SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie WSB/PN/195/11/2009 Niniejsza SIWZ składa się 82 ponumerowanych stron Warszawa, dnia r. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Jacek Kacperski (podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego) 1

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ ul. Kondratowicza Warszawa Tel , faks , Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ, ul. Kondratowicza 8 w Warszawie z Zakładem Ubezpieczeń za pośrednictwem firmy brokerskiej Alfa Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szewskiej 1, w zakresie n/w rodzajów ubezpieczeń wyspecyfikowanych w poniższym opisie. 2. Wymagany okres ubezpieczenia: r r. 3. Ogólne informacje dotyczące Zamawiającego: a. Regon : , b. NIP : , c. PKD podstawowy: 8511 (szpitalnictwo), d. Liczba pracowników (szczegóły określa Załącznik Nr 6 do SIWZ): ok osób zatrudnionych na umowę o pracę, aktualnie 1 osoba na kontrakcie, ok. 116 osób odbywające staże i specjalizacje, ok. 12 wolontariuszy, ok. 98 osób zatrudnionych na umowy zlecenia, aktualnie ok. 500 osób odbywających praktyki zawodowe (studentów), aktualnie 1 poborowy odbywający służbę zastępczą, aktualnie 3 więźniów odbywających karę na terenie Szpitala na podstawie umowy z zakładem karnym, w chwili obecnej Szpital nie ma podpisanych umów o praktyki zawodowe uczniów jak również nie ma pielęgniarek odbywających przeszkolenie po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu, powyższe stany zatrudnienia lub umów będą ulegać zmianom w trakcie obowiązywania umów ubezpieczenia. e. Oddziały szpitalne i stan łóżek: zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ, f. Planowana liczba hospitalizowanych w okresie ubezpieczenia.: ok osób, g.planowana liczba porad w okresie ubezpieczenia : ok porad, 2

3 h.planowany przychód w okresie ubezpieczenia : ok zł, i. Czynności wykonywane przez podwykonawców : przygotowywanie posiłków, pranie, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego, wywóz odpadów komunalnych, ochrona, dezynfekcja, deratyzacja, transport medyczny, sekcje zwłok, usługi utrzymania czystości.. 4. Odszkodowania wypłacane będą z uwzględnieniem podatku VAT. 5. Dotychczasowa szkodowość za ostatnie 3 lata (stan do sierpnia 2009 r.) : a. Rok 2007: Ubezpieczenie mienia: 2 szkody na łączną kwotę zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej : 1 wypłacona szkoda w wysokości zł (zdarzenie z r.), Ubezpieczenia komunikacyjne : 1 szkoda z ubezpieczenia OC na kwotę 2.450,00 zł, b. Rok 2008 r. : Ubezpieczenie mienia: 7 szkód na łączną kwotę zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 2 wypłacone szkody w kwocie zł (zdarzenie z 2001 r.) oraz zł. (zdarzenie z 1999 r.), Ubezpieczenia komunikacyjne : brak szkód, c. Rok 2009 r. : Ubezpieczenie mienia: brak szkód, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 1 wypłacona szkoda w wysokości zł (zdarzenie z 2007 r.). Ubezpieczenia komunikacyjne : brak szkód, d. Pozostałe informacje : dodatkowo do Szpitala zgłoszone zostały roszczenia z tytułu zdarzeń, na które zostały ustanowione rezerwy : 2 zdarzenia z 1999 r., na które ustanowiono rezerwy w wysokości zł oraz zł, 1 zdarzenie z 2001 r., na które ustanowiono rezerwę w wysokości zł, 1 zdarzenie z 2005 r., na który ustanowiono rezerwę w wysokości zł, 3 zdarzenia z 2007 r., na które ustanowiono rezerwy w wysokości zł, zł i zł, 6. Miejsca ubezpieczenia : dla ubezpieczenia określonego w pkt. 7a i 7b: ul. Kondratowicza 8, Warszawa, ul. Suwalska 11, Warszawa, dla przenośnego sprzętu elektronicznego oraz wartości pieniężnych w transporcie : terytorium RP, dla ubezpieczeń określonych w pkt. 7c, 7d i 7e : terytorium RP. 7. Rodzaje wymaganych ubezpieczeń: 7a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 3

