GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A. ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A. ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU"

Transkrypt

1

2

3 GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A. ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Katowice, maj 2015

4 SPIS TREŚCI I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 I.1. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 I.2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 I.3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 6 I.4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 7 II. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA BIPROMET S.A II.1. Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej II.2. Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów II.3. Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych II.4. Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym III. WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania III.2. Informacja o istotnych zmianach szacunkowych IV. DODATKOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej zawarte w I kwartale 2015 r. oraz po dniu bilansowym Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe IV.5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie IV.6. IV.7. IV.8. IV.9. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

5 IV.10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności IV.11. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych IV.12. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BIPROMET S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego IV.13. Zestawienie stanu posiadania akcji BIPROMET S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób IV.14. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej IV.15. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe IV.16. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta IV.17. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta IV.18. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału IV.19. Informacja dotycząca segmentów działalności V. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO

6 I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I.1. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na Stan na Stan na AKTYWA 31/03/ /12/ /03/2014 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Stan na Stan na Stan na PASYWA 31/03/ /12/ /03/2014 Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk/(strata) netto Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Bieżące zobowiązania podatkowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem

7 I.2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I kwartał 2015 od 01/01/2015 do 31/03/2015 I kwartał 2014 od 01/01/2014 do 31/03/2014 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży (7 352) (10 565) Zysk/ (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży (295) (103) Koszty zarządu (1 017) (1 162) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (27) (505) Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe 36 - Koszty finansowe (8) (14) Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (34) (164) Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej - - ZYSK/ (STRATA) NETTO INNE CAŁKOWITE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ Składniki, które mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego: Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - Podatek dochodowy - - Składniki, które nie mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego: Skutki przeszacowania aktywów trwałych - - Zyski/ (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń - - Podatek dochodowy - - Inne całkowite dochody (netto) - - SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Zysk/ (strata) netto przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałom niesprawującym kontroli 15 (39) Całkowity dochód ogółem przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałom niesprawującym kontroli 15 (39) Zysk/ (strata) na jedną akcję (wyrażony w zł na jedną akcję) Z działalności kontynuowanej: I kwartał 2015 od 01/01/2015 do 31/03/2015 I kwartał 2014 od 01/01/2014 do 31/03/2014 Podstawowy 0,04 0,02 Rozwodniony 0,04 0,02 5

8 I.3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał 2015 od 01/01/2015 do 31/03/2015 I kwartał 2014 od 01/01/2014 do 31/03/2014 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) brutto z działalności zaniechanej - - Korekty razem (2 927) Amortyzacja (Zysk)/strata ze sprzedaży/likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych (2) (58) (Zysk)/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych - - (Zysk)/strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - (Zysk)/strata na sprzedaży nieruchomości - - Odpis i odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - - Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 1 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności (1 666) (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów 2 68 Zwiększenie/(zmniejszenie) rezerw (220) 328 Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (6 051) (309) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rozliczeń międzyokresowych (1 106) 404 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę (4 735) (1 968) Zwiększenie/(zmniejszenie) salda otrzymanych zaliczek (72) - Zwiększenie/(zmniejszenie) rezerw z tyt. świadczeń emerytalnych i podobnych (24) (44) Podatek dochodowy zapłacony (213) (32) Pozostałe - - Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 655) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 2 93 Sprzedaż aktywów finansowych - - Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych - - Udzielenie pożyczek - - Inwestycje w nieruchomości - - Nabycie aktywów finansowych - - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (41) (89) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (39) 4 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Otrzymane kredyty i pożyczki - - Spłata kredytów i pożyczek - - Odsetki zapłacone (2) (1) Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - (9) Nabycie akcji (udziałów) własnych - - Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli - - Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2) (10) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 661) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

9 I.4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2015 roku Zysk/(strata) netto za okres Inne całkowite dochody netto za okres Emisja akcji Wypłata dywidendy Korekta przynależnych kapitałów udziałów niekontrolujących Zmiana składu Grupy Kapitałowej Pozostałe zmiany z konsolidacji Na dzień 31 marca 2015 roku

10 Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zysk/(strata) netto za okres (153) 458 Inne całkowite dochody netto za okres Emisja akcji Wypłata dywidendy Korekta przynależnych kapitałów udziałów niekontrolujących Zmiana składu Grupy Kapitałowej (73) (73) (208) (281) Pozostałe zmiany z konsolidacji Na dzień 31 grudnia 2014 roku

11 Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zysk/(strata) netto za okres (39) 108 Inne całkowite dochody netto za okres Emisja akcji Wypłata dywidendy Korekta przynależnych kapitałów udziałów niekontrolujących Zmiana składu Grupy Kapitałowej Pozostałe zmiany z konsolidacji Na dzień 31 marca 2014 roku

12 II. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA BIPROMET S.A. II.1. ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na Stan na Stan na AKTYWA 31/03/ /12/ /03/2014 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Akcje, udziały w jednostkach zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Stan na Stan na Stan na PASYWA 31/03/ /12/ /03/2014 Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk/(strata) netto Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem

13 II.2. ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I kwartał 2015 od 01/01/2015 do 31/03/2015 I kwartał 2014 od 01/01/2014 do 31/03/2014 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży (7 285) (9 608) Zysk/ (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży (295) (86) Koszty zarządu (951) (940) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (27) (398) Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe - - Koszty finansowe (7) (12) Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (34) (164) Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej ZYSK/ (STRATA) NETTO ZA OKRES INNE CAŁKOWITE DOCHODY: Składniki, które mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego: Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - Podatek dochodowy - - Składniki, które nie mogą zostać przeniesione do wyniku finansowego: Skutki przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych - - Podatek dochodowy - - Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń - - Podatek dochodowy - - Inne całkowite dochody (netto) - - SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES Zysk/ (strata) na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) Z działalności kontynuowanej: Zwykły 0,02 0,05 Rozwodniony 0,02 0,05 11

14 II.3. ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał 2015 od 01/01/2015 do 31/03/2015 I kwartał 2014 od 01/01/2014 do 31/03/2014 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja (Zysk)/strata ze sprzedaży/likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych - 4 (Zysk)/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych - - (Zysk)/strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - Odpis i odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - - (Zysk)/strata na sprzedaży nieruchomości - - Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 (13) (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności (1 888) (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów - - Zwiększenie/(zmniejszenie) rezerw (211) 247 Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (6 104) (158) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rozliczeń międzyokresowych (948) 588 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę (4 735) (1 968) Zwiększenie/(zmniejszenie) salda otrzymanych zaliczek (72) - Zwiększenie/(zmniejszenie) rezerw z tyt. świadczeń emerytalnych i podobnych (24) (44) Podatek dochodowy zapłacony (213) (32) Pozostałe - - Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 486) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych - 25 Sprzedaż aktywów finansowych - - Spłata pożyczek - - Nabycie aktywów finansowych - - Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (41) (89) Udzielenie pożyczek - (100) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41) (164) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych - - Spłata kredytów i pożyczek - - Odsetki zapłacone (2) - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - - Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli - - Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2) - Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 650) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

15 II.4. ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2015 roku Zysk/(strata) netto za okres Inne całkowite dochody netto za okres Całkowity dochód za okres Emisja akcji Koszt emisji akcji Wypłata dywidendy Na dzień 31 marca 2015 roku Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zysk/(strata) netto za okres Inne całkowite dochody netto za okres Całkowity dochód za okres Emisja akcji Koszt emisji akcji Wypłata dywidendy Na dzień 31 grudnia 2014 roku

16 Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zysk/(strata) netto za okres Inne całkowite dochody netto za okres Całkowity dochód za okres Emisja akcji Koszt emisji akcji Wypłata dywidendy Na dzień 31 marca 2014 roku

17 III. WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. BIPROMET S.A. w bieżącym kwartale objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jedną jednostkę zależną. Prezentowany raport kwartalny zawiera: skonsolidowane sprawozdanie finansowe BIPROMET S.A. za okres bieżący od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku, okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku, pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego. Integralną część raportu stanowi kwartalna informacja finansowa BIPROMET S.A. za okres bieżący od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku, okres porównywalny od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. Zarówno sprawozdanie skonsolidowane na dzień 31 marca 2015 roku, jak i sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2014 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. III.1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostały zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Zasady powyższe zostały opublikowane 16 marca 2015 roku w raporcie rocznym za rok III.2. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH SZACUNKOWYCH. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na okres bieżący lub na okresy przyszłe. 15

18 IV. DODATKOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM. IV.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ BIPROMET S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI. BIPROMET S.A. jest Spółką Dominującą Grupy Kapitałowej, w skład której, wg stanu na r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu, wchodziła jedna spółka zależna. W sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w I kwartale 2015 r. objęto konsolidacją jedna spółkę zależną. W I kwartale 2015 r. oraz po dniu bilansowym nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy i głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. BIPROMET S.A. jest właścicielem akcji PB Katowice S.A. w likwidacji, co daje 88,09% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Lp. Nazwa spółki Adres siedziby Kapitał zakładowy w PLN Udział BIPROMET S.A. w kapitale zakładowym i głosach (%) 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w likwidacji ul. Graniczna Katowice ,09 88,09% IV.2. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH. Dokonania w zakresie osiągniętych wyników: Poniżej w tabeli przedstawiono wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za I kw roku w porównaniu z I kw roku. 16

19 Wyszczególnienie tys. zł zmiana tys. zł =2-3 Przychody ze sprzedaży Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży % do przychodów 15,6% 14,4% Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych Zysk (strata) netto jednostki dominującej Grupa Kapitałowa BIPROMET S.A. na koniec I kwartału 2015 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości tys. PLN, które w stosunku do I kwartału 2014 roku są niższe o tys. PLN (tj. o 29,4%). Wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży w Grupie za I kwartał 2015 uległ zwiększeniu z 14,4% na koniec I kwartału 2014 roku do 15,6%. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły w Grupie koszty sprzedaży o 192 tys. PLN, natomiast koszty zarządu są niższe o 145 tys. PLN. Pozostałe przychody operacyjne Grupy w I kwartale 2015 roku są w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego niższe o 39 tys. PLN a pozostałe koszty operacyjne o 478 tys. PLN. W roku ubiegłym w I kwartale decydujący wpływ na wysokość kosztów operacyjnych Grupy miała utworzona przez Emitenta rezerwa na toczącą się sprawę sadową w wysokości 387 tys. PLN oraz otrzymana przez Spółkę zależną PBK S.A. w likwidacji kara umowna w wysokości 100 tys. PLN. 17

20 Wykazany przez Grupę Kapitałową BIPROMET S.A. w I kwartale 2015 roku podatek dochodowy w wysokości 34 tys. PLN dotyczy tylko Emitenta i obejmuje część odroczoną. IV.3. UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAWARTE W I KWARTALE 2015 R. ORAZ PO DNIU BILANSOWYM. W okresie objętym raportem spółka BIPROMET S.A. nie zawarła znaczących umów, natomiast spółka zależna PB Katowice S.A kontynuowała proces likwidacji. Inne zdarzenia korporacyjne, które wystąpiły w I kwartale 2015 roku oraz po dniu bilansowym: Raportem bieżącym nr 03/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku, Zarząd BIPROMET S.A. podał do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2015 roku przez spółkę pod firmą KGHM Polska Miedź S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki Bipromet S.A. Pełna treść opublikowanego stanowiska Zarządu znajduje się na stronie internetowej Emitenta, link Zarząd Spółki BIPROMET S.A. zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy przekazał swoje stanowisko odnośnie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki Bipromet S.A przedstawicielom działającej w spółce komisji zakładowej związków zawodowych oraz pracownikom Spółki. W dniu 20 kwietnia 2015 roku Pani Jolanta Nowosielska złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej PB Katowice S.A. w likwidacji ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015 roku. W dniu 20 kwietnia 2015 roku Pani Teresa Szymutko złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej PB Katowice S.A. w likwidacji ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PB Katowice S.A. w likwidacji w dniu 23 kwietnia 2015 roku udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz Likwidatorowi Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PB Katowice S.A. w likwidacji w dniu 23 kwietnia 2015 roku powołało z dniem 1 maja na członka Rady Nadzorczej Panią Iwonę Kołodziej i Panią Izabelę Nowak. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PB Katowice S.A. w likwidacji w dniu 23 kwietnia 2015 roku uchwałą nr 12/04/2015 odwołało dotychczasowego Likwidatora Spółki Pana Aleksandra Bogdziewicza. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PB Katowice S.A. w likwidacji w dniu 23 kwietnia 2015 roku uchwałą nr 13/04/2015 powołało nowego Likwidatora Spółki Pana Eugeniusza Polmańskiego. 18

21 Rada Nadzorcza PBK S.A. w likwidacji dokonała w dniu 4 maja 2015 roku wyboru ze swego grona: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izabela Nowak Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszard Fałek Sekretarza Rady Nadzorczej Iwona Kołodziej IV.4. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. Opisane czynniki i zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem. IV.5. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE. W prezentowanym okresie 2015 roku wystąpiły normalne czynniki związane z działalnością budowlanomontażową, charakteryzującą się sezonowością uzależnioną od warunków atmosferycznych. IV.6. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem. IV.7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE. W okresie I kwartału 2015 r. Spółka nie wypłacała dywidendy i nie deklarowała jej wypłaty. IV.8. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA. Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem. IV.9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO. Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń przedstawiają się następująco: 19

22 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE Stan na (tys. PLN) Stan na (tys. PLN) zmiana = 2-3 Na rzecz jednostek powiązanych: z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu wystawionych weksli jako zabezpieczenie Na rzecz pozostałych jednostek: z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu wystawionych weksli jako zabezpieczenie ogółem Na dzień roku, w porównaniu z końcem ubiegłego roku, zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. zmniejszyły się o tys. PLN przede wszystkim z powodu wygaśnięcia wystawionych przez Emitenta gwarancji bankowych wynikających z zawartych kontraktów (dobrego wykonania i gwarancyjnych). NALEŻNOŚCI WARUNKOWE Stan na (tys. PLN) Stan na (tys. PLN) zmiana = 2-3 Od jednostek powiązanych: z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń z tytułu otrzymanych weksli jako zabezpieczenie Od pozostałych jednostek: z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń z tytułu otrzymanych weksli jako zabezpieczenie ogółem Należności warunkowe Grupy na koniec I kwartału 2015 roku w stosunku do końca roku ubiegłego zmniejszyły się o 30 tys. PLN ze względu na wygaśnięcie otrzymanych od podwykonawców Emitenta gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z wykonywanych umów. IV.10. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI. Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem. 20

23 IV.11. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH. Zarząd BIPROMET S.A. nie publikował prognoz wyników na 2015 rok. IV.12. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU BIPROMET S.A. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO. Poniższa tabela przestawia wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BIPROMET S.A. wraz ze wskazaniem zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta: Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym w (%) Stan na dzień r.( co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ): Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %) zmiana stanu posiadania (+/-) KGHM Polska Miedź S.A ,23% ,23% Stan na dzień przekazania niniejszego sprawozdania: KGHM Polska Miedź S.A ,00% ,00% Zmiana stanu nw. tabela Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania raportu kwartalnego QSr_3/2014 w dniu roku: KGHM Polska Miedź S.A ,00% ,00% KGHM Polska Miedź S.A ,00% ,00% Stan na dzień Stan na dzień Zmiana stanu posiadania Capital Partners i Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Capital Partners i Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,01% ,01% 0 0,00% 0 0,00% Zmiana stanu posiadania Stan na dzień Stan na dzień akcji Raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia r. Spółka poinformowała, iż w dniu 27 marca 2015 r. otrzymała zawiadomienie od KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. o następującej treści: 21

24 Działając w imieniu spółki pod firmą KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej jako AKCJONARIUSZ ) będącej akcjonariuszem spółki pod firmą BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach ( dalej jako SPÓŁKA ), na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako USTAWA ), niniejszym zawiadamiamy o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza polegającej na przekroczeniu przez Akcjonariusza 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. W dniu 29 stycznia 2015 r. Akcjonariusz ogłosił w trybie art. 91 ust. 6 Ustawy wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki niebędących w posiadaniu Akcjonariusza (dalej jako WEZWANIE ), którego przedmiotem było akcje Spółki reprezentujące 34% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 34% ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania (dalej jako TRANSAKCJA ) w dniu 27 marca 2015 r., Akcjonariusz nabył akcji Spółki, reprezentujących 25,23% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 25,23% ogólnej liczby głosów w Spółce. W dniu ogłoszenia Wezwania oraz przed rozliczeniem Transakcji, Akcjonariusz posiadał akcji Spółki, reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po rozliczeniu Transakcji Akcjonariusz na dzień 27 marca 2015 roku posiada akcje Spółki, reprezentujące 91,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 91,23% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie informujemy, iż - w związku z przekroczeniem przez Akcjonariusza w wyniku Wezwania progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w dniu 27 marca 2015 r. oraz art. 82 Ustawy Akcjonariusz zamierza w najbliższym czasie skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do żądania od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki. Dodatkowo poinformowano, że nie istnieją podmioty zależne wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia r. Spółka poinformowała, iż w dniu 15 stycznia 2015 r. otrzymała zawiadomienie od Capital Partners S.A. o następującej treści: Capital Partners S.A. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako strona porozumienia wskazana do wykonywania obowiązków określonych w powyższej ustawie informuje że, strony porozumienia Capital Partners S.A. oraz Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zmniejszyły swój łączny udział poniżej 5% 22

25 w ogólnej liczbie głosów w spółce BIPROMET S.A. w wyniku sprzedaży w dniu 2 stycznia 2015 roku łącznie akcji BIPROMET S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. Przed dokonaniem powyższych transakcji łącznie strony porozumienia posiadały akcji, które stanowiły 5,01% w kapitale zakładowym BIPROMET S.A. i uprawniały do głosów, stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu powyższych transakcji łącznie strony porozumienia posiadają akcje Bipromet S.A., które stanowią 4,64% w kapitale zakładowym BIPROMET S.A. i uprawniają do głosów, stanowiących 4,64% ogólnej liczby głosów. Raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia r. Spółka poinformowała, iż w dniu 24 kwietnia 2015 r. otrzymała zawiadomienie od KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. o następującej treści: Działając w imieniu spółki pod firmą KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej jako AKCJONARIUSZ ) będącej akcjonariuszem spółki pod firmą BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako SPÓŁKA ), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako USTAWA ), jako członkowie Zarządu Akcjonariusza uprawnieni do reprezentacji łącznej, niniejszym zawiadamiamy o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza polegającej na osiągnięciu przez Akcjonariusza 100% ogólnej liczby głosów w Spółce. W dniu 22 kwietnia 2015 r. Akcjonariusz, na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy skierował do pozostałych akcjonariuszy Spółki żądanie sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (wykup przymusowy). Zainicjowana przez Akcjonariusza procedura przymusowego wykupu została przeprowadzona za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą - Dom Maklerski BZ WBK (dalej jako WYKUP PRZYMUSOWY ). Przedmiotem Wykupu przymusowego było (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 8,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 8,77% ogólnej liczby głosów w Spółce. Rozliczenie transakcji kupna akcji Spółki objętych Wykupem przymusowym nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2015 r. (dalej jako TRANSAKCJA ). W wyniku Transakcji Akcjonariusz nabył (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 8,77% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 8,77% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed Transakcją, Akcjonariusz: 1) bezpośrednio posiadał ( słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy ) akcje Spółki, reprezentujących 91,23 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do ( słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy ) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 91,23% ogólnej liczby głosów w Spółce; 23

26 2) pośrednio poprzez podmioty zależne nie posiadał akcji Spółki. Po rozliczeniu Transakcji, Akcjonariusz bezpośrednio posiada ( słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset ) akcji Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do ( słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset ) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów w Spółce. Dodatkowo poinformowano, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. IV.13. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI BIPROMET S.A. LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, ZGODNIE Z POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA INFORMACJAMI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA OSTATNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, nie posiadają akcji BIPROMET S.A., akcji Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. w likwidacji. IV.14. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. W I kwartale 2015 r. nie toczyły się postępowania o wartości wyższej niż 10% kapitałów własnych Spółki, których stroną byłaby Spółka bądź jednostka od niej zależna. IV.15. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE. W I kwartale 2015 roku Spółka oraz jednostki od niej zależne zawierały z podmiotami powiązanymi wyłącznie transakcje wynikające z bieżącej działalności operacyjnej, które są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na zasadach rynkowych. IV.16. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA. W I kwartale 2015 roku Emitent oraz jednostka od niego zależna nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki i nie udzieliła gwarancji jednemu podmiotowi w wysokości przewyższającej 10% kapitałów własnych Emitenta. 24

27 IV.17. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA. W ocenie Emitenta nie ma innych istotnych informacji niż ujawnione w niniejszym sprawozdaniu, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej. Na koniec I kwartału 2015 roku stan środków pieniężnych Emitenta wynosił tys. PLN, i uległ zwiększeniu o tys. PLN w stosunku do I kwartału 2014 roku. IV.18. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU. Na wyniki Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A w pierwszej połowie 2015 roku, w ocenie Emitenta wpływ będą miały następujące czynniki: wysoki poziom inwestycji realizowanych przez Grupę KGHM PM S.A., w których może uczestniczyć obecnie jednostka dominująca (kontynuacja zawartych i nowe kontrakty), koncentracja jednostki dominującej na realizacji zadań w branży metali nieżelaznych i ochrony środowiska, w których Bipromet S.A. tradycyjnie osiąga najlepsze wyniki, działania doskonalące jednostki dominującej, które będą skutkować sukcesywną poprawą efektywności w zakresie procesu projektowania, planowane zakończenie procesu likwidacji PB Katowice S.A. do końca 2015 r. IV.19. INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI. Podstawowy podział sprawozdawczości Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. oparty jest na segmentach branżowych. Grupa podzielona jest na trzy rodzaje działalności: Segment A - działalność budowlana, segment obejmujący: usługi projektowe we wszystkich branżach, w tym między innymi w budownictwie przemysłowym i przemyśle ciężkim, usługi generalnego wykonawstwa inwestycji, w tym między innymi w budownictwie przemysłowym i przemyśle ciężkim, usługi kompletacji dostaw, w tym między innymi w budownictwie przemysłowym i przemyśle ciężkim. Segment B - działalność inwestycyjna, segment obejmujący usługi wynajmu i dzierżawy. Segment C - działalność pozostała, segment obejmujący usługi poligraficzne. Podział działalności na poszczególne segmenty został dokonany poprzez kwalifikację poszczególnych obszarów działalności jednostki. Taki podział odpowiada rozłożeniu zasadniczych ryzyk oraz zwrotów z poniesionych nakładów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne wraz z przychodami i kosztami 25

28 finansowymi są alokowane w zakresie, w jakim dotyczą działalności danego segmentu. Nie zaalokowane koszty i przychody są prezentowane jako przychody/koszty nieprzypisane. Segmenty branżowe za okres od r. do r.: Rodzaj asortymentu Segment A Segment B Segment C Razem Wyłączenia Ogółem Przychody ze sprzedaży Sprzedaż między segmentami Przychody ogółem Koszt własny sprzedaży Koszty sprzedaży między segmentami Zysk/(strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/(strata) na dział. operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) segmentu Przychody nieprzypisane 278 Koszty nieprzypisane Zysk (strata) 290 Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Zobowiązania segmentu Zobowiązania nieprzypisane V. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO. Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis r. Zbigniew Przebindowski Prezes Zarządu r. Maria Sowiak Członek Zarządu 26

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 Katowice, 04.11.2016 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe Rozdział 9. Informacje datkowe PC GUARD S.A. 143 9.1. Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2017 31 MARZEC 2017 Wrocław, maj 2017 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015r. (tj. za okres )

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015r. (tj. za okres ) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 215r. (tj. za okres 1.1.215 31.12.215) Poznań, 12.2.216r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo