(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (51) Int. Cl. A61M1/02 ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2007/07 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie do separacji składników płynu (30) Pierwszeństwo: DE DE U (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2006/14 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 08/2007 (73) Uprawniony z patentu: Lmb Lab med Blutbank Technologie GmbH, Schwaig, DE Maco Pharma International GmbH, Langen, DE (72) Twórca (y) wynalazku: PL/EP T3 JENTSCH Klaus, Oberding, DE NOBIS Hans-Peter, Gelsenkirchen, DE JESSEN Erik, Grund Sund, SE (74) Pełnomocnik: Kancelaria Patentowa rzecz. pat. Kamiński Zbigniew Warszawa Al. Jerozolimskie 101/18 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 2 EP U-2902n/07 Urządzenie do separacji składników płynu. Opis [0001] Przedmiotem wynalazku jest sposób separacji, dla rozdzielania rozwarstwionego płynu, zwłaszcza rozdzielania odwirowanej krwi całkowitej na jej składniki. [0002] Krew konserwowana nie jest dostarczana odbiorcy krwiodawstwa w takim stanie w jakim została pobrana. Od dłuższego czasu podczas transfuzji zostało wprowadzone leczenie składnikami krwi. Oznacza to, że pacjent otrzymuje dziś dokładnie ten składnik krwi, który jest dla niego potrzebny. [0003] Pacjent, na przykład dla podtrzymania zaopatrzenia w tlen po utracie krwi, otrzymuje krwinki czerwone czyli erytrocyty, w przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi otrzymuje płynne osocze, a w przypadku zaburzeń krzepnięcia, spowodowanych zbyt małą zawartością płytek krwi w krwi pacjenta, otrzymuje płytki krwi czyli trombocyty. [0004] Uzyskiwanie składników krwi - erytrocytów, osocza krwi, trombocytów i błony leukocytów czyli Buffy Coat jest dokonywane w dwóch różnych systemach worków hematologicznych (systemy góra-góra i góra dół), które w nawiązaniu do niniejszego wynalazku różnią się tylko tym, że w systemie góra-dół możliwe jest równoległe uzyskiwanie erytrocytów i osocza. Ponadto systemy worek hematologiczny-przewód rurowy rozróżnia się również pod względem ilości połączonych ze sobą worków hematologicznych. [0005] Obydwa stosowane systemy worek hematologiczny-przewód rurowy, stanowiące każdorazowo system zamknięty, od początku separacji są zaopatrzone w potrzebne do uzyskiwania składników krwi worki hematologiczne,

3 3 przewody rurowe, oraz roztwór odżywczy, na przykład SAG Manitol, dzięki czemu może być dokonywane sterylne uzyskiwanie składników. [0006] W worku na krew w systemie worek hematologiczny-przewód rurowy, znajduje się odwirowana krew całkowita. Dzięki uprzedniemu odwirowaniu, krew w tym worku jest podzielona na oddzielone od siebie warstwy. W górnej części worka znajduje się osocze o barwie jasno bursztynowej, w środku worka trombocyty i błona leukocytów (Buffy Coat), a na dole worka ciemno czerwone erytrocyty. [0007] Za pomocą urządzenia do wyciskania rozwarstwione składniki zostają w systemie worek-przewód wyciśnięte z pierwszego worka do innych worków. [0008] Takie urządzenie do wyciskania jest znane z niemieckiego opisu patentowego nr DE Urządzenie do wyciskania jest wyposażone w korpus z przymocowaną do niego przechylną płytą wyciskającą. Worek hematologiczny z odwirowaną krwią całkowitą zostaje umieszczony między korpusem i płytą wyciskającą. Naciskanie na płytę wyciskającą w kierunku korpusu powoduje ściskanie znajdującego się między nimi worka hematologicznego i odprowadzanie pierwszego składnika krwi całkowitej z otworu w górnej części worka hematologicznego do innego worka hematologicznego. [0009] Oznacza to, że w przedstawionym stanie techniki za pomocą jednej płyty wyciskającej i w powyżej wyjaśnionym systemie worek-przewód wymienione składniki krwi przepływają do poszczególnych, przewidzianych dla nich worków hematologicznych. [0010] Ze stanu techniki wynikają jednak wady mające wpływ na jakość i dalszą przeróbkę otrzymanych produktów hematologicznych. Po wyciśnięciu jednego składnika krwi całkowitej do innego worka zostało stwierdzone podwyższone skażenie bakteriami. Z tego powodu, z medycznego punktu widzenia, konieczne

4 4 jest przeciwdziałanie temu skażeniu. Ponadto podczas zamrażania dochodzi do pękania worków z osoczem. [0011] Amerykański opis patentowy US-B omawia sposób rozdzielania rozwarstwionego płynu, zwłaszcza rozdzielania odwirowanej krwi całkowitej na jej składniki, polegający na zastosowaniu następujących kroków: osadzenie w pierwszym gnieździe pierwszego pojemnika z przeznaczonym do rozdzielania rozwarstwionym płynem, osadzenie w drugim gnieździe drugiego pojemnika, do którego ma być doprowadzony pierwszy oddzielony składnik, przesłanie tego składnika płynu z pierwszego pojemnika do połączonego z nim drugiego pojemnika za pomocą pierwszej instalacji przesyłowej, przesłanie płynu, po rozdzieleniu składników, za pomocą instalacji przesyłowej i przez trzeci zespół odcinający z trzeciego pojemnika do pierwszego pojemnika, przy czym przewidziane jest trzecie gniazdo dla trzeciego pojemnika i przy czym trzeci pojemnik jest połączony z pierwszym pojemnikiem i z drugim pojemnikiem. Ten opis omawia ponadto krok usuwania czynnika gazowego i jego przesyłanie do innego pojemnika. [0012] Celem wynalazku jest zatem opracowanie takiego sposobu rozdzielania rozwarstwionego płynu, zwłaszcza rozdzielania odwirowanej krwi całkowitej, który umożliwi zmniejszenie skażenia bakteriami w pojemnikach i powiększy ich odporność na zamrażanie. [0013] Zadanie to zrealizowano zgodnie z niezależnym zastrzeżeniem 1 niniejszego wynalazku. [0014] Korzystne kolejne wykonania według niniejszego wynalazku są przedmiotem zastrzeżeń zależnych. [0015] W kolejnym wykonaniu według niniejszego wynalazku separator, przy zastosowaniu którego wykonywane jest rozdzielanie składników, jest wyposażony

5 5 w czujnik stwierdzający czy przesyłane powietrze, albo czynnik gazowy, zostało całkowicie usunięte z drugiego pojemnika. Ten czujnik jest korzystnie umieszczony na zespole odcinającym, albo w zespole odcinającym. [0016] Dla zrealizowania całkowicie automatycznego rozdzielania rozwarstwionego płynu konieczne jest, by separator mógł wykryć, czy powietrze zostało całkowicie odprowadzone z odpowietrzanego pojemnika. [0017] W kolejnym wykonaniu według niniejszego wynalazku separator do rozdzielania rozwarstwionego płynu jest wyposażony w wagę do ważenia rozdzielanego płynu, oraz ewentualnie w przynajmniej jedną wagę do ważenia poszczególnych jego składników. [0018] W tym wykonaniu możliwe jest ważenie wszystkich uzyskanych składników i tym samym uzyskanie wartościowych danych technologicznych dla dalszej przeróbki i przebiegu procesu rozdzielania. [0019] W innym wykonaniu według wynalazku separator do rozdzielania rozwarstwionego płynu jest wyposażony w przynajmniej drugi czujnik, który wykrywa czy poszczególne składniki rozdzielanego płynu każdorazowo zostały całkowicie usunięte z pierwszego pojemnika, albo stwierdza jakie położenie przyjmuje składnik w rozdzielanym płynie. [0020] Równie konieczny dla całkowicie automatycznego rozdzielania rozwarstwionego płynu jest czujnik do sprawdzania, czy dany składnik został usunięty z pierwszego pojemnika z rozdzielanym płynem. Ponadto ten czujnik może być użyty do określania stosunku poszczególnych składników w pierwszym pojemniku. W połączeniu z wagami do określania ciężaru składników płynu, oraz z wagą do określania ciężaru rozwarstwionego płynu, może być wówczas stwierdzana prognoza dotycząca przewidywanych ilości składników. Na przykładzie uzyskiwania składników krwi oznacza to, że liczba hematokrytowa jest

6 6 określana bieżąco za pomocą czujnika, a na podstawie ciężaru wyjściowego i ciężaru składników może być ustalane jaka jest oczekiwana ilość składnika krwi i kiedy można spodziewać się początku przesyłania następnego składnika. [0021] Niniejszy wynalazek gwarantuje, że z systemu w separatorze nie przedostaje się do otoczenia żadna ilość powietrza. Dzięki temu można zapewnić, że na przykład w systemie worek-przewód składniki krwi mogą być utrzymywane w stanie całkowicie sterylnym. [0022] W kolejnym wykonaniu według wynalazku dalsze gniazda 4 i 5 są przygotowane do przyjęcia składników rozdzielanego płynu w osadzonych w nich pojemnikach. Dzięki temu, zwłaszcza przy zastosowaniu separatora do rozdzielania krwi całkowitej, mogą być zastosowane wszystkie używane systemy worek-przewód z maksymalnie pięcioma workami hematologicznymi. [0023] W innym wykonaniu według wynalazku zastosowana jest druga instalacja przesyłowa i trzecia instalacja przesyłowa, stanowiące zespoloną instalację przesyłową. Może to być wykonane na przykład za pomocą dwukierunkowej płyty wyciskającej, która w pierwszym kierunku może ściskać trzeci pojemnik, na przykład worek z roztworem odżywczym, oraz w drugim kierunku może ściskać drugi pojemnik, na przykład worek z osoczem. [0024] To wykonanie według wynalazku umożliwia poprawienie zwartości separatora i zmniejszenie jego gabarytów. [0025] W wykonaniu według wynalazku jest zastosowane urządzenie zamykające, które po zakończeniu przebiegu rozdzielania trwale odcina połączenie między pojemnikami, czyli zwłaszcza zamyka instalacje rurowe z tworzywa sztucznego. To urządzenie zamykające jest korzystnie osadzone w urządzeniach odcinających albo na nich. Dla przypadku gdy są to przewody rurowe z tworzywa sztucznego,

7 7 urządzenia zamykające są nazywane przyciskami zgrzewającymi, zgrzewającymi rury z tworzywa sztucznego przy użyciu prądu o wysokiej częstotliwości. [0026] W innym wykonaniu według wynalazku separator zastosowany do realizowania sposobu rozdzielania składników jest wyposażony w zespół sterowania, regulujący całkowicie automatycznie przebieg rozdzielania składników, przez sterowanie instalacjami przesyłowymi, oraz zespołami odcinającymi i zamykającymi, na podstawie sygnałów doprowadzanych z wag, oraz ewentualnie z czujników, a otrzymane dane procesowe są gromadzone. [0027] To wykonanie umożliwia, by personel obsługujący separator tylko umieszczał odpowiednie pojemniki, na przykład system worki-przewody i wyjmował je z separatora. Dzięki temu może być zaoszczędzony czas pracy i można uniknąć błędów obsługowych. [0028] W kolejnym wykonaniu według wynalazku dane uzyskane podczas wykonywania procesu rozdzielania są przesyłane z zespołu sterowania do urządzenia do przetwarzania danych. [0029] Przesyłanie danych między zespołem sterowania i urządzeniem do przetwarzania danych może następować na przykład za pomocą sieci bezprzewodowej LAN (local area network), umożliwiając kolejne przetwarzanie danych z procesu rozdzielania składników i ich odpowiednie zastosowanie. Odpada ręczne przesyłanie danych podczas trwania procesu rozdzielania składników. [0030] W innym wykonaniu według wynalazku separator zastosowany do realizowania sposobu rozdzielania składników jest wyposażony w silniki krokowe, które zależnie od danych doprowadzanych z pierwszego, oraz ewentualnie z drugiego czujnika, są tak sterowane, że separator nastawia w pojemnikach ciśnienie konieczne dla rozdzielania składników.

8 8 [0031] W wykonaniu według wynalazku separator zastosowany do realizowania sposobu rozdzielania składników jest ponadto wyposażony w obudowę dla filtra miękkiego, przez który płynie oddzielany składnik. Działanie filtra zmniejsza się gdy filtr miękki zbytnio spuchnie wskutek działania przepływającego przez niego płynu. Objętość, którą zajmuje filtr miękki, może być ograniczona jego obudową, dzięki której skuteczność filtra może być utrzymywana na stałym poziomie. [0032] W kolejnym wykonaniu według wynalazku separator zastosowany do realizowania sposobu rozdzielania składników jest wyposażony w przynajmniej jeden pojemnik, tak zwany system Smartlabel (inteligentna etykieta), proponowany już przez zgłaszającego niniejszy wynalazek w opisie patentowym nr DE A1. W przypadku systemu Smartlabel chodzi o urządzenie do nadzorowania i zarządzania produktami, umieszczone w produkcie albo na produkcie. Urządzenie jest wyposażone w zespół nadajnik/odbiornik, w którym są gromadzone dane dotyczące produktu. Dane dotyczące produktu wpisywane za pomocą zewnętrznego urządzenia do drukowania/odczytywania, są bezdotykowo wpisywane i odczytywane w zespole nadajnik/odbiornik. Urządzenie jest wyposażone ponadto w czujnik, kontrolujący zmienny w czasie parametr stanu produktu i w zależności od uzyskanej wartości zmiennego w czasie parametru przesyła dane o aktualnym stanie produktu do zespołu nadajnik/odbiornik. Odpowiednie dane dotyczące aktualnego stanu produktu są zapisywane jako reakcja na dane przyjmowane z czujnika w zespole nadajnik/odbiornik. [0033] W przykładzie dotyczącym uzyskiwania składników krwi za pomocą tej technologii, dane zgromadzone w ten sposób mogą być bezpośrednio zawarte w etykiecie na worku ze składnikiem krwi, może to być na przykład numer serii, data, godzina albo ilość wytworzonego produktu.

9 9 [0034] Niniejszy wynalazek zostanie poniżej wyjaśniony na podstawie przykładów wykonania, w nawiązaniu do załączonego rysunku. [0035] Na tym rysunku: [0036] Fig.1 przedstawia pierwsze wykonanie separatora w systemie góra-góra składającym się z czterech worków hematologicznych. [0037] Fig.2 przedstawia system worków hematologicznych, wykonany jako system góra-góra z czterema workami hematologicznymi. [0038] Fig.1 przedstawia wykonanie separatora według niniejszego wynalazku, służące do eksploatacji w systemie góra-góra, składające się z czterech worków hematologicznych. [0039] Pierwsza zawieszka 6 jest przymocowana do wagi 10 umieszczonej na korpusie 25 separatora. Zawieszka 6 służy do zawieszania i ważenia pierwszego worka hematologicznego 1 zamkniętego i sterylnego systemu worków hematologicznych. Pierwszy worek hematologiczny zawiera odwirowaną krew całkowitą. Pierwszy worek hematologiczny 1 wisi między płytą wyciskającą 13 i korpusem 25, służącym jako ściana dociskowa. Pierwsza rurowa instalacja przesyłowa, należąca do systemu worek-przewód, łącząca worek hematologiczny 1 z workiem hematologicznym 2, przyjmujący osocze odwirowanej krwi całkowitej, jest prowadzona przez głowice zaciskowe i zamykające A i D. Dla wyciskania osocza z pierwszego worka hematologicznego 1 są uruchamiane siłowniki pneumatyczne 14 i 15, względnie silniki skokowe (nie pokazane), dzięki którym płyta wyciskająca 13 zostaje przemieszczona w kierunku korpusu 25, powodując podwyższenie ciśnienia w worku zakleszczonym między płytą wyciskającą 13 i korpusem 25. Osocze płynie przewodem rurowym do worka dla osocza przez otwartą głowicę zaciskową i zamykającą A i przez otwartą głowicę zaciskową i zamykającą D. W czasie wykonywania tej operacji jest zamknięta

10 10 głowica zaciskowa i zamykająca C, przez którą przewód rurowy prowadzi do czwartego worka, dzięki czemu osocze krwi może trafiać tylko do worka 2 dla osocza. [0040] Głowice zaciskowe i zamykające, dla umożliwienia ich funkcji zaciskania, są wyposażone w elektromagnes i w metalową sprężynę. Po otrzymaniu przez elektromagnes odpowiedniego sygnału połączenie rurowe zostaje zaciśnięte i przepływ nie jest możliwy. Jeżeli elektromagnes nie otrzymuje sygnału, metalowa sprężyna odciąża i otwiera połączenie rurowe w głowicy zaciskowej i zamykającej. [0041] Podczas wyciskania osocza fotokomórka 26 sprawdza czy osocze zostało całkowicie usunięte z worka hematologicznego 1. Fotokomórka 26 odbiera w tym celu strumień światła ze źródła 26a światła, który przechodzi przez znajdujące się początkowo w worku hematologicznym osocze. Jak długo światło przechodzi przez osocze, fotokomórka 26 wysyła sygnał. Gdy jednak zostanie osiągnięty poziom następnej warstwy w odwirowanym worku, czyli gdy tylko Buffy Coat uniesie się między źródło 26a światła i fotokomórkę 26, fotokomórka 26 przestaje wysyłać sygnał, a zespół sterowania (nie pokazany) uznaje, że osocze krwi zostało całkowicie wyciśnięte z worka hematologicznego. Wyciskanie osocza zostało zakończone. Zespół sterujący może mieć postać na przykład pojedynczej płyty PC z szyną PC 104 jako połączeniem z czujnikami i organami wykonawczymi. [0042] Dokonana przez rozdzieleniem składników nastawa ilości Buffy Coat zostaje wraz z osoczem dodatkowo przesłana z worka hematologicznego 1 do worka 2 dla osocza. Czas przesyłania określa się przy tym przy zastosowaniu pomierzonego przez wagę 10 zmniejszenia ciężaru w worku hematologicznym 1. Po wyciśnięciu Buffy Coat do worka 2 dla osocza, głowica zaciskowa i zamykająca D zostaje zamknięta, natomiast głowica zaciskowa i zamykająca C

11 11 zostaje otwarta. Następnie płyta wyciskająca 16 instalacji przesyłowej, za pomocą siłowników pneumatycznych 17 i 18, zostaje przemieszczona w kierunku płyty dociskowej 19. Worek hematologiczny z roztworem odżywczym, na przykład z SAG-Manitolem, umieszczony w zawieszce 8, zostaje ściśnięty aż zawartość worka 5 zostanie całkowicie przesłana do worka hematologicznego 1 poprzez głowice zaciskowe i zamykające C i A. Następnie głowica zaciskowa i zamykająca C zostaje zamknięta, a tym samym połączenie rurowe między workiem 5 i workiem hematologicznym 1 zostaje zaciśnięte. [0043] Następnie siłowniki 17 i 18 poruszają się w przeciwnym kierunku, przemieszczając płytę wyciskającą 16 w kierunku korpusu 25, który pełni funkcję płyty dociskowej 24 na poziomie worka 2 z osoczem. Ciśnienie w worku 2 z osoczem powiększa się do chwili, gdy nastawiona ilość Buffy Coat, pomierzona przez wagę 11, trafi do worka 4 dla Buffy Coat poprzez głowicę zaciskową i zamykającą E. Następnie głowica zaciskowa i zamykająca E zostaje znów zamknięta, natomiast głowica zaciskowa i zamykająca D zostaje otwarta, jak również głowica zaciskowa i zamykająca A zostaje zamknięta, celem doprowadzenia powietrza zawartego teraz w górnej części worka 2 z osoczem do worka 5 z czynnikiem odżywczym. Płyta wyciskająca 16 ściska przy tym w dalszym ciągu worek hematologiczny 2. [0044] Celem wykrycia czy powietrze zostało całkowicie wyciśnięte z worka 2 dla osocza, w głowicy zaciskowej i zamykającej D jest umieszczona fotokomórka 27, która na przykład na podstawie wysyłanego i odbieranego promienia światła może wykryć, czy osocze krwi trafiło już przez przewód rurowy do głowicy zaciskowej i zamykającej D.

12 12 [0045] Gdy już osocze krwi zostało doprowadzone do głowicy zaciskowej i zamykającej D, głowica zaciskowa i zamykająca D zaciska znajdujący się w niej przewód rurowy i czynność wyciskania powietrza zostaje zakończona. [0046] W worku hematologicznym 1 znajdują się ponadto erytrocyty z czynnikiem odżywczym SAG-Manitol, w worku 2 osocze bez skażonego bakteriami powietrza, które teraz znajduje się w nie używanym już worku 5 dla czynnika odżywczego, a w worku hematologicznym 4 znajduje się Buffy Coat. [0047] Części przewodu rurowego znajdujące się w głowicach zaciskowych i zamykających A, C, D, E zostają zaciśnięte i za pomocą promieniowania ultradźwiękowego emitowanego przez generator ultradźwiękowy (nie pokazany) zgrzewane w głowicach zaciskowych i zamykających A, C, D, E. Ponadto przewód rurowy, w odpowiednim miejscu jest już wstępnie perforowany, a po zdjęciu go w tych miejscach z głowic zaciskowych i zamykających A, C, D, E, może zostać rozdzielony przez zwykłe złożenie ze sobą części złącza rurowego. Złącze rurowe i wraz tym worek hematologiczny z produktem krwi są zamknięte albo zgrzewane nie przepuszczając powietrza. [0048] W drugim wykonaniu według wynalazku zamiast systemu góra-góra z czterema workami jest zastosowany system góra-dół z pięcioma workami. System góra-dół odznacza się tym, że przyłącza worków znajdują się nie tylko od góry, ale od góry i od dołu worka. Dzięki temu możliwe jest, by osocze zostało wyciśnięte do góry i równocześnie erytrocyty zostały wyciśnięte w dół, przy czym Buffy Coat czyli leukocyty znajdują się w środku między wyciskanymi składnikami. [0049] Przebieg wyciskania z worka hematologicznego 1 jest sterowany w taki sposób, że zależnie od położenia Buffy Coat, wykrywanego przez czujnik 23 dla Buffy Coat, głowica zaciskowa i zamykająca A i głowica zaciskowa i zamykająca B (nie pokazana) zostają zamknięte, dzięki czemu osocze płynie przez głowicę

13 13 zaciskową i zamykającą A, gdy warstwa Buffy Coat znajduje się od środka do dna worka hematologicznego 1. W tym wykonaniu według wynalazku jest zastosowanych do pięciu podwójnych czujników 23 dla Buffy Coat, których funkcja odpowiada fotokomórce 26a z odpowiednim źródłem 26a światła, ale również do pomyślenia jest każda inna forma wykrywania położenia Buffy Coat. [0050] Jeżeli Buffy Coat znajduje się od środka do góry worka hematologicznego 1, to głowica zaciskowa i zamykająca A zostaje zamknięta, natomiast głowica zaciskowa i zamykająca B zostaje otwarta, dzięki czemu erytrocyty z worka hematologicznego 1 mogą trafić do worka 3 dla erytrocytów (nie pokazanego). Celem tego jest przy tym zatrzymanie Buffy Coat w środku worka hematologicznego 1. Następnie, podobnie jak w pierwszym wykonaniu, powietrze zostaje wyciśnięte z worka dla osocza, przy czym płyty wyciskające oraz głowice zaciskowe i zamykające są odpowiednio sterowane. [0051] Separator według niniejszego wynalazku zastosowany do realizacji sposobu rozdzielania składników jest tak skonstruowany, że mogą zostać zastosowane wszystkie dostępne handlowo systemy worków hematologicznych, system góra-góra albo system góra-dół, niezależnie czy z trzema workami czy z czterema albo z pięcioma workami. Ponadto w systemach worek-przewód mogą zostać zastosowane filtry, na przykład filtry plazmowe. Te ostatnie zostają umieszczone w przeznaczonych dla nich obudowach dla miękkich filtrów, dla poprawienia działania miękkich filtrów. Głowice zaciskowe i zamykające A do E, jak również płyty wyciskające są odpowiednio sterowane, dzięki czemu odwirowana krew całkowita może zostać dostarczona oddzielnie do odpowiednich systemów worek-przewód, gdy tylko personel obsługujący otrzyma odpowiedni system worków z zaopatrzenia materiałowego.

14 14 [0052] Ponadto zwraca się uwagę na to, że separator według niniejszego wynalazku zastosowany do wykonywania sposobu rozdzielania składników, jest zaopatrzony w różne mechanizmy kontrolne, stwierdzające czy odpowiednie worki hematologiczne są umieszczone odpowiednich zawieszkach albo na odpowiednich wagach, oraz czy części przewodów rurowych znajdują się w przewidzianych dla nich głowicach zaciskowych i zamykających. [0053] Ponadto z separatora mogą zostać odczytane kody kreskowe albo smartlabel (inteligentne etykiety), identyfikujące krew dawcy. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób separacji, dla rozdzielania rozwarstwionego płynu, zwłaszcza rozdzielania odwirowanej krwi całkowitej na jej składniki, polegający na wykonywaniu następujących kroków: umieszczenie pierwszego pojemnika (1), z przeznaczonym do rozdzielania rozwarstwionym pierwszym płynem, w pierwszym gnieździe (6), umieszczenie drugiego pojemnika (2), do którego ma być doprowadzony oddzielony pierwszy składnik, w drugim gnieździe (7), doprowadzenie tego składnika płynu z pierwszego pojemnika (1) do połączonego z pierwszym pojemnikiem (1) drugiego pojemnika (2), za pomocą pierwszej instalacji przesyłowej (13, 14, 15), doprowadzanie drugiego płynu, po rozdzieleniu składników, za pomocą trzeciej instalacji przesyłowej i poprzez trzecie urządzenie odcinające (C), z trzeciego pojemnika (5) do pierwszego pojemnika (1), przy czym przewidziane jest trzecie gniazdo dla trzeciego pojemnika (5), oraz przy czym trzeci pojemnik (5) jest połączony z pierwszym pojemnikiem (1) i z drugim pojemnikiem (2),

15 15 usunięcie znajdującego się w drugim pojemniku (2) czynnika gazowego z drugiego pojemnika za pomocą drugiej instalacji przesyłowej (16, 17, 18), oraz doprowadzenie czynnika gazowego z drugiego pojemnika (2) do trzeciego pojemnika (5) za pomocą drugiej instalacji przesyłowej. 2. Sposób separacji według zastrz.1, obejmujący krok przerwania połączenia między pierwszym pojemnikiem (1) i drugim pojemnikiem (2) za pomocą pierwszego urządzenia odcinającego (A), gdy pierwszy składnik został doprowadzony do drugiego pojemnika (2). 3. Sposób separacji według zastrz.1 albo 2, przy czym pierwsza instalacja przesyłowa (13, 14, 15) i druga instalacja przesyłowa (16, 17, 18) stanowią jedną zespoloną instalację przesyłową. 4. Sposób separacji według jednego z zastrz.1 do 3, obejmujący krok nie przepuszczalnego dla powietrza zamknięcia drugiego pojemnika (2), po całkowitym usunięciu czynnika gazowego z drugiego pojemnika (2) za pomocą urządzenia odcinającego (D). 5. Sposób separacji według jednego z poprzednich zastrz., obejmujący krok stwierdzenia, że czynnik gazowy został całkowicie usunięty z drugiego pojemnika, za pomocą pierwszego czujnika (22), umieszczonego zwłaszcza w urządzeniu odcinającym. 6. Sposób separacji według jednego z poprzednich zastrz., obejmujący krok nadzorowania, czy składniki każdorazowo zostały całkowicie przesłane z pierwszego pojemnika (1), oraz ewentualnie kontrolowania położenia jednego składnika i tym samym stosunku wzajemnego poszczególnych składników, za pomocą przynajmniej drugiego czujnika (23).

16 16 7. Sposób separacji według zastrz.1, przy czym druga instalacja przesyłowa (16, 17, 18) i trzecia instalacja przesyłowa stanowią jedną zespoloną instalację przesyłową (16, 17, 18). 8. Sposób separacji według jednego z zastrz.1 do 7, przy czym instalacja przesyłowa jest wyposażona przynajmniej w jeden jednokierunkowy siłownik pneumatyczny, naciskający na płytę wyciskającą (13, 16), ściskającą pojemnik umieszczony między ścianą dociskową (19, 24) i płytą wyciskającą, powodujący wzrost ciśnienia w pojemniku. 9. Sposób separacji według zastrz.7, przy czym zespolona instalacja przesyłowa (16, 17, 18) jest wyposażona w dwukierunkowy siłownik pneumatyczny, naciskający na płytę wyciskającą (16), ściskającą pojemnik umieszczony między pierwszą ścianą dociskową (19) i pierwszą płytą wyciskającą (16), oraz ściskający pojemnik umieszczony między drugą ścianą dociskową (24) i drugą płytą wyciskającą (16). 10. Sposób separacji według jednego z zastrz.1 do 9, przy czym połączone ze sobą pojemniki (1, 2, 4, 5) stanowią połączony przewodami rurowymi zamknięty i sterylny system worków z tworzywa sztucznego. 11. Sposób separacji według zastrz.10, przy czym system worków z tworzywa sztucznego ma postać systemu góra-góra albo systemu dół-dół, zawierającego do pięciu worków z tworzywa sztucznego. 12. Sposób separacji według jednego z poprzednich zastrz., przy czym przebieg separacji jest regulowany zespołem sterowania całkowicie automatycznie, przez sterowanie instalacjami przesyłowymi, oraz zespołami odcinającymi i zamykającymi, w reakcji na doprowadzane sygnały z wag, oraz ewentualnie z czujników, a otrzymane dane procesowe są gromadzone.

17 Sposób separacji według zastrz.12, obejmujący krok przesyłania danych procesowych z zespołu sterowania do urządzenia przetwarzającego dane. 14. Sposób separacji według zastrz.13, przy czym przesyłanie danych między zespołem sterowania i urządzeniem przetwarzającym dane następuje za pomocą bezprzewodowej sieci LAN. 15. Sposób separacji według jednego z poprzednich zastrz., przy czym separowany rozwarstwiony płyn ma postać odwirowanej krwi całkowitej, a składniki mają postać składników krwi, zwłaszcza osocza, błony leukocytów i erytrocytów. 16. Sposób separacji według zastrz.15, obejmuje krok oznaczania liczby hematokrytowej krwi całkowitej za pomocą urządzenia do oznaczania liczby hematokrytowej, celem kontrolowania przebiegu separacji. 17. Sposób separacji według jednego z zastrz.1 i 7 do 16, przy czym płyn w trzecim pojemniku ma postać roztworu odżywczego, zwłaszcza SAG Manitolu. 18. Sposób separacji według jednego z poprzednich zastrz., przy czym zastosowana jest obudowa dla filtra miękkiego.

18

19

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12. 188.7 (13) (1) T3 Int.Cl. G01S 13/88 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178631 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.04 04749211.1 (1) Int. Cl. A63F13/00 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo