczkowalność funkcji. Pochodne cząstkowe i kierunkowe. Extrema funkcji: lokalne, globalne i warunkowe. Funkcje uwikłane, ekstrema lokalne funkcji uwikłanych. 2. Elementy równań różniczkowych zwyczajnych. Definicja równań różniczkowych. Problem Cauchy'ego. Równania o zmiennych rozdzielonych,

14 Literatura Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 jednorodne, liniowe rzędu I i Bernoulliego. Równania liniowe rzędu II o stałych współczynnikach. Układy równań różniczkowych o stałych współczynnikach. 3. Elementy teorii funkcji wektorowych. Różniczkowanie i całkowanie funkcji wektorowych. Gradient, Dywergencja, rotacja i ich własności. Pole potencjalne strumień. 4. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Całka podwójna i potrójna: własności i zastosowania. Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Greena. Całka powierzchniowa niezorientowana i zorientowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Gaussa-Ostrogradzkiego, twierdzenie Stokesa. 5. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego. 6..Szeregi trygonometryczne, szeregi Fouriera. Transformata Fouriera i Laplace a Podstawowa: 1.W. Żakowski i in., Matematyka. Seria: Podręczniki Akademickie-Elektronika, t. I-IV. 2.W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I i II. 3.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. II. Pomocnicza: 1. L. Maurin, W. Mączyński, T. Traczyk, Matematyka, t. II. 2. W. Żakowski, Matematyka, podręcznik podstawowy dla WST. t. I i II. 3. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. 4. E. Otto, Matematyka t. I-III.dla WST. t. I 5. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. E. Otto, Matematyka t. I

15 Nazwa kursu Podstawy informatyki I, Podstawy informatyki II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 9 punktów ECTS (sem. I = 4 punkty, sem. II = 5 punktów) Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok Od 2010/2011, sem. I, sem. II akad/semestr) Typ zajęć/liczba godzin W/30, L/30(I) + L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Wykład zaliczenie, laboratorium zaliczenie z oceną, egzamin w letniej sesji egzaminacyjnej Polski WYKŁAD Program skrócony 1. historia rozwoju komputerów i informatyki 2. budowa i zasada działania komputerów i urządzeń peryferyjnych 3. schematy blokowe sztuka budowy algorytmów 4. matlab ogólna charakterystyka pakietu oraz zasady użytkowania, typy zmiennych 5. instrukcje warunkowe if oraz switch 6. pętle for i while 7. funkcje zasady pisania, zakres istnienia zmiennych 8. rekurencja 9. metody sortowania 10. operacje na macierzach 11. operacje plikowe zapis, odczyt, typ rekordowy 12. aproksymacja i interpolacja 13. metody całkowania numerycznego 14. zasady modelowania z wykorzystaniem simulinka 15. programowanie obiektowe i wizualne LABORATORIUM Program skrócony 1. matlab obsługa i zasady pisania programów, typy zmiennych, podstawowe operacje, polecenia graficzne 2. instrukcje warunkowe if oraz switch: Kalkulator z wyborem operacji, równanie kwadratowe. 3. pętle for i while sumowanie kolejnych liczb całkowitych, budowa ciągu gwiazdek 4. funkcje - programy ilustrujące własności funkcji i procedury - silnia 5. rekurencja: silnia, wartość wielomianu w punkcie 6. metody sortowania: bąbelkowe, przez wstawienie, quick sort 7. operacje na macierzach: dodawanie,

16 odejmowanie, mnożenie, transponowanie 8. eliminacja Gaussa, rozwiązywanie układu równań liniowych 9. operacje plikowe zapis, odczyt, typ rekordowy: baza numerów telefonicznych 10. aproksymacja i interpolacja 11. metody całkowania numerycznego: Euler, Runggego-Kutty, Fehlberga, Adamsa- Bashfortha, Adamsa-Multona, Geara 12. zasady modelowania z wykorzystaniem simulinka: silnik obcowzbudny, silnik szeregowy 13. programowanie obiektowe i wizualne: kalkulator obsługiwany myszką Pełny opis kursu Literatura 1. Klempka R., Stankiewicz A., Programowanie z przykładami w językach pascal i matlab, UWND AGH, Kraków 2005, wydanie II\ 2. Klempka R., Stankiewicz A., Modelowanie i symulacja układów dynamicznych, wybrane zagadnienia z przykładami w Matlabie, UWND AGH, Kraków 2006, wydanie II 3. Klempka R., Sikora-Iliew R., Stankiewicz A., Świątek B., Modelowanie i symulacja układów elektrycznych w Matlabie, UWND AGH Kraków Zalewski A., Cegieła R., Matlab obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, WN Mrozek B., Mrozek Z., Matlab uniwersalne środowisko do obliczeń naukowotechnicznych, PLJ Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, MIKOM 1998 Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3

17 Nazwa kursu Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Podstawy mechaniki Kier/spec/rok Punkty ECTS Rodzaj kursu Okres (rok akad/semestr) Typ zajęć/liczba godzin W/30, C/30 Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Literatura Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Elektrotechnika I rok 5 punkty ECTS Obowiązkowy Od 2010/2011, sem. I Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie z oceną Forma zaliczenia: Sprawdziany i prace projektowe Minimum dostateczny poziom wiedzy z przedmiotów: Matematyka, Fizyka i Grafika inżynierska. Polski Nabycie umiejętności z zakresu modelowania i analizy urządzeń mechatronicznych pod kątem ich budowy i sprzężeń wewnętrznych a także optymalnego doboru parametrów geometrycznych tak urządzeń mechanicznych jak i mechatroniczych w kontekście założonej wytrzymałości. Podstawowe pojęcia i zasady mechaniki ogólnej. Redukcja dowolnego układu sił. Warunki równowagi układów płaskich i przestrzennych. Układy statycznie wyznaczalne. Elementy kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Ruch postępowy, obrotowy, złożony, płaski i kulisty. Prawa Newtona. Praca, moc, sprawność i energia. Zasada d Alemberta, równowaga sił. Równania Lagrange a. Analiza statystyczna belek, słupów, ram i kratownic. Rodzaje obciążeń, współczynnik bezpieczeństwa, naprężenia rzeczywiste i dopuszczalne, kryterium wytrzymałości i odkształcenia. Proste i złożone przypadki wytrzymałości. Metoda elementów skończonych dla układów statycznych. Istota mechatroniki, systemy mechatroniczne: analiza, optymalizacja i projektowanie. Przykłady urządzeń i systemów mechatronicznych. Aktuatory elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Silniki elektrostatyczne o ruchu liniowym i obrotowym. 1. Engel Z., Giergiel J.: Mechanika cz. I Statyka, Kinematyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków Engel Z., Giergiel J.: Mechanika cz. II Dynamika. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków Misiak J.: Statyka i wytrzymałość materiałów.

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Wychowanie fizyczne... 2 2. Język obcy... 2 3. Technologia informacyjna... 3 4. Przedmiot humanistyczny 1... 4 5. Przedmiot humanistyczny 2... 6

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo