simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS"

Transkrypt

1 simatic net AUTOMATION

2 Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys owych. Umo liwia sterowanie oêwietleniem, roletami, aluzjami, systemami grzewczymi i klimatyzacyjnymi oraz szeregiem innych urzàdzeƒ. LOGO! znajduje równie zastosowanie w przemyêle do budowy uk adów sterowania i automatyzacji maszyn. Posiada dopuszczenia do zastosowaƒ na statkach morskich. Dzi ki wykorzystaniu inteligentnych sterowników LOGO! optymalizowany jest czas projektowania oraz uruchamiania instalacji. Minimalizowane sà nak ady zwiàzane z wykonaniem po àczeƒ elektrycznych w odniesieniu do konwencjonalnych sterowaƒ budowanych na bazie przekaêników i styczników. Wa nà zaletà sterowników LOGO! jest atwoêç programowania. Program tworzymy àczàc ze sobà gotowe bloki funkcyjne. LOGO! 24 24o 12/24RC 12/24RCo 24RC 24RCo 230RC 230RCo Napi cie zasilajàce 24 V DC 12/24 V DC 24 V AC/DC 115/230V AC/DC WejÊcia 8 (2 mo na wykorzystaç jako wejêcia analogowe) 8 (2 mo na wykorzystaç jako wejêcia analogowe) WyjÊcia 4 (tranzystorowe) 4 (przekaênikowe) 8 8 Pràd ciàgły 0,3 A 10 A (obcià enie rezystancyjne), 3 A (obcià enie indukcyjne) Zabezpieczenia zwarciowe elektryczne (1 A) wymagany zewn trzny bezpiecznik Zegary czasu rzeczywistego/czas 8/typ. 80 godz. podtrzymania Temperatura pracy od 0 do +55 O C (wyk. Spec. SIPLUS od -40 do +70 O C) Emisja zakłóceƒ wg EN (klasa B) Stopieƒ ochrony IP20 Certyfikaty Monta Wymiary wg VDE 0631, IEC 1131, FM, Class 1, Div 2, culus, C-Tick, CSA, dopuszczenia morskie Na szynie 35 mm, drzwiach szafy sterujàcej lub Êcianie 72 x 90 x 55 mm (szer. x wys. x gł b.) 2 LOGO!

3 SIMATIC S7-200 Technologia sterowania dla maszyn i urzàdzeƒ S7-200 jest sterownikiem dedykowanym automatyzacji maszyn i urzàdzeƒ oraz przeznaczonym do tworzenia zdecentralizowanych struktur sterowania dla ma ych obiektów typu przepompownie, ma e oczyszczalnie Êcieków. Niewielkie wymiary i kompaktowa budowa modu owa predysponujà SIMATIC S7-200 do zastosowaƒ w miejscach o ograniczonej przestrzeni zabudowy. Mo e byç atwo dopasowany do wymagaƒ u ytkownika. Sterownik charakteryzuje si doskona à wydajnoêcià oraz funkcjonalnoêcià. Obs uguje procesy w czasie rzeczywistym. SIMATIC S7-200 CPU XP 226 Pami ç programu 4 KB 4 KB 8/12 KB 12/16 KB 16/24 KB Pami ç danych 2 KB 2 KB 8 KB 10 KB 10 KB Pr dkoêç wykonywania operacji bitowych 0,22 μs na pojedynczà instrukcj bitowà Pami ç bitów 256 Liczniki 256 Timery 256 WejÊcia/wyjÊcia binarne max. 10; 10 zintegrowanych max. 40/38; 14 zintegrowanych max. 94/74; 24 zintegrowane max. 94/74; 24 zintegrowane max. 128/120; 40 zintegrowanych WejÊcia/wyjÊcia analogowe max. 8/2 lub 0/4 max. 28/7 lub 0/14 max. 28/7 lub 0/14; 3 zintegrowane max. 28/7 lub 0/14 HMI Interfejs komunikacyjny 1 x PPI (szeregowy, PtP) 2 x PPI (szeregowy, PtP) Interfejsy komunikacyjne AS-Interfacce Profibus DP Ethernet Internet Modem Zegar czasu rzeczywistego opcja SIMATIC PLC 3

4 SIMATIC S7-300 Modu owy sterownik PLC dla innowacyjnych rozwiàzaƒ systemowych w przemyêle produkcyjnym SIMATIC S7-300 jest najbardziej popularnym i najcz Êciej stosowanym w przemyêle sterownikiem PLC. Przeznaczony jest do automatyzacji maszyn, linii produkcyjnych i obiektów technologicznych. SIMATIC S7-300 stanowi nowoczesnà i uniwersalnà platform systemu automatyki. Umo liwia budow zarówno autonomicznych jak i opartych o sieci komunikacyjne, rozproszonych uk adów sterowania. Dost pne interfejsy komunikacyjne PROFIBUS i Ethernet/PROFINET umo liwiajà àczenie sterowników w jednolity i zintegrowany system sterowania produkcjà. Ciàgle rozwijane i udoskonalane sterowniki SIMATIC wyznaczajà trendy w automatyce przemys owej. Przyk adem sà nowe jednostki procesorów z interfejsem PROFINET, procesory technologiczne ze zintegrowanymi funkcjami do sterowania nap dami elektrycznymi oraz procesory typu Fail-safe do aplikacji wymagajàcej podwy szonej niezawodnoêci. Sterowniki SIMATIC S7-300 charakteryzujà si prostà konfiguracjà i programowaniem, co wp ywa na obni enie kosztów projektowania i eksploatacji systemu automatyki. SIMATIC S7-300 CPU 312/ DP/ PN/DP DP/ PN/DP PN/DP 315T-2 DP 317T-2 DP Pami ç robocza 32/96 KB 128/256 KB 512/1024 KB 1,4 MB 128 KB 512 KB Czas wykonywania poleceƒ w μs Operacja bitowa Operacja 16 bitowa Operacja sta oprzecinkowa Operacja zmiennoprzecinkowa 0,2/0,1 0,4/0,2 5/2 6/3 0,1 0,2 2 3 Timery 128/ Liczniki 256/ Zakresy adresów Binarne Analogowe Interfejsy komunikacyjne DP master/cp DP slaves Komunikacja szeregowa (PtP) PROFINET Zintegrowane wejêcia/wyjêcia Binarne Analogowe Funkcje zintegrowane Liczniki/Pomiar cz stotliwoêci WyjÊcia impulsowe Regulacja/Pozycjonowanie 256/ /256 --/ -- / 0,05 0,2 0, / 0,01 0,02 0,02 0,04 0,1 0, / 4/8 0,05 0,2 0,2 1 Funkcje technologiczne, np. sterowanie krzywkowe, sterowanie synchroniczne, regulacja pozycji Wymiary (szer. x wys. x gł b.) 40x125x130 40/80x125x130 80x125x x125x x125x x125x130 4 SIMATIC PLC

5 Sterowniki S7-300 wspomagajà i upraszczajà realizacj z o onych zadaƒ automatyki takich jak regulacja, szybkie zliczanie oraz sterowanie nap dami elektrycznymi. Istotnà cechà sterowników S7-300 sà wykonania Fail-safe, stosowane w uk adach wymagajàcych wysokiej niezawodnoêci dzia ania. Procesory Fail-safe wzbogacone sà sprz towo i programowo o mechanizmy zabezpieczajàce, umo liwiajàce wykonywanie programu Fail-safe. SIMATIC S7-300 CPU 312C/314C 313C-2 PtP/ 313C-2 DP 314C-2 PtP/ 314C-2 DP 315F-2 DP/ 315F-2 PN/DP 317F-2 DP 317F-2 PN/DP Pami ç robocza 32/64 KB 64 KB 96 KB 192/256 KB 1 MB Czas wyk. poleceƒ w μs Operacja bitowa Operacja 16 bitowa Operacja sta oprzecinkowa Operacja zmiennoprzec. 0,2/0,1 0,4/0,2 5/2 6/3 0,1 0,2 2 3 Timery 128/ Liczniki 128/ Zakresy adresów Binarne Analogowe Interfejsy komunikacyjne DP master/cp DP slaves Komunikacja szeregowa (PtP) PROFINET Zintegrowane wejêcia/wyjêcia Binarne Analogowe 266/ /253 / / 2) 2) ASCII, RK512, 3964R 3) 10/6 (24/16) 1) 4/2 1) 16/16 0,1 0, / 2) 2) ASCII, RK512, 3964R 3) 24/16 4/2 0,1 0, / 4) 0,05 0,2 0, / 4) Funkcje zintegrowane Liczniki/Pomiar cz stotliwoêci 2(10KHz)/ 3(30KHz) 3 (30KHz) 4 (60KHz) Wyj cia impulsowe 2(2.5KHz)/ 3(2.5KHz) 3 (2.5KHz) 4 (2.5KHz) Regulacja/Pozycjonowanie / / / Wymiary (szer. x wys. x g b.) 80/120x125x x125x x125x130 40x125x130 80x125x130 1) CPU 313C 2) CPU 31xC-2 DP 3) CPU 31xC-2 PtP 4) CPU 31xF-2 PN/DP SIMATIC PLC 5

6 SIMATIC S7-400 PLC przeznaczony do automatyki procesowej i przemys owej SIMATIC S7-400 to najbardziej wydajny i niezawodny sterownik PLC firmy SIEMENS. Przeznaczony jest do sterowania procesami technologicznymi oraz maszynami produkcyjnymi we wszystkich ga ziach przemys u. Moc obliczeniowa, wielkoêç pami ci oraz zasoby komunikacyjne umo liwiajà budowanie na bazie S7-400 kompletnych uk adów sterowania dla ca ych linii produkcyjnych. SIMATIC S7-400 stosowany jest powszechnie w automatyce procesowej, w której sterownik PLC pe ni funkcj centralnego systemu sterowania i wspó pracuje za poêrednictwem sieci przemys owych z rozproszonymi uk adami wejêcia/wyjêcia. SIMATIC S7-400 doskonale sprawdza si równie jako system sterowania w szybkich maszynach produkcyjnych, dla których krótki cykl programu sterownika gwarantuje uzyskanie maksymalnych wydajnoêci produkcji. SIMATIC S7-400 CPU 412-1/ PN/DP Pami ç robocza 144/256 1) KB 512 KB 1,4 MB 2,8 MB 2,8 MB 5,6 MB Czas wykonywania poleceƒ w μs Operacja bitowa Operacja 16 bitowa Operacja sta oprzecinkowa Operacja zmiennoprzecinkowa Timery 0,1 0,1 0,1 0,3 0,06 0,06 0,06 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,045 0,045 0,045 0, Liczniki Zakresy adresów 65536/65536 Binarne 32768/ / /4096 Analogowe 2048/ /8192 Interfejsy DP Liczba interfejsów DP Liczba DP slave Modu y Plug-in 1 1) 64 1) na 1 interfejs 1 x DP na 1 interf. 1 x DP na 1 interf. 1 x DP Interfejsy PN Liczba interfejsów PN PROFINET IO PROFINET CBA TCP/IP UDP Serwer sieciowy ISO-on-TCP (RFC 1006) 1 (2 porty) Wymiary (szer. x wys. x g b.) 25x290x219 25x290x219 50x290x219 50x290x219 25x290x219 50x290x219 1) CPU ,04 0,04 0,04 0,12 0,04 0,04 0,04 0,12 6 SIMATIC PLC

7 Wspólnà cechà dla sterowników SIMATIC jest mo liwoêç wprowadzania zmian w programie bez zatrzymywania sterownika. Sterowniki SIMATIC S7-400 umo liwiajà równie dokonywanie zmian konfiguracji sprz towej na ruchu. Funkcja CiR (Configuration in Run) pozwala na uruchamianie i zmian konfiguracji sprz towej systemu sterowania podczas w aêciwej pracy instalacji. Sterowniki SIMATIC S7-400 mogà pracowaç w trybie izochronicznym (synchronizacja cyklu przetwarzania programu z akwizycjà sygna ów wejêciowych i wyjêciowych). Poprawiajà wydajnoêç systemu sterowania i umo liwiajà obs ug nawet najszybszych procesów. Istotnà cechà sterowników S7-400 sà wykonania Fail-safe, stosowane w uk adach wymagajàcych wysokiej niezawodnoêci dzia ania. Redukujà ryzyko zwiàzane z b dnym dzia aniem uk adu sterowania lub awarià urzàdzeƒ wspó pracujàcych ze sterownikiem. SIMATIC S7-400 CPU PN/DP H 417-4H for S7-400H/FH 416F-3 Pami ç robocza 11,2 MB 20 MB 1,4 MB 2,8 MB 2,8 MB Czas wykonywania poleceƒ w μs Operacja bitowa Operacja 16 bitowa Operacja sta oprzecinkowa Operacja zmiennoprzecinkowa Timery 0,03 0,03 0,03 0, Liczniki Zakresy adresów Binarne Analogowe / / / / / / / /8192 Interfejsy DP Liczba interfejsów DP Liczba DP slave 125 na 1 interfejs 125 na 1 interfejs na 1 interfejs 125 Modu y Plug-in 1 x DP 2 x DP 2 x DP Interfejsy PN Liczba interfejsów PN PROFINET IO PROFINET CBA TCP/IP UDP Serwer sieciowy ISO-on-TCP (RFC 1006) 1 (2 porty) Wymiary (szer. x wys. x g b.) 50x290x219 50x290x219 50x290x219 50x290x219 25x290x219 0,06 0,06 0,06 0,18 0,03 0,03 0,03 0,09 0,04 0,04 0,04 0,12 SIMATIC PLC 7

8 SIMATIC C7 Sterownik i panel w jednym SIMATIC C7 to sterowniki PLC ze zintegrowanymi tekstowymi lub graficznymi panelami operatorskimi. Po àczenie sterownika z panelem znacznie redukuje potrzebnà przestrzeƒ monta owà oraz stanowi ekonomiczne rozwiàzanie kompletnego systemu sterowania. Dzi ki niewielkim wymiarom, kompaktowej konstrukcji oraz wysokiemu stopniowi ochrony (IP65) C7 mogà byç montowane bezpoêrednio na drzwiach szaf sterowniczych lub w pulpitach operatora. SIMATIC C7 znajdujà zastosowanie w wielu sektorach przemys u. Idealnie nadajà si dla producentów maszyn przy powtarzalnej produkcji seryjnej, maszyn dla przemys u przetwórstwa tworzyw sztucznych i tekstylnego, maszyn dla przemys u drzewnego i w wielu innych aplikacjach. Zastosowanie sterownika C7 zmniejsza do 20% koszty wykonania sterowania w porównaniu ze standartowym sterowaniem modu owym. Mniejsza przestrzeƒ monta owa oraz ma e gabaryty czynià go ekonomicznym rozwiàzaniem. SIMATIC C7 C7-613 C7-635 Key C7-635 Touch C7-636 Key C7-636 Touch PLC-CPU CPU 313C CPU 314C-2 DP CPU DP Pami ç u ytkowa CPU 64 KB 96 KB 128 KB OP IloÊç linii x iloêç znaków na lini rozdzielczoêç I/O Interfejs komunikacyjny Programowanie PLC HMI 4 x 20 MPI STEP 7 STEP 7 OP 170B (klawiatura) TP 170B (dotykowy) Piksele, grafika wektorowa 320 x DI 16 DO 4 AI + 1 Pt100 2 AO STEP 7 WinCC flexible Compact lub wy sze MPI PROFIBUS DP (Master/Slave) OP 270B 6 (klawiatura) TP 270B 10 (dotykowy) Piksele, grafika wektorowa 320 x 240 (przyciskowy) / 640 x 480 (dotykowy) STEP 7 WinCC flexible Standard lub wy sze 8 SIMATIC PLC

9 WinAC SIMATIC S7 na platformie PC SIMATIC WinAC jest dost pny w dwóch podstawowych wersjach: SIMATIC WinAC Software PLC dla zadaƒ wymagajàcych du ej elastycznoêci i dost pnoêci SIMATIC WinAC Slot PLC dla zadaƒ niezale nych od platformy PC, o du ej dost pnoêci i niezale noêci Dzi ki otwartemu i rozbudowanemu interfejsowi, SIMATIC WinAC jest doskona à platformà stworzonà specjalnie dla rozwiàzaƒ automatyki. Sprz t i oprogramowanie SIMATIC WinAC mogà byç wykorzystywane zarówno na komputerach SIMATIC PC jak i na wi kszoêci komercyjnych komputerów PC z zainstalowanym systemem Windows 2000/XP Professional. SIMATIC WinAC mo e byç w bardzo atwy sposób po àczony z komponentami innych producentów i zintegrowany przy u yciu interfejsu OPC (OLE for Process Control). Ponadto SIMATIC WinAC pozwala na atwà integracj aplikacji technicznych. W tym celu ODK (Open Development Kit) pozwala na integracj programów napisanych w C++ z programem sterujàcym WinAC i dost p do wszystkich komponentów sprz towych i programowych PC. Programowanie w WinAC jest realizowane za pomocà standardowych narz dzi programistycznych SIMATIC STEP 7 lub jeêli to konieczne za pomocà innych narz dzi in ynierskich. SIMATIC WinAC jest kompatybilny z SIMATIC S7-400, na przyk ad fragmenty programu napisane dla SIMATIC S7-300 i S7-400 mog byç u ywane w WinAC i odwrotnie. SIMATIC WinCC i WinCC Flexible mo e byç pod àczony poprzez standardowe interfejsy SIMATIC w celu wykorzystania wszechstronnych narz dzi diagnostycznych i wspó dzielonej bazy danych. Komunikacja PG/OP pozwala na po àczenie urzàdzeƒ programistycznych SIMATIC i paneli operatorskich. Architektura zosta a oparta na standardzie PC i nie wymaga ch odzenia. Zamiast dysku twardego u ywane sà karty Compact Flash (CF Card). Standardowo sà wyposa one w system operacyjny Windows XP Embedded. SIMATIC Microbox 420-RTX: Komputer PC montowany na standardowej szynie 35 mm z oprogramowaniem soft PLC SIMATIC Microbox 420-T: Komputer PC montowany na standardowej szynie 35 mm z oprogramowaniem soft PLC i sterowaniem motion SIMATIC Panel PC 477-HMI/RTX: Panelowy komputer PC z oprogramowaniem soft PLC i wizualizacjà SIMATIC WinAC MP: Oprogramowanie soft PLC do zastosowania na panelach MP 270/370 SIMATIC Embedded Automation Produkty SIMATIC Embedded sà po àczeniem sprz tu i oprogramowania, które zosta o skonfigurowane specjalnie na potrzeby konkretnych zadaƒ automatyki. àczà one otwartoêç sterowników opartych na standardzie PC z odpornoêcià na wstrzàsy standardowych sterowników. Dodatkowo sà wyposa one w elastyczne oprogramowanie zainstalowane na skalowalnych i kompaktowych urzàdzeniach. SIMATIC PLC 9

10 SIMATIC Industrial Software Innowacyjne oprogramowanie przemys owe Oprogramowanie przemys owe SIMATIC jest jednym z g ównych komponentów Zintegrowanego Systemu Automatyki i zapewnia doskona e narz dzia dla ka dego zadania z zakresu automatyki w dowolnej fazie procesu. W wytwarzaniu lub procesach technologicznych, w przemyêle mechanicznym lub spo ywczym, dzi ki oprogramowaniu przemys owemu SIMATIC wykonasz ka de zadanie in ynierskie. Mniej interfejsów dzi ki zintegrowanemu Êrodowisku dla modu ów logicznych, HMI, kontrolerów ruchu i procesów technologicznych Szybkie wdra anie projektu w strukturze systemu automatyki dzi ki rozproszonym systemom in ynierskim centralnie sterowanym Krótszy czas projektowania oraz wdra ania dzi ki programowaniu strukturalnemu i zorientowanemu procesowo Redukcja nak adów pracy przy budowie projektu dzi ki powtarzalnym modu om programowym Redukcja nak adów pracy podczas wprowadzania danych i zmniejszenie iloêci b dów dzi ki wspólnej bazie danych Redukcja nak adów pracy dzi ki rozbudowanemu i przyjaznemu interfejsowi konfiguracyjnemu oraz programowemu Krótszy czas nauki programistów i serwisantów dzi ki intuicyjnym operacjom i u yciu standardowych j zyków Gotowy projekt mo e byç w ka dej chwili wykorzystany w aplikacjach opartych o PLC lub PC Szybsze wdra anie dzi ki efektywnemu systemowi diagnostycznemu Standardowe narz dzia STEP 7 Podstawowy pakiet narz dziowy do programowania systemów automatyki STEP 7 Proffesional Zaawansowany in ynierski pakiet narz dziowy do programowania systemów automatyki Narz dzie in ynierskie SIMATIC imap Narz dzie do konfiguracji parametrów komunikacyjnych w rozproszonych systemach automatyki S7-HiGraph Oprogramowanie do graficznego opisu procesów za pomocà grafów stanu CFC Narz dzie do programowania za pomocà bloków technologicznych Distributed Safety Software Oprogramowanie do konfiguracji aplikacji failsafe DOCPRO Narz dzie do tworzenia i zarzàdzania dokumentacjà projektowà S7-PDIAG Narz dzie diagnostyczne TeleService Zdalne kontrolowanie i sterowanie procesów D7-SYS biblioteka bloków funkcyjnych dla realizacji zadaƒ zwiàzanych ze sterowaniem i automatyzacjà. Premium Studio Zestaw najwa niejszych narz dzi dla zintegrowanych systemów automatyki na jednym noêniku (DVD) 10 SIMATIC SOFTWARE

11 SIMATIC PG Doskona y notebook przemys owy Programatory SIMATIC PG stanowià rodzin urzàdzeƒ do programowania i konfigurowania sterowników SIMATIC. Programatory SIMATIC PG sà zbli one w swej budowie do komputerów przenoênych typu PC. Dodatkowo posiadajà wzmocnionà, przemys owà obudow, umo liwiajàc swobodnà prac w trudnych warunkach, w pobli u maszyn etc. W standardzie programatory posiadajà wszystkie niezb dne przy àcza oraz programy wymagane do konfiguracji sterowników PLC. Na programatorze zainstalowany jest standardowy system operacyjny Windows, który umo liwia wykorzystanie programatora równie jako komputera biurowego. Programatory Field PG dost pne sà w dwóch wersjach wyposa enia: Premium oraz Standard. Wersja Premium Procesor: 2 GHz Intel Pentium M Nap dy: Multi-Standard DVD RW Matryca: 15 SXGA+ (1400x1050 Dysk twardy: 80 GB S-ATA Pami ç operacyjna: 1GB DDR2 RAM Wersja Standard Procesor: 1,6 GHz Intel Pentium M Nap dy: DVD ROM / CD-RW Combo Drive Matryca: 15 XGA (1024x768) Dysk twardy: 60 GB S-ATA Pami ç operacyjna: 1GB DDR2 RAM Oprogramowanie W sk ad standardowego oprogramowania programatora Field PG wchodzà: Windows XP Professional Nero Suit 6.6 Power DVD 6.0 Northon Ghost 9.0 Oprócz standardowych programów SIMATIC Field PG M mo e byç wyposa ony w nast pujàce programy SIMATIC: Programy z licencjà typu trial: Oprogramowanie o 14-dniowej licencji dost pne w standardzie Programy z licencjà typu upgrade: Mo liwoêç wymiany programatora na nowszà wersj w trakcie trwania licencji oprogramowania STEP 7, STEP 7 Micro/WIN, WinCC flexible Advanced: Dla u ytkowników korzystajàcych z SIMATIC S7 oraz SIMATIC HMI STEP 7, STEP 7 Micro/WIN, STEP 5 WinCC flexible Advanced: Dla u ytkowników korzystajàcych z SIMATIC S5, SIMATIC S7 oraz SIMATIC HMI STEP 7 Professional, STEP 7 Micro/WIN, STEP 5 WinCC flexible Advanced: Dla u ytkowników korzystajàcych z SIMATIC S5, SIMATIC S7, narz dzi in ynierskich oraz SIMATIC HMI SIMATIC PG 11

12 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami Ujednolicony sposób komunikacji poczàwszy od pionu zarzàdzajàcego firmy a skoƒczywszy na sieci polowej jest oparty na mi dzynarodowych standardach takich jak Industrial Ethernet czy PROFIBUS, umo liwia równie globalny przep yw informacji przez sieç Internet. Odkàd sprz t i wykorzystywane oprogramowanie równie u ywajà tych mechanizmów komunikacji, komunikacja sta a si niezwykle atwa do skonfigurowania, równie przy wykorzystywaniu ró nych systemów i ró nych rodzajów sieci. Wykorzystanie systemu in ynierskiego o ujednoliconym i kompatybilnym zestawie narz dzi redukuje nak ad pracy potrzebny na konfiguracj systemu. Narz dzie in ynierskie dla aplikacji, komponenty sprz towe i funkcje komunikacyjne mogà byç wywo ywane ze scentralizowanego mened era projektu (SIMATIC Manager). Jest to równie podstawowa aplikacja s u àca do tworzenia, zarzàdzania, zapisywania i tworzenia dokumentacji projektu. KompatybilnoÊç dalszego rozbudowywania projektu jest gwarantowana dzi ki zgodnoêci z koncepcjà TIA. Gwarantuje to równie zabezpieczenie dla przysz ych inwestycji firmy i pozwala firmie modernizowaç i rozwijaç fabryki w ka dym cyklu ich ycia. KorzyÊci Innowacyjny design SIMATIC PCS 7 oparty jest na modu owej i otwartej architekturze wykorzystujàcej najnowszà technologi SIMATIC, posiada zaimplementowane standardy przemys owe i wysokà funkcjonalnoêç oraz doskona e wykonanie. Oznacza to, e dzi ki systemowi kontroli procesów SIMATIC PCS 7 u ytkownik mo e uzyskaç efektywnà implementacj i oszcz dne procesy kontroli poprzez wszystkie fazy ycia procesów: od planowania, projektowania, zlecania i szkolenia, do dzia ania, konserwacji, serwisowania, rozbudowy i renowacji. SIMATIC PCS 7 w procesach ujednolica doskona e wykonanie i niezawodnoêç z prostymi rozwiàzaniami i maksymalnà wygodà u ytkownika. G ówne zalety stosowania SIMATIC PCS 7 w konwencji Totally Integrated Automation: Obliczalny rozwój, implementacja i koszty ycia cyklu pracy, Minimalizacja kosztów in ynierskich, Opcje optymalizacji procesu, ElastycznoÊç w szybkim przystosowaniu si do zmian na àdanie, KorzyÊci przy korzystaniu z komponentów w standardzie SIMATIC: Niskie koszty in ynierskie i sprz towe, Udowodniona jakoêç i stabilnoêç, Proste, szybkie w definiowaniu i wybieraniu komponenty systemu, Niski koszt cz Êci zapasowych, Krótki czas dostarczenia cz Êci zapasowych i komponentów do rozbudowy, OgólnoÊwiatowa dost pnoêç, Oszcz dnoêci finansowe w logistyce, utrzymaniu i szkoleniach 12 SIMATIC PCS 7

13 W ramach strategii Totally Integrated Automation (TIA) firma Siemens oferuje ca okszta t techniki automatyzacji na jednolitej platformie systemowej. Siemens dysponuje rozwiàzaniami systemowymi dla wszystkich procesów zwiàzanych z cyklem produkcyjnym, poczàwszy od logistyki zamówieniowej, przez w aêciwy proces produkcyjny, procesy zwiàzane poêrednio z produkcjà, a skoƒczywszy na optymalizacji i rozliczeniu produkcji. Ca kowicie zintegrowana automatyka oznacza to równie pe na integracja z systemami nadrz dnymi Enterprise Resource Planning (ERP) i Management Execution System (MES). SIMATIC PCS 7 jako rozproszony system sterowania procesami (DCS) korzysta ze standardowych komponentów ze spektrum TIA i oferuje nowoczesne rozwiàzania dla wszystkich bran przemys owych: zarówno dla procesów ciàg ych (chemia, petrochemia, hutnictwo, przemys papierniczy i farmaceutyczny). SIMATIC PCS 7 jest nie tylko w stanie optymalnie rozwiàzaç wszystkie zadania zwiàzane bezpoêrednio z samym procesem technologicznym, lecz równie oferuje mo liwoêç automatyzacji procesów poêrednio zwiàzanych z produkcjà: transport, pakowanie, magazynowanie, doprowadzanie surowców i mediów. Obejmuje tak e automatyk budynków oraz zasilanie w energi elektrycznà. Z drugiej strony wymaga si od systemów automatyzacji w coraz wi kszym stopniu mo liwoêci integracji z systemami nadrz dnymi. System SIMATIC PCS 7 jest systemem w pe ni otwartym, opartym na nowoczesnych i standardowych rozwiàzaniach informatycznych. Umo liwia to bezproblemowe po àczenie samego systemu sterujàcego procesem technologicznym z aplikacjami zwiàzanymi z bilansowaniem i rozliczeniem produkcji, utrzymaniem ruchu, analizà i optymalizacjà, a tak e planowaniem produkcji, zarzàdzaniem zamówieniami, koordynacjà procesów produkcyjnych ekonomicznych. Przy tym sà równie uwzgl dnione wymagania mi dzynarodowych koncernów z rozproszonymi na ca ym Êwiecie zak adami produkcyjnymi. Sà to wymagania wynikajàce z ogólnej globalizacji procesów produkcyjnych. SIMATIC PCS 7 13

14 SIMATIC ET 200 Idealne rozwiàzania automatyki rozproszonej System ET 200 zosta stworzony dla budowy nowoczesnych uk adów sterowania rozproszonego. Ca a gama modu ów technologicznych umo liwia zastosowanie systemu ET 200, w ka dym nawet najbardziej wymagajàcym sektorze przemys u. ET 200 dost pny jest w formie kompaktowej lub modu owej. Modularna budowa pozwala przebudowaç lub rozbudowaç system ET 200 wykonujàc minimalnà iloêç czynnoêci monta owych. Kompaktowe modu y wejêcia/wyjêcia dodatkowo u atwiajà budowane systemu przy jednoczesnej redukcji kosztów zakupu i monta u. Komunikacja poprzez PROFIBUS i PROFINET, zunifikowany in yniering, rozbudowana diagnostyka, jednolity interfejs obs ugi urzàdzeƒ SIMATIC oraz HMI sprawiajà, e rodzina ET 200 jest zintegrowanym systemem w pe ni zgodnym ze standardem TIA (Totally Integrated Automation). Stosowane standardy oferujà dodatkowo: PROFIsafe dla transmisji sygna ów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem po sieci polowej. PROFIdrive dla sterowania nap dami po sieci polowej. System wejêç/wyjêç ET 200S ET 200M ET 200iSP Konstrukcja Stopieƒ ochrony IP20 IP20 IP20 Konstrukcja Z àcza obwodów zewn trznych Specjalne aplikacje Modularna, mo liwoêç rozszerzenia Ârubowe lub spr ynowe, FastConnect Modularna Ârubowe lub spr ynowe Modularna Ârubowe lub spr ynowe, FastConnect Modu y bezpieczne (failsafe) -- Zastosowanie w strefach EX Z2, Z22 Z2, Z22 Z1, Z21 Dodatkowa funkcjonalnoêç -- Redundancja Redundancja Komunikacja PROFINET Wkrótce -- PROFIBUS (skr tka/êwiat.) 12 Mbit/s / 12 Mbit/s 12Mbit/s/12Mbit/s 1,5 Mbit/s / -- Funkcje systemowe Hot swapping Tryb izochroniczny -- Konfiguracja podczas pracy -- Funkcje Kana y cyfr./analog./hart //-- // // Softstarty/Przekszta tniki/ Pneumatyka / / (Bürkert) -- / --/-- -- / --/Wkrótce Funkcje technologiczne Zliczanie, pozycjonowanie, Zliczanie, pozycj., cam, regul., wa enie Zintegrowane CPU (z IM 151-7) (z S7-300 CPU) -- Zliczanie, pomiar cz stotliwoêci 14 SIMATIC I/O

15 Zintegrowane wielostykowe z àcza sygna owe sprawiajà, e instalacja podzespo ów jest atwa i szybka. Czujniki i si owniki mogà byç pod àczone bezpoêrednio do magistral systemowych, co eliminuje potrzeb konstruowania rozbudowanych koryt kablowych lub specjalizowanych uchwytów podtrzymujàcych kable sygna owe. Instalacja jest wi c prosta i przejrzysta a szybki i atwy monta redukuje koszty wdra ania. W systemach ET 200 jest dost pnych wiele ró nych modu ów funkcyjnych. Cyfrowe i analogowe wejêcia/ wyjêcia, inteligentne modu y z funkcjonalnoêcià CPU, systemy bezpieczne (failsafe), sterujàce nap dami/pneumatykà, konwertery cz stotliwoêci oraz ró nego rodzaju technologiczne modu y (np. pozycjonowania, liczàce). Komponenty SIMATIC ET 200 przeznaczone do monta u zewn trznego posiadajà odpornà na czynniki zewn trzne plastikowà obudow, która po zmontowaniu ca ego zestawu zapewnia stopieƒ ochrony IP 65/67. Konstrukcja modu ów zapewnia wysokà odpornoêç systemu na wstrzàsy mechaniczne. Prosty monta pozwala zaoszcz dziç czas, a co za tym idzie pieniàdze. ET 200pro ET 200eco ET 200R IP65/66/67 IP65/67 IP65 Modularna Blokowa Blokowa M12, 7/8 M12, 7/8 M Mbit/s / Mbit/s / -- 1,5 Mbit/s / //-- /--/-- /--/-- Wkrótce/Wkrótce --/--/-- --/--/ SIMATIC I/O 15

16 SIMATIC Panel Dostosowany do ka dych wymagaƒ Niezale nie od rodzaju przemys u lub aplikacji, panele operatorskie SIMATIC zapewniajà interfejs pomi dzy cz owiekiem a maszynà oferujàc przy tym maksimum przejrzystoêci. Trwa e, kompaktowe i wszechstronne mogà byç integrowane z dowolnymi systemami automatyki w dowolnym czasie. Panele operatorskie SIMATIC sà doskonale przystosowane do ogólnoêwiatowego wykorzystania. Pozwalajà na prze àczenie si pomi dzy pi cioma j zykami w runtime za jednym wciêni ciem przycisku. Mogà byç nawet wyêwietlane znaki azjatyckie i cyrylica. Innowacyjne programowanie konfiguracyjne SIMATIC WinCC flexible zapewnia, e wieloj zycznoêç aplikacji mo e byç ustawiona - zupe nie atwo podczas fazy tworzenia projektu. Co wi cej, panele operatorskie SIMATIC mogà wspó pracowaç z prawie wszystkimi dost pnymi na rynku sterownikami. Zakres produktów obejmuje wszystkie wersje: od prostych klawiatur poprzez mobilne i stacjonarne panele a do elastycznych multipaneli. Urzàdzenia wyposa one w z àcze PROFINET mogà byç u ywane w rozwiàzaniach wykorzystujàcych sieç Industrial Ethernet do zadaƒ automatyki. WyÊwietlacz Kolorystyka Elementy sterujàce Klawiatura membranowa Mikropanele TD 100C TD200/200C OP 73micro TP 070 TP 177micro TD 100C/200/200C: WyÊwietlacz tekstowy OP 73micro: 3 LCD TP 070 / 177micro: 5.7 STN TD 100C/200/200C/ OP 73micro: Monochromatyczna TP 070/177micro: Niebieska (TD 100C / TD 200/TD 200C / OP 73micro) Panele mobilne Panel mobilny 177 Panel mobilny 277 Panel mobilny 177: 5.7 STN Panel mobilny 277: 7.5 TFT Panel mobilny 177: 256 kolorów Panel mobilny 277: 64K klorów Seria 70 OP 73 OP 77A/B OP 73: 3 LCD OP 77A/B: 4.5 LCD Monochromatyczna Panele Seria 170 TP 170A TP/OP 170B TP 177A TP/OP 177B 5.7 STN TP 170A / 177A / OP 170B: Niebieska TP 170B: Niebieska / 16 kolorów TP/OP 177B: Niebieska / 256 kolorów Seria 277 TP/OP 270 TP/OP 277 TP/OP 270: 5.7 /10.4 STN TP/OP 277: 5.7 TFT Multi panele Seria 270 MP / 10.4 TFT 256 kolorów 64K kolorów Seria 370 MP / 15.1 TFT 256 kolorów - Panel dotykowy (TP 070 / TP 177micro) - - Klawiatura membranowa oraz panel dotykowy Interfejs / protokół Serial / MPI / PROFIBUS DP - - / / - / 6) / 6) / / (równie OP 177B) / / ) / / - / / / / USB / Eternet - / - 7) / 4) 2) / - / 5) / opcjonalnie / / Karta multimedialna / CF / karty PC - / - / - / - / - 2) / - / - / 1) 3) / - - / / - / - / - - / / 1) Bez TP 170A 2) Tylko dla OP77B 3) Bez TP 177A; TP/OP 177B (tylko S5) 4) Bez panelu mobilnego 177DP 5) Tylko z TP/OP 177B color 6) Bez panelu mobilnego 177PN 7) Tylko dla panelu mobilnego SIMATIC HMI

17 SIMATIC Panel PC Trwa e i wydajne komputery przemys owe Panele PC SIMATIC przeznaczone sà do sterowania w szafach sterowniczych oraz wykorzystywane jako panele i konsole sterownicze (operatorskie). Panele PC znajdujà szerokie zastosowanie zarówno w automatyce produkcyjnej, jak i przemys owej. Konstrukcja urzàdzeƒ odpowiada wysokim wymaganiom stawianym urzàdzeniom przemys owym. Panele PC SIMATIC charakteryzujà si nast pujàcymi cechami: Wysokiej jakoêci modu y i komponenty z wysokim MTBF, który pozwala na 24-godzinnà prac w zakresie podwy szonych temperatur; Wysoka odpornoêç na wibracje/udary wynika ze specjalnego zawieszenia dysku, blokowanych z àcz i mocowaƒ kart; Trwa a konstrukcja obudowy z wysokà kompatybilnoêcià EMC i zintegrowanych zasilaczy; Wysoki stopieƒ ochrony do IP 65/NEMA 4 atwe w serwisie wyposa enie do szybkiej wymiany uszkodzonych komponentów; Do àczony Restore CD, który pozwala na szybkie odtworzenie ustawieƒ fabrycznych systemu. Dzi ki swej trwa ej konstrukcji, SIMATIC Panel PC sà idealnie przystosowane do pracy w surowych warunkach przemys owych. Obs uga przez ekran dotykowy lub klawiatur membranowà spe nia wszystkie wymagania. Panele czo owe sà wyposa one w jasne wyêwietlacze o ró nych przekàtnych do 19. Panel PC o ró nych klasach wydajnoêci majà te same wymiary monta owe, co pozwala na elastycznie zmieniaç wymagania w dowolnym czasie. FunkcjonalnoÊç Panel PC mo e byç zwi kszana za pomocà szerokiej gamy opcji sprz towych i programowych, które mogà byç dok adnie dopasowane do odpowiednich wymagaƒ. Dzi ki temu mo emy przeciwdzia aç potencjalnym usterkom przez dyski lustrzane. B dy sà wykrywane i szybko lokalizowane za pomocà oprogramowania diagnostycznego. Wszystkie Panel PC mogà byç opcjonalnie wpi te do PROFINET. Panel PC 477 Panel PC 577 Panel PC 677 Panel PC 877 Dost pne systemy operacyjne WinXP embedded WinXP, Win2000 WinXP, Win2000 WinXP, Win2000 Dost pne media na dane Compact Flash 512 MB, 1 GB HDD min. 40 GB HDD min. 40 GB HDD min. 40 GB Opcje sieciowe 2 x Ethernet (10/100 Mbit/s); 1 x MPI/PROFIBUS 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) 2 x Ethernet (10/100 Mbit/s); 1 x MPI/PROFIBUS 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s); 1 x MPI/PROFIBUS Rozbudowa poprzez karty 3 x PC104plus 3 PCI 2 PCI 5 PCI (2, które sà PCI/ISA) Długoterminowa dost pnoêç Dost pnoêç produktu 3 4 lata 2 lata 3 4 lata 3 4 lata Dost pnoêç cz Êci zamiennych 5 lat 3 lat 5 lat 5 lat Dostosowanie do przemysłu Udary/wibracje 5 g / 1 g 1 g / 0.25 g 5 g / 1 g 5 g / 1 g Opcje zwi kszajàce niezawodnoêç systemu Drugi dysk twardy Technologia dysku lustrzanego (RAID1) DiagMonitor -- Partition & Image Creator SIMATIC HMI 17

18 SIMATIC HMI Software Inteligentna wizualizacja Jednym z najwa niejszych elementów uk adów sterowania jest zapewnienie monitoringu i kontroli operatorskiej. W ramach koncepcji Totally Integrated Automation wyst puje rodzina produktów SIMATIC HMI poczàwszy od prostych paneli operatorskich, poprzez jednostanowiskowe stacje PC skoƒczywszy na sieciowych strukturach typu Klient Serwer. Systemy HMI pobierajà potrzebne dane procesowe ze sterowników SIMATIC. Transfer danych przebiega wtedy w sposób automatyczny i nie wymaga ingerencji u ytkownika. Konfiguracja paneli operatorskich zintegrowanych na maszynie jest wykonywana za pomocà WinCC flexible (lub ProTool) zarówno dla urzàdzeƒ typu Micro Panel jak i dla PC. WinCC flexible jest komfortowym oprogramowaniem, które znacznie upraszcza i podnosi efektywnoêç konfiguracji. Panele operatorskie WinCC flexible sà oparte na najnowszej technologii oprogramowania i dzi ki przyjaznemu interfejsowi u ytkownika, bibliotece obiektów i elementów graficznych oraz inteligentnym narz dziom wspomagajà prac in yniera projektu. Oprócz podstawowego oprogramowania dost pne sà pakiety opcjonalne, które umo liwiajà dodawanie nowych innowacyjnych koncepcji automatyki oraz funkcji serwisowych i nadzorujàcych na poziomie paneli operatorskich SIMATIC i jednostanowiskowych stacji PC. Protokó TCP/IP umo liwia ka demu panelowi operatorskiemu umieszczonemu w sieci na udost pnienie innym panelom i u ytkownikom sieci zmiennych i ekranów wizualizacyjnych. To rozwiàzanie mo na zaimplementowaç zarówno na ma ej maszynie jak i w rozproszonym po ca ym kraju zespole paneli operatorskich. WinCC flexible posiada równie rozszerzone funkcje diagnostyczne takie jak: zdarzeniowe wysy anie i, zdalna obs uga stacji operatorskich poprzez sieç Internet/Intranet jak równie funkcje serwisowe, które przyspieszajà likwidacj wszelkich awarii i zak óceƒ pracy uk adów sterowania. Istniejàce projekty w ProTool u mogà byç bez problemu zintegrowane lub przekonwertowane. WinCC flexible Runtime jest wykorzystywany w jednostanowiskowych rozwiàzaniach opartych na standardzie PC z systemem Windows 2000/XP. Zawiera komponenty wizualizacyjne i sygnalizacyjne z mo liwoêcià rozbudowy. SIMATIC WinCC w ramach rodziny SIMATIC HMI jest oprogramowaniem wizualizacyjnym typu SCADA. SIMATIC WinCC mo e byç wykorzystywany jako jednostanowiskowy lub wielostanowiskowy system typu Klient-Serwer zbudowany dla systemów Windows 2000/XP. Pakiety programowe zapewniajà dobór systemu w zale noêci od iloêci zmiennych. Dodatkowo sà pakiety opcjonalne, które umo liwiajà rozbudow i dopasowanie systemu wizualizacyjnego w zale noêci od potrzeb u ytkownika. Dane archiwalne sà zapisywane we w asnej bazie danych (MS SQL Server 2000) i mogà byç odczytywane na przyk ad poprzez OLE-DB. WinCC mo e pracowaç równolegle z innymi aplikacjami, np. MS Excel mo e odczytywaç dane procesowe poprzez standardowe interfejsy komunikacyjne. Ponadto w WinCC mo na doinstalowaç w asne kontrolki Active-X (OLE Custom Controls). Dzi ki temu, e WinCC posiada interfejs operatorski kompatybilny z MS Windows mo liwa jest szybka i prosta konfiguracja, np. integracja istniejàcych standardów i aplikacji programowych. Konfiguracja on-line pozwala wprowadzaç modyfikacje bez przerywania procesu monitorowania i kontroli operatorskiej. 18 SIMATIC HMI

19 SIMATIC PC Nowoczesna platforna komputerów przemys owch SIMATIC Industrial PCs stanowià najlepsze rozwiàzanie przemys owych platform typu PC. Przemys owe wykonanie umo liwia instalacj urzàdzenia w bardzo trudnych warunkach. SIMATIC Industrial PCs charakteryzujà si szerokim zakresem temperatur pracy. Sà odporne na wstrzàsy, przystosowane do pracy w Êrodowiskach silnie zapylonych. SIMATIC Industrial PCs gwarantujà wysoki stopieƒ bezpieczeƒstwa pracy. Dzi ki szerokiej gamie dost pnych urzàdzeƒ oraz ich funkcjonalnoêci rodzina SIMATIC Industrial PCs spe nia wszystkie oczekiwania klientów. SIMATIC Rack PC Elastyczne, o du ych mo liwoêciach rozbudowy oraz o wysokiej wydajnoêci komputery przemys owe. Wykonane w technologii 19 przeznaczone sà dla aplikacji o ograniczonej przestrzeni roboczej, szczególnie do zadaƒ pomiarowych oraz testujàcych. SIMATIC Box PC Kompaktowe, uniwersalne komputery przemys owe dla ka dej aplikacji. Ze wzgl du na niewielkie wymiary, SIMATIC PC BOX mo na umieêciç w szafach lub skrzynkach sterowniczych, zw aszcza w szczególnej bliskoêci maszyny. SIMATIC Panel PC Panele PC, wyêwietlacze z wbudowanymi komputerami przemys owymi przeznaczone do trudnych warunków przemys owych. SIMATIC Panel PC umo liwia wizualizacj oraz podglàd procesu. SIMATIC Rack PC SIMATIC Rack PC IL 43 Wykonany zawsze w najnowszej technologii PC Wysoka wydajnoêç i skalowalnoêç Wbudowane z àcza PCI i AGP ZgodnoÊç z normà CE OdpornoÊç na py i kurz Zabezpieczenie kart rozszerzeƒ podczas transportu Wbudowane funkcje diagnostyczne oraz monitorujàce Przyjazny serwis Dost pnoêç cz Êci minimum 3 lat SIMATIC Rack PC 840 Ochrona przeciwwstrzàsowa oraz przeciwuderzeniowa Szeroki zakres temperatur pracy Wbudowane funkcje diagnostyczne (SIMATIC PC DiagMonitor) i zabezpieczajàce dane Zintegrowany interfejs PROFIBUS DP/ MPI (opcjonalnie) Wbudowane z àcza ISA oraz PCI Wysoka elastycznoêç systemu oraz mo liwoêç rozbudowy Dost pnoêç cz Êci minimum 5 lat SIMATIC Box PC SIMATIC Microbox PC 420 Kompaktowa budowa umo liwiajàca monta bezpoêrednio na maszynie Brak ruchomych cz Êci (dysku twardego i wentylatorów) Komponenty z linii Intel Embedded gwarantujàce dost pnoêç cz Êci SkalowalnoÊç i mo liwoêç rozbudowy do 3 modu ów PC/104/Plus Mo liwoêç zastosowania w miejscach o du ych zak óceniach elektromagnetycznych Gwarantowana dost pnoêç cz Êci przez okres minimum 5 lat SIMATIC Box PC 627 i 840 Bardzo wydajny procesor Kompaktowa budowa Mo liwoêç pracy w wysokich temperaturach Zintegrowany interfejs PROFIBUS DP/ MPI (opcjonalnie) Wbudowane funkcje diagnostyczne Wbudowane z àcza ISA oraz PCI Du a elastycznoêç i mo liwoêci rozbudowy o nowe komponenty Dost pnoêç cz Êci minimum 5 lat SIMATIC Panel PC SIMATIC Panel PC 477 Embedded Najlepszy do zastosowaƒ przemys owych: Wibracje: 1,0g; Wstrzàsy: 5,0g (w czasie pracy) Wysoka funkcjonalnoêç przemys owa Zintegrowany interfejs PROFIBUS DP/MPI (opcjonalnie), brak cz Êci ruchomych (dysku twardego i wentylatorów) Opcjonalne pakiety programowe: HMI: WinCC flexible Archive HMI/RTX: WinAC RTX 2005 SIMATIC Panel PC 577 Najlepszy do zastosowaƒ przemys owych: Wibracje: 0,25g; Wstrzàsy: 1,0g (w czasie pracy) Zawsze najnowsza technologia PC KompatybilnoÊç z wieloma systemami SIMATIC Panel PC 677 i 877 Najlepszy do zastosowaƒ przemys owych: Wibracje: 1,0g; Wstrzàsy: 5,0g (w czasie pracy) Wysoka funkcjonalnoêç przemys owa: Zintegrowany interfejs PROFIBUS DP/MPI, z àza PCI i ISA (w Panelu PC 877) Oprogramowanie narz dziowe: SIMATIC PC DiagMonitor, SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator, dodatkowy twardy dysk, macierz RAID1 SIMATIC PC 19

20 SIMATIC NET Sieci przemys owe Sieci komunikacyjne sà wa nym elementem systemów automatyki. SIMATIC NET Networking for Industry oferuje szeroki wachlarz modu ów zaprojektowanych specjalnie na potrzeby przemys u, które sà efektywnymi rozwiàzaniami zadaƒ automatyki: Dla ró nych zadaƒ automatyki W ramach ca ego cyklu produkcyjnego W ramach ca ego zak adu produkcyjnego Dla wszystkich sektorów przemys u SIMATIC NET oferuje rozwiàzania, które nie tylko wykorzystujà atuty sieci Ethernet, ale równie pozwalajà w atwy sposób integrowaç sieç polowà. Oto niektóre atuty: Sieç polowa dost pna dla aplikacji wykorzystujàcych Industrial Ethernet JednorodnoÊç od poziomu sieci polowej a do poziomów zarzàdzajàcych firmà Nastawienie na komunikacj mobilnà Integracja technologii IT SIMATIC NET umo liwia wspó prac za pomocà nast pujàcych interfejsów: Industrial Ethernet (IEEE 802.3, 802.3u i ) obecnie standard ten jest najcz Êciej stosowanym rozwiàzaniem (zastosowanie w 90% sieci LAN). Za pomocà Industrial Ethernet mo na budowaç doskonale dzia ajàce bardzo rozleg e sieci komunikacyjne. Mi dzynarodowy standard PROFINET wykorzystuje Industrial Ethernet i pozwala na komunikacj w czasie rzeczywistym równie na poziomie sieci polowej. PROFINET pozwala na dzia anie aplikacji sterowania ruchem w trybie izochronicznym. PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170) mi dzynarodowy standard sieci na poziomie sieci polowej, który sta si liderem w swojej klasie. Jako jedyny pozwala na komunikacj zarówno w procesach produkcyjnych jak i w aplikacjach zorientowanych procesowo. AS-Interface (IEC /EN 50295) jako taƒsza alternatywa sieci wieloprzewodowych, AS-Interface àczy czujniki i elementy wykonawcze za pomocà linii dwuprzewodowych KNX (EN 50090, ANSI EIA 776) mi dzynarodowy standard sieci do automatyki budynków. Rodzaj sieci AS-Interface PROFIBUS DP Industrial Ethernet/PROFINET Transfer 5 ms Maks. Liczba u ytkowników 62 9,6 Kbit/s 12 Mbit/s 31,25 Kbit/s (PROFIBUS PA) DP/PA Links (PROFIBUS PA) 31 urzàdzenia polowe DP/PA Link (PROFIBUS PA) 10/100 Mbit/s 1 Gbit/s (niedost pne dla sieci PROFINET) powy ej 1000 WielkoÊç sieci - LAN - WAN - elektryczna do 600 m: - z przed u eniem do 200 m - z repeterem do 300 m - z przed u eniem i repeterem do 600 m - elektryczna do 9,6 km - optyczna do 90 km w strefie EX: 1,0 km poza strefà EX: 1,9 km - elektryczna do 5 km - optyczna do 150 km - zasi g Êwiatowy przez TCP/IP - bezprzewodowo za pomocà WLAN Topologia sieci Liniowa/Drzewo/Gwiazda Liniowa/Drzewo/ Gwiazda/PierÊcieƒ Liniowa/Drzewo/ Gwiazda/PierÊcieƒ 20 SIMATIC NET

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SIMATIC dla szkolnictwa. 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3. Zestawy szkoleniowe przegląd...

Spis treści. SIMATIC dla szkolnictwa. 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3. Zestawy szkoleniowe przegląd... Spis treści 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3 Sterownik SIMATIC ponad 50 lat i wiecznie młody...4 Totally Integrated Automation (TIA)...5 Sterowniki LOGO!...5 Sterowniki

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SIMATIC ET 200 Rozproszone systemy wejść/wyjść. SIMATIC Distributed I/O. www.siemens.pl/et200

SIMATIC ET 200 Rozproszone systemy wejść/wyjść. SIMATIC Distributed I/O. www.siemens.pl/et200 SIMATIC ET 200 Rozproszone systemy wejść/wyjść SIMATIC Distributed I/O www.siemens.pl/et200 Totally Integrated Automation ERP Enterprise Resource Planning Ethernet Poziom zarządzania MES Manufacturing

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà JERZY WRÓBEL MARIUSZ FITOWSKI GRZEGORZ LINKIEWICZ Zarzàdzanie rosnàcà liczbà informacji we wspó czesnym przedsi biorstwie staje si coraz wi

Bardziej szczegółowo