4 Wymagany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia mienia: Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia z wyniku zdarzeń losowych o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego (wg systemu od wszystkich ryzyk). Udział własny, franszyza redukcyjna: 0 %, Franszyza integralna: 50 EURO. Ograniczenia odpowiedzialności : Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne klauzule dodatkowe : Klauzula Reprezentantów że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczonego należy rozumieć Dyrektora Szpitala. Klauzula przyjęcia do ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto. że zakład ubezpieczeń przyjmuje do ubezpieczenia budynki, budowle (grupy I i II KŚT), maszyny i urządzenia (grupy od III do VIII KŚT) wg wartości księgowej brutto bez względu na ich zużycie techniczne i księgowe. Klauzula wyłączenia proporcji w przypadku ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto że w przypadku ubezpieczenia mienia (środków trwałych: grupy od I do VIII) wg wartości księgowej brutto nie ma zastosowania zasada proporcji w przypadku szkody całkowitej i/lub częściowej przy założeniu, że suma ubezpieczenia ustalona wg wartości księgowej brutto będzie odpowiadać wartości ewidencyjnej brutto mienia na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia będzie niższa od wartości księgowej brutto przedmiotu szkody wynikającej z ewidencji księgowej na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto do wartości księgowej brutto wynikającej z ewidencji księgowej na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia. Klauzula wyłączenia zasady proporcji w odszkodowaniu w przypadku szkody całkowitej Strony ustalają, że zasada proporcji nie będzie stosowana w przypadku szkody całkowitej. Klauzula ubezpieczenia oszklenia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzula postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje 4

5 ubezpieczeniem wszelkie oszklenia wewnętrzne i zewnętrzne w ubezpieczonych budynkach do wysokości sumy ubezpieczenia budynku, w którym znajdują się oszklenia. Klauzula automatycznego pokrycia że zakład ubezpieczeń obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowo nabyte mienie oraz te, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. W/w mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem majątku. Na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniową objęte zostanie mienie, które nie znalazło się na wykazie sporządzonym na dzień r., a które to będzie w posiadaniu przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Składka za mienie ubezpieczone na mocy w/w klauzuli wyliczona zostanie jako 50% taryfy rocznej dla danej kategorii mienia (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie) i będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: zł Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych że rozszerza się ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym : - przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, - przedmiotem robót budowlano-montażowych w do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Klauzula ta nie dotyczy jakichkolwiek nowobudowanych obiektów budowlanych. W/w klauzula przestaje obowiązywać w przypadku, gdy łączna wartość wszystkich prac remontowo-modernizacyjnych, których wykaz zostanie przez Szpital przekazany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przekroczy zł. Po przekroczeniu wartości zł ewentualna ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z klauzuli może być udzielona na pisemny wniosek Ubezpieczającego i za pisemna zgodą Ubezpieczyciela za opłatą ustalonej przez strony indywidualnie dodatkowej składki. Klauzula przewłaszczenia mienia że ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank. Klauzula przepięć że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego do pełnej 5

6 sumy ubezpieczenia zgodnie z umową ubezpieczenia bez określania limitów odpowiedzialności oraz w następstwie zakłóceń w dostawie energii elektrycznej z limitem odpowiedzialności zł. Klauzula 72 godzin że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (np. huraganu) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy/udziału własnego określonych w niniejszej polisie. Klauzula wprowadzająca system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dla przedmiotów nietrwałych wyposażenia, mienia osób trzecich oraz wartości pieniężnych. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że przedmioty nietrwałe-wyposażenie, mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne ubezpieczone są w systemie pierwszego ryzyka. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych. że uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych za wystarczające pod warunkiem ich sprawności i stosowania. Klauzula przyjęcie do ubezpieczenia wszystkich budynków wg I klasy ryzyka pożarowego że zakład ubezpieczeń przyjmuje dla celów ubezpieczeniowych, że wszystkie budynki i budowle należące do Ubezpieczającego w ramach zawartej umowy są obiektami I klasy ryzyka pożarowego. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego że sprzęt elektroniczny znajdujący się w wykazach mienia do ubezpieczenia w ramach niniejszego ubezpieczenia jest ubezpieczony w pełnym zakresie ubezpieczenia wg systemu od wszystkich ryzyk. Klauzula dokumentów że ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty odtworzenia danych nieinformatycznych, dokumentacji, planów, akt, które ulegną zniszczeniu na skutek ubezpieczonych ryzyk. Ubezpieczone koszty to : koszty uzyskania kopii dokumentów z materiałów źródłowych kontrahentów, koszty uzyskania kopii lub odpisów we właściwych urzędach i instytucjach, koszty przywrócenia uszkodzonych dokumentów do stanu z przed szkody (np. osuszanie) i ich zabezpieczenia na czas szkody, 6

7 koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu odtworzenia w/w dokumentów, koszty archiwizacji dokumentów, w tym opłata za wynajęcie firmy zawodowo zajmującej się archiwizacją. Suma ubezpieczenia ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula wprowadzająca system wypłaty odszkodowania do wartości odtworzeniowej że : odszkodowanie dla przedmiotów nietrwałych-wyposażenia oraz mienia osób trzecich ubezpieczonych w systemie I ryzyka będzie wypłacone wg wartości odtworzeniowej (również w zakresie ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku), odszkodowanie dla maszyn, urządzeń i wyposażenia (grupy od III do VIII KŚT) w zakresie ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu będzie wypłacone wg wartości odtworzeniowej. Klauzula kosztów dodatkowych że w ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń pokrywa dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania ubezpieczenia: a) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku, b) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia c) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków d) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody z limitem odpowiedzialności zł, e) koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, pod warunkiem że koszty zostaną poniesione z limitem odpowiedzialności zł. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. Klauzula potrącania rat że w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 7

8 Klauzula zgłaszania szkód że zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Klauzula miejsca ubezpieczenia że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, również nie wymienionych z adresu w polisie. Klauzula płatności składki i czasu ochrony że: 1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego, pod warunkiem posiadania wystarczających środków na swoim koncie bankowym. 2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 i Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład ubezpieczeń do rozwiązania umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa. Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień. Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych że do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach umowy w okresie ubezpieczenia będą 8

9 mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące polisie głównej w stosunku, do której wykonywane jest doubezpieczenie. Klauzula ryzyka wandalizmu że za wandalizm uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzula likwidacji drobnych szkód że w przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość nie przekracza ,00 zł. ponad wartość franszyzy redukcyjnej/udziału własnego na dzień jej powstania, ubezpieczający ma prawo przystąpić, natychmiast do likwidacji takiej szkody zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby która wykryła szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. Klauzula pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się na poza lokalizacjami Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego. że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Zakres terytorialny Polska. Limit odpowiedzialności zł. Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w wyniku kradzieży zwykłej (bez włamania). Limit odpowiedzialności: zł. 9

10 Limit odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej nie podlega automatycznemu odtworzeniu. Klauzula zabezpieczeń dla wartości pieniężnych w lokalu i w transporcie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz rabunku w transporcie nie mają zastosowania przepisy OWU oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody polegające na kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków takiego jak: kamery przesyłowe, napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoża budynków, lub budowli, w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej ryzyko pomalowania mienia że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na pomalowaniu mienia (graffiti). Limit odpowiedzialności ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula nie odbudowania majątku dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku szkody Ubezpieczający może odstąpić od odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia a wypłata odszkodowania nastąpi według wartości przyjętej do ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto (w przypadku ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto). Klauzula regresowa Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko: osobom fizycznym świadczącym pracę na rzecz Ubezpieczonego, w tym także zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego, osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczonym, Ponadto Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu, jeżeli jego dochodzenie odbyłoby się ze szkodą dla Ubezpieczonego. 10

11 Klauzule fakultatywne : Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów że zakład ubezpieczeń obejmuje ochrona ubezpieczeniową szkody w mieniu spowodowane przerwą w dostawie mediów (prądu, gazu, wody, lub innego medium). Urzędowe ograniczenia odtworzenia że jeżeli przez urzędowe ograniczenia odtworzenia zostanie zakazane odtworzenie budynku uszkodzonego lub całkowicie zniszczonego, objętego pokryciem na podstawie zawartej umowy Ubezpieczyciel jako odszkodowanie wypłaci taką kwotę, jaka była by należna przy odtworzeniu w danym przypadku. Klauzula uznania Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są znaczące dla oceny ryzyka, chyba że pewne okoliczności zostały celowo (umyślnie) ukryte. Klauzula błędów i przeoczeń Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego pokryciem ubezpieczeniowym pomimo to, iż ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego. Klauzula dokumentowania kosztów prac remontowo-budowlanych Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, że Ubezpieczyciel akceptuje uproszczoną formę kalkulacji kosztów wykonanych po szkodzie prac remontowobudowlanych i instalacyjnych pod warunkiem, że zawiera ona wyszczególnienie wykonanych robót wraz z ich obmiarem oraz ceną jednostkową. Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny jednostkowe robót i materiałów o ile nie odbiegają one od średnich cen rynkowych. Płatność składki : Składka płatna w 4 ratach wg n/w terminów: - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r. - 3 rata płatna do dnia r. - 4 rata płatna do dnia r. 11

12 Pozostałe wymagania: Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty. 12

13 Przedmiot i sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wg Tabeli nr 1 Tabela nr 1 Lp. Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia z VAT Odszkodowanie płatne z VAT TAK NIE TAK NIE 1. Budynki i budowle *(stan na wartość księgowa dzień ): ,44 zł brutto Sumy stałe X X 2. Maszyny i urządzenia wartość księgowa **(stan na dzień ) : ,80 zł brutto Sumy stałe X X Mienie osób trzecich przyjęte 3. przez WSzB w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie ,00 zł wartość rzeczywista Pierwsze ryzyko X X itp. 4. Środki obrotowe ,00 zł cena nabycia, koszt wytworzenia Sumy stałe X X 5. Przedmioty nietrwałe wyposażenie ,00 zł wartość odtworzeniowa Pierwsze ryzyko X X 6. Wartości pieniężne ,00 zł wartość nominalna Pierwsze ryzyko Szlaban wjazdowy ,00 zł wartość odtworzeniowa Sumy stałe X - X - * - zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ** - zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13

14 Podlimity odpowiedzialności na ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający kierując się wysokością przypuszczalnej maksymalnej straty jaką może ponieść w okresie ubezpieczenia. Tabela nr 2 Przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia: Lp. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia w zł na jedną i wszystkie placówki Szpitala łącznie Mienie: Urządzenia, maszyny, wyposażenie, 1. przedmioty nietrwałe od kradzieży z włamaniem i rabunku Środki obrotowe od kradzieży z włamaniem 2. i rabunku Mienie osób trzecich od kradzieży z 3. włamaniem i rabunku Wartości pieniężne od kradzieży z 4. włamaniem i rabunku z lokalu oraz rabunku w transporcie na terenie RP ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Charakterystyka posiadanych zabezpieczeń: 1. Czy teren Szpitala jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej : nie 2. Sposób przechowywania gotówki : kasa pancerna przymocowana do podłoża, 3. Sposób zabezpieczenia pomieszczeń Szpitala (ilość zamków w drzwiach, sposób zabezpieczenia okien) - jeden lub dwa zamki, kraty zamontowane w niektórych oknach, 4. Czy Szpital posiada podpisana umowę z firmą ochrony mienia (jeśli tak to czy ochrona jest całodobowa, ilość osób chroniących, czy obejmuje też włączenie do akcji załóg interwencyjnych: tak, całodobowa ochrona z załogą 45 osobową, interwencja w ciągu 7 minut od czasu wezwania, 5. Czy pomieszczenia Szpitala są wyposażone w alarm : jest alarm antywłamaniowy połączony z grupą interwencyjną, obejmuje jedynie niektóre pomieszczenia, 6. Czy w Szpitala są przyciski antynapadowe : nie. 7b. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wymagany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia mienia: Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zgodnie z OWU wg systemu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o n/w ryzyka : 14

15 ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia na terenie RP, szkody powstałe w następstwie huraganu, szkody powstałe w następstwie trzęsienia ziemi, ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących, ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji z limitem odpowiedzialności zł, ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji z limitem odpowiedzialności zł. Przedmiot i sumy ubezpieczenia mienia: Stacjonarny sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk : Przenośny sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk : Koszty odtworzenia danych i oprogramowanie : ,16 zł ,71 zł ,00 zł Szczegółowa specyfikacja sprzętu została zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ. Ograniczenia odpowiedzialności : Udział własny, franszyza redukcyjna : 0 %, Udział własny dla przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia : 10% odszkodowania Franszyza integralna : 50 EURO. Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne klauzule dodatkowe : Klauzula Reprezentantów że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczonego należy rozumieć Dyrektora Szpitala. Klauzula przyjęcia do ubezpieczenia mienia że Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny wg wartości księgowej brutto. Wypłata odszkodowania zostanie dokonana wg wartości odtworzeniowej, nie więcej jednak niż wartość księgowa brutto sprzętu dotkniętego szkodą (suma ubezpieczenia) bez względu na jego rok produkcji i zużycie techniczne i bez stosowania zasady proporcji w odszkodowaniu o ile suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą nie będzie niższa niż jego wartość księgowa brutto na dzień sporządzenia wykazu do ubezpieczenia. 15

16 Klauzula automatycznego pokrycia że zakład ubezpieczeń obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystek nowo nabyty sprzęt elektroniczny oraz ten, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. W/w sprzęt elektroniczny zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem majątku. Na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniową objęty zostanie sprzęt elektroniczny, który nie znalazło się na wykazie sporządzonym na dzień r., a który to będzie w posiadaniu przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Składka za mienie ubezpieczone na mocy w/w klauzuli wyliczona zostanie jako 50% taryfy rocznej i będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: zł. Klauzula przewłaszczenia mienia że ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank. Klauzula 72 godzin że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (np. huraganu) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy/udziału własnego określonych w niniejszej polisie. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych. że uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych za wystarczające pod warunkiem ich sprawności i stosowania. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. 16

17 Klauzula potrącania rat że w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula zgłaszania szkód że zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Klauzula miejsca ubezpieczenia że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, również nie wymienionych z adresu w polisie. Klauzula płatności składki i czasu ochrony że: 1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego, pod warunkiem posiadania wystarczających środków na swoim koncie bankowym. 2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 i Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład ubezpieczeń do rozwiązania umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa. Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień. 17

18 Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych że do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach umowy w okresie ubezpieczenia będą mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące polisie głównej w stosunku, do której wykonywane jest doubezpieczenie. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzula likwidacji drobnych szkód że w przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość nie przekracza 5.000,00 zł. ponad wartość franszyzy redukcyjnej/udziału własnego na dzień jej powstania, ubezpieczający ma prawo przystąpić, natychmiast do likwidacji takiej szkody zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby która wykryła szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się na poza lokalizacjami Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego. że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Zakres terytorialny Polska. Limit odpowiedzialności zł. Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w wyniku kradzieży zwykłej (bez włamania). Limit odpowiedzialności: zł. Limit odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej nie podlega automatycznemu odtworzeniu. Klauzula pokrycia kosztów naprawy zabezpieczeń że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na zniszczeniu urządzeń 18

19 zabezpieczających tj. w szczególności ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, krat, rolet, żaluzji oraz systemów alarmowych. Odszkodowanie za szkody w zniszczonych urządzeniach zabezpieczających ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. Nie ma zastosowania franszyza/udział własny. Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł. ponad sumę ubezpieczenia. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko. Klauzula regresowa Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko: osobom fizycznym świadczącym pracę na rzecz Ubezpieczonego, w tym także zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego, osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczonym, Ponadto Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu, jeżeli jego dochodzenie odbyłoby się ze szkodą dla Ubezpieczonego. Klauzule fakultatywne : Klauzula uznania Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są znaczące dla oceny ryzyka, chyba że pewne okoliczności zostały celowo (umyślnie) ukryte. Klauzula błędów i przeoczeń Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego pokryciem ubezpieczeniowym pomimo to, iż ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego. Płatność składki : Składka płatna w 4 ratach wg n/w terminów: - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r. - 3 rata płatna do dnia r. - 4 rata płatna do dnia r. 19

20 Pozostałe wymagania: Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty. 7c. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Suma gwarancyjna: Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Euro na jedno i Euro na wszystkie zdarzenia Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 136b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Płatność składki: Składka płatna w 4 ratach wg n/w terminów: - 1 rata płatna do dnia r., - 2 rata płatna do dnia r. - 3 rata płatna do dnia r. - 4 rata płatna do dnia r. 7d. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym za szkody związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej Suma gwarancyjna: Zakres podstawowy suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia ,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy - W z ó r - UMOWA GENERALNA NR zawarta w dniu...2016 r. w Kielcach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 51, NIP:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Gmina Tarnów Opolski nr sprawy ZPE.271.06.2016 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony Adres

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo