Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Monitor rozpuszczonego wodoru i wody Calisto 1

2 IED O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI DO WYKRYWANIA USTEREK I OCHRONY IZOLACJI Calisto został opracowany jako urządzenie zainstalowane na stałe na krytycznych transformatorach w celu zapewnienia ciągłych pomiarów rozpuszczonego wodoru i wody w dielektrycznych płynach izolacyjnych. Wodór jest wiarygodnym wskaźnikiem zajścia lub występowania usterki, poniewaŝ wszystkie typy usterek powodują jego powstanie w mniejszych lub większych ilościach. Kontrola zawartości wilgoci takŝe ma kluczowe znaczenie dla działania transormatora, poniewaŝ wilgoć moŝe się w sposób utajony gromadzić uzyskując takie wartości, ktore stanowią zagroŝenie dla systemu papier/olej, prowadząc do powaŝnych problemów z transformatorem De Courtrai Avenue, Montréal QC, Kanada H3W 1A7! Tel.: ! Faks: Strona internetowa: 2

3 Prawa autorskie Morgan Schaffer Systems Inc. Wszystkie prawa zastrzeŝone. Logo MS Morgan Schaffer Systems Transformers The Inside View jest zastrzeŝonym znakiem handlowym firmy Morgan Schaffer Systems Inc. 3

4 OSTRZEśENIE IED Calisto został dokładnie opracowany i wykonany w celu zapewnienia maksymalnej dokładności podczas ciągłej kontroli stęŝeń rozpuszczonego wodoru i rozpuszczonej wody w oleju transformatora. Firma Morgan Schaffer Systems zakłada, Ŝe uŝytkownicy zapoznali się z niniejszą Instrukcją instalacji i obsługi i zrozumieli zasady obsługi urządzenia przed jego zainstalowaniem na jednym ze swoich transformatorów. Wszystkie wyniki uzyskane przy pomocy monitora Calisto oparte są na materiale i wyposaŝeniu objętych odpowiedzialnością klienta. Firma Morgan Schaffer Systems z Ŝadnego względu nie bierze odpowiedzialności i nie udziela gwarancji ani rękojmi, wprost ani wnioskowanej, dotyczącej warunków, wydajności lub odpowiedniego działania jakiegokolwiek wyposaŝenia lub innej własności z którymi moŝe być uŝywany monitor Calisto, lub które mogą zaleŝeć od niego. 4

5 Spis treści SPIS RYSUNKÓW WSTĘP Korzystanie z niniejszej instrukcji Zakres dokumentacji i jej aktualizacja Gwarancja urządzenia Przegląd urządzenia Calisto Cechy i główne elementy urządzenia INSTALACJA Wstęp MontaŜ obudowy monitora Połączenie elektryczne Linia zasilania prądem zmiennym Urządzenia zabezpieczające przed przegrzaniem Przekaźniki alarmowe Izolowane wyjścia analogowe (4-20) Dołączanie linii obiegu oleju Podsumowanie instalacji Panel czołowy Calisto i interfejs uŝytkownika 34 5

6 3.0 URUCHOMIENIE WaŜne elementy kontroli przez rozruchem Zasilanie Przyciski na panelu kontrolnym POBIERANIE PRÓBKI OLEJU USTAWIENIA I DZIAŁANIE URZĄDZENIA Połączenie z portem RS-232 urządzenia Calisto Wersja oprogramowania firmowego i jego aktualizacja Instalacja oprogramowania kontrolnego Calisto Access Uruchamianie Calisto Access Połączenie RS Ekran stanu Wprowadzanie informacji o transformatorze Pobieranie danych Ustawianie wyjść 4-20 ma Ustawianie wartości granicznych alarmów Moduły przekaźników alarmowych (PEŁNE i UPROSZCZONE) Tryb PEŁNY Tryb UPROSZCZONY Wyjście przekaźnika alarmowego Konfiguracja bezpieczna 57 6

7 5.14 Ustawienie opcjonalnego alarmu wodnego (POJEDYNCZY i PODWÓJNY) Wybór odpowiedniego trybu pomiarów wody ZAŁĄCZNIK I 62 Instrukcja_V1.16/30 czerwca 2003 r. 7

8 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1: Calisto widok z przodu str. 14 Rys. 2: Calisto widok z dołu str. 15 Rys. 3: Wewnętrzne zawory oleju i zewnętrzny port próbek str. 17 Rys. 4: Ogólny widok instalacji monitora str. 18 Rys. 5: Calisto schemat montaŝu str. 21 Rys. 6: Złącze taśmy głównej str. 22 Rys. 7: Złącze taśmy głównej Przydział szpilek str. 22 Rys. 8: PołoŜenie bezpiecznika cieplnego i połączenia szpilkowe str. 25 Rys. 9A: PołoŜenie złącza przekaźnika alarmowego str. 26 Rys. 9B: Wyciąganie złącza przekaźnika alarmowego str. 26 Rys. 10: Widok z dołu monitora Calisto str. 29 Rys. 11: Przyciski na płycie czołowej Calisto str. 34 8

9 Rys. 12: Szybkozłącza linii próbkowania oleju połączona ze strzykawką o poj. 30 cm 3 str. 40 Rys. 13: Zespół strzykawki połączony z portem próbek oleju Calisto str. 41 Rys. 14: Szeregowy kabel komunikacyjny RS-232 do Calisto str. 43 Rys. 15: Końcówka dostarczonego kabla szeregowego RS-232 od strony Calisto str. 44 Rys. 16: Ekran stanu Calisto Access z IED S/N oraz czujnikiem stanu w czasie rzeczywistym str. 48 Rys. 17: Ekran ustawień Calisto Access z identyfikacją IED i ustawieniami poziomu alarmów str. 50 Rys. 18: Ekran ustawień zaawansowanych Calisto Access pokazujący ustawienia komunikacji i trybu alarmowego str. 54 9

10 1.0 WSTĘP 1.1 Korzystanie z niniejszej instrukcji Dostępna jest elektroniczna wersja niniejszej instrukcji odnosząca się do dostarczonego Państwu monitora. Aby sprawnie uŝywać tę instrukcję, naleŝy postępować w sposób następujący po otwarciu dokumentu w programie Acrobat Reader: (1) Kliknąć polecenie Okno, PokaŜ zakładki. (2) Kliknąć polecenie Widok, dopasuj szerokość. (3) Kliknąć polecenie Widok, ciągły. W razie konieczności naleŝy zastosować polecenie ZbliŜenie, aby zapoznać się ze szczegółami rysunku. 1.2 Zakres dokumentacji i jej aktualizacja Niniejsza Instrukcja instalacji i obsługi zawiera konieczne informacje dotyczące instalacji i ustawień urządzenia IED Calisto. Omówione są takŝe połączenia i ustawienia wyjść analogowych 4-20 ma oraz alarmów rozpuszczonego wodoru i wody. UŜytkowników zachęca się do regularnego odwiedzania strony internetowej firmy Morgan Schaffer pod adresem lub kontaktowania się bezpośrednio z firmą w celu sprawdzania aktualizacji dokumentacji, oprogramowania firmowego i oprogramowania uŝytkowego. 10

11 1.3 Gwarancja urządzenia KaŜde nowe urządzenie IED Calisto objęte jest 12-miesięczną gwarancją. Aby uaktywnić tę gwarancję, uŝytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny gwarancji Calisto umieszczony w segregatorze dokumentacji dołączonej do kaŝdego urządzenia i przesłać ją faksem do firmy Morgan Schaffer pod numer Elektroniczna wersja tego formularza (dokument Word) dostępna jest takŝe na CD Calisto w katalogu \Warianty i moŝna ją po wypełnieniu przesłać pocztą elektroniczną pod adres Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego firma Morgan Schaffer potwierdzi okres obowiązywania gwarancji. UŜytkownicy ostateczni mogą takŝe odwiedzić naszą stronę internetową i dokonać rejestracji Calisto drogą elektroniczną pod następującym adresem: Gwarancja moŝe być uaktywniona w dowolnym momencie w okresie 6 miesięcy od daty wysyłki urządzenia z firmy Morgan Schaffer. Jeśli aktywacja gwarancji odbywa się po tym czasie, uŝytkownik ostateczny musi zapewnić dodatkowe informacje. Uwaga: PrzedłuŜenia czasu gwarancji dostępne są w formie Morgan Schaffer i moŝna je nabyć w dowolnej chwili po nabyciu monitora lub podczas okresu waŝności standardowej gwarancji 12-miesięcznej. Potwierdzenia przedłuŝonej gwarancji zostaną zapewnione w chwili ich zakupu, lub po otrzymaniu standardowego formularza rejestracji gwarancji Calisto. 11

12 1.4 Przegląd urządzenia Calisto Calisto jest najnowszym IED z firmy Morgan Schaffer. Dokonuje on ciągłej kontroli rozpuszczonego wodoru i wody w krytycznych transformatorach wypełnianych olejem. Wodór jest wiarygodnym wskaźnikiem zajścia lub występowania usterki, poniewaŝ wszystkie typy usterek powodują jego powstanie w mniejszych lub większych ilościach. Niska rozpuszczalność wodoru w oleju i wysokie rozproszenie ułatwiają jego wykrywanie przy niskich stęŝeniach, zapewniając w ten sposób wczesne ostrzeŝenie o wystąpieniu usterki. W połączeniu z wyrobami i kwasami polarnymi, rozpuszczona woda moŝe w sposób znaczący wpływać na właściwości dielektryczne izolujących płynów i materiałów. Monitorowanie obecności rozpuszczonej wody przez dłuŝsze okresy czasu i podejmowanie odpowiednich działań po wystąpieniu nagłych lub odbiegających od normy wzrostów ilości rozpuszczonej wody przyczynia się do wydłuŝenia Ŝywotności, skuteczności i konserwacji wyposaŝenia wypełnionego olejem. NajwaŜniejszym źródłem zakłóceń wpływających na czujniki rozpuszczonego gazu jest środowisko. Zmienne temperatury otoczenia i oleju znacząco wpływają na rozpuszczalność i stopień dyfuzji rozpuszczonych gazów, powodując tym samym niestałość linii odniesienia i oscylacje sygnału. Zjawisko to ogranicza często zdolność IED do monitorowania niskich poziomów gazów związanych z usterką. Calisto wyposaŝony jest w bierne i termo-elektryczne moduły ustalania temperatury, dzięki którym zarówno temperatura obudowy, jak i oleju pozostają stałe i równe ustalonej wcześniej wartości. Zapewnia to nieporównywalną czułość, powtarzalność i długofalową stabilność niezaleŝnie od środowiska, w jakim urządzenie jest eksploatowane. Skuteczne kontrolowanie rozpuszczonych gazów związanych z usterką wymaga takŝe, aby czujniki były w kontakcie z reprezentatywną próbką oleju z transformatora, co umoŝliwi szybkie reagowanie na zmiany stęŝeń gazów. Aby zagwarantować dokładność i szybkość reakcji na odczyty świadczące o usterce, Calisto wyposaŝony jest we własny system obiegu (mały, 10-letni średni okres międzyawaryjny, wewnętrzna pompa cyrkulacyjna o wydajności 60 ml/min). 12

13 Pomiary rozpuszczonego wodoru wykonywane są dwuetapowo. Po pierwsze, specjalnie opracowana sonda wykonana z kapilarnych rurek politetrafluoroetylenowych (PTFE) w sposób ciągły ekstrahuje rozpuszczony wodór z krąŝącego oleju. Wodór dyfunduje w kapilarach tworząc wewnątrz sondy próbkę gazu. Po napełnieniu i ustabilizowaniu sondy kaŝda zmiana stęŝenia wodoru w oleju zaburza stan równowagi panujący w sondzie. StęŜenie wodoru jest następnie w sposób ciągły mierzone (wyświetlanie w ppm - części na milion) za pomocą opatentowanej przez firmę Morgan Schaffer technologii wykrywania wodoru za pośrednictwem pomiaru przewodnictwa cieplnego o wysokiej dokładności. Rozpuszczona woda jest w sposób ciągły mierzona przy pomocy pojemnościowego błonowego czujnika zanurzonego bezpośrednio w krąŝącym oleju. Zawartość wody moŝe być opisywana w ppm, %RS w temp. 25 C, lub %RS przy określonej temperaturze transformatora (1). (1) Aby moŝliwe było korzystanie z tego trybu konieczne jest zapewnienie odczytu temperatury i specjalne obwody. 13

14 LCD Display wyświetlacz ciekłokrystaliczny; On/off switch Przełącznik wł/wył; Oil outlet port (1/4 OD) port wypustowy oleju (1/4 OD); Oil sampling port Port próbkowania oleju; Electrical hubs gniazda elektryczne; RS-232 port Port RS-232; Oil inlet port (3/8 OD) Port wpustowy oleju (3/8 OD); Display buttons Przyciski wyświetlacza Rys. 1: Calisto widok z przodu 14

15 On/Off switch Przełącznik wł/wył; Oil outlet wypust oleju; Air Vent (Out) odpowietrzenie (wyjście); Oil Sampling Port port próbkowania oleju; Fan Assembly - zespół wentylatora; Air Vent (out) odpowietrzanie (wyjście); Hub plate płyta złącz; RS-232 Port port RS-232; Oil inlet wpust oleju; lockable door latch blokowany zawias drzwiczek Rys. 2: Calisto widok z dołu 15

16 1.5 Cechy i główne elementy urządzenia Charakterystykę techniczną Calisto zawarto w Załączniku I do niniejszej instrukcji. Przed zainstalowaniem lub oddaniem IED do eksploatacji uŝytkownicy powinni zrozumieć podstawowe zasady działania urządzenia oraz zapoznać się z głównymi składnikami systemu. Urządzenie zwykle instalowane jest na stałe na transformatorze. System wymaga, aby olej z transformatora był przepompowywany do IED, a następnie z powrotem do transformatora. Aby było to moŝliwe, Calisto wyposaŝony jest w odrębne porty wejściowe i wyjściowe oleju. Cyrkulację oleju z transformatora osiąga się dzięki zastosowaniu niewielkiej wewnętrznej pompy (o prędkości przepływu 60 ml/min) zlokalizowanej wewnątrz głównego modułu urządzenia. IED kontroluje temperaturę oleju oraz temperaturę wewnątrz obudowy przy pomocy elementów biernych i termo-elektrycznych. Wentylator, zabudowany pod obudową, zapewnia wymianę ciepła konieczną dla chłodzenia systemu. Kiedy system działa, pomiary opatrzone sygnaturą daty i godziny ich dokonania zapisywane są w pamięci urządzenia z częstotliwością wybraną przez uŝytkownika. Dane te moŝna odczytać i dokonywać ich graficznego przeglądu przy pomocy oprogramowania Morgan Schaffer AMSplot. Dane te moŝna takŝe przeglądać na wyświetlaczu połoŝonym na przednich drzwiczkach urządzenia. StęŜenie rozpuszczonego wodoru w czasie rzeczywistym jest pomiarem wyświetlanym domyślnie a dzięki przyciskom na panelu czołowym moŝliwe jest wyświetlanie w czasie rzeczywistym stęŝenia wody rozpuszczonej, określonych parametrów działania urządzenia i zapisanych danych. W rozdziale 3.3 opisano szczegółowo działanie tych przycisków na panelu czołowym. 16

17 Zawór wypustowy - zamknięty Zawór wpustowy - zamknięty Port próbkowania oleju Rys. 3: Wewnętrzne zawory oleju i zewnętrzny port próbek 17

18 Outlet port - port wypustowy; Sampling port port próbkowania; ¼ copper (or flex S.S.) return line - Rurka ¼ miedziana (lub ze stali nierdzewnej). Linia zwrotna moŝliwie najkrótsza. Maksymalna dlugość 30 stóp (10 m) dla dopuszczalnej oporności przepływu; Transformer return valve - Zawór zwrotny transformatora; Return valve should be... Zawór zwrotny powinien być umieszczony z dala od pompy obiegowej oleju transformatora, aby uniknąć ciśnienia przeciwprądowego; Bottom of transformer tank Dno zbiornika transformatora; Min. 18 (460 mm) - Co najmniej 18 (460 mm) pomiędzy zaworem zasilającym a dnem zbiornika transformatora w celu zapobieŝenia cyrkulacji cząstek, osadów lub wolnej wody; Transformer supply valve Zawór zasilający transformatora; 3/8 Copper (or flex S.S.) supply line - Rurka 3/8 miedziana (lub ze stali nierdzewnej). Linia zasilająca moŝliwie najkrótsza, lecz nie krótsza niŝ 1,5 stopy (0,5 m) dla ulatwienia instalacji; Inlet port port wpustowy Rys. 4: Ogólny widok instalacji monitora 18

19 2.0 INSTALACJA 2.1 Wstęp NaleŜy wykonać następujące działania aby poprawnie zainstalować IED Calisto na transformatorze: MontaŜ IED na transformatorze lub strukturze Połączenia elektryczne: zasilanie, alarmy i komunikacja Przyłączenie linii obiegu oleju pomiędzy zaworem (zaworami) transformatora a IED Napełnienie linii olejowych olejem w celu usunięcia powietrza Instalacja izolacji rurek olejowych miedzianych Do standardowej instalacji zwykle potrzebne będą zwykle następujące narzędzia: Obcinak do rur Klucz do rur, klucze standardowe i nastawne NóŜ Mały wkrętak (płaski) Zestaw instalacyjny OSTRZEśENIE: Wszystkie IED dostarczane są w stanie napełnionym nowym olejem transformatorowym. NIE NALEśY OTWIERAĆ ZAWORÓW WPUSTOWYCH LUB WYPUSTOWYCH PRZED INSTALACJĄ 19

20 2.2 MontaŜ obudowy monitora IED musi być solidnie przyśrubowany do odpowiedniego wspornika na wysokości około czterech stóp (1,2 m) ponad poziomem gruntu, aby umoŝliwić łatwy dostęp do zaworów próbkowania oleju wewnętrznego. NaleŜy zapewnić pod jednostką odstęp o minimalnej wielkości 24 (ok. 40 cm) dla zapewnienia cyrkulacji powietrza. Zaniedbanie tego obowiązku moŝe powodować niepoŝądane skutki działania. Wspornik powinien być umieszczony w taki sposób, aby chronił monitor przed nadmiernymi wibracjami. Typowym połoŝeniem jest boczna ściana skrzynki kontrolnej transformatora. Do kaŝdego monitora zapewnione są (4) zawieszenia wibracyjne, których naleŝy uŝyć w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed moŝliwymi wibracjami. Jeśli monitor jest instalowany w warunkach polowych, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie słupa umocowanego śrubami do betonowej podstawy transformatora. PołoŜenie otworów montaŝowych pokazano na rysunku 5, poniŝej. Standardowe wymiary podano w calach, a wymiary w nawiasach podano w milimetrach. OSTRZEśENIE: IED został opracowany do działania po instalacji w pozycji pionowej (zgodnie z niniejszą instrukcją). Jednostki NIE WOLNO montować w Ŝadnej innej pozycji. WAśNE: Pełnowymiarowe (8,5 cala x 11 cali) (13,6 cm x 17,6 cm) rysunki montaŝowe i instalacyjne zapewniono w Załączniku II drukowanej wersji niniejszej instrukcji. Rysunki w wersji elektronicznej są takŝe dostępne w katalogu \Drawings na płycie CD Calisto dostarczanej wraz z kaŝdym instrumentem. 20

21 Obudowa widok z przodu Rys. 5: Calisto Schemat montaŝu 21

22 Rysunek 6: Złącze taśmy głównej Ground uziemienie; High voltage wysokie napięcie; Low voltage niskie napięcie; 1. AC Ground Uziemienie prąd zmienny; 2. AC neutral Zero prąd zmienny; AC Live dodatni prąd zmienny; 4./5. Thermal fuse In (out) - bezpiecznik cieplny wejście (wyjście) ;. Spare - zapas Rysunek 7: Złącze taśmy głównej Przydział szpilek 22

23 2.3 Połączenie elektryczne Linia zasilania prądem zmiennym Monitor Calisto jest wyposaŝony w uniwersalną, dwuliniową linię zasilającą działającą z dowolnym zasilaniem 85/250 V prądu zmiennego oraz 47/67 Hz. Nie ma potrzeby dokonywania konfiguracji tego składnika przed podłączeniem linii zasilającej do monitora. Podłączenie linii zasilającej odbywa się do szpilki 1 (grunt), 2 (ujemna) i 3 (dodatnia) złącza głównej taśmy przyłączeniowej połoŝonego wewnątrz obudowy instrumentu, zgodnie z rysunkiem 6 i 7 na sąsiedniej stronie. OSTRZEśENIE: PoniewaŜ Calsito NIE JEST wyposaŝony w bezpiecznik przeciwprzepięciowy, naleŝy taki bezpiecznik zapewnić w obrębie obwodu zasilania. Przydział głównych szpilek tego złącza jest następujący: Nr szpilki Połączenie 1 Grunt zasilania prądem zmiennym 2 Ujemny biegun zasilania prądem zmiennym 3 Dodatni biegun zasilania prądem zmiennym 4 Bezpiecznik cieplny (wejście) 5 Bezpiecznik cieplny (wyjście) 6 Zapas 7 Zapas 23

24 ma H 2 O (+) ma H 2 O (-) ma H 2 (+) ma H 2 (-) 12 RS-485 (grunt) 13 RS-485 (A) 14 RS-485 (B) 15 RS-232 (grunt) 16 RS-232 (odbiornik) 17 RS-232 (nadajnik) Urządzenia zabezpieczające przed przegrzaniem W dodatku do pierwotnych czujników temperatury, które są uŝywane przez urządzenie do kontroli temperatur obudowy i oleju, dodatkowego czujnika temperatury uŝywa się do ochrony jednostki Calisto w przypadku uszkodzenia. Taki bezpiecznik cieplny jest montowany poprzez otwór wewnątrz głównego wymiennika ciepła urządzenia, zgodnie z rys. 8, poniŝej. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, temperatura wymiennika ciepła przekroczy 76 C, bezpiecznik umieszczony bezpośrednio w linii zasilającej prądem zmiennym dokonuje nieodwracalnego odcięcia zasilania. Bezpiecznik jest łatwy do wymiany w warunkach polowych przy pomocy zapewnionego bezpiecznika zastępczego. Wyciąga się bezpiecznik zuŝyty z jego miejsca i odłącza od szpilek 4 i 5 złącza głównej taśmy. Szczegółowe instrukcje wymiany bezpiecznika cieplnego zawarto w rozdziale 6 niniejszej instrukcji. 24

25 Uwaga: W razie konieczności dokonania wymiany bezpiecznika cieplnego, działanie monitora naleŝy dokładnie kontrolować po załoŝeniu nowego bezpiecznika, aby wykryć usterkę systemu. Bezpiecznik cieplny umieszczony tutaj Rozłączyć 4 i 5 do wymiany Uwaga! NIEBEZPIECZEŃSTWO. Odłączyć jednostkę od napięcia przed wymianą bezpiecznika cieplnego. WYSOKIE NAPIĘCIE! Rysunek 8: PołoŜenie bezpiecznika cieplnego i połączenia szpilkowe 25

26 Złączka przekaźnika alarmowego Rys. 9A: PołoŜenie złącza przekaźnika alarmowego Złącze przekaźnika alarmowego moŝna wyjąć dla ułatwienia instalacji Rys. 9B: Sposób wyciągnięcia złącza przekaźnika alarmowego 26

27 2.3.3 Przekaźniki alarmowe Calisto wyposaŝony jest w trzy przekaźniki alarmowe. Fabryczne ustawienie domyślne alarmów jest następujące: Przekaźnik 1: alarm wodoru 1 granica lub DOLNA granica Przekaźnik 2: alarm wodoru 2 granica lub GÓRNA granica Przekaźnik 3: Alarm wodny 1 granica (stały), alarm wodny 2 granica (miganie) Alternatywnie moŝna zastosować ustawiany przez uŝytkownika system dwuprzekaźnikowy i konfigurację okablowania bezpiecznego. BliŜsze informacje o tych opcjonalnych ustawieniach znajdują się w rozdziale 5.10 Ustawienia alarmów w niniejszej instrukcji. Przekaźniki alarmowe są połączone z odrębnym złączem alarmowym połoŝonym po prawej stronie złącza taśmy głównej, przy zaworze wpustowym oleju, co pokazano na rysunkach 9A i 9B na poprzedniej stronie. Aby ułatwić okablowanie, złącze to moŝna wyciągnąć z jego gniazda. Po zamocowaniu przewodów alarmowych złącze z powrotem umieszcza się w jego gnieździe. Przypisanie styków w trybie standardowym są następujące: Nr szpilki Typ alarmu przekaźnika Typ połączenia 9 Alarm wodorowy 1 wspólne 8 Alarm wodorowy 1 Zamknięty (NC) 7 Alarm wodorowy 1 Otwarty (NO) 6 Alarm wodorowy 2 wspólne 5 Alarm wodorowy 2 Zamknięty (NC) 4 Alarm wodorowy 2 Otwarty (NO) 3 Alarm wodny wspólne 2 Alarm wodny Zamknięty (NC) 1 Alarm wodny Otwarty (NO) 27

28 Uwaga: Połączenia z przekaźnikami alarmowymi moŝna sprawdzić pod kątem ich ciągłości wydając komendę TEST, która powoduje przełączanie wszystkich przekaźników w stan zamknięty i otwarty co sekundę. BliŜsze informacje znajdują się w rozdziale 5.0 niniejszej instrukcji Izolowane wyjścia analogowe (4-20) IED Calisto wyposaŝony jest w dwa analogowe wyjścia 4-20 ma: jedno dla rozpuszczonego wodoru, i jedno dla rozpuszczonej wody. Wyjścia te łączą się przewodami z następującymi szpilkami złącza głównej taśmy: Nr szpilki Wyjście Polarność 8 Woda Dodatnia (+) 9 Woda Ujemna (-) 10 Wodór Dodatnia (+) 11 Wodór Ujemna (-) Oba wyjścia są izolowane (1500 V) i ich opór obciąŝenia moŝe mieć dowolną wartość pomiędzy 0 omów a maksymalnie 500 omów, włącznie z opornością przewodów. Maksymalna długość przewodów zaleŝy od całościowego oporu obciąŝenia oraz dopuszczalnego poziomu szumów. Ustawienie zakresów wyjść analogowych dokonuje się przy pomocy dostarczonego oprogramowania Calisto. Więcej informacji na temat tych ustawień znajduje się w rozdziale

29 Port wypustowy oleju Port wpustowy oleju Port próbkowania oleju Rys. 10: Widok monitora Calisto od dołu 29

30 2.4 Dołączanie linii obiegu oleju Aby zapewnić ciągły przepływ reprezentatywnego dla wnętrza transformatora oleju przez monitor, koniecznym jest, aby wpływ i wypływ z monitora były fizycznie rozdzielone w sposób zapobiegający ponownej cyrkulacji. Idealną konfiguracją jest przyłączenie linii wpływu i wypływu do dwóch fizycznie odrębnych zaworów. Zawory o minimalnej średnicy ½, połoŝone w pobliŝu monitora będą najodpowiedniejsze. Rysunek 4 (str. 18) zapewnia uŝytkownikowi dodatkowe informacje na temat umiejscowienia monitora, połoŝenia zaworów transformatora oraz przebiegu linii olejowych. 1) Aby zainstalować linię ZASILAJĄCĄ, naleŝy najpierw dołączyć zapewniony łącznik 3/8 do odpowiedniego zaworu transformatora. W razie konieczności zastosować adapter (tuleję), aby zapewnić dopasowanie męskiej końcówki ½ NPT. Dołączyć drugi koniec rurki miedzianej 3/8 do portu WPUSTOWEGO monitora (strona prawa). NaleŜy zastosować rurki miedziane 3/8 OD o odpowiedniej długości. Nie naleŝy próbować wykonywać dokładnie prostego połączenia o minimalnej długości. Aby ułatwić instalację naleŝy przewidzieć co najmniej jedno łagodne ugięcie w dowolnym miejscu rurki, lecz oba końce rurki powinny być proste na dystansie kilku cali, w miejscu, w którym łączą się z armaturą. Armaturę naleŝy dokręcić z obu stron o 1¼ do 1½ obrotu poza maksymalne dokręcenie palcami. 2) Aby zainstalować linię ZWROTNĄ, dołączyć zapewniony łącznik ¼ do odpowiedniego zaworu transformatora wykorzystując dostarczony adapter ¼. Dołączyć drugi koniec rurki miedzianej 1/4 do portu WYPUSTOWEGO Calisto (strona lewa). NaleŜy zastosować rurki miedziane 1/4 OD o odpowiedniej długości. Nie naleŝy próbować wykonywać dokładnie prostego połączenia o minimalnej długości. Aby ułatwić instalację naleŝy przewidzieć co najmniej jedno łagodne ugięcie w dowolnym miejscu rurki, lecz oba końce rurki powinny być 30

31 proste na dystansie kilku cali, w miejscu, w którym łączą się z armaturą. Armaturę naleŝy dokręcić z obu stron o 1¼ do 1½ obrotu poza maksymalne dokręcenie palcami. 3) Po wykonaniu połączenia linie i monitor naleŝy wypełnić olejem w celu usunięcia wszelkiego pozostałego w układzie powietrza i zastąpić olej transportowy wewnątrz Calisto olejem z transformatora. Aby to wykonać naleŝy się upewnić, Ŝe oba zawory Calisto są zamknięte (dźwignie zaworów w połoŝeniu poziomym), a następnie powoli otworzyć oba zawory. Uwaga: Monitor Calisto wyposaŝony jest w specjalnie opracowany akumulator gazu, do którego ujście znajdują wszystkie pęcherzyki powietrza obecne w napływającym oleju, kiedy monitor funkcjonuje. 4) Dokładnie dopchnąć zapewnioną szybkozłączkę linii próbkowania oleju (zaopatrzoną w 1" Ŝółtą rurkę plastikową) w port PRÓBKOWANIA oleju Calisto zlokalizowany na dnie obudowy (obok portu wypustowego oleju). Wykorzystując pojemnik do zebrania olej do napełniania systemu, powoli obrócić zawór WYPUSTOWY Calisto (po lewej stronie) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden obrót (dźwignia będzie skierowana w dół) aby napełnić linię zwrotną olejem. Wlać co najmniej 500 cm 3 oleju, a następnie zamknąć zawór WYPUSTOWY obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji poziomej. 5) Powoli obrócić zawór WPUSTOWY Calisto (po prawej stronie) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden obrót do pozycji pionowej aby napełnić linię wpustową olejem. Teraz, przełączyć przełącznik zasilania w pozycję ON (włączony) aby uruchomić wewnętrzną pompę cyrkulacyjną i rozpocząć napełnianie. Odczekać aŝ do napłynięcia około 500 cm 3 oleju. 31

32 6) Utrzymując zawór WPUSTOWY w pozycji otwartej, zdjąć szybkozłączkę linii prókowania oleju z portu PRÓBKOWANIA Calisto popychając pierścień blokujący ku górze i wyciągając armaturę (z Ŝółtym przewodem) ku dołowi. 7) Otworzyć zawór WYPUSTOWY Calisto (po lewej stronie). Na tym etapie oba zawory transformatora i monitora powinny być otwarte. 8) Zamknąć drzwiczki obudowy Calisto. Monitor jest w tej chwili gotowy do konfiguracji. 9) Zabezpieczyć linie olejowe mocując je do ścianek transformatora przy pomocy fragmentów izolacji piankowej aby nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu pomiędzy liniami a elementami wibrującymi. W przypadku nowych transformatorów, linie olejowe powinny być zabezpieczone przed ścieraniem się lub uszkodzeniem podczas transportu i przemieszczania transformatora. 32

33 2.5 Podsumowanie instalacji Przed rozpoczęciem instalacji naleŝy upewnić się, Ŝe przełącznik zasilania Calisto jest w pozycji OFF (wył.), oraz Ŝe zawory WPUSTOWY i WYPUSTOWY wewnątrz monitora są zamknięte (pozycja pozioma). 1) Śrubami przymocować IED do odpowiedniej płyty montaŝowej. 2) Podłączyć linie zasilające prądem zmiennym. 3) Połączyć kable sygnałowe do łącznika głównej taśmy (4-20 ma, RS-485, itp.) 4) Podłączyć przewody alarmowe do łącznika alarmowego 5) Połączyć miedziane rurki do zaworów transformatora oraz odpowiednich portów wpustowych i wypustowych oleju w urządzeniu Calisto. 6) Połączyć dostarczoną szybkozłączkę linii olejowej do portu próbkowania i wykorzystać pojemnik do zebrania oleju do napełniania. 7) Otworzyć zawory transformatora. 8) Otworzyć zawór WYPUSTOWY Calisto (lewy) i odczekać aŝ co najmniej 500 cm 3 oleju przepłynie przez port próbkowania. 9) Zamknąć zawór WYPUSTOWY Calisto. 10) Otworzyć zawór WPUSTOWY Calisto (po prawej) i uruchomić pompę oleju Calisto, aby przepompować olej przez port. 11) Odczekać aŝ co najmniej 500 cm 3 oleju wypłynie z portu próbkowego. 12) Odłączyć szybkozłącze linii olejowej od portu próbkowego (nie zamykać zaworu WPUSTOWEGO). 13) Otworzyć zawór WYPUSTOWY Calisto (po lewej stronie). 14) Zamknąć drzwiczki obudowy Calisto. 33

34 2.6 Panel czołowy Calisto i interfejs uŝytkownika Do IED Calisto moŝna uzyskać dostęp, a takŝe dokonać odczytu wszystkich czujników korzystając z przycisków Wyświetlacza umieszczonych na płycie czołowej tuŝ poniŝej podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Cechy te opisano szczegółowo w rozdziale 3.3 niniejszej instrukcji. Z tego względu zalecanym jest zapoznanie się z kilkoma następnymi sekcjami rozdziału 3.0 (Uruchamianie) przed uzyskaniem dostępu do interfejsu przycisków. Przyciski wyświetlacza Rysunek 11: Przyciski na płycie czołowej Calisto 34

35 3.0 URUCHOMIENIE 3.1 WaŜne elementy kontroli przez rozruchem Przed podłączeniem zasilania IED naleŝy wykonać następujące procedury kontrolne: Klient zapewnił bezpiecznik w obwodzie zasilania Napięcie znamionowe nie przekracza specyfikacji IED (zob. Załącznik I) Przełącznik wł./wył. Jest w pozycji wyłączonej Zarówno zawór zasilania olejem, jak i zawór zwrotny transformatora są otwarte Zarówno zawór wpustowy, jak i zawór wypustowy urządzenia są otwarte Drzwiczki urządzenia są zamknięte 3.2 Zasilanie Po poprawnym zainstalowaniu urządzenia i kontroli zgodnej z zapisem w rozdziale 3.1 instrument moŝna uruchomić podłączając zasilanie do jednostki i przełączając przełącznik zasilania w pozycję ON (wł.). Zanim odczyt pojawi się na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym wystąpi zwłoka wynosząca około 30 sekund. Czas ten jest konieczny dla uruchomienia oprogramowania firmowego urządzenia. Uwaga: Jeśli temperatura urządzenia jest niŝsza niŝ 5 C podczas rozruchu, IED wejdzie w tryb ogrzewania wstępnego, w którym uruchomione zostaną tylko: wewnętrzny wentylator i grzejniki obudowy. Komputer wewnętrzny urządzenia zostanie uruchomiony kiedy tylko temperatura obudowy osiągnie 5 C. 35

36 Czas ogrzewania wstępnego nie jest określony i waha się w zaleŝności od temperatury otoczenia. Kiedy IED Calisto jest albo zerowany, albo wyłączany i włączany ponownie, najpierw jednostka rozpoczyna inicjalizację i sekwencję samokontroli startowej. Celem tego trybu jest umoŝliwienie wewnętrznemu komputerowi dokonanie oceny warunków temperaturowych i umoŝliwienie czujnikom wodoru i wody uzyskanie stanu równowagi z otoczeniem. Czas trwania sekwencji wynosi około 3 godziny, lub jeden pełny cykl pomiarowy. W całym czasie trwania tego trybu działania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym widnieć będzie komunikat H2= INIT informujący, Ŝe jest to stan normalny. Po zakończeniu sekwencji inicjalizacji jednostka przechodzi w normalny tryb detekcji i pomiarów wodoru i wody, a na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym wyświetlana jest ostatnia potwierdzona wartość pomiaru wodoru. Odczyt ten będzie w dalszym ciągu aktualizowany po kaŝdym cyklu pomiarowym. KaŜdy pomiar wraz z oznaczeniem czasu jest zapisywany jako nowy pomiar w banku danych urządzenia. 3.3 Przyciski na panelu kontrolnym Dzięki przyciskom znajdującym się na panelu czołowym urządzenia moŝna uzyskać dostęp do trzech trybów wyświetlania. REALTIME (czas rzeczywisty), MANUFACT (ust. fabryczne) i DATABASE (baza danych). Tryb REALTIME (czas rzeczywisty) jest domyślnym trybem działania Calisto. W tym trybie przyciski 1 i 2 są wykorzystywane do przełączania się pomiędzy trybami wyświetlania. Przycisk 3 (WODA) wykorzystywany jest do wyświetlania w czasie rzeczywistym stęŝenia rozpuszczonej wody w oleju. StęŜenie rozpuszczonej wody moŝna wyświetlić w dwóch trybach, których wybór naleŝy do uŝytkownika: %RS w temp. 25 C i PPM. Trzeci tryb, %RS w temperaturze określonej przez uŝytkownika, takŝe jest dostępny, lecz wymaga zastosowania specjalnego obwodu. NaleŜy skontaktować się z firmą Morgan Schaffer w celu poprawnego ustalenia wpisu temperatury w urządzeniu Calisto i zapoznania się z parametrami działania instrumentu. 36

37 Uwaga: PoniewaŜ tryb pomiaru wody nie jest wyświetlany kiedy wyświetlane jest stęŝenie wody, zdecydowanie zaleca się dokonanie wyboru tego samego trybu dla wszystkich monitorów. W opinii firmy Morgan Schaffer parametr %RS w temp. 25 C stanowi najcenniejszą informację odnoszącą się do trendów zachowania rozpuszczonej wody w oleju transformatora. Tryb MANUFACT umoŝliwia uŝytkownikowi przeglądanie następujących informacji o urządzeniu: Numer seryjny (w formacie C ) Datę instrumentu (rrrrmmdd) Czas instrumentu (ggmmss) Temperatura detektora wodoru (komórki) w o C (CT) Temperatura obudowy (BT) Temperatura oleju (OT) Temperatura zewnętrznego ujścia ciepła (ST) Aby wejść w tryb MANUFACT naleŝy nacisnąć jednocześnie przyciski 1 i 2. Przytrzymanie przycisków powoduje wyświetlanie trybu. Zwolnienie przycisków powoduje wyświetlenie pierwszego pola informacyjnego (numer seryjny). Naciśnięcie przycisku WODA powoduje przełączenie do następnego pola informacyjnego. Wyświetlacz powraca do trybu domyślnego REALTIME po 5 sekundach bezczynności. 37

38 Tryb DATABASE umoŝliwia uŝytkownikowi dokonywanie przeglądu dokonanych pomiarów rozpuszczonego wodoru i rozpuszczonej wody, zapisanych w pamięci. W trybie tym dostępne są następujące informacje: StęŜenie rozpuszczonego wodoru w PPM StęŜenie rozpuszczonej wody w %RS w temp. 25 o C Data pomiaru (rrrrmmdd) Godzina pomiaru (ggmmss) Uwaga: NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w trybie DATABASE, stęŝenie rozpuszczonej wody jest zawsze wyświetlane w %RS w temp. 25 C, nawet jeśli w trybie REALTIME wybrano tryb PPM. JednakŜe, baza danych instrumentu obejmuje zarówno pomiary w PPM, jak i %RS w temp. 25 C. Aby wejść w tryb DATABASE naleŝy dwukrotnie nacisnąć jednocześnie przyciski 1 i 2. Przytrzymanie przycisków wciśniętych (po jednokrotnym ich naciśnięciu) spowoduje wyświetlanie trybu. Zwalniając przyciski powoduje się wyświetlenie pierwszego pola informacyjnego (StęŜenie rozpuszczonego wodoru w PPM), a przyciśnięcie przycisku WODA powoduje przełączanie na kolejne pola informacyjne. Wyświetlacz powraca do trybu domyślnego REALTIME po 5 sekundach bezczynności. 38

39 4.0 POBIERANIE PRÓBKI OLEJU Próbki oleju moŝna szybko pobierać z Calisto przy pomocy dostarczonej linii do próbkowania z szybkozłączką. Na rysunku 10, powyŝej, pokazano połoŝenie zewnętrznego portu próbkowania. 1) Dołączyć zapewnioną linię próbkowania oleju z szybkozłączką do szklanej strzykawki zwykle o pojemności 30 ml wyposaŝonej w trójdzielny kurek odcinający. 2) Z tlokiem strzykawki całkowicie wciśniętym i dźwignią trójdroŝnego kurka odcinającego skierowaną ku strzykawce połączyć zestaw z portem próbkowania oleju w instrumencie. 3) Obrócić dźwignię trójdroŝnego kurka odcinającego w kierunku portu i pozwolić, aby kilka ml oleju wniknęło do strzykawki. Obrócić dźwignię trójdroŝnego kurka odcinającego w kierunku rurki próbkowania oleju i wypchnąć WSZYSTKIE pęcherzyki powietrza oraz większość oleju przez boczne ujście kurka trójdroŝnego. Nie pozostawiać więcej niŝ 1 lub 2 ml oleju w strzykawce. UWAGA: Konieczne jest spuszczenie około 30 cm 3 oleju do zlewek przed pobraniem próbek, aby odrzucić olej zastały w zespole zaworu. 4) Przesunąć dźwignię kurka trójdroŝnego w kierunku bocznego ujścia i pozwolić, aby ciśnienie panujące w systemie wypchnęło tłok strzykawki do poŝądanej objętości, następnie zamknąć kurek strzykawki (dźwignia ku strzykawce). Następnie odłączyć strzykawkę i rurkę do próbkowania, Próbka oleju jest gotowa do analizy. 39

40 OSTRZEśENIE: W niektórych warunkach środowiska koniecznym moŝe być stosowanie ochronnej zatyczki zapobiegającej się dostawaniu kurzu i piasku do mechanizmu szybkozłączki portu do próbkowania. Część tę moŝna zamówić bezpośrednio w firmie Morgan Schaffer lub u lokalnego dostawcy Swagelok. 30 cm 3 strzykawka do próbkowania Szybkozłącza do próbkowania Zawór trójdroŝny (zabezpieczona strzykawka lub zawór zamknięty) Rys. 12: Linia do próbkowania oleju z szybkozłączką połączona z 30 cm 3 strzykawką z zaworem trójdroŝnym w pozycji zamkniętej. 40

41 Rys. 13: Zespół strzykawki połączony z portem próbek oleju Calisto. Zawór trójdroŝny strzykawki w pozycji otwartej. 41

42 5.0 USTAWIENIA I DZIAŁANIE URZĄDZENIA 5.1 Połączenie z portem RS-232 urządzenia Calisto Celem tego rozdziału jest zapewnienie uŝytkownikowi szybkiego dostępu do informacji dotyczących transformatora i instrumentu po oddaniu IED Calisto do eksploatacji. Calisto moŝe być ustawiony do komunikacji lokalnej, zdalnej (przewodowej) i bezprzewodowej. W kaŝdym instrumencie dostępne są dwa porty RS-232 i jeden RS-485 jako standardowe środki komunikacji. Choć calisto wykorzystuje swój własny protokół komunikacyjny, obsługuje takŝe protokoły DNP 3.0, UCA 2.0 i IEC dzięki wykorzystaniu koncentratorów innych producentów dostosowanych do uŝytku z Calisto. Dodatkowe informacje moŝna uzyskać kontaktując się z firmą Morgan Schaffer pod adresem Calisto jest dostarczany z 6-stopowym (2-metrowym) kablem komunikacyjnym RS-232 zaopatrzonym w złączkę DB9 na jednym końcu oraz 18-szpilkową złączkę do połączenia z zewnętrznym, odpornym na wpływy atmosferyczne portem komunikacyjnym RS-232 na drugim. Uwaga: NaleŜy korzystać wyłącznie z kabla komunikacyjnego zapewnionego przez firmę Morgan Schaffer do łączenia z zewnętrznym portem komunikacyjnym RS-232 urządzenia Calisto. NIE WOLNO stosować kabli zastępczych, gdyŝ nieodpowiednie okablowanie moŝe prowadzić do usterki lub uszkodzenia komputera. 42

43 Aby połączyć kabel z zewnętrznym portem komunikacyjnym Calisto naleŝy otworzyć zatyczkę ochronną portu, dopasować wtyczkę do gniazdka (zob. rysunek 16, poniŝej) i delikatnie dopchnąć wtyczkę na jej miejsce. Po umieszczeniu wtyczki, obrócić zewnętrzny pierścień w prawo aby zablokować wtyczkę w gnieździe. Rys. 14: Kabel komunikacyjny RS-232 do urządzenia Calisto 43

44 Align key lock with RS-232 port = zabezpieczenie ustalające dla portu RS-232; Rotate outer ring to lock connector in place Obrócić pierścień aby zamocować wtyczkę na miejscu Rys. 15: Końcówka dostarczonego kabla szeregowego RS-232 od strony Calisto. 5.2 Wersja oprogramowania firmowego i jego aktualizacja Oprogramowanie firmowe (firmware) to program umieszczony w komputerze jednostki i wykorzystywany przez IED do działania. Niniejsza instrukcja odnosi się do wszystkich wersji oprogramowania firmowego Calisto będących w uŝytku do czasu jej opublikowania (zob. data publikacji na dole strony ze spisem treści). Aby zaktualizować oprogramowanie firmowe naleŝy skontaktować się z firmą Morgan Schaffer za pośrednictwem faksu pod nr , lub telefonu pod nr (określając, Ŝe potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie IED Calisto), lub poczty elektronicznej pod adresem My zapewnimy instrukcje dotyczące moŝliwości pobrania nowego oprogramowania firmowego z naszej strony internetowej, albo wyślemy aktualizację i instrukcję jej zastosowania pocztą elektroniczną lub na płycie CD, zaleŝnie od tego, która z tych form będzie dla Państwa wygodniejsza. 44

45 5.3 Instalacja oprogramowania kontrolnego Calisto Access Aby zainstalować Calisto Access, naleŝy umieścić CD-ROM Calisto w napędzie CD-ROM w komputerze. Kliknąć Start, wybrać polecenie Uruchom, następnie wpisać: d:\setup (lub inną literę odpowiadającą napędowi CD-ROM w komputerze) i kliknąć OK. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie aby zakończyć instalację oprogramowania. 5.4 Uruchamianie Calisto Access Przed uruchomieniem programu Calisto Access naleŝy upewnić się, Ŝe komputer jest odpowiednio połączony z IED przy pomocy dostarczonego kabla RS-232 (bliŝsze informacje na temat sposobu fizycznego połączenia z IED znajdują się w poprzednim rozdziale 5.1). Kliknąć na przycisk Start, wybrać polecenie Programy, wybrać grupę Morgan Schaffer Systems i klinąć na ikonę Calisto Access. Program calisto Access dokona automatycznie próby zlokalizowania odpowiedniego portu COM i IED. Jeśli w sekwencji inicjalizacji komunikacji nie zostaną napotkane Ŝadne problemy, pojawi się ekran pokazany na rysunku 16. Kliknąć OK. aby przejść do zbierania danych. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej aby zapoznać się z bardziej szczegółowym i aktualizowanym systemem pomocy w korzystaniu z zaawansowanych funkcji kontrolnych i komunikacyjnych programu Calisto Access. Aby wejść na stronę, proszę kliknąć na znajdujący się pod spodem link: 45

46 5.5 Połączenie RS-232 Łącząc się z określonym Calisto naleŝy przejść do menu Komunikacja i wybrać polecenie Połącz. Pojawić się mogą róŝnorodne etapy łączenia, zaleŝnie od wybranego przez uŝytkownika sposobu połączenia. W przypadku korzystania z połączenia RS-232 pojawi się następujący ekran: Po wykryciu jednostki Calisto następujący ekran będzie pokazywał postęp komunikacji wstępnej z jednostką. Odczyty te są konieczne dla otrzymania podstawowych ustawień jednostki: Po zakończeniu komunikacji wstępnej pojawi się następujący ekran wskazujący na pomyślne zakończenie procesu połączenia: 46

47 Jeśli z jakiegokolwiek powodu program Calisto Access nie będzie mógł znaleźć portu uŝywanego na bieŝąco do komunikacji z IED, po minutowym okresie oczekiwania pojawi się następujący komunikat: Kliknąć OK. aby usunąć komunikat o błędzie i sprawdzić połączenie kablowe zarówno od strony komputera, jak i od strony IED i ponownie podjąć próbę ustanowienia komunikacji. Jeśli w dalszym ciągu występuje problem z komunikacją pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli się tak stanie, naleŝy zamknąć aplikację. Ponownie uruchomić aplikację aby potwierdzić występowanie problemu, następnie skontaktować się z firmą Morgan Schaffer aby uzyskać pomoc. MoŜna to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem lub telefonicznie pod nr lub za pośrednictwem faksu pod nr

48 5.6 Ekran stanu Po połączeniu z określoną jednostką, program Calisto Access przedstawia ekran stanu. Na ekranie tym znajdują się informacje na temat jednostki, z którą nawiązano połączenie: model Calisto, numer seryjny oraz wersja oprogramowania firmowego. Rys. 16: Ekran stanu programu Calisto Access 48

49 Pole znormalizowany wodór (ppm) wyświetla ostatnią zapisaną wartość wodoru, podczas gdy pole wodór w czasie rzeczywistym (ppm) pokazuje bieŝące, ciągłe stęŝenie wodoru w ppm. Pole Woda (%RS w temp. 25 C) wyświetla bieŝące obliczone nasycenie wodą lub stęŝenie w ppm, zgodnie z bieŝącym trybem pomiarów ustawionym w dziale Zaawansowane. Alarmy wodoru i wody pokazują bieŝący stan alarmów Calisto. Przycisk Wyczyść dostępny jest dla dwóch alarmów wodoru, a inny dla dwóch alarmów wody. Usunięcie alarmu jest bardzo pomocne, jeśli przekaźniki alarmowe są połączone ze zdalnym urządzeniem alarmowym (syreną lub błyskającym czerwonym światłem), umoŝliwiając zespołowi odniesienie się do zaistniałej sytuacji. Przekaźnik alarmowy związany z danym typem alarmu (wodór lub woda) moŝe być wyłączony na określony czas (od 1 do 99 minut). Po wyłączeniu alarmu pojawia się przycisk Anuluj usunięcie. Przycisku tego moŝna uŝyć do ponownego uruchomienia przekaźnika (przekaźników) alarmowych. 5.7 Wprowadzanie informacji o transformatorze Aby zapewnić wydajność urządzenia oczekiwaną przez jego uŝytkowników, IED Calisto jest ustawiony fabrycznie za pomocą kilku parametrów operacyjnych. Temperatury oleju i obudowy, przepływ oleju, temperatura detektora oraz częstotliwość kontroli dokładności to jedynie kilka z wielu parametrów, które muszą być objęte kontrolą, aby zapewnić laboratoryjną dokładność urządzenia polowego. Większość z tych parametrów nie wymaga edycji. JednakŜe, kilka parametrów uŝytkownika musi być poddanych edycji, jeśli chce się, aby Calisto poprawnie uruchamiał alarmy i skutecznie przekazywał dane. 49

50 Uwaga: Do pól tych uzyskuje się dostęp wskazując je myszką lub korzystając z klawisza <tab>. Nowe dane zostaną wysłane do IED jedynie kiedy wciśnięty zostanie klawisz <return>. Przejście do kolejnego pola bez wciśnięcia klawisza <return> powoduje skasowanie zmian dokonanych w poprzednim polu. Aby edytować te parametry naleŝy nawiązać komunikację korzystając z Calisto Access (wg wskazań zawartych w rozdziale 5.4) i dokonać edycji informacji w polach Właściciel, PołoŜenie, identyfikacja transformatora, Data i Czas. Rys. 17: Ekran ustawień programu Calisto Access 50

51 5.8 Pobieranie danych Po nawiązaniu komunikacji z Calisto, bank danych jednostki moŝe być pobrany przez przejście do menu Pobieranie i kliknięcie na polecenie Pobranie danych. Na kilka sekund pojawi się następujący ekran: Jeśli dostępne są dane do pobrania, uŝytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy pliku oraz miejsca zapisania pobranych danych. NaleŜy zapamiętać wybraną ścieŝkę dostępu do danych, aby móc je później wyświetlić i/lub wydrukować. Uwaga: jeśli inny uŝytkownik uŝywa juŝ danych, pobranie nie będzie moŝliwe. Inny uŝytkownik moŝe uŝywać jednostki korzystając z panelu czołowego urządzenia lub innego typu połączenia. Ponadto, w razie utraty połączenia w trakcie pobierania danych, baza danych pozostanie zablokowana przez okres piciu minut. MoŜna wybrać wielkość pobrania, jeśli nie jest poŝądane pobranie całego banku danych. Wybór obejmuje: zestaw danych z ostatniego tygodnia, ostatniego miesiąca, lub całą bazę danych. Aby rozpocząć pobieranie naleŝy kliknąć na przycisk Rozpocznij pobieranie. Postęp pobierania będzie pokazany wraz z szacowanym czasem zakończenia: 51

52 W dowolnym czasie podczas pobierania moŝna wybrać polecenie zakończ pobieranie. Dane pobrane przed wybraniem zakończenia pobierania będą zapisane w wybranym pliku. Po zakończeniu pobierania moŝna kliknąć przycisk OK. aby powrócić do głównego ekranu. 5.9 Ustawianie wyjść 4-20 ma calisto wyposaŝony jest w dwa standardowe analogowe wyjścia 4-20 ma, jeden dla kontroli wodoru i jeden dla wody. Okablowanie tych wyjść opisano w rozdziale niniejszej instrukcji. Rozdzielczość sygnału analogowego wynosi 1 ppm lub więcej dla całego zakresu stęŝeń (16 bit D/Akonwerter). Zakres wyjścia analogowego dla ropuszczonego wodoru moŝna regulować od do ppm. Ustawienie fabryczne to ppm (tzn. 0 ppm = 4 ma oraz 2000 ppm = 20 ma). Firma Morgan 52

53 Schaffer zaleca wybór odpowiedniego zakresu dla kontrolowanego transformatora. Typowo, większość uŝytkowników wybiera zakresy 0-500, , i Wyjście analogowe dla rozpuszczonej wody moŝe być regulowane w zakresie od 0-10 do %RS w temp. 25 C lub ppm, zaleŝnie od wybranego domyślnego tryby pomiaru (zob. rozdział 5.15, poniŝej, aby uzyskać bliŝsze informacje o zastosowaniu trybów do pomiaru rozpuszczonej wody). Fabryczna wartość domyślna to 160. Jest to wartość dobra zarówno do jednostek ppm i %RS w temp. 25 C Ustawianie wartości granicznych alarmów Wartości graniczne moŝna wybrać zarówno do alarmu wodoru, jak i alarmu wody. Poziomy te powinny odpowiadać bieŝącym stęŝeniom rozpuszczonego wodoru i wody w kontrolowanym transformatorze zgodnie z polityką obowiązującą w firmie. Domyślne fabryczne stęŝenia i zakresy alarmów są następujące: Nr alarmu Opis Ustawienie fabryczne Zakres Alarm 1 H 2 NISKI poziom wodoru 250 ppm Alarm 2 H 2 WYSOKI poziom wodoru 500 ppm Alarm wody 1 NISKI poziom wody 40 ppm lub %RS w temp. 25 C Alarm wody 2 WYSOKI poziom wody 60 ppm lub %RS w temp. 25 C

54 5.11 Moduły przekaźników alarmowych (PEŁNE i UPROSZCZONE) Calisto wyposaŝony jest w trzy zestawy przekaźników bezprądowych uruchamianych w wybranych przez uŝytkownika warunkach. Do Calisto dostępne są obecnie cztery tryby pracy przekaźników: pełny (domyślne wartości fabryczne), uproszczony, test oraz wyłączony. Rys. 18: Zaawansowane ustawienia Calisto Access 54

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 służącego do odczytu parametrów przekaźnika kontroli temperatury RTT44 wyposażonego w wyjście Ethernet HITIN Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 c 40 432 Katowice tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

ALTIMETR Modelarski ALT-USB. ALTIMETR Modelarski ALT-LED. Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie

ALTIMETR Modelarski ALT-USB. ALTIMETR Modelarski ALT-LED. Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie ALTIMETR Modelarski ALT-USB ALTIMETR Modelarski ALT-LED Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie www.adrel.com.pl/download Parametry ALT-USB Sposób pomiaru wysokości: pomiar zmian ciśnienia Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Moduł styków bezprądowych (Dry Contact) do termostatu PQDSBNGCM0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości

Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości MINIPAN Cyfrowe urządzenia pomiarowe, nadzór temperatury i sieci Urządzenia specjalne na Ŝyczenie klienta www.ziehl.de Instrukcja obsługi Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP)

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny VIP XD Sieciowy serwer wizyjny PL Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny PL 2 VIP XD Instrukcja szybkiej instalacji Uwaga Należy zapoznać się z zaleceniami użytkowymi i ostrzeżeniami podanymi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Termo-anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -135 Anemometr HOT AIR

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB NIBE Uplink Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB 1233-1 231221 1 IHB - NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny Informacje ogólne Niniejsza instrukcja serwisowa

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU v. 1.00 SCHEMAT REALIZACJI ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU KROK 1 Uruchomienie katalogu KROK 2 Przeglądanie oferty KROK 3a Wyszukiwanie wg zawartości KROK 3b Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